intTypePromotion=1

Giáo trình các nguyên lý về bệnh hại cây trồng -chương 1

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
282
lượt xem
101
download

Giáo trình các nguyên lý về bệnh hại cây trồng -chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Bệnh cây trồng làm giảm mức thu hoạch của mùa màng: Số liệu FAO cho biết, hiện nay có lối 2/3 nhân loại đang trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. Thế nhưng lương thực sản xuất được đã bị mất đi khoảng 20% hằng năm, do các tác nhân như côn trùng, cua, chim, chuột

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình các nguyên lý về bệnh hại cây trồng -chương 1

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh C¸c nguyªn lý vÒ bÖnh h¹i c©y trång Ch−¬ng 1 Më ®Çu Biªn so¹n bëi PGs. Ph¹m V¨n Kim Bé m«n B¶o VÖ Thùc VËt Khoa N«ng NghiÖp §¹i Häc CÇn Th¬
 2. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &+ml1* 0§¯ ¤£¸8 , 7$v& +$€, &8t$ %j€1+ &h< /j1 08s$ 0$s1* %…›QK Fƒ\ WU†—QJ ODŽP JLDP Pˆ‘F WKX KRD›FK FXD PXŽD PDŽQJ 6†š OL…›X FXD )$2 FKR EL…šW KL…›Q QD\ FR‘ O†šL QKƒQ ORD›L „DQJ WURQJ W‰QK WUD›QJ WKL…šX GLQK Gˆ‡QJ 7K…š QKˆQJ Oˆ‡QJ WKˆ›F VDQ [XƒšW „ˆ‡œF „D E PƒšW „L NKRDQJ K‚“QJ Q‚P GR FD‘F WD‘F QKƒQ QKˆ F†Q WUXŽQJ FXD FKLP FKX†œW FR GD›L YDŽ E…›QK Wƒ›W Jƒ\ Q…Q WURQJ „R‘ E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ „D ODŽP WKL…›W KD›L NKRDQJ VDQ Oˆ‡œQJ lt +RD N\Ž K‚“QJ Q‚P E WKL…›W PƒšW NKRDQJ WŠ „†OD GR E…›QK Fƒ\ ODŽP VX›W JLDP VDQ Oˆ‡œQJ 1ˆ‡‘F 9L…›W 1DP FKX‘QJ WD Q‚“P WURQJ YXŽQJ QKL…›W „‡‘L QR‘QJ YDŽ ƒšP FKR Q…Q WKL…›W KD›L GR E…›QK Fƒ\ WU†—QJ Jƒ\ UD FRŽQ WUƒ—P WURœQJ K‡Q QKL…—X &R‘ OH WKƒšW WKX K‚“QJ Q‚P FRŽQ FDR K‡Q FRQ V†š WK‰ Y‡‘L VDQ Oˆ‡œQJ Oˆ‡QJ WKˆ›F  WUL…›X WƒšQ V†š OL…›X Q‚P WK‰ FKX‘QJ WD „D „…˜ PƒšW „L K‡Q  WUL…›X WƒšQ iR‘ ODŽ FKˆD N…˜ K‚“QJ Q‚P FKX‘QJ WD „D SKDL FKL UD P†œW V†š O‡‘Q QJRD›L W…› „…˜ QKƒ›S WKX†šF WU E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ 0†œW V†š E…›QK WU…Q Fƒ\ WU†—QJ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WKDŽQK GFK Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ FKR PXŽD PDŽQJ FXQJ QKˆ FR‘ NKD Q‚QJ Jƒ\ WKL…›W KD›L QJKL…P WURœQJ FKR ORDŽL QJˆ‡ŽL QKˆ 'FK E…›QK P†šF Vˆ‡QJ NKRDL Wƒ\ 3K\WRSKWKRUD LQIHVWDQV WD›L ,UHODQG YDŽR FD‘F Q‚P „D WL…X GL…›W WRDŽQ E†œ NKRDL Wƒ\ FXD Qˆ‡‘F Qƒ—\ 0DŽ NKRDL Wƒ\ OD›L ODŽ Oˆ‡QJ WKˆ›F FKŒQK FXD GƒQ QJKHŽR 1JRDŽL UD OX‘F ƒš\ Qˆ‡‘F $QK FRŽQ FKˆD FKR SKH‘S [XƒšW NKƒ˜X Oˆ‡QJ WKˆ›F UD NKRL Qˆ‡‘F 'R „R‘ SKƒ—Q O‡‘Q GƒQ QJKHŽR FXD ,UHODQG ‡ WURQJ W‰QK WUD›QJ WKL…šX ‚Q WUƒ—P WURœQJ 0†œW V†š „D FK…šW Y‰ „R‘L V†š NKD‘F „D FK…šW Y‰ E…›QK Wƒ›W GR VX\ GLQK Gˆ‡QJ WUƒ—P WURœQJ Jƒ\ Q…Q 0†œW V†š O‡‘Q GƒQ ,UHODQG „D SKDL ER [ˆ‘ GL Fˆ VDQJ %‚–F 0\ „…˜ W‰P „ˆ‡ŽQJ V†šQJ 'ƒQ V†š FXD ,UHODQG WUˆ‡‘F „R‘ FR‘ WUL…›X QJˆ‡ŽL VDX FD‘F „‡œW GFK FKŠ FRŽQ OD›L NKRDQJ WUL…›X 'FK E…›QK P†šF Vˆ‡QJ NKRDL Wƒ\ WD›L ,UHODQG „D DQK Kˆ‡QJ O‡‘Q „…šQ ORDŽL QJˆ‡ŽL WU…Q QKL…—X P‚›W Y…— P‚›W QKƒQ ORD›L „D ODŽP QKL…—X QJˆ‡ŽL FK…šW Y‰ WKL…šX ‚Q Y…— P‚›W FKŒQK WU „D ODŽP WKD\ „†˜L FKŒQK VD‘FK FXD FKŒQK SKX $QK FKR SKH‘S [XƒšW NKƒ˜X Oˆ‡QJ WKˆ›F Y…— P‚›W NKRD KRœF „D ODŽP FKR QKL…—X QKDŽ NKRD KRœF „D Wƒ›S WUXQJ QJKL…Q Fˆ‘X „…˜ W‰P EL…›Q SKD‘S „†šL SKR‘  
 3. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ %…›QK WKDQ „HQ KD›W OX‘D P‰ 7LOOHWLD OHZLV Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ FKR YL…›F VDQ [XƒšW OX‘D P‰ ‡ +RD .\Ž WURQJ QKˆQJ Q‚P 7KHR 1HOFKHUV UL…QJ ‡ EDQJ .DQVDV P†™L Q‚P „D E WKƒšW WKX YDŽR NKRDQJ WUL…›X OŒW OX‘D P‰  9DŽR Q‚P GFK E…›QK „†šP QƒX OD‘ OX‘D +HOPLQWKRVSRULXP RU\]DH „D Jƒ\ WKƒšW WKX YDŽ ODŽP FKR [ˆ‘ %HQJDO SKDL U‡L YDŽR QD›Q „R‘L WUƒ—P WURœQJ  %…›QK UŠ OD‘ FDŽ SK… +HPLOHLD YDVWDWUL[ „D ODŽP JLDP Q‚QJ VXƒšW FDŽ SK… WUƒ—P WURœQJ YDŽ ODŽP JLDP „…šQ Oˆ‡œQJ FDŽ SK… [XƒšW NKƒ˜X FXD Qˆ‡‘F 6UL/DQND  lt 9L…›W 1DP QƒšP +HPLOHLD YDVWDWULV FXQJ WDŽQ SKD‘ FD‘F Yˆ‡ŽQ WU†—QJ FDŽ SK… DUDELFD ‡ YXŽQJ %DP 0… 7KX†œW %DR /†œF 'L /LQK ODŽP FKR NKX Yˆ›F Qƒ—\ FKŠ FR‘ WK…˜ WU†—QJ KDL ORDŽL FDŽ SK… NH‘P SKƒ™P FKƒšW K‡Q ODŽ UREXVWD YDŽ H[FHOVD 7X\…šQ WUXŽQJ 'LW\OHQFKXV DQJXVWXV Jƒ\ E…›QK WL…P „RœW Vƒ—Q WU…Q OX‘D PXŽD GDŽL QJDŽ\ Yƒ™Q FRŽQ ODŽ P†šL OR ƒX FXD QJˆ‡ŽL Q†QJ GƒQ FD‘F KX\…›Q QJRD›L WKDŽQK 7KDŽQK 3K†š +†— &KŒ 0LQK 9X› OX‘D PXŽD Q‚P UL…QJ KX\…›Q 7KX iˆ‘F FR‘ „…šQ KD OX‘D PXŽD P‚–F E…›QK WL…P „RœW Vƒ—Q WURQJ „R‘ FR‘ KD „ˆ‡œF [HP ODŽ PƒšW WU‚–QJ GR E…›QK Jƒ\ UD 'FK E…›QK OXŽQ [R‚–Q OD‘ OX‘D „D E†œF SKD‘W EƒšW QJ‡Ž YDŽ Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ FKR YX› OX‘D „†QJ [XƒQ WD›L FD‘F WŠQK &ƒ—Q 7K‡ 6R‘F 7U‚QJ 9ŠQK /RQJ 7UDŽ 9LQK YDŽ i†—QJ 7KD‘S &KŠ UL…QJ WŠQK &ƒ—Q 7K‡ WKL…›W KD›L „ˆ‡œF ˆ‡‘F Oˆ‡œQJ „…šQ QJDŽQ WƒšQ WKR‘F Wˆ‡QJ „ˆ‡QJ Y‡‘L WŠ „†—QJ 91  %…›QK Fƒ\ WU†—QJ FRŽQ ODŽP JLDP SKƒ™P FKƒšW FXD Q†QJ VDQ &D‘F Q†QJ VDQ GR YX› PXŽD E E…›QK Q‚›QJ WKˆ‡ŽQJ FR‘ SKƒ™P FKƒšW NH‘P NK†QJ [XƒšW NKƒ˜X Gˆ‡œF KR‚›F E PƒšW JLD‘ WUƒ—P WURœQJ 7KŒ GX› QKˆ VDX YX› PXŽD E E…›QK FKD‘\ OD‘ Q‚›QJ 3\ULFXODULD RU\]DH JD›R [D\ UD WKˆ‡ŽQJ EL QD‘W WŠ O…› WƒšP FDR Q…Q NK†QJ „X WL…X FKXƒ˜Q [XƒšW NKƒ˜X &KX†šL JLDŽ FXD Qˆ‡‘F WD GR NK†QJ „ˆ‡œF EDR Y…› W†šW Q…Q WUD‘L FKX†šL WKˆ‡ŽQJ FR‘ FKƒšP „HQ GR QƒšP E…›QK Jƒ\ UD 'R „R‘ FKX‘QJ WD NK†QJ WK…˜ [XƒšW FKX†šL Wˆ‡L VDQJ FD‘F Qˆ‡‘F SKˆ‡QJ Wƒ\ „ˆ‡œF Y‰ NKX\…šW „L…™P Qƒ—\ 5DX FDL NKL P‚–F E…›QK ‡ OD‘ ‡ WUD‘L „…—X ODŽP FKR VDQ SKƒ™P PƒšW YH P\ TXDQ YDŽ E PƒšW JLD‘ „D‘QJ N…˜ WU…Q WK WUˆ‡ŽQJ 
 4. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  %…›QK Fƒ\ FRŽQ ODŽ QJX\…Q QKƒQ FXD Vˆ› NKDQ KL…šP FD‘F ORD›L Q†QJ VDQ WKHR PXŽD YX› lvW WU†—QJ WURQJ PXŽD PˆD WKˆ‡ŽQJ E E…›QK WK†šL WUD‘L GR QƒšP &ROOHWRWULFKXP FDSVLFXP %…›QK Qƒ—\ Jƒ\ WKL…›W KD›L UƒšW WUƒ—P WURœQJ WURQJ PXŽD PˆD YDŽ ODŽ QJX\…Q QKƒQ FKŒQK KD›Q