intTypePromotion=1

FACTORY IMPROVEMENT PROGRAMME CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Thanh Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
144
lượt xem
34
download

FACTORY IMPROVEMENT PROGRAMME CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chươnt trình cải tiến doanh nghiệp là dự án của tổ chức lao động quốc tế của liên hợp quốc, là sự kết hợp giữa các khóa đào tạo có chuyên sâu với hoạt động tư vấn tại doanh nghiệp nâng cao sức canh tranh, cải tiến điều kiện lao động và đẩy mạnh sự phối hợp và đối toait giữa các chủ sử dụng lao động với người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: FACTORY IMPROVEMENT PROGRAMME CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN DOANH NGHIỆP

  1. FACTORY IMPROVEMENT PROGRAMME CHƯ NG TRÌNH CẢ TIẾ DOANH NGHIỆ Ơ I N P Cầ nố giữ cách quả lý tố và u i a n t phư ng pháp làm việ hiệ quả ơ c u
  2. Chư ng trình Cảtiế Doanh nghiệ là gì? ơ i n p Chưng trình Cảtiế Doanh nghiệ (FIP) là dựán củTổ c ơ i n p a chứ Các chuyên gia hàng đu hỗtrợcác doanh nghiệ tham gia ầ p Lao đng Quố tế a Liên hợ quố là sựkế hợ giữ các ộ c củ p c, t p a trong suố chưng trình. Họlà các chuyên gia vớ kiế thứ sâu t ơ i n c khoá đ tạ có chuyên sâu vớ hoạ đng tưvấ tạ doanh ào o i t ộ n i rộ về đ tưng ứ từsả xuấ đn an toàn lao đng hay ng chủ ề ơ ng, n t, ế ộ nghiệ nhằ hỗtrợcác doanh nghiệ nâng cao sứ cạ tranh, p m p c nh quan hệ đng. Mụ tiêu củ các đt chuyên gia trự tiế đn lao ộ c a ợ c p ế cả tiế đ u kiệ lao đng và đy mạ sựphố hợ và đi i n iề n ộ ẩ nh i p ố tư n tạdoanh nghiệ là mang đn cho doanh nghiệ cơhộ vấ i p ế p i thoạgiữ các chủ dụ lao đng vớngưi lao đng. i a sử ng ộ i ờ ộ tiế cậ vớcác kinh nghiệ thự tiễ mớ p n i m c n i nhấtrongtấcả lĩ vự đợ tư n. t t các nh c ưc vấ t c n ơ Trong suố9 tháng thự hiệ Chưng trình, các chuyên gia hàng đu cùng vớcác nhà cung cấ dị vụ a FIP, bao gồ VNCPC ầ i p ch củ m Đ đ i kiế thứ sâu rộ củ các chuyên i ôivớ n c ng a ởkhu vự phía Bắ và VCCI HồChí Minh ởkhu vự phía Nam, c c c gia, các ví dụ ràng, chitiếvà thự tế rõ t c ở sẽ ớ dẫ cho các doanh nghiệ tham gia, đ bả đ đợ hưng n p ả o ạ ưc m t mỗmodule là mộ công cụ i t quan trọ đ ng ể các cảtiế thông qua đ tạ và tư n thự tế các buổtư n i n ào o vấ c và i vấ nhấ mạ tầ quan trọ củ việ n nh m ng a c trự tiế tạnơsả xuấcủ doanh nghiệ Do FIP chú trọ vào c p i i n t a p. ng nâng cao sứ cạ tranh thông c nh cảtiế theo nhu cầ củ từ doanh nghiệ tham gia, các cảtiế i n u a ng p i n qua đi thoạthông suốhơ ố i t n có thể t đu đợ thự hiệ ngay từ bắ ầ ưc c n ngày đ tiên. ầu giữ ngưi lao đng và chủ a ờ ộ sử dụ lao đng. ng ộ FIP hỗ các doanh nghiệ trợ p: ●Cảtiế chấ lưng, thưng thông qua việ giả tỷ sai lỗ i n t ợ ờ c m lệ i. Các chuyên gia hưngớ dẫ các doanh nghiệ n p ●Nâng cao hiệ quả dụ lao đng, vậliệ và nă lưng. u sử ng ộ t u ng ợ qua mộ loạcác nộ t t i ●Nâng cao mứ tiêu chuẩ và các cách thứ lao đng. c n c ộ dung liên quan trự c ●Phát triể khu vự sả xuấan toàn cho sứ khoẻ n c n t c . tiế đn việ cả n p ế c itiế ●Xây dự vă hoá cộ tác trên xưng. ng n ng ở nhà máy toàn diệ và n tuân thủ cầ củ yêu u a FIP đợ thiếkếcho các doanh nghiệ có quy mô vừ và có ưc t p a, các khách hàng cũ ng thểđợ thự hiệ vớ nhiề ngành khác nhau. Mặ dù phầ ưc c n i u c n như tiêu chuẩ các n lớ các doanh nghiệ tham gia là may mặ như cũ có khá n p c, ng ng quố gia. c nhiề cảtiế đ đt đợ ởcảcác ngành khác nhưxe máy, u i n ã ạ ưc bơ tiêm y tế thiếbịiệ m và t đ n.
  3. “Các khách hàng đ ợ phỏ g ưc n vấ cho b iế họđ chứ g kiế n t ã n n nhữ g t hay đ i đ ng kể ở các n ổ á nhà máy t ham g ia, và cũ g có n ấ t ư ng t ố vớ kế quả mà n ợ t i t chư ng t rình đ đ t đ ợ .” ơ ã ạ ư c Trích Báo cá o Đ nh giá giữ á a kỳ a ILO và Bộ ao đng Mỹ củ L ộ “Tô i đ tham g ia vào hoạ ã t đ ng đ o tạ và tư vấ đ ợ ộ à o n ưc 20 nă nay và tô i chư t hấ m a y có dự án nào có t hểcung cấ p dị vụ hỗ t rợ t hự hiệ cả ch c n i t iế liên tụ có hiệ quảvà đ n c u a dạ g như chư ng t rình FIP.” n ơ Gihan Talgodapitiya Chủ ch, Talgodapitiya Associates tị (Công ty đ o tạ tưnhân, Sri Lank a) à o
  4. Phưng pháp thự hiệ FIP ơ c n p n n ng, t ơ Khác vớ cách tiế cậ truyề thố FIP là mộ chưng trình i Sau 2 ngày đ tạ chuyên gia sẽtrự tiế đn từ doanh ào o, c p ế ng cảtiế dự trên các công cụ i nhiề đt tưvấ trự tiế tạ i n a vớ u ợ n c p i nghiệ tham gia chưng trình đ hỗtrợhọthiế lậ các p ơ ể t p doanh nghiệ trong mộthờ gian dài và vớ sự trợ p t i i hỗ từnhà chưng trình hành đng cảtiế cụthểvà phù hợ vớ yêu ơ ộ i n p i cung cấ dị vụ p ch trong nưc, VNCPC ở vự phía Bắ hoặ ớ khu c c c cầ củ từ doanh nghiệ u a ng p. VCCI HồChí Minh ởkhu vự phía Nam, cùng vớ đi ngũ c i ộ chuyên gia hàng đ Vớphưng thứ phát triể từ bưc dễ ầu. i ơ c n ng ớ Tạdoanh nghiệ mộ Nhóm Cảtiế (FIT) đợ thành lậ i p, t i n ưc p tiế cậ FIP cung cấ cho các doanh nghiệ tham gia nhiề p n, p p u vớ sựtham gia củ ban giám đc và ngưi lao đng. Vớ sự i a ố ờ ộ i công cụ n thiếđ thự hiệ và duy trì cảtiế lâudài. cầ t ể c n i n hưng dẫ củ các cán bộdựán, nhóm sẽthả luậ quyế ớ n a o n, t đ cách tiế cậ phù hợ nhấ cho nhu cầ củ doanh ị nh p n p t u a Mỗ chuyên đ sẽ t đu vớ 2 ngày đ tạ cho cán bộvà i ề bắ ầ i ào o nghiệ mình. p công nhân, nhằ giớ thiệ các khái niệ chính và các công m i u m Xuyên suố chưng trình, các doanh nghiệ sẽ ư c sựhỗ t ơ p đợ trợ cụ i nhấcó thể ưc dùng đ phát triể các hệ ng quả mớ t đợ ể n thố n củ các cán bộdựán là ngưi sẽ iề phốtiế đ thự hiệ a ờ đu i n ộ c n lý củ doanh nghiệ a p. và hưng dẫ các doanh nghiệ liên tụ cảtiế ớ n p c i n. Quan hệ Hợ tác p Chấlư ng t ợ Lao đ ng ộ Lao đ ng ộ An toàn CHU KỲCHƯƠNG TRÌNH FIP Nă suấ ng t và Sứ khoẻ c Nguồ n Sả xuấ n t Nhân lự c sạ hơ ch n Chu kỳ đợ củ cố ng việ thự hiệ FIP ư c ng bằ c c n:cùng nhau giả quyếvấ đ, đi thoạmở i t n ề ố i , và liên tụ cảtiế thông qua hệ ng đ giá, đ lư ng và kiể soát. c i n thố ánh o ờ m
