GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C#

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
204
lượt xem
47
download

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C# Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2 Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Khai báo biến int x; String s1, s2; String s = "Hello World"; Object o; Object obj = new Object(); public String name; © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Chuyển kiểu int i = 3; String s = i.ToString(); double d = Double.Parse(s); ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C#

 1. Bài giảng môn học GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C# Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2
 2. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Khai báo biến int x; String s1, s2; String s = "Hello World"; Object o; Object obj = new Object(); public String name; © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 3. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Chuyển kiểu int i = 3; String s = i.ToString(); double d = Double.Parse(s); © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 4. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Chú thích // This is a comment /* This is a multiline comment */ © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 5. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Lệnh if if (condition) { Do something; } else { Do something; } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 6. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Ví dụ © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 7. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Lệnh switch switch (var) { case value1: do something; break; case value2: do something; break; … Default: do something; break; } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 8. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Ví dụ © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 9. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Vòng lặp for for (CounterVar=StartNum; Condition; Incrementation) { Do something; } while while (condition) { Do something; } do … while do { Do something; } while (condition); © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 10. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Ví dụ Viết hàm tính tổng sau: S=1+2+3+…+ (n-1)+ n ??? © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 11. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Làm việc với mảng String[] a = new String[3]; a[0] = "1"; a[1] = "2"; a[2] = "3"; String[][] a = new String[3][3]; a[0][0] = "1"; a[1][0] = "2"; a[2][0] = "3"; double[] a = { 3.00, 4.00, 5.00 }; © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 12. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Duyệt qua một Collection foreach (DataType var in CollectionVar) { Do something; } foreach ( String s in a ) { Response.Write(s); } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 13. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Thao tác với chuỗi String s1; String s2 = "hello"; s2 += " world"; s1 = s2 + " !!!"; // Using StringBuilder class for performance StringBuilder s3 = new StringBuilder(); s3.Append("hello"); s3.Append(" world"); s3.Append(" !!!"); © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 14. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Khai báo và sử dụng Hàm // Declare a void return function // Declare a function that takes and returns void voidfunction() values { String parmfunction(String a, String b) ... { } ... return (String) (a + b); } // Declare a function that returns a value String stringfunction() // Use the Functions { voidfunction(); ... return (String) val; String s1 = stringfunction(); } String s2 = parmfunction("Hello", "World!"); © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 15. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Ví dụ Viết hàm nhận vào 2 biến kiểu chuỗi strUsername & strPassword. Trả về câu truy vấn tìm trong bảng UserAccount người dùng có Username và Password bằng giá trị 2 biến nhận vào. © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 16. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Cách 1 © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 17. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Cách 2 © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 18. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Cách 3 © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 19. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Định nghĩa lớp using System; namespace MySpace { public class Foo : Bar { int x; public Foo() { x = 4; } public void Add(int x) { this.x += x; } override public int GetNum() { return x; } } } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 20. Thiết kế & Lập trình WEB 2 –Giới thiệu Ngôn ngữ C# Khai báo thuộc tính đơn public String name { get { ... return ...; } set { ... = value; } } Foo f = new Foo(); f.name = “foo”; © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản