intTypePromotion=1

Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

Chia sẻ: 222222 222222 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

0
125
lượt xem
18
download

Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 cuốn giáo trình "Thanh toán và tín dụng quốc tế" do các cán bộ khoa Thương mại và Du lịch thuộc trường Cao đẳng Công thương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về tiền tệ và hối đoái, các phương tiện và điều kiện thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

i<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các<br /> chuyên ngành thương mại quốc tế, tài chính, ngân hàng trình độ cao đẳng; đặc<br /> biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; Trường Cao đẳng<br /> Thương mại chủ trương tổ chức biên soạn giáo trình cho học phần Thanh toán và<br /> tín dụng quốc tế đang được triển khai giảng dạy.<br /> Thực hiện chủ trương trên, Khoa Thương mại và Du lịch đã phân công nhóm<br /> giảng viên gồm: Ths.Nguyễn Tiến Đà (Chủ biên), Ths.Nguyễn Thị Hoàng Oanh<br /> (Thành viên tham gia biên soạn), biên soạn giáo trình này để giúp cho việc giảng<br /> dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi.<br /> Giáo trình được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Thanh toán<br /> và tín dụng quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả<br /> trong nước.<br /> Nội dung của giáo trình bao gồm 3 chương. Cụ thể:<br /> Chương 1. Tiền tệ và hối đoái – Ths. Nguyễn Tiến Đà biên soạn;<br /> Chương 2. Các phương tiện và điều kiện thanh toán quốc tế - Ths. Nguyễn<br /> Thị Hoàng Oanh biên soạn;<br /> Chương 3. Tín dụng quốc tế - Ths. Nguyễn Tiến Đà biên soạn.<br /> Trong quá trình biên soạn, tác giả đã có chú ý cập nhật khá đầy đủ các văn<br /> bản pháp luật có liên quan đến tháng 07 năm 2013 và đưa vào một số tình huống,<br /> ví dụ minh họa được biên soạn, sưu tầm từ các tài liệu, báo chí quan sát thực tiễn<br /> và tài liệu trên mạng.<br /> Để giáo trình này đến tay người đọc, tác giả ghi nhận và cám ơn sự giúp đỡ,<br /> tham gia ý kiến góp ý, biên tập, sửa chữa của các đồng nghiệp, các giáo viên phản<br /> biện, Hội đồng khoa học Khoa Thương mại và Du lịch, Hội đồng khoa học nhà<br /> trường.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng, tác giả nghĩ rằng giáo trình này có thể còn hạn chế,<br /> sai sót cần phải tiếp tục hoàn thiện. Tác giả chân thành mong đợi nhận được sự<br /> phê bình, góp ý của người đọc và đồng nghiệp để lần tái bản bản sau được hoàn<br /> thiện hơn.<br /> Các ý kiến tham gia xin được gửi về địa chỉ mail: das06da@yahoo.com.vn<br /> Trân trọng cám ơn!<br /> Các tác giả<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Lời giới thiệu.................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT ...................................................................... ix<br /> DANH MỤC HÌNH .......................................................................................................... x<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ....................................................................................................... xi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ xii<br /> CHƢƠNG 1. TIỀN TỆ VÀ HỐI ĐOÁI ......................................................................... 1<br /> I. Những vấn đề chung về thanh toán quốc tế ............................................................ 1<br /> 1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế ................................ 1<br /> 1.1. Khái niệm hoạt động thanh toán quốc tế .......................................................... 1<br /> 1.2. Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế ...................................................... 2<br /> 2. Các chủ thể trong hoạt động thanh toán quốc tế ................................................ 3<br /> II. Tiền tệ trong thanh toán quốc tế ............................................................................. 4<br /> 1. Nguồn gốc ra đời của tiền tệ .................................................................................. 4<br /> 2. Khái niệm tiền tệ .................................................................................................... 5<br /> 3. Phân loại tiền tệ ...................................................................................................... 5<br /> 3.1. Căn cứ vào phạm vi sử dụng .............................................................................. 5<br /> 3.2. Căn cứ vào tính chất biến đổi ............................................................................. 6<br /> 3.3. Căn cứ vào hình thức tồn tại của tiền tệ ............................................................. 7<br /> 3.4. Căn cứ vào mục đích sử dụng ............................................................................ 8<br /> 4. Đảm bảo tiền tệ trong thanh toán ......................................................................... 9<br /> 4.1. Đảm bảo tiền tệ bằng hàm lƣợng vàng .............................................................. 9<br /> 4.2. Đảm bảo tiền tệ bằng giá vàng ......................................................................... 10<br /> 4.3. Đảm bảo tiền tệ bằng đồng tiền mạnh .............................................................. 11<br /> 4.4. Đảm bảo tiền tệ bằng ―rổ tiền tệ‖ ..................................................................... 12<br /> 4.5. Đảm bảo tiền tệ bằng chỉ số giá cả ................................................................... 14<br /> 5. Các căn cứ của việc sử dụng tiền tệ trong hợp đồng ......................................... 14<br /> 5.1. Các căn cứ khách quan ..................................................................................... 15<br /> 5.2. Các căn cứ chủ quan......................................................................................... 15<br /> III. Hối đoái .................................................................................................................. 