intTypePromotion=1

Giáo trình Kiến trúc máy vi tính: Phần 2

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
58
lượt xem
11
download

Giáo trình Kiến trúc máy vi tính: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến trúc máy vi tính", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức về kiến trúc máy tính như: Kiến trúc máy tính PC và đơn vị xử lý trung tâm, tổ chức bộ nhớ trong máy tính, các thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ đĩa từ, các thiết bị điều khiển và giao diện vào-ra dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kiến trúc máy vi tính: Phần 2

 1. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH Chương l i TỔ CHỨC BỘ NHỚ TRONG MÁY VI TÍNH 1. TỔ CHỨC BỘ NHỚ THEO PHÂN CẤP Một trong các chức năng của CPU là tuần tự nhập lệnh từ bộ nhớ và thực h i ệ n - i ệ n h . Tốc„jiộ_tuiy nhập b ộ nhớ c h í n h (bộ nhớ thao tác) tượng đ ố i chậm ( v ớ i D R A M là khoảng lOOns = 1.10~ s) sọ v ã i k h ả n ă n g của CPU. N ế u CPU 7 nhập c á c l ệ n h và d ữ l i ệ u trực t i ế p từ bộ nhớ c h í n h thì tốíL-dậ xủlý thực của CPU phụ thuộc v à o tốc đ ộ truy nhập của bộ nhớ c h í n h . M ặ t k h á c .dung-lượng nhớ của-bộ.flJxdchính cũng k h á hạn c h ế , do vậy nếu h ệ thống lưu trữ chỉ g ồ m bộ nhớ c h í n h cũng sẽ hạn c h ế k h ả n ă n g của CPU. Đ ể t ă n g tốc đ ộ x ử lý của CPU đồng t h ờ i đ ả m bảo k h ả n ă n g lưu trữ l ớ n của bộ nhớ m á y tính người ta tổ chức bộ nhớ máy tính theo k i ể u hệ thống có phân cấp. Ý tưởng c h í n h trong việc sử dụng h ệ thống bộ nhớ c ó p h â n cấp là t ạ i m ộ t t h ờ i khoảng thì c á c l ệ n h và d ữ l i ệ u được sử dụng thường đ ề u n ằ m ở m ộ t khu vực tương đ ố i n h ỏ trong bộ nhớ c h í n h . Các v ù n g này l u ô n chuyển dịch k h i chạy c h ư ơ n g t r ì n h . Cơ sở của việc quản lý h ệ thống bộ nhớ c ó p h â n cấp, m à trong đ ó bao g ồ m n h i ề u l o ạ i t h i ế t bị nhớ k h á c nhau, là dựa trên nguyên lý quy chiếu phân vùng. K ỹ thuật được sử dụng đ ể g i ậ m t h ờ i gian trụng b ì n h truy nhập bộ nhớ là t h ê n u n ộ t - k ệ nhớ c ó tóc đ ộ ư u ỵ j Ị h ậ p cao, b ộ nhớ S R A M , vào h ệ thống lưu trữ n à y . B ộ nhớ l o ạ i n à y được g ọ i là bộ nhớ caphe ( b ộ nhớ ẩn). B ộ nhớ cache được sử dụng đ ể lưu trữ c á c l ệ n h và d ữ l i ệ u thường được sử dụng n h i ề u trong q u á t r ì n h thực h i ệ n c h ư ơ n g t r ì n h . V i ệ c quy c h i ế u (truy nhập) đ ế n b ộ nhớ c h í n h chỉ xảy ra k h i k h ô n g t ì m t h ấ y t h ô n g t i n cần c ó trong cache. G i ạ i ^ h á p chọỵấĩỊ đề kíglLthước-hạiL£hế của b ộ nhớ c h í n h là sự. d ụ n g ^ nhớ n g o à i ( t h i ế t bị đĩa từ) n h ư là m ộ t t h à n h phần của h ệ thống bộ nhớ (h.42). 91 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 2. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH CPU 1 2-5 1 I i i I Cache 1 2"E 1 ik Bộ nhớ chính DRAM Bộ nhớ thứ cấp (đĩa từ) Hình 42 2. TỔ CHỨC CACHE Thủ tục quản lý bộ nhớ phân cấp có cache là nạp.từng.đoạn chương trình và d ữ l i ệ u t ừ b ộ nhớ c h í n h ỵaọ ọạche. P h ư ơ n g p h á p đ ơ n g i ả n nhất được d ù n g để quy chiếu b ộ n h ớ c ó cache là p h ư ơ n g p h á p á n h x ạ trúc t i ế p . V i ệ c quy chiếu đ ế n cache được g ọ i l à " t r ủ ụ g " ( h í t ) n ế u truy nhập được t h ô n g t i n ( n ằ m trong ô n h ớ c ó địa chỉ CPU đ ò i h ỏ i )ở trong cache, và g ọ i là " t r ư ợ t " (miss) n ế u k h ô n g truy nhập được t h ô n g t i nở trong cache và phải đ ọ c từ b ộ n h ớ c h í n h . Bô n h ớ c h í n h được chia t h à n h nhiều k h ố i , m ỗ i k h ố i bao g ồ m n h i ề u t ừ hoặc nhiều byte (h.43). Địa chỉ thấp Khối 0 1 từ ( l b y t e ) 00 Khối 1 1 từ(lbyte) OI Khối 2 1 từ(lbyte) 10 Khối 3 ĩ từ(lbyte) li Khối 4 1 từ(lbyte) 00 Khối 5 1 từ(lbyte) OI Khối 6 1 từ(lbyte) 10 1 1 1 Ì Ì ĩ 1 ĩ ì ì Hình 43 92 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH B ộ n h ớ cache c ó JLhể c h ứ a . n h i ề i r k h ố i , g ọ i là k h ố i cache. M ỗ i k h ố i cache n ằ m ở m ộ t vị t r í x á c định trong cache. M ặ L k h ố i cachẹ chứa c á c thông t i n n h ư : số h i ệ u . t h ẻ * b i t . c ù . ỵ à - b ả n _ t h â n - k l i ố i d ữ l i ệ u ( k h ố i d ữ l i ệ u trong cache là b ả n sao của k h ố i d ữ l i ệ u trong b ộ n h ớ c h í n h ) . Cấu t r ú c m ộ t k h ố i cache n h ư sau : Số h i ệ u t h ẻ Khối dữ liệu Giả thiết bộ n h á có 2 ô nhớ. N ế u cache c ó 2 vị t r í chứa ( k h ố i cache) t h ì số lượng t h ẻ sẽ là 2 2 4 /2 2 =2 2 2 (« 4triệu thẻ). 2.1 Trường hợp mỗi khối chứa một từ (hoặc Ì byte) dữ liệu a) Thao tác đọc bộ nhớ G i ả sử c ó b ộ n h ớ c h í n h c ó ỊỊgBS ậjfl r^ị 24 bít v à cache c ó 4 k h ố i . K h i m ộ t t ừ ( l b y t e ) d ữ l i ệ u được đọc t h ì CPU cung cấp địa chỉ cho b ộ đ i ể u k h i ể n b ộ n h ớ . B ộ đ i ề u k h i ể n b ộ n h ớ t á c h địa chỉ 24 bít l à m hai phần ( h . 4 4 ) : 2 b í t địa chỉ thấp nhất được đ ặ t v à o thanh g h i địa chỉ M A R của cache. C á c bít n à y x á c định vị t r í ( t h ứ tự) k h ố i c ầ n t ì m trong cache. 22. bít địa chỉ cao m ô t ả số h i ệ u t h ẻ . Số h i ệ u t h ẻ là con số x á c định vị t r í của k h ố i n h ớ trong b ộ n h ớ . Thao t á c đ ọ c d ữ l i ệ u t ừ b ộ n h ớ được t i ế n h à n h n h ư sau : Bước Ì : b ộ đ i ề u k h i ể n cache đọc k h ố i d ữ l i ệ u trong cache t ạ i vị t r í c ó số thứ t ự t r ù n g v ớ i phần số t h ứ tự k h ố i trong địa chỉ trên BUS. Bước 2 : b ộ đ i ề u k h i ể n cache xác. định xem s ố h i ệ u t h ẻ của k h ố i trong cache n à y c ó t r ù n g v ớ i số h i ệ u t h ẻ trong địa chỉ BUS hay k h ô n g . Bước 3 : N ế u t r ù n g t h ì v i ệ c quy chiếu l à " t r ú n g " và m ộ t t ừ d ữ l i ệ u được đọc t ừ c a c h e - v à o ~ G P U . N ế u k h ô n g - t r ù n g (trường hợp " t r ư ợ t " ) t h ì t ừ d ữ l i ệ u p h ả i được l ấ y t ừ b ộ n h ớ c h í n h . Trong trường hợp " t r ư ợ t " x ầ n phải sao lưu dữ liệu trong cạche v à o b ộ n h ớ c h í n h theo địa chỉ của n ó , sau đ ó m ớ i nạp dữ liệu mới cùng với thẻ của nó v à o cache và đ ặ t b í t cờ F = 0 ( g h i nhận n ộ i dung cache t r ù n g v ớ i n ộ i dung b ộ n h ớ c h í n h ) và d ữ l i ệ u được cung c ấ p cho CPU. SỐ t h ẻ cache t r o n ậ ^ á c k h ố i cache c ó t h ể t r ù n g nhau ( k h i k h ố i cache chưa bị thay t h ế ) và c ó t h ể k h á c nhau ( k h i n ộ i dung k h ố i cache bị thay). 93 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. Phẩn li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH 23 2 1 Địa chỉ Số hiệu thẻ (22bit) Số thứ tự khối (2bit) 24 bít Cache 00 Khối cache MAR 0 1 > Khối cache 10 Khối cache "trúng" hoặc "trượt" 11 Khối cache Bộ so sánh Số hiệu thẻ Dữ liệu Hình 44 Dữ liệu ra BUS b) Thao tác ghi bộ nhớ C ó m ộ t v à i k ỹ thuật được d ù n g đ ể g h i d ữ l i ệ u v à o b ộ n h ớ c h í n h k h i thực h i ệ n c á c l ệ n h g h i b ộ n h ớ : k ỹ thuật g h i x u y ê n (vvrite through) và k ỹ thuật sao lưu (copy back). + Ở l o ạ i cache ghi x u y ê n (write through) d ữ l i ệ u được g h i l ê n cả cache l ậ n bộ n h ớ c h í n h c ù n g m ộ t l ú c , k h ô n g d ù n g đ ế n b í t cờ F. K ỹ thuật n à y l à m cho t h ờ i gian g h i b ộ n h ớ t ă n g l ê n . + Ở l o ạ i cache sao lưu (copy back) t h ì d ữ l i ệ u chỉ dược g h i v à o cache và bít cờ F được l ậ p ( F = 1), g h i nhận n ộ i dung cache k h á c v ớ i n ộ i dung b ô n h ớ c h í n h . Sau đ ó n ế u k h ố i d ữ l i ệ u c ầ n được thay t h ế bằng k h ố i d ữ l i ệ u k h á c t ừ b ộ nhớ c h í n h (trường hợp " t r ư ợ t " ) t h ì bít cờ F được k i ể m tra đ ể x á c định xem c ó cần thực h i ệ n thao t á c sao lưu n à y k h ô n g , n ế u F = Ì t h ì c ầ n thực h i ệ n sao l ư u , nếu F = 0 t h ì k h ô n g c ầ n sao lưu. K ỹ thuật n à y l à m t ă n g tốc đ ộ thao t á c v ớ i b ộ nhớ và được g ọ i là k ỹ thuật sao lưu c ó dựng cờ. 94 0 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH 2.2 T r ư ờ n g h ợ p m ỗ i k h ố i c h ứ a n h i ề u t ừ d ữ l i ệ u K h i c ó n h i ề u từ d ữ l i ệ u trong m ộ t k h ố i thì k ỹ thuật á n h xạ trực t i ế p phức tạp h ơ n . G i ả t h i ế t địa c h ỉ 4 à 24 b í t và m ộ t k h ố i g ồ m 4 từ (hoặc byte) d ữ l i ệ u . Địa chỉ trên BUS sẽ được t á c h t h à n h 3 phần (h.45) : Phần x á c định số t h ứ tự từ (hoặc byte) trong m ộ t k h ố i . v í dụ là 2 bít. C á c bít n à y x á c định vị t r í t ừ d ữ l i ệ u cần truy nhập n ằ m trong k h ố i cache. Phần x á c định số t h ứ tự k h ố i ,ví dụ là 2. Phần số h i ệ u t h ẻ , ví d ụ là 20 bít. C á c thao t á c k h á c được thực h i ệ n tương tự n h ư đ ã trình b à y ở trên. 23 4 3 2 1 0 Số hiệu thẻ Số thứ tự khối Số thứ tự từ T ,2..:, 1 Ì \'X Ì > 1 V 1 KhốiO / ỉ \ \ MAR > Thẻ F r • v \ Khối 1 Cache * V ' Khối 2 4 từ dữ liệu Khối 3 Hình 45 I 2.3 K ỹ t h u ậ t t ậ p l i ê n h ợ p Vấn đề tốc độ lại được đặt ra khi CPU liên tục nhập 2 (hoặc 4) lệnh có c ù n g địa chỉ k h ố i n h ớ ( c á c bít địa chỉ thấp của c á c k h ố i nhớ t r ù n g nhau). Cách giải quyết là chứa 2 (hay 4) khối nhớ nói trên tại cùng một vị trí ( m ộ t k h ố i ) trọng_cacJtie, n h ư n g m ỗ i k h ố i c ó m ộ t t h ẻ r i ê n g . K h i vị t r í n à y trong cache được truy nhập thì cả 2 (hay 4) t h ẻ trong 2 k h ố i con (hoặc 4 k h ố i con) c ù n g được k i ể m tra. C á c k h ố i c o a n à y t ạ o t h à n h m ộ i Í ậ p 4 i ê « - 4 i ợ p (h.46). Kỹ thuật dặt nỊụần (2 hoặc 4) khối vào cùng một vị trí trong cachẹ được g ọ i là k ỹ i k u ậ U â f i , U M Ì L a p 95 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH Thẻ Số thứ tự tập Bộ so sánh Bộ so sánh TậpO Tập 1 Thẻ Dữ liệu Thẻ Dữ liệu MAR V ì
 7. Phần Ù KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH vật l ý , n ê n k ỹ thuật q u ả n lý b ộ nhớ theo trang là m ộ t k ỹ thuật t h í c h hợp cho việc t ổ chức b ộ nhớ ảo. Người ta có thể kết hợp cả hai cách nói trên để quản lý bộ nhớ. 3.1 Cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân trang C á c CPU x86 32 bít c ó phần cứng h ỗ trợ quản lý b ộ nhớ trong c h ế 4 ô J b ả o vệ theo cả hai c ơ c h ế p h â n đ o ạ n và p h â n trang. Cơ c h ế quản lý bộ n h ó theo p h â n đ o ạ n đã được t r ì n h b à y ở c h ư ơ n g 1. Trong phần này ta chỉ xét cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân trang. Đ ơ n vị quản lý bộ nhớ chuyển địa chỉ logic g ồ m địa chỉ nền đ o ạ n 32 bít và địa chỉ offset 32 bít t h à n h địa chỉ t u y ế n tính. N ế u chọn c á c h quản lý theo p h â n đ o ạ n thì địa chỉ t u y ế n tính sẽ là địa òhỉ vật lý. N ế u chọn c á c h quản lý theo phân trang thì đơn vị quản lý bộ nhớ sẽ chuyển địa chỉ t u y ế n t í n h t h à n h địa chỉ vật lý theo cơ c h ế quản lý theo p h â n trang. Trong cơ c h ế q u ả n lý theo trang, c h ư ơ n g trình được chia t h à n h c á c k h ú c nhỏ c ó k í c h thước"xac định, được g ọ i là trang. M ỗ i trang c h ư ơ n g trình được g á n vào từng đ o ạ n nhỏ của bộ nhớ, m ỗ i đ o ạ n nhỏ chứa trang được g ọ i là m ộ t khung trang. H ệ đ i ề u h à n h quản lý q u á trình thực h i ệ n c h ư ơ n g trình bằng bảng trang. Bảng trang chỉ ra vị t r í khung trang (địa chỉ nền) của m ỗ i trang c h ư ơ n g trình. CPU dựa vào vị trí khung trang và địa chỉ offset của ô nhớ trong trang đ ể tính ra địa chỉ vật lý của ô nhớ. C ấ u t r ú c c ủ a - h ệ t h ố n g quản lý trang g ồ m 3 phần : thư mục trang (Page Directory), bảng trang (Page Table) và trang (Page). T h ư mục trang, bảng trang và trang đ ề u c ó c ù n g m ộ t k í c h thước là 4Kbyte. T h ư mục trang : T h ư mục trang c ó k í c h thước 4Kbyte. T h ư mục trang chứa t ớ i 1024 Lối vào thư mục trang PDE (Page Directory Entry). PDE c ó k í c h thước 32 bít (4 byte). M ỗ i PDE chứa 20 bít địa chỉ nền bảng trang (trỏ đ ế n n ề n bảng trang). M ỗ i m ộ t thư mục trang c ó t h ể quản lý được t ớ i 1024 bảng ttang. Cấu t r ú c m ộ t PDE trong thư mục trang : 31 12 l i 0 Địa chỉ bảng trang (20bit) T h ô n g t i n về bảng trang 97 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH Phần Địa chỉ bảng trang chứa 20 bít cao của địa chỉ n ề n bảng trang (địa c h i bắt đ ầ u m ộ t bảng trang), 12 bít t h ấ p của địa chỉ n ề n bảng trang l u ô n bằng 0. Phần T h ô n g t i n v ề bảng trang chứa c á c t h ô