Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 4

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

145
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 4

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -45- Håi thø t­ Th¼ng tiÕn Trung Nguyªn Ph­¬ng Lµ ®iÖtNghi nãi: ph¶i nhi tö. - TuyÕt tö chø kh«ng Chu H¹o mØm c­êi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy, gÇn ®©y Ph­¬ng thÕ ®iÖt cã gÆp Ph­¬ng NhÞ hiÖp kh«ng? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng. Chµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - B¸ phô cña v∙n bèi g©y phiÒn phøc g× cho Chu l∙o tiÒn bèi ch¨ng? Chu H¹o nãi: - Kh«ng cã phiÒn phøc g× nh­ng chuyÖn nµy... Qu¶ thËt lµ khã xö! Tèng Phï hái xen vµo: - ChuyÖn g×? Chu huynh ®Ö mau nãi ra xem! Chu H¹o nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng NhÞ hiÖp ®∙ thÊt tung råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh tÜnh gËt ®Çu nãi: - V∙n bèi còng ®o¸n ®­îc ®iÒu nµy! Chu H¹o thÊy chµng kh«ng cã chót kinh ng¹c h∙y vÎ bi th­¬ng th× lÊy lµm kú qu¸i, l∙o nãi: - Ph­¬ng thÕ ®iÖt còng ®∙ biÕt råi µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - V∙n bèi ch­a biÕt nh­ng ph¸n ®o¸n lµ nh­ vËy. Chu H¹o chau mµy hái: - ThÕ ®iÖt kh«ng c¶m thÊy bi th­¬ng µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn muèn nãi chuyÖn Ph­¬ng Thiªn Thµnh tõng cã ý muèn giÕt m×nh, nªn viÖc thÊt tung hay kh«ng th× cã g× m×nh ph¶i bi th­¬ng? Nh­ng chµng nghÜ ®