intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 14

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

99
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 14

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -258- Håi thø m­êi bèn An bµy ¶o diÖu q u¸i l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi chËm r¶i nãi: - Ngoµi §«ng H¶i cã mét n¬i gäi lµ Thiªn T©m §¶o, vÞ b»ng h÷u cè giao cña l∙o phu ®­îc nh©n x­ng lµ Thiªn T©m §¶o chñ, cã lÏ c« n­¬ng biÕt chø? An TiÓu B×nh nghe vËy th× biÕn s¾c, ®«i m¾t h¹nh trßn xoe nh×n qu¸i l∙o nh©n mét håi l©u mµ kh«ng nãi ®­îc lêi nµo. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - Kh«ng biÕt rèt cuéc qu¸i l∙o nh©n nµy lµ ai? H×nh nh­ l∙o ta rÊt râ mäi chuyÖn cña An gia? NghÜ ®Õn ®©y th× chµng kh«ng kiªn nhÉn ®­îc n÷a nªn cung thñ, nãi: - L∙o tiÒn bèi cã thÓ cho v∙n bèi thØnh gi¸o ®¹i danh kh«ng? Qu¸i l∙o nh©n kh«ng tr¶ lêi c©u hái cña TuyÕt Nghi mµ lín tiÕng hái TiÓu B×nh: - T¹i sao c« n­¬ng kh«ng nãi? An TiÓu B×nh chau mµy liÔu, nµng thë dµi mét håi råi nãi: - §ã lµ gia phô cña v∙n bèi! NhÊt thêi, qu¸i l∙o nh©n nh­ muèn nh∙y dùng lªn, l∙o buéc miÖng kªu lín: - An ChÊn Vâ lµ phô th©n cña c« n­¬ng µ? Kh«ng ®îi An TiÓu B×nh tr¶ lêi, l∙o bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi tiÕp: - Kh«ng ngê c« n­¬ng ®∙ lín nh­ thÕ nµy råi! N¨m x­a, khi l∙o phu thÊy c« n­¬ng th× cã lÏ c« n­¬ng chØ kho¶ng n÷a tuæi mµ th«i, b©y giê tÝnh ra ®∙ h¬n m­êi s¸u n¨m råi! An TiÓu B×nh nghe qu¸i l∙o nh©n nh¾c ®Õn chuyÖn Êu thêi cña m×nh th× rÊt c¶m ®éng, nµng cung thñ hµnh lÔ mét lÇn n÷a vµ nãi: - L∙o tiÒn bèi quen biÕt tiªn phô mµ v∙n bèi l¹i kh«ng biÕt l∙o, thËt lµ ®¾c téi. Qu¸i l∙o nh©n c­êi ha h¶, nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn kh¸ch khÝ. Bçng nhiªn thÇn s¾c cña l∙o trÇm h¼n xuèng, l∙o ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi lín tiÕng hái: - C« n­¬ng, lÏ nµo phô th©n cña c« n­¬ng ®∙ quy tiªn? An TiÓu B×nh buån b¶ nãi: - Tiªn phô mÖnh b¹c nªn ®∙ t¹ thÕ h¬n m­êi n¨m råi! Qu¸i l∙o nh©n thén ng­êi mét lóc l©u råi míi nãi: - §∙ m­êi n¨m råi? T¹i sao l∙o phu ch¼ng hay biÕt g× c¶ vËy? LÖnh ®­êng th× sao? VÉn cßn ë Thiªn T©m §¶o chø? D­êng nh­ TiÓu B×nh kh«ng muèn nãi nhiÒu ®Õn chuyÖn mÉu th©n nªn l¾c ®Çu, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -259- - Gia mÉu ®∙ kh«ng cßn ë Thiªn T©m §¶o tõ l©u råi! Nµng ngõng l¹i mét l¸t råi hái: - L∙o tiÒn bèi x­ng h« thÕ nµo? Qu¸i l∙o nh©n vß vß ®Çu vµ nãi: - L∙o phu lµ Chóc C«ng Minh, c« n­¬ng cã nghe lÖnh t«n nh¾c ®Õn kh«ng? An TiÓu B×nh nghe vËy th× véi gËp ng­êi thi lÔ vµ nãi: - Th× ra lµ Chóc C«ng C«ng, vËy mµ v∙n bèi kh«ng biÕt, thÊt lÔ! ThÊt lÔ! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng cung thñ, nãi: - V∙n bèi còng ®∙ nghe ®¹i danh Thiªn §µi Tiªn TÈu cña Chóc l∙o tiªn bèi tõ l©u, kh«ng ngê h«m nay ®­îc b¸i kiÕn trªn Tung S¬n, thËt lµ nh©n sinh hµ xø bÊt t­¬ng phïng! Thiªn §µi Tiªn TÈu Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn hái: - Ng­¬i... Ng­¬i còng biÕt l∙o phu µ? Qu¸i l¹! B×nh sinh l∙o phu rÊt Ýt hµnh tÈu giang hå nªn kh«ng mÊy ng­êi biÕt l∙o phu, tiÓu tö ng­¬i nãi vËy th× lÖnh s­ ph¶i lµ nh©n vËt cã ®¹i danh ®Ønh ®Ønh trong vâ l©m! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi: - Tiªn s­ lµ TrÇn Hy ChÝnh! Song môc cña Thiªn §µi Tiªn TÈu Chóc C«ng Minh chît lé thÇn quang, l∙o c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Th× ra lµ ®Ö tö cña KiÕm ThÇn TrÇn huynh! Tr­íc ®©y kh«ng l©u, l∙o phu nghe nãi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ trë vÒ t©y thiªn cùc l¹c vµ còng nghe nãi truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn ®ang ®¬n th©n ®éc m∙ hµnh ®¹o trªn giang hå, kh«ng ngê lµ tiÓu tö ng­¬i. L∙o ngõng l¹i nh×n qua An TiÓu B×nh råi nãi tiÕp: - Nh­ng kh«ng biÕt t¹i sao c¸c ng­¬i l¹i ®Õn Tung S¬n nµy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÌn l­îc thuËt cho Chóc C«ng Minh nghe chuyÖn Ngò Ma t¸i xuÊt giang hå vµ d∙ t©m x­ng b¸ vâ l©m cña Thiªn Ma N÷. Chóc C«ng Minh nghe xong th× chau mµy nãi: - Thiªn Ma N÷ nµy thËt to gan, ¶ muèn th©u tãm c¶ vâ l©m ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §óng vËy! Khi tiªn s­ ch­a khø thÕ th× bän chóng tâ ra óy kþ mÊy phÇn nh­ng hiÖn t¹i th× bän chóng ®∙ nh­ hæ xuÊt s¬n, ch¼ng cßn xem thÕ nh©n ra g× c¶! Chóc C«ng Minh c­êi nh¹t, nãi: - ¶ d¸m µ? Trong vâ l©m cßn kh«ng Ýt nh©n vËt cã vâ c«ng cao c­êng h¬n Ngò Ma, lÏ nµo bän hä ®Òu chÕt c¶ råi? An TiÓu B×nh c­êi kh¸ch kh¸ch råi nãi: - Kh«ng sai, trong vâ l©m cßn kh«ng Ýt cao nh©n nh­ng ai nÊy ®Òu l¸nh thÕ quy Èn tù b¶o vÖ th©n m×nh, dï cßn nhiÒu ng­êi t¹i thÕ nh­ng còng ch¼ng kh¸c g× ®∙ chÕt! Chóc C«ng Minh nghe vËy th× buéc miÖng kªu lªn: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -260- - §óng vËy! Lêi nµy cña c« n­¬ng ®∙ thøc tØnh l∙o phu råi! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - S­ phô tõng nãi, vâ c«ng cña Thiªn §µi Tiªn TÈu nµy kh«ng kÐm g× ng­êi, nh­ng v× ng­êi nµy kh«ng muèn xen vµo chuyÖn thÞ phi trong vâ l©m nªn kh«ng ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn. NÕu b©y giê l∙o ta thËt sù cã ý xuÊt s¬n th× qu¶ lµ tin vui cho vâ l©m ®ång ®¹o. NghÜ ®o¹n, chµng cung thñ, nãi: - NÕu l∙o tiÒn bèi xuÊt s¬n chñ tr× ®¹i cuéc th× thËt lµ ®¹i phóc khÝ cho vâ l©m ®ång ®¹o! Chóc C«ng Minh nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Hµi tö, ý cña ng­¬i lµ muèn l∙o phu xuÊt diÖn g¸nh v¸c träng tr¸ch vâ l©m ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - NÕu ®­îc l∙o tiÒn bèi chñ tr× th× lo g× ®¹i sù ch¼ng thµnh! Chóc C«ng Minh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ®­îc! An TiÓu B×nh liÒn hái: - T¹i sao? Chóc C«ng Minh nãi: - X­a nay l∙o phu quen thãi nhµn v©n d∙ h¹c kh«ng bÞ thÕ sù c©u thóc råi, b©y giê nÕu l∙o tËn xuÊt t©m lùc th× kh«ng khã nh­ng b¶o l∙o phu thèng l∙nh ba qu©n, hiÖu lÖnh thiªn h¹ th× e r»ng c¸c ng­¬i sÏ biÕn thµnh mét ®¸m « hîp mÊt. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o ta nãi còng cã lý. NghÜ thÕ nªn chµng véi nãi: - NÕu l∙o tiÒn bèi kh«ng muèn xuÊt diÖn chñ tr× ®¹i sù th× v∙n bèi còng kh«ng d¸m miÔn c­ìng nh­ng nÕu bän v∙n bèi cã chuyÖn muèn thØnh gi¸o th× lµm sao t×m ®­îc l∙o tiÒn bèi? Chóc C«ng Minh c­êi h× h×, nãi: - Qu¸ dÔ! Qu¸ dÔ! L∙o phu ®∙ ë trªn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy h¬n m­êi n¨m råi vµ còng kh«ng cã ý rêi bá n¬i nµy, nÕu cã chuyÖn g× dïng ®­îc l∙o phu th× c¸c ng­¬i cø ph¸i ng­êi lªn gäi mét tiÕng lµ l∙o phu lËp tøc øng phã ngay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn muèn mêi l∙o ta ®Õn ThiÕu L©m tù ®Ó tuú thêi cã thÓ thØnh gi¸o nh­ng sau khi nghe l∙o nãi vËy th× chµng kh«ng miÔn c­ìng n÷a mµ mØm c­êi, nãi: - Nh­ vËy còng tèt, nÕu cã chuyÖn th× v∙n bèi sÏ ®Ých th©n lªn ®©y mêi l∙o tiÒn bèi. Chóc C«ng Minh c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Kh«ng can hÖ! L∙o phu ®∙ høa víi ng­¬i th× ®­¬ng nhiªn kh«ng thÓ thay ®æi, v× vËy ng­¬i hµ tÊt ph¶i véi v¶ lªn ®©y? L∙o dõng l¹i mét l¸t råi quay sang nãi víi TiÓu B×nh: - C« n­¬ng cã muèn nhËn ®«i kim t­íc kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -261- An TiÓu B×nh nãi: - Ch¼ng ph¶i l∙o tiÒn bèi ®ang cÇn chóng ®Ó Êp trøng thiªn h¹c ®ã sao? NÕu v∙n bèi lÊy ®i th× l∙o dïng vËt g× ®Ó Êp trøng? Chóc C«ng Minh mØm c­êi, nãi: - RÊt ®¬n gi¶n, chê cho trøng thiªn h¹c në xong th× c« n­¬ng sÏ mang chóng ®i, ®­îc chø? An TiÓu B×nh b¸i t¹, nãi: - Nh­ vËy th× v∙n bèi xin ®a t¹ tr­íc! Chóc C«ng Minh c­êi ha h¶, nãi: - C« n­¬ng ®õng véi c¸m ¬n, nªn biÕt l∙o phu réng tay nh­ thÕ lµ cßn vµi ®iÒu ch­a nãi ®Êy! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Kh«ng lÏ l∙o tiÒn bèi cßn cã ®iÒu kiÖn g× ch¨ng? - Kh«ng sai! L∙o phu tÆng ®«i kim t­íc nµy ch¼ng qua lµ cã ý bá con s¨n s¾t b¾t con c¸ r« mµ th«i! - TiÒn bèi nãi thÕ nghÜa lµ sao? - ThÕ nµy nhe, ba trøng h¹c cña l∙o phu kh«ng ch¾c ®∙ në ra hÕt, nÕu trøng kh«ng në ®­îc th× l∙o phu ph¶i nhê c« n­¬ng gióp ®Êy! - V∙n bèi hiÓu råi! - C« n­¬ng ®∙ hiÓu th× tin lµ l∙o phu bá con s¨n s¾t b¾t con c¸ r« chø? - Kh«ng sai, v∙n bèi tin lµ l∙o tiÒn bèi qu¶ nhiªn kh«ng nãi dèi... NÕu trung thiªn h¹c kh«ng në ®­îc th× e r»ng v∙n bèi ph¶i tÆng l¹i tiÒn bèi mét con thiªn h¹c th«i! Chóc C«ng Minh c­êi h× h× nãi: - C« n­¬ng th«ng minh l¾m, nh­ng xin ®õng c­êi t­ t©m cña l∙o phu nghÐ. An TiÓu B×nh nãi: - L∙o tiÒn bèi kh«ng cÇn kh¸ch khÝ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng mØm c­êi, xen vµo: - L∙o tiÒn bèi ®éc cø trªn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy th× ngµy ba böa c¬m lo liÖu thÕ nµo? Chóc C«ng Minh c­êi ha h¶, nãi: - Ba ngµy l∙o phu míi ¨n mét böa nªn vÊn ®Ò tù nhiªn rÊt ®¬n gi¶n, tiÓu tö ng­¬i kh«ng cÇn bËn t©m chuyÖn nµy. Chóc C«ng Minh võa døt lêi th× bçng nhiªn cã tiÕng hó dµi tõ d­íi ch©n nói truyÒn lªn. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - Ai vËy nhØ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö kh«ng nhËn ra tiÕng cña ai sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -262- Chóc C«ng Minh chau mµy hái: - TiÓu tö ng­¬i biÕt ng­êi nµy µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Lµ §¹i M¹c Quû Thñ Tèng Phï ®Êy! Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn hái l¹i: - Tèng thÇn th©u ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! TiÒn bèi còng biÕt l∙o ta µ? Chóc C«ng Minh nãi: - BiÕt, nh­ng ®∙ nhiÒu n¨m råi kh«ng gÆp. Nãi ®Õn ®©y thi Tèng Phï ®∙ xuÊt hiÖn trªn ®Ønh Th¸i ThÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn cao giäng hái: - Tèng l∙o, cã chuyÖn g× vËy? Tèng Phï ®∙ lªn ®Õn tuyÖt ®Ønh nh­ng v× bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang ë trong hãc nói l¹i bÞ mÊy phiÕn ®¸ lín che khuÊt nªn l∙o vÉn ch­a ph¸t hiÖn ra. Cho ®Õn lóc TuyÕt Nghi lªn tiÕng hái th× l∙o míi tung m×nh l­ít ®Õn cho ba ng­êi. §ång thêi l∙o buét miÖng nãi: - L∙o ®Ö, c¸c ng­¬i khiÕn l∙o phu t×m ®Õn hôt h¬i. Nãi ®Õn ®©y th× môc quang ®∙ nh×n thÊy Chóc C«ng Minh nªn l∙o lín tiÕng kªu lªn: - L∙o qu¸i vËt, lµ ng­¬i µ? Chóc C«ng Minh c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - ThÕ nµo? Kh«ng lÏ ng­¬i ®Õn Tung S¬n ®­îc mµ l∙o phu kh«ng ®Õn ®­îc sao? ChuyÖn nh­ thÕ ®©u cã g× ph¶i ng¹c nhiªn? Tèng Phï bÊt gi¸c ®­a tay vß ®Çu vµ nãi: - TuyÖt l¾m! Kh«ng ngê l∙o qu¸i vËt ng­¬i còng ®Õn Tung S¬n nµy råi, quý ho¸, thËt lµ quý ho¸! Chóc C«ng Minh c­êi c­êi vµ nãi: - Th©u huynh ®Ö, mÊy n¨m gÇn ®©y cã ph¸t tµi kh«ng? Bao nhiªu kú tr©n b¶o vËt ë ®¹i néi lät vµo tay ng­¬i råi? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - L∙o th©u nhi ta ®∙ röa tay gi¶i nghÖ n¨m n¨m råi! L∙o qu¸i vËt ng­¬i ®õng nãi oan cho ng­êi tèt! Chóc C«ng Minh c­êi ha h¶ råi nãi: - Th× ra ng­¬i ®∙ ®æi nghÒ! §¸ng mõng, ®¸ng vui! ThÕ nh÷ng n¨m qua ng­¬i ph¸t tµi b»ng nghÒ g×? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Sèng göi nhµ ng­êi, ®un c¬m thæi n­íc mµ th«i! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -263- Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn nãi: - Lµm ho¶ ®Çu qu©n µ? Tèng Phï nãi: - ThÕ nµo? Ng­¬i xem th­êng thñ nghÖ cña l∙o th©u nhi ta ch¨ng? Chóc C«ng Minh c­êi h× h×, nãi: - Kh«ng d¸m! C«ng phu lµm bÕp cña l∙o th©u nhi ng­¬i cã thÓ x­ng lµ vâ l©m nhÊt tuyÖt, l∙o phu ta chØ sî kh«ng cã phóc khÈu mµ ¨n th«i! Lµm sao d¸m xem thuêng chø? Tèng Phï c­êi khµ khµ, nãi: - L∙o qu¸i vËt, ng­¬i cã muèn th­ëng thøc thñ nghÖ cña l∙o th©u nhi ta kh«ng? - §­¬ng nhiªn lµ muèn råi! Nhí n¨m x­a th­ëng thøc mãn c¸ chÐp s«ng Hoµng Hµ do l∙o th©u nhi ng­¬i chÕ biÕn, b©y giê mçi khi nh¾c l¹i l∙o phu ta ®Òu thÌm nhá d∙i! - ChuyÖn ®ã rÊt ®¬n gi¶n, ng­¬i cïng ta ®Õn ThiÕu L©m tù, l∙o th©u nhi ta sÏ chÕ biÕn mãn c¸ chÐp s«ng Hoµng Hµ cho ng­¬i th­ëng thøc, thÕ nµo? - NhÊt ®Þnh lµ ph¶i ®i råi! Nh­ng hiÖn t¹i th× ch­a ®­îc! - T¹i sao? - Trong vßng b¶y ngµy tíi, l∙o phu kh«ng thÓ rêi tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt, do vËy chuyÖn ®Õn ThiÕu L©m tù ph¶i chê b¶y ngµy sau míi tÝnh ®­îc! Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - L∙o qu¸i vËt ng­¬i cßn cã trß g× ë n¬i nµy ch¨ng? TuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt cã g× mµ l­u luyÕn? Chóc C«ng Minh c­êi h× h×, nãi: - Bªn trong tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n, ngµy sau ng­¬i sÏ tù biÕt! HiÖn t¹i tèt nhÊt lµ ®õng ®a vÊn n÷a! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy Tèng Phï ch­a nãi lý do v× sao lªn ®©y nªn trong lßng h¬i bÊt an, Chóc C«ng Minh døt lêi th× chµng liÒn hái: - Tèng l∙o, ThiÕu L©m tù cã biÕn cè g× kh«ng? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái tiÕp: - §∙ v« sù th× t¹i sao l∙o l¹i t×m ®Õn n¬i nµy? Tèng Phï nãi: - L∙o phu ë trong ThiÕu L©m tù buån n∙o ruét nªn muèn t×m l∙o ®Ö ng­¬i t¸n h­¬u t¸n v­în, kÕt qu¶ lµ t×m kh¾p n¬i vÉn kh«ng thÊy ng­¬i, do ®ã míi ®Þnh lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt gi¶i sÇu, nµo ngê l¹i gÆp c¸c ng­¬i ë ®©y! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi yªn t©m, chµng mØm c­êi, nãi: - ThÊy l∙o tiÒn bèi bçng nhiªn xuÊt hiÖn ë n¬i nµy, khiÕn v∙n bèi kinh ng¹c kh«ng Ýt! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -264- - C¸c ng­¬i lµm thÕ nµo mµ gÆp ®­îc Chóc l∙o qu¸i nay? Kh«ng lÏ h¾n ®∙ sím ë trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt nµy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai! Chóc l∙o nãi víi v∙n bèi lµ l∙o ®∙ ë ®©y trªn m­êi n¨m råi! Tèng Phï nh×n qua Chóc C«ng Minh vµ hái: - ThËt kh«ng? Chóc C«ng Minh c­êi h× h× nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! L∙o phu ®©u ph¶i lµ h¹ng ®Çu trém ®u«i c­íp g× mµ sî ng­êi ta ®Õn t×m sµo huyÖt b¾t gi¶i ®Õn quan phñ? VËy th× t¹i sao kh«ng nãi sù thËt chø? Tèng Phï trîn trßn song môc, l∙o c­êi mét trµng råi nãi: - L∙o qu¸i vËt, nh÷ng lêi ng­¬i nãi cø nh­ lµ g­¬m ®ao ®©m vµo bông ng­êi kh¸c vËy. Chóc C«ng Minh c­êi khµ khµ vµ nãi: - Kh«ng dÔ nghe ch¨ng? VËy th× ®õng nghe n÷a lµ ®­îc. Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - Cã lÏ c¶ ®êi nµy t«n gi¸ còng kh«ng thay ®æi ®­îc tÝnh khÝ. L∙o ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Ng­¬i nãi trong vßng b¶y ngµy kh«ng thÓ rêi khái n¬i nµy lµ sao vËy? Chóc C«ng Minh c­êi c­êi vµ nãi: - Tiªn c¬ bÊt kh¶ lËu, xin lçi l∙o phu ph¶i gi÷ bÝ mËt nµy th«i. Võa nãi l∙o võa nh¸y m¾t ra hiÖu cho TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh. Tèng Phï nghe vËy th× chau mµy nãi: - L∙o qu¸i vËt ng­¬i mµ còng cã bÝ mËt µ? L∙o th©u nhi ta thËt lµ bÊt ngê ®Êy. Chóc C«ng Minh c­êi h× h× nãi: - X­a nay l∙o phu ta hµnh sù lu«n thÝch g©y bÊt ngê cho thÕ nh©n mµ, nÕu l∙o th©u nhi cã høng thó th× h∙y chê mµ xem. Tèng Phï nãi: - §­¬ng nhiªn råi, Tèng mç sÏ chê ®Ó xem thö. Chóc C«ng Minh tiÕp lêi: - C¸c ng­¬i bçng nhiªn tô héi t¹i ThiÕu L©m tù, ngoµi chuyÖn Ngò Ma cßn cã chuyÖn g× kh¸c kh«ng? Tèng Phï ng¹c nhiªn nãi: - ChuyÖn Ngò Ma vÉn ch­a ®ñ ®Ó lµm thiªn h¹ mÊt ¨n mÊt ngñ sao? Chóc C«ng mØm c­êi lín mét trµng råi nãi: - ChØ cã n¨m tªn tiÓu quû ng«ng cuång lµm chuyÖn rå d¹i mµ còng khiÕn cho c¸c ng­¬i ph¶i mÊt ¨n mÊt ngñ th× qu¶ thËt l∙o phu ta tøc c­êi chÕt ®i ®­îc. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -265- Xem ra Chóc l∙o lµ nh©n vËt cùc kú tù thÞ. Tèng Phï c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - MÊy n¨m kh«ng gÆp mµ xem ra khÈu khÝ cña l∙o qu¸i vËt ng­¬i thay ®æi nhiÒu qu¸. Chóc C«ng Minh nãi: - ChuyÖn nµy cã g× l¹ ®©u? Ba ngµy kh«ng gÆp ®∙ ph¶i lau mÆt míi nhËn ra nhau, l∙o phu v¸ Tèng thÇn th©u ng­¬i ®∙ hai m­¬i n¨m kh«ng gÆp th× ®­¬ng nhiªn lµ ph¶i cã nhiÒu chç kh¸c h¬n tr­íc råi. Tèng Phï thÇm nghÜ: - Tuy l∙o qu¸i vËt nµy thÝch nãi kho¸c nh­ng nÕu cã thÓ khÝch l∙o ta t¸i xuÊt giang hå th× thËt lµ ®¹i phóc cho vâ l©m. NghÜ ®o¹n l∙o liÒn nãi: - Nghe khÈu khÝ cã vÎ l∙o qu¸i vËt ng­¬i ch¼ng xem Ngò Ma ra g× c¶, ph¶i thÕ kh«ng? Chóc C«ng Minh chËm r¶i nãi: - §óng vËy! ThÕ nµo l∙o th©u nhi ng­¬i sî bän chóng l¾m ch¨ng? Tèng Phï g­îng c­êi nãi: - Vâ c«ng cña Ngò Ma tªn nµo còng cã chç h¬n ng­êi, l∙o phu tù l­îng søc m×nh kh«ng ®ïa víi bän chóng ®­îc. Chóc C«ng Minh ph¸ lªn c­êi mét trµng ng¹o nghÔ råi bu«ng mét c©u: - ThËt lµ ch¼ng ra g× c¶! Tèng Phï mØm c­êi nãi: - §óng vËy! L∙o th©u nhi ta vèn ch¼ng ra g× ®èi víi l∙o qu¸i vËt ng­¬i, nh­ng víi c¸ch Èn c­ ë Tung S¬n kh«ng d¸m gÆp ng­êi kh¸c tùa nh­ l∙o qu¸i vËt ng­¬i th× ch­a h¼n l∙o qu¸i vËt ng­¬i cao minh h¬n l∙o phu bao nhiªu. Chóc C«ng Minh trîn trõng song môc lªn qu¸t hái: - Ng­¬i nãi l∙o phu kh«ng cao minh h¬n bao nhiªu µ? - §óng vËy! - §­îc, chØ cÇn Ngò Ma ®Õn tr­íc mÆt l∙o phu th× l∙o phu sÏ cho ng­¬i xem vµi thñ ®o¹n gi¸ng ma cña l∙o phu. - Chê ng­êi ta ®Õn n¬i råi l∙o qu¸i vËt ng­¬i míi d¸m thi thè tµi n¨ng, nh­ vËy mµ còng xuÊt khÈu ®¹i ng«n ®­îc sao? Chóc C«ng Minh ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi hái: - Ng­¬i muèn lµm thÕ nµo míi gäi lµ cao minh h¬n ng­êi? Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - NÕu lµ chç l∙o th©u nhi ta th× ph¶i tung hoµnh thiªn h¹, ®i kh¾p ch©n trêi gãc biÓn t×m tõng nh©n vËt trong Ngò Ma ma trõ ®i. Chóc C«ng Minh hái l¹i: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -266- - Ng­¬i muèn l∙o phu h¹ s¬n t×m bän chóng µ? Tèng Phï nghiªm giäng nãi: - Kh«ng sai! Sî r»ng ng­¬i kh«ng cã can ®¶m nh­ thÕ? Chóc C«ng Minh ph¸ lªn c­êi mét trµng sang s¶ng råi nãi: - NÕu l∙o phu kh«ng cã can ®¶m nh­ thÕ th× e r»ng ®­¬ng kim vâ l©m còng kh«ng cã nh©n vËt thø hai. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh nghe hai l∙o ®èi ®¸p mµ c­êi thÇm trong bông, bän hä ®Òu biÕt Tèng Phï ®ang dïng kÕ khÝch t­íng ®Ó khÝch Chóc C«ng Minh xuÊt s¬n, nh­ng Tèng Phï ®©u ngê r»ng Chóc C«ng Minh ®∙ høa víi hai ng­êi lµ kh«ng bao l©u n÷a l∙o sÏ h¹ s¬n thËt sù. Tuy c¶m thÊy tøc c­êi nh­ng hai ng­êi rÊt kÝnh phôc dông t©m cña Tèng Phï, do vËy mµ kh«ng ng­êi nµo lªn tiÕng nãi râ ra. Lóc nµy Tèng Phï mØm c­êi nãi: - L∙o qu¸i vËt, ng­¬i tù ®¸nh gi¸ m×nh qu¸ cao råi ®Êy. Chóc C«ng Minh nãi: - LÏ nµo kh«ng ®óng nh­ vËy? - Kh«ng ph¶i lµ kh«ng ®óng mµ l∙o th©u nhi ta tin r»ng, dï Ngò Ma ®Õn Tung S¬n nµy th× ch­a ch¾c l∙o qu¸i vËt ng­¬i gi¸ng phôc ®­îc bän hä. - T¹i sao? - Vâ c«ng cña l∙o qu¸i vËt ng­¬i ch­a h¼n ®∙ cao c­êng h¬n bän chóng, vËy th× lµm sao cã thÓ gi¸ng ma trõ b¹o? - Kh¸ l¾m! Qu¶ nhiªn lµ l∙o th©u nhi ng­¬i coi th­êng l∙o phu råi. - Kh«ng ph¶i l∙o th©u nhi ta xem th­êng l∙o qu¸i vËt ng­¬i! Nh­ng thùc tÕ lµ ng­¬i... ChØ giái nãi mµ kh«ng tù lµm. Chóc C«ng Minh né khÝ qu¸t: - L∙o th©u nhi, theo ng­¬i th× l∙o phu ph¶i lµm thÕ nµo? Tèng Phï c­êi ha h¶ nãi: - RÊt ®¬n gi¶n, h¹ s¬n t×m bän chóng ph©n cao thÊp. - §¬n gi¶n nh­ thÕ µ? - Kh«ng sai! ChØ ®¬n gi¶n nh­ vËy th«i. - §­îc! Dï sao th× l∙o phu còng ®∙ høa víi Ph­¬ng tiÓu tö vµ An c« n­¬ng kia, vµi ngµy sau l∙o phu sÏ h¹ s¬n. - C¸i g×? Ng­¬i ®∙ høa h¹ s¬n víi bän chóng µ? - Kh«ng sai! ChuyÖn nµy cã g× kh«ng ph¶i ch¨ng? Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng cã g×. L∙o nh×n qua ®«i thiÕu niªn nam n÷, Ph­¬ng-An vµ nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -267- - NhÞ vÞ l∙o ®Ö...thËt lµ uæng c«ng cña l∙o phu ta råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Xin Tèng l∙o chí tr¸ch, bän v∙n bèi chØ c¶m thÊy r»ng, dï Chóc l∙o tiÒn bèi høa sÏ h¹ s¬n nh­ng ph¶i chê rÊt l©u sau, v× thÕ nÕu Tèng l∙o cã thÓ khuyªn Chóc l∙o tiÒn bèi h¹ s¬n sím vµi ngµy th× ch¼ng tèt h¬n sao? Tèng Phï nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i ®¸nh gi¸ cao l∙o th©u nhi ta råi! ChØ ®¸ng tiÕc lµ l∙o qu¸i vËt nµy vÉn chê mÊy ngµy sau míi chÞu h¹ s¬n. ChuyÖn nµy khiÕn l∙o phu ta c¶m thÊy thËt lµ kú qu¸i. An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o chí lÊy lµm kú qu¸i, chuyÖn nµy tÊt cã ®¹o lý bªn trong vµ v∙n bèi ®∙ biÕt râ råi. Tèng Phï hái: - Nguyªn do t¹i sao? An TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi ®∙ biÕt nh­ng nhÊt thêi kh«ng tiÖn nãi ra, xin Tèng l∙o chí ®a vÊn n÷a. Tèng Phï h¬i ng¹c nhiªn nh­ng còng gËt ®Çu nãi: - §­îc! L∙o phu sÏ kh«ng hái n÷a. §ét nhiªn nghe Chóc C«ng Minh nãi: - Xin ch­ vÞ im lÆng cho, l∙o phu ph¸t hiÖn cã ng­êi lªn nói ®Êy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ: - Kh«ng lÏ l∙o qu¸i vËt nµy ®∙ luyÖn ®­îc thiªn nhÜ th«ng? Võa nghÜ chµng võa ng­ng thÇn nghe råi bÊt gi¸c ®øng lªn ®Þnh ra khái hèc nói xem thö. Nh­ng Chóc C«ng Minh nhanh tay gi÷ l¹i vµ nãi: - Kh«ng cÇn ra ngoµi, nÕu ng­êi nµy lµ nh©n vËt trong Ngò Ma th× l∙o phu sÏ ra tay øng phã tr­íc. Lêi ch­a døt th× qu¶ nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n vang lªn. QuÇn hïng ®Òu im h¬i lÆng tiÕng ®øng nÐp vµo v¸ch ®¸, song môc ®Òu quÐt ra ngoµi quan s¸t. Ch¼ng bao l©u sau th× ®ét nhiªn cã mét bãng ng­êi phi nh­ bay lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt. Ng­êi nµy gi­¬ng m¾t nh×n xung quanh ®Ønh nói vµ buét miÖng tù nãi: - Qu¸i l¹! Râ rµng lµ cã ng­êi trªn nµy, thÕ t¹i sao l∙o phu truy lªn th× ch¼ng thÊy bãng ma nµo c¶? Nghe ©m giäng th× cã thÓ nhËn biÕt lµ ng­êi nµy ®∙ kh¸ cao niªn vµ còng rÊt l¹. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n qua Tèng Phï nh­ muèn ngÇm hái l∙o cã nhËn biÕt ®­îc ng­êi nµy lµ nh©n vËt nµo kh«ng. Nh­ng Tèng Phï ng¬ ng¸c l¾c ®Çu, râ rµng mét nh©n vËt kinh lÞch giang hå nh­ l∙o song vÉn kh«ng biÕt ng­êi nµy lµ ai. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh­íng ®«i mµy kiÕm råi bËt ®øng lªn ®Þnh phãng ra ngoµi xem thö kÎ ®Õn lµ nh©n vËt nµo, nh­ng Chóc C«ng Minh véi xuÊt thñ gi÷ chµng l¹i vµ dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - TiÓu tö, kh«ng ®­îc manh ®éng! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -268- Tuy lßng hiÕu kú th«i thóc rÊt m¹nh nh­ng thÊy thÇn s¾c cña Chóc C«ng Minh rÊt nghiªm träng nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®µnh ngåi xuèng l¹i. Lóc nµy Chóc C«ng Minh ®­a tay vç cho ®Çu tãc vèn nh­ tæ qu¹ rèi thªm lªn, kÕ ®ã l∙o nhanh chãng lÊy chiÕc r×u vµ thanh kiÕm d¾t bªn ng­¬i cÊt vµo mét m« ®¸ råi míi ngåi ngay ng¾n trë l¹i. L∙o quÐt môc quang nh×n qua ba ng­êi råi dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - L¸t n÷a nÕu l∙o nh©n kia hái l∙o phu lµ ai th× c¸c vÞ h∙y nãi r»ng, l∙o phu lµ ¸ C¸i Hoµng Xung - mét vÞ tr­ëng l∙o thÊt tung cña C¸i Bang nhÐ! Bän hä kh«ng hiÓu t¹i sao Chóc C«ng Minh ph¶i ®ãng kÞch nh­ thÕ nh­ng trong thÇn th¸i nghiªm tóc cña l∙o th× tÊt ph¶i cã lý do quan träng nªn ai nÊy ®Òu l¼ng lÆng gËt ®Çu. Kh«ng ®Çy mét kh¾c sau th× bçng nhiªn cã mét l∙o nh©n r©u tãc b¹c ph¬ xuÊt hiÖn tr­íc cöa hèc nói. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng­ng thÇn quan s¸t th× thÊy ng­êi nµy cã th©n h×nh võa cao võa èm, toµn th©n mÆc tr­êng bµo mµu lam, trong cã vÎ cò kû ch¾p v¸ ®­îc giÆt rÊt s¹ch sÏ t­¬m tÊt. ThÇn s¾c cña l∙o nµy tr«ng vá vµng nh­ng thÇn quang ph¸t ra tõ song môc tùa nh­ hai ngän ®Ìn rùc s¸ng. Lam bµo l∙o nh©n dõng ch©n tr­íc hãc nói rÊt ng¹c nhiªn, h×nh nh­ l∙o kh«ng ngê n¬i nµy l¹i cã nhiÒu ng­êi nh­ thÕ. Nh­ng ngay sau ®ã l∙o cÊt b­íc ®i vµo trong, môc quang quÐt qua bèn khu«n mÆt vµ l¹nh lïng hái: - C¸c ng­¬i lµ ai? KhÈu khÝ rÊt trÞch th­îng, khiÕn An TiÓu B×nh c¶m thÊy né khÝ d©ng trµo lªn, nÕu Chóc C«ng Minh kh«ng kÞp thêi ®­a m¾t nh×n th× nµng ®∙ khai khÈu råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh tØnh cung thñ, nãi: - L∙o tr­îng hái bèn ng­êi bän t¹i h¹ ph¶i kh«ng? Lam bµo l∙o nh©n nãi: - Kh«ng ph¶i c¸c ng­¬i th× cßn ai n÷a? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Xin l∙o tr­îng chí tøc khÝ, cã chuyÖn g× h∙y ngåi xuèng råi nãi còng kh«ng muén! Lam bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t mét tiÕng, l∙o chó môc nh×n Chóc C«ng Minh vµ hái: - Ng­êi nµy lµ ai? Danh x­ng thÕ nµo? Trong bèn ng­êi mµ l∙o ta chØ hái mçi mét Chóc C«ng Minh, ®iÒu nµy chøng tá Lam bµo l∙o nh©n ®Õn ®©y lµ cã môc ®Ých! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - L∙o tr­îng muèn hái l∙o cuång tö nµy ch¨ng? Lam bµo l∙o nh©n ng¹c nhiªn hái l¹i: - H¾n lµ cuång tö? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng chØ lµ cuång mµ cßn lµ mét l∙o c©m n÷a ®Êy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -269- Lam bµo l∙o nh©n ngÉn ng­êi, thÇn th¸i lé vÎ kh«ng tin. TuyÕt Nghi thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng nãi th× liÒn mØm c­êi, nãi tiÕp: - ThÕ nµo? L∙o tr­îng kh«ng tin ch¨ng? Lam bµo l∙o nh©n nãi: - L∙o phu kh«ng tin! TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi: - L∙o tr­îng cã thÓ lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt mµ chØ mÆc ®¬n bµo thÕ nÇy, tÊt ph¶i lµ mét nh©n vËt trong vâ l©m? Lam bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi: - Ph¶i th× sao nao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ThÕ l∙o tr­îng cã biÕt ®¹i danh C¸i Bang trong vâ l©m kh«ng? Lam bµo l∙o nh©n nãi: - C¸i Bang µ? §ã còng gäi lµ ®¹i danh sao? Hõ... Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÇm thÊt kinh, chµng nghÜ: - L∙o nµy lµ ai mµ xem th­êng C¸i Bang nh­ thÕ? NÕu vËy th× bèn ch÷ ¸ C¸i Hoµng Xung lµm sao cã thÓ hï do¹ ®­îc l∙o ta? NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng chµng nãi: - KhÈu khÝ cña l∙o tr­îng qu¶ nhiªn kh«ng nhá! Lam bµo l∙o nh©n nãi: - Kh«ng sai! Nam Hoa ThÇn C¸i gÆp l∙o phu cßn ph¶i khÊu ®Çu, huèng hå lµ bän ®Ö tö cña h¾n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - L∙o tr­îng ®∙ cao h¬n Bang chñ C¸i Bang mét bËc nh­ vËy th× cã lÏ l∙o tr­îng lµ mét vÞ tr­ëng l∙o ®­îc t«n kÝnh cña C¸i Bang? Lam bµo l∙o nh©n né khÝ qu¸t lín: - Ai b¶o l∙o phu lµ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang? TiÓu tö, lÏ nµo ngay c¶ ®¹i danh Vâ l©m NhÊt Qu¸i mµ c¸c ng­¬i còng ch­a tõng nghe? Th× ra, trong lóc tøc khÝ l∙o nh©n nµy ®∙ tù khai b¸o danh hiÖu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh tuy c¶m thÊy bèn ch÷ Vâ l©m NhÊt Qu¸i h¬i kinh h∙i nh­ng v× bän hä ch­a tõng nghe nãi nªn sù kinh ®éng kh«ng b»ng Tèng Phï. Lam bµo l∙o nh©n th× hai tay chèng xuèng ®Êt nh­ muèn bËt ng­êi phãng ®i vËy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - Vâ l©m NhÊt Qu¸i lµ danh hiÖu cña l∙o tr­îng µ? Lam bµo l∙o nh©n thÊy bèn ng­êi nµy nghe danh hiÖu cña m×nh mµ kh«ng kinh hån khiÕp vÝa nh­ l∙o t­ëng th× còng c¶m thÊy bÊt ngê, l∙o né khÝ nãi: - Kh«ng sai! L∙o phu lµ Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -270- An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Ba ch÷ T©n B¸ C«ng nghe còng kh¸ ®­êng hoµng nh­ng thªm bèn ch÷ Vâ l©m NhÊt Qu¸i th× thËt lµ khã nghe qu¸! T©n B¸ C«ng ngÈn ng­êi nh×n TiÓu B×nh mét lóc råi nãi: - TiÓu nha ®Çu ng­¬i nãi n¨ng lung tung g× thÕ? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - V∙n bèi nãi r»ng, danh tù T©n B¸ C«ng cña l∙o tr­îng nghe thËt hay, thÕ t¹i sao ph¶i thªm bèn ch÷ Vâ l©m NhÊt Qu¸i khiÕn ng­êi nghe c¶m thÊy qu¸i dÞ qu¸! T©n B¸ C«ng hái tiÕp: - Nghe kh«ng thuËn tai µ? An TiÓu B×nh nãi: - §óng vËy! Mét ng­êi ®­êng hoµng th× t¹i sao ph¶i lµm qu¸i vËt? T©n B¸ C«ng nghe vËy s÷ng ng­êi, l∙o trÇm ng©m suy nghÜ håi l©u mµ kh«ng nãi g×. Lóc nµy trong lßng Tèng Phï ®ang håi hép v« cïng, bëi lÏ l∙o biÕt kh«ng Ýt vÒ tÝnh khÝ cña Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng nµy. Tèng Phï véi vµng nh¸y m¾t ra hiÖu cho TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh, l∙o muèn bän hä ®õng nãi n÷a, nÕu chäc cho l∙o qu¸i vËt nµy ®éng ch©n ho¶ th× qu¶ thËt lµ phiÒn phøc to. ThÕ nh­ng An TiÓu B×nh vÉn th¶n nhiªn nh­ ch¼ng hay biÕt g×, nµng nh×n th¼ng ®èi ph­¬ng vµ nãi: - T©n l∙o tr­îng, t¹i sao l∙o kh«ng nãi? T©n B¸ C«ng chau mµy, nãi: - TiÓu nha ®Çu, l∙o phu ®ang suy nghÜ vµ c¶m thÊy lêi ng­¬i võa nãi còng cã chót ®¹o lý! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - ThÊt thÕ µ? VËy t¹i sao l∙o kh«ng ngoan ngo∙n lµm ng­êi mµ lµm qu¸i vËt chi vËy? T©n B¸ C«ng chíp chíp song môc, l∙o x¹ hai ®¹o thÇn quang nh×n TiÓu B×nh råi chËm r¶i nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o phu ph¶i suy nghÜ ®∙! Nãi ®o¹n l∙o quÐt môc quang nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi tiÕp: - TiÓu tö, ng­¬i võa nh¾c ®Õn C¸i Bang lµ cã dông ý g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy l∙o ta sau khi nghe TiÓu B×nh nãi mÊy c©u th× kh«ng cßn vÎ ngang tù ®¹i n÷a nªn chµng thÇm nghÜ: - L∙o nµy tuy cã danh lµ NhÊt Qu¸i nh­ng e r»ng kh«ng ph¶i lµ h¹ng b¹i ho¹i trong ma ®¹o. §∙ nghÜ nh­ vËy th× chµng kh«ng cßn dông t©m ch©m chäc ®èi ph­¬ng n÷a. Chµng mØm c­êi råi nãi víi giäng kh¸ «n hoµ: - Trong C¸i Bang cã mét vÞ gäi lµ ¸ C¸i Hoµng Xung, ch¼ng hay T©n l∙o tr­îng cã biÕt kh«ng? T©n B¸ C«ng nghe vËy th× toµn th©n chÊn ®éng, l∙o buét miÖng kªu lín: - Hoµng Xung µ? H¾n vÉn ch­a chÕt sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -271- Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy ®æi ph­¬ng nghe danh Hoµng Xung th× qu¶ nhiªn tá ra kinh h¶i, ®iÒu nµy khiÕn chµng còng c¶m thÊy kú qu¸i nªn véi nãi: - Ai b¶o l∙o ta ®∙ chÕt? VÞ l∙o nh©n võa cuång võa c©m tr­íc mÆt chÝnh lµ ¸ C¸i Hoµng Xung ®Êy! T©n B¸ C«ng cã vÎ kh«ng tin, l∙o thèi lui mét b­íc råi x¹ thÇn quang nh×n kh¾p ng­êi Chóc C«ng Minh. Håi l©u sau l∙o míi bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi: - Lµ ch©n hay gi¶, l∙o phu còng nh×n kh«ng ra. L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi cung thñ nãi víi Chóc C«ng Minh: - N¨m x­a d­íi ch©n nói Th¸i S¬n ®­îc Hoµng huynh tr­îng nghÜa trî gióp l∙o phu mét tay, nh­ng v× ®ªm tèi nªn kh«ng nhí râ h×nh m¹o cña Hoµng huynh, vÒ sau l∙o phu cã ®i kh¾p n¬i t×m Hoµng huynh nh­ng kh«ng cã duyªn diÖn kiÕn, kh«ng ngê h«m nay... An TiÓu B×nh nãi xen vµo: - L∙o tr­îng hµ tÊt ph¶i t×m kiÕm n÷a, ch¼ng ph¶i Hoµng tr­ëng l∙o ®ang ë tr­íc mÆt ®ã sao? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai! VÒ sau l∙o phu nghe nãi Hoµng Xung ®∙ bÞ mét tªn v∙n bèi cña C¸i Bang h¹i chÕt, do vËy mµ l∙o phu mÊt c¬ héi b¸o ©n vµ còng do vËy mµ l∙o phu ®èi ®Çu víi ®Ö tö C¸i Bang, kh«ng ngê Hoµng huynh vÉn ch­a khø thÕ! §Õn b©y giê Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi hiÓu ra dông ý gi¶ m¹o Hoµng Xung cña Chóc C«ng Minh, th× ra l∙o ta muèn thay C¸i Bang hãa gi¶i mét c­êng ®Þch. Lóc nµy bçng nhiªn Chóc C«ng Minh ®­a tay vß ®Çu bøt tai, l∙o võa chØ T©n B¸ C«ng võa nãi u ¬ mét håi. T©n B¸ C«ng tá ra rÊt cung kÝnh, l∙o quay sang hái An TiÓu B×nh: - TiÓu c« n­¬ng, c¸c ng­¬i ë chung víi Hoµng huynh ch¾c lµ hiÓu c¸ch hoa tay diÔn ®¹t lêi nãi cña ng­êi c©m chø? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn! NÕu kh«ng th× bän v∙n bèi lµm sao ngåi ®©y t¸n gÉu víi nhau? Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - C« n­¬ng nµy sao l¹i nãi n¨ng tuú thÝch nh­ thÕ? Chît nghe T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi: - C« n­¬ng, võa råi Hoµng huynh nãi g× vËy? An TiÓu B×nh hái l¹i: - L∙o muèn nghe thËt µ? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! Võa råi Hoµng huynh chØ l∙o phu nãi u ¬ nh­ thÕ, tÊt nhiªn lµ muèn nãi víi l∙o phu råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng khÈn tr­¬ng h¬n, bëi lÏ võa råi Chóc C«ng Minh chØ tay lo¹n x¹ vµ u ¬ lung tung chø cã muèn nãi g× ®©u? B©y giê An TiÓu B×nh l¹i tù cho r»ng Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -272- m×nh hiÓu ®­îc ý Chóc C«ng Minh muèn nãi, ®iÒu nµy thËt khiÕn TuyÕt Nghi kh«ng thÓ ®o¸n ®­îc lµ nµng muèn nãi g×? Nh­ng TiÓu B×nh chê T©n B¸ C«ng døt lêi th× nãi ngay: - Hoµng l∙o nãi r»ng, chuyÖn qu¸ khø th× cßn nh¾c l¹i lµm g×? Nh­ng b©y giê nÕu T©n l∙o thËt lßng muèn b¸o ©n th× cã hai chuyÖn nªn lµm! T©n B¸ C«ng nãi: - Hai chuyÖn µ? Khi ®ã ë Th¸i s¬n l∙o ta chØ gióp l∙o phu mét ch­ëng th«i mµ! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Nãi thÕ, xem ra l∙o tr­îng chØ gi¶ vê muèn b¸o ©n th«i! T©n B¸ C«ng nãi: - Ai b¶o lµ gi¶? L∙o phu thµnh t©m... An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - NÕu l∙o thµnh t©m th× t¹i sao l¹i so ®o mét chuyÖn hai chuyÖn? hoÆc mét ch­ëng hai ch­ëng? T©n B¸ C«ng nãi: - ChuyÖn nµy... NhÊt thêi l∙o phu lì lêi th«i. An TiÓu B×nh nãi: - §­¬ng nhiªn lµ l∙o sai. T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi: - C« n­¬ng, Hoµng huynh nãi hai chuyÖn g× vËy? An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn thø nhÊt, Hoµng l∙o ch­a chÕt nªn tõ ®©y vÒ sau l∙o tr­îng ph¶i kh¸ch khÝ víi ®Ö tö C¸i Bang mét chót? T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - ChuyÖn nµy lµ ®­¬ng nhiªn råi! ThÕ cßn chuyÖn thø hai? An TiÓu B×nh nãi: - Sî r»ng T©n l∙o kh«ng ®ång ý chuyÖn thø hai th«i? T©n B¸ C«ng nãi: - Kh«ng sao, thiªn h¹ kh«ng cã chuyÖn g× lµm khã ®­îc l∙o phu, c« n­¬ng cø nãi ra xem? An TiÓu B×nh liÕc nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - Hoµng l∙o nãi r»ng, l∙o ta vµ vÞ Ph­¬ng c«ng tö nµy lµ chç vong niªn chi giao, hiÖn t¹i Ph­¬ng c«ng tö ®∙ ®­îc vâ l©m ®Ò cö lµm minh chñ ®Ó ®èi phã víi Ngò Ma, do ®ã Hoµng l∙o muèn T©n l∙o tr­îng ngµy sau h∙y theo Ph­¬ng c«ng tö mµ gióp h¾n gi¸ng phôc Ngò Ma. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -273- Kh«ng ai ngê lµ nµng nãi ra chuyÖn nh­ thÕ! Ch¼ng nh÷ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÉn c¶ ng­êi ra mµ ngay c¶ Chóc C«ng Minh còng suýt chót n÷a quªn chuyÖn m×nh dang gi¶ m¹o ¸ C¸i Hoµng Xung mµ bËt kªu thµnh tiÕng. T©n B¸ C«ng chau mµy nãi: - TiÓu tö nµy mµ xøng ®¸ng ch¨ng? TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Xøng hay kh«ng xøng ch¼ng quan hÖ g× ®Õn l∙o tr­îng, Hoµng l∙o ®∙ nãi vËy th× l∙o tr­¬ng nªn tu©n hµnh míi ph¶i. T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn kªu lªn: - T¹i sao l∙o phu ph¶i tu©n hµnh chø? - L∙o ®∙ muèn b¸o ©n th× t¹i sao l¹i kh«ng tu©n hµnh? - ChuyÖn nµy... Qu¶ thùc lµ l∙o phu bÊt phôc råi. - T¹i sao bÊt phôc? - TiÓu tö nay miÖng ch­a r¸o mïi söa, h¾n dùa vµo ®©u mµ cã thÓ sai khiÕn l∙o phu? TiÓu B×nh mØm c­êi nãi:: - H×nh nh­ l∙o tr­îng rÊt xem thuêng Ph­¬ng huynh th× ph¶i? T©n B¸ C«ng nãi: - Kh«ng sai! mét tiÓu tö nh­ h¾n th× b¶o l∙o phu lµm sao cã c¸ch nh×n kh¸c ®­îc? TiÓu B×nh nãi: - Ng­êi h÷u chÝ kh«ng tÊt yÕu ph¶i cao niªn, l∙o tr­îng hiÓu ®¹o lý nµy chø? T©n B¸ C«ng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - TiÓu nha ®Çu, l∙o phu kh«ng cÇn ng­¬i gi¸o huÊn, nÕu kh«ng nÔ Hoµng huynh th× víi th¸i ®é v« lÔ cña nha ®Çu ng­¬i còng ®ñ ®Ó l∙o phu tiÔn ng­êi vÒ thÕ giíi bªn kia råi. An TiÓu B×nh tá ra kh¸ nhÉn n¹i, nµng mØm c­êi nãi: - Xem ra l∙o tr­îng rÊt thÝch giÕt ng­êi? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §óng vËy th× sao? - Kh«ng sao µ! Nh­ng oan oan t­¬ng b¸o, l∙o tr­îng kh«ng sî ng­êi kh¸c giÕt l¹i l∙o µ? - GiÕt ta? NÕu trong vâ l©m cã nh©n vËt ®ñ b¶n lÜnh lµm chuyÖn ®ã th× cã lÏ l∙o phu ®∙ kh«ng thÓ sèng ®Õn nay. - å, xem ra khÈu khÝ cña l∙o còng kh«ng võa. - H«m nay l∙o phu ®∙ rÊt khiªm tèn råi ®Êy, tiÓu nha ®Çu ng­¬i cã biÕt lµ x­a nay l∙o phu nãi chuyÖn c¨n b¶n ch¼ng cÇn suy nghÜ kü kh«ng? - ThÕ µ? - Nh­ng ®èi víi h¹ng phô nh©n c¸c ng­¬i kh«ng hîp víi l∙o phu l¾m ®©u. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -274- - T¹i sao? Ch¼ng ph¶i con ng­êi ®Òu nh­ nhau c¶ sau? T©n B¸ C«ng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng nh­ nhau, nÕu h¹ng phu nh©n c¸c ng­¬i mµ nãi n¨ng lung tung, dï b¶n th©n kh«ng biÕt xÊu hæ th× ng­êi kh¸c nghe ®­îc còng ch¼ng xem ra g×. An TiÓu B×nh nghe vËy th× suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - T©n l∙o tr­îng, l∙o ch­a tr¶ lêi chuyÖn thø hai cña Hoµng l∙o ®Êy. T©n B¸ C«ng nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - §­îc, l∙o phu høa lµ cã thÓ nh­ng Ýt ra ph¶i cho l∙o phu biÕt tiÓu tö nµy dùa vµo ®©u mµ cã t­ c¸ch sai khiÕn l∙o phu? An TiÓu B×nh hái l¹i: - L∙o nãi vËy lµ cã ý g×? - RÊt ®¬n gi¶n, l∙o phu muèn tü thÝ vâ c«ng víi h¾n. - L∙o tr­îng muèn tû vâ víi Ph­¬ng huynh ®Ö µ? - Kh«ng sai! An TiÓu B×nh nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái: - ý cña Ph­¬ng huynh thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn sî d©y vµo l∙o nµy th× sinh thªm phiÒn phøc kh«ng ®¸ng cã nªn buét miÖng nãi: - T¹i h¹ kh«ng muèn v­¬ng vµo chuyÖn nµy... T©n B¸ C«ng võa nghe thÕ th× ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Kh«ng ngê minh chñ cña cöu ®¹i m«n ph¸i ®Ò cö chØ lµ mét tiÓu tö nh¸t gan, thËt lµ buån c­êi qu¸. Lêi nµy qu¶ nhiªn lµ kh«ng dÔ nghe ®èi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nh­ng chµng vÉn ch­a ph¸t t¸c. An TiÓu B×nh chau mµy nãi: - T©n l∙o tr­îng nãi n¨ng chí ch©m chäc nhÐ. Nµng quay sang nãi tiÕp víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - T¹i sao Ph­¬ng huynh ch¼ng cã mét chót dòng khÝ g× c¶ vËy? §èi víi lêi ch©m chäc cña T©n B¸ C«ng tuy khã nghe nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn miÔn c­ìng chÞu ®ùng ®­îc, cßn c©u cña TiÓu B×nh l¹i khiÕn chµng biÕn s¾c, né khÝ bÊt gi¸c x«ng lªn cuån cuén. Chµng trõng m¾t c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Ai b¶o lµ t¹i h¹ kh«ng cã dòng khÝ? - Ph­¬ng huynh, vÞ T©n l∙o tr­îng nµy cho r»ng huynh kh«ng cã t­ c¸ch lµm minh chñ ®èi phã víi Ngò Ma, nÕu huynh cã dòng khÝ th× t¹i sao kh«ng chøng minh lµ m×nh cã t­ c¸ch ®ã, ®ång thêi còng cho l∙o ta mì réng tÇm kiÕn thøc, b»ng vµi chiªu kiÕm ph¸p cña huynh? T©n B¸ C«ng nghe vËy th× bÊt gi¸c kªu lªn: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -275- - TiÓu tö ng­¬i dïng kiÕm µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi: - Kh«ng sai! T©n B¸ C«ng nãi: - RÊt tèt! L∙o phu tù cho r»ng kiÕm cña m×nh lµ ®Ö nhÊt ®Êy, tiÓu tö ng­¬i cã d¸m thö kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o ta d¸m x­ng lµ kiÕm ph¸p ®Ö nhÊt µ, thËt lµ qu¸ ng«ng cuång! NghÜ ®o¹n chµng nãi: - KiÕm ph¸p cña l∙o thÕ nµo mµ d¸m x­ng lµ ®Ö nhÊt? T©n B¸ C«ng nãi: - Hao tiÓu tö, nÕu ng­¬i kh«ng tin th× t¹i sao kh«ng thö xem? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t nãi: - Thö hay kh«ng thö chê l¸t n÷a h∙y tÝnh, nh­ng t¹i h¹ kh«ng tin kiÕm ph¸p cña l∙o lµ vâ l©m ®Ö nhÊt. T©n B¸ C«ng nãi: - TiÓu tö, ng­¬i kh«ng tin kiÕm ph¸p cña l∙o phu lµ vâ l©m ®Ö nhÊt th× ng­¬i tin ai? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngËp ngõng mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy... NhÊt thêi t¹i h¹ ch­a nghÜ ra. An TiÓu B×nh nãi xen vµo: - T©n l∙o tr­îng tù cho kiÕm ph¸p cña l∙o lµ vâ l©m ®Ö nhÊt, vËy TrÇn Hy ChÝnh lµ thø mÊy trong thiªn h¹? T©n B¸ C«ng nãi: - TiÓu nha ®Çu, ng­¬i nãi kiÕm ph¸p cña TrÇn Hy ChÝnh cao c­êng h¬n l∙o phu ch¨ng? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - §­îc t«n x­ng lµ KiÕm ThÇn th× ®­¬ng nhiªn lµ ph¶i cao minh h¬n l∙o tr­¬ng råi. T©n B¸ C«ng qu¸t lín: - X»ng bËy! An TiÓu B×nh nãi tiÕp: - T©n l∙o tr­¬ng, sî r»ng b¶n th©n l∙o míi lµ ng­êi nãi x»ng bËy ®Êy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - T©n l∙o tr­îng. L∙o ®∙ tõng gÆp KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ch­a? T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu nãi: - Ch­a! Niªn kû cña TrÇn Hy ChÝnh nhá h¬n l∙o phu mÊy chôc tuæi, l∙o phu h¸ cã thÓ ®éng thñ víi hµng hËu sinh v∙n bèi nh­ thÕ sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -276- KhÈu khÝ cña l∙o nµy qu¶ nhiªn kh«ng nhá, ngay c¶ KiÕm ThÇn mµ trong m¾t l∙o ta còng chØ lµ hËu sinh v∙n bèi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - T«n gi¸ ch­a ®éng thñ víi TrÇn ®¹i hiÖp th× lµm sao biÕt kiÕm ph¸p cña TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cao minh h¬n t«n gi¸? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - ChuyÖn nµy ®©u cã g× khã? Dùa vµo hai m­¬i tuæi mµ l∙o phu lín h¬n h¾n th× cã thÓ biÕt kiÕm ph¸p cña h¾n quyÕt kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña l∙o phu råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghÜ thÇm: - Cã lý kú quÆc nh­ thÕ sao? Kh«ng lÏ ng­êi cao niªn th× nhÊt ®Þnh cao c­êng h¬n ng­êi trÎ tuæi? Chµng cßn ®ang nghÜ th× ®∙ nghe An TiÓu B×nh nãi: - T©n l∙o tr­îng, c©u võa råi d­êng nh­ nghe kh«ng th«ng ®Êy! T©n B¸ C«ng lín tiÕng hái: - Kh«ng th«ng chç nµo? An TiÓu B×nh nãi: - Vâ c«ng cao thÊp cña mét ng­êi lÏ nµo do niªn kû quyÕt ®Þnh? T©n B¸ C«ng nãi: - Nh­ng luyÖn nhiÒu h¬n hai m­¬i n¨m th× tù nhiªn ph¶i cao c­êng h¬n chót Ýt chø! An TiÓu B×nh ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - V∙n bèi kh«ng tin! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi: - Kh«ng tin th× mêi thö vËy! An TiÓu B×nh trßn xoe m¾t h¹nh, nµng nãi: - L∙o muèn tØ kiÕm víi v∙n bèi µ? T©n B¸ C«ng l¹nh lïng nãi: - Kh«ng ph¶i ta muèn mµ lµ ng­¬i tù t×m lÊy c¸i chÕt! L∙o quÐt hai ®¹o hµn quang nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi tiÕp: - TiÓu tö, nÕu qu¶ thËt ng­¬i dïng kiÕm th× h«m nay l∙o phu ph¸ lÖ chØ ®iÓm cho ng­¬i vµi chiªu kiÕm ph¸p ®Êy. ThÕ nµo? KhÈu khÝ cña l∙o nµy xem ra cµng lóc cµng to! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, nãi: - Nghe khÈu khÝ cña t«n gi¸ th× h×nh nh­ trong m¾t t«n gi¸, cöu ®¹i m«n ph¸i ch¼ng cã ph©n l­îng nµo? T©n B¸ C«ng th¶n nhiªn nãi: - Ng­¬i ®õng t­ëng ng­êi cña cöu ®¹i m«n ph¸i lµ ghª gím l¾m, thùc ra l∙o phu thÊy ng­¬i cßn kÐm xa bän chóng! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -277- Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: - Qu¶ nhiªn lµ t«n gi¸ muèn ®éng thñ víi t¹i h¹ råi! T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - L∙o phu muèn chØ ®iÓm cho ng­¬i vµi chiªu kiÕm ph¸p ®Ó sau nµy ng­¬i bá thãi môc h¹ v« nh©n th«i! Dï sù nhÉn n¹i cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi cã tèt c¸ch mÊy th× lóc nµy chµng còng kh«ng thÓ nµo chÞu ®ùng ®­îc n÷a. Chµng tõ tõ ®øng lªn vµ xuÊt kiÕm ra khái vâ Tèng Phï vµ Chóc C«ng Minh thÊy vËy nh­ng kh«ng lªn tiÕng ng¨n c¶n, hai l∙o tâ ra th¶n nhiªn nh­ kh«ng cã viÖc g×. An TiÓu B×nh thÊy hai l∙o tiÒn bèi kh«ng ph¶n ®èi th× liÒn nãi: - Tèt nhÊt Ph­¬ng huynh nªn xuÊt thñ nhanh mét tÝ ®Ó mäi ng­êi hiÓu râ, rèt cuéc kiÕm ph¸p cña ng­êi cao niªn cao c­êng hay ng­êi Ýt tuæi cao c­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa hiÓu ý TiÓu B×nh muèn b¶o chµng xuÊt ngay tuyÖt chiªu ®Ó cho T©n B¸ C«ng kinh t©m khiÕp ®¶m mµ bá thãi kiªu ng¹o, v× vËy chµng mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö yªn t©m, tiÓu huynh hiÓu råi! Chµng ®­a tr­êng kiÕm lªn tr­íc råi nãi tiÕp víi T©n B¸ C«ng: - Chóng ta cã cÇn ra ngoµi kh«ng? T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi: - Kh«ng cÇn! Nãi ®o¹n lao lÊy trong tr­êng bµo ra mét thanh ®o¶n kiÕm. Thanh kiÕm nµy chØ dµi kho¶ng mét th­íc s¸u, so víi tr­êng kiÕm th«ng th­êng th× nã ng¾n h¬n ®Õn mét th­íc, nh­ng sau khi xuÊt vâ th× th©n kiÕm lÊp l¸nh hµn quang khiÕn ai nÊy ®Òu lãe m¾t. An TiÓu B×nh buét miÖng kªu lªn: - B¸u kiÕm! T©n B¸ C«ng rÊt ®¾c ý, l∙o mØm c­êi råi nãi: - TiÓu nha ®Çu ng­¬i nãi kh«ng sai, xem ra ng­¬i còng cã mÊy phÇn nh∙n lùc ®¸y! Nh­ng ng­¬i cã biÕt danh x­ng cña thanh ®o¶n kiÕm nµy gäi lµ g× kh«ng? An TiÓu B×nh thÊy ®o¶n kiÕm lé hµn quang lÈm lÈm th× buét miÖng gäi b¸u kiÕm nh­ng tªn kiÕm lµ g× th× qu¶ thËt lµ nµng ch­a tõng nghe nãi. Nµng ngÉn ng­êi mét lóc råi ®Þnh l¾c ®Çu nãi lµ kh«ng biÕt th× bçng nhiªn nghe Tèng Phï dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - An c« n­¬ng, ®©y lµ ®Ö tø kiÕm trong ViÖt quèc ngò kiÕm, danh x­ng lµ Ng­ Tr­êng kiÕm! An TiÓu B×nh nghe vËy th× mõng thÇm trong bông nh­ng nµng gi¶ vê trÇm ng©m suy nghÜ mét l¸t n÷a råi nãi: - T©n l∙o tr­îng, tr«ng h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña ®o¶n kiÕm nµy cã lÏ lµ Ng­ Tr­êng kiÕm råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2