FK…š YL…›F WU†—QJ ‡‘W WURQJ PXŽD PˆD %…›QK Fƒ\ FRŽQ ODŽP QJ†œ „†œF FKR QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F 3Kƒ—Q O‡‘Q Pƒ—P E…›QK NK†QJ „†œF „†šL Y‡‘L QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F 7X\ QKL…Q FXQJ FR‘ P†œW V†š Pƒ—P E…›QK FXD Fƒ\ FR‘ WK…˜ Jƒ\ Q…Q QJ†œ „†œF FKR JLD VX‘F KR‚›F FD FKR QJˆ‡ŽL NKL ‚Q SKDL 7KŒ GX› QKˆ QƒšP &ODYLFHS SXUSXUHD Jƒ\ E…›QK WU†˜ WUD‘L WU…Q OX‘D P‰ U\H ‡ hX &KƒX FR‘ WK…˜ Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR QJˆ‡ŽL ‚Q SKDL ED‘QK P‰ ODŽP E‚“QJ E†œW GR OX‘D E E…›QK 9DŽR „ƒ—X WK…š N\ FR‘ K‚“QJ QJDŽQ QJˆ‡ŽL E QJ†œ „†œF VDX GFK E…›QK WU†˜ WUD‘L WU…Q OX‘D P‰ U\H GR QƒšP Qƒ—\ Jƒ\ UD 1ƒšP Qƒ—\ FRŽQ N\‘ VLQK WU…Q NKRDQJ ORDŽL FR GD›L YDŽ JLD VX‘F NKL ‚Q SKDL FXQJ FR‘ WK…˜ E QJ†œ „†œF 1JRDŽL UD FD‘F QƒšP )XVDULXP VS YDŽ 3KLDOHV WHPXOHQWD FXQJ FR‘ WK…˜ Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR QJˆ‡ŽL ‚Q SKDL FD‘F Q†QJ VDQ FR‘ FD‘F QƒšP Qƒ—\ Jƒ\ E…›QK %…›QK Fƒ\ FRŽQ FR‘ WK…˜ Jƒ\ FD‘F WKL…›W KD›L „‚›F EL…›W NKD‘F 9DŽR FD‘F Q‚P OX‘D P‰ WD›L EDQJ :DVKLQJWRQ +RD .\Ž E E…›QK WKDQ „HQ KD›W GR QƒšP 7LOOHWLD OHZLV Jƒ\ UD 'FK E…›QK [D\ UD UƒšW WUƒ—P WURœQJ WURQJ QKL…—X Q‚P OL…—Q YDŽ Jƒ\ QKL…—X WKL…›W KD›L „D‘QJ N…˜ Y…— P‚›F NLQK W…š %…Q FD›QK „R‘ WURQJ PXŽD J‚›W Q‚P FR‘ UƒšW QKL…—X YX› Q†˜ YDŽ FKD‘\ PD‘\ „ƒ›S OX‘D P‰ [D\ UD YX› Jƒ\ WKL…›W KD›L „D‘QJ N…˜ Y…— WDŽL VDQ FXQJ QKˆ ODŽP FKR QKL…—X Q†QJ GƒQ E WKˆ‡QJ /\‘ GR ODŽ KD›W OX‘D P‰ P‚–F E…›QK FR‘ FKˆ‘D UƒšW QKL…—X EDŽR Wˆ „†QJ FXD QƒšP Jƒ\ E…›QK 7URQJ EDŽR Wˆ „†QJ FXD QƒšP E…›QK FR‘ FKˆ‘D QKL…—X FKƒšW EH‘R YDŽ ƒ˜P „†œ WKŒFK K‡œS 7URQJ TXD‘ WU‰QK „ƒ›S OX‘D E‚“QJ PD‘\ GR Vˆ› PD [D‘W PD›QK FXD PD‘\ QKL…›W „†œ E…Q WURQJ PD‘\ W‚QJ O…Q F†œQJ WK…P Y‡‘L Vˆ› WŒFK WX› WŠQK „L…›Q WURQJ PD‘\ „D ODŽP FKR FKƒšW EH‘R WURQJ EDŽR Wˆ EXŽQJ Q†˜ Jƒ\ FKD‘\ PD‘\ YDŽ OX‘D P‰ FKƒšW „†šQJ FKXQJ TXDQK PD‘\  ,, /ml& 6mt 1*$s1+ +2& %j€1+ &h< 75k|1* &D‘F QKDŽ NKDR F†˜ KRœF „D W‰P WKƒš\ FD‘F Pƒ™X QƒšP N\‘ VLQK QƒšP 3HURQRVSRULWHV DQWLTXDULXV WU…Q FD‘F WKˆ›F Yƒ›W F†˜ „D›L WURQJ FD‘F KR‘D WKD›FK FXD WK‡ŽL N\Ž 7KD›FK 7KD‘Q  7ˆŽ NKL ORDŽL QJˆ‡ŽL E‚–W „ƒ—X EL…šW WU†—QJ WURœW Fƒ\ WU†—QJ FXQJ „D E QKL…—X ORDŽL YL VLQK Yƒ›W N\‘ VLQK Jƒ\ KD›L 7X\ QKL…Q GR NL…šQ WKˆ‘F FXD ORDŽL QJˆ‡ŽL WK‡ŽL Eƒš\ JL‡Ž FRŽQ KD›Q KH›S Q…Q 
 5. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ PDL „…šQ NKL [D K†œL ORDŽL QJˆ‡ŽL „D KRDŽQ WKL…›Q KRœ P‡‘L „…˜ \‘ „…šQ KL…›Q Wˆ‡œQJ E…›QK KRD›Q FXD Fƒ\ WU†—QJ YDŽ W‰P FD‘FK NK‚–F SKX›F 7URQJ Vˆ OL…›X F†˜ 'HPRFUDWH NKX\…Q Q†QJ GƒQ GXŽQJ Gƒ—X † OLX SKXQ O…Q Fƒ\ „…˜ KD›Q FK…š Vˆ› ODQ WUDŽQ FXD FD‘F E…›QK GR QƒšP Jƒ\ UD lt 9L…›W 1DP FKX‘QJ WD /… 4XŒ i†Q FR‘ JKL QKƒ›Q „…šQ FD‘F E…›QK WU…Q OX‘D YDŽ QJˆ‡ŽL Q†QJ GƒQ WK‡ŽL ƒš\ „D GXŽQJ WRL „…˜ „†šL SKR‘ Y‡‘L P†œW V†š E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ .L…šQ WKˆ‘F NKRD KRœF FXD ORDŽL QJˆ‡ŽL FKŠ P‡‘L SKD‘W WUL…˜Q YDŽL WU‚P Q‚P QD\ WK†L Q…Q Vˆ› KL…˜X EL…šW Wˆ‡ŽQJ Wƒ›Q Y…— E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ FXQJ FKŠ [XƒšW KL…›Q Jƒ—Q „ƒ\ 9DŽR JLˆD WK…š N\ WKˆ‘ Y‡‘L Vˆ› SKD‘W PLQK UD NŒQK KL…˜Q YL „‡Q JLDQ YDŽ Vˆ› SKD‘W KL…›Q UD YL VLQK Yƒ›W FXD $QWRQ\ 9RQ /HHXZHQKRHN NKRD YL VLQK Yƒ›W E‚–W „ƒ—X SKD‘W WUL…˜Q „†—QJ WK‡ŽL FXQJ O†L NH‘R WKHR VDX „R‘ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD NKRD E…›QK Fƒ\ 3LHU $QWRQLR 0LFKHOL QKDŽ WKˆ›F Yƒ›W
 6. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 1‚P 7- %XUULOO QKDŽ E…›QK Fƒ\ WU†—QJ +RD .\Ž Oƒ—Q „ƒ—X WL…Q ED‘R FD‘R E…›QK FKD‘\ OD‘ Fƒ\ E†P WD‘R Wƒ\ GR YL NKXƒ˜Q Jƒ\ UD P‡ „ƒ—X FKR YL…›F SKD‘W KL…›Q UD QKL…—X E…›QK GR YL NKXƒ˜Q WL…šS VDX „R‘ 1‚P 'PLWULL ,YDQRSVNL QKDŽ NKRD KRœF 1JD FKˆ‘QJ PLQK E…›QK NKDP FXD Fƒ\ WKX†šF OD‘ „ˆ‡œF ODQ WUX\…—Q E‡L FKƒšW „†œF V†šQJ WURQJ GFK WUŒFK WˆŽ OD‘ WKX†šF P‚–F E…›QK &KƒšW „†œF V†šQJ Qƒ—\ TXD „ˆ‡œF ORœF Qˆ‡‘F E‚“QJ Vˆ‘ [†šS WURQJ NKL YL NKXƒ˜Q E JLˆ OD›L &XQJ WURQJ NKRDQJ WK‡ŽL JLDQ „R‘ 0: %HLMHULQFN QKDŽ YL VLQK Yƒ›W KRœF iˆ‘F FXQJ FR‘ FXŽQJ N…šW TXD %HLMHULQFN FKR ODŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ E…›QK NK†QJ SKDL ODŽ YL NKXƒ˜Q PDŽ ODŽ GR FRQWDJLXP YLYXP IOXLGXP VDX Qƒ—\ „ˆ‡œF JRœL ODŽ YL UX‘W 1‚P +DVKLPRWR FKR U‚“QJ E…›QK OX‘D OXŽQ FR‘ OL…Q TXDQ „…šQ Uƒ—\ [DQK 1HSKRWHWWLV DSLFDOLV YDU FLQWLFHSV 0DL FKR „…šQ QJˆ‡ŽL WD Yƒ™Q FRŽQ FKR Uƒ—\ [DQK FKŒQK ODŽ WD‘F QKƒQ Jƒ\ Q…Q E…›QK OX‘D OXŽQ 7X\ QKL…Q FD‘F QJKL…Q Fˆ‘X Y…— VDX FKˆ‘QJ PLQK OD›L Uƒ—\ [DQK FKŠ ODŽ WD‘F QKƒQ ODQ WUX\…—Q E…›QK PDŽ WK†L FRŽQ QJX\…Q QKƒQ FKŒQK ODŽ YL UX‘W 7ˆŽ „…šQ FD‘F QJKL…Q Fˆ‘X Y…— FD‘F E…›QK Fƒ\ WU†—QJ GR YL UX‘W „ˆ‡œF WL…šQ KDŽQK P‚›F GXŽ FKˆD FR‘ SKˆ‡QJ WL…›Q WKƒš\ „ˆ‡œF K‰QK GD›QJ FXD YL UX‘W 0DL „…šQ Q‚P NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ „ƒ—X WL…Q „ˆ‡œF FK…š WD›R QK‡Q ORD›L P‡‘L EL…šW „ˆ‡œF K‰QK GD›QJ YDŽ NŒFK WKˆ‡‘F FXD YL UX‘W 9DŽ FXQJ N…˜ WˆŽ WK‡ŽL „L…˜P Qƒ—\ FD‘F QJKL…Q Fˆ‘X Y…— FD‘F E…›QK Fƒ\ GR YL UX‘W FXQJ „ˆ‡œF SKD‘W WUL…˜Q PD›QK i…šQ Q‚P 'RL YDŽ FWY FKˆ‘QJ PLQK E…›QK YDŽQJ OD‘ FXD Fƒ\ DVWHU GR P†œW ORD›L YL VLQK Yƒ›W JL†šQJ QKˆ P\FRSODVPD P\FRSODVPD OLNH RUJDQLVP Jƒ\ UD P‡ „ƒ—X FKR YL…›F SKD‘W KL…›Q UD QKL…—X E…›QK YDŽQJ OD‘ WU…Q Fƒ\ WU†—QJ ODŽ GR 0/2 YL VLQK Yƒ›W JL†šQJ P\FRSODVPD 1JDŽ\ QD\ Y‡‘L SKˆ‡QJ WL…›Q QJDŽ\ FDŽQJ KL…›Q „D›L K‡Q FD‘F QJKL…Q Fˆ‘X Y…— E…›QK Fƒ\ „D FR‘ P†œW Eˆ‡‘F WL…šQ GDŽL YDŽ UƒšW FKX\…Q VƒX ,,, ik, 7ml1* &8t$ 0k1 +2& %j€1+ &h< 75k|1* 1JDŽQK KRœF E…›QK Fƒ\ WU†—QJ KD\ FRŽQ JRœL ODŽ E…›QK O\‘ WKDR P†œF 3ODQW SDWKRORJ\ KR‚›F SK\WRSDWKRORJ\ ODŽ P†œW QJDŽQK WURQJ QJK…— WU†—QJ Fƒ\ 1JDŽQK KRœF Qƒ—\ TXDQ WƒP „…šQ E…›QK WUD›QJ FXD Fƒ\ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ UD E…›QK FD‘F „L…—X NL…›Q DQK Kˆ‡QJ O…Q E…›QK Vˆ› WKL…›W KD›L GR E…›QK Jƒ\ UD YDŽ FD‘F EL…›Q SKD‘S „†šL SKR‘ Y‡‘L E…›QK iƒ\ ODŽ P†œW QJDŽQK KRœF Wˆ‡QJ Wˆ› QKˆ QJDŽQK \ NKRD FXD FRQ QJˆ‡ŽL YDŽ QJDŽQK WKX‘ \ FXD Yƒ›W QX†L 1JDŽQK KRœF E…›QK Fƒ\ WU†—QJ WKHR „X†˜L FD‘F PX›F WL…X VDX „ƒ\ 
 7. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  W‰P KL…˜X FD‘F QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ Q…Q E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ W‰P KL…˜X F‡ QJX\…Q Jƒ\ E…›QK FXD Pƒ—P E…›QK W‰P KL…˜X P†šL Wˆ‡QJ WD‘F TXD OD›L JLˆD Fƒ\ YDŽ Pƒ—P E…›QK W‰P KL…˜X DQK Kˆ‡QJ FXD P†L WUˆ‡ŽQJ O…Q P†šL Wˆ‡QJ WD‘F JLˆD Fƒ\ YDŽ Pƒ—P E…›QK W‰P FD‘F EL…›Q SKD‘S NK†šQJ FK…š E…›QK YDŽ JLDP WKL…˜X WKL…›W KD›L GR E…›QK Jƒ\ UD 1Jˆ‡ŽL ODŽP F†QJ WD‘F E…›QK Fƒ\ WU†—QJ SKDL KL…˜X EL…šW Wˆ‡ŽQJ Wƒ›Q E†šQ PX›F WL…X WU…Q NK†QJ SKDL FKŠ W‰P FD‘FK WL…X GL…›W Pƒ—P E…›QK PDŽ FRŽQ SKDL JLX‘S Fƒ\ FK†šQJ OD›L Vˆ› WƒšQ F†QJ FXD Pƒ—P E…›QK YDŽ WD›R „L…—X NL…›Q W†šL KDR FKR Fƒ\ SKD‘W WUL…˜Q Kƒ—X „D›W „ˆ‡œF Q‚QJ VXƒšW FDR 1Jˆ‡ŽL ODŽP F†QJ WD‘F E…›QK Fƒ\ SKDL ODŽ QJˆ‡ŽL WKˆ›F GX›QJ FKˆ‘ NK†QJ SKDL FKŠ QJKL…Q Fˆ‘X WURQJ SKRŽQJ WKŒ QJKL…›P i†—QJ UX†œQJ YDŽ Yˆ‡ŽQ Fƒ\ P‡‘L ODŽ FKL…šQ WUˆ‡ŽQJ FKŒQK 3KDL O‚Q O†œQ YDŽ „ˆ‡œF WUXL UHŽQ WU…Q „†—QJ UX†œQJ YDŽ Yˆ‡ŽQ Fƒ\ P‡‘L SKD‘W KX\ „ˆ‡œF WDŽL Q‚QJ FXD P‰QK 1Jˆ‡ŽL FKŠ ‡ WURQJ SKRŽQJ JLƒš\ YDŽ SKRŽQJ WKŒ QJKL…›P VH NK†QJ WK…˜ WU‡ WKDŽQK WKL…›Q WKX WURQJ QJK…— „ˆ‡œF &$v& 6$v&+ 7+$0 .+$t2 %RXUULTXHW 3K\WRSDWKRORJLH )LVFKHU *: &6 +ROWRQ %LRORJ\ DQG &RQWURO RI WKH 6PXW )XQJL *RYLQGDVZDP\ &9 01 $ODJLDQDJDOLQJDP 3ODQW 3DWKRORJ\ 3RSXODU %RRN 'HSRW S /DUJH (& 7KH $GYDQFH RI )XQJL 0DQQHUV -* 3ULQFLSOHV RI 3ODQW 3DWKRORJ\ &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV S 5REHUWV '$ &: %RRWKUR\G )XQGDPHQWDOV RI 3ODQW3DWKRORJ\ :+ )UHHPDQ DQG FRPSDQ\ S 6LQJK 56 ,QWURGXFWLRQ WR 3ULQFLSOHV RI 3ODQW 3DWKRORJ\ 2[IRUG ,%3 3XEOLVKLQJ &R 397 /7' S 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2