intTypePromotion=3

Du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
5
download

Du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng có ý nghĩa lớn về nhiều lĩnh vực như tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe con người và thân thiện với môi trường... Du lịch vừa khai thác cái mới, vừa bảo tồn "cái cũ" mang tính truyền thống nên du lịch làm tăng giá trị, góp phần bổ sung giá trị về nhiều mặt của tự nhiên cũng như xã hội. Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới du lịch là ngành có tốc độ tăng trưởng cao và có nhiều triển vọng. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích văn hóa lịch sử có tầm cỡ quốc gia và quốc tế nên có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Chính vì vậy trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, du lịch đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế công nghiệp dịch vụ, du lịch nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

  1. Jan NGHltNCOO-TRAO Dtfl DU LICH TRONG Ctf CAU KINH TE • • TS. VO T A TRI Vi th€f du lich trong cd c£u kinh t^ tinh Qu&ng Ninh. Do cd dja hinh da dang gom Du ljch Id ngdnh kinh ti'quan trgng c6 y nghTa ldn vi nhiiu cd \iing ning nui. trung du. iiiol ITnh vtfc nhu tgo vi$c ldm, tdng thu nh$p, ndng cao ddi sSfng phdn duydn hdi va bidn ddo ndn vdn hda, tinh thin, sdc khde con ngudi vd thdn thi$n vdi mdi Qudng Ninh la dja phifdng khd trudng... Du ijch vUa khai thdc cdi mdi, vifa bdo tin "cdi cS" da dang v^- sdc tpc va van hda. mang tfnh truyen thd'ng ndn du ljch Idm tdng gid trj, gdp phin Day Id mdt tinh eo nhldu liem bi sung gid trj vi nhiiu mdt cua ttf nhidn cung nhu xa h$i. ndng ve du ljch nhd vj tri ddc dia Trong xu thd'phdt triin chung cua nin kinh td'the gidi du lich vc dja ly, didu kidn tif nhien va Id ngdnh cd td'c dg tdng trudng cao vd cd nhiiu triin vgng. gdn \'di ljch sil chdng gidc ngoai Qudng Ninh Id tinh cd nhiiu danh lam thing cdnh vd di ticti xam ciia dan tdc. Vdi nhieu tiem nang. ldi the cung vdi viec gia vdn hda ljch sd cd tim cd qud'c gia vd qud'c te nen cd rat tang ddu ttf vd kinh nghiem td nhiiu tiim ndng phdt trien du lich. Chinh vi vgy trong chien chufc hoat ddng du ljch ndn luge phdt trien kinh te cua tinh, du lich da dugc xde dinh la ngdnh du lich Qudng Ninh dd vd ngdnh kinh te mui nhgn trong ca cdu kinh te' cdng nghidp- dang cd nhidu ddng gdp vdo sy dich vg, du lich ndng, Idm, ngU nghigp cua tinh nhd. phdt trien kinh td xd hdi cd vd L__. thu n h a p ldn ty trpng trong cd khdeh qude td. Nhif vay. chi sau trtfdng cua du lich Qudng Ninh. cau kinh td ciia tinh. 5 n a m tang cifdng ddu ttf vd md Ddng thdi vdi stf tdng trtfdng ve Du lich Qudng Ninh hinh rdng qudng bd. ngdnh du lich doanh thu. cdc khodn thu nop thdnh khd sdm, tuy nhidn. ciing ciia tinh dd tdng lif
  2. NGHltN Ctfu-TRAO DOl ciia khdeh hdng ciing nhtf DN. Tinh trang qud tdi ben do '•;.