n g t i n v ề q u y ề n Jtjuy nhập bảng trang và m ộ t số thuộc t í n h k h á c của trang. C á c bít Ì và 2 trong m ỗ i PDE cung cấp mức đặc q u y ề n và q u y ề n g h i / đ ọ c v.v. của t ấ t cả c á c trang t r ỏ b ở i PDE n à y . Trong c ơ c h ế quản lý b ộ nhớ theo trang, 10 bít cao (từ bít 22 đ ế n b í t 31) của địa chỉ t u y ế n t í n h được d ù n g đ ể x á c đ ị n h vị trí của PDE trong t h ư mục trang (vị trí so v ớ i n ề n t h ư mục trang). + Bảng trang : Bảng trang c ó k í c h thước 4 K b y t e . Bảng trang chứa 1024 Lối vào bảng trang PTE (Page Table E n t r y ) . PTE c ó k í c h thước 32 bít (4 byte). M ỗ i PTE chứa địa chỉ n é n của m ộ t trang 4 K b y t e , do v ậ y m ộ t bảng trang c ó t h ể quản lý được t ớ i 1024 trang. C ấ u t r ú c m ộ t PTE : 31 12 l i 0 Địa chỉ trang (20bit) T h ô n g t i n v ề trang Phần Địa chỉ trang chứa 20 bít cao của địa chỉ v ậ t lý n ề n trang (địa chỉ vật lý bắt đ ầ u m ộ t trang), 12 b í t t h ấ p của địa chỉ n ề n trang l u ô n bằng 0. Phần T h ô n g t i n về trang chứa c á c t h ô n g t i n về q u y ề n truy n h ậ £ j j £ n g và m ộ t số thuộc t í n h k h á c của trang. C á c bít l v à 2 trong m ỗ i PTE cung c ấ p mức đặc q u y ề n và q u y ề n g h i / đ ọ c v.v. của t ấ t cả c á c trang t r ỏ b ở i PTE n à y . Trong c ơ c h ế quản lý b ộ nhớ theo trang, 10 bít của địa chỉ t u y ế n t í n h ( t ừ bít 12 đ ế n bít 21) được d ù n g đ ể x á c định vị trí của PTE trong bảng trang (vị t r í so v ớ i n ề n bảng trang). C ó hai mức đặc q u y ể n được d ù n g đ ể bảo v ệ trang : mức c h ư ơ n g t r ì n h ứng dụng ( t ư ơ n g đ ư ơ n g mức 3 trong quản lý theo đ o ạ n ) và mức c h ư ơ n g t r ì n h g i á m sát ( t ư ơ n g đ ư ơ n g mức 0, Ì , 2 trong quản lý theo đ o ạ n ) . M ứ c t h ấ p n h ấ t trong hai mức của PDE và PTE được l ấ y l à m mức đặc q u y ề n và q u y ề n g h i / đ ọ c của từng trang. Địa chỉ vật lý của ô nhớ trong trang được tính bằng c á c h k ế t hợp 20 bít sao (phần Địa chỉ trang) trong PTE v ớ i 12 bít t h ấ p n h ấ t trong địa chỉ t u y ế n t í n h . 98 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. Phần li KIÊN TRÚC MÁY VI TÍNH 3.2 C ơ c h ế t r u y n h ậ p b ộ n h ớ t h e o t r a n g Các máy tính PC loại 32 bít quản lý bộ nhớ theo cách kết hợp hai cơ chế p h â n đ o ạ n và p h â n trang. Đ ể truy nhập m ộ t ô nhớ CPU cần c ó m ộ t địa chỉ logic, g ồ m địa chỉ n ề n đ o ạ n (nhận được từ bộ m ô tả đ o ạ n theo cơ c h ế đã được t r ì n h b à y ở mục 2.5.2 của C h ư ơ n g l ) và địa chỉ offset. Địa chỉ logic n à y được chuyển t h à n h địa chỉ t u y ế n t í n h . Địa chỉ tuyến tính n à y được d ù n g đ ể tính địa chỉ vật lý và truy nhập ô nhớ theo cơ c h ế p h â n trang (h.47). Khi truy nhập theo cơ chế phân trang địa chỉ tuyến tính được tách thành 3 phần : + A31 -ỉ- A 22 : lo bít chỉ số PDE, xác định vị trí PDE trong thư mục trang. + A21 -ỉ- A12 : 10 bít chỉ số PTE, xác định vị trí PTE trong bảng trang. + AI Ì -ỉ- AO : là 12 bít địa chỉ offset của ô nhớ trong trang. Địa chỉ vật lý của ô nhớ trong trang được tính bằng cách kết hợp 20 bít cao (phần địa chỉ trang) trong PTE v ớ i 12 bít thấp ( A U -H AO) n ằ m trong địa chỉ t u y ế n tính n à y . A31 10bit A22 A21 10bit AI 2 A11 12bit AO Địa chỉ Chỉ số thư mục trang Chỉ số bảng trang Địa chỉ offset tuyến tính 31 Dữ liệu CRO Cho phép trang 0 - PTE Trang PDE 4kbyte Bảng trang Địa chỉ nền 4 Kbyte Bộ nhớ vật lý CR3 thư mục trang Thư mục trang Các thanh 4 Kbyte ghi điều khiển ỏ CPU 32bit Hình 47 99 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH Chương IU C Á C T H I Ế T BỊ Đ I Ể U K H I Ê N V À G I A O DIỆN VÀO - RA DỮ LIỆU 1. N G Ắ T V À B ộ Đ I Ể U K H I Ể N N G Ắ T P I C 8259 i 1.1 M ộ t s ố k h á i n i ệ m N g ắ t là sự k i ệ n CPU bị t ạ m dừng việc thực h i ệ n q u á t r ì n h c h í n h và c h u y ể n sang thực h i ệ n q u á t r ì n h phục vụ ngắt. N g ắ t cứng là p h ư ơ n g p h á p v à o / r a d ữ l i ệ u , trong đ ó t h i ế t bị vào/ra ( t h i ế t bị vật lý : b à n p h í m , m á y i n , đ ổ n g h ồ nhịp t h ờ i gian v.v.) chủ động k h ở i động q u á trình v à o / r a . Q u á t r ì n h phục vụ ngắt cứng được k í c h hoạt bằng m ộ t tín h i ệ u vật lý t ừ b ê n n g o à i . 1.2 Phân loại ngắt Các loại ngắt Ngắt mềm Ngắt cứng Ngắt logic Ngắt Ngắt Ngắt Ngắt của DOS BIOS hệ thống người sử dụng Thuật ngữ " ngắt" x u ấ t p h á t từ k ỹ thuật ngắt cứng. K h i n ó i đ ế n ngắt cứng, ngắt m ề m hoặc ngắt logic (ngoại l ệ ) là hàm ý nói đến c á c c h ư ơ n g t r ì n h con phục vụ hoạt động của hệ thống m á y tính và n ó i đ ế n c á c h k í c h hoạt c á c c h ư ơ n g trình con n à y . T ấ t cả c á c c h ư ơ n g trình phục vụ ngắt đ ề u c ó c h u ỹ g j đ ặ c đ i ể m : thứ nhất là hầu hết đã được v i ế t sẵn (là c á c c h ư ơ n g t r ì n h của h ệ đ i ề u h à n h ) và được p h é p sử dụng ; thứ hai là địa chỉ của c á c c h ư ơ n g t r ì n h con n à y 100 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. Phẩn li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH p h ả i được đ ặ t ở m ộ t v ù n g x á c định là Bảng véc tơ ngắt, n ằ m trong b ộ n h ớ c h í n h . C á c c h ư ơ n g t r ì n h con phục vụ ngắt cứng t h ư ờ n g được d ù n g đ ể đ i ề u k h i ể n q u á t r ì n h v à o / r a v ớ i c á c t h i ế t bị v à o - r a chuẩn ở mức vật lý. C á c c h ư ơ n g t r ì n h con phục vụ ngắt cứng được k í c h hoạt b ở i c á c tín hiệu vật lý IRQ đ ế n từ t h i ế t bị v à o - r a . C á c c h ư ơ n g trình con phục vụ ngắt m ề m là c á c c h ư ơ n g t r ì n h h ệ thống thực h i ệ n c á c thao t á c v à o - r a cơ bản ở mức logic và c á c hoạt động k h á c của h ệ thống. Các c h ư ơ n g trình con phục vụ ngắt m ề m được k í c h hoạt b ở i lệnh INT trong h ệ lệnh của CPU. Các c h ư ơ n g t r ì n h con phục vụ ngắt logic cũng phục vụ cho hoạt động của h ệ thống, n h ư n g c h ú n g chỉ được k í c h hoạt k h i CPU thực h i ệ n l ệ n h và p h á t sinh m ộ t ngoại lệ n à o đ ó . • Bảng véc tơ ngắt Bảng véc tơ ngắt là bảng chứa địa chỉ của c á c c h ư ơ n g trình phục vụ ngắt. Bảng n à y c ó 256 ô, c á c ô được đ á n h số thứ tự l ầ n lượt từ OOh, O l h , . . , 08h,.. , 0Fh, 10h,.. , FFh. Số t h ứ tự của từng ô trong bảng được g ọ i là số ngắt. M ỗ i ô chứa địa chỉ logic của m ộ t c h ư ơ n g trình phục vụ ngắt xác định, c á c địa chỉ n à y c ò n được g ọ i là véc tơ ngắt. Cấu trúc của Bảng v é c tơ ngắt ở c h ế đ ộ thực : Số t.t. Số ngắt Chức n ă n g của c h ư ơ n g trình Địa chỉ đ o ạ n OOh OOh X ử lý chia cho 0 Địa chỉ offset Địa chỉ đ o ạ n Olh Olh Thực h i ệ n gỡ r ố i (debug) Địa chỉ offset Địa chỉ đ o ạ n 08h 08h Đồng h ồ hệ thống Địa chỉ offset Địa chỉ đ o ạ n 09h 09h Phục vụ bàn phím Địa chỉ offset Địa chỉ đ o ạ n Thực h i ệ n c á c dịch vụ 21h 21h Địa chỉ offset của hệ đ i ề u h à n h Địa chỉ đ o ạ n FFh FFh Dự phòng Địa chỉ offset loi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH 1.3 H ệ t h ố n g n g ắ t c ứ n g CPU được t h i ế t k ế đ ể đ á p ứng được v ớ i c á c q u á t r ì n h ngắt cứng. CPU có m ộ t đ ầ u v à o nhận tín h i ệ u ngắt I N T , k h i nhận được tín h i ệ u n à y CPU sẽ phản ứng theo cơ c h ế ngắt cứng. Trong thực t ế c ó n h i ề u t h i ế t bị n g o ạ i v i yêu cầu được phục vụ theo p h ư ơ n g p h á p ngắt cứng ( b à n p h í m , đ ồ n g h ồ h ệ thống, m á y i n , v.v.) và sinh ra n h i ề u y ê u cầu ngắt, do v ậ y cần c ó m ộ t b ộ đ i ề u k h i ể n giúp CPU quản lý và phục vụ c á c y ê u cầu ngắt, đ ó là b ộ đ i ề u k h i ể n ngắt PIC (Programmable Iiiterrupt Controller). C ấ u t r ú c h ệ thống ngắt cứng (h.48) : lí M u IRQO IRQ1 IRQ7 INT IRQO IRQ1 IRQ2.. IRQ7 TBO TB1 TB7 PIC 8259 # 1 Timer KC FDC -INTA INT -INTA ì CPU X86 INT ROM RAM PIC 8259 # 2 Hình 48 H ệ ..thống ngắt cứng được x â y dựng t r ê n c ơ sở 2 b ộ đ i ề u k h i ể n ngắt PIC 8259, m ỗ i PIC 8259 c ó t h ể nhận 8 tín h i ệ u y ê u cầu ngắt I R Q t ừ t h i ế t bị vào/ra. H a i PIC n à y được k ế t n ố i v ớ i nhau theo k i ể u g h é p tầng, k ế t hợp hoạt đ ộ n g đ ể c ó t h ể phục vụ được 16 y ê u cầu ngắt I R Q . Chức năng cơ bản của PIC 8259 : PIC 8259 là một vi mạch điện tử khả trình được t h i ế t k ế đ ể g i ú p CPU thực h i ệ n q u á t r ì n h ngắt cứng. PIC 8259 thực h i ệ n c á c chứsLDẩníỉ-Sau : + Ghi nhận được 8 yêu cầu ngắt IRQj , i = 0,1,...,7. + Cho p h é p chọn và phục vụ c á c yêu cầu ngắt theo mức ưu t i ê n . + Cung cấp cho CPU số ngắt tương ứng v ớ i yêu cầu ngắt IRQị Số ngắt n à y đ ạ i d i ệ n cho địa chỉ của c h ư ơ n g t r ì n h con phục vụ t h i ế t bị y ê u cầu ngắt I R Q j . 