intTypePromotion=1

Giáo án Hình học 6 chương 1: Bài 5, 6, 7, 8

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Lực | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
57
lượt xem
1
download

Giáo án Hình học 6 chương 1: Bài 5, 6, 7, 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp cho bạn một số giáo án được soạn thảo chi tiết của chương trình Hình học 6 chương 1 giúp bạn có thêm tư liệu học tập và giảng dạy. Thông qua bài học hướng dẫn học sinh nắm được định nghĩa tia gốc O. Hiểu thế nào là 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau, vẽ đoạn thẳng, biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng , vẽ hình bằng các cách diễn đạt,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình học 6 chương 1: Bài 5, 6, 7, 8

  1.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc Tuaàn :5 Ngaøy s Tieát : 5 Ngaøy d § 5.   TIA      I.Muïc tieâu - HS naém ñöôïc ñònh nghóa tia goác O . Hieåu theá naøo laø 2 tia ñoái nhau, 2 tia truøng - Veõ tia, vieát teân tia, ñoïc teân tia chính xaùc . - Bieát phaân bieät loaïi tia chung goác, phaùt bieåu meänh ñeà toaùn hoïc. II. Chuaån bò - GV : Baûngphuï, thöôùcthaúng,moâhìnhtia - HS : 2 quenhoû,vôû ghi, SGK III. Tieántrìnhdaïy – hoïc Tg Hoaït ñoängcuûathaày Hoaït ñoängcuûatroø Noäi dungghi baûng 5’ Hoaït ñoäng1 : Kieåmtrabaøi cuõ - Treo baûng phuï. Goïi - HS leânbaûngveõhình Baûngphuï : HS leânbaûng y - Haõy veõ ñöôøng x O - Kieåmtra baøi taäpveà thaúng xy vaø moät - Ñieåm O chia ñöôøng nhaøcuûaHS thaúng xy thaønh 2 ñieåm O naèm treân - Goïi HS nhaänxeùt phaàn, moãi phaàn coù ñöôøngthaúngxy - GV ñaùnh giaù cho chungñieåmO - Ñieåm O chia ñöôøng ñieåm - HS nhaänxeùt thaúng thaønh maáy phaàn, moãi phaàn coù chungyeáutoánaøo? 10 Hoaït ñoäng2 :Tia ’ - Hình thaønh khaùi - HS leân baûngveõ hình 1/  Tia  nieämtia ta coù 2 tia Ox vaøtraûlôøi caâuhoûi x O y vaø tia Oy . Cho HS neâu - Hình goàmñieåmO vaø moät phaàn ñöôøng - Hình goàm ñieåm O vaø 1   khaùi nieämveàtia thaúngbò chiara bôûi O phaàn ñöôøng thaúng bò chia - Vaäy ta coù maáytia ? ra bôûi ñieåmO goïi laø moät - GV nhaánmaïnh tia Ox - Tia Ox, Oy tia goácO bò giôùi haïn bôûi ñieåm O khoâng giôùi haïn veà phíax 15’ Hoaït ñoäng3 : Hai tia ñoái nhau - Veõ hìnhleânbaûng - Xem hình veõ ñeå tìm caùch 2/  Hai tia ñoái nhau  x y giaûi quyeátvaánñeà O x O y - Haïi tia coù chunggoácO vaø - Hai tia Ox, Oy coù ñaëc Hai tia Ox, Oy goïi laø 2 taïo thaønh1 ñöôøngthaúng ñieåmgì ? tia chung goác - Hai tia ñoái nhau coù chung - Ñoù laø 2 tia ñoái nhau. Vaäy - Hai tia chung goác taoï ñænh vaø chuùng taïo thaønh theánaøolaø 2 tia ñoái nhau? thaønh ñöôøng thaúng moätñöôøngthaúng - HS laøm?1 goïi laø 2 tia ñoái - Cho HS laøm?1 nhau. a) Hai tia Ax vaø By khoâng Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  2.