intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ SẮP XẾP LỊCH LÀM VIỆC CHO MỘT CÁ NHÂN

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
150
lượt xem
40
download

Đồ án tốt nghiệp - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ SẮP XẾP LỊCH LÀM VIỆC CHO MỘT CÁ NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thực tế, mỗi người chúng ta luôn cần có một lịch làm việc cụ thể để mọi công việc diễn ra được thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, công việc này không hoàn toàn đơn giản, bởi lẽ làm sao để lịch làm việc của ta vừa đẹp lại vừa dễ tra cứu và tránh được sự xâm phạm tình cờ hay trái phép của cá nhân nào đó làm ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. Chính từ thực trạng như vậy, nhóm chúng em tiến hành nghiên cứu và phát triển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ SẮP XẾP LỊCH LÀM VIỆC CHO MỘT CÁ NHÂN

 1. ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM “HỖ TRỢ SẮP XẾP LỊCH LÀM VIỆC CHO MỘT CÁ NHÂN”
 2. LỜI N ÓI Đ ẦU T rong th ực tế , m ỗi n g ười c h úng t a lu ô n c ần c ó một l ịch l àm v i ệc c ụ th ể đ ể mọi c ô ng việc d iễn r a đ ược thu ận lợi v à đ ạt h iệu q u ả c ao nh ất . T uy nhiê n, c ô ng v iệc n ày k h ô ng ho àn to àn đ ơ n giản , b ởi lẽ làm s ao đ ể l ịc h làm v iệc c ủa t a v ừa đ ẹp lại v ừa d ễ t ra c ứu và t r ánh đ ược s ự x â m ph ạm tình c ờ h ay tr ái p h ép c ủa c á n h ân n ào đ ó làm ả nh h ưởng t ới c ô ng việc c ủa c h úng ta. Ch ính t ừ t h ực tr ạng n h ư vậy , nh óm c h úng e m tiến h ành n ghiê n c ứu và p h át triển ứ ng d ụng n ày với h y vọng là s ẽ g iúp x â y d ựng đ ược m ột lịch làm v iệc h ợp lý n h ất . Ngay t ừ k hi nh ận đ ề tài, nh ó m đ ã b ắt t ay v ào k h ảo s át h iện tr ạng , nghiê n c ứu đ ể đ ưa ra nh ững ý t ưởng p h ù h ợp n h ất. Với p h ần m ềm c h úng e m đ ưa ra ở đ â y s ẽ c ho ph ép n g ười s ử d ụng c ó t h ể tra c ứu, s ửa đ ổi, i n ấ n ,... theo đ úng mục đ ích m à n g ười s ử d ụng mong mu ốn . Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng lên hệ thống thì nhóm e m cũng đã có tham khảo một số tài liệu của những anh chị học cùng ngành học khoá trên. Mặc dù nhóm cũng đã rất cố gắng nhưng bản báo cáo này vẫn còn có nhiều thiếu sót, chúng em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!
 3. GI ỚI THIỆU ĐỀ TÀ I T ên đ ề tài : PHÂN TÍCH THI ẾT KẾ PHẦN MỀM “ H Ỗ TRỢ SẮP XẾP LỊCH LÀM VIỆC CHO MỘT CÁ NHÂN” N hóm th ực hiện: N HÓM 2 C ác thành viên: 1 ) Nguyễn Thị Cúc 2 ) Vũ Thị Hằng 3 ) Vũ Thị Hồng C ác yêu c ầu của đ ề tài: + Có khả năng tra cứu, in ấn đa dạng. Có khả năng hỗ trợ người dùng chỉnh sửa bằng tay. + Có khả năng áp dụng rộng rãi. + Giao diện chương trình bằng tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG A / XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC LUỒNG THÔNG TIN I - KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG: 1.Sắp xếp lịch dạy cho giáo viên : - Số tiết dạy tối đa trong một ngày, trong tuần. - Số ngày nghỉ trong tuần, thời gian nghỉ giữa các tiết dạy. 2.Sắp xếp phòng học : - Xếp phòng học lý thuyết, thực hành và chức năng hợp lý. Nhiều tính chất về lịch làm việc của giáo viên yêu cầu như:  Đảm bảo tuyệt đối không trùng- chéo tiết học, tiết dạy của các lớp và giáo viên.
 4.  Các tiết được xếp phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu đặt ra ban đầu của người lập lịch, trong trường hợp không thể xếp được tiết nào đó máy sẽ đặt tiết này ra danh sách các tiết chưa xếp được của lớp đó để xử lý sau (xử lý bán tự động);  Bạn có thể yêu cầu các tiết tránh dạy cho các môn học, cho các giáo viên;  Mỗi giáo viên dạy được chọn 01 ngày nghỉ cho mình; /CÁC THÔNG TIN ĐẦU VÀO 1 /Thông tin về giáo viên: - Thông tin về giáo viên (Họ tên, mã GV, giới tính, ngày sinh, địa chỉ). - Môn học do giáo viên phụ trách. 2/ Yêu cầu của giáo viên: - Số tiết dạy tối đa trong một buổi ,một tuần. - Thời gian dạy (sang, chiều, tối, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc), số ngày nghỉ trong một tuần . 3/ Thông tin về công việc: - Mã lớp giảng dạy. - Phòng (Phòng học). - Chức năng công việc (Lý thuyết hay thực hành).
 5. II/ LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN: Modul nhập dữ liệu đầu vào Modul lựa chọn ,sắp xếp lịch Modul công việc Sửa đổi, bổ sung Tìm kiếm In ấn +Sửa thông tin + Tra cưu lịch + In lịch làm việc +Xóa thông tin +Tìm kiếm lịch theo ngày ,tuần +Bổ sung thông tin
 6. Cách thức làm việc đối với chương trình: - Cập nhập nội dung công việc: Mã lớp, mã phòng, chức năng công việc . - Sau đó thực hiện lập lịch làm việc . - Thực hiện các thao tác sắp xếp, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu trên lịch làm việc một cách đầy đủ. - Trên cơ sở đó, người giáo viên sẽ có một lịch làm việc hợp lý thỏa mãn những yêu cầu đặt ra song phải phù hợp với những yêu cầu, đ iều kiện ban đầu. - Với lịch làm việc này, cho phép người giáo viên có thể tra cứu chỉnh sửa cho phù hợp vời thời gian và công việc của mình . III / PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG 1/ Chức năng nhập thông tin - Thông tin vào: Yêu cầu của giáo viên. - Thông tin ra : Lịch làm việc. - Thông tin về giáo viên: + Họ và tên, ngày sinh, giới tính. + Địa chỉ, số điện thoại (nếu có). - Danh sách lớp giao viên giảng dạy: +Mã lớp. + Mã phòng. + Nội dung môn học. 2/ Chức năng sửa đổi bổ sung - Sửa đổi, bố sung các thông tin cần( nếu có). - Thông tin vào: Nội dung cần thay đổi. - Thông tin ra: Lịch làm việc mới. + Xóa thông tin - Xóa các thông tin không cần thiết. - Hủy bỏ các thông tin được loại. + Bổ sung thông tin - Thêm các thông tin mới được cập nhập. + Thay đổi thông tin - Sửa đổi các thông tin.
 7. 3/ Chức năng tìm kiếm + Dùng tra cứu các thông tin cần thiêt. + Xem lịch làm viêc cho 1 tuần. + Tìm kiếm theo lớp. + Tìm kiếm theo phòng. + Tìm kiếm theo lịch trong ngày . + Tìm kiếm theo nội dung công việc. 4/ Chức năng in ấn - In lịch cho một ngày, một tuần của giáo viên.
