intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 6

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
89
lượt xem
16
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( trung cấp ) part 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 6

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC U 23 48,5V trong nhaùnh 2 vaø trong nhaùnh 3 laø I2 = I3 = = = 0,97A . Goùc leäch pha cuûa i2 vaø cuûa i3 Z2 50 X ñoái vôùi u23 laø ϕ2 = Arctg L2 R2 30 = 36,87o → ψ12 = ψi3 = 40 = ψu23 - ϕ2 = 50,91o – 36,87o = 14,04o → i2 = i3 = 0,97 2 sin(100πt+14,04o)(A) AÙp treân ñoaïn maïch 1 laø U1 = I1Z1 = I1 R1 + (−X C1)2 2 = 1,94 402 + (−30)2 = 97V Goùc leäch pha cuûa u1 ñoái vôùi i1 X − 30 laø ϕ1 = Arctg 1 = Arctg = - 36,87o → ψu1 = ψi1 + ϕ1 = 14,04o + (- 36,87o) = - 22,83o R1 40 → u1 = 97 2 sin(100πt – 22,83o) (V) . Coâng suaát cuûa 2 cuoän daây laø P2 = P3 = I22R2 = 0,972x402 = 37,64W ; Q2 = Q3 = I22XL2 = 0,972x30 = 28,23VAR ; S2 = S3 = I22Z2 = 0,972x50 = 47,05VA . Coâng suaát cuûa tuï laø P1 = I12R1 = 1,942x40 = 150,54W ; Q1 = I12X12 = I12(- XC1)2 = 1,942(- 30) = - 112,91VAR ; S1 = I12Z1 = 1,942 40 2 + (−30)2 = 188,18VA . L − CR2 CR2 − L 2 2 Baøi 20 : ω = ωo = , vì R3 = 0 → ω = ωo = L2 C LC(CR2 − L) 3 2,5.10 − 3 − 120.10 − 12 x10002 0,17814.107 ωo = 0,17814.107 rad/s → f = fo = = = (2,5.10 − 3 )2 x120.10 − 12 2π 2π = 284KHz . Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = 2πfoL = 2πx284.103x2,5.10-3 = 4,46KΩ ; 1 1 = 4,67KΩ . Toång trôû nhaùnh 2 : Z2 = R2 + X L 2 XC = = 2 3 − 12 2πfo C 2πx284.10 x120.10 12 + 4,46 2 = 4,57KΩ . Toång trôû nhaùnh 3 : Z3 = R 2 + (− X C ) 2 = 02 + (−4,67)2 = 4,67KΩ . = 3 10 3 R2 = 0,048.10-3S . Ñieän daãn cuûa ñoaïn maïch 23 : Ñieän daãn nhaùnh 2 : G2 = = 32 Z2 (4,57.10 ) 2 G23 = G2 = 0,048.10-3 . Khi coù coäng höôûng , B2 = - B3 → B23 = B2 + B3 = 0 . Toång daãn cuûa ñoaïn G maïch 23 : Y23 = G2 + B2 = G23 = 0,048.10-3S . Ñieän trôû ñoaïn maïch 23 : R23 = 23 23 23 2 Y23 1 1 B 23 = = = 21KΩ . Ñieän khaùng ñoaïn maïch 23 : X23 = = 0 . Toång trôû toaøn 0,048.10 − 3 2 G 23 Y23 maïch 40
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC U 66 (R1 + R23 )2 + (X 1 + X 2 )2 = (210 + 21)2 = 231KΩ → I = Z= = = 0,286mA . 23 231.10 3 Z 41
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 0,286.10 −3 U1 6 I AÙp treân ñoaïn maïch 23 : U1 = = = 6V → I1 = = = 1,3mA 4,57.10 3 −3 Z2 Y23 0,048.10 U1 6 = 1,28mA . AÙp treân R1 : UR = IR1 = 0,286.10-3x210.103 = 60V vaø I2 = = 3 Z3 4,67.10 50000 P = 139A → ∆Pd = I2Rd Baøi 21 : (a) ÖÙng vôùi cosϕt = 0,9 : I = = 400x0,9 U cos ϕ t ∆Pd 772 = 1392x0,04 = 772W → ∆Pd % = 100% = x100% = 1,54% (b) ÖÙng vôùi cosϕt = 0,3 : P 50000 ∆Pd 50000 P = 417A → ∆Pd = I2Rd = 4172x0,04 = 6956W → ∆Pd % = I= = 100% P 400x0,3 U cos ϕ t 6956 = x100% = 13,9% . 50000 BAØI TAÄP CHÖÔNG 7 – GIAÛI MAÏCH ÑIEÄN BAÈNG SOÁ PHÖÙC Baøi 1 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL 1 1 = 5x0,4 = 2Ω ; XC = = = 2Ω . Chuyeån sang 5x0,1 ωC (−j2)(1 + j2) = 4 – j2 = 2 5 ∠- 26,57o (Ω) maïch phöùc : Z = − j2 + 1 + j2 1∠0 o & E 5 ∠26,57o (A) →&= = = I o 10 Z 2 5∠ − 26,57 5 10 x 2 sin(5t + 26,57o) = sin(5t + 26,57o) (A) →i= 10 10 3 2∠45 o (1)(3 + j3) = 0,6 2 ∠8,13o (A) → Baøi 2 : & U = = = &Z Z I o 1 + 3 + j3 5∠36,87 3 2∠8,13o & U o o o = 3 2 ∠8,13o (A) ; = (5∠0 )(0,6 2 ∠8,13 ) = 3 2 ∠8,13 (V) → & 1 = = I 1 Z1 3 2∠8,13 o 3 2∠8,13 o & U = 1∠- 36,87o (A) ; P1Ω = I12x1 = (3 2 )2x1 = 18W ; &2 = = = I o 3 + j3 Z2 3 2∠45 = I2 x3 = 1 x3 = 3W ; Qj3Ω = I22x3 = 12x3 = 3VAR 2 2 P3Ω Baøi 3 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : 1 1 = 2Ω XL = ωL = 8x1 = 8Ω ; XC = = 1 ωC 8x 16 → Z = j8 + 8 – j2 = 8 + j6 = 10∠36,87o (Ω) 5∠0 o & E = 0,5∠- 36,87o (A) →&= = I o Z 10∠36,87 41
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC → i = 0,5 2 sin(8t – 36,87o) (A) ; U C = & (- j2) = (0,5∠- 36,87o)(2∠- 90o) = 1∠- 126,87o) (V) & I o → uC = 2 sin(8t – 126,87 ) (V) Baøi 4 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : 1 1 XL = ωL = 3x1 = 3Ω ; XC = = = 3Ω 1 ωC 3x 9 (3 + j3)(− j3) 9 − j9 → Z =1+ =1+ = 4 – j3 3 + j3 − j3 3 5∠0 o & &=E= o = 5∠- 36,87 (Ω) → I 5∠ − 36,87 o Z 3 2∠45 o 3 + j3 = 1∠36,87o (A) → i = 2 sin(3t + 36,87o) (A) ; & C = & x = (1∠36,87o)( ) I I 3 3 + j3 − j3 2 ∠81,87o (A) → iC = 2 x 2 sin(3t + 81,87o) = 2 sin(3t + 81,87o) (A) = Baøi 5 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 2x1 = 2Ω ; XL2 = ωL2 = 2x0,5 = 1Ω 1 1 XC = = = 2Ω 2x0,25 ωC • Phöông phaùp bieán ñoåi töông ñöông (1)(1 + j1 − j2) 1 − j1 → Z = 3 + j2 + = 3 + j2 + 1 + 1 + j1 − j2 2 − j1 2∠ − 45 o = 3 + j2 + 0,63∠-18,43o = 3 + j2 + o 5∠ − 26,57 = 3 + j2 + 0,6 – j0,2 = 3,6 + j1,8 = 4,025∠26,57o Ω) 18∠0 o & E & 1x 1 + j1 − j2 = 4,47∠- 26,57o → &1 = = (A) = & I I I → o 1 + 1 + j1 − j2 Z 4,025∠26,57 2∠ − 45 o 1 − j1 = (4,47∠- 26,57o)( ) = (4,47∠- 26,57o)( (4,47∠- 26,57o)(0,63∠-18,43o) = 5∠ − 26,57 o 2 − j1 = 2,8161∠- 45o (A) → i = 2,8161 2 sin(2t – 45o) = 4 sin(2t – 45o) (A) • Phöông phaùp doøng nhaùnh Maét BEAB : & 1(3 + j2) + & = 18 (1) I I Maét BACB : - I I & + & 2(1 + j1 – j2) = 0 (2) Taïi nuùt A : & 1 - & - & 2 = 0 (3) I II 18 − &I (1) → & 1 = I 3 + j2 & I (2) → & 2 = I 1 − j1 42
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 18 − & & I I Theá vaøo (3) : -&- = 0 → (18 - & )(1 – j1) - & (3 + j2)(1 – j1) - & (3 + j2) = 0 I I I I 3 + j2 1 − j1 18 − j18 → 18 – j18 - & + j & - 3 & + j3 & - j2 & - 2 & - 3 & - j2 & = 0 → 18 – j18 - 9 & = 0 → & = I I I I I I I I I I 9 18 2∠ − 45 o = 2 2 ∠- 45o(A) → i = 2 2 x 2 sin(2t – 45o)= 4sin(2t – 45o) (A) = 9 • Phöông phaùp doøng voøng Voøng BEAB : & I(3 + j2 + 1) - & II = 18 (1) I I Voøng BACB : I & II(1 + 1 + j1 – j2) - & I = 0 (2) I & 18 + III (1) → & I = I 4 + j2 18 + &II I Theá vaøo (2) : & II(2 – j1) - =0 I 4 + j2 → (2 & II - j & II)(4 + j2) – 18 - & II = 0 I I I → 8I & II + j4 & II – j4 & II + 2 & II – 18 - & II = 0 I I I I 18 + 2 20 20(4 − j2) → 9 & II = 18 → & II = 2 (A) vaø & I = = = = 4 – j2 (A) . Ta coù : & = & I - & II I I I III 4 + j2 4 + j2 20 = 4 – j2 - 2 = 2 – j2 = 2 2 ∠- 45o (A) → i = 2 2 x 2 sin(2t – 45o) = 4sin(2t – 45o) (A) • Phöông phaùp ñieän aùp 2 nuùt Coi ϕ B = 0 & & EY1 → ϕA = & Y1 + Y + Y2 1 3 − j2 Trong ñoù : Y 1 = = (S) 3 + j2 13 1 1 1 + j1 Y = = 1 (S) ; Y 2 = = (S) 1 + j1 − j2 1 2 3 − j2 54 − j36 18x 129,8∠ − 33,69 o 108 − j72 13 13 = = = → ϕA = & 3 − j2 1 + j1 6 − j4 + 26 + 13 + j13 45,89∠1131o 45 + j9 , + 1+ 13 2 26 = 2,8285∠- 45o = 2 – j2 (V) → & = ( ϕ A - ϕ B) Y = (2 – j2 – 0)(1) = 2 – j2 = 2 2 ∠- 45o (A) I & & → i = 2 2 x 2 sin(2t – 45o) = 4sin(2t – 45o) (A) • Phöông phaùp nguoàn töông ñöông (3 + j2)(1 + j1 − j2) (3 + j2)(1 − j1) Toång trôû trong cuûa nguoàn töông ñöông : Z o = = 3 + j2 + 1 + j1 − j2 4 + j1 3 − j3 + j2 + 2 5 − j1 (5 − j1)(4 − j1) 20 − j5 − j4 − 1 19 − j9 = = = = = (Ω) . 4 + j1 4 + j1 17 17 17 (a) Phöông phaùp nguoàn aùp töông ñöông 43