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc x ñoái nhau vì khoâng chung y Nhaän xeùt  A B goác Moãi ñieåm treân b) Tia Ax vaø Ay ñoái nhau ñöôøng thaúng laø goác   - Cho HS khaùc nhaän xeùt Tia Bx vaø By ñoái nhau chung cuûa 2 tia ñoái - GV hoaøn chænh - HS khaùc nhaän xeùt nhau 7’ Hoaït ñoäng 4 : Hai tia truøng nhau - Veõ hình29 leânbaûng - HS quansaùthình 3/  Hai tia truøng nhau  - Cho HS neâu teân caùc tia - Tia AB vaøAx goácA A B x - Ñoù laø 2 tia truøngnhau - Hai tia truøng nhau laø 2 tia - Hai tia AB vaø Ax - Theá naøo laø hai tia truøng chung goác vaø tia naøy naèm truøng nhau nhau? leântia kia - Hai tia khoâng truøng - Hai tia khoâng truøng nhau - Hai tia khoâng truøng nhau nhau goïi laø hai tia laø hai tia nhötheánaøo? laø 2 tia phaânbieät phaân bieät - Cho HS laøm?2 - HS laøm?2 ?2 - HS khaùcnhaänxeùt a) Tia Oy vaø OB truøng - Cho HS khaùc nhaän xeùt y nhau töøngcaâu B b) Khoâng, vì khoâng - Keát luaän caâu ñuùng cho chung goác HS O A x c) Vì khoâng taïo thaønh ñöôøng thaúng 7’ Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá Baøi taäp 23  trang 113 Sgk Hs traûlôøi : Baøi taäp 23 trang 113 Sgk - Goïi 3 HS ñöùng taïi choã a)Tia MN,MP,MQ truøng laøm - HS khaùcnhaänxeùt nhau 3 HS leânbaûngveõhình Tia NP, NQ truøng nhau a - HS khaùcnhaänxeùt b) Khoâng coù tia ñoái M N P Q nhau - Goïi HS nhaänxeùt c) Tia PN vaø PQ Baøi taäp 25 trang 113 Sgk Baøi taäp 25  trang 113 Sgk - Goïi 3 HS leân baûng veõ a) hình A B b) - Goïi HS nhaänxeùt A B c) B A 1’ Hoaït ñoäng5 : Höôùngdaãnveànhaø Laøm baøi taäp 22  ; 24  trang 113 Sgk - Xem laïi caùckhaùi nieämñeåchuaånbò tieátsau Luyeän taäp Ruùtkinh nghieäm– boåsung Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  3.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn: 6 Ngaøysoaïn:01/10/15 Tieát: 6 Ngaøydaïy :03/10   § .  LUYEÄN TAÄP   I.Muïc tieâu - HS naémvöõngkieánthöùc veàtia, theánaøolaø tia ñoái nhau,2tia truøngnhau,2tia chunggoác - Reønluyeänkyõ naêngveõhìnhtheoyeâucaàuñeàbaøi - Bieátphaânbieätloaïi tia chunggoác,phaùtbieåumeänhñeàtoaùnhoïc. II. Chuaånbò - GV : Baûngphuï, thöôùcthaúng,moâhìnhtia - HS : OÂn kieánthöùcñaõhoïc, xemtröôùcbaøi taäp III. Tieántrìnhdaïy – hoïc Tg Hoaït ñoängcuûathaày Hoaït ñoängcuûatroø Noäi dungghi baûng 8’ Hoaït ñoäng1 : Kieåmtrabaøi cuõ - Treo baûng phuï ghi ñeà . - HS leânbaûnglaømbaøi - Veõ ñöôøngthaúngxy. Laáy Goïi HS leân baûng veõ hình x O y ñieåmO baátkì treânxy (3ñ) vaøtraûlôøi - Hai tia chung goác : Ox vaø - Vieát teânhai tia chunggoác - Caû lôùpcuønglaømbaøi Oy O. (3ñ) - Kieåm tra baøi taäp veà nhaø - Hai tia Ox vaø Oy ñoái nhau. - Vieát