intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p6

Chia sẻ: Hdfj Kuyloy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

82
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p6

  1. Baíng 6.30.b : Hãû säú ξ , tênh cho äúng chênh Ab/As Ab/Ac Lb/Lc 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,25 0,25 -0,10 -0,03 -0,01 0,05 0,13 0,21 0,29 0,38 0,46 0,33 0,25 0,08 0 -0,02 -0,01 0,02 0,08 0,16 0,24 0,34 0,5 0,50 -0,03 -0,06 -0,05 0 0,06 0,12 0,19 0,27 0,35 0,67 0,50 0,04 -0,02 -0,04 -0,03 -0,01 0,04 0,12 0,23 0,37 1,00 0,50 0,72 0,48 0,28 0,13 0,05 0,04 0,09 0,18 0,30 1,00 1,00 -0,02 -0,04 -0,04 -0,01 0,06 0,13 0,22 0,30 0,38 1,33 1,00 0,10 0 0,01 -0,03 -0,01 0,03 0,10 0,20 0,30 2,00 1,00 0,62 0,38 0,23 0,13 0,08 0,05 0,06 0,10 0,20 c.7 Âoaûn äúng reî nhaïnh chæî Y âäúi xæïng ϖ ,L 1b 1b ϖ ,L A 1b 1b 1b ϖc ,Lc ϖc ,Lc θ Ac ϖ ,L A 2b 2b 2b ϖ ,L 2b 2b (1) (2) Hçnh 6-11 : Âoaûn äúng reî nhaïnh chæî Y âäúi xæïng c.7.1 Âoaûn äúng chæî Y âäúi xæïng, nhaïnh reî nghiãng våïi nhaïnh chênh mäüt goïc θ Baíng 6.31 : Hãû säú ξ ωb/ωc θ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 o 15 0,81 0,65 0,51 0,38 0,28 0,20 0,11 0,06 0,14 0,30 0,51 0,76 1,00 30o 0,84 0,69 0,56 0,44 0,34 0,26 0,19 0,15 0,15 0,30 0,51 0,76 1,00 45o 0,87 0,74 0,63 0,54 0,45 0,38 0,29 0,24 0,23 0,30 0,51 0,76 1,00 60o 0,90 0,82 0,79 0,66 0,59 0,53 0,43 0,36 0,33 0,39 0,51 0,76 1,00 90o 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 c.7.1 Âoaûn äúng chæî Y âäúi xæïng, nhaïnh reî vuäng goïc nhaïnh chênh Baíng 6.32 : Hãû säú ξ A1b/Ac hay A2b/Ac 0,5 1,0 R/Wc 1,5 1,5 L1b/Lc hay L2b/Lc 0,5 0,5 ξ 0,30 0,25 126
  2. c.8 Täøn tháút do caïc váût chàõn - Caïc váût chàõn trãn hãû thäúng âæåìng äúng chuí yãúu laì caïc van âiãöu chènh læu læåüng gioï, van chàûn læía ... Trãn hçnh 6-12 trçnh baìy 3 daûng van âiãöu chènh chuí yãúu + Van âiãöu chènh daûng caïnh bæåïm. + Van âiãöu chènh daûng cäøng (troìn, chæî nháût) + Van âiãöu chènh kiãøu laï saïch (song song hoàûc âäúi nhau) ϖo Ao Ah (1) (2) ϖo (3) (4) (5) Hçnh 6-12: Caïc daûng váût chàõn trãn âæåìng äúng c.8.1 Van âiãöu chènh gioï daûng caïnh bæåïm troìn hoàûc tiãút diãûn (hçnh 6-12, 1) * Tiãút diãûn troìn Baíng 6.33 : Hãû säú ξ θ, âäü D/Do o o o o o 50o 60o 70o 75o 80o 85o 0 10 20 30 40 0,5 0,19 0,27 0,37 0,49 0,61 0,74 0,86 0,96 0,99 1,00 1,00 0,6 0,19 0,32 0,48 0,69 0,94 1,20 1,50 1,70 1,80 1,90 1,90 0,7 0,19 0,37 0,64 1,00 1,50 2,10 2,80 3,50 3,70 3,90 4,1 0,8 0,19 0,45 0,87 1,60 2,60 4,1 6,10 8,40 9,40 10 10 0,9 0,19 0,54 1,20 2,50 5,00 9,60 17,00 30 38 45 50 1,0 0,19 0,67 1,80 4,40 11,00 32,00 113 - - - - D- Âæåìng kênh caïnh van, mm Do- Âæåìng kênh äúng, mm θ- Goïc nghiãng cuía caïnh âiãöu chènh so våïi tám äúng. * Tiãút diãûn chæî nháût Baíng 6.34 : Hãû säú ξ θ, âäü Loaûi H/W 0o o o o 40o 50o 60o 65o 70o 10 20 30 Loaûi 1 < 0,25 0,04 0,30 1,1 3,0 8,0 23 60 100 190 0,25÷1,0 Loaûi 1 0,08 0,33 1,2 3,3 9,0 26 70 128 210 Loaûi 2 > 1,0 0,13 0,35 1,3 3,6 10 29 80 155 230 127
  3. Læu yï : H, W laì chiãöu cao vaì räüng cuía tiãút diãûn van. - Loaûi 1 : Coï truûc van song song caûnh låïn cuía äúng - Loaûi 2 : Coï truûc van song song caûnh beï cuía äúng - θ - Goïc nghiãng cuía truûc van våïi tám äúng c.8.2 Van âiãöu chènh daûng cäøng tiãút diãûn troìn (hçnh 6-12, 2) Baíng 6.35 : Hãû säú ξ h/D 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Ah/Ao 0,25 0,38 0,50 0,61 0,71 0,81 0,90 0,96 ξ 35 10 4,6 2,1 0,98 0,44 0,17 0,06 2 Ao - Tiãút diãûn äúng dáùn troìn, m Ah - Tiãút diãûn cuía âoaûn äúng khäng bë van âiãöu chènh che, m2 c.8.3 Van âiãöu chènh daûng cäøng tiãút diãûn chæî nháût (hçnh 6-12, 3) Baíng 6.36 : Hãû säú ξ H/W h/H 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,5 14 6,9 3,3 1,7 0,83 0,32 0,09 1,0 19 8,8 4,5 2,4 1,2 0,55 0,17 1,5 20 9,1 4,7 2,7 1,2 0,47 0,11 2,0 18 8,8 4,5 2,3 1,1 0,51 0,13 c.8.4 Van âiãöu chènh daûng laï saïch coï caïc caïnh song song (hçnh 6-12, 4) Van âiãöu chènh daûng laï saïch caïnh song song âæåüc biãøu thë åí caïc træåìng håüp 1,3,4 trãn hçnh 6-12 Baíng 6.37 : Hãû säú ξ θ, âäü L/R o o o o 40o 50o 60o 70o 0 10 20 30 0,3 0,52 0,79 1,4 2,3 5,0 9 14 32 0,4 0,52 0,85 1,5 2,4 5,0 9 16 38 0,5 0,52 0,92 1,5 2,4 5,0 9 18 45 0,6 0,52 0,92 1,5 2,4 5,4 9 21 45 0,8 0,52 0,92 1,5 2,5 5,4 9 22 55 1,0 0,52 1,00 1,6 2,6 5,4 10 24 65 1,5 0,52 1,00 1,6 2,7 5,4 10 28 102 trong âoï : N - Säú caïnh thàóng song song cuía van. W - Caûnh song song truûc quay cuía van, mm H- Chiãöu cao cuía äúng, mm L - Täøng chiãöu daìi cuía caïc caïnh, mm R- Chu vi âæåìng äúng làõp âàût, mm 128