  6. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC & E & Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : E o = U ABHÔÛ = E - & o(3 + j2) , vôùi & o = & & I I 3 + j2 + 1 + j1 − j2 18 18(4 − j1) 72 − j18 72 − j18 = = = (A) = 18 – ( )(3 + j2) & Eo → 4 + j1 17 17 17 306 − 216 + j54 − j144 − 36 54 − j90 = = (V) 17 17 54 − j90 104,96∠ − 59,04 o & Eo 54 − j90 17 Doøng qua nhaùnh khaûo saùt : & = = = = I 19 − j9 37,11∠ − 14,04 o 36 − j9 Zo + 1 +1 17 = 2,828∠- 45 → i = 2,828x 2 sin(2t – 45 ) = 4sin(2t – 45o) (A) o o (b) Phöông phaùp nguoàn doøng töông ñöông & E 18(3 − j2) 2j + 3 Doøng do nguoàn doøng töông ñöông cung caáp : &N = &I = = = I I 3 + j2 13 81 19 − j9 Zo 54 − j36 54 − j36 17 = (A) . Doøng qua nhaùnh khaûo saùt : & = & Nx =( )( ) I I 19 − j9 13 13 Zo + 1 +1 17 54 − j36 19 − j9 (54 − j36)(19 − j9)(36 + j9) (1026 − j486 − j684 − 324)(36 + j9) = ( )( )= = 36 − j9 13 17901 17901 (702 − j1170)(36 + j9) 25272 + j6318 − j42120 + 10530 35802 − j35802 = = = 17901 17901 17901 o o o 2 – j2 = 2 2 ∠- 45 (A) → i = 2 2 x 2 sin(2t – 45 ) = 4sin(2t – 45 ) (A) = 44
  7. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 6 : Thay 3 toång trôû daáu ∆ABC bôûi 3 toång trôû ñaáu YOABC töông ñöông nhö sau : (j10)(10) j100 = j10 = 10∠90o (Ω) ZA = = j10 + 10 − j10 10 (− j10)(10) − j100 = - j10 = 10∠- 90o (Ω) ZB = = j10 + 10 − j10 10 (j10)(− j10) 100 = 10 = 10∠0o (Ω) ZA = = j10 + 10 − j10 10 Thay Z OBD// Z OCD bôûi toång trôû töông ñöông : 400∠ − 90 o (ZB − j10)(ZC + 10) (− j10 − j10)(10 + 10) (− j20)(20) 10 2 ∠- 45o Z OD = = = = o − j10 − j10 + 10 + 10 20 − j20 ZB − j10 + ZC + 10 20 2∠ − 45 100∠0 o & E = 10∠0o (A) = 10 – j10 (Ω) → & = = I j10 + 10 − j10 Z 1 1 Baøi 7 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 10x2 = 20Ω ; XC = = 10x0,02 ωC = 5Ω . Chuyeån sang maïch phöùc vaø tìm & 1 baèng phöông phaùp : I • Phöông phaùp doøng nhaùnh Maét BE1AB : & 1(- j5) + & 3(10) = E 1 & I I → - j5 & 1 + 10 & 3 = 100 (1) I I Maét BE2AB : I & 2(j20) + & 3(10) = E 2 & I → j20 & 2 + 10 & 3 = 200 (2) I I Taïi nuùt A : I & 1 + & 2 - & 3 = 0 (3) I I & − 100 10I3 (1) → & 1 = vaø I j5 200 − 10&3 10&3 − 100 200 − 10&3 I I I (2) → & 2 = . Theá vaøo (3) : + - &3 = 0 I I j20 j5 j20 → j200 & 3 – j2000 + j1000 - j50 & 3 + 100 & 3 = 0 → j150 & 3 – j1000 + 100 & 3 = 0 I I I I I j1000 (j1000)(100 − j150) 150000 + j100000 60 + j40 → &3 = = = = (A) I 100 + j150 32500 32500 13 60 + j40 10( ) − 100 600 + j400 − 1300 − 700 + j400 (−700 + j400)(− j65) 13 &1 = = = = →I j5 j65 j65 4225 2 2 26000 ⎛ 80 ⎞ ⎛ 140 ⎞ 26000 + j45500 80 + j140 o ∠60,25o = = (A) = ⎟ ∠60,25 = ⎜ ⎟ +⎜ 2 13 ⎠ 13 ⎠ 4225 13 13 ⎝ ⎝ 2000 400x5 5 ∠60,25o = ∠60,25o = 20 ∠60,25o (A) = 13 13 13 5 10 x 2 sin(10t + 60,25o ) (A) = 20 sin(10t + 60,25o) (A) → i1 = 20 13 13 • Phöông phaùp doøng voøng 45
  8. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Maét BE1AB : & I(- j5 + 10) + & II(10) = 100 (1) I I Maét BE2AB : & II(j20 + 10) + & I(10) = 200 (2) I I & 100 − (10 − j5)II (1) → & II = . Theá vaøo (2) : I 10 100 − (10 − j5)&II [ ](10 + j20) + 10 & I = 200 I 10 → (100 – 10 & I + j5 & I)(10 + j20) + 100 & I = 2000 I I I → 1000 + j2000 - 100 I & I – j200 & I + j50 & I I I - 100 I & I + 100 & I = 2000 → 1000 + j2000 I − 1000 + j2000 − 20 + j40 (−20 + j40)(2 − j3) - 100 & I – j150 & I = 2000 → & I = = = I I I 100 + j150 2 + j3 13 5 − 40 + j60 + j80 + 120 80 + j140 ∠60,25o (A) = & 1 = = = 20 I 13 13 13 5 10 x 2 sin(10t + 60,25o ) (A) = 20 sin(10t + 60,25o) (A) → i1 = 20 13 13 • Phöông phaùp ñieän theá nuùt & & E1Y1 + E2 Y2 Coi ϕ B = 0 → ϕ A = & & Y1 + Y2 + Y3 1 = j0,2 = 0,2∠90o (S) Trong ñoù : Y 1 = − j5 1 = - j0,05 – 0,05∠- 90o (S) Y2 = j20 1 Y3 = = 0,1 (S) 10 (100)(0,2∠90 o ) + (200)(0,05∠ − 90 o ) j20 − j10 (j10)(0,1 − j0,15) 15 + j1 , → ϕA = = = = (V) & 0,1 + j0,15 0,0325 0,0325 j0,2 − j0,05 + 0,1 15 + j1 , 3,25 − 15 − j1 , 0,2 + j0,35 → & 1 = ( E 1 - ϕ A + ϕ B)(j0,2) = (100 - + 0)(j0,2) = ( )(j0,2) = & I & & 0,0325 0,0325 0,0325 5 80 + j140 ∠60,25o (A) = = 20 13 13 5 10 x 2 sin(10t + 60,25o ) (A) = 20 sin(10t + 60,25o) (A) → i1 = 20 13 13 • Phöông phaùp nguoàn töông ñöông (10)(j20) j200(10 − j20) Toång trôû trong cuûa nguoàn töông ñöông : Z o = = = 8 + j4 (Ω) 10 + j20 500 (a) Phöông phaùp nguoàn aùp töông ñöông & E2 200 & = U ABHÔÛ Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : E o = & o(10) =( )(10) = & I 10 + j20 1 + j2 46
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2