intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp điện công nghiệp - Tìn hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:75

1.452
lượt xem
294
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong sản xuất công nghiệp hiện đại, để nâng cao năng suất,hiệu suất sử dụng của máy, nâng cao chất lượng sản phẩm và các phương pháp tự động trong dây truyền sản xuất thỉ hệ thống truyền động điện có điều chỉnh tốc độ không thể thiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp điện công nghiệp - Tìn hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP Ñeà Taøi : TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG DUÏNG TRONG COÂNG NGHIEÄP Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN DÖ XÖÙNG Sinh vieân thöïc hieän : HUYØNH COÂNG TRUYEÀN MSSV : 97202456 Tp - Hoà Chí Minh Thaùng 02 - 2001 Trang 1
 2. MỤC LỤC TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TOÁC................................1 ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG DUÏNG ............................1 KHOA ÑIEÄN....................................................................................................3 NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ...........................................................3 Hoï vaø teân sinh vieân: HUYØNH COÂNG TRUYEÀN ...............................................3 Khoùa 1997 – 2001................................................................................................3 NỘI DUNG ..........................................................................................................4 1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha.........................................4 1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha.........................................5 1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha.........................................8 I.1 Caáu taïo .........................................................................................................11 I.Nguyeân Lyù Ñieàu Chænh ……………………………………………… Trang 20 .....................................................................................................12 III.Nhaän Xeùt Vaø ÖÙng Duïng Trong Coâng Nghieäp …………… Trang 31 ....................................................................................................................12 I. Khaùi Nieäm Veà Cuoän Khaùng Baûo Hoøa ………………………… Trang 33 .....................................................................................................12 IV. Nhaän Xeùt Vaø ÖÙng Duïng Trong Coâng Nghieäp…………… Trang 40 ....................................................................................................................12 III. ÖÙng Duïng Trong Coâng Nghieäp………………………………………………………… Trang57....13 III.NhaänXeùt………………………………………………………………… …………… Trang 61 ........................................................................13 Em xin chaân thaønh caûm ôn ................................................................................14 KEÁT LUAÄN.......................................................................................................78 TAØI LIEÄU TAM KHAÛO ..................................................................................79 Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM - 1989 ...................................................79 NGUYEÃN DÖ XÖÙNG .......................................................................................79 Maùy Ñieän - Taäp 2 ..........................................................................................79 Ñaïi Hoïc Baùch Khoa - 1981 ...............................................................................79 Ngöôøi dòch: LEÂ VAÊN D OANH ........................................................................79 NXB – GD 1993.................................................................................................79 Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc – 2000 .......................................................................79 VUÕ QUANG HOÀI ..............................................................................................79 Trang 2
 3. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân sinh vieân: HUYØNH COÂNG TRUYEÀN Lôùp 97ÑKC3/7 MSSV: 97202456 Khoùa 1997 – 2001 Ngaønh: ÑIEÄN KHÍ HOÙA – CUNG CAÁP ÑIEÄN I. Ñaàu Ñeà Ñoà Aùn TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG DUÏNG TRONG COÂNG NGHIEÄP II.Caùc Soá Lieäu Ban Ñaàu …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……. Trang 3
 4. NỘI DUNG 1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha 2. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän Trôû Phuï Maïch Roto. 3. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Soá Ñoâi Cöïc 4. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Cuoän Khaùng Baûo Hoøa 5. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän AÙp 6. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Taàn Soá 7. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Phöông Phaùp Noái Taàng Giaùo vieân höôùng daãn: NGUYEÃN DÖ XÖÙNG Ngaøy giao nhieäm vuï: 25 /12 / 2000 Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 28 / 02 / 2001 Giaùo vieân höôùng daãn Thoâng qua boä moân (Kyù ghi roõ hoï teân) Chuû nhieäm boä moân (Kyù ghi roõ hoï teân) Trang 4
 5. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP BAÛN NHAÄN XEÙT ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân sinh vieân: HUYØNH COÂNG TRUYEÀN Lôùp : 97ÑKC 3/7 MSSV: 97202 456 Ngaønh: ÑIEÄN KHÍ HOÙA - CUNG CAÁP ÑIEÄN * Teân Ñeà Taøi: TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG DUÏNG TRONG COÂNG NGHIEÄP * Noäi Dung: Tìm hieåu, trình baøy veà nguyeân lyù ñieàu chænh, öu vaø nhöôïc ñieåm, phaïm vi ñieàu chænh vaø öùng duïng cuûa caùc phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä. 1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha 2. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän Trôû Phuï Maïch Roto. 3. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Soá Ñoâi Cöïc 4. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Cuoän Khaùng Baûo Hoøa 5. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän AÙp 6. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Taàn Soá 7. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Phöông Phaùp Noái Taàng Trang 5
 6. Giaùo vieân höôùng daãn: NGUYEÃN DÖ XÖÙNG Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn: NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trang 6
 7. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Giaùo vieân höôùng daãn Trang 7
 8. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP BAÛN NHAÄN XEÙT ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân sinh vieân: HUYØNH COÂNG TRUYEÀN Lôùp : 97ÑKC 3/7 MSSV: 97202 456 Ngaønh: ÑIEÄN KHÍ HOÙA - CUNG CAÁP ÑIEÄN * Teân Ñeà Taøi: TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG DUÏNG TRONG COÂNG NGHIEÄP * Noäi Dung: Tìm hieåu, trình baøy veà nguyeân lyù ñieàu chænh, öu vaø nhöôïc ñieåm, phaïm vi ñieàu chænh vaø öùng duïng cuûa caùc phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä. 1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha 2. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän Trôû Phuï Maïch Roto. 3. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Soá Ñoâi Cöïc 4. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Cuoän Khaùng Baûo Hoøa 5. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän AÙp 6. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Taàn Soá 7. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Phöông Phaùp Noái Taàng Giaùo vieân höôùng daãn: NGUYEÃN DÖ XÖÙNG Trang 8
 9. Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân duyeät NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trang 9
 10. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Giaùo vieân duyeät MUÏC LUÏC CHÖÔNG 1: KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA …………………………………………………………………………………… ……………..Trang 1 I. Caáu Taïo Vaø Ñaëc Ñieåm …………………………………………………………………. Trang 1 Trang 10
 11. I.1 Caáu taïo 1. Caáu taïo phaàn tónh ( Stato) 2. Caáu taïo phaàn quay ( Roto) 3. Khe hôû I.2 Ñaëc ñieåm …………………………………………………………………………………… ………. Trang 2 II. Nguyeân Lyù Laøm Vieäc Cuûa Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha .. ……………………………………………………………………………….. ………………………….. Trang 2 III. Caùc Ñaïi Löôïng Vaø Phöông Trình Cô Baûn Cuûa Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä……………………………………………………………………………… …………………………………. Trang 5 1. Caùc ñaïi löôïng 2. Caùc phöông trình cô baûn IV. Öu Vaø Nhöôïc Ñieåm ……………………………………………………………………………… Trang 13 1. Öu ñieåm 2. Nhöôïc ñieåm CHÖÔNG 2: ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ BAÈNG CAÙCH THAY ÑOÅI ÑIEÄN TRÔÛ PHUÏ MAÏCH ROTO ……………………………………………………… Trang 14 I .Nguyeân Lyù Ñieàu Chænh Khi Thay Ñoåi Ñieän Trôû Phuï Treân Maïch Roto …………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Trang 14 II. Phöông Phaùp Ñieàu Chænh Ñieän Trôû Phuï Maïch Roto Baèng Caùc Van Baùn Daãn ………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 15 III.Nhaän Xeùt Vaø ÖÙng Duïng Trong Coâng Nghieäp ……………………….. Trang 19 Trang 11
 12. CHÖÔNG 3:ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BAÈNG CAÙCH THAY ÑOÅI SOÁ ÑOÂI CÖÏC …………………………………………………………… Trang 20 I.Nguyeân Lyù Ñieàu Chænh ……………………………………………… Trang 20 II. Caùc Phöông Phaùp Ñoåi Noái Duøng Ñeå Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô……………………………………………………………………………… ……………………………………………. Trang 20 1. Sô ñoà ñoåi noái cuoän stato töø sao Y sang sang sao keùp YY 2. Sô ñoà ñoåi noái cuoän stato töø sao Y sang sang sao nöõa ngöôïc Y1/2ng 3. Sô ñoà ñoåi noái cuoän stato töø tam giaùc sang sao keùp YY III.Nhaän Xeùt Vaø ÖÙng Duïng Trong Coâng Nghieäp …………… Trang 31 CHÖÔNG 4: ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ BAÈNG CUOÄN KHAÙNG BAÛO HOØA …………………………………………………………………………………… …………Trang 33 I. Khaùi Nieäm Veà Cuoän Khaùng Baûo Hoøa ………………………… Trang 33 II. Phöông Trình Ñaëc Tính Cô………………………………………………………… Trang 35 III. Phöông Phaùp Duøng Cuoän Khaùng Baûo Hoøa Ñeå Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô …………………………………………………………………………………… …. Trang 36 1. Duøng cuoän khaùng baûo hoøa khoâng coù khaâu phaûn hoài 2. Duøng cuoän khaùng baûo hoøa coù khaâu phaûn hoài a). Heä thoáng cuoän khaùng baûo hoøa - Ñoäng cô duøng khaâu phaûn hoài aâm toác ñoä b). Heä thoáng cuoän khaùng baûo hoøa – Ñoäng cô duøng khaâu phaûn hoài döông doøng ñieän vaø aâm ñieän aùp. IV. Nhaän Xeùt Vaø ÖÙng Duïng Trong Coâng Nghieäp…………… Trang 40 Trang 12
 13. CHÖÔNG 5: ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BAÈNG CAÙCH THAY ÑOÅI ÑIEÄN AÙP……………………………………………………….. Trang 42 I. Nguyeân Lyù Ñieàu Chænh …………………………………………………………………. Trang 42 II. Duøng Boä Ñieàu Chænh Ñieän Aùp Baèng Thyristor…………………… Trang46 III. Nhaän Xeùt vaø öùng duïng………………………………………………………………………. Trang48 CHÖÔNG 6: ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BAÈNG CAÙCH THAY ÑOÅI TAÀN SOÁ…………………………………………………………. Trang 49 I. Nguyeân Lyù Vaø Quy Luaät Ñieàu Chænh……………………………………… Trang 49 II.Caùc Boä Bieán Taàn Duøng Ñeå Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô……………………………………………………………………………… ……………………………. Trang 53 1. Boä bieán taàn duøng tröïc tieáp thyristor 2. Boä bieán taàn coù khaâu trung gian moät chieàu III. ÖÙng Duïng Trong Coâng Nghieäp………………………………………………………… Trang57 CHÖÔNG 7: ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÁI TAÀNG………………………………………………………….Trang 58 I.Phöông Phaùp Noái Taàng Duøng Heä Thoáng Bieán Ñoåi Van Maùy Ñieän……………………………………………………………………………… ………………………… Trang58 II. Phöông Phaùp Noái Taàng Duøng Thyristor………………………………… Trang 59 III.NhaänXeùt………………………………………………………… …………………… Trang 61 KEÁT LUAÄN…………………………………………………………………………… ……………………………. Trang 63 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO…………………………………………………………………………… …. Trang 64 Trang 13
 14. LÔØI CAÛM ÔN Em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày NGUYEÃN DÖ XÖÙNG ñaõ nhieät tình höôùng daãn, giuùp ñôõ em hoaøn thaønh nhieäm vuï luaän aùn naøy. Caùc thaày coâ cuûa tröôøng ñaõ ñaõ taïo ñieàu kieän cho em trong quaù trình laøm ñoà aùn toát nghieäp. Caùc baïn sinh vieân lôùp 97ÑKC vaø nhöõng baïn khaùc ñaõ goùp phaàn yù kieán cho ñoà aùn naøy. Trang 14
 15. LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong saûn xuaát coâng nghieäp hieän ñaïi, ñeå naâng cao naêng suaát, hieäu suaát söû duïng cuûa maùy, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø caùc phöông phaùp töï ñoäng hoùa daây chuyeàn saûn xuaát thì heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän coù ñieàu chænh toác ñoä laø khoâng theå thieáu. Vì vaäy nhieàu loaïi ñoäng cô ñieän ñaõ ñöôïc cheá taïo vaø hoaøn thieän cao hôn. Trong ñoù ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boäâ chieám tæ leä lôùn trong coâng nghieäp, do noù coù nhieàu öu ñieåm noåi baät nhö: giaù thaønh thaáp, deå söû duïng, baûo quaûn ñôn giaûn, chi phí vaän haønh thaáp,.. Ngaøy nay, do öùng duïng cuûa tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät ñieän töû, söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp, kyõ thuaät töï ñoäng hoaù vaø moïi sinh hoaït cuûa nhaân daân maø phaïm vi söû duïng ñoäng cô ñoäng cô khoâng ñoàng boä roäng raûi hôn. Trong thöïc teá, ñeå ñaùp öùng yeâu caàu saûn xuaát, laøm vieäc cuûa caùc nhaø maùy, phaân xöôûng vôùi yeâu caàu ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ôû moät phaïm vi naøo ñoù. Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô laø caùc phöông phaùp ñieàu chænh nhaân taïo nhaèm thay ñoåi toác ñoä cuûa heä thoáng, cuûa cô caáu saûn xuaát theo yeâu caàu coâng ngheä. Ñeà taøi naøy tìm hieåu caùc phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä ñöôïc trình baøy nhö sau: Nguyeân lyù ñieàu chænh, caùc sô ñoà vaø öùng duïng trong coâng nghieäp. Cuøng vôùi söï höôùng daãn nhieät tình cuûa Thaày NGUYEÃN DÖ XÖÙNG, em ñaõ ruùt ra ñöôïc nhöõng vaán ñeà caàn söû duïng vôùi caùc phöông phaùp ñieàu chænh thích hôïp vaø kinh teá. Noäi dung taäp luaän aùn naøy goàm baûy chöông: Chöông 1: Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha Chöông 2: Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän Trôû Phuï Maïch Roto. Chöông 3: Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Soá Ñoâi Cöïc Chöông 4: Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Cuoän Khaùng Baûo Hoøa Chöông 5: Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän AÙp Chöông 6: Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Taàn Soá Trang 15
 16. Chöông 7: Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Phöông Phaùp Noái Taàng Trong quaù trình tìm hieåu nghieân cöùu thöïc hieän ñeà taøi, em ñaõ coá gaéng trình baøy caùc vaán ñeà veà phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä. Nhöng vì thôøi gian vaø giôùi haïn cuûa luaän aùn toát nghieäp, phaïm vi nghieân cöùu taøi lieäu cuøng vôùi kinh nghieäm vaø kieán thöùc coøn haïn cheá neân taäp luaän aùn naøy khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Mong thaày coâ vaø caùc baïn ñoùng goùp, giuùp ñôõ. Qua ñeà taøi luaän aùn naøy em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày höôùng daãn NGUYEÃN DÖ XÖÙNG vaø caùc Thaày coâ trong khoa ñieän cuøng caùc baïn sinh vieân ñaõ taän tình giuùp ñôõ. Tp. HOÀ CHÍ MINH ngaøy thaùng naêm 2001 Sinh vieân thöïc hieän: HUYØNH COÂNG TRUYEÀN Trang 16
 17. CHÖÔNG 1 KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ I.CAÁU TAÏO VAØ ÑAËC ÑIEÅM I.1 Caáu Taïo 1.Caáu taïo phaàn tónh (stato) Goàm voû maùy, loûi saét vaø daây quaán. a) Voû maùy: Thöôøng laøm baèng gang. Ñoái vôùi maùy coù coâng suaát lôùn (1000 kw), thöôøng duøng theùp taám haøn laïi thaønh voû. Voû maùy coù taùc duïng coá ñònh vaø khoâng duøng ñeå daãn töø. b) Loûi saét: Ñöôïc laøm baèng caùc laù theùp kyõ thuaät ñieän daøy 0,35 mm ñeán 0,5 mm gheùp laïi. Loûi saét laø phaàn daãn töø . Vì töø tröôøng ñi qua loûi saét laø töø tröôøng xoay chieàu, nhaèm giaûm toån hao do doøng ñieän xoaùy gaây neân, moãi laù theùp kyõ thuaät ñieän ñeàu coù phuû lôùp sôn caùch ñieän. Maët trong cuûa loûi theùp coù xeû raûnh ñeå ñaët daây quaán . c) Daây quaán : Daây quaán ñöôïc ñaët vaøo caùc raûnh cuûa loûi saét vaø caùch ñieän toát vôùi loûi saét. Daây quaán stato goàm coù ba cuoän daây ñaët leäch nhau 120 o ñieän. 2. Caáu taïo phaàn quay (Roto) a) Truïc : Laøm baèng theùp, duøng ñeå ñôû loûi saét roto. b) Loûi saét: Goàm caùc laù theùp kyõ thuaät ñieän gioáng nhö ôû phaàn stato. Loûi saét ñöôïc eùp tröïc tieáp leân truïc. Beân ngoaøi loûi saét coù xeû raûnh ñeå ñaët daây quaán. c) Daây quaán roto: Goàm hai loaïi: Loaïi roto daây quaán vaø loaïi roto kieåu loàng soùc. • Loaïi roto kieåu daây quaán : Daây quaán roto gioáng daây quaán ôû stato vaø coù soá cöïc baèng soá cöïc stato. Caùc ñoäng cô coâng suaát trung trôû leân thöôøng duøng daây quaán kieåu soùng hai lôùp ñeå giaûm ñöôïc nhöõng ñaàu noái daây vaø keát caáu daây quaán roto chaët cheõ hôn. Caùc ñoäng cô coâng suaát nhoû thöôøng duøng daây quaán ñoàng taâm moät lôùp. Daây quaán ba pha cuûa roto thöôøng ñaáu hình sao (Y). Ba ñaàu kia noái vaøo ba voøng tröôït baèng ñoàng ñaët coá ñònh ôû ñaàu truïc. Trang 17
 18. Thoâng qua choåi than vaø voøng tröôït, ñöa ñieän trôû phuï vaøo maïch roto nhaèm caûi thieän tính naêng môû maùy vaø ñieàu chænh toác ñoä. • Loaïi roto kieåu loàng soùc: Loaïi daây quaán naøy khaùc vôùi daây quaán stato. Moãi raûnh cuûa loûi saét ñöôïc ñaët moät thanh daãn baèng ñoàng hoaëc nhoâm vaø ñöôïc noái taét laïi ôû hai ñaàu baèng hai voøng ngaén maïch ñoàng hoaëc nhoâm, laøm thaønh moät caùi loàng, ngöôøi ta goïi ñoù laø loàng soùc. Daây quaán roto kieåu loàng soùc khoâng caàn caùch ñieän vôùi loûi saét. 3. Khe hôû: Khe hôû trong ñoäng cô khoâng ñoàng boä raát nhoû (0,2 mm ÷ 1mm). Do ñoù roto laø moät khoái troøn neân roto raát ñeàu. I.2 Ñaëc Ñieåm Cuûa Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä. - Caáu taïo ñôn giaûn. - Ñaáu tröïc tieáp vaøo löôùi ñieän xoay chieàu ba pha. - Toác ñoä quay cuûa roto nhoû hôn toác ñoä töø tröôøng quay cuûa stato n < n1. Trong ñoù: n toác ñoä quay cuûa roto. n1 toác ñoä quay töø tröôøng quay cuûa stato (toác ñoä ñoàng boä cuûa ñoäng cô ) II. NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC CUÛA ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ Khi noái daây quaán stato vaøo löôùi ñieän xoay chieàu ba pha, trong ñoäng cô seõ sinh ra moät töø tröôøng quay. Töø tröôøng naøy queùt qua caùc thanh daãn roto, laøm caûm öùng treân daây quaán roto moät söùc ñieän ñoäng E2 seõ sinh ra doøng ñieän I2 chaïy trong daây quaán. Chieàu cuûa söùc ñieän ñoäng vaø chieàu doøng ñieän ñöôïc xaùc ñònh theo qui taéc baøn tay phaûi. M n1 Hình.1-1 Sô ñoà nguyeân lyù ñoäng cô khoâng ñoàng boä. Trang 18
 19. Chieàu doøng ñieän cuûa caùc thanh daãn ôû nöõa phía treân roto höôùng töø trong ra ngoaøi, coøn doøng ñieän cuûa caùc thanh daãn ôû nöõa phía döôùi roto höôùng töø ngoaøi vaøo trong. Doøng ñieän I2 taùc ñoäng töông hoå vôùi töø tröôøng stato taïo ra löïc ñieän töø treân daây daãn roto vaø moâmen quay laøm cho roto quay vôùi toác ñoä n theo chieàu quay cuûa töø tröôøng. Toác ñoä quay cuûa roto n luoân nhoû hôn toác ñoä cuûa töø tröôøng quay stato n1. Coù söï chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa roto vaø töø tröôøng quay stato duy trì ñöôïc doøng ñieän I2 vaø moâmen M. Vì toác ñoä cuûa roto khaùc vôùi toác ñoä cuûa töø tröôøng quay stato neân goïi laø ñoäng cô khoâng ñoàng boä. Ñaëc tröng cho ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha laø heä soá tröôït: n1 − n S = (1-1) n1 Trong ñoù: n laø toác ñoä quay cuûa roto. f1 taàn soá doøng ñieän löôùi. P soá ñoâi cöïc. n1 toác ñoä quay cuûa töø tröôøng quay (toác ñoä ñoàng boä cuûa ñoäng cô). 60 f 1 n1 = (1-2) p Khi taàn soá cuûa maïng ñieän thay ñoåi thì n1 thay ñoåi laøm cho n thay ñoåi. Khi môû maùy thì n = 0 vaø S = 1 goïi laø ñoä tröôït môû maùy. Doøng ñieän trong daây quaán vaø tö ø tröôøng quay taùc duïng löïc töông hoå leân nhau neân khi roto chòu taùc duïng cuûa moâmen M thì töø tröôøng quay cuõng chòu taùc duïng cuûa moâmen M theo chieàu ngöôïc laïi. Muoán cho töø tröôøng quay vôùi toác ñoä n1 thì noù phaûi nhaän moät coâng suaát ñöa vaøo goïi laø coâng suaát ñieän töø. 2πn1 Pñt = Mω1 = M 60 (1-3) Khi ñoù coâng suaát ñieän ñöa vaøo: P1 = 3.U.I cosϕ (1-4) Trang 19
 20. Ngoaøi thaønh phaàn coâng suaát ñieän töø coøn coù toån hao treân ñieän trôû daây quaán stato. I 2 1 r3 = 1 d P Δ 1 (1-5) 2 Toån hao saét: Δ P st = Δ P P ñt = P 1 − Δ P ñt − Δ P st (1-6) Coâng suaát cô ôû truïc laø: 2π n (1-7) P ' 2 = M .ω = M 60 Coâng suaát cô nhoû hôn coâng suaát ñieän töø vì coøn toån hao treân daây quaán roto: P 2 = P ñt − Δ P d 2 (1-8) Trong ñoù: Δ P d 2 = m 2 . I 2 .r 2 (1-9) m2 soá pha cuûa daây quaán roto. Vì p’2 < pñt do ñoù n < n1 Coâng suaát cô cuûa p2 ñöa ra nhoû hôn p’2 vì coøn toån hao do ma saùt treân truïc ñoäng cô vaø toån hao phuï khaùc: P 2 = P '2 = Δ P cô − Δp f (1-10) Hieäu suaát cuûa ñoäng cô: P 2 η = = ( 0 ,8 ÷ 0 ,9 ) (1-11) P 1 III. CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN CUÛA ÑOÄNG CÔ. 1. Caùc Ñaïi Löôïng Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1452

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2