 8. B/ LẬP LỊCH I. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Lịch làm việc cá nhân Mức 0 Cập nh ật Tìm kiếm In ấn Mức 1 Thứ Buổi Sử a đổi Bổ sung Thứ Sáng Thứ 2 Địa chỉ GV Tuần Thứ 3 SĐT GV Lớp Chiều Thứ 4 Tên lớp Công việc Tối Thứ 5 Phòng Phòng Thứ 6 Nội dung GD Thứ 7
 9. II. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU. Mức 0 GV đ ăng TT đưa vào LLV nhập TT Đăng nh ập Dữ liệu vào Giáo viên Lịch làm việc Dữ liệu ra In ấn Kết quả là LLV . Mức 1 Sửa đổi, bổ sung Thông báo Thông tin Yêu cầu Tra cứu Tìm kiếm theo Kết quả Trả lời LLViệc yêu cầu Giáo viên KQ tra cứu Lịch LV TT phản hồi Yêu cầu In theo yêu cầu
 10. III. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT. GIÁO VIÊN LỚP HỌC LỊCH LÀM VIỆC NỘI DUNG GD PHÒNG HỌC
 11. IV. MÔ HÌNH QUAN HỆ Tên lớp Đ/C Mã lớp HTên NS Lớp Phòng Giáo viên Lớp học GD GTính SĐT Nd GD Lịch làm việc Địa điểm Môn học Môn học Phòng học Nd Tên Mã phòng
 12. V- THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1) Bảng giáo viên Tên Khuôn Kiểu Độ rộng Chú thích trường dạng Tên giáo TenGV Text 50 Chữ viên Ns Date 8 Số Năm sinh Gt Logical 3 True & false Giới tính Dc Text 100 Chữ Địa chỉ Số đ iện Phone Number 10 Số thoại 2) Bảng lớp học Tên Kiểu Độ rộng Khuôn Chú thích trường dạng MaLop text 10 Chữ Mã lớp TenLop text 25 Chữ Tên lớp
 13. 3) Bảng môn học Tên trường Kiểu Độ rộng Khuôn dạng Chú thích Mamon Text 10 Chữ Mã môn Tenmon Text 25 Chữ Tên môn Nội dung Ndmon Text 15 Chữ môn 4) Bảng phòng học Tên trường Kiểu độ rộng Khuôn Chú thích dạng Maphong Text 10 Chữ Mã phòng Vtphong Text 20 Chữ Vị trí phòng
 14. C. Các Form chính trong chương trình 1. Bạn sẽ có một giao diện thật sống động của chương trình Lập lịch làm việc cho Giáo viên:
 15.  Lịch làm việc cụ thể của giáo viên được thể hiện qua menu chính như sau: 2. Với Form chính của chương trình như trên, bạn có thể thực hiên các thao tác cần thiết thể hiện bạn là người sở hữu, quản lý hay sử dụng phần mềm này, cụ thể như:  Nếu vào cập nhật thì chúng ta phải đăng kí user và password mới được truy sâu vào trong cơ sở dữ liệu
 16.  Nếu muốn sửa đổi thông tin công việc.  Nếu bạn có một số thay đổi nào đ ó về công việc trong tuần mà bạn muốn bổ sung, bạn có thể thực hiện tại Form:
 17. D. KẾT LUẬN Sau một thời gian tích cực làm việc, nghiên cứu của các thành viên trong nhóm cộng với sự hướng dẫn, đóng góp nhiệt tình của thầy giảng dạy bộ môn “Phân tích thiết kế phần mềm” là thầy Nguyễn Minh Quý thì nhóm em cũng đã hoàn thành bản báo cáo của mình với chủ đề là “Phân tích thiết kế phần mềm lịch làm việc cá nhân cho một giáo viên”. Nội dung Bản báo cáo đã đề cập tới một số vấn đề nh ư sau:  Khảo sát thực tế hiện trạng việc sắp xếp lịch làm việc cho một giáo viên Từ đó, thấy được những mặt còn tồn tại, thiếu sót và xây dựng, phát triển nên hệ thống mới khắc phục được những điều đó nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin.  Phân tích thiết kế phần mềm hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc cho một giáo viên bao gồm các công việc: 1. Phân tích phương thức hoạt động của các chức năng của hệ thống mới. 2. Phân tích về biểu đồ luồng dữ liệu. 3. Phân tích biểu đ ồ quan hệ. 4. Thiết kế cơ sở d ữ liệu. 5. Thiết kế giao diện.  Lựa chọn ,sử dụng ngôn ngữ để xây dựng lên phần mềm này là Microsoft Visual Stadio.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2