«•• tdu thuydn, khdeh tham quan d mdt sd hang, ddng tren vinh Ha Long vdo nhiing ngdy cao didm; eiial lifpng djeh vu phyc vu du ljch cdn yeu, vdn de vdn minh thifdng mai d mdt sd didm du ljch cdn nhieu tdn tai dnh hifdng khdng nhd de'n hinh dnh du lich eiia dja phtfdng... Cd sd vat chat ha tdng tang nhanh, cd stf ddi mdi nhtfng cdn nhidu bat cap. Nhic'-u khdeh san. nhd nghi ttf nhdn dtfpc xay dtfng nhd Id ndn thieu my quan, khdng ddm bdo tidu chuan phyc vy khdeh ddc biet Id khach cd m a n h sang kinh te thi trtfdng, (VHTTDL) Qudng Ninh, hdng khd nang chi trd cao. khd ddn gan vdi cd che thi trtfdng, du lich ndm ngdnh du ljch d ddy cd thd tiep nhifng dodn khdeh ldn. Mat cd stf phdt tridn nhanh, quy md gidi quyet dtfdc 25.000 lao ddng khde, vide ddu ttf phdt tridn d at dtfdc md rdng, hieu qud ngdy tap trung vd 50.000 lao ddng tdu du lich cho khdeh Itfu tni cdng cao. Trong 5 n d m 2006 khdng tap trung. tren vinh qua ddm ciing dang 2010, dich vu du lich chiem gdy ra mdt sd van de nhtf: rdc Nhiing ton tai cdn phdi gidi 38,07% trong cd cau Mnh te (ty thdi, ntfdc thdi khdng dtfdc xuf ly quyet trpng cdng nghidp xdy diing tdt, gay d nhidm mdi trtfdng; an Bdn canh nhiing kdt qud dd ninh khdng bdo ddm.. chiem 55,46%, ndng lam ngtf dat dtfdc, ngdnh du lich Qudng nghiep chiem 6,47%). Theo tinh Phdn ldn cdc hoat ddng du Ninh hidn cdn khdng it nhiing t h a n Quyet dinh 2 6 9 / 2 0 0 6 / Q D - lich ciia tinh chi tap trung d khu tdn tai, khd khan. TTg cua Thu ttfdng chinh phu vinh, ma chu yd'u Id Ha Long, (thdng 11/2006) phd duyet "Didu Trtfdc h e t Id stf ngheo n d n cdc khu du lich khde chtfa dtfdc chinh, bd sung quy hoach tdng ve cdc s d n p h a m du lich, cdc ddu ttf khal thdc hieu qud. l l n h thd phdt tridn kinh te-xd hdi loai hinh dich vy vui chdi, gidi trang d nhidm mdi trtfdng d Ha tinh Quang Ninh den n a m 2010, tri vdn ddn dieu. Cac sdn p h a m Long ndi ridng vd cdc viing du dinh htfdng d e n n a m 2020", ty du lieh chtfa ddc sdc, thidu tinh lich ndi chung dang ngdy mdt gia trpng dich vy ndi chung va du h a p ddn, cham ddi mdi. Vi thd, tang, de dpa trtfc tidp ddn stf lich cang tang cao hdn. Cy thd, khdng thd keo ddi thdi gian Itfu phdt tridn bdn vufng ciia du ljch n a m 2010 ty trpng dich vy Id trii ciia du khdeh khdeh, d a n dia phtfdng. Chi trong vdng chyc 42% (thtfc hidn 38,07%), n d m d e n cdng s u a t budng, phdng nam trd lai day ngtfdi ta khdng 2020 la 5 0 , 1 % GDP cua tinh. Tif trung binh ciia cdc s a n khdng cdn n h a n ra Bai Chdy vd bidn d dd dang cd nhidu y kien cho cao, doanh thu thap, tidm ndng day khdng edn la bai t a m nifa. c rang d e n n d m 2020 thi thtfdng du lich v d n chtfa dtfdc khai He thdng cdng thodt ntfdc dtfdc mai, d i ^ ^ B T O l i c h dufng trtfdc thdc h e t . xd trtfc tiep ra bidn khdng qua cdng nghiep xH'dtfng, cd nghia Hoat ddng van chuyen khdeh xuf ly vdi quy md ngdy cdng la ty trong cuajffitfdng mai, dich tham quan vinh dd ndy sinh nhidu vi ddn ctf ngdy cdng t a p vu - du lich Icao hdn cdng nhieu van dd nhtf: gid cd khdng trung ddng diic. Tinh trang quy nghiep xay dj thdng nhat, tranh gidnh khdeh, hoach vd xdy dtfng ldn xdn ngdy Theo sd lieil )do cdo cfia Sd chtfa quan tdm diing mufc ddn edng lan sdu ra bidn dd Van hda, T h e | lao vd Du lich khdeh... dnh htfdng tdi quyen ldi che khuat t a m nhin, ngdn ii THOONG MAI So 11/2012 I 1 5
