intTypePromotion=1

Hành trình xa thẳm phần 1

Chia sẻ: Anh Heomap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
6
download

Hành trình xa thẳm phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hay hướng dẫn cách làm người giúp các bạn có kỹ năng sống tốt trong cuộc sống hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hành trình xa thẳm phần 1

  1. HÀNH TRÌNH XA TH M 1. B t u b ng m t bi t danh: “No. 1” nhé! Nhà m c a hàng video. n khi “tri u i digital” lên ngôi bèn chuy n sang kinh doanh CD - VCD - DVD các lo i, nhưng v n còn ch a m t k nh h p cho video c quy n khai thác món phim b có khi dài n g n trăm cu n. M t c a hàng a năng! C a hàng r ng không quá 16 mét vuông, v y mà có c m giác c th gi i ư c nén ch t vào ó, h p d n và kỳ thú còn hơn công ngh ĩa nén MP4! Dĩ nhiên, có nén thì ph i có bung. Th là sáng trưa chi u t i, c th gi i bung ra trên màn hình 21 inches. M thì b n nhau xa x , m á ng c, rư t nhau chí ch t, áo váy h hênh; H ng Kông thì bay lư n veo véo, bi n hóa nhì nh ng, cư i căng cơ m t; Hàn Qu c thì co ro tím tái, khóc l ngư i vì yêu, nư c m t nh u nh o tư ng ng p c nhà... y là phim cho ngư i l n, ch tr con thì ư c h n m t gian riêng, be bé thôi, nhưng em nào sà vào thì cũng ng p th vì a d ng. Nhìn bìa l n t a c hoa c m t, th t c tim, mu n ôm h t k ĩa v nhà ø xem cho th a! Nhưng ng có mơ, tr con là m m là ch i, ph i nuôi ph i dư ng ph i qu n ph i thúc cho khéo ch th l ng ra có mà h ng bét. Ngay quý t , con ch c a hàng ây, m i ngày cũng ch ư c “nhìn th gi i” có vài ti ng ng h , còn l i là ph i h c, h c mai sau thành ngư i ch ! Nói rõ hơn m t chút, ông bà ch ây v n hi m mu n, thí nghi m th nghi m lung tung không ăn thua cu i cùng ành vào b nh vi n xét nghi m. Y h c ti n b , dĩ nhiên là t n i a ti n, nên cu i cùng ư c m n con. Mà con trai nhé! Th là quý t nghi m nhiên thành “No. 1”. Nhưng ng tư ng h con c nh t thì hư, “No.1” nhà này ngoan c c. Khi còn “tr ng nư c” thì khóc v a ph i, ngh ch cũng v a ph i, nói chung là r t ngoan. L n lên i h c m i úng là “No. 1”! H c b các năm chưa t ng xu t hi n t “khá” bao gi , ch toàn “gi i” là “gi i”. i u này làm ph huynh ch t l m vì h nh phúc, h nh phúc n n i chi c mũi tr nên au n m t cách kỳ l . Nói ra i u này hơi mâu thu n, h nh phúc sao l i kèm n au? Mà có au thì cũng au qu n ru t hay au váng óc, ch sao l i au nh c mũi? Thì ra là v y: m i khi i h p ph huynh, nghe th y ch nhi m khen con mình ngoan và gi i, “ph huynh” b cơn hưng ph n chi m tr n não b , sau ó tác ng ngư c xu ng vùng m t, chi c mũi là chi ti t duy nh t nhô ra kh i gương m t, nên nó làm nhi m v h ng ch u m i cơn xung ng, mũi l i hào phóng chia s v i màu hai bên má b ng cách n ra căng ph ng. Liên t c th , h i không au làm sao ư c? V nhà, “Ma ma” th m thì vào tai “Papa”: “Ph i chi h i ó sinh ôi, gi ã...”, gi a ch ng b l ng câu nói như ng m ý trách móc, khi n “Papa” quay h n m t vào tư ng t i h n vì bi t mình có l i! Sáng sáu gi , “Mama” âu y m g i: “No. 1 c a m ơi, th c d y th c hi n quy n công dân i nào”. Và a con tung chăn ng i d y, vui sư ng nhìn b a sáng “Mama” ã chu n b s n, thơm n c mũi. “Papa” thì ng i trên xa-lông phòng khách, áo qu n t ch nh, ch a con “th c hi n quy n công dân” xong là ưa ngay ra xe, h t ng n trư ng m t cách an toàn. Suýt soát 8 gi , “Papa” s ghé cơ quan làm vi c. “Mama” nhà i u khi n hai a cháu giúp vi c trông coi buôn bán c a hàng. âu c vào y, răm r p và trôi ch y t tháng n qua năm kia.
