Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

320
lượt xem
142
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ hoạt động máy súc chai : 1 : khâu đưa chai vào 2 : phần gia nhiệt 1 ( ngâm nước nóng ) 3 : phần gia nhiệt 2 ( ngâm nước nóng ) 4 : phần gia nhiệt 3 ( ngâm trong dung dịch xút nóng) 6 : bồn làm ngập chai trong dung dịch xút nóng 7 : vị trí nhãn tách ra khỏi chai 8 : bộ biến đổi nhiệt 9 : bộ phận đưa nhãn chai ra tự động 10 : 11 : bộ phun nước tách nhãn chai 12 : 13 : bộ phận phun...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 6

  1. Chương 6: PHAÂN TÍCH NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG 1) Sô ñoà hoaït ñoäng maùy suùc chai : Trong ñoù : 1 : khaâu ñöa chai vaøo 2 : phaàn gia nhieät 1 ( ngaâm nöôùc noùng ) 3 : phaàn gia nhieät 2 ( ngaâm nöôùc noùng ) 4 : phaàn gia nhieät 3 ( ngaâm trong dung dòch xuùt noùng)
  2. 6 : boàn laøm ngaäp chai trong dung dòch xuùt noùng 7 : vò trí nhaõn taùch ra khoûi chai 8 : boä bieán ñoåi nhieät 9 : boä phaän ñöa nhaõn chai ra töï ñoäng 10 : 11 : boä phun nöôùc taùch nhaõn chai 12 : 13 : boä phaän phun dung dòch xuùt vaøo beân trong loøng chai 14 : boàn chöùa dung dòch xuùt ( khu vöïc 1 ) 15 : boä phaän phun dung dòch xuùt khu vöïc 1( beân trong vaø beân ngoaøi ) 16 : boä phaän phun dung dòch nöôùc noùng khu vöïc 2 ( beân trong vaø beân ngoaøi ) 17 : 18 : boä phaän phun nöôùc laïnh khu vöïc 3 19 : boä phaän phun nöôùc saïch 20 : khaâu ñöa chai r a Nguyeân lyù hoaït ñoäng :
  3. Khi chai ñöôïc baêng taûi ñöa ñeán maùy suùc, caùc chai laàn löôït ñi vaøo töøng ngaên ñònh höôùng chai di chuyeån vaøo boä phaän ñöa chai (1 ) . Nhôø cô caáu truyeàn ñoäng baùnh raêng laøm caùnh nhöïa gaén treân truïc vöøa quay vöøa tònh tieán seõ ñöa chai vaøo trong ngaên chöùa chai theo töøng haøng moät . Boä phaän mang chai ñöôïc daãn ñoäng nhôø hai haøng xích ñöôïc gaén song song vôùi nhau vaø caùc baùnh xích (ñöôïc truyeàn ñoäng nhôø hoäp giaûm toác truïc vít baùnh vít gaén beân ngoaøi ). Chai sau khi vaøo ngaên chöùa seõ ñöôïc boä phaän mang chai di chuyeån vaøo boàn nöôùc noùng (2,3 )nhaèm laøm meàm nhaõn vaø taåy caùc chaát dô baùm beân trong laãn beân ngoaøi chai . Sau ñoù caùc chai seõ ñöôïc ñöa vaøo boàn (6) ngaâm trong xuùt noùng . Luùc naøy nhaõn chai vaø caùc mieáng thieát baùm quanh coå chai seõ töï ñoäng bung ra. Nhôø maùy bôm seõ huùt caùc nhaõn chai ñi vaøo oáng daãn leân phía treân ñeán ñai löôùi saét (9) . Taám löôùi saét ñöôïc ñoäng cô truyeàn ñoäng seõ mang nhaõn chai vaø caùc chaát dô ñi ra ngoaøi . Tieáp theo caùc chai ñöôïc daãn ñi leân phía treân ñeán boä phaän phun nöôùc (11) . Taïi ñaây , nhöõng nhaõn chai coøn baùm treân chai seõ ñöôïc caùc voøi phun nöôùc coù aùp löïc ñaåy caùc nhaõn taùch ra khoûi chai rôi xuoáng döôùi , chuùng seõ di chuyeån ñeán taám luôùi saét (9). Caùc chai tieáp tuïc di chuyeån ñeán caùc boä phaän phun dung dòch xuùt (13,15 ) , nöôùc