  3. NGHIlN ctfu-TRAODOI each cdc khu nghi difdng vdi bidn. Viec nudi thd ca va cdc loai hdi sdn khde tren be kdt h(?p klnh doanh djeh vy an udng cdng gdp phdn lam Irani trpng thdm stf d nhidm ma ddn nay chinh quydn d ddy chtfa eo cdch ndo khde phyc difdc. Cac dtf a n triing tu tdn tao cdc di tich van hda - ljch sif ciia dia phtfdng thdc hien rai cham. vice ddu tlf xay difng mdi e.ie cdng trinh phuc vy vui chdi gi;ii tri va dich vy du ljch ehifa ddp ufng difpc nhu eau ngdy eaiig t a n g eao eiia du khdeh. Phan y ldn lao ddng eiia nganh du ljeh Qudng Ninh ddu it difdc ddo tao. Khu du Ijch Tuin Chdu, Qudng Ninh. AnhT.M khdng chuydn nghiep, dae biet trinh dp ngoai ngif h a n ehe ddng. Hien nay. du ljch Qudng Cdi cdch thii tyc xuat nhdp canh vide giao tie'p vdi du khdeh ndi Ninh chii ydu dang tdp trung tao thudn ldi cho du khach den chung (nhd't Id khdeh nifdc khai thdc mdt sd diem cd rat Qudng Ninh dtfdc nhanh chong, ngodi) chii ye'u dtfa vdo thdi nhidu ldi thd vd dd cd qud trinh de dang n h a t Id khdeh ntfdc quen. kinh nghiem. hoat ddng kinh doanh tdt nhtf ngoai nhtf Trung Quoc, Han Mdt vdn de h a n che ciing rd't Vjnh Ha Long, khu Mdng Cdi Qud'c, Nhdt Bdn, Tay Au„ Md dnh hifdng ddn chd't Itfdng djeh Trd c d gdn vdi cufa khau Mdng rdng khdng gian du lich nhim vu du ljch d day Id vd sinh an Cdi, khu Yen Tif... trciMi. kiii khcU lilac lui da cac ti^m nang todn thdc pham. (3 nhieu didm nhidu tidm ndng khde chif.i difitc du li(-h cua dia phifdng gdm du du lich cua Qudng Ninh hdng khai thdc. Nguyen n h a n la iliii-u lich bien, du lich tham quan cac qudn dtfdc bdy bdn rat nhidu, vdn vd chifa cd dtfpc tdm nlini di lull lich Slf \ a n hoa: da dang tuy nhidn chi mdt sd it cd sd ddi h a n mang tinh chlfii hfot hoa \ a i)luu trien cac san pham dich vu dn udng cd dang ky ddm Bdi vdy, ngodl vide md c ua (ho du lich mdi nluf tham quan lang bdo chat lifdng, ve sinh an todn cdc td chufc klnh doanh du lii h ciiai, h)n bien gdn vdi cac san thtfc p h a m . dtfpc ho^t dpng tlf do nhani klioi pham du Uch tham quan nghi De xudt mQt so gidi phdp day tidm ndng trong \ i hoi, difdnti a bien dao, 1^ hpi tam nhdm tiep tijic ddy mg.nh phdt UBND tinh vd Sd VHTlDl. (.m liiih, smh thai, eac sif kien the trien du lich Qudng Ninh day m a n h vdn dpng. Hii( ronu thao. iioi hop... Tidp tue ddi mdi cd chd chinh lien kdt vdi nhldu dd'i ttu tronu Tiep tue day manh cong tac sdch vtfa tao dieu kien vtfa ho vd ngodi ntfdc ciing ddu tif khai (juy hoach todn dien (bao gom ca trd dd cdc td chufc vd cd n h d n thac tiem ndng du lich < u.i tmh \'e san pham, cac loai hinh, dinh kinh doanh du lich cd thd Udn nhd, thtfc hidn thifdng tliao de hifdng phat trien...). khoa hpc de kdt, phdi hdp vdi nhau ciing ddu cdc DN trong vd ngnai dia xay difng chien Itfdc phat trien ttf n h d m khai thdc sufc m a n h phtfdng bdt tay dtf(?c vc(i nhau nganh mot each ddng bp, hieu tdng hdp, tao n e n thd vd life mdi cung dau ttf klnh doanh Ho Irp qua, Theo lanh dao Sd VHTTDL cho tifng ddn vi ciing nhtf cd cdc td chife kinh doanh du lich Quang Ninh, hien nay nganh du gidi quyet n h a n h cdc Ihii tue cdng dong. Stf dinh hifdng, giup lich da va dang thifc hien cac h d n h chinh, gidi phA^|2, mat dd ndy khdng chi Id ydu td tinh nhiem \ai nang cao chat lifdng bang, a n ninh xd hdi t a p h a n t h d n md cdn Id cdc didu klen ve du lich. giif gin mdi trtfdng canh chia Idi n h u a n mdt cdc^ hdp ly. vat c h a t vd ciing b a t tay h d n h quan, lam tdt cdng tac quy 1 6 1 THOONG M9IS511/2012