teân hai tia ñoái nhau. Hai tia ñoái nhau coù ñaëc cuûaHS Hai tia ñoái nhau coù ñaëc ñieåm chung goác vaø hai tia - Cho HS nhaänxeùt ñieåmgì ? (4ñ) taïo thaønhñöôøngthaúng - GV hoaønchænh - HS nhaänxeùt - HS söûabaøi vaøotaäp 30’ Hoaït ñoäng2 :Luyeäntaäp Baøi 26 trang 113 Sgk - HS nhaänxeùt Baøi 26 trang 113 Sgk - Treo baûng phuï cho HS A M B A M B nhaän xeùt ñeà baøi sau ñoù a) ÑieåmM vaø B naèmcuøng a) ÑieåmM vaøB naèmcuøng cho HS leânveõhình phíañoái vôùi ñieåmA phíañoái vôùi ñieåmA - Goïi HS nhaänxeùt b) Ñieåm M naèm giöõa hai b) Ñieåm M naèm giöõa hai ñieåmA vaøB ñieåmA vaøB - HS nhaänxeùt - HS suy nghó caù nhaân Baøi 28 trang 113 Sgk tröôùckhi chianhoùm Baøi 28 trang 113 Sgk - Treo baûngphuï ghi ñeàbaøi. a) Hai tia ñoái nhau laø OM x y Cho HS chia nhoùm hoaït vaøON hayOx vaøOy N O M ñoäng. b) Ñieåm O naèm giöõa hai - Thôøi gianhoaïtñoänglaø 5’ ñieåmM vaøN a) Hai tia ñoái nhau laø OM - Nhaéc nhôû HS khoâng taäp - Ñaïi dieännhoùmtrìnhbaøy vaøON hayOx vaøOy b) Ñieåm O naèm giöõa hai trung - Caùc nhoùmnhaänxeùt laãn ñieåmM vaøN - Cho ñaïi dieän nhoùm trình nhau Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  4.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc baøy - Cho caùcnhoùmnhaänxeùt - HS suy nghó caù nhaân Baøi 29  trang 113 Sgk tröôùc khi chia nhoùm.Nhoùm Baøi 29 trang 113 Sgk - Treo baûngphuï ghi ñeàbaøi. 1+2 laøm caâu a Nhoùm 3+4 Cho HS chia nhoùm hoaït laømcaâub ñoäng. a) Ñieåm A naèm giöõa hai C N A M B - Thôøi gianhoaïtñoänglaø 5’ - Nhaéc nhôû HS khoâng taäp ñieåmM vaøC a) Ñieåm A naèm giöõa hai ñieåmM vaøC trung b) Ñieåm A naèm giöõa hai ñieåmN vaøB b) Ñieåm A naèm giöõa hai - Ñaïi dieännhoùmtrìnhbaøy ñieåmN vaøB - Cho ñaïi dieän nhoùm trình - Caùc nhoùmnhaänxeùt laãn baøy nhau - Cho caùcnhoùmnhaänxeùt 5’ Hoaït ñoäng3 :Cuûngcoá Baøi 30 trang 113 Sgk - HS leân baûng ñieàn vaøo Baøi 30 trang 113 Sgk - Treo baûngphuï ghi ñeàbaøi. choãtroáng Neáu ñieåm O naèm Goïi HS leân baûnglaøm . Caû a) Ñieåm O laø goác treân ñöôøng thaúng xy lôùpcuønglaøm chung cuûa …….. thì : b) Ñieåm O naèm giöõa a) Ñieåm O laø goác moät ñieåm baát kì chung cuûa 2 Ox vaø Oy khaùc cuûa tia Ox vaø b) Ñieåm ………… naèm moät ñieåm baát kì giöõa moät ñieåm baát khaùc cuûa tia Oy kì khaùc cuûa tia Ox vaø c) Tia AB laø hình goàm moät ñieåm baát kì ñieåm A vaø taát caû khaùc cuûa tia Oy - Cho HS nhaänxeùt caùc ñieåm naèm cuøng c) Tia AB laø hình goàm phía vôùi B ñoái vôùi A ñieåm A vaø taát caû - HS nhaän xeùt baøi caùc ñieåm naèm cuøng cuûa baïn phía vôùi B ñoái vôùi ……… 2’ Hoaït ñoäng 4 : Höôùng daãn veà nhaø Baøi 31 trang 113 Sgk * Caùchveõ3 ñieåmkhoângthaúnghaøng,hai ñöôøngthaúngcaétnhau Baøi 32  trang 113 Sgk * AÙp duïngcaùckhaùi nieäm - Veà xemlaïi caùckieánthöùcveàñöôøngthaúng,tia . Tieátsauhoïc baøi môùi §6. Ñoaïn thaúng Ruùtkinh nghieäm– boåsung Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  5.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn:7 Ngaøysoaïn:07/10/15 Tieát: 7 Ngaøydaïy :10/10 §6.  ÑOAÏN   TH   ẲNG       I.Muïc tieâu - Hoïc sinhnaémñònhnghóañoaïnthaúng - Bieátveõñoaïnthaúng,bieátnhaändaïngñoaïnthaúngcaétñoaïnthaúng,caéttia, caétñöôøngthaúng, veõhình baèngcaùccaùchdieãnñaït . - Veõ hìnhcaånthaänchínhxaùc II. Chuaånbò - GV : Baûngphuï, thöôùcthaúng - HS : OÂn kieánthöùcñaõhoïc, xemtröôùcbaøi taäp III. Tieántrìnhdaïy – hoïc Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  6. Tg Hoaït ñoängcuûathaày Hoaït ñoängcuûatroø Noäi dungghi baûng     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc 5’ Hoaït ñoäng1 : Kieåmtrabaøi cuõ - Treo baûngphuï ghi ñeà. Goïi - HS ñoïc ñeà. HS leân baûng - Veõ ñöôøngthaúngAB HS leânbaûnglaøm. laøm - Veõ tia AB - Caû lôùp cuønglaøm A B - (1) B A - Kieåm tra baøi taäp veà nhaø Neâu A B cuûaHS söï khaùc nhau giöõa - Ñöôøng thaúng khoâng giôùi - Goïi HS nhaâïnxeùt ñöôøng thaúng AB, tia AB haïn veà hai phía. Tia giôùi haïn - GV ñaùnhgiaùcho ñieåm ôû goác cuûa tia. Coøn hình (1) vaøhình (1) bò giôùi haïn bôûi hai ñieåm A vaøB 13’ Hoaït ñoäng2 : Ñoaïn thaúng AB laø gì ? - G/thieäucaùchveõñ thaúng - HS chuù yù theo doõi vaø veõ 1/   Ñoaïn   thaúng   AB   laø   AB vaøotaäp gì ? - Yeâu caàuHS phaùtbieåu - HS phaùtbieåuñònhnghóaSgk a) Caùch   veõ  : Sgk trang ñnghóa trang115 114 - Thoângbaùocaùchgoïi teân   A B ñoaïnthaúngvaøhai ñaàumuùt - HS chuùtheodoõi vaø ghi vaøo b) Ñònh nghóa : - Hai ñaàumuùtcuûañthaúng taäp Ñoaïn thaúng AB  laø  hình duøngñeålaømgì ? YÙ nghóa - Hai ñaàu muùt laø giôùi haïn goàm ñieåm A, ñieåm B vaø cuûanoù cuûañoaïnthaúng taát caû  caùc  ñieåm naèm   - Treo baûngphuï ghi ñeà. Goïi - HS ñoïc ñeà giöõa A vaø B HS ñoïc ñeà. Cho HS leân - HS leânbaûnglaøm baûnglaøm - Ñoanï thaúng AB coøn C goïi laø ñoaïnthaúngBA - Veõ ba ñöôøng thaúng a,b,c - Hai ñieåm A,B laø hai caétnhautaïi caùcñieåmA,B,C muùtcuûañoaïnthaúngAB a) Chæ ra caùc ñoaïn thaúng A B treânhình a) Ñoaïn thaúng: AB,AC, BC b) Caùc ñieåm A,B,C coù b) Ba ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng hay khoâng ? Vì thaúnghaøngvì khoângthuoäc1 sao? ñthaúng c) Quan saùt ñoaïn thaúng AB c) Ñoaïn thaúngAB vaø AC coù ñieåmA chung vaøAC coù ñaëcñieåmgì ? - HS nhaänxeùtbaøi cuûabaïn - Cho HS nhaänxeùt - HS vaøophaàn2 - Hai ñoaïn thaúngcoù 1 ñieåm chunggoïi laø gì ? 13’ Hoaït ñoäng3 : Ñoaïn thaúng caét ñöôøng thaúng, caét tia, caét ñöôøng thaúng - Treo baûng phuï veõ hình - HS quansaùt hình veõ vaø traû 2/   Ñoaïn   thaúng   caét   33,34,35. Yeâu caàu HS quan lôøi : ñöôøng   thaúng,   caét   tia,   a)Ñoaïn thaúng AB vaø CD coù caét ñöôøng thaúng : saùt chungñieåmI - Haõy moâ taû töøng tröôøng b) Ñoaïn thaúng AB vaø tia Ox a)   Ñoaïn   thaúng   AB   caét   ñoaïn thaúng CD taïi giao   hôïp cuï theå coù chungñieåmK ñieåm I - Treo baûngphuï coù caùchình c) Ñoaïn thaúng AB vaø ñöôøng B sau thaúng xy coù chung ñieåm H C I Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc D A
  7.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc Tuaàn: 8 Ngaøysoaïn:14/10/15 Tieát: 8 Ngaøydaïy :16/10 § 7. ÑOÄ DAØI ÑOAÏN THAÚNG I.Muïc tieâu - Ki ến thức : HS naémñöôïc ñoädaøi ñoaïnthaúnglaø gì ? - Kĩ năng : Bieát söû duïng thöôùcño coù chia khoaûngñeåño ñoaïn thaúng. Bieát so saùnhhai ñoïanthaúng - Thái độ : Reønluyeän cho HS caùchño vaøcaùchñoïc soáño chínhxaùc II. Chuaånbò - GV : Baûngphuï, thöôùcño doädaøi, phaánmaøu - HS : Thöôùcño doädaøi, xembaøi tröôùc III. Tieántrìnhdaïy – hoïc Tg Hoaït ñoängcuûathaày Hoaït ñoängcuûatroø Noäi dungghi baûng 5’ Hoaït ñoäng1 : Kieåmtrabaøi cuõ - Treo baûngphuï ghi ñeà . Goïi - HS ñoïc ñeàvaøphaântích 1/ Haõy neâuñn ñ thaúngAB ? HS ñoïc ñeà,phaântích ñeàbaøi - HS : 2/ Laáy 3 ñieåmkhoâng - Goïi HS leânbaûngphaùtbieåu 1/ PhaùtbieåuSgk trang115 thaúnghaøng.Veõ hai tia AB, 2/ vaøveõhình A AC . - Kieåm tra baøi taäp veà nhaø - Veõ tia Ax caétñoaïn cuûaHS B C thaúngBC taïi ñieåmM naèm M N - Cho HS nhaänxeùt giöõaB vaøC . - GV nhaänxeùt ñaùnhgiaù cho - HS nhaänxeùt - Veõ tia Ay caétñoaïnthaúng ñieåm - HS söûabaøi vaøotaäp BC taïi ñieåmN naèmgiöõa M vaøC . 14’ Hoaït ñoäng2 :  Ño ñoaïn thaúng - GV giôùi thieäu duïng cuï ño - HS quansaùtduïngcuï ño 1/  Ño ñoaïn thaúng : ñoä daøi ñoaïn thaúng ( thöôùc a) Duïngcuï : - Ñaëtcaïnhcuûathöôùcñi qua - Ñeåño ñoaïnthaúng cuoän,thöôùcgaáp,thöôùcxích) hai ñieåm A vaø B sao cho thöôøngngöôøi ta duøng - Cho ñoaïn thaúng AB, ño ñoä vaïch soá 0 truøng vôùi ñieåm thöôùccoù chia khoaûng daøi cuûanoù,neâuroõ caùchño A b) Caùchño : - Cho 2 ñieåm A, B ta coù theå - Ñieåm B truøng vôùi moät A B xaù ñònh ngay khoaûng caùch ñieåm naøo ñoù treân thöôùc AB ( chaúnghaïn 5cm) - Ñoä daøi AB baèng5 cm - Neáu ñieåm A truøng vôùi - Neáu ñieåm A truøng vôùi - Neáu ñieåm A truøng vôùi ñieåm B thì khoaûng caùch laø ñieåm B thì khoaûng caùch ñieåm B thì khoaûng caùch baonhieâu? baèng0 baèng0 - Goïi moätemkhaùcleânño - HS khaùcleânbaûngño ñoaïn Moãi ñoaïnthaúngcoù moät - Khi coù moät ñoaïn thaúng thì AB ñoädaøi . Ñoä daøi ñoaïn töông öùng vôùi noù seõ coù - HS phaùtbieåunhö Sgk trang thaúnglaø moätsoá döông maáyñoädaøi? Ñoä daøi ñoù laø 117 soádöônghaysoáaâm? - Ñoä daøi laø moät soá döông Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  8.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc - Ñoä daøi vaøkhoaûngcaùch coøn khoaûng caùch coù theå coù khaùcnhaukhoâng? baèng0 - Ñoaïn thaúngvaøñoädaøi - Ñoaïn thaúng laø hình coøn ñoaïnthaúngkhaùcnhaunhö ñoädaøi ñoaïnthaúnglaø soá theánaøo? 14’ Hoaït ñoäng3 : So saùnh ñoaïn thaúng - Haõy ño ñoä daøi quyeåntaäp - HS ño vaøtraûlôøi 2) So saùnh ñoaïn thaúng : vaø quyeånsaùch cuûa caùc em. A B Haõy cho bieát hai vaät coù ñoä C D daøi baèngnhaukhoâng? E G - Ñeå so saùnh hai ñoaïn thaúng Hai ñoaïn thaúng AB vaø CD ta so saùnhñoädaøi cuûachuùng baèng   nhau hay coù cuøng - Theá naøo laø hai ñoaïn thaúng - HS ñoïc nhaänxeùt ñoädaøi AB =CD Kyù hieäu : AB =CD baèng nhau , ñoaïn thaúng naøy EG >CD hayCD AB b) Chu vi hình ABCD - HS nhaâïnxeùt AB + BC + CD + DA =1.3 + 1.5 + 2.5 + 3= 8.3 cm 2’ Hoaït ñoäng 5 : Höôùng daãn veà nhaø - Laømb aøi 40 ;42; 45 trang 119 Sgk - Naémvöõngnhaâïnxeùtveàñoï daøi cuûañoaïnthaúng,caùchño ñoanthaúng,caùchso saùnhhai Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  9.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc ñoaïnthaúng.Xemtröôùcbaøi "Khi naøo AM + MB = AB" Tuaàn: 9 Ngaøysoaïn:21/10/15 Tieát: 9 Ngaøydaïy :23/10 § 8. KHI NAØO THÌ AM +MB =AB ? I.Muïc tieâu -Kiến thức : GiuùpHS naémñöôïc “ NeáuñieåmM naèmgiöõa2 ñieåmA,B thì AM +MB =AB vaø ngöôïc laïi . - Kĩ năng : Nhaänbieátmoätñieåmnaèmgiöõahaykhoângnaèmgiöõa2 ñieåmkhaùc Böôùc ñaàutaäpsuy luaändaïng: “Neáubieáta+b=c vaø bieátgiaùtrò cuûahai trongba soáa,b,cthì suy ra soáthöùba - Thái độ :  Caånthaänkhi ño vaøtính caùcñoaïnthaúng II. Chuaånbò - GV : baûngphuï, thöôùcthaúng,thöôùccuoän,thöôùcchöõA - HS : OÂn baøi cuõ, xemtröôùcbaøi môùi III. Tieántrìnhdaïy – hoïc Tg Hoaït ñoängcuûathaày Hoaït ñoängcuûatroø Noäi dungghi baûng 7’ Hoaït ñoäng1 : Kieåmtrabaøi cuõ - Treo baûngphuï ghi ñeà - HS ñoïc ñeà 1/ Veõ ñoaïnthaúngAB ? - Goïi 1 HS leânbaûnglaøm - HS leânbaûnglaømbaøi 2/ Cho ñieåmM naèmgiöõa - Caû lôùpcuønglaømbaøi M ñoaïnthaúngAB A B - Kieåm tra baøi taäp veà nhaø 3/ Duøngthöôùcño ñoädaøi cuûaHS AM = 3 cm ; MB =2 cm ñoaïnthaúngAM, MB, AB - Cho HS nhaänxeùt AB = 5 cm 4/ So saùnh AM+MB vaø - GV ñaùnhgiaù cho ñieåm AM + MB = AB AB - HS khaùcnhaâïnxeùt 19’ Hoaït ñoäng2 :   Khi naøothì toångñoädaøi hai ñoaïnthaúngAM vaøMB baèngñoädaøi ñoaïn  thaúng AB ? - Qua keát quaû ôû treân thì khi - Khi ñieåm M naèm giöõa Ñieåm M naèm giöõa hai naøothì toångñoä daøi hai ñoaïn ñoaïnthaúngAB ñieåm A vaø B thì AM + thaúng AM vaø MB baèng ñoä MB =AB daøi ñoaïnthaúng AB ? - HS ñoïc phaàn nhaän xeùt M A B - Nhaánmaïnhphaànnhaänxeùt SGK - Treo baûngphuï veõhìnhsau - HS quansaùthìnhveõ Khi ñieåm M naèm   giöõa  K hai ñieåm A vaø B thì P Q - Neáu ñieåm K naèm giöõa AM+MB = AB . Ngöôïc laïi Vôùi hình veõ treân ta phaùt hai ñieåmP vaø Q thì PK+KQ neáu AM+MB   =   AB thì bieåunhaänxeùtnhötheánaøo? =PQ vaø ngöôïc laïi ñieåm M naèm   giöõa  hai - Treo baûngphuï ghi ñeà - HS ñoïc ñeà vaø phaân tích ñieåmA vaøB - Goïi HS leânbaûngveõhình yeâucaàucuûabaøi - Cho ñieåm M thuoäc ñoaïn - HS leânbaûngveõhình Ví duï : Cho ñieåm M thaúngPQ. BieátPM= 2cmPQ= P M Q thuoäc ñoaïn thaúng PQ. 3cm.Tính PQ ? Bieát PM= 2cm PQ= 3cm. Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
  10.     Lôùp 6                                                                                                                                  Hình   hoïc - Cho HS chia nhoùm . Thôøi - HS suy nghó caù nhaân sau Tính PQ ? gianlaømbaøi laø 5’ ñoùchianhoùmhoaïtñoäng Giaûi - NhaécnhôûHS chöataäptrung Vì ñieåm M naèm giöõa hai M P Q ñieåmPvaøQ neân: - Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm PM +MQ = PQ Vì ñieåmM naèmgiöõa hai trình baøy. Caùc nhoùm khaùc 2 + 3 =PQ ñieåmPvaøQ neân: thamgia nhaänxeùt Vaäy PQ =5cm PM +MQ = PQ - Ñaïi dieännhoùmtrìnhbaøy 2 + 3 =PQ - HS thamgia nhaänxeùt Vaäy PQ =5cm 5’ Hoaït ñoäng3 : Moät vaøi duïng cuï ño khoaûng caùch giöõa 2 ñieåm treân maët ñaát - Cho HS ñoïc coâng duïng cuûa - HS ñoïc SGK trang120-121 - Thöôùc cuoän baèng vaûi caùc duïng cuï ño khoaûngcaùch haybaèngkim loaïi giöõahai ñieåmtreânmaëtñaát - Thöôùc chöõ A khoaûng caùchhai chaân1mhay2m 12’ Hoaït ñoäng 4 :Luyeäntaäp– Cuûngcoá Baøi 46 trang 121 SGK Baøi 46 trang 121 SGK - Treo baûngphuï ghi ñeà - HS ñoïc ñeà vaø phaân tích N I K - Goïi HS ñoïc ñeà, phaân tích ñeà ñeà ñeå HS hieåu ñöôïc yeâu Vì ñieåmN naèmgiöõa hia caàucuûabaøi - HS leânbaûnglaøm ñieåmI vaøK neân: - Goïi 1 HS leânbaûnglaøm - HS khaùcnhaänxeùt IN +NK =IK - Caû lôùpcuønglaøm 3 +6 =IK - Cho HS khaùcnhaänxeùt Vaäy IK =9cm Baøi 47 trang 121 SGK - HS ñoïc ñeà vaø phaân tích Baøi 47 trang 121 SGK - Treo baûngphuï ghi ñeà ñeà E M F - Goïi HS ñoïc ñeàvaøphaântích - HS leânbaûnglaøm Vì ñieåmM naèmgiöõa hia ñeà - HS khaùcnhaänxeùt ñieåmE vaøF neân: - Goïi HS leânbaûnglaøm - HS leânbaûngchoïn EM +MF =EF - Caû lôùpcuønglaøm 1c 2b 3b 4 +MF =8 - Cho HS khaùcnhaänxeùt - HS khaùcnhaänxeùt MF =8 – 4 =4 cm - Vaäy EM =MF 2’ Hoaït ñoäng5 : Höôùngdaãnveànhaø Laøm baøi 48; 49 trang 121 SGK - Hoïc kyõ baøi chuùyù naéùmvöõngnoäi dungkeátluaän.Chuaånbò tieátsau Luyeän taäp §8. Ruùtkinh nghieäm– boåsung ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tröôøng  trung  hoïc  cô  sôû  Vuï  Boån                                                                         Gv : Nguyeãn Tieán Löïc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2