  5. “Đ i thoạ và t hay đ i t rong ố i ổ thái đ củ công nhân tạ nhà ộ a i má y là nh ữ g thành t ự chính n u mà chú ng t ôi đ t đ ợ sau ạ ưc chư ng trình FIP . Công n hân ơ đ cả t h ấ t hự sự thoả má i ã m y c i kh i có ý kiế phả hồ ho ặ đ n n i c ề xu ấ các ý kiế g óp ý hoặ t n c kh iế nạ, và ban quả lý cũ g u i n n sẵ sàng h ơ đ nghe các gó p n n ể ý đ .” ó Ô ng Đô ̃nh T uấ Giá đ ́XíghiệI n ĐỗA n, Giá ô c Xí m n p số, Nhàuấ ̉Bảđ ̀ ̀ô ̣ 1 Nhà t ban Bả ô , Ha N i X bả n Hà
  6. Các thành tự đ quan tâm u áng Kếquả t toàn thể a dựán FIP đ cho thấ rõ ràng rằ các củ ã y ng Việ thự hiệ dựán FIP ởcác doanh nghiệ tham gia dự c c n p a doanh nghiệ tham gia đ có đợ các mố quan hệ n gũ p ã ưc i gầ i trên phưng pháp tiế cậ mớ không chỉ họ mà luôn đ ơ p n i có c i hơ trên xưng sả xuấ nă suấ cao hơ chấ lưng sả n ở n t, ng t n, t ợ n đ vớ hành nên đ đt đợ nhữ kế quảxác thự cho ôi i ã ạ ưc ng t c phẩ tố hơ quy trình sả xuấcó lợ cho môi trư ng hơ m t n, n t i ờ n, từ doanh nghiệ Các thành tự đ ợ liệ kê ởtrên là kế ng p. u ưc t t đ u kiệ làm việ an toàn hơ và sửdụ tố hơ nguồ iề n c n, ng t n n quả a hàng tră hành đng cảtiế củ các nhà máy, cả n củ m ộ i n a lớ nhân lự sẵ có. c n và nhỏCó thể đn mộvài ví dụ iể hình như . kể ế t đn : ●Nhữ đ u chỉ nhỏở i hơ ngă chặ đợ việ mấ ng iề nh nồ i n n ưc c t Các trưng phòng đ tạ cũ nhưcông nhân đ chứ ở ào o ng ã ng 47% nhiệhơ góp phầ tiếkiệ 130 USD/tháng. t i, n t m minh đ là mộ phưng pháp tiế cậ hiệ quảnhằ nâng ây t ơ p n u m p c ng hoạ cao sựhợ tác trong công việ và nhân rộ các thông lệ t ●Áp dụ phưng thứ tựkiể tra góp phầ phân bổlạcông ng ơ c m n i đng hiệ quả Kếquả ộ u . t toàn thểcủ các pha thự hiệ trư c a c n ớ việ cho 15 cán bộ c KCS và tiếkiệ 1.500 USD chiphí lưng t m ơ đ ở Lanka vàViệNam bao gồ các thành tự sau: ây Sri t m u trong khi vẫ đm bả chấlưng sả phẩ n ả o t ợ n m. ●Chỉầ tư USD vào thiế kế t bộđ gá đ tiế kiệ đu 20 t mộ ồ ã t m ỞViệ Nam t cho mộnhà máy may 1.400 USD mỗđn hàng. t i ơ ●Sửdụ tấ lợ mái bằ nhự composit sáng ởmộ nhà ng m p ng a t ●2/3 sốnhà máy tham gia đ giả tỷlệ i cuố chuyề ít ã m lỗ i n máy cơ đ tiếkiệ đợ 80% chi phí đ n chiế sáng. khí ã t m ưc iệ u nhấ50%. t ●Ởmộxí nghiệ thêu, sả lưng tă 50% đ dẫ đn lưng t p n ợ ng ã n ế ơ ●75% nhà máy trang bị o hộlao đng mớ theo quy đ bả ộ i ịnh công nhân tă 61%. ng pháp luậhiệ hành và yêu cầ củ khách hàng. t n u a ●Nhóm Cảtiế (FIT) đợ thành lậ tạtấcả nhà máy. i n ưc p i t các ỞSri Lanka ●Tỷ hàng lỗ“trên chuyề giả 46%. lệ i n” m ●Tỷ hàng phế m “ cuốchuyề giả 40%. lệ phẩ i n’ m ●Tỷ công nhân bỏ c trung bình giả 26%. lệ việ m ●Tỷ công nhân nghỉ c riêng giả 34%. lệ việ m
  7. CHƯ NG TRÌNH CẢ TIẾ DOANH NGHIỆ Ơ I N P Chư ng trình đợ tài trợbở ơ ưc i Vă phòng Dựán n BộKinh tế Thuỵsĩ (SECO) và Phòng Thưng mạ & Công nghiệ ViệNam (VCCI) ơ i p t BộLao đng Hoa kỳ ộ (USDoL). Số9 Đ Duy Anh, Hà Nộ ào i Các thông tin ởđ không phả ây i ĐT: 04 8742022 Fax: 04 5742023 là đ thểhiệ quan đ m hay ể n iể Email: vietnam@ilofip.org Website: www.ilofip.org chính sách củ Bộ Kinh tế a Thuỵsĩ BộLao đng Hoa hay ộ FIP khu vự phía Nam c kỳvà việ nêu các tên thưng , c ơ FIP khu vự phía Bắ c c mạ các sả phẩ thưng mạ i, n m ơ i, Trung tâm Sả xuấsạ n t ch Phòng Thưng mạ & Công nghiệ ơ i p ViệNam (VNCPC) t ViệNam (VCCI) t và các tổ chứ khác cũ c ng Tầ 4, Nhà C10, Đ Bách Khoa ng H 171 Võ Thị Sáu, Quậ 3 n không phảlà theo chỉị củ i đnh a Đ i Cồ t, Hà Nộ ạ Việ i Thành phốHồChí Minh Chính phủ Hoa kỳ T huỵ . hay sĩ ĐT: 04 8684849 ĐT: 08 9325169 Fax : 04 8681618 Fax: 08 9325472 Email: dung.tt@vncpc.org Email: nguyenhongha@vcci-hcm.org Tổ c Lao đng Quố tế chứ ộ c (ILO) là cơ quan chuyên trách cuảLiên hợ quố làm việ về vấ đ lao đng. ILO p c c các n ề ộ có trách nhiệ thúc đy sự m ẩ phát triể các tổ c củ giớ chủvà củ ngưi lao đng và tổ c các chưng trình n chứ a i a ờ ộ chứ ơ đ tạ và tưvấ cho các tổchứ đ và thông qua các tổchứ đ đ tạ và tưvấ cho các thành viên củ họ ào o n c ó c ó ào o n a . Trong hệ ng Liên hợ quố ILO là tổ chứ duy nhấ có cơ làm việ ba bên, vớ sự thố p c, c t chế c i góp mặ củ các tổ t a chứ củ ngư i lao đng và giớ chủ óng vai trò là đi tác bình đng vớ chính phủ ILO đt mụ tiêu nâng cao c a ờ ộ i đ ố ẳ i . ặ c đ u kiệ lao đng, tạ công ă việ làm, và cung cấ thông tin và tạ cơ i đ tạ nhằ đm bả ngư i lao đng iề n ộ o n c p o hộ ào o m ả o ờ ộ và chủ đng đu nhậ thứ đ ợ quyề và nghĩvụ a m ình tạnơlàm việ lao ộ ề n c ưc n a củ i i c. Vớ các mụ tiêu đ Chư ng trình C ảtiế Doanh nghiệ củ ILO đợ hình thành nhằ khẳ đ tiề nă i c ó, ơ i n p a ưc m ng ịnh m ng củ sựhợ tác và đi thoạtạ nơlàm việ đi vớ việ nâng cao nă suấ chấlư ng, và qua đ làm tă sứ a p ố i i i c ố i c ng t, t ợ ó ng c cạ tranh củ doanh nghiệ Chưng trình thự hiệ đ u này bằ việ nâng cao nă lự củ các các tổ c nh a p. ơ c n iề ng c ng c a chứ trong nư c đ hỗ các doanh nghiệ có đ ợ các hệ ng và khả ng quả lý mớhưng tớ các hoạđng khả ớ ể trợ p ưc thố nă n i ớ i t ộ thi, hiệ quả có sứ cạ tranh cao dự trên cả nă quả lý tố và các thông lệ đng tố u và c nh a kỹ ng n t lao ộ t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2