  4. NGHIlN Ctfu-TRAODOl mt hoach, h o d n thien quy hoach khdeh. Tdng ctfdng phdi h(?p vdi Thtfc hien viec tidp tyc di rdi phdt tridn du lich Qudng Ninh cdc ddn vj lien quan ddo tao td mdt sd cdng (nhat Id cdng than) giai d o a n 2010 2020, dinh chufc cdc ldp tap huan, ddo tao ra xa cdc viing vjnh t r d n h d htfdng ddn 2030. nghidp vu, ngoai ngif, kidn thufc nhiem nifdc, ddy bidn de dpa sil Viec quy hoach phdt tridn du du lich cdng ddng, gdp p h d n sdng he ddng thtfc vat bidn. lich Qudng Ninh phdi phii hdp lam chuydn bidn trong phong Tidp tue day manh cdng tdc vdi nhiing muc tidu p h d t tridn cdch, thdi dp vd y thufc phyc vu xiic tien qudng bd du lich ciia dja kinh te xd hdl dia phtfdng, cd khdeh du ljch. Ddng thdi, tinh phtfdng ndi chung vd du ljch Ha chd vd chinh sdch ddu ttf de cung cdn thtfc hipn td't cdc bien Long ndi rieng nhdm cung cd vj d a m bdo p h d t tridn ddng bd. phdp ddy m a n h hd trd phdt the' ciia Ha Long trong mdi b e n vilng, tfu tidn n h d ddu ttf tridn du lich, tdng ctfdng cdng trtfdng du ljch qude gia vd thd ldn, ddu ttf cdc khu du lich cao tdc qudn ly, binh dn gid; tdng gidi. Ddy Id vdn dd hdt sufc khd cap, p h d t trien s a n p h a m du ctfdng cdng tdc qudng bd. xiic khan vd ddi hdi phdi dtfdc thilc lich, Itfu niem ddc trtfng; khdng tidn du ljch. hien mdt cdch kidn tri, lien tyc. gian du lich gdn vdi trpng tam Dac biet coi trpng bdo ve Mudn vdy phdi cd sil phdi hdp p h d t tridn du lich d tifng dia mdi trifdng vd cdc viing sinh ciia cdc cd quan ban ngdnh trdn didm. Can thu hiit ddu ttf phdt thdi bidn. Chinh quydn dja dia phifdng vd stf hd trd cua cdc trien khu vui chdi gidi tri cao phtfdng phdi sdm ddu ttf xdy cd quan ngoai giao, cdc cd quan cd'p nhidu thd loai phuc vy dd'i dtfng he thdng cdc hd xuf ly qudn ly du ljch Trung tfdng. ttfdng du khdeh qude te vd du ntfdc thdi trtfdc he't t a p trung Ddu ttf tidn vdn, khoa hpc k h d e h trong ntfdc cd mufc chi vdo mdt sd dia didm cd nhieu cdng nghe dd md rdng vd ndng trd eao. Cdc loai hinh vui chdi du k h a c h vd ctf ddn dia phtfdng cap cdc cdng bidn, n a n g cap gidi tri ciing phdi dtfdc nghidn nhtf khu vtfc Bai Chdy, Tudn cac phifdng tien van tdi, van cufu cho phii hdp vdi didu kien Chau. Quy hoach, qudn Iy, gidm chuydn, n h a t Id he thdng tdu cua dia phtfdng dd khal thdc cd sdt cdc viing nudi trdng hdi thiiy thuydn hoat ddng trdn bidn vufa hieu qud. trdn bidn, tuyet ddi khdng dd tdng quy md v a n chuydn, bdo Cdc n g d n h chufc n a n g phdi xdy ra tinh trang thufc dn c h a n ddm an toan cho du khdeh ddng thtfdng xuyen t h a n h kidm tra, nudi, chd't thdi vat nudi qua thdi ke't hdp thilc hien cdc xuf p h a t h d n h chinh ddm b a o mufc cho phdp gay d nhiem nhiem vy phdt tridn kinh td vdi mdi trtfdng du lich, mdi trtfdng ntfdc bidn ldm bid'n dang he bdo vd mdi trtfdng, bdo ddm an k i n h doanh, a n todn cho du sinh thdi bidn can bdo tdn. ninh chii quydn qud'c gia ve bidn Vidt Nam • lai li$u tham khao I.Bao cao tdng ket du lich Quang Ninh to nam 2006 den nam 2010 (Sd VHTTDL QN) 2. http//www. halongtourism. com. vn 3. http//www.vietnamtravelco.com 4. Cdng van sd 473/UBND-QHI (21/02/2011, UBND tinh Quang Ninh, gCllBp VHTTDL 5. Van ban sd 2043/BVHTTDL- DSVH (thang 5 nam 2011) gCli UBND tinh QN cho y kien thoa thuan Quy hoach chi tiet Khu gidi thieu tai nguyen Khach du lich tham quan Vjnh Hsi Long. Anh: S. T dpng thilc vat Vinh Ha Long. THOONG MAI So 11/2012 I 1 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản