intTypePromotion=1

Giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng thuộc giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
81
lượt xem
6
download

Giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng thuộc giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng thuộc giao thông vận tải', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng thuộc giao thông vận tải

  1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng thuộc giao thông vận tải Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ GTVT Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, cá nhân liên quan. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nếu nộp hồ sơ tại trục sở Bộ GTVT thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ GTVT hoặc Phòng tiếp dân của Bộ GTVT.
  2. Thời hạn giải quyết:55 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (10 ngày tiếp nhận và xin ý kiến chỉ đạo, 45 ngày xác minh và trả lời, hoặc gia hạn xác minh). Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra Bộ GTVT tiếp nhận, đề xuất, xác minh và thông 2. báo giải quyết.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn khiếu nại, tố cáo; 2. Hồ sơ khác kèm theo (nếu có); Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 35 /2008/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải,
  5. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Thanh tra Chính phủ; - website Chính phủ; - website Bộ Giao thông vận tải; (Đã ký) - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Công báo; - Lưu: VT, TTr (15b). Hồ Nghĩa Dũng
  6. MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......., ngày....tháng .....năm... ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi:................................................(1) Họ và tên:....................................................................(2) Mã số hồ sơ .......................(3) Địa chỉ :................................................................................................................... Khiếu nại.............................................................................................................(4) Nội dung khiếu nại: ...............................................................................................(5) (Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có) Người khiếu nại (ký và ghi rõ họ tên)
  7. (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại, - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. - Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (5) Nội dung khiếu nại - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản