intTypePromotion=1

Hạ đỏ _Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
107
lượt xem
29
download

Hạ đỏ _Nguyễn Nhật Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại. Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào sẽ mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. bí đỏ nấu với đậu phộng, thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng buộc phải ăn món đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạ đỏ _Nguyễn Nhật Ánh

 1. HAÅ ÀOÃ 1 MUÅC LUÅC Chûúng 1...............................................................................................................3 Chûúng 2...............................................................................................................7 Chûúng 3.............................................................................................................11 Chûúng 4.............................................................................................................18 Chûúng 5ã .............................................................................................................20 Chûúng 6.............................................................................................................29 Chûúng 7.............................................................................................................36 Chûúng 8.............................................................................................................44 Chûúng 9.............................................................................................................50 Chûúng 10...........................................................................................................54 Chûúng 11...........................................................................................................58 Chûúng 12...........................................................................................................61 Chûúng 13...........................................................................................................66 Chûúng 14...........................................................................................................69 Chûúng 15...........................................................................................................74 Chûúng 16...........................................................................................................77 Chûúng 17...........................................................................................................80 Chûúng 18...........................................................................................................86 Chûúng 19...........................................................................................................89 Chûúng 20...........................................................................................................93 Chûúng 21...........................................................................................................98 Chûúng 22.........................................................................................................101 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 2 Chûúng 23.........................................................................................................105 Chûúng 24.........................................................................................................108 Chûúng 25.........................................................................................................111 Chûúng 26.........................................................................................................114 Chûúng 27.........................................................................................................119 Chûúng 28.........................................................................................................123 Chûúng 29.........................................................................................................126 Chûúng 30.........................................................................................................128 Chûúng 31.........................................................................................................132 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. HAÅ ÀOÃ 3 CHÛÚNG 1 Muâa heâ nùm àoá laâ muâa heâ quï ngoaåi. Cuöëi nùm lúáp chñn, töi hoåc buâ àêìu, ngûúâi xanh nhû taâu laá. Ngaây naâo meå töi cuäng mua bñ àoã vïì nêëu canh cho töi ùn. Meå baão bñ àoã böí oác, ùn vaâo seä mau thuöåc. Trûúác nay, töi vöën thñch moán naây. bñ àoã nêëu vúái àêåu phöång, thïm vaâi coång rau om, ngon hïët biïët. Nhûng ngaây naâo cuäng buöåc phaãi ùn moán àoá, töi àêm ngaán. Hún nûäa, duâ daå daây töi bêëy giúâ tuyïìn möåt maâu àoã, trñ nhúá töi vêîn chùèng khaá lïn chuát naâo. Töi hoåc trûúác quïn sau, hoåc sau quïn trûúác. vò vêåy töi phaãi hoåc gêëp àöi nhûäng àûáa khaá. Töëi, töi thûác khuya lú khhuya lùæc. Saáng, töi dêåy tûâ luác trúâi coân túâ múâ. Mùæt töi luác naâo cuäng àoã keâ. Ba töi baão: - Nhêët àõnh àêìu thùçng Chûúng bõ húã chöî naâo àoá. Chûä nghôa àöí vö bao nhiïu rúát ra bêëy nhiïu. Thïë naâo sang nùm cuäng phaãi haân laåi. Meå töi khaác ba töi. Meå khöng phaãi laâ àaân öng. Meå khöng núä böng pheâng trûúác thên hònh coâm nhom cuãa töi. Meå xñch laåi gêìn töi, àûa tay nùæn nùæn khúáp xûúng àang löìi ra trïn vai töi, buâi nguâi noái: - Maây hoåc haânh caách naâo maâ caâng ngaây maây caâng giöëng con mùæm vêåy Chûúng úi! Gioång meå töi nhû möåt lúâi than. Töi móm cûúâi trêën an meå: - Meå àûâng lo! Qua kyâ thi naây, con laåi mêåp lïn cho meå coi! Khöng hiïíu meå töi coá tin lúâi töi khöng maâ töi thêëy mùæt meå rûng rûng. Thêëy meå buöìn, töi cuäng buöìn lêy. Nhûng töi chùèng biïët caách naâo an uãi meå. Töi àaânh phaãi nñn thúã nuöët troån möåt tö canh bñ àoã cho meå vui loâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 4 Duâ sao, cöng cuãa töi khöng phaãi laâ cöng cöëc. Nhûäng ngaây thûác khuya dêåy súám àaä khöng phaãn böåi laåi töi. Kyâ thi cuöëi nùm, töi xïëp haång khaá cao. Ba töi haâo hûáng thöng baáo: - Sang nùm ba seä mua cho con möåt chiïëc xe àaåp! Meå töi chùèng hûáa heån gò. Meå chó "thûúãng" töi möåt caái cöëc lïn traán: - Cha maây! Tûâ nay lo maâ ùn nguã laåi cho laåi sûác nghe chûa! Ba töi vui. Meå töi vui. Nhûng töi múái laâ ngûúâi vui nhêët. Töi àaâng hoaâng chia tay vúái nhûäng tö canh bñ àoã maâ khöng súå meå töi thúã daâi. Duâ sao cuäng caãm ún maây, cún aác möång cuãa tao, nhûng bêy giúâ thò xin taåm biïåt nheá! Töi cuái àêìu noái thò thêìm vúái traái bñ cuöëi cuâng nùçm lùn loác trong goác bïëp trûúác khi vung tay cöëc cho noá möåt phaát. Giaä tûâ bñ àoã, töi giaä tûâ luön buát nghiïn. Töi nheát têët caã saách vúã vaâo ngùn keáo, khoáa laåi. Röìi töi lùæc maånh àêìu cho chûä nghôa rúi ra. Àêìu oác thanh thaãn, töi leo lïn giûúâng uáp mùåt vaâo göëi nguã vuâi. Töi nguã ba ngaây ba àïm, thónh thoaãng thûác dêåy ùn qua loa àïí lêëy sûác... nguã tiïëp. Trong cún mú töi thêëy töi hoáa thaânh möåt chaâng trai khöi ngö lûåc lûúäng. Töi co tay laåi, bùæp thõt nöíi cuöìn cuöån. Töi duöîi tay ra, bûác tûúâng trûúác mùåt töi thuãng möåt löî to tûúáng. Töi chuêín bõ ghi tïn thi lûåc sô àeåp. Nhûng töi chûa kõp ài thi thò àaä thûác dêåy. Töi ngöìi trïn giûúâng, vûâa ngaáp vûâa nhúá laåi nhûäng hònh aãnh huy hoaâng trong giêëc mú, buång cûá tiïëc huâi huåi. Khi dûáng chaãi toác trûúác gûúng, töi ngaåc nhiïn thêëy töi böîng dûng troân trõa hún hùèn thûúâng ngaây. Töi thêëy mònh giöëng hïåt chaâng trai töi gùåp trong mú. Töi vöåi vaâng chaåy xuöëng bïëp, khoe vúái meå töi: - Meå úi, con mêåp ra röìi àêy neâ! Meå töi nhuán vai: http://ebooks.vdcmedia.com
 5. HAÅ ÀOÃ 5 - Con cuäng vêåy thöi, coá mêåp ra chuát naâo àêu! Gioång àiïåu thaãn nhiïn cuãa meå töi khiïën töi tûác töëi vö cuâng. Töi êën ngoán tay troã lïn maá: - Meå xem àêy neâ! Meå töi nhòn thoaáng qua mùåt töi röìi thúã daâi: - Àoá khöng phaãi laâ mêåp! Con nguã nhiïìu quaá nïn mùåt sûng lïn àoá thöi! - Sûng dêu maâ sûng! Meå chó noái! - Töi àaáp, gioång giêån döîi. Thaái àöå húân lêîy cuãa töi khiïën meå bêåt cûúâi. Meå noái: - Mêåp laâ phaãi mêåp àïìu kòa! Tay chên con àêu coá mêåp! Tay chên con cûá nhû que tùm! Töi chaåy lïn àûáng trûúác gûúng. Vaâ töi co tay laåõ Töi nhúá trong giêëc mú khi töi co tay laåi, bùæp thõt nöíi cuöìn cuöån. Nhûng doá laâ trong giêëc mú. Ngoaâi àúâi khöng thïë. Töi tröë mùæt doâm vaâo gûúng vaâ hoaân toaân thêët voång khi thêëy caánh tay khùèng khiu cuãa töi cuöìn cuöån nhûäng... gên. Meå töi noái àuáng. Töi chaã mêåp. Mùåt töi chó sûng lïn. Vaâ ñt höm nûäa, noá seä xeåp xuöëng. Hïåt nhû möåt quaã bong boáng xò. Töi chaán naãn, chùèng buöìn ngùæm nghña mònh trong gûúng nûäa. Töi toát ra khoãi nhaâ chúi vúái mêëy àûáa baån. Nhûng baån töi àûáa naâo àûáa nêëy troân quay. Chúi vúái chuáng möåt höìi, töi tuãi thên, boã vïì. Nhûäng ngaây sau àoá laâ nhûäng ngaây têím böí. Caác thûá thõt vaâ caác thûá caá ngoaâi chúå, meå töi mua gêìn nhû khöng soát thûá gò. Röìi meå töi bùæt àêìu chiïn, xaâo, kho, nûúáng, hêëp, luöåc, hêìm, rö-ti, nhuáng giêëm, boáp chanh. Muâi haânh múä thúm nûác muäi. Ba töi vûâa ùn vûâa gêåt guâ khen ngon. Nhûng töi laåi chùèng ùn àûúåc gò. Khöng hiïíu sao, töi chùèng buöìn ùn. Töi nhêëm nhaáp nhû meâo. Thêëy töi nhai rïåu raåo, uïí oaãi, meå töi buöng àuäa, ngaán ngêím: - Con laâm sao thïë? Töi lùæc àêìu: - Con chùèng biïët. Con chùèng thêëy muöën ùn. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 6 Ba töi àïì nghõ: - Cho noá ài àöíi gioá ài thöi! Meå quay sang ba: - Ài àêu? - Cho noá vïì bïn ngoaåi. Xuöëng dûúái quï úã vúái dò Saáu vaâi ba thaáng, hoåa may noá múái mêåp lïn àûúåc! http://ebooks.vdcmedia.com
 7. HAÅ ÀOÃ 7 CHÛÚNG 2 Thïë laâ töi vïì quï ngoaåi. Töi àïën úã nhaâ dò Saáu. Ngaây ài töi chó mang theo mêëy böå quêìn aáo vaâ dùm cuöën truyïån. Dò Saáu laâ em ruöåt meå töi. Dò úã laâng Haâ Xuyïn, söëng bùçng nghïì laâm ruöång. Thónh thoaãng, gùåp luác tuáng quêîn, meå töi vêîn thûúâng àïën nhúâ vaã dò. Nhûäng luác àoá, bao giúâ meå töi cuäng chúã vïì nhaâ vaâi mûúi kyá gaåo. Noái chung, dò vaâ meå töi, hai chõ em rêët thûúng nhau. Laâng Haâ Xuyïn caách àûúâng quöëc löå khoaãng ba cêy söë vïì miïåt biïín. Dêîn vaâo laâng laâ möåt ngoä truác quanh co, sêu huát, àeåp nhû tranh veä. Trûa àûáng boáng, luöìn qua ngoä truác vêîn maát rûúåi. Nùæng bõ chùån laåi trïn nhûäng ngoån truác cong cong, chó ruång xuöëng con àûúâng laâng àêìy laá khö vaâ phên boâ nhûäng gioåt vaâng löëm àöëm. Khöng coá nùæng nhûng ngoä truác àêìy tiïëng chim. Tûâ saáng àïën chiïìu, luä chim seã, chim sêu, chaách hoaåch vaâ chaâo maâo àua nhau hoát lñu lo trïn nhûäng caânh nhaánh luác naâo cuäng àong àûa theo gioá. Ngaây töi khùn goái vïì quï ngoaåi, luä chim seã daån dô chaâo mûâng töi bùçng caách ruã nhau saâ xuöëng mùåt àûúâng nhùåt nhûäng haåt thoác rúi vaäi tûâ nhûäng chiïëc xe boâ àuãng àónh ài ngang. Chuáng nhùåt thoác saát ven àûúâng, ngay caånh cêy mêm xöi tim tñm vaâ buåi mùæc cúä àêìy gai. Khi töi ài lûúát qua, chuáng khöng buöìn bay lïn, chó giûúng mùæt ngoá töi nhû thêìm hoãi caái thùçng öëm nhom naây tûâ àêu àïën vaâ àïën laâm caái quaái gò? Nhaâ dò Saáu úã cuöëi con ngoä, nùçm sau möåt khuác ngoùåt chaåy quanh ao rau muöëng cuãa öng Hai Àúãm. Àoá laâ möåt cùn nhaâ gaåch ba gian, röång raäi, thoaáng maát. Chó coá cùn nhaâ bïëp laâ lúåp tranh, trong nhaâ chêët àêìy nhûäng böì àûång luáa vaâ nhûäng àöëng trêëu duâng àïí àun bïëp. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 8 Àùçng trûúác laâ caái sên phúi laát gaåch. Trûúác nûäa laâ nhûäng thên cau cao vuát nùçm kïë luäy tre xanh bao quanh vûúân núi chiïìu chiïìu luä chim tuå hoåp vïì caäi löån oãm toãi trûúác khi ài nguã. Vûúân phña sau khaá röång nhûng ao rau muöëng àaä choaán hïët phên nûãa diïån tñch. Dûúâng nhû úã Haâ Xuyïn, möîi nhaâ àïìu coá möåt ao rau muöëng. Trïn phêìn àêët coân laåi, laác àaác dùm cêy ùn traái. Cêy boâng nùçm úã goác vûúân caånh chuöìng boâ. Doåc theo haâng raâo laâ nhûäng cêy öíi sum suï traái. Toaân laâ öíi seã, traái nhoã xñu, chó lúán hún àêìu ngoán tay caái möåt chuát. Giûäa vûúân, caånh caái giïëng àaá möëc rïu, coá hai cêy khïë, möåt cêy khïë ngoåt, möåt cêy khïë chua. Trong nhûäng ngaây úã nhaâ dò Saáu, ban trûa töi thûúâng mùæc voäng giûäa hai cêy khïë naây nùçm àoåc saách. Nhûäng luác nhû vêåy, bao giúâ töi cuäng nguã thiïëp ài giûäa nhûäng trang saách. Cún gioá thoaãng tûâ ngoaâi khe suöëi thöíi vaâo cöång vúái tiïëng chim sêu lñch chñch bïn tai cûá khiïën mùæt töi dñp laåi, khöng laâm sao cûúäng nöíi. Chó àïën khi möåt con chim quyã quaái naâo àoá leãn vaâo vûúân ùn khïë chñn vaâ nhaã haåt rúi truáng mùåt töi, töi múái giêåt mònh múã choaâng mùæt dêåy vaâ ngú ngaác nhòn quanh. Dò Saáu coá hai ngûúâi con. Thùçng Nhaån nhoã hún töi hai tuöíi vaâ thùçng Dïë nhoã hún töi böën tuöíi. Ngay höm àêìu tiïn töi àïën, thùçng Dïë lêåt àêåt keáo töi ra sau vûúân. Noá chó tay lïn cêy khïë, hñ hûãng khoe: - Cêy khïë nhaâ me traái quaá trúâi! Em haái xuöëng cho anh ùn nghen! Töi thêån troång: - Khïë naây laâ khïë gò? Ngoåt hay chua? - Cêy naây khïë ngoåt. Cêy kia múái chua. Töi gêåt àêìu: - Vêåy maây treâo lïn ài! Chó àúåi coá vêåy, Dïë nhanh nheån baám cêy treâo lïn. Noá treâo nhanh nhû soác. Nhòn noá leo thoùn thoùæt tûâ caânh naây sang caânh khaác, töi höìi höåp muöën ruång tim. Töi kïu lïn: http://ebooks.vdcmedia.com
 9. HAÅ ÀOÃ 9 - Maây treâo chêìm chêåm thöi! Coi chûâng teá! Dïë cûúâi hò hò: - Teá sao àûúåc! Noá khöng theâm nghe lúâi töi. Noá tiïëp tuåc nhuán nhaãy vaâ ài qua àu laåi trïn caác caânh cêy tröng phaát úán. Dïë choån haái chûâng hai, ba traái thêåt to. Röìi noá àûáng daång chên giûäa hai chaåc cêy, ngoá xuöëng: - Em liïång xuöëng cho anh chuåp nghen! Töi lùæc àêìu: - Thöi, maây àem xuöëng àêy ài! Tao chuåp khöng truáng àêu! Dïë nheo mùæt: - Gò maâ chuåp khöng truáng! Gêìn xõt maâ! Töi bûåc mònh: - Tao àaä baão khöng truáng laâ khöng truáng! Maây sao hay caäi quaá vêåy! Nhûng thùçng Dïë quaã laâ möåt àûáa bûúáng bónh. Noá khöng chõu tuöåt xuöëng ngay, maâ laåi ruã: - Hay anh treâo lïn àêy vúái em ài! Ùn khïë, ùn ngay trïn cêy múái ngon! Töi rêët súå treâo cêy. Àûáng trïn cao maâ nhòn xuöëng, bao giúâ töi cuäng bõ hoa mùæt. Töi maâ nghe lúâi xuái daåi cuãa noá treâo lïn cêy khïë, thïë naâo cuäng choáng mùåt ngaä xuöëng gaäy cöí u àêìu. Thùçng Dïë khöng biïët àiïìu àoá nïn ruã toaân chuyïån àöåc àõa. - Tao khöng treâo àêu! - Töi tûâ chöëi. - Sao vêåy? Anh súå teá haã? Thùçng Dïë hoãi nhû thïí noá ài guöëc trong buång töi. Töi àoã mùåt, noái trúá: - Tao sûác mêëy maâ súå teá! Tao chó súå dú quêìn aáo! - Thò cúãi àöì ra! Mùåc xaâ loãn nhû em vêåy neâ! http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 10 Töi khõt muäi: - Tao khaác, maây khaác! Tao laâ ngûúâi lúán! Sang nùm tao seä vö lúáp Mûúâi! Töi àem chuyïån hoåc haânh ra doåa nhûng thùçng Dïë coi böå chùèng súå. Noá tónh khö: - Ngûúâi lúán thò ngûúâi lúán chûá! Ba em laâ ngûúâi lúán nhûng ba em vêîn mùåc quêìn xaâ loãn vêåy! Thùçng Dïë naây laâ dên quï maâ sao möìn meáp quaá xaá. Noá àem dûúång Saáu ra laâm "bùçng chûáng" khiïën töi àûáng chïët trên. May sao luác êëy thùçng Nhaån kõp thúâi can thiïåp. Noá thoâ àêìu ra cûãa bïëp, kïu: - Anh Chûúng vúái thùçng Dïë vö ùn cúm! Meå tòm naäy giúâ kòa! http://ebooks.vdcmedia.com
 11. HAÅ ÀOÃ 11 CHÛÚNG 3 So vúái Dïë, Nhaån biïët àiïìu hún. Noá khöng xuái töi laâm nhûäng chuyïån nguy hiïím. Nhaån chó ruã töi ài chúi. Trûa höm sau, luác töi àang nùçm trïn voäng àoåc saách, Nhaån mon men laåi gêìn: - Anh laâm gò vêåy? - Tao àoåc truyïån. Maây àoåc khöng, truyïån hay lùæm! Nhaån nhùn mùåt: - Em gheát àoåc truyïån lùæm! Em chó thñch nghe ngûúâi ta kïí! Töi hûâ muäi: - Kïí àêu coá hay! Phaãi chñnh mònh àoåc múái hay! Khaác vúái Dïë, Nhaån chùèng buöìn tranh caäi. Noá toã veã thúâ ú trûúác sûå bùæt beã cuãa töi. Noá khöng cêìn biïët giûäa "kïí chuyïån" vaâ "àoåc truyïån" thûåc ra caái naâo hay hún caái naâo. Noá chó cheáp miïång, hoãi: - Anh ài chúi vúái em khöng? - Ài àêu? - Ài bùæn chim. Töi nhoãm ngûúâi dêåy, mùæt saáng rúä: - Ài! Àang haâo hûáng, töi böîng ngêåp ngûâng: - Nhûng tao àêu coá naá! Nhaån khoaát tay: - Anh khoãi lo! Àïí em àûa cho anh caái naá cuãa thùçng Dïë! Thïë laâ töi vûát cuöën saách trïn voäng, lêåt àêåt ài theo Nhaån. Noá dêîn töi àïën cuöëi vûúân, veåt möåt löî höíng, chui ra ngoaâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 12 Töi ngaåc nhiïn: - Ra àêy chi? ÚÃ trong vûúân cuäng coá chim vêåy! - Vûúân nhaâ mònh chó coá leâo teâo vaâi ba con. Àïí em dêîn anh lïn vûúân öng Tû Thiïët. ÚÃ àoá chim vö söë, tha höì bùæn! Hai àûáa hai caái naá, chuáng töi men theo luäy tre xanh ài lêìn lïn xoám trïn. Trûa tônh mõch, caãnh vêåt nhû say nguã. Chim choác cuäng biïëng kïu. Thónh thoaãng möåt tiïëng chim khùæc khoaãi voång laåi tûâ nhûäng goâ xa. Töi ài àùçng sau Nhaån, chên cöë bûúác thêåt kheä nhûng laá tre khö vêîn kïu raâo raåo dûúái goát chên. Trong khi àoá, Nhaån ài ïm ru. Töi liïëc noá, thêëy noá ài chên khöng, töi beân cuái xuöëng cúãi àöi deáp ra cêìm tay. Nhûng töi múái ài àûúåc vaâi ba bûúác, baân chên àaä àau nhoái. Mùåt ruöång göì ghïì, laåi thïm löî chên trêu chi chñt, töi tûúãng töi ài trïn than höìng. Coá thùçng Nhaån ài bïn caånh, töi khöng daám xuyát xoa, phaãi nghiïën rùng nhõn àau. Nhûng àïën khi àaåp phaãi möåt cêy gai nhoån hoùæt, àau thêëu xûúng, töi khöng neán nöíi, àaânh buöåt miïång kïu lïn: - Ui da! Nhaån giêåt mònh quay laåi: - Gò vêåy? Töi nhùn nhoá: - Àúåi tao chuát! Tao àaåp gai! Vûâa noái, töi vûâa loâ coâ giú baân chên lïn. Nhaån bûúác laåi. Trong nhaáy mùæt, noá àaä nhöí cêy gai khoãi chên töi. Noá chòa cêy gai trûúác mùåt töi, cûúâi hò hò: - Nhoã xñu aâ! Töi thúã phaâo: - Vêåy maâ tao tûúãng queâ gioâ röìi! Nhaån nhòn àöi deáp trïn tay töi: - Ai baão anh boã deáp ra laâm chi cho àaåp gai! http://ebooks.vdcmedia.com
 13. HAÅ ÀOÃ 13 - Tao bùæt chûúác maây. Tao súå mang deáp, nghe tiïëng àöång, mêëy con chim bay hïët. - Nïëu vêåy, laát nûäa túái vûúân öng Tû Thiïët, haäy cúãi ra! Bêy giúâ anh cûá mang vö ài! Vûúân öng Tû Thiïët röång gêëp mêëy lêìn vûúân nhaâ dò töi. Cêy ùn traái nhiïìu vö kïí. Chuöëi, cam, quñt, öíi, xoaâi, àu àuã... khöng thiïëu cêy gò. Nhaån baão öíi nhaâ öng Tû Thiïët laâ öíi xaá lõ, xoaâi laâ xoaâi thanh ca, toaân thûá hiïëm. Öng súå treã con leãn vaâo vûúân haái tröåm nïn canh rêët kyä. Chung quanh vûúân, tre gai giùng chùçng chõt, tua tuãa. Öng coân nuöi hai con choá rêët dûä. Möîi lêìn coá tiïëng àöång ngoaâi vûúân, chuáng lêåp tûác nhaãy xöì ra suãa êìm ô. Thûåc ra chó coá con Àuåp suãa. con Hùæc-Ñn khöng theâm suãa, hïî thêëy boáng ngûúâi laâ noá lùång leä bay vö cùæn. Àöëi vúái boån treã trong laâng, con Hùæc-Ñn laâ keã thuâ khöng àöåi trúâi chung. Vò vêåy, chuáng khöng theâm goåi con Hùæc-Ñn laâ Mûåc maâ bùçng caái biïåt danh Nhaån múái giúái thiïåu vúái töi. Töi höìi höåp hoãi Nhaån: - Mònh chui vö, con Hùæc-Ñn... ùn thõt mònh sao? Nhaån trêën an töi: - Khöng sao àêu! Giúâ naây, boån choá àang nùçm nguã trûúác hiïn! Nhaån cêìm tay töi keáo laåi goác vûúân. ÚÃ àoá coá möåt löî nhoã nêëp sau buåi rêm buåt. Àoá laâ löëi ài bñ mêåt cuãa boån treã trong laâng. Töi vaâ Nhaån roán reán chui vaâo vûúân. Ban trûa, khu vûúân yïn tônh àïën rúån ngûúâi. Luä chim tuå têåp vïì àêy khaá àöng. Chuáng tòm traái chñn trïn nhûäng taâng cêy. Töi daáo daác nhòn lïn nhûäng taán laá xanh um. Töi thêëy nhûäng boáng chim thêëp thoaáng chuyïìn caân. Trúâi noáng, chuáng khöng hoát, chó coá tiïëng vöî caánh xaâo xaåc. Thónh thoaãng, luä chim laåi chñ choáe nhau vò giaânh giûåt möåt traái ngon naâo àoá. Röìi im bùåt. Chó coá boån chim sêu laâ ngûáa miïång. chuáng chuyïìn loanh quanh trïn nhûäng caânh thêëp vaâ kïu lñch chñch luön möìm. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 14 Nhûng töi khöng quan têm àïën luä chim. Töi nhòn àùm àùm nhûäng traái xoaâi chñn vaâng luãng lùèng trïn cao vaâ nuöët nûúác boåt liïn tuåc. Nhaån kheä bûúác laåi gêìn töi, thò thêìm: - Anh thêëy gò chûa? Töi liïëm möi: - Thêëy röìi! Ngon ùn quaá maây aå! Nhaån laåi hoãi: - Bêy giúâ anh bùæn hay em bùæn? - Àïí tao bùæn cho! Vûâa noái töi vûâa lêëy ra möåt hoân soãi lùæp vaâo naá. Nhaån dùån kheä: - Anh phaãi giûúng naá thêåt nheå, keão noá thêëy noá bay mêët. Töi tröë mùæt: - Caái gò bay? - Thò con chim chaâo maâo chûá caái gò! - Con chim chaâo maâo naâo? Tao àêu coá thêëy! Nhaån ngaåc nhiïn: - Khöng thêëy sao anh àoâi bùæn? Töi khõt muäi: - Tao àêu coá bùæn chim. Tao àõnh bùæn mêëy traái xoaâi trïn kia kòa! - Trúâi àêët! - Nhaån kïu kheä - Anh bùæn xoaâi chi vêåy? Mònh ài bùæn chim maâ! Töi gaåt ngang: - Tao hïët thñch bùæn chim röìi. Giúâ tao chó thñch bùæn xoaâi. Röìi khöng àïí cho Nhaån kõp "chêët vêën" thïm, töi giûúng naá lïn, nhùæm ngay traái xoaâi, "thaã" möåt phaát. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. HAÅ ÀOÃ 15 Taâi xaå kñch cuãa töi quaã laâ haång beát. Viïn àaån bay vuâ möåt caái, chui qua voâm laá, mêët tiïu. Trong khi àoá, traái xoaâi vêîn coân nguyïn trïn cêy vaâ ngaåo nghïî nhòn xuöëng nhû muöën choåc tûác töi. Töi khöng daám ngoá Nhaån, chó lêím bêím: - Hònh nhû viïn soãi cuãa tao noá bõ meáo hay sao êëy! Khöng theâm àïí yá àïën lúâi baâo chûäa cuãa töi, Nhaån nhòn lïn taâng cêy, noái: - Àïí em bùæn cho! Noái xong, noá giûúng naá lïn "phûåt" möåt phaát. Thùçng taâi thêåt, noá khöng cêìn ngùæm nghña lêu lùæc nhû töi maâ viïn soãi ài truáng phoác! Traái xoaâi bõ bùæn ngay cuöëng, rúi bõch xuöëng àêët. Töi húán húã dúåm chên àõnh chaåy laåi nhùåt xoaâi thò tiïëng choá suãa "gêu gêu" àöåt ngöåt vang lïn. - Chaåy mau! Nhaån chó kõp hö lïn möåt tiïëng vaâ vöåi vaä nùæm lêëy tay töi keáo ài phùng phùng. Töi möåt tay cêìm deáp, möåt tay baám lêëy Nhaån, chaåy baán söëng baán chïët, traái tim nhaãy lö tö trong löìng ngûåc. Tiïëng choá suãa möîi luác möåt gêìn. Theo lúâi kïí cuãa Nhaån thò àoá laâ con Àuåp àang diïåu voä giûúng oai. Khi hai àûáa töi chaåy àïën löî höíng goác vûúân thò con Àuåp vaâ con Hùæc-Ñn àaä àuöíi saát bïn lûng. Töi xanh mùåt ngoá Nhaån, gioång run run: - Phen naây chùæc chïët maây úi! Nhaån àêíy lûng töi: - Anh chui ra trûúác ài, àïí em chùån boån choá cho! Chó àúåi coá vêåy, töi thúã phaâo vaâ löìm cöìm chui qua haâng raâo. Nhaån chui sau töi, vûâa ruát lui noá vûâa daáo daác canh chûâng luä choá phña sau, caái naá cêìm lùm lùm trïn tay sùén saâng nhaã àaån. Nhûng con Àuåp vaâ con Hùæc-Ñn àaä chêåm möåt bûúác. Coá leä chuáng húi khûång laåi trûúác vuä khñ trïn tay Nhaån nïn khi hai àûáa töi thoaát ra àûúåc meá ruöång bïn ngoaâi thò chuáng múái túái saát haâng http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 16 raâo. Con Àuåp nghïëch moäm lïn trúâi suãa ùng ùèng möåt caách tûác töëi. coân con Hùæc-Ñn thò mùæt long soâng soåc, àoã lûâ, àêìy àe doåa. Töi traách Nhaån: - Vêåy maâ khi naäy maây baão hai con choá nùçm nguã trûúác hiïn! Mònh maâ chaåy chêåm möåt chuát laâ tiïu àúâi röìi! Nhaån chûa kõp àaáp thò tiïëng möåt àûáa con gaái eo eáo cêët lïn bïn kia haâng raâo: - Tao thêëy maây röìi nghe Nhaån! Maây leán vaâo vûúân tao haái tröåm, tao meác meå maây aâ! Gioång con nhoã chua nhû giêëm. Nhaån vung tay, dêíu möi àaáp: - Cho meác! Tao coác súå! - AÂ, aâ, naây anh huâng quaá heán! Àïí höm naâo ài hoåc laåi, tao seä cho maây biïët tay! Khöng biïët con nhoã naây laâ ai maâ noá ùn noái hung hùng quaá chûâng. Noá laåi "maây maây tao tao" vúái Nhaån nghe phaát úán. Töi liïëc Nhaån: - Àûáa naâo vêåy maây? - Baâ La Saát! - Baâ La Saát? Tïn gò kyâ vêåy? - ÛÂ. Noá laâ con Thúm, chaáu ngoaåi öng Tû Thiïët. Noá dûä nhû chùçn nïn tuåi em goåi noá vêåy. Töi laåi hoãi: - Khi naäy noá doåa gò maây vêåy? - Noá coá doåa gò àêu! - Coá. Tao coá nghe thêëy roä raâng. Noá baão lïn trûúâng noá seä cho maây biïët tay. Nhaån coá veã khöng thñch thuá vúái cêu hoãi cuãa töi. Noá khöng traã lúâi thùèng, maâ chó êåm ûâ. Nhûng Nhaån caâng giaã àiïëc, töi laåi caâng toâ moâ: http://ebooks.vdcmedia.com
 17. HAÅ ÀOÃ 17 - Lïn trûúâng, noá meác cö giaáo haã? Nhaån chúáp mùæt: - Khöng. - Chûá noá laâm gò? Nhaån êëp uáng möåt höìi röìi lñ nhñ àaáp: - Noá "uyánh" em! Töi trúån troân mùæt: - Noá àaánh maây? Con gaái maâ àaánh con trai? Nhaån böëi röëi: - Noá laâ con gaái nhûng noá khoãe lùæm. Noá chuyïn mön àaánh löån vúái tuåi con trai trong lúáp. Möîi lêìn vêåt nhau vúái noá, bao giúâ em cuäng bõ noá cúäi lïn ngûúâi. Noái xong, Nhaån àoã bûâng mùåt. Àïí cho noá àúä xêëu höí, töi hoãi laãng sang chuyïån khaác: - Noá hoåc cuâng lúáp vúái maây haã? - Daå noá bùçng tuöíi anh nhûng hoåc dúã eåc. Noá bõ "àuáp" hai nùm liïìn. Töi liïëc vaâo trong vûúân nhûng chùèng thêëy gò. Haâng dêm buåt, luä dêy leo trïn haâng tre gai vaâ cêy laá trong vûúân che kñn têìm mùæt töi. Chùèng hiïíu baâ La Saát coân àûáng àoá hay àaä boã vö nhaâ röìi. Thùçng Nhaån dúã, chûá gùåp töi, töi "uyánh" con nhoã àoá chaåy daâi. Àang noái thêìm trong buång, bêët giaác töi nhòn xuöëng cùèng tay mònh. Múái ài "àöíi gioá" coá hai ngaây maâ dûúâng nhû caánh tay töi "vaåm vúä" hùèn lïn. Nïëu töi úã laâng Haâ Xuyïn suöët ba thaáng, hùèn töi chùèng khaác gò chaâng trai lûåc lûúäng töi gùåp trong mú daåo noå. Àïën luác àoá, töi seä giuáp cho thùçng Nhaån thoaát khoãi caãnh bõ tuåi con gaái àeâ àêìu cúäi cöí. Nhûng àoá laâ chuyïån sau naây. Coân trûúác mùæt thò töi vaâ thùçng Nhaån chùèng giuáp àûúåc ai. Caã hai im lùång ài bïn nhau, lïëch thïëch vïì nhaâ. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 18 CHÛÚNG 4 Töi vaâ Nhaån giêëu nheåm chuyïån baâ La Saát xua choá rûúåt vùæt gioâ lïn cöí. Nhûng chùèng hiïíu sao thùçng Dïë laåi biïët. Noá nhòn töi, cûúâi cûúâi: - Höm qua suyát chuát nûäa anh bõ "cêíu xûåc" röìi heán? Töi giêåt thoát: - Ai baão maây vêåy? Dïë cûúâi tuãm tóm: - Tûå em biïët! Cêìn gò ai baão! Töi thúã daâi: - Taåi thùçng Nhaån. Noá baão boån choá nguã hïët röìi. Naâo ngúâ chuáng "phuåc kñch" ngay trong vûúân. Dïë súâ vaâo tay töi: - Ai baão anh vaâ anh Nhaån khöng ruã em ài! Coá em, boån choá chùèng daám laâm gò! Töi bôu möi: - Xaåo ài maây! Dïë chúáp mùæt: - Em noái thêåt maâ! Töi hûâ muäi: - Chùèng leä con Hùæc-Ñn laåi súå maây? - Con Hùæc-Ñn khöng súå em, nhûng em quen vúái chõ Thúm. Em xin vö bùæn chim laâ chó cho liïìn. Töi ngaåc nhiïn: - Chõ Thúm naâo? Baâ La Saát àoá haã? http://ebooks.vdcmedia.com
 19. HAÅ ÀOÃ 19 Dïë gêåt àêìu: - ÛÂ. Nhûng chõ Thúm chó laâ baâ La Saát vúái anh Nhaån vaâ nhûäng ngûúâi khaác thöi. Vúái em thò khaác. Chõ Thúm thûúng em lùæm. Nghe thùçng Dïë khen chõ Thúm cuãa noá, töi ruåt cöí: - Con nhoã àoá dûä quaá chûâng! Lêìn naây, Dïë khöng buöìn caäi coå vúái töi. Noá chó phaãn àöëi bùçng caách àûáng im nhùn nhoá. Chùæc noá súå nïëu noá bïnh vûåc chõ Thúm chùçm chùåp, lêìn sau ài àêu töi vaâ Nhaån seä khöng ruã noá ài cuâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 20 CHÛÚNG 5Ã Thùçng Dïë tñnh àuáng. Ba ngaây sau, Nhaån ruã töi ài tùæm suöëi, töi liïìn "vêån àöång" cho Dïë ài theo. Thoaåt àêìu, Nhaån tûâ chöëi: - Noá phaãi cho boâ ài ùn! Dïë àûáng bïn caånh, phuång phõu: - Thò em dêîn boâ theo ra suöëi. Em àïí noá gùåm coã trïn búâ. Nhaån cuäng húi xiïu xiïu: - Dùæt noá theo cuäng àûúåc. Nhûng maây phaãi coi chûâng. Lêìn trûúác maây àïí noá leãn vaâo vûúân rau öng Taå dêîm naát möåt lêìn röìi. Dô nhiïn laâ Dïë àöìng yá ngay. Vaâ noá ba chên böën cùèng chaåy ra chuöìng boâ sau vûúân, thaáo then caâi, dùæt boâ ài theo töi vaâ Nhaån. Con suöëi laâng Haâ Xuyïn khöng xa nhaâ dò Saáu bao nhiïu. Chuáng töi bùng qua ba caánh àöìng, möåt rêîy mña vaâ hai nûúng khoai mò àaä thêëy doâng nûúác uöën khuác trûúác mùåt. Vûâa túái núi, thùçng Dïë àïí mùåc con boâ àuãng àónh nhaá coã caånh mêëy göëc dûúng liïîu cao vuát, noá vöåi vaâng truát boã hïët quêìn aáo vaâ cûá trêìn truöìng nhû thïë lao vuát xuöëng doâng nûúác xanh, búi ra giûäa suöëi. Vûâa cúãi aáo, Nhaån vûâa hoãi töi: - Anh biïët búi khöng? Töi cheáp miïång: - Khöng. Höìi trûúác tao coá búi sú sú. Nhûng bêy giúâ quïn hïët röìi. - Vêåy anh xuöëng suöëi vúái em, em têåp búi cho. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2