  2. H t tháng n qua năm kia, ch ng m y ch c mà con trai l n ph ng. M t t i bên bàn ăn, b ng “Papa” gi t thót mình khi th y a con yêu trư c m t b ng dưng có nét gì là l . Mư i sáu tu i, trông th ng bé ph ng phao như m t thanh niên. T o hóa khéo ban cho m y cu c u l a tu i này m t hàng lông tơ ch y l m trên mép, khi n chúng n a t hào n a ngư ng ngư ng. ang ăn, “No. 1” linh c m có gì ó không bình thư ng, ng ng ph t u lên: “Papa! Có gì mà nhìn con khi p th ?”. Bà m ang r c tiêu vào bát canh cá thác lác n u chua, h t h i nhìn hai b con n n i r c tiêu luôn c ra bàn, lòng y ng v c. “Papa” cúi m t và n t ũa cơm, m m cư i: “Con trai, con ã l n!”. Th ng nhóc l n m th phào. Tư ng chuy n gì, hóa ra... “Hóa ra, mình ã l n?”. T i ó, th ng con ng t n ng n trư c chi c gương trong phòng t m, v a l m nh m vu vơ bài hát “Tình thơ” ang r t th nh hành trong gi i h c trò, v a... săm soi cơ th mình. Và ch t m t, lòng b i h i xác nh n “hóa ra mình ã khác trư c th t...”, r i kh khàng ưa tay lên m t, làm ng tác “h y di t” m t chi c m n gay không bi t t âu chình ình vô duyên trên má. 2. Tò mò có kh i ngu n cho m t sai l m nào không? Th i bu i c nh tranh, làm ăn cái gì cũng khó. Có m i m t o n ph ng n ng n, v y mà t dưng âu m c lên năm - sáu c a hàng kinh doanh băng ĩa. C a hàng nào cũng bóng loáng k bàn, sáng trưng èn óm, poster ca sĩ và phim m i treo ch p ch i kh p nơi, h p háy s c màu. Có ch còn u tư c h th ng máy ĩa cho khách tha h nghe và xem th , ki m tra xem ĩa có t t không. Ch p nh n c trư ng h p khách ch nghe m i bài “hit” trong album, còn m y bài còn l i là bài “ n”, nên chán, không thèm mua, ch c a hàng v n vui v ch p nh n, ch không có c nh m t n ng mày chau như th i “thi u th n” xưa kia. M t t i gia ình qu n t bên bàn ăn, “Mama” m t u xìu, gi ng lo l ng: Mai ch nh t, hai b con giúp tôi d n d p l i c a hàng. Tôi ã g i ngư i n thi t k l i cho b t m t. May ra lôi kéo ư c m t s ... Ch tình hình này, tôi e không n... “Papa” i m tĩnh quay sang con trai ang say mê húp canh măng: “Con trai, con giúp b ch ?”. Và con trai nhanh chóng m m cư i, n cư i t a sáng r ng r làm bóng èn treo lơ l ng trên bàn ăn ph i h th n vì thua kém. Con trai g t gù, tư ng chuy n gì, s c kh e tu i mư i sáu mà ch khuân vác hay lôi kéo m y k ĩa, m y cái bàn, th m tháp gì kia ch ? Bu i sáng th t n ào. Th n quét sơn, trang trí vung v y màu s c kh p b c tư ng. Ch ng m y ch c căn phòng “xì-tin” không thua gì phòng Karaoké. Xe t i ch n ùn ùn m y cái k nh a màu en bóng b y. M t ám gh nh th p cũng b ng nh a, nhưng s c s b n màu xanh - - tím - vàng. R i treo treo dán dán kh p nơi nh ng khuôn m t ngh sĩ ang “m t”. ám băng video m b qu ng vào m t xó. S ph n chúng v y là xong i! Th i bu i này, kinh doanh ph i n m b t k p th i, ph i bi t linh ng lúc nào “ a” lúc nào “chuyên”, không th cái ám video c ng k nh vư ng víu làm b n m t khách hàng “th h m i” ư c.
  3. T i, dãy èn tr n ư c b t lên, tăng thêm h p d n vì có pha ch p màu. C nhà m t ph , nhưng nhìn nhau sung sư ng. Rõ kh , m i l n như th chi c mũi l i ư c d p n i cơn au! C a hàng hút khách tr l i. “No. 1” ngoài gi i h c, th nh tho ng giúp m thu ti n hay l a ch n ĩa cho khách. C m th y mình giá tr h n. Th nh tho ng, có m y a b n thân ghé ngang, “No. 1” ư c d p tr tài phô phang ki n th c v tình hình âm nh c l n i n nh trong và ngoài nư c, khi n ám kia ph c lăn. d n ch ng cho l i nói, “No. 1” b t màn hình 21 inches. Th gi i ang nén ch t trong gian phòng 16 mét vuông ch t bung ra th . C lũ dán m t vào, mê tít. Nào ho t hình 3D (Ch c! ng nghĩ phim ho t hình ch dành cho tr con. Ho t hình mà hay “ nh cao” thì l a tu i nào cũng m u i); nào phim th n tho i - phiêu lưu vi n tư ng tràn y k x o c a Hollywood; nào là... và nào là... “T i gi h c bài r i, con trai yêu quý c a b !” - “Papa” t ng t xu t hi n nơi c a, nghiêm kh c nh c nh , ôi mày hơi chau nh . ám b n ng thanh: “Cháu chào bác ”. n ã dăm phút n a thì kéo nhau v , r i rít vào tai “No. 1”: “Này, nh nhé! Hôm nào ch n cho chúng t vài ĩa, xem máy tính t i nhà. ây khách kh a bán buôn, không ti n”. Và th ng con trai g t u cái r p, ni m hãnh di n dâng trào trong lòng như sóng bi n ông. * ** D o này thi c liên miên, l ch h c chính khóa l n ngo i khóa làm cho ám h c trò n. V nhà, “No. 1” ch mu n lăn ra ng ho c lén ra k ĩa tìm vài album ho c phim ho t hình 3D thư giãn u óc. “Mama” thương con nên chi u. Ch có “Papa” th nh tho ng m x ch c a phòng riêng c a “No. 1”, nh c nh : “T i gi h c bài r i, con trai!” - gi ng v n tràn tr âu y m, nhưng khi n th ng con lên cơn t i thân, th m chí hơi b c mình. Nó nghĩ, “Papa” qu n lý gi gi c c a nó như v y là hơi ch t. Không hi u vì sao c a hàng thưa khách d n. Cũng ĩa Tàu, cũng poster ca sĩ ang “m t”, cũng qu y cũng k nhoang nhoáng, cũng b ng giá c , cũng ti p ón chào m i ni m n , sao t dưng s lư ng ĩa bán ra s t h n v y nh ? “Mama” lo l ng n quên cư i chào khách m i. V khách m i bư c vào, “thanh niên ưu tú” h n hoi. Anh ta v t kính màu lên mái tóc inh nhu m hoe vàng x t y mousse, sau m t h i l a l a ch n ch n ng d y xuôi tay, v m t th t v ng. o n, anh ta ti n t i qu y, h i th m câu gì ó vào tai cô bé ph c v làm cô này hơi ng ngư i. Cô này l i g n r tai chuy n cho “Mama”. n phiên “Mama” ng ngư i kèm gương m t ng. M y cái l c u ngo y ngu y làm khách bĩu môi bư c ra không m t l n ngoái l i. T i, cũng bên bàn ăn, “Mama” không nói nhi u như m i khi. “Papa” th y l , h i: Sao th ? C a hàng hôm nay m à?
  4. Còn ph i h i, m c tháng nay r i. Này - “Mama” tr gi ng thì thào - nguyên do là mình không áp ng n i yêu c u c a khách... “Papa” xoa c m: Tôi giúp ư c gì không? Có l mình ph i... - “Mama” buông l ng câu nói. a con ng i nghe, ch ng phán oán ư c gì. Chuy n kinh doanh là chuy n c a ngư i l n, còn nó, nhi m v là ph i h c cho gi i. Năm sau sang l p mư i m t, nghe b o chương trình còn n ng g p b i! * ** Khách ông tr l i. Doanh s tăng v t. Xu t hi n nhi u hơn các v “thanh niên ưu tú” v t kính màu lên tóc nhu m hung - vàng - nâu x t y mousse, n a nhón nhén n a v v p v c tay vào cái túi nh a màu en ch a y ĩa ư c t gian nhà sau. “Khách ông quá, ph i chia ra t ng khu v c mà ph c v ” - “Mama” gi i thích v y, ti n th c m ti t th ng con ch nên bén m ng t i “khu v c nhà sau” này, càng không ư c tham gia vào chuy n kinh doanh. y là chuy n c a ngư i l n, “chíp-hôi” bi t gì, mó vào ch t rách vi c. Bà gi i thích thêm: “Chuy n này hơi ph c t p m t chút, con ch c n chăm ch h c hành cho m nh !”. “Papa” d o này bê tr vi c cơ quan nhi u hơn. Ông b n ph v ch y i ki m hàng. Th i kinh doanh, ph i lùng ra hàng hi m, hàng c thì m i ăn thua. Ch không, m i o n ph ng n t n mà năm sáu c a hàng, có mà dìm nhau ch t d m. Công vi c c a “ph huynh” quay cu ng. Con trai c a “ph huynh” ã l n, sáng t d y không ch ai g i, t th c hi n quy n công dân, t dong chi c Wave Tàu n trư ng. Chuy n, h c sinh bây gi kh i a con nhà “thư ng lưu” b nh ch e cư i trên c “@”, thì ám “h lưu” như “No. 1” ây ng t ngư ng v i Wave Tàu có gì là hi m? Có xe, qu th t m i chuy n khác h n. B n bè t t p nhau sau gi h c nhi u hơn. i âu cũng có ôi có c p, không ph i như th i i chi c “ a hình”, mu n èo ai cũng khó. Ch ng l b o con b n ng i nơi sư n ngang, trông như b b ch, l i th y chư ng chư ng m t làm sao. Bây gi thì “vô tư” i, vèo m t cái ra ph chè, mư i lăm phút nói cư i cũng l y l i năng lư ng cho bu i chi u ti p t c l ch h c “ngo i khóa”. * **
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2