102 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. Phấn li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH + Cho p h é p hoặc k h ô n g cho p h é p c á c y ê u cầu ngắt I R Q j k í c h hoạt hộ thống ngắt. 1.4 Thiết bị điều khiển ngắt PIC 8259 và cơ chê hoạt động của hệ thống ngắt cứng C ấ u t r ú c b ê n n g o à i của PIC 8259 (h. 49) : -cs| -WR —> IRQO -RD AO INT PIC 8259 -INTA IRQ7 DO -D7 ——^ Vi — CASO- N CAS2 Vi— • -SP/-EN •
 14. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH C á c k h ố i chức n ă n g : + Thanh ghi y ê u cầu ngắt I R R (Interrupt Request Register) : là thanh ghi 8 bít. I R R chứa ( g h i nhận) t ấ t cả c á c y ê u cầu ngắt I R Q i đ ò i phục v ụ . N ế u tín h i ệ u I R Q ị = " Ì " thì bít IRRị t ư ơ n g ứng được đ ặ t bằng " Ì " . + B ộ g i ả i quyết ưu t i ê n PR (Priority R e s o l v e r ) : là thanh g h i 8 b í t . PR xác định mức ưu tiên của c á c y ê u cầu ngắt. N g ắ t c ó ưu t i ê n cao n h ấ t được c h ọ n và đ ặ t v à o bít tương ứng trong ISR trong chu k ỳ I N T A . + Thanh ghi ngắt đ a n g được phục vụ ISR ( I n Service Register) : là thanh ghi 8 bít. ISR ghi nhận c á c ngắt đ a n g được phục vụ. Y ê u cầu ngắt I R Q ị n à o đ a n g được phục vụ thì bít ISRj tương ứng được đ ặ t bằng " Ì " . + K h ố i logic đ i ề u k h i ể n : k h ố i logic đ i ề u k h i ể n đ ư a ra tín h i ệ u I N T , được n ố i thẳng v ớ i c h â n I N T của CPU. K h i I N T c ó mức cao là đ ò i CPU phục vụ ngắt. K h ố i logic đ i ề u k h i ể n nhận tín h i ệ u I N T A từ CPU. K h i nhận được tín h i ệ u I N T A , PIC 8259 sẽ cung c ấ p số ngắt ra BUS d ữ l i ệ u cho CPU. + K h ố i đ ệ m Bus : là l o ạ i 8 bít, 2 h ư ớ n g , 3 trạng t h á i . C á c từ đ i ề u k h i ể n I C W , O C W được đ ư a v à o PIC 8259 qua k h ố i n à y đ ể x á c l ậ p c h ế đ ộ hoạt động của 8259. Số ngắt và trạng t h á i hoạt động của PIC cũng được đ ư a ra BƯS d ữ l i ệ u qua k h ố i n à y . + K h ố i g h é p tầng PIC 8259 c ó c ơ c ấ u cho p h é p n ố i g h é p tầng c á c PIC 8259 v ớ i nhau và p h ố i hợp hoạt động của c á c PIC n à y . T ầ n g t h ứ nhất c ó đ ầ u ra I N T n ố i trực t i ế p v ớ i CPU, g ọ i là PIC 8259-c/ỉiỉ. Đ ầ u v à o I R Q i của PIC chủ được n ố i v ớ i đ ầ u ra I N T của PIC 8259 t h ứ hai. PIC n à y được g ọ i là PIC 8 2 5 9 - / A £ . C ơ c h ế g h é p tầng cho p h é p x â y dựng m ộ t h ệ thống ngắt cứng quản lý được đ ế n 64 y ê u cầu ngắtlRQ. + K h ố i logic g h i / đ ọ c và g i ả i m ã : thực h i ệ n g i ả i m ã c á c từ đ i ề u k h i ể n I C W (Initialization Command Word - Từ điều khiển k h ở i động) và OCW (Operation Command W o r d - T ừ đ i ề u k h i ể n hoạt đ ộ n g ) . Qua hai l o ạ i t ừ đ i ề u k h i ể n này n g ư ờ i sử dụng c ó t h ể lập t r ì n h x á c l ậ p c h ế đ ộ hoạt đ ộ n g cho PIC. 1Ơ4 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH + Thanh g h i I M R : là thanh g h i 8 bít, cho p h é p đ ặ t / x ó a mặt n ạ ngắt. + Bảng c á c tín h i ệ u c s , AO, R D , W R , và c á c h g h i / đ ọ c PIC 8259 : cs AO RD WR D4 D3 Hướng thông tin 0 0 0 1 X X I R R , ISR = > BUS 0 1 0 1 X X ( I M R ) = O C W l = > BUS 0 0 1 0 0 0 BUS = > O C W 2 0 0 1 0 0 1 BƯS = > O C W 3 0 0 1 0 1 X BUS = > I C W 1 0 1 1 0 X X BUS = > I C W 2 , I C W 3 , I C W 4 , 0 C W 1 • Cơ c h ế hoạt đ ộ n g của h ệ thống ngắt cứng : Đ i ề u k i ệ n ban đ ầ u : PIC 8259 cần được l ậ p trình k h ở i đ ộ n g qua c á c từ đ i ề u k h i ể n I C W . Sau k h i c á c từ đ i ề u k h i ể n I C W được nạp thì PIC 8259 sẵn s à n g hoạt đ ộ n g . - Một hoặc nhiều thiết bị vào-ra có yêu cầu được phục vụ phát tín hiệu I R Q i = " Ì " (mức t í c h cực) cho PIC. PIC ghi nhận c á c yêu cầu ngắt IRQị n à y bằng c á c h đ ặ t c á c bít I R R ị tương ứng lên " Ì " . - PIC 8259 chọn IRQi có mức ưu tiên cao nhất để phục vụ. PIC gửi tín h i ệ u I N T cho CPU, đ ò i CPU phục vụ. - CPU thực hiện các thao tác sau : + thực h i ệ n n ố t l ệ n h của q u á trình h i ệ n h à n h . + lưu địa chỉ trở v ề ( n ộ i dung của c á c thanh ghi c s , IP) và thanh ghi cờ FLAGS vào ngăn xếp. + g ử i hai tín h i ệ u trả l ờ i ngắt I N T A cho PIC. - Khi PIC 8259 nhận được tín hiệu INTA thứ Ì : bít ISRj ứng với IRQi có mức ưu tiên cao n h ấ t được t h i ế t l ậ p (ISRị = 1) và bít I R R j t ư ơ n g ứng bị x ó a 105 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. Phần Ù KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH (IRRị = 0). Trong chu k ỳ I N T A t h ứ nhất n à y PIC 8259 k h ô n g g ử i g ì cho CPU qua BUS d ữ l i ệ u . - K h i PIC 8259 nhận được tín h i ệ u I N T A t h ứ 2 : PIC 8259 g ử i số ngắt tương ứng v ớ i IRQị đ a n g được phục vụ qua BUS d ữ l i ệ u cho CPU. - CPU nhận số ngắt và trên c ơ sở số ngắt n à y v à o vị t r í t ư ơ n g ứng trong Bảng véc tơ ngắt đ ể x á c định địa chỉ của c h ư ơ n g t r ì n h phục vụ ngắt. CPƯ nạp địa chỉ c h ư ơ n g t r ì n h phục vụ ngắt v à o c á c thanh ghi c s và IP và bắt đ ầ u thực h i ệ n c h ư ơ n g trình phục vụ ngắt n à y . - K h i thực h i ệ n xong c h ư ơ n g trình phục vụ ngắt ( k h i CPU thực h i ệ n lệnh I R E T ) thì q u á t r ì n h phục vụ ngắt của CPU cũng k ế t t h ú c . CPU k h ô i phục địa chỉ trở v ề v à o c á c thanh g h i c s , IP, k h ô i phục n ộ i dung thanh ghi F L A G S và t i ế p tục thực h i ệ n q u á t r ì n h vừa bị ngắt. H ệ thống ngắt cứng c ó thể k ế t thúc phục vụ ngắt h i ệ n t h ờ i theo hai c h ế đ ộ : + K ế t t h ú c ngắt b ì n h thường E O I (End O f Interrupt) : k h i PIC được đặt c h ế đ ộ k ế t t h ú c ngắt b ì n h thường E O I thì CPU p h ả i p h á t l ệ n h b á o k ế t thức ngắt E O I (qua từ đ i ề u k h i ể n O C W 2 ) cho PIC trước k h i r ờ i k h ỏ i c h ư ơ n g t r ì n h con phục vụ ngắt. K h i đ ó bít ISRị của ngắt đ a n g được phục vụ sẽ được đặt xuống 0. + K ế t t h ú c ngắt tự đ ộ n g A E O I (Automatic E O I ) : k h i PIC được đặt c h ế đ ộ k ế t t h ú c ngắt tự động A E O I thì t ạ i chu k ỳ I N T A t h ứ 2 bít ISRj của ngắt đ a n g được phục vụ sẽ được đ ặ t xuống 0. Bằng các cách nói trên hệ thống ngắt cứng có thể tiếp tục phục vụ yêu cầu ngắt n à y ở những l ầ n t i ế p theo. 1.5 Lập trình khởi động PIC 8259 và các từ điều khiển khởi đọng I C W Cần xác lập chế độ làm việc của PIC 8259 trước khi sử dụng. Quá trình n à y được g ọ i là l ậ p trình k h ở i đ ộ n g t h i ế t bị. V i ệ c l ậ p t r ì n h k h ở i đ ộ n g PIC 8259 được thực h i ệ n qua c á c t ừ đ i ể u k h i ể n I C W và theo lưu đ ồ sau : 106 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH ICW1 ICW2 ICW4 PIC 8259 sẵn sàng làm việc a) I C W 1 D7 Dó D5 D4 D3 D2 DI DO X X X 1 LUM ADI SNGL IC4 C á c bít D5 - D7 k h ô n g d ù n g cho CPU x86. + I C 4 (bít DO) : Cho b i ế t c ó cần I C W 4 ? IC4 = 0 : k h ô n g cần I C W 4 . IC4 = Ì : có ICW4. + SNGL (bít D I ) : cho b i ế t h ệ thống ngắt chỉ c ó m ộ t PIC hay c ó n h i ề u PIC g h é p tầng. S N G L = 0 c ó g h é p tầng S N G L = Ì chỉ c ó m ộ t PIC 8259 107 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH + A D I (bít D2) : k h ô n g d ù n g cho h ệ CPU x86 + L U M : x á c định dạng tín h i ệ u I R Q L T I M = Ì I R Q p h ả i là tín h i ệ u mức T T L L T I M = 0 I R Q p h ả i là tín h i ệ u dạng s ư ờ n xung. + D4= Ì + D5 = D ó = D7 = 0 b) I C W 2 : I C W 2 định nghĩa số ngắt n ề n cho 7 số n g ắ t c ò n l ạ i . D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO T7 Tó T5 T4 T3 X X X Các bít T7 - T3 là 5 bít cao của số ngắt, 3 bít c ò n l ạ i l i ê n quan đ ế n c á c đ ầ u v à o IRQị N ă m bít cao T7 - T3 (do n g ư ờ i sử dụng t ù y chọn) c ù n g v ớ i 3 bít t h ấ p nhất bằng 0 x á c định số ngắt n ề n . Dựa t r ê n số ngắt n ề n ứng v ớ i IRQo n à y , PIC 8259 t ự tạo ra c á c số ngắt t i ế p theo t ư ơ n g ứng v ớ i c á c IRQỊ đ ế n IRQ7. V í dụ : ở h ệ thống ngắt cứng của m á y v i t í n h PC, c á c số ngắt do PIC 8259 - chủ cung c ấ p n h ư sau : 0 0 0 0 1 0 0 0 ứng v ớ i I R Q 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ứng v ớ i I R Q Ì 0 0 0 0 1 1 1 1 c) I C W 3 : liên quan đ ế n g h é p tầng. M ạ c h phần cứng c ó c h â n SP/EN x á c định c h ủ / t h ợ ở c h ế đ ộ g h é p tầng : n ế u SP = Ì thì PIC là chu, nếu SP = 0 thì PIC là thợ. Có hai l o ạ i I C W 3 - I C W 3 cho PIC chủ : x á c định đ ầ u v à o I R Q j nhận tín h i ệ u I N T từ PIC t h ợ thứ i . 108 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO SI S6 S5 S4 S3 S2 SI SO N ế u Si = Ì b á o c ó PIC t h ợ n ố i v à o c h â n I R Q i của chủ - I C W 3 cho PIC t h ợ : x á c định địa chỉ (chỉ thị nhận dạng) của PIC thợ. 0 0 0 0 0 ID2 ID1 mo C á c bít I D 2 , I D 1 , IDO x á c định địa chỉ r i ê n g của c á c PIC 8 2 5 9 - t h ợ . K h i nhận được tín h i ệ u I N T A 2 , PIC 8 2 5 9 - t h ợ so s á n h c á c tín h i ệ u CASO - CAS2 (phát ra t ừ PIC 8 2 5 9 - c h ủ ) v ớ i I D 2 - IDO, n ế u c h ú n g giống nhau thì PIC 8 2 5 9 - t h ợ g ử i số ngắt l ê n BUS d ữ l i ệ u cho CPU, ngược l ạ i thì k h ô n g g ử i . d) I C W 4 : D7 Dó D5 D4 D3 D2 DI DO Ọ 0 0 SFNM BUFF M/S AEOI MP + bít ịip : b á o cho PIC 8259 b i ế t phải l à m việc v ớ i h ọ v i x ử lý n à o . Jip = Ì : l à m v i ệ c v ớ i h ọ x86 ịìP = 0 : l à m v i ệ c v ớ i h ọ 8085 + b i t A E O I : x á c l ậ p c h ế đ ộ k ế t t h ú c ngắt. A E O I = 0 : k ế t t h ú c b ì n h thường E O I A E O I = Ì : k ế t t h ú c tự động A E O I + bít B U F F : b á o c h ế đ ộ c ó b ộ đ ệ m BUS BUFF = Ì : PIC l à m việc ở c h ế đ ộ đ ệ m bus, lúc này tín h i ệ u SP/EN ở c h ế đ ộ ra và việc đ ị n h nghĩa chủ/thợ được x á c định bằng bít M/S. + bít M/S : x á c định chủ/thợ M/S = Ì : PIC là chủ M/S = 0 : PIC là thợ.. N ế u B U F F = 0 t h ì M/S k h ô n g c ó ý nghĩa. 109 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. Phần li KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH + bít S F N M : bít n à y được đ ặ t bằng 0 ngay k h i k h ở i đ ộ n g h ệ thống. K i ể u ưu tiên c ố định là mặc đ ị n h , trong đ ó IRQo c ó mức ưu t i ê n cao nhất, I R Q 7 có mức ưu t i ê n thấp nhất. C ó t h ể thay đ ổ i k i ể u ưu t i ê n bằng t ừ đ i ề u k h i ể n O C W 2 . Trong k i ể u ưu tiên c ố định, k h i S F N M = 0 , k h i bít ISRj = Ì thì t ấ t cả c á c I R Q j c ó mức ưu t i ê n thấp h ơ n đ ề u bị c ấ m . Chỉ c ó c á c I R Q i c ó mức ưu t i ê n cao hem được p h é p g â y ngắt c h ư ơ n g trình phục vụ ngắt h i ệ n t h ờ i . 1.6 Các từ điều khiển hoạt động oe w C á c từ đ i ề u k h i ể n O C W được d ù n g đ ể x á c l ậ p c á c c h ế đ ộ l à m v i ệ c cụ t h ể trong q u á t r ì n h hoạt đ ộ n g của PIC 8259. C ó t h ể g ử i c á c từ O C W n à y cho PIC8259 v à o bất k ỳ lúc n à o sau k h i k h ở i động h ệ thống ngắt. a) OCWl : cho phép hoặc cấm nhận một yêu cầu ngắt IRQ ị nào đó bằng mặt nạ ngắt. V ớ i PIC chủ : địa chỉ thanh g h i chứa O C W l là 2 1 H V ớ i PIC t h ợ : địa chỉ thanh g h i chứa O C W l là A 1 H D7 Dó D5 D4 D3 D2 DI DO M7 Mó M5 M4 M3 M2 MI MO M ỗ i bít M i tương ứng v ớ i I R Q i K h i M i = Ì mặt nạ ngắt được đặt, c ấ m PIC nhận I R Q i ( c ấ m I R Q i g â y ngắt) K h i M i = 0 mặt nạ ngắt được xoa, cho p h é p PIC nhận I R Q i (cho p h é p I R Q i g â y ngắt) H ệ đ i ề u h à n h đ ặ t m ặ t n ạ che chắn c á c I R Q m à h ệ thống c h ư a d ù n g đ ế n . b) OCW2 : dùng để đổi kiểu ưu tiên và báo kết thúc ngắt EOI. Địa chỉ thanh ghi chứa O C W 2 : 20h (PIC chủ), AOh (PIC thợ) PIC cho p h é p chọn m ộ t trong ba c h ế đ ộ ưu t i ê n : Ưu. tiên cố định : IRQo có mức ưu tiêa cao nhất, IRQ có mức ưu tiên thấp 7 nhất. Trong c h ế đ ộ n à y I R Q mức cao c ó q u y ề n ngắt c h ư ơ n g t r ì n h phục vụ ngắt c ó mức ưu tiên thấp h ơ n . 110 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2