16<br /> iii<br /> <br /> 1. Các khái niệm ....................................................................................................... 16<br /> 1.1. Hối đoái và các công cụ hối đoái ..................................................................... 16<br /> 1.1.1. Khái niệm hối đoái ..................................................................................... 16<br /> 1.1.2. Các công cụ hối đoái .................................................................................. 17<br /> 1.2. Ngoại hối và các công cụ ngoại hối ................................................................. 33<br /> 1.2.1. Khái niệm ngoại hối ................................................................................... 33<br /> 1.2.2. Các công cụ ngoại hối ................................................................................ 34<br /> 1.3. Ngoại tệ và các công cụ chuyển hóa ngoại tệ .................................................. 34<br /> 1.3.1. Khái niệm ngoại tệ ..................................................................................... 34<br /> 1.3.2. Các công cụ chuyển hóa ngoại tệ ............................................................... 35<br /> 2. Tỷ giá hối đoái ...................................................................................................... 35<br /> 2.1. Khái niệm ......................................................................................................... 35<br /> 2.2. Nguồn gốc, bản chất ......................................................................................... 36<br /> 2.2.1. Tỷ giá hình thành trong chế độ ―Bản vị vàng‖ .......................................... 36<br /> 2.2.2. Tỷ giá hình thành theo ―Ngang giá vàng‖.................................................. 36<br /> 2.2.3. Tỷ giá hình thành trong chế độ ―Lƣu thông tiền giấy‖ .............................. 37<br /> 2.3. Các phƣơng pháp niêm yết tỷ giá hối đoái....................................................... 37<br /> 2.3.1. Phƣơng pháp niêm yết thông thƣờng ......................................................... 37<br /> 2.3.2. Phƣơng pháp niêm yết tại ngân hàng ......................................................... 39<br /> 2.4. Các phƣơng pháp xác định tỷ giá hối đoái ....................................................... 40<br /> 2.4.1. Xác định tỷ giá của hai đồng tiền yết giá trực tiếp .................................... 40<br /> 2.4.2. Xác định tỷ giá của hai đồng tiền yết giá gián tiếp .................................... 41<br /> 2.4.3. Xác định tỷ giá của hai đồng tiền yết giá chéo nhau ................................. 42<br /> 2.5. Phân loại tỷ giá hối đoái ................................................................................... 43<br /> 2.5.1. Căn cứ vào chính sách tỷ giá của Nhà nƣớc .............................................. 43<br /> a. Tỷ giá chính thức……………………………………………………… 43<br /> b. Tỷ giá thị trƣờng………………………………………………………. 43<br /> 2.5.2. Căn cứ vào phƣơng thức kinh doanh tiền tệ của ngân hàng ...................... 44<br /> a. Tỷ giá mua…………………………………………………………….. 44<br /> b. Tỷ giá bán…………………………………………………………….. 44<br /> c. Tỷ giá tiền mặt………………………………………………………… 44<br /> d. Tỷ giá chuyển khoản………………………………………………….. 44<br /> e. Tỷ giá điện hối………………………………………………………… 44<br /> iv<br /> <br /> g. Tỷ giá thƣ hối…………………………………………………………. 45<br /> h. Tỷ giá cao nhất………………………………………………………... 45<br /> i. Tỷ giá thấp nhất………………………………………………………. 45<br /> k. Tỷ giá trung bình……………………………………………………… 45<br /> l. Tỷ giá mở cửa…………………………………………………………. 46<br /> m. Tỷ giá đóng cửa……………………………………………………….. 46<br /> n. Tỷ giá giao ngay………………………………………………………. 46<br /> o. Tỷ giá kỳ hạn………………………………………………………….. 46<br /> p. Tỷ giá mậu dịch……………………………………………………….. 46<br /> q. Tỷ giá phi mậu dịch…………………………………………………… 46<br /> r. Tỷ giá cố định………………………………………………………… 47<br /> s. Tỷ giá linh hoạt………………………………………………………... 47<br /> t. Tỷ giá thả nổi…………………………………………………………..47<br /> 2.6. Ảnh hƣởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ............................... 47<br /> 2.6.1. Ảnh hƣởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh tế nói chung .............. 47<br /> 2.6.2. Ảnh hƣởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> .............................................................................................................................. 48<br /> 3. Quản lý Nhà nƣớc về tỷ giá hối đoái ................................................................ 48<br /> III. Thị trƣờng hối đoái ............................................................................................... 49<br /> 1. Khái niệm, đặc điểm............................................................................................. 49<br /> 1.1. Khái niệm thị trƣờng hối đoái .......................................................................... 49<br /> 1.2. Đặc điểm của thị trƣờng hối đoái ..................................................................... 50<br /> 2. Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trƣờng hối đoái ......................................... 51<br /> 2.1. Nghiệp vụ hối đoái giao ngay .......................................................................... 51<br /> 2.2. Nghiệp vụ hối đoái có kỳ hạn .......................................................................... 52<br /> 2.3. Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá .......................................................... 55<br /> 2.4. Nghiệp vụ SWAP ............................................................................................. 55<br /> 2.5. Nghiệp vụ về quyền lựa chọn mua bán ngoại tệ .............................................. 56<br /> Bài đọc thêm……………………………………………………………………………59<br /> Câu hỏi ôn tập…………………………………………………………………………. 64<br /> Bài tập………………………………………………………………………………….. 65<br /> Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………. 66<br /> CHƢƠNG 2. CÁC PHƢƠNG TIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 67<br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2