intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Autocad 2D - 2007

Chia sẻ: Nguyễn Văn Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

3.271
lượt xem
1.643
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AutoCAD là phần mềm vẽ kĩ thuật được sử dụng phổ biến và thông dụng nhất hiện nay ở Việt Nam, là phần mềm chuyên dụng để thiết kế các bản vẽ kĩ thuật từ đơn giản đến phức tạp. Chương trình AutoCad được ứng dụng để thực hiện các bản vẽ kí thuật trong các ngành: Xây dựng, Cơ khí, Kiến trúc, Điện, Bản đồ, ... • Cad có 3 đặc điểm nổi bật sau: - Chính xác. - Năng suất cao – Dễ dàng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Autocad 2D - 2007

 1. Giáo trình Autocad 2D - 2007
 2. 1 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Tr ng i H c Qu c gia Hà N i - H c vi n vnskills Giáo trình Autocad 2D - 2007. Ng i so n th o : KS Nguy n H i H ng. CH NG I PH N I GI I THI U AUTOCAD 2007 (Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] ho c Computer-Aided Drafting và thi t k v i s tr giúp c a máy tính) [com·puter aide] CÁC THAO TÁC C N THI T I.1. Kh i ng AutoCAD 2007 kh i ng AutoCAD 2007, ta có th th c hi n theo các cách sau: • Double click vào bi u t ng trên màn hình n n. • Click theo ng d n Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ AutoCAD 2007. Hình 1.1. Màn hình AutoCad khi m i kh i ng Chú ý: N u h p tho i Create New Drawing không xu t hi n ta th c hi n nh sau: Trên thanh Menu ch n Tools\Options\System. Ch n ô “Show Startup dialog” /Apply/ok. Hay nh p vào dòng l nh (giá tr b i n là 1). Command: Filedia Enter new value for FILEDIA : Thông th ng ch n Metric/ Ok
 3. 2 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Cross Menubar Cross Toolbar Command Graphics UCSicon Status Hình 1.2. Màn hình h a AutoCAD 2007 Hình 1.3. Graphics Area - Vùng th c hi n b n v Menu Bar : Thanh ch a các l nh File, Edit, View, … Status Line : Dòng tr ng thái (hi n th các tr ng thái nh : Grip,Snap). Command Line : Dòng l nh (nh p các m nh l nh v vào dòng này). UCSicon : Bi u t ng h t a . Toolbar : Thanh công c (ch a nhi u bi u t ng, m i bi u t ng là nh trong toolbar). Cross-hair : Giao m c a hai s i tóc theo ph ng X và Y. Cursor : Con ch y Screen Menu : Danh m c (theo m c nh danh m c này không m ). tt hay m th c hi n nh sau: Trên menu Bar ch n Tool/ Options/ Display/ ch n ô “Display screen menu”. Chú ý:
 4. 3 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Ch in hoa: Tên menu Ch u in hoa sau có d u hai ch m: Tên l nh Ch u in hoa sau không có d u hai ch m: Tên l a ch n (Ít dùng n Screen Menu vì không thu n ti n). Hình 1.4. Graphics Area - Vùng th c hi n b n v I.2. L u tr I.2.1. L u b n v v i tên m i Khi m m t b n v m i v , ta nên t tên ngay, b ng cách: * Trên thanh Menu : Ch n File\Save as * T bàn phím : Nh n t h p phím Crtl-Shift-S
 5. 4 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng * T dòng Command : Gõ vào saveas (ho c saveas) sau ó ch n ng d n, th m c c n l u, t tên và ch n save trong h p tho i. Hình 1.5. H p tho i Save Drawing As I.2.2. L u b n v ã có tên s n * Trên thanh Standard Toolbar : Click vào bi u t ng < * T bàn phím : Nh n Ctrl + S * Trên thanh Menu : Ch n File\Save * T dòng Command : Gõ vào save sau ó ch n save trong h p tho i I.3. Thoát kh i AutoCAD 2007 Ta có th th c hi n theo các cách sau: * Trên thanh Menu : Ch n File\Exit * T bàn phím : Nh n t h p phím Ctrl-Q ho c vào bi u t ng X bên góc ph i màn hình hay nh n t h p phím Alt + F4 * T dòng Command : Gõ vào ch Quit hay Exit I.4. Gi i thi u h p tho i Startup Hình 1.6. h p tho i Startup
 6. 5 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng I.4.1. Ch n Open a Drawing bi u t ng trong h p tho i: M b n v có n. I.4.2. Ch n Start from Scratch bi u t ng ch n Metric b n v m i có n là mm và kích th c 420 x 297, ch n Imperial n v c tính là Inch có kích th c là 12 x 9. Hình 1.7. h p tho i Startup I.4.3. Ch n Use a Template cho phép s d ng b n v m u có s n c a AutoCad 2007. Hình 1.8. Ch n Use a Wizard b n t xác nh kích th cb nv .
 7. 6 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Hình 1.9. Ch n Advanced Setup/ Ok (b n ch n tu n t nh trong hình). Trong h p tho i Advanced Setup, th Units ch n Decimal ph n Precision ch n 0.00. Ti p ch n Next, th Angle có d ng Hình 1.10. H p tho i Advanced Setup (Th Units) Hình 1.11. H p tho i Advanced Setup (Th Angle)
 8. 7 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Ch n nh trong hình, ti p ch n next th Angle Mesuse Hình 1.12. H p tho i Advanced Setup (Th Angle Measuse) Th Angle Measuse ch n h ng ông (East). Ti p ch n next th Angle Direction Hình 1.13. H p tho i Advanced Setup (Th Angle Direction) Th này ch n chì u q uay: Hình 1.14. H p tho i Advanced Setup (Th Area)
 9. 8 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Ch n Counter - Clockwise ng c chi u quay kim ng h ch n Clockwise cùng chi u quay kim ng h . Ti p ch n next th Area. Th này ch n kích th c kh gi y v và nh gi y ngang hay ng, sau ó ch n Finish. Ch n Quick Setup. I.4.4. Ch n nhanh kích th c và n v trang v / Ok Hình 1.15. H p tho i Create new drawing. p tho i Quick Setup xu t hi n, trong th Units h p tho i này ch n n b n v , sau khi ch n x ng b n ch n next. Hình 1.16. H p tho i Quick Setup th Units p tho i Quick Setup th Are ch n kích th c trang v / sau khi ch n n Click vào Finish.
 10. 9 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Hình 1.17. H p tho i QuickSetup Hình 1.18. H p tho i Select File (H p tho i open)
 11. 10 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng PH N II GI I THI U KHÁI QUÁT II.1. Thanh tiêu (Title bar): Th hi n tên b n v - V trí c a Title bar nh hình - Nút u khi n màn hình: N m b ên trái hay bên ph i thanh tiêu nh Hình 1.19. Thanh tiêu II.2. Thanh trình n (Menu bar): (Thí d trình n Edit) Hình 1.20. Ch n trình n Edit Trên Menu bar có nhi u trình n, n u ta ch n m t trình n nào ó, thì t trình n th (Full Down Menu) s hi n ra ta ch n l nh k ti p. II.3. Thanh công c chu n. (Standard Toolbar) Hình 1.21. Thanh Standard Hi n th thanh Standard b ng cách: Right click vào m t bi u t ng trên thanh b t k , ch n thanh công c c n dùng Thí d nh hình bên d i.
 12. 11 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Right click v trí b t kì trên thanh Standard (thí d t i v ) Hình 1.22. Hi n th Thanh Standard II.4. Thanh thu c tính (Properties) Hình 1.23. Thanh thu c tính Hi n th thanh Object Properties b ng cách: Menu: Ch n View\Toolbars.... H p tho i Toolbar m ra: click vào ô Object Properties (nh hình 1.22). II.5. Dòng l nh. (Command line) Hình 1.24. Dòng l nh Ta th c hi n l nh b ng cách gõ t bàn phím vào dòng command này. Có th hi n th s dòng Command b ng cách: * Co dãn tr c ti p trên vùng Command a chu t vào c nh trên c a vùng Command gi chu t trái rê c kho ng cách tu ch n.
 13. 12 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng II.6. Thanh tr ng thái (Status bar) Hình 1.25. Thanh tr ng thái Cho ta bi t t a m và trên thanh này c ng có các ch SNAP, GRID, ORTHO, OSNAP, ... s c p sau. II.7. Vùng Menu màn hình (Screen Menu) Vùng Screen Menu c ng có ch c n ng nh thanh Menu chính và n u c hi n th nó s n m bên ph i màn hình AutoCAD. Hi n th vùng Screen Menu b ng cách: thanh Menu: ch n Tools\Preferences. H p tho i Options m ra, ch n Display. Sau ó click ô Display Screen menu. Hình 1.26. Scren Menu II.8. Các thanh cu n (Scroll bars ) Hi n th các thanh cu n b ng cách: - T thanh Menu: Ch n Tools\Options. - Trong h p tho i Options, ch n th Display. Sau ó click ch n dòng Display Scroll bars in Drawing window.
 14. 13 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Hình 1.27. H p tho i Options II.9. Con tr (Cursor) và Vùng v (Drawing Window) - Cursor: Th hi n v trí mv trên màn hình. Bình th ng cursor có d ng ô hình vuông (box) và 2 ng th ng tr c giao (crosshair) i tâm hình vuông. Khi hi u ch nh i t ng, cursor có d ng box. u c h nh dài hai s i tóc b ng cách vào Tools\ Options. H p tho i Options m ra, ch n Display sau ó gõ vào ch d dài hai s i tóc (thí d 50) trong khung Crosshair size Vùng v là vùng ta s th hi n các i t ng v . Hình 1.28. Con tr Cursor II.10. Thay i màu vùng v Thay i màu vùng v và Crosshair b ng cách: - Trên Menu bar vào Tools\Options. - Trong h p tho i Options, ch n Display.
 15. 14 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Hình 1.29. H p tho i Options Ch n ô Colors. H p tho i Drawing Window Clors nh hình (a,b) Context Ch n 2D model space Interface element ch n Unifrom background (thay i m àu n n vùng v ), r i click vào ô Color ch n m àu ta thích sau ó ch n Aplly & close. (Hình a). Màu m c nh c a AutoCAD (Default Colors) là màu en (black). Và: - Context Ch n Sheet/ Layout. - Interface element ch n Unifrom background, r i click vào ô color ch n màu ta thích (Hình.b) Sau ó ch n Aplly & close. Hình.a Hình.b
 16. 15 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng CH NG II CH C B N V Khi ã kh i ng AutoCAD, nh ã c p trong ch ng tr c, h p tho i Creating New Drawing s hi n ra, sau khi l a ch n m t trình nào ó, ta có th ngay. Nh ng t t nh t là ta nên t tên và l u vào th m c. Sau ó: xác nh các thông s c n thi t cho b n v . Ví d : kích th c gi y v , n v , t l ... c i là t ch c b n v . Các b c t ch c th hi n nh sau: II.1. NH Ð N V B N V - T Pull-down Menu: Format / Units - T Command: Units ho c (Ddunits) Có 5 l a ch n n v o chi u dài và 5 l a ch n n v o góc. 1. Ðo chi u dài (Length) Type (danh sách các n v ) Scientific {khoa h c; có tính khoa h c}, Decimal {th p phân}, Engineering {khoa h c ho c ngh nghi p c a k s }, Architectural {ki n trúc} và Fractional {phân s } (TCVN ch n Decimal) Precision (danh sách chính xác ho c s th p phân có ngh a ta ch n 0 ho c 0.0000) 2. Ðo góc(Angle) Decimal Degrees, Deg/Min/Sec. Grads, Radians và Surveyor ( n v c a a chính) Sau khi ch n xong click Ok. Thông th ng n v o chi u dài ch n Decimant, n v o góc ch n Deg/Min/Sec Hình 2.1. H p tho i Drawing Units va h p tho i Direction Control II.2. D ng nv o chi u dài (Units) Hình 2.2. H p tho i Drawing Units 1. Architectural: o theo foot và inch; ph n inch th hi n d i d ng h n s . 2. Decimal: o theo d ng th p phân. 3. Engineering: o theo foot và inch; ph n inch th hi n d i d ng th p phân. N u ta ch n t trong 2 d ng Engineering và Architectural thì AutoCAD xem 1 n v v ( n v ta nh p
 17. 16 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng vào) là 1 inch, ngh a là khi ta nh p kích th c it ng v mà không kèm theo n v , AutoCAD s hi u theo inch. 4. Scientific: o theo d ng l y th a. 5. Fractional: o theo d ng h n s . II.3. D ng nv o góc (Angles) Hình 2.3. o góc (Angles) 1. Decimal Degrees : o theo th p phân c a góc. 2. Deg/Min/Sec : o theo phút giây c a góc. 3. Grads : o theo gradient th p phân c a góc. 4. Radians : o theo radian th p phân c a góc. 5. Surveyor : o theo góc nh h ng trong Tr c l ng. o góc c th hi n theo /(phút)/(giây) kèm theo h ng, ng nhiên góc th hi n theo d ng Surveyor s nh h n ho c b ng 900. II.4. Direction (ph ng ng) Hình 2.4. o ph ng h ng (Direction control) u ta click vào tùy ch n Direction. H p tho i Direction control s m ra nh hình trên. Trong ó: - East : Chi u d ng tr c x làm chu n tính góc 0. - North : Chi u d ng tr c y làm chu n tính góc 0. - Wes : Chi u âm tr c x làm chu n tính góc 0.
 18. 17 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng - South : Chi u âm tr c y làm chu n tính góc 0. - Other : N u ch n tùy ch n này, cho phép ta ch n góc 0 là m t góc b t k (ta có th gõ tr c ti p vào dòng angle ho c ch n pick. Hình 2.5. H p tho i Direction control - Clockwise: Ch n tùy ch n này, góc d ng s là chi u thu n chi u kim ng . c nhiên AutoCAD, không ch n Clockwise và góc 0 theo East. Hình 2.6. H p tho i Drawing Units. II.5. H S T L VÀ GI I H N B N V II.5.1. H s t l (Scale Factor) Scale factor chính là m u s c a t l b n v ta mu n nh. Ví d : B n v t l 1/10 thì Scale factor s là: Scale factor = 10 Scale factor không ph i là m t l nh c l p c a AutoCAD mà nó s xu t hi n khi ta th c hi n l nh MvSetup. II.5.2. L nh Mvsetup nh Mvsetup dùng t ch c các v n b n v nh : ch n h nv,t chung cho b n v và kh gi y v hi n th trên màn hình ... g i l nh Mvsetup: dòng Command: Mvsetup AutoCAD s hi n ra các thông báo sau: Initializing... Enable paper space? [ No/Yes ]: N Dòng này ta ch n n, ngh a là NO, ta ch n không gian ta th ng v nh t. Enter units type [ Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric ]: m Dòng này yêu c u ta ch n n v cho b n v , n u ta ch n là m (Metric) thì m t n v ta nh p vào s t ng ng v i 1 mm.
 19. 18 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng Hình 2.7a. H p tho i Mvsetup. Enter the scale factor: 10 Dòng này yêu c u ta ch n scale factor (t l ) b n v , n u b n v có nhi u t l , ta ch n scale factor là t l có m u s l n nh t. Ví d : B n v ta có 3 t l : 1/1; 1/2; 1/10, ta s ch n scale factor = 10. Hình 2.7b. H p tho i Mvsetup. Enter the paper width: 297 Dòng này yêu c u ta ch n b r ng kh gi y v . Enter the paper height: 210 Dòng này yêu c u ta ch n chi u cao kh gi y v . (B n có th ch n kích th c kh gi y nh ph n trên) Hình 2.7c. H p tho i Mvsetup.
 20. 19 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy n H i H ng II.5.3. Gi i h n b n v (Drawing Limits) (ch n kích th c kh gi y) Gi i h n b n v th c hi n l nh LIMITS, là b n m thu c hai kích th c ngang và d c (t c là hình ch nh t) trong h t a (WCS). Gi i h n màn hình c ng chi ph i các l nh GRID và SNAP n u 2 l nh này c . Gi i h n màn hình giúp ta có th ki m soát c vùng v , r t ti n l i trong vi c v t do chuy n sang ph n m m Word. - Trên thanh Menu chính: Ch n Format\Drawing Limits - Nh p vào t dòng Command: Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] : Specify upper right corner : 297,210 Trong ó: + ON: Ki m tra mi n v . + OFF: B qua ki m tra mi n v . + Lower left corner : Xác nh t a góc trái d i m àn hình. M c nh c a AutoCAD là t a (0.0000,0.0000), ta có th nh l i t a này. + Upper right corner : Xác nh t a góc ph i trên màn hình (kích th c kh gi y, m c nh 420x297), ta có th nh l i a này. Tùy theo t l c a b n v và kh gi y v mà ta s thi t l p l nh LIMITS thích h p. Góc ph i trên gi i h n màn hình lúc này s b ng: Kh gi y nhân v i us c ah s t l . II.6. CÁC H TH NG T A Ð II.6.1. Các bi u t ng c a h th ng t a Hình 2.8a. H t a WCS Hình 2.8b. H t a UCS Trong AutoCAD, h th ng t a c nh g i là h WCS (World Coordinate System) có g c t a t t i g c (0,0), góc trái mi n v , b i u ng này th hi n nh hình. H th ng t a c g i là t a tuy t i. T h th ng t a này, n u ta thay i v trí g c t a sang m t v trí m i, ta g i ó là h th ng t a c a ng i s d ng UCS (User Coordinate System). - Ð hi n th bi u t ng h th ng t a UCS, ta th c hi n nh sau: Nh p vào t dòng Command: Ucsicon Enter an option [ ON/OFF/All/Noorigin/properties ] : on Trong ó: + ON: Th hi n bi u t ng UCS. + OFF: Không th hi n bi u t ng UCS.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2