Gíao án 5 - HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
152
lượt xem
27
download

Gíao án 5 - HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này HS biết: - Cách thức hợp tác với những người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác. - Hợp tác với những người xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày. - Đồng tình với những người biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH

  1. Bài 8: H P TÁC V I NH NG NGƯ I XUNG QUANH Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - Cách th c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh và ý nghĩa c a vi c h p tác. - H p tác v i nh ng ngư i xung quanh trong h c t p, lao ng, sinh ho t hàng ngày. - ng tình v i nh ng ngư i bi t h p tác v i nh ng ngư i xung quanh và không ng tình v i nh ng ngư i không bi t h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. II. DÙNG D Y H C - Phi u h c t p cá nhân cho ho t ng 3 ti t 2. - Th màu dùng cho ho t ng 3, ti t 1. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: tìm hi u tranh tình hu ng(trang 25, SGK) M c tiêu: Giúp HS bi t ư c 1 s bi u hi n c th c a vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. Cách ti n hành: - GV chia HS thành các nhóm và yêu c u - Các nhóm HS c l p các nhóm quan sát 2 tranh trang 25, cùng th o làm vi c, quan sát tranh và th o lu n các câu h i nêu dư i tranh. lu n. - GV yêu c u các nhóm HS lên trình bày. - i di n các nhóm lên trình bày, các nhóm khác nh n - GV k t lu n: Các b n t 2 ã bi t cùng xét, b sung. nhau làm vi c chung: ngư i thì gi cây, ngư i l p t… cây tr ng ư c ngay ng n, th ng hàng c n ph i bi t ph i h p v i nhau. ó là 1 bi u hi n c a vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh.
  3. Ho t ng 2: làm bài t p 1, SGK M c tiêu: giúp HS nh n bi t ư c 1 s vi c làm th hi n s h p tác. - Các nhóm th o lu n . Cách ti n hành: - i di n các nhóm lên - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, trình bày, các nhóm khác nh n cùng th o lu n làm bài t p 1, SGK. xét, b sung. - GV yêu c u các nhóm lên trình bày ý ki n. - GV k t lu n: h p tác t t v i nh ng ngư i xung quanh, các em c n ph i bi t phân công nhi m v cho nhau; bàn b c công vi c v i nhau; h tr ph i h p v i nhau trong công vi c chung. Ho t ng 3: Bày t thái (bài t p 2, SGK) M c tiêu: giúp HS bi t phân bi t nh ng ý ki n úng ho c sai liên quan n vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. - HS l ng nghe. Cách ti n hành: - HS dùng th màu bày t thái tán thành hay không - GV nêu yêu c u c a bài t p 2: em có tán tán thành. thành v i nh ng ý ki n dư i ây không? Vì sao?
  4. - GV l n lư t nêu t ng ý ki n: a. N u không bi t h p tác thì công vi c chung s luôn g p khó khăn. - 4 HS gi i thích, HS b. Ch h p tác v i ngư i khác khi mình khác b sung. c n h giúp . c. Ch nh ng ngư i kém c i m i c n ph i h p tác. d. H p tác trong công vi c giúp em h c h i ư c nhi u i u hay t ngư i khác. - GV m i 1 s HS gi i thích lý do. - GV k t lu n: + Tán thành v i các ý ki n a, d. + Không tán thành v i các ý ki n b, c. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c ph n ghi nh và chu n b th c hành theo n i dung trong SGK, trang 27.
  5. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: Làm bài t p 3, SGK. M c tiêu: Giúp HS nh n xét 1 s hành vi, - C l p hát. vi c làm có liên quan n vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo c p và - HS làm vi c theo c p cùng th o lu n làm bài t p 3. ng i c nh nhau, cùng th o lu n. - GV nêu yêu c u c a bài t p: theo em, - 2 HS trình bày, các b n vi c làm nào dư i ây úng? khác b sung ý ki n. - GV yêu c u vài HS trình bày trư c l p. - GV k t lu n: Vi c làm c a các b n Tâm, Nga, Hoan trong tình hu ng a là úng; vi c làm
  6. c a b n Long trong tình hu ng b chưa úng. Ho t ng 2: X lí tình hu ng (bài t p 4, SGK). M c tiêu: giúp HS bi t bi t x lí tình hu ng - HS làm vi c theo nhóm, liên quan n vi c h p tác v i nh ng ngư i xung cùng th o lu n. quanh. - i di n các nhóm tr Cách ti n hành: l i, c l p nh n xét, b sung. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm và giao nhi m v cho các nhóm th o lu n làm bài t p 4. - GV yêu c u các nhóm trình bày trư c l p. - GV k t lu n: Trong khi th c hi n công vi c chung, c n phân công nhi m v cho t ng ngư i, ph i h p, giúp l n nhau. B n Hà có th bàn b c v i b m v vi c mang nh ng dùng cá nhân nào, tham gia chu n b hành trang cho chuy n i. Ho t ng 3: Làm bài t p 5, SGK. M c tiêu: giúp HS bi t xây d ng k ho ch
  7. h p tác v i nh ng ngư i xung quanh trong công vi c hàng ngày. - HS làm t làm bài t p Cách ti n hành: và trao iv ib n - GV yêu c u HS t làm bài t p 5, sau ó - 3 HS trình bày, các b n trao i v i b n ng i c nh. khác góp ý. - GV yêu c u vài HS trình bày ý ki n. - GV nh n xét v nh ng d ki n c a HS. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài m i.
Đồng bộ tài khoản