  4. noùng (16 ), nöôùc laïnh (17) , nöôùc saïch (19) vaøo beân trong loøng chai nhaèm laøm saïch vaø khöû truøng tröôùc khi ñöa chai ñeán boä phaän dôû chai ra ngoaøi (20) . Cuoái cuøng caùc chai cuõng ñöôïc caùc caùnh nhöïa (hoaït ñoäng nhö khaâu ñöa chai vaøo ) quay vaø tònh tieán ñöa chai r a ngoaøi moät caùch nheï nhaøng. Khi ra ngoaøi , baêng taûi seõ ñöa chai tieáp tuïc ñi ñeán mayù soi chai. 2) Phaân tích heä thoáng truyeàn ñoäng : _ Cô caáu caáp chai vaøo , ñöa chai ra , toaøn boä xích taûi chai hoaït ñoäng ñöôïc laø nhôø moät ñoäng cô truyeàn ñoäng chính . Moment xoaén truyeàn töø ñoäng cô qua boä truyeàn ñai thang roài ñeán hoáp giaûm toác baùnh raêng coân ñeå giaûm toác ñoä voøng quay tröôùc khi
  5. truyeàn ñoäng ñeán caùc cuïm khaùc treân maùy . Töø hoäp giaûm toác treân , moment xoaén ñöôïc truyeàn ñoäng ñeán hai hoäp giaûm toác truïc vít – baùnh vít (I vaø II) thoâng qua cô caáu cardan B vaø ñoàng thôøi truyeàn chuyeån ñoäng ñeán hai hoäp giaûm toác cuûa hai cuïm ñöa chai vaøo – laáy chai ra thoâng qua boä truyeàn ñai - cô caáu cardan vôùi tæ soá truyeàn laø 1. Sôû dó maùy coù keát caáu treân nhaèm muïc ñích : + Ñaûm baûo söï hoaït ñoäng ñoàng boä cuûa xích taûi chai . Vôùi troïng löôïng raát lôùn cuûa xích taûi, ta phaûi phaân boá hai heä thoáng truyeàn ñoäng I,II coù toác ñoä baèng nhau . + Ñaûm baûo söï hoaït ñoäng ñoàng boä cuûa hai cuïm caáp chai vaøo vaø ñöa chai ra moät caùch nhòp nhaøng traùnh gaây ra hieän töôïng keït chai . 3 ) Cuïm caáp chai vaøo:
  6. Cuïm caáp chai vaøo bao goàm : + Baêng truyeàn xích : ñöa chai vaøo caùc ngaên daãn höôùng tröôùc khi ñöa chai vaøo maùy suùc + Boä truyeàn baùnh raêng coân + Boä ly hôïp : khi maùy hoaït ñoäng quaù taûi boä ly hôïp seõ ngaét truyeàn ñoäng töø hoäp giaûm toác vaø boä phaän caáp chai seõ döøng laïi . + Heä thoáng truyeàn ñoäng baùnh raêng : truyeàn chuyeån ñoäng töø hoäp giaûm toác qua caùc baùnh raêng aên khôùp vôùi nhau nhö hình veõ nhaèm laøm cho truïc coù gaén caùc caùnh nhöïc chuyeån ñoäng song phaúng .
  7. Döôùi ñaây laø sô ñoà nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa cô caáu caáp chai vaøo: 4) Cuïm ñöa chai r a:
  8. Nguyeân taéc hoaït ñoäng ñöôïc theå hieän treân hình veõ töø truïc truyeàn ñoäng chính qua hoäp giaûm toác ñeán boä li hôïp sau ñoù qua caùc baùnh raêng truyeàn ñoäng ñeán truïc coù gaén boä phaän ñôõ chai ( chuyeån ñoäng song phaúng). Cô caáu baùnh leäch taâm (cam) nhaèm taïo söï chuyeån ñoäng phuø hôïp giöõa chai khi chai ra vaø boä ñôõ chai.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2