Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 12

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

122
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 12

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -212- Håi thø m­êi hai ThÇn kiÕm thÞ uy Ph­¬ng §ång Tö Kú,nh×n qua Tèng PhïbiÕt chËmµ?r¶i nãi: - TuyÕt Nghi l∙o thËt sù muèn råi l¾m §ång Tö Kú nãi: - Kh«ng sai, h«m nay l∙o phu kh«ng thÓ lµm râ chuyÖn nµy. TuyÕt Nghi nh×n qua hai vÞ t«ng chñ cña hai ®¹i m«n ph¸i lµ NhËp V©n ®¹i s­ vµ Ho¾c Minh Phong råi nãi: - T¹i h¹ cã mét ®iÒu kiÖn. ThÇn s¾c cña §ång Tö Kú chît trÇm xuèng, l∙o nãi: - §iÒu kiÖn g×? Ng­¬i ®Þnh gië trß g× víi l∙o phu ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - L∙o kh«ng ®ång ý ch¨ng? §ång Tö Kú c­êi nh¹t nãi: - Ng­¬i t­ëng l∙o phu lµ h¹ng ng­êi nµo mµ chÞu sù hiÕp chÕ cña ng­êi kh¸c chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi ha h¶ råi nãi: - T«n gi¸ kh«ng ®ång ý th× th«i vËy. Xin l­îng thø lµ v¶n bèi kh«ng thÓ nãi râ ra danh hiÖu cña s­ m«n. §ång Tö Kú né khÝ nãi: - TiÓu tö hä Ph­¬ng kia, ng­¬i kh«ng sî chÕt µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - Tõ lóc t¹i h¹ b­íc vµo giang hå ®Õn giê ch­a cã nh©n vËt nµo cã ®∙ b¶n lÜnh bøc t¹i h¹ ®Õn tö ®Þa, t«n gi¸ xuÊt ng«n nãi nh­ vËy lµ cho r»ng vâ c«ng cña t¹i h¹ kh«ng thÓ tù vÖ ch¨ng? - Kh«ng sai! L∙o phu muèn lÊy m¹ng ng­¬i thËt dÔ nh­ trë bµn tay. - T¹i h¹ kh«ng tin. - Ng­¬i kh«ng tin th× h∙y thö xem. §Õn lóc nÇy th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ biÕt trong thêi gian gÇn ®©y §ång Tö Kú ch­a hÒ gÆp LiÔu My N­¬ng còng nh­ hai thuéc h¹ Ng∙i §«ng H¶i vµ Cao V« §Þch, nÕu kh«ng th× l∙o ta hµ tÊt ph¶i tra hái s­ m«n cña chµng. NhÊt thêi chµng chît nghÜ ra mét kÕ nªn mÜm c­êi nãi: - §ång Tö Kú, chóng ta ®¸nh cuéc víi nhau nhÐ. §ång Tö Kú ng¹c nhiªn hái l¹i: - §¸nh cuéc µ? §¸nh cuéc c¸i g×? - §¸nh cuéc lµ l∙o kh«ng thÓ th¾ng ®­îc t¹i h¹. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -213- - L∙o phu kh«ng thÓ th¾ng ®­îc ng­¬i? - Kh«ng sai! L∙o cã d¸m ®¸nh cuéc kh«ng? - Hµ hµ... §­¬ng nhiªn lµ d¸m råi. NÕu l∙o phu kh«ng d¸m th× ®©u cßn lµ mét trong Ngò §¹i Ma Chñ? TiÓu tö, l∙o phu sÏ cho ng­¬i mét c¬ héi lµ ®Ó ng­¬i tù ®­a ra giíi h¹n chiªu sè ®Êy. - §­îc! Mét ngµn chiªu nhÐ! §ång Tö Kú trîn m¾t h¸ miÖng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ kh«ng nãi g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi nãi tiÕp: - ThÕ nµo? Chõng ®ã Ýt qu¸ ch¨ng? §ång Tö Kú thë dµi mét håi råi nãi: - Ýt µ? NhiÒu qu¸ ®Êy. TiÓu tö xem ra ng­¬i ng«ng cuång th¸i qu¸ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cã ý trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - N¨m tr¨m chiªu nhÐ. §ång Tö Kú nãi: - VÉn nhiÒu qu¸. L∙o kh«ng chê ®îi ph­¬ng lªn tiÕng mµ véi vµng nãi tiÕp: - ThÕ nÇy nhÐ, l∙o phu vµ tiÓu tö ng­¬i ®éng thñ trong vßng n¨m m­¬i chiªu th«i, nÕu trong n¨m m­¬i chiªu mµ l∙o phu kh«ng th¾ng ®­îc ng­¬i th× mäi chuyÖn sÏ tuú tiÓu tö ng­¬i xö lý. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× c­êi thÇm trong bông. Tèng Phï, An TiÓu B×nh vµ Ho¾c Minh Phong còng rÊt ®¾c ý, chØ cã NhËp V©n ®¹i s­ v× ch­a tËn m¾t môc kÝch vâ c«ng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn khi nghe chµng khiªu chiÕn víi §ång Tö Kú th× l∙o ®∙ ngÇm thÊt kinh råi, b©y giê nghe §ång Tö Kú giíi h¹n trong n¨m m­¬i chiªu mµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng cã ph¶n øng g× th× l∙o cµng lo l¾ng gÊp béi. NhËp V©n ®¹i s­ chau ®«i mµy b¹c ®Þnh khai khÈu th× ®∙ nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ kh«ng cÇn lo l¾ng, Ph­¬ng l∙o ®Ö sÏ kh«ng thua ®©u. §ång Tö Kú hõ mét tiÕng råi nãi: - Tèng Phï, ng­¬i d¸m b¶o ®¶m thÕ µ? Tèng Phï mÜm c­êi nãi: - Sao l¹i kh«ng d¸m? Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Tèng l∙o kh«ng cÇn ph¶i b¶o ®¶m, chØ cÇn l∙o ®Õm giïm chiªu sè cho v¶n bèi lµ ®­îc råi. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Tèng Phï, cã mét chuyÖn ng­¬i cÇn ph¶i nhí kü ®Êy. Tèng Phï liÒn hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -214- - ChuyÖn g×? Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ sî Tèng mç ®Õm sai chiªu sè? §ång Tö Kú nãi: - Tèng Phï, nÕu tiÓu tö nµy b¹i trËn th× e r»ng l∙o phu còng kh«ng thÓ bâ qua cho ng­¬i ®Êy. Tèng Phï gi¶ vê kinh sî, l∙o ®­a tay sê ®Çu m×nh vµ nãi: - Kh«ng lÎ §ång Tö Kú ng­¬i còng cã høng thó víi thñ cÊp cña Tèng mç sao? §ång Tö Kú c­êi h× h× nãi: - Kh«ng sai! L∙o phu cã m­êi mÊy con m∙nh cÈu, thñ cÊp cña ng­¬i ®ò ®Ó chóng ®¸nh chÐn mét böa ®Êy. Tèng Phï rïn vai lÌ l­ìi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c Bang chñ, xem ra ph¶i m­în ®¶ cÈu bçng cña Bang chñ råi. Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - L∙o phu s¼n sµng chê lÖnh. Tèng Phï nãi: - §a t¹ Bang chñ høa gióp Tèng mç giÕt mÊy con ¸c cÈu ®ã. Trong lóc hai ng­êi ®èi ®¸p th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ b¹t kiÕm ra khái vâ. §ång Tö Kú chó môc nh×n vµo b¶o kiÕm cña chµng, thÇn s¾c lé vÎ kinh ng¹c, mét lóc sau l∙o buét miÖng hái: - TiÓu tö, b¶o kiÕm cña ng­¬i tõ ®©u mµ cã vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Xem ra tr­êng kiÕm nµy cña s­ phô cã Ên t­îng rÊt s©u s¾c trong ®Çu l∙o nµy. NghÜ ®Õn ®©y th× chµng buét miÖng nãi: - B¶o kiÕm cña t¹i h¹ lµ do mét vÞ tiÒn bèi ban tÆng. §ång Tö Kú véi hái: - Cã ph¶i lµ TrÇn Hy ChÝnh kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, chµng nh×n thanh b¶o kiÕm vµ nãi: - ChuyÖn nµy µ? Chê sau khi ®éng thñ xong n¨m m­¬i chiªu, nÕu l∙o th¾ng ®­îc t¹i h¹ th× lóc ®ã tù nhiªn t¹i h¹ sÏ nãi. §ång Tö Kú thÇm nghÜ: - M×nh cÇn ph¶i nhanh chãng ®¸nh b¹i tiÓu tö nµy, khi ®ã tÊt sÏ biÕt tÊt c¶ mäi chuyÖn. NghÜ nh­ vËy nªn l∙o kh«ng hái n÷a mµ l¹nh lïng nãi: - §­îc, l∙o phu sÏ dùa vµo ®«i tay nµy ®Ó øng phã víi b¶o kiÕm cña ng­¬i. TiÓu tö, ng­¬i mau xuÊt thñ ®i th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi nãi: - T«n gi¸ tù ®¹i nh­ thÕ th× t¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n m¹ng th«i. Nãi ®o¹n chµng vung kiÕm ®©m tíi tr­íc mét thÕ rÊt b×nh th­êng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -215- §ång Tö Kú liÒn xuÊt h÷u thñ, ngò chØ xoÌ ra nh­ nanh vuèt m∙nh thó chôp th¼ng vµo thanh kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Thñ ph¸p tay kh«ng ®o¹t kiÕm cña l∙o cùc kú ¶o diÖu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuy ch­a thi triÓn kiÕm ph¸p cña s­ m«n vµ chiªu chµng võa míi xuÊt rÊt b×nh th­êng nh­ng th©n thñ vµ ph¶n øng cña chµng v« cïng mÉn nhuÖ, thÕ mµ suýt chót n÷a th× bÞ tr¶o thñ cña §ång Tö Kú chôp tróng th©n kiÕm. BÊt gi¸c chµng kinh h¶i, thÇm nghÜ: - Xem ra l∙o ma ®Çu hä §ång nµy cao minh h¬n LiÔu My N­¬ng kh«ng Ýt. Trong lóc ®ang nghÜ th× tr­êng kiÕm cña chµng ®∙ triÖt håi. §ång Tö Kú l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - TiÓu tö, nÕu ng­¬i chØ biÕt nh÷ng chiªu kiÕm ph¸p thÕ nÇy th× l∙o phu khuyªn ng­¬i kh«ng nªn tü thÝ n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi gi¶ vê ng¹c nhiªn, chµng hái: - T¹i sao vËy? §ång Tö Kú nãi: - §õng nãi lµ n¨m m­¬i chiªu, sî r»ng ch­a tíi m­êi chiªu th× tr­êng kiÕm cña ng­¬i ®∙ rêi khái tay råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ kh«ng tin. Lêi døt kiÕm xuÊt, lÇn nÇy chµng còng ®©m ra mét thÕ b×nh th­êng nh­ tr­íc. Nh­ng lÇn nÇy §ång Tö Kú kh«ng vung tr¶o thñ chôp vµo th©n kiÕm mµ cong ngãn tay nh»m bóng vµo th©n kiÕm. ThÕ kiÕm cña TuyÕt Nghi vèn xuÊt ra rÊt chËm tr«ng ch¼ng cã g× ®Æc biÖt c¶, thÕ bóng kiÕm cña §ång Tö Kú cã thÓ nãi lµ rÊt h¬p thêi hîp ph­¬ng vÞ, nÕu tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕn chiªu gi÷a chõng th× sÏ bÞ ®èi ph­¬ng bóng tróng th©n kiÕm. Trong tÝc t¾c, kiÕm vµ chØ s¾p ch¹m nhau th× nghe TuyÕt Nghi l¹nh lïng hõ mét tiÕng, h÷u thñ chît trÇm xuèng, tr­êng kiÕm ®ét nhiªn tõ d­íi biÕn thÕ ®©m lªn. §­êng kiÕm vót ®i nh­ chíp nh»m vµo chiÕc miÖng réng cña §ång Tö Kú mµ tiÕn. §ång Tö Kú h¬i ng¹c nhiªn, chiªu thøc bÊt biÕn nh­ng h÷u thñ cña l∙o còng tiÕn lªn tr­íc cùc nhanh. L∙o nghÜ thÕ bóng nµy sÏ lµm cho tr­êng kiÕm cña ®èi ph­¬ng chÊn ®éng mµ v¨ng khái tay. Nh­ng thùc tÕ l¹i kh«ng nh­ vËy, tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi kh«ng nh÷ng kh«ng rêi khái tay mµ cßn loÐ lªn mét ®¹o hµn quang nh­ sÊm chíp vµ thuËn theo h­íng vung tay cña §ång Tö Kú mµ uy hiÕp khuûu tay cña l∙o. §ång Tö Kú véi dÞch sang ba b­íc tr¸nh nÐ vµ lín tiÕng nãi: - H¶o kiÕm ph¸p! Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - §ång Tö Kú, l∙o ph¶i cÈn thËn ®Êy! B¶o kiÕm cña t¹i h¹ rÊt s¾c bÐn. "So¹t, so¹t " kiÕm phong chît vang lªn nh­ cuång phong t¶o diÖp, trong chíp m¾t Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ c«ng liªn tiÕp ba kiÕm. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -216- LÇn nÇy th× §ång Tö Kú kh«ng d¸m tá ra khinh suÊt n÷a. Bëi lÎ chiªu kiÕm tr­íc ®ã cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi khiÕn l∙o ta c¶m thÊy cã vÎ g× quen thuéc. NÕu TuyÕt Nghi kh«ng nhanh chãng c«ng thªm ba chiªu th× nhÊt ®Þnh §ång Tö Kú sÏ cã ®ò thêi gian ®Ó nghÜ ra chiªu kiÕm ph¸p do lµ lé sè cña KiÕm ThÇn. Song ph­¬ng chiÕt gi¶i qua m­êi bèn, m­êi l¨m chiªu th× §ång Tö Kú ®∙ b¾t ®Çu r¬i vµo thÕ bÞ ®éng, nh­ng víi th©n phËn lµ mét trong Ngò Ma, ®¹i ng«n ®∙ lé xuÊt th× lóc nÇy dï l∙o cã muèn lÊy binh khÝ ra còng kh«ng tiÖn lÊy. Qua b¶y t¸m chiªu n÷a th× bçng nhiªn §ång Tö Kú chép lÊy c¬ héi xuÊt liÒn mét lóc bèn n¨m ch­ëng råi qu¸t lín: - Ngõng tay! Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt ng¹c nhiªn, chµng thu kiÕm b­íc lui råi hái: - ThÕ nµo? L∙o chÞu thua råi µ? §ång Tö Kú trîn trßn song môc nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi th¸i ®é l¹nh lïng, l∙o nãi: - Ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶ kinh, chµng thÇm nghÜ: - T¹i sao l∙o ta ph¶i nhÊt ®Þnh ®iÒu tra xem ta cã ph¶i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn hay kh«ng nhÜ? Xem ra bªn trong tÊt ph¶i cã duyªn cí råi. NghÜ ®o¹n chµng cao giäng nãi: - Ph¶i th× sao? Kh«ng ph¶i th× sao? §ång Tö Kú nãi: - Tr«ng kiÕm ph¸p cña ng­¬i ®óng lµ tuyÖt häc Long Hµnh B¸t KiÕm cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp, nÕu ng­¬i kh«ng ph¶i lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× lµm sao ng­¬i häc ®­îc bé kiÕm ph¸p nµy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn mÜm c­êi, chµng nãi: - Ch­a hÕt n¨m m­¬i chiªu mµ t«n gi¸ còng ch­a th¾ng ®­îc t¹i h¹, nÕu t¹i h¹ kh«ng nãi th× còng ch¼ng tr¸i víi quy ­íc ban ®Çu. §ång Tö Kú c­êi nh¹t nãi: - TiÓu tö hä Ph­¬ng kia, cã mét chuyÖn mµ lÎ ra ng­¬i ph¶i hiÓu râ chø? - ChuyÖn g×? - Uy danh cña KiÕm ThÇn kh«ng cho phÐp hËu nh©n cña l∙o ta huû diÖt, nÕu tiÓu tö ng­¬i lµ ®Ö tö cña KiÕm ThÇn mµ kh«ng d¸m thõa nhËn tr­íc mÆt ng­êi kh¸c th× e r»ng ng­¬i kh«ng xøng ®¸ng lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn n÷a. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, tuy l∙o ta dïng kÕ khÝch t­íng ®Ó ta tiÕt lé th©n phËn nh­ng qu¶ thËt lµ uy danh cña s­ phô kh«ng thÓ v× ta mµ tçn h¹i. NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c chµng trÇm giäng nãi: - §óng vËy! Ph­¬ng mç chÝnh lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -217- Cuèi cïng th× chµng còng thõa nhËn. §ång Tö Kú h¬i bÊt ngê nh­ng l∙o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Qu¶ nhiªn tiÓu tö ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai! T«n gi¸ ®∙ võa ý råi chø? Bçng nhiªn §ång Tö Kú ngÉn ng­êi ra nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét håi l©u råi thë dµi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp thËt lµ kh«ng cã chuyÖn g× kh«ng th«ng râ, cuèi cïng th× l∙o ta còng cã ®­îc mét truyÒn nh©n nh­ ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy lêi nãi nµy cã vÎ kú hoÆc, chµng thÇm nghÜ: - Nghe ng÷ khÝ cña l∙o th× h×nh nh­ Ngò §¹i Ma Chñ kh«ng tin lµ s­ phô sÏ t×m ®­îc mét truyÒn nh©n nh­ ta. NghÜ ®o¹n chµng nãi: - Gia s­ d­îc vâ l©m t«n x­ng lµ KiÕm ThÇn nh­ng ®¸ng tiÕc lµ t¹i h¹ tµi n¨ng cã h¹n nªn khã ®¹t ®­îc mét ph©n m­êi së häc cña gia s­. §ång Tö Kú l¾c chiÕc ®Çu to cña m×nh lín tiÕng nãi: - ChuyÖn nµy sao cã thÓ nh­ vËy ®­îc? T¹i sao Thiªn Ma N÷ l¹i xuÈn ngèc nh­ vËy chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn nµy cã liªn quan g× ®Õn Thiªn Ma N÷? - Sao l¹i kh«ng liªn quan? Nhí lÇn tr­íc, sau khi gÆp lÖnh s­ th× n¨m ng­êi bän l∙o phu cã tËp héi mét lÇn, theo §éc §¹i Phu vµ Thiªn Ma N÷ nãi th× KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ l©m träng bÖnh kh«ng cßn t¹i thÕ ®­îc bao l©u. - L∙o ®ang nguyÒn rña s­ phô cña t¹i h¹ ®Êy µ? - ¸c Khçng Minh rÊt tinh th«ng y ®¹o, ngµy ®ã h¾n tõng chÈn m¹ch cho lÖnh s­ trªn Nga My - Kim §Ønh, sau ®ã ¸c Khçng Minh nãi ®óng nh­ lêi cña Thiªn Ma N÷ dù ®o¸n lµ bÖnh cña TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ nhËp vµo c¨n cèt råi, quyÕt kh«ng thÓ sèng h¬n mét n¨m n÷a. - Toµn lµ nh÷ng lêi x»ng bËy, nÕu gia s­ kh«ng thÓ sèng qu¸ mét n¨m n÷a th× lµm sao cã thÓ truyÒn vâ c«ng cho t¹i h¹? - Kh«ng sai ®ã chÝnh lµ ®iÒu l∙o phu kh«ng hiÓu nçi. Theo lý mµ nãi th× ¸c Khçng Minh tuyÖt kh«ng thÓ chÈn lÇm m¹ch, huèng hå khi ®ã lÖnh s­ vÉn ch­a vÉn ch­a cã ®­îc gan cña con c¸ chÐp vµng, nÕu muèn phôc håi tinh lùc th× ®ã lµ chuyÖn kh«ng thÓ nµo x¶y ra ®­îc. - Toµn lµ nh÷ng lêi l¸o khoÐt bÞa ®Æt. §ång Tö Kú l¹nh lïng nh×n TuyÕt Nghi vµ nãi tiÕp: - TiÓu tö, l∙o phu hái ng­¬i c©u nµy hy väng lµ ng­¬i theo sù thËt mµ tr¶ lêi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - T«n gi¸ cø hái, chuyÖn g× cã thÓ tr¶ lêi ®­îc th× tù nhiªn t¹i h¹ sÏ theo sù thùc mµ tr¶ lêi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -218- §ång Tö Kú hái: - HiÖn giê lÖnh s­ ®ang ë ®©u? - Cïng Lai S¬n. - LÖnh s­ vÉn cßn t¹i thÕ µ? Søc khoÏ cña l∙o ta nh­ thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét håi l©u mµ kh«ng nãi g×. §ång Tö Kú liÒn nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i trÇm ng©m kh«ng nãi nh­ thÕ, ph¶i ch¨ng lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn? L∙o thay ®æi c¸ch x­ng h«, gäi Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö, ®iÒu nÇy râ rµng lµ l∙o ®∙ thõa nhËn th©n phËn cña chµng vµ tin chµng lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi: - §ång Tö Kú, chØ cã chuyÖn nµy lµ xin l∙o l­îng thø v× t¹i h¹ kh«ng thÓ nãi ra ®­îc. §ång Tö Kú ng¹c nhiªn hái: - Ng­¬i kh«ng muèn nãi ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng ph¶i lµ kh«ng muèn nãi mµ lµ kh«ng thÓ nãi. §ång Tö Kú ng÷a mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - L∙o phu hiÓu råi. - L∙o hiÓu c¸i g× chø? - TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ xu«i tay nh¾m m¾t råi. - ChuyÖn nµy... T¹i h¹ vÉn kh«ng thÓ nãi. - Ph­¬ng l∙o ®Ö, tr­íc sau g× ng­¬i vÉn cø mét c©u "kh«ng thÓ nãi ", ®iÒu nÇy khiÕn l∙o phu cµng tin r»ng lÖnh s­ TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ thËt sù quy tiªn råi. §ång Tö Kú ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - §óng råi, l∙o phu cßn cã mét chuyÖn quªn nãi víi l∙o ®Ö ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g× thÕ? §ång Tö Kú nãi: - Tuy bän l∙o phu vµ l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng quen biÕt nh­ng ®èi víi truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× bän l∙o phu kh«ng thÓ kh«ng biÕt. Bëi lÎ m­êi n¨m tr­íc bän l∙o phu cã mét tho¶ thuËn lµ trong vâ l©m chØ cã thÓ cã mét TrÇn ®¹i hiÖp chí quyÕt kh«ng thÓ cã mét TrÇn ®¹i hiÖp thø hai xuÊt hiÖn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh, chµng thÇm nghÜ: - Kh«ng lÎ bän hä ®∙ cã ý ®èi phã víi ta tõ l©u råi? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -219- NghÜ nh­ vËy, bçng nhiªn chµng c¶m thÊy kh«ng ®óng, v× tõ lóc KiÕm ThÇn thu chµng lµm ®Ö tö ®Õn giê ch­a qua bèn n¨m th× lµm sao Ngò §¹i Ma Chñ cã tho¶ thuËn ®Ó ®èi phã víi chµng tõ m­êi n¨m vÒ tr­íc? ChÝnh v× ®iÒu nÇy mµ nhÊt thêi chµng kh«ng biÕt ph¶i nãi thÕ nµo cho ph¶i. §ång Tö Kú c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - ThÕ nµo? L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng tin ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi: - §óng vËy! T¹i h¹ kh«ng tin! §ång Tö Kú nãi: - NÕu l∙o phu nãi râ ®¹o lý bªn trong th× nhÊt ®Þnh l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng thÓ kh«ng tin. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - M­êi n¨m tr­íc t¹i h¹ ch­a nhËp m«n th× lµm sao Ngò D¹i Ma Chñ cã ®­îc tho¶ thuËn lµ sÏ ®èi phã víi Ph­¬ng mç? Dï t«n gi¸ cã ®­a ra ®¹o lý g× th× còng khã khiÕn cho t¹i h¹ tin ®­îc. §ång Tö Kú c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Kh«ng sai, n¨m x­a khi bän l∙o phu ®­a ra tho¶ thuËn th× ®Þch thùc lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö ch­a nhËp m«n lµm m«n ®å cña KiÕm ThÇn nh­ng bän l∙o phu còng ch¼ng cÇn biÕt ®å ®Ö cña TrÇn ®¹i hiÖp lµ ai, chØ cÇn kÎ ®ã lµ truyÒn nh©n y b¸t cña l∙o ta th× bän l∙o phu sÏ kh«ng chõa mét thñ ®o¹n nµo ®Ó ®èi phã víi h¾n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - L∙o tù tin lµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc chuyÖn ®ã µ? §ång Tö Kú nãi: - Khi bän l∙o phu ®­a ra tho¶ thuËn th× TrÇn ®¹i hiÖp vÉn cßn t¹i thÕ, b©y giê nÕu TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn th× b©y giê n¨m ng­êi bän l∙o phu liªn thñ tÊt sÏ thõa søc ®èi phã víi l∙o ®Ö ng­¬i råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t nãi: - Kh«ng sai! C¸ch suy nghÜ cña l∙o còng lµ lÎ th­êng t×nh. Chµng h¬i ngõng l¹i, b¶o kiÕm trong tay chît trÇm xuèng råi l¾c ®Çu c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi tiÕp: - Nh­ng t¹i h¹ muèn nãi cho t«n gi¸ biÕt, tr­êng kiÕm trong tay t¹i h¹ lµ thÇn kiÕm mµ ©n s­ d­¬ng uy trong vâ l©m n¨m x­a, nÕu Ngò Ma nghÜ r»ng thõa søc ®èi phã víi t¹i h¹ th× khi mét ngµy nµo ®ã khi c¸c vÞ lµm con quû kh«ng ®Çu d­íi thanh kiÕm nµy th× chí tr¸ch t¹i h¹ tuæi trÎ khÝ thÞnh kh«ng nh©n tõ b»ng gia s­. §ång Tö Kú h¬i biÕn s¾c, l∙o ngo¸c miÖng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Xem ra ®øc khiªm tèn cña l∙o ®Ö ng­¬i kÐm xa lÖnh s­. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Vèn lµ nh­ vËy mµ! Bçng nhiªn s¾c diÖn cña chµng trÇm xuèng, chµng qu¸t hái: - §ång Tö Kú, hiÖn t¹i §éc §¹i Phu vµ Thiªn Ma N÷ ®ang ë ®©u? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -220- §ång Tö Kú l¾c ®Çu nãi: - L∙o phu kh«ng biÕt. D­êng nh­ Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê l∙o tr¶ lêi mét c¸ch døt kho¸t nh­ vËy nªn chµng h¬i ngÈn ng­êi mét l¸t råi míi nãi tiÕp: - T¹i sao l∙o l¹i kh«ng biÕt? Ch¼ng ph¶i n¨m ng­êi bän l∙o th­êng xuyªn tô héi víi nhau ®ã sao? Dæng Tö Kú ph¸ lªn c­êi mét trµng qu¸i dÞ råi nãi: - Ai nãi thÕ? Xem ra TrÇn ®¹i hiÖp ch­a nãi cho ng­¬i biÕt râ vÒ bän l∙o phu råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi: - H¹ng ng­êi nh­ bän l∙o th× gia s­ ch¼ng cÇn ph¶i phÝ lêi nãi nhiÒu. Dæng Tö Kú biÕn s¾c, l∙o tøc khÝ nãi: - H¸ cã lý nµy sao. N¨m x­a tuy TrÇn ®¹i hiÖp cã kh¶ n¨ng diÖt trõ bän l∙o phu nh­ng còng ch­a tõng xuÊt ng«n khinh miÖt bän l∙o phu nh­ thÕ. Ngµy nay tiÓu tö ng­¬i ch¼ng qua lµ mét kÎ võa r¸o m¸u ®Çu, thÕ mµ ®∙ to gan tù ®¹i, xuÊt khÉu cuång ng«n, thËt khiÕn cho l∙o phu khã cã thÓ nhÉn n¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - NÕu t«n gi¸ c¶m thÊy kh«ng thuËn tai th× ®õng nghe n÷a vËy. Chµng hoµnh ngang tr­êng kiÕm tr­íc ngùc vµ nãi tiÕp: - Nh­ng nÕu t«n gi¸ kh«ng muèn nghe th× còng kh«ng dÔ, Ýt ra còng ph¶i th¾ng ®­îc b¶o kiÕm trong tay t¹i h¹ míi ®­îc. §ång Tö Kú qu¸t hái: - ThÕ nµo? Ng­¬i muèn ®éng thñ n÷a ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - NÕu l∙o ®∙ khiÕp sî th× th«i vËy. Lµm sao §ång Tö Kú cã thÓ chiu ®­îc nh÷ng lêi mØa mai ch©m chäc nh­ thÕ? NhÊt thêi ®¹i né chît ph¸t, l∙o lín tiÕng nãi: - V× tiÓu tö ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp nªn l∙o phu míi kh¸ch khÝ víi ng­¬i nh­ thÕ, kh«ng ngê cµng lóc ng­¬i cµng ®­îc trín lµm tíi. NÕu tiÓu tö ng­¬i kh«ng biÕt tù l­îng th× cã lÎ l∙o phu ph¶i cho ng­¬i nÕm mïi vÞ cña c¸i chÕt th«i. Nãi ®o¹n l∙o ng÷a mÆt c­êi ha h¶ mét trµng. Thanh ©m trµng c­êi vang vang kh¾p La H¸n §­êng khiÕn cho m¸i ngãi h¬n mÊy tr¨m n¨m bÞ chÊn ®éng vì r¬i nhiÒu m∙nh xuèng ®Êt. Ph­¬ng TuyÖt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ: - C«ng lùc cña l∙o ma ®Çu nµy qu¶ nhiªn lµ bÊt phµm. NghÜ thÕ nh­ng chµng tá ra th¶n nhiªn mÜm c­êi råi nãi: - NÕu t«n gi¸ muèn dïng ph­¬ng ph¸p xuÈn ngèc nµy ®Ó ra oai trÊn ¸p mäi ng­êi ë ®©y th× ®ã lµ mét ®¹i sai lÇm ®Êy! §ång Tö Kú kh«ng nãi g× nh­ng l∙o thß tay lÊy tõ trong ng­êi ra mét mãn binh khÝ. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -221- TuyÕt Nghi chó môc nh×n kü th× thÊy lo¹i binh khÝ nµy rÊt kú qu¸i, nã chØ dµi h¬n th­íc, n÷a gièng bót n÷a gièng th­íc, mµu s¾c ®en s× khiÕn bÊt kú ai võa tr«ng thÊy còng biÕt ngay nã ®­îc chÕ tõ tinh ®ång. §ång Tö Kú ®­a binh khÝ lªn tr­íc mÆt vµ hái TuyÕt Nghi: - Ng­¬i cã biÕt binh khÝ trong tay l∙o phu kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a ®­îc nghe s­ phô nãi nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng biÕt tªn gäi cña lo¹i binh khÝ nµy, do vËy chµng l¾c ®Çu, nãi: - KiÕn v¨n cña t¹i h¹ n«ng c¹n nªn ch­a tõng nghe thÊy lo¹i binh khÝ qu¸i dÞ nµy! §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - §o¹t MÖnh Bçng cña §¹i §Çu Quû V­¬ng mµ ng­¬i còng ch­a tõng nghe µ, thËt lµ kÐm cái qu¸! Tèng Phï buét miÖng kªu lªn: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, §o¹t Mªnh Bçng cña §ång l∙o mµ kh«ng nh÷ng co duçi tuú ý mµ cßn tµng chøa ¸m khÝ v¹n ®éc trong th©n bçng, khi ®éng thñ ng­¬i ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! §ång Tö Kú chíp chíp song môc vµ nãi: - Tèng Phï, cã lÎ ng­¬i ch¸n sèng råi ®Êy! Râ rµng l∙o ta rÊt phÉn né khi bÞ Tèng Phï nãi ra bÝ mËt cña §o¹t MÖnh Bçng. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i v« cïng c¶m kÝch, chµng nãi: - §a t¹ Tèng l∙o. Råi trÇm s¾c diÖn nãi víi §ång Tö Kú: - T«n gi¸ kh«ng cÇn ph¸t ®¹i né, chØ cÇn th¾ng ®­îc tr­êng kiÕm trong tay t¹i h¹ th× t«n gi¸ muèn lµm g× còng ®­îc, nÕu kh«ng th× t¹i h¹ e r»ng ngay c¶ b¶n th©n m×nh, t«n gi¸ còng khã tù b¶o toµn ®­îc! §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - N¨m x­a, tuy l∙o phu kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña s­ phô ng­¬i nh­ng nÕu b©y giê còng kh«ng ®Þch l¹i truyÒn nh©n cña l∙o ta th× l∙o phu sèng trªn thÕ gian nµy h¸ ch¼ng uçng phÝ l¾m ru? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi ha h¶, nãi: - NÕu t«n gi¸ kh«ng tin th× l¸t n÷a ®©y, sau khi chóng ta ®éng thñ xong th× t«n gi¸ ¾t sÏ râ ngay th«i! Lóc nÇy song môc cña §ång Tö Kú bçng nhiªn gi­¬ng lªn trßn xoe, l∙o nh×n th¼ng TuyÕt Nghi mµ nãi r»ng: - Cã mét chuyÖn nµy, kh«ng biÕt lÖnh s­ ®∙ nãi cho tiÓu tö ng­¬i nghe ch­a? - ChuyÖn g× n÷a? - N¨m ng­¬i bän l∙o phu ®∙ quyÕt ®Þnh lµ kh«ng ®Ó cho mét KiÕm ThÇn thø hai xuÊt hiÖn trªn thÕ gian nµy! - ChuyÖn nµy t«n gi¸ ®∙ nãi råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -222- - §óng vËy! §iÒu ®ã cßn cã nghÜa lµ, nÕu TrÇn ®¹i hiÖp cã truyÒn nh©n th× kÎ ®ã sÏ lµ ®èi t­îng mµ bän l∙o phu sÏ xuÊt toµn lùc truy s¸t ®Õn cïng! - T¹i h¹ ®∙ sím nghÜ ®Õn chuyÖn nµy, nÕu t«n gi¸, cã b¶n lÜnh giÕt ®­îc t¹i h¹ th× xin mêi tù nhiªn xuÊt thñ! §ång Tö Kú chíp chíp song môc vµ nãi: - Nh­ng l∙o phu cßn cã mét chuyÖn ch­a hiÓu ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §­îc, nÕu cã chuyÖn g× kh«ng hiÓu th× l∙o mau nãi ra tr­íc ®i, kÎo l¸t n÷a kh«ng may thä mÖnh d­íi kiÕm t¹i h¹ th× vØnh viÓn sÏ kh«ng cã c¬ héi ®Ó hiÓu ®©u ®Êy! §ång Tö Kú chËm r¶i, nãi: - NhiÒu n¨m qua bän l∙o phu ®∙ phÝ kh«ng Ýt t©m huyÕt ®iÒu tra n¬i Èn th©n cña TrÇn ®¹i hiÖp nh­ng kÕt qu¶ vÉn ch­a ®iÒu tra ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Hµnh tung cña s­ phô t¹i h¹ phiªu du bÊt ®Þnh, do vËy c¸c vÞ kh«ng ®iÒu tra ®­îc còng lµ chuyÖn dÔ hiÓu th«i! - Môc ®Ých ®iÒu tra tung tÝch TrÇn ®¹i hiÖp cña bän l∙o phu lµ ®Ó t×m hiÓu xem l∙o ta cã truyÒn nh©n hay kh«ng? -ThÕ µ? VËy th× t«n gi¸ ®∙ ®¹t ®­îc môc ®Ých råi ®Êy! T¹i h¹ chÝnh lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn ®©y! - Kh«ng sai, bän l∙o phu ®∙ nghÜ ra ®iÒu nµy... Nh­ng kh«ng ngê ®Õn h«m nay l∙o phu míi gÆp ®­îc ng­¬i, thËt lµ hå ®å qu¸! - Kh«ng muén ®©u, chi Ýt lµ tr­íc lóc chÕt, t«n gi¸ còng biÕt ®­îc chuyÖn nµy! - X­a nay TrÇn ®¹i hiÖp lu«n lÊy ®¹o nh©n nghÜa ch¸nh trùc mµ hµnh xö trong vâ l©m nh­ng bän l∙o phu lµm sao biÕt l∙o ta còng cã thÓ lµm nh÷ng chuyÖn bØ æi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa nghe lêi nµy th× bÊt gi¸c né khÝ xung thiªn, chµng l¹nh lïng qu¸t lín: - §ång Tö Kú, l∙o nãi n¨ng cÈn ng«n mét chót, nÕu kh«ng th× ®õng tr¸ch t¹i h¹ kh«ng kh¸ch khÝ ®Êy! §ång Tö Kú nãi: - L∙o phu cã nãi sai ®©u? TrÇn Hy ChÝnh ®∙ lµm mét chuyÖn kh«ng ai ngê tíi, nhê vËy mµ bän l∙o phu míi kh«ng biÕt l∙o ta cã truyÒn nh©n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, hái: - ChuyÖn kh«ng ai ngê lµ chuyÖn g×? §ång Tö Kú chËm r¶i nãi: - §ã lµ chuyªn dÞch dung c¶i trang ®Ó che dÊu diÖn môc thËt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy ch¼ng cã g× l¹, mét ng­êi thÝch c¶i trang thÕ nµo lµ chuyÖn tù do cña ng­êi ®ã vµ h×nh nh­ thiªn h¹ còng kh«ng nªn hái ®Õn míi ph¶i! §ång Tö Kú c­êi ha h¶ råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -223- - Kh«ng sai, bÊt cø ng­êi nµo còng ®Òu cã thÓ lµm nh­ vËy nh­ng nÕu KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp lµm nh­ thÕ th× kh«ng thÓ tha thø ®­îc! - T¹i sao? - KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp rÊt ®­îc vâ l©m kinh ng­ìng, nÕu l∙o ta còng ®­îc dÞch dung c¶i trang th× ®ã lµ mét ®¹i sai lÇm! - Nùc c­êi, t¹i sao ng­êi kh¸c cã thÓ mµ s­ phô t¹i h¹ kh«ng thÓ chu? - Kh«ng sai, ng­êi kh¸c cã thÓ v× ng­êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ KiÕm ThÇn, kh«ng ®­îc ng­¬i trong vâ l©m t«n x­ng lµ nh©n vËt nh©n nghÜa chÝnh trùc. §ång Tö Kú ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - TiÓu tö, ®Õn lóc nÇy th× ng­¬i ®∙ hiÓu t¹i sao l∙o phu nãi s­ phô ng­¬i ®∙ lµm chuyªn bØ æi råi chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - T¹i h¹ ®∙ hiÓu, nh­ng l∙o ®õng quªn, mét ng­êi khi gÆp chuyÖn khÉn cÊp th× còng cã thÓ th«ng quyÒn ®¹t biÕn! Gia s­ v× ®èi phã víi Ngò Ma bän l∙o mµ kh«ng ng¹i dÞch dung c¶i trang, chuyÖn nµy còng ch¼ng cã g× lµ ghª gím! §ång Tö Kú né khÝ qu¸t: - Thèi tha! T¹i sao ®èi phã víi bän l∙o phu th× ch¼ng cã g× ghª gím? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - §iÒu ®ã ph¶i hái chÝnh t«n gi¸ ®Êy! §ång Tö Kú hái l¹i: - L∙o phu cã chç nµo kh«ng ®óng ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Cã qu¸ ®i chø! N¨m ng­êi bän l∙o bÞ vâ l©m ®ång ®¹o gäi lµ Ngò §¹i Ma Chñ, ®iÒu nÇy ®ò chøng tá song thñ cña bän l∙o ®∙ nhuém qu¸ nhiÒu m¸u vµ ®∙ t¹o ra kh«ng Ýt s¸t nghiÖt! Chµng ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - V× tr¸nh tai m¾t cña bän t«n gi¸ vµ v× t¹o phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o mµ nhÊt thêi gia s­ kh«ng ng¹i dÞch dung c¶i trang lµm mét n« béc cho ng­êi kh¸c, chuyÖn nµy ch¼ng cã g× lµ bØ æi c¶! Tèng Phï vç tay c­êi lín råi nãi: - Kh«ng sai! Kh«ng sai! Hµnh vi nµy cña TrÇn ®¹i hiÖp ch¼ng nh÷ng kh«ng lµm tçn h¹i uy danh KiÕm ThÇn cña l∙o ta mµ mét khi chuyÖn nµy truyÒn ra ngoµi th× cµng lµm cho vâ l©m ®ång ®¹o kh©m phôc h¬n! NhÊt thêi §ång Tö Kú ¸ khÉu, l∙o nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc l©u råi míi nãi: - Cø cho lµ ng­¬i nãi ®óng, nh­ng nÕu vËy th× lÇn tr­íc bän l∙o phu ®∙ m¾c lõa råi! Chît nghe Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi mét trµng kho¸i chÝ råi nãi: - NÕu TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng thÓ khiÕn bän ng­¬i m¾c lõa th× trong vâ l©m h¸ ch¼ng ph¶i ®∙ x¶y ra v« sè tai kiÕp råi sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -224- - §ång Tö Kú, b©y giê l∙o ®∙ hiÓu råi chø? §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - Khi l∙o phu ®∙ hiÓu th× còng lµ lóc tiÓu tö ng­¬i ch¼ng cßn sèng ®­îc bao l©u n÷a! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - T¹i h¹ hy väng lµ t«n gi¸ sÏ ®­îc nh­ nguyÖn! Nãi ®Õn ®©y th× tr­êng kiÕm trong tay chµng bçng nhiªn trÇm xuèng, chµng nãi tiÕp: - T«n gi¸ ph¶i cÈn thËn ®Êy! Lêi võa døt th× ®ét nhiªn so¹t mét tiÕng, tr­êng kiÕm ®∙ b×nh thÕ ®©m ra. §ång Tö Kú lËp tøc vung thiÕt bçng lªn vµ qu¸t: - NÕu ng­¬i kh«ng th× triÓn kiÕm ph¸p KiÕm ThÇn th× kh«ng ®Çy m­êi chiªu, l∙o phu sÏ ®o¹t mÖnh ng­¬i. Bçng nghe choang mét tiÕng, tr­êng kiÕm vµ §o¹t MÖnh Bçng ®∙ va vµo nhau! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy cæ tay h¬i bÞ chÊn ®éng, chµng véi l¾c ng­êi lui ra sau mét b­íc. §ång Tö Kú c¶m thÊy chiªu kiÕm cña ®èi ph­¬ng tuy b×nh th­êng nh­ng k×nh lùc trªn kiÕm uy m∙nh h¬n tr­íc nhiÒu, §o¹t MÖnh Bçng trong tay l∙o còng bÞ chÊn ®éng d¹t qua mét bªn? L∙o qu¸ kinh ng¹c nªn bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - Kh«ng ngê néi lùc cña tiÓu tö nµy l¹i th©m hËu ®Õn thÕ, l∙o phu ta ph¶i cÈn thËn h¬n míi ®­îc! NghÜ ®o¹n, l∙o huy ®éng §o¹t Mªnh Bçng tÊn c«ng tíi tÊp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vung kiÕm lªn ®ë nh­ng lßng chµng ®∙ râ, vÒ ph­¬ng diÖn néi lùc th× m×nh kh«ng thÓ v­ît l∙o ma ®Çu nµy, do vËy chµng lËp chñ ý lµ kh«ng ®Ó binh khÝ va ch¹m víi nhau n÷a. §o¹t MÖnh Bçng cña §ång Tö Kú võa ®¸nh ra th× th©n h×nh cña chµng lËp tøc xoay chuyÓn nhanh nh­ chíp, tr­êng kiÕm ®©m lÖch qua mét bªn nªn hai lo¹i binh khÝ kh«ng va ch¹m vµo nhau. §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - TiÓu tö, ng­¬i chän ®Êu ph¸p nh­ vËy mµ kh«ng sî lµm tçn h¹i danh hiÖu cña KiÕm ThÇn sao? Lêi võa døt th× §o¹t Mªnh Bçng vò léng nh­ cuång phong b¶o vò c«ng tíi. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o ®Þnh dïng kÕ khÝch t­íng ®Êy µ? §õng m¬... Võa nghÜ chµng võa xuÊt mét thÕ kiÕm nhÑ nhµng nh­ng v« cïng ¶o diÖu nh¾m vµo ®Çu vai cña §ång Tö Kú mµ ®©m tíi. Hai bªn ®Òu c­íp tiªn c¬ tÊn c«ng nªn chíp m¾t ®∙ qua b¶y t¸m chiªu råi. Bän Tèng Phï ®øng ng­êi xa h¬n tr­îng nh­ng vÉn c¶m thÊy k×nh khÝ tõ hai lo¹i binh khÝ ph¸t ra nh­ c¾t vµo da thÞt. Ho¾c Minh Phong quan s¸t mét lóc råi khÎ nãi víi Tèng Phï: - Tèng huynh, chóng ta cã cÇn trõ khö nh÷ng kÎ theo §ång Tö Kú ®Õn ®©y kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -225- Tèng Phï nh×n qua Ch­ëng m«n ThiÕu L©m lµ NhËp V©n ®¹i s­! Ho¾c Minh Phong hiÓu ý Tèng Phï lµ v× hiÖn t¹i mäi ng­êi ®ang ë trong La H¸n §­êng cña ThiÕu L©m tù, nÕu cã hµnh ®éng g× th× còng nªn nãi víi Ch­ëng m«n ThiÕu L©m mét tiÕng míi ph¶i. Do vËy, l∙o mÜm c­êi, nãi: - Tèng huynh nãi kh«ng sai, chóng ta nªn nãi víi NhËp V©n Ch­ëng m«n mét tiÕng míi ph¶i. Nãi ®o¹n, l∙o ®Þnh dÞch b­íc vÒ phÝa NhËp V©n ®¹i s­ nh­ng chît nghe An TiÓu B×nh c­êi nh¹t, nãi: - Bän nµy ch¼ng ph¶i lµ ng­êi tèt lµnh g×, giÕt thªm mét kÎ lµ lµm thªm mét viÖc thiÖn, Bang chñ hµ tÊt ph¶i do dù n÷a. D­ ©m ch­a døt th× nµng ®∙ phi th©n vÒ phÝa mét pho t­îng La H¸n. Ho¾c Minh Phong c¶ kinh, l∙o ch­a kÞp lªn tiÕng ng¨n c¶n th× ®∙ nghe mét tiÕng ró th¶m thiÕt ph¸t ra tõ trong t­îng La H¸n, theo ®ã lµ mét bóng huyÕt t­¬i b¾n vät ra ngoµi, pho t­îng lËp tøc ng∙ l¨n ra ®Êt. Ho¾c Minh Phong c¶ kinh thÇm nghÜ: - Thñ ph¸p cùc nhanh, vâ c«ng còng cùc ®éc. Trong tÝc t¾c l∙o nghÜ nh­ vËy th× An TiÓu B×nh ®∙ h¹ ®éc thñ víi ba nh©n vËt Èn th©n trong ba pho t­îng La H¸n råi. Nguyªn La H¸n §­êng cã m­êi t¸m pho t­îng La H¸n nh­ng chØ cã s¸u pho t­îng lµ cã ng­êi cña §ång Tö Kú Èn th©n trong ®ã mµ th«i. Tr­íc ®ã Tèng Phï vµ An TiÓu B×nh ®∙ lÊy m¹ng hai nh©n vËt, b©y giê TiÓu B×nh h¹ thñ thªm ba tªn n÷a nªn chØ cßn l¹i mét. G∙ nÇy nghe ba tiÕng ró th¶m thiÕt th× ®∙ kinh hån t¸ng ®ëm véi vµng rêi pho t­îng mµ phi th©n ra khái La H¸n ®­êng. Tuy th©n ph¸p cña g∙ kh«ng chËm nh­ng th©n thñ cña An TiÓu B×nh cßn nhanh h¬n g∙ gÊp m­êi lÇn. V× thÕ khi g∙ võa phãng ®Õn cöa La H¸n §­êng th× ®ét nhiªn thÊy tr­íc mÆt cã bãng ng­êi hoa lªn, bªn tai chØ kÞp nghe mét tiÕng c­êi nh¹t th× g∙ ®∙ c¶m thÊy toµn th©n rung ®éng, song môc tèi sÇm, miÖng thæ huyÕt t­¬i vµ th©n h×nh lËp tøc ng∙ ng÷a ra ®Êt. Trong tÝc t¾c An TiÓu B×nh ®∙ xuÊt thñ lÊy m¹ng bèn thuéc h¹ cña §ång Tö Kú, ®iÒu nÇy khiÕn Ho¾c Minh Phong c¶ kinh thÊt s¾c vµ Tèng Phï, NhËp V©n ®¹i s­ còng trîn m¾t h¸ miÖng, thÇn s¾c liªn tôc biÕn ®æi. Lóc nÇy §ång Tö Kú còng ®∙ thÊy bèn thuéc h¹ bÞ tö vong nªn l∙o thÐt lªn mét tiÕng råi biÕn chiªu hoµn thøc, huy ®éng ®o¹t mÖnh bçng nh­ cuång long xuÊt ®éng tÊn c«ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ba chiªu. Lùc ®¹o cña ba chiªu nµy cùc kú uy m∙nh, tùa nh­ di s¬n ®¶o h¶i, k×nh phong vï vï nh­ cuång phong b¶o vò khiÕn quÇn hïng quan chiÕn ph¶i biÕn s¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy ®èi ph­¬ng cÊp c«ng m¶nh liÖt th× bÊt gi¸c thÇm kªu trong lßng: - NÕu ta kh«ng h¹ tuyÖt chiªu th× tÊt l∙o ma ®Çu nµy sÏ kh«ng cam t©m chÞu thua. T©m ý võa quyÕt th× kiÕm chiªu còng biÕn thÕ. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -226- " So¹t, so¹t " hai ®­êng kiÕm liªn tiÕp ph¸t ra, mòi kiÕm biÕn ¶o thµnh ngµn hoa kiÕm chôp xuèng toµn th©n §ång Tö Kú. Hai chiªu nµy chÝnh lµ tuyÖt chiªu cña Long Hµnh B¸t KiÕm nªn §ång Tö Kú thõa biÕt sù lîi h¹i cña nã, v× thÕ l∙o c«ng m¹nh mét chiªu råi tung m×nh thèi lui. Nh­ng rèt cuéc l∙o ta còng chËm mét b­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ h¹ quyÕt t©m tèc chiÕn tèc th¾ng th× tÊt nhiªn chµng kh«ng ®Ó cho ®èi ph­¬ng cã c¬ héi tr¸nh tho¸t. ChØ nghe "so¹t" mét tiÕng vang lªn. Tr­êng bµo cña §ång Tö Kú ®∙ bÞ r¸ch mét ®­êng råi. M¸u t­¬i theo y phôc nhá xuèng nh­ng §ång Tö Kú vÉn b×nh ch©n nh­ v¹i nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn ngÉn ng­êi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng ®Ó ý ®Õn th­¬ng thÕ cña m×nh th× còng ng¹c nhiªn, chµng thÇm nghÜ: - L∙o nµy sao thÕ nhÜ! LÎ nµo th­¬ng thÕ nghiªm träng ngoµi sù tiªn liÖu cña l∙o ta ch¨ng? ý nghÜ cña chµng ch­a xoay chuyÔn th× bçng nhiªn nghe §ång Tö Kú ró lªn mét tiÕng, ®o¹t mÖnh bçng vung ra nhanh nh­ chíp tÊn c«ng vµo gi÷a ngùc Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Hµnh ®éng nµy cña l∙o ta hoµn toµn ngoµi sù tiªn liÖu cña quÇn hïng t¹i tr­êng. An TiÓu B×nh tuy ®øng ngoµi xa nh­ng còng kinh ng¹c kªu thÊt thanh. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt b×nh tØnh, tr­êng kiÕm trong tay chµng lËp tøc vung lªn phong bÕ ®­êng tÊn c«ng cña ®èi ph­¬ng, ®ång thêi th©n h×nh còng dÞch b­íc lui ra sau ba th­íc. Hai ch©n võa trô thÕ tÊn th× chµng lËp tøc qu¸t lín: - §ång Tö Kú, l∙o tù t×m c¸i chÕt ®Êy th«i. §¹i né theo tr­êng kiÕm mµ ph¸t t¸c víi chiªu Né Long XuÊt Tô, thÕ kiÕm ®©m th¼ng vµo gi÷a ngùc §ång Tö Kú nhanh nh­ tia chíp. Lóc nÇy §o¹t MÖnh Bçng cña §ång Tö Kú ®∙ triÖt håi, kiÕm thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a ®©m tíi th× l∙o ®∙ hõ mét tiÕng dµi, theo ®ã lµ h÷u bçng, t¶ quyÒn cïng ph¸t xuÊt ®¸nh th¼ng lªn m¸i nhµ La H¸n ®­êng, råi th©n h×nh l∙o ta còng vót ®i nh­ mét lµn khãi mâng qua lç thñng trªn nãc nhµ. Th× ra chiªu bçng mµ l∙o võa xuÊt chØ lµ kÕ s¸ch vi tiªn vi tho¸i mµ th«i. QuÇn hïng t¹i ®­¬ng tr­êng ®Òu lµ cao thñ vâ l©m nh­ng kh«ng ai ngê §ång Tö Kú, th©n danh lµ mét trong Ngò §¹i Ma Chñ mµ l¹i chän kÕ tÉu vi th­îng s¸ch nªn tÊt c¶ ®Òu ngÉn ng­êi nh×n theo. Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Kh«ng ngê §¹i §Çu Quû V­¬ng trong Ngò §¹i Ma Chñ mµ còng gië thñ ®o¹n v« l¹i nh­ thÕ. Võa nãi l∙o võa cÊt b­íc ®i ®Õn chç NhËp V©n ®¹i s­. Lóc nÇy vÞ cao t¨ng Ch­ëng m«n chïa ThiÕu L©m ®ang ®øng chÊp tay nh¾m m¾t niÖm phËt kh«ng ngõng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¬ ngÉn nh×n theo huíng §ång Tö Kú võa tho¸t ®i, håi l©u sau chµng míi thë dµi nãi: - NhÊt thêi v¶n bèi s¬ ý, kh«ng ngê l∙o ma ®Çu nµy l¹i tho¸t ®i nh­ vËy. An TiÓu B×nh l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -227- - Ngò §¹i Ma Chñ ch¼ng qua còng chØ lµ ph­êng chuét nh¾t mµ th«i. Lóc nÇy NhËp V©n ®¹i s­ tõ tõ më m¾t ra vµ nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c Bang chñ, chóng ta mau ®i gi¶i cøu cho c¸c ®Ö tö cña bçn tù vµ c¸c tr­ëng l∙o cña quý bang th«i. Ho¾c Minh Phong nãi: - §óng vËy, chóng ta cÇn ph¶i nhanh ch©n míi ®­îc. Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi: - NhÞ vÞ tiÒn bèi hay khoan ®∙. Nãi ®o¹n chµng cÊt b­íc ®i vÒ phÝa Trang TiÖp vµ xuÊt thñ gi¶i huyÖt cho h¾n råi c­êi nh¹t nãi tiÕp: - Trang huynh, t¹i h¹ cã mÊy chuyÖn muèn thØnh gi¸o, hy väng Trang huynh sÏ tra lêi thµnh thËt. Trang TiÖp ®∙ vËn ®éng ®­îc tay ch©n nªn h¾n th¶n nhiªn mÜm c­êi nãi: Ph­¬ng huynh ®Ö muèn thØnh gi¸o chuyÖn g× ®Êy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng hái: - Trong bÝ ®¹o cßn cã ai kh«ng? Trang TiÕp l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! - §Ö tö ThiÕu L©m tù vµ tr­ëng l∙o C¸i Bang ®ang ë ®©u? - Bän hä ®Òu ë trong bÝ ®¹o nµy! - Bän Trang huynh ®∙ ®iÓm huyÖt bän hä ph¶i kh«ng? - Kh«ng ph¶i ®iÓm huyÖt mµ lµ... Nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn Trang TiÖp trÇm ng©m vµ ngõng l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm s¾c diÖn, nãi: - Trang huynh, tèt nhÊt lµ ®õng giê trß quû tr­íc mÆt t¹i h¹ nhÐ! Trang TiÖp nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, ngay c¶ §ång Tö Kú còng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ng­¬i th× t¹i h¹ cßn d¸m gië trß g× tr­íc mÆt ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng tiÕp lêi: - C¸c h¹ biÕt thÕ th× tèt! Rèt cuéc th× bän hä nh­ thÕ nµo? Trang TiÕp nãi: - Bän hä ®∙ tróng ®éc, sau t¸m canh giê sÏ tù ®éng tØnh l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §­îc! T¹i h¹ tin Trang huynh chuyÖn nµy! Chµng quay l¹i nãi tiÕp víi NhËp V©n ®¹i s­: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -228- - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu vÞ Trang huynh nµy khãng nãi dèi th× sau mÊy canh giê n÷a ®Ö tö quý tù vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang sÏ tØnh l¹i th«i! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - §a t¹ tiÓu thÝ chñ ®∙ t­¬ng trî, l∙o n¹p vµo th¨m bän hä ngay ®©y! Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc ®i vµo bÝ ®¹o, Ho¾c Minh Phong còng véi vµng theo sau. Tèng Phï nh×n qua TuyÕt Nghi vµ nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i canh chõng ngoµi nµy nhÐ, l∙o phu còng vµo trong xem thö. Chíp m¾t th× ba vÞ l∙o nh©n ®∙ ®i vµo trong bÝ ®¹o. An TiÓu B×nh mÜm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh ®Þnh xö trÝ thÕ nµo víi Trang ®¹i hiÖp ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - PhiÒn h¾n chê cho ®Ö tö ThiÕu L©m vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang tØnh l¹i råi t¹i h¹ sÏ tha cho h¾n ®i vËy. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh nh©n tõ qu¸ ®Êy! TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi: - Thùc ra th× vÞ Trang huynh nµy còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng t¸c oai t¸c qu¸i lµm chuyÖn tµ ¸c g×, do vËy t¹i h¹ còng kh«ng muèn lµm khã dÔ h¾n. Trang TiÖp nghe mÊy lêi nµy th× tá ra v« cïng c¶m ®éng, nh­ng h¾n vÉn kh«ng nãi g×. TiÓu B×nh mÜm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh, lßng khoan dung cña huynh thËt khiÕn cho ng­êi ta kh©m phôc ®Êy! Nµng liÕc nh×n qua Trang TiÕp råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, h×nh nh­ vÞ Trang huynh nµy rÊt c¶m ®éng th× ph¶i! TuyÕt Nghi t­ëng lµ TiÓu B×nh nãi ®ïa nh­ng khi chµng quay l¹i nh×n vµo Trang TiÖp th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - Qu¶ nhiªn lµ h¾n ®∙ thÊy hèi hËn. NghÜ thÕ nªn chµng buét miÖng hái: - Trang huynh ®ang hèi hËn ®iÒu g× ch¨ng? Trang TiÖp cè nÐn nçi ®au trong lßng råi g­îng c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, cã nhiÒu chuyÖn mµ con ng­êi kh«ng tù chñ ®­îc... TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - NÕu Trang huynh cã chç nµo khã xö th× cø viÖc nãi ra, t¹i h¹ sÏ tËn lùc gióp Trang huynh ph©n ­u gi¶i sÇu! Trang TiÕp cung thñ, nãi: - ThÞnh t×nh cña Ph­¬ng huynh ®Ö, t¹i h¹ xin t©m l¶nh. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n qua s¸u thuéc h¹ cña §ång Tö Kú råi hái Trang TiÖp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -229- - Trang huynh cã biÕt s¸u g∙ gi¶ m¹o La H¸n nµy kh«ng? Trang TiÕp l¾c ®Çu, nãi: - Bän chóng ®Òu lµ thuéc h¹ míi th©u nhËn cña §ång Tö Kú nªn t¹i h¹ kh«ng quen biÕt tªn nµo c¶! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, nãi: - Vâ c«ng cña bän chóng rÊt kÐm mµ §ång Tö Kú ®­a ®Õn ®©y lµm g× nhÜ? Trang TiÕp bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, nÕu §ång Tö Kú kh«ng gÆp ph¶i ng­¬i th× thö hái ThiÕu L©m tù lµm sao ng¨n c¶n ®­îc bän chóng t¸c yªu t¸c qu¸i. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, nÕu ta vµ An c« n­¬ng kh«ng cã t¹i ®­¬ng tr­êng th× e r»ng côc diÖn cña ThiÕu L©m tù thËt khã mµ t­ëng t­îng... Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe An TiÓu B×nh hái: - Ph­¬ng huynh, chóng ta cã cÇn vµo bÝ ®¹o xem thö kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy cÇn ph¶i thØnh gi¸o Trang huynh th«i. Trang TiÖp g­îng c­êi, nãi: - Võa råi t¹i h¹ ®∙ môc kiÕn vâ c«ng cña nhÞ vÞ, víi b¶n lÜnh cña nhÞ vÞ th× Trang TiÖp cßn cã thÓ gióp ®­îc g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - Trang huynh qu¸ khen råi! T¹i h¹ muèn thØnh gi¸o Trang huynh mét chuyÖn, ch¼ng hay cã lo¹i gi¶i d­îc nµo kh¶ dÜ gi¶i cøu cho bän ng­êi trong bÝ ®¹o kh«ng? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - T¹i h¹ nãi thùc mét c©u nhÐ, thuèc gi¶i chØ cã trªn ng­êi §ång Tö Kú th«i, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - §ång Tö Kú kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt chuyªn dông ®éc nªn ®éc h­¬ng l∙o ta dïng ch¼ng qua lµ Ngò Cæ §o¹n Hån H­¬ng cña bµng m«n t¶ ®¹o trªn giang hå mµ th«i. NÕu dïng n­íc l¹nh t­íi lªn ng­êi tróng ®éc th× cã thÓ khiÕn bän hä tØnh l¹i tr­íc thêi h¹n! - Trang huynh nãi thËt ®Êy chø? - T¹i h¹ chØ ®o¸n nh­ vËy, cßn cã hiÖu nghiÖm hay kh«ng th× t¹i h¹ còng kh«ng d¸m ch¾c. An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Ph­¬ng huynh, bÊt luËn lµ cã hiÖu nghiÖm hay kh«ng, chóng ta ph¶i thö xem míi ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× phiÒn Trang huynh mét chuyÖn nhÐ, chóng ta cïng ra ngoµi lÊy n­íc vµo thö xem thÕ nµo? Trang TiÖp mÜm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -230- - T¹i h¹ xin ra søc khuyÔn m∙! Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi TiÓu B×nh: - HiÒn ®Ö ë l¹i canh phßng nhÐ. Lêi ch­a døt th× chµng vµ Trang TiÖp ®∙ phãng b­íc ra khái La H¸n §­êng. Kh«ng l©u sau, hai ng­¬i ®∙ quay trë l¹i víi bèn thïng n­íc trªn tay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi víi TiÓu B×nh: - PhiÒn hiÒn ®Ö, canh phßng mét l¸t n÷a nhÐ! An TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi: - Ph­¬ng huynh ®i nhanh lªn nhÐ! TiÓu ®Ö sÏ cÈn thËn kh«ng cho bÊt kú kÎ nµo ®Õn lµm phiÒn ®©u! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ra hiÖu cho Trang TiÖp råi hai ng­êi cïng khiªng n­íc ®¸ ®i vµo bÝ ®¹o. Vµo ®Õn n¬i th× thÊy NhËp V©n ®¹i s­ ®ang chÊp tay l©m r©m cÇu niÖm cßn Ho¾c Minh Phong th× lu«n tay lay tÜnh ¤ Y ThÇn TÉu Th«i §¹i C«ng, râ rµng bän hä ®∙ phÝ kh¸ nhiÒu thêi gian nh­ng vÉn kh«ng gi¶i cøu ®­îc mét ng­êi nµo. Tèng Phï thÊy TuyÕt Nghi vµ Trang TiÖp khiªng n­íc vµo th× ng¹c nhiªn hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i ®Þnh lµm g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o, võa råi v¶n bèi hái vÞ Trang huynh nµy th× biÕt §ång Tö Kú kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt chuyªn dïng ®éc, lo¹i mª h­¬ng mµ l∙o ta sö dông ch¼ng qua lµ Ngò Cæ §o¹n Hån H­¬ng cña bän bµng m«n t¶ ®¹o mµ th«i, do vËy cã thÓ dïng n­íc l¹nh cøu tÜnh bän hä! Tèng Phï ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? VËy th× chóng ta h∙y thö xem. Nãi ®o¹n l∙o chôp lÊy mét thïng n­íc r­íi lªn ®Çu ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy, mét vÞ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang. Qua mét lóc th× qu¶ nhiªn C¸t Uy thë dµi mét håi, l∙o chËm r¶i më m¾t ra råi bËt ngåi dËy. Tèng Phï vç tay kªu lªn: - TuyÖt! TuyÖt l¾m! Th× ra n­íc l¹nh còng cã thÓ gi¶i cøu cho bän hä. Võa nãi l∙o võa chôp tiÕp mét thïng n­íc n÷a t­íi lªn ®Çu Th«i §¹i C«ng! NhËp V©n ®¹i s­ véi kªu lªn: - L∙o thÝ chñ h∙y khoan ®∙! Tèng Phï dõng tay ng¹c nhiªn hái: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o thÝ chñ, mçi ng­êi chØ cÇn mét Ýt n­íc lµ ®ò råi, thÝ chñ kh«ng nªn t­íi nguyªn c¶ thïng nh­ vËy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -231- Tèng Phï sùc nhí lµ chuyÖn ®­a n­íc vµo bÝ ®¹o qu¶ nhiªn kh«ng dÔ, nÕu mçi ng­êi mét thïng mµ muèn cøu hÕt mÊy tr¨m ®Ö tö ThiÕu L©m th× tèn kh«ng Ýt thêi gian vµ c«ng søc. Do vËy, l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng sai, l∙o phu nhÊt thêi cao høng nªn quªn mÊt chuyÖn nµy! L∙o ®Æt thïng n­íc xuèng råi nãi víi Trang TiÖp, TuyÕt Nghi: - C¸c ng­¬i cßn chê g× n÷a, chóng ta cïng ®éng thñ th«i! Mäi ng­êi hµnh ®éng rÊt nhanh nh­ng ph¶i mÊt n÷a canh giê th× mét sè ®Ö tö ThiÕu L©m vµ c¸c vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang míi lÇn l­ît tØnh l¹i. Lóc nÇy ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy quÐt môc quang nh×n ra xung quanh råi l¹nh lïng qu¸t hái: - §ång Tö Kú ®i ®©u råi? Th× ra tr­íc khi tróng mª h­¬ng bÊt tØnh, l∙o ta ®∙ kÞp thêi nhËn ra §ång Tö Kú. Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶, nãi: - §ång Tö Kú µ? H¾n ®∙ bÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö ®¶ th­¬ng nªn tÈu tho¸t råi! C¸t Uy c¨m hËn nãi: - TÈu tho¸t råi µ? ThËt tøc chÕt ®i ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - T¹i sao c¸c vÞ l¹i tróng nguþ kÕ cña l∙o ta vËy? Chît nghe Th«i §¹i C«ng thë dµi mét håi råi nãi: - Bän l∙o phu ®©u ngê nh©n vËt nh­ §ång Tö Kú mµ l¹i gië thñ ®o¹n h¹ l­u nh­ thÕ nµy? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - L∙o thÝ chñ, mª h­¬ng lµ do chÝnh tay §ång Tö Kú sö xuÊt ph¶i kh«ng? Th× ra vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m nµy vÉn ch­a tin l¾m! Thùc ra, chuyÖn nµy còng khã mµ tin ®­îc, bëi lÎ §ång Tö Kú lµ mét trong Ngò §¹i ma chñ, lóc ®èi ®Þch ngoµi viÖc dùa vµo vâ c«ng b¶n th©n mµ cßn thi triÓn mª h­¬ng nh­ bän bµng m«n t¶ ®¹o trªn giang hå th× qu¶ thËt bÊt kú ai còng kh«ng thÓ tin ®­îc, trõ phi tËn m¾t môc kiÕn. Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai, chÝnh l∙o ma ®Çu ®ã lµ kÎ ®Çu tiªn phãng mª h­¬ng ra, nÕu kh«ng th× lµm sao bän l∙o phu tróng nguþ kÕ cña h¾n! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - Th«i huynh, xem ra §ång Tö Kú còng cßn tù biÕt l­îng søc m×nh, nÕu h¾n kh«ng dïng ®éc mµ chØ dùa vµo vâ c«ng th× lµm sao cã thÓ ®Êu l¹i c¸c vÞ ®¹i s­ cña ThiÕu L©m? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - Bang chñ khÐo nãi råi, nÕu §ång Tö Kú kh«ng v× óy kþ c¸c vÞ tr­ëng l∙o cña quý bang th× h¾n ®©u thÓ tù hñy thanh danh mµ sö dông h¹ s¸ch nh­ vËy! §Õn lóc nÇy mµ bän hä cßn kh¸ch kh¸ch khÝ khÝ víi nhau nh­ thÕ khiÕn cho An TiÓu B×nh võa b­íc vµo nghe ®­îc th× bÊt gi¸c nµng ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2