  4. θ- Goïc nghiãng cuía caïnh våïi truûc äúng. Ta coï : L N .W = (6-19) R 2.( H + W ) c.8.5 Van âiãöu chènh daûng laï saïch coï caïc caïnh âäúi nhau (hçnh 6-12, 5) Baíng 6.38 : Hãû säú ξ θ, âäü L/R o o o o 40o 50o 60o 70o 0 10 20 30 0,3 0,52 0,85 2,1 4,1 9 21 73 284 0,4 0,52 0,92 2,2 5,0 11 28 100 332 0,5 0,52 1,00 2,3 5,4 13 33 122 377 0,6 0,52 1,00 2,3 6,0 14 38 148 411 0,8 0,52 1,10 2,4 6,6 18 54 188 495 1,0 0,52 1,20 2,7 7,3 21 65 245 547 1,5 0,52 1,40 3,0 9,0 28 107 361 677 c.9 Täøn tháút åí âáöu ra cuía quaût c.9.1 Täøn tháút åí âáöu ra cuía quaût khi thäøi vaìo khäng gian räüng - Chiãöu daìi hiãûu duûng Le ω o . Ao khi ω > 13m/s Le = (6-20) 4500 Ao Le = khi ω < 13m/s (6-21) 350 trong âoï : Ab - Diãûn têch miãûng ra cuía quaût åí vë trê nhoí nháút, m2 ωo - Täúc âäü khäng khê trong äúng dáùn, m/s Le - Chiãöu daìi hiãûu duûng, m Ao - Diãûn têch âæåìng äúng , m2 L - Chiãöu daìi cuía âoaûn äúng thàóng âáöu ra cuía quaût, m Baíng 6.39 : Hãû säú ξ Ab/Ao L/Le 0 0,12 0,25 0,50 >1 0,4 2,0 1,0 0,40 0,18 0 0,5 2,0 1,0 0,40 0,18 0 0,6 1,0 0,66 0,33 0,14 0 0,7 0,8 0,40 0,14 0 0 0,8 0,47 0,22 0,10 0 0 0,9 0,22 0,14 0 0 0 1,0 0 0 0 0 0 129
  5. c.9.2 Täøn tháút åí âáöu ra cuía quaût khi thäøi vaìo caïc cuït Coï 2 daûng âáöu huït cuía quaût - Quaût coï 01 cæía huït - Quaût coï 02 cæía huït Khi âáöu ra cuía quaût näúi våïi cuït liãn tuûc. Ta coï 4 træåìng håüp xaîy ra D B A Hçnh 6-13 : Caïc vë trê làõp âàût cuït âáöu ra Baíng 6.40 : Hãû säú ξ âáöu ra quaût coï 1 cæía huït Ab/Ao Vë trê L/Le co 0 0,12 0,25 0,5 > 1,0 A 3,2 2,7 1,8 0,84 0 B 4,0 3,3 2,2 1,0 0 0,4 C 5,8 4,8 3,2 1,5 0 D 5,8 4,8 3,2 1,5 0 A 2,3 1,9 1,3 0,60 0 0,5 B 2,8 2,4 1,6 0,72 0 C 4,0 3,3 2,2 1,0 0 D 4,0 3,3 2,2 1,0 0 A 1,6 1,3 0,88 0,40 0 0,6 B 2,0 1,7 1,1 0,52 0 C 2,9 2,4 1,6 0,76 0 D 2,9 2,4 1,6 0,76 0 A 1,1 0,88 0,60 0,28 0 0,7 B 1,3 1,1 0,72 0,36 0 C 2,0 1,6 1,1 0,52 0 D 2,0 1,6 1,1 0,52 0 A 0,76 0,64 0,44 0,20 0 0,8 B 0,96 0,80 0,52 0,24 0 C 1,4 1,2 0,76 0,36 0 D 1,4 1,2 0,76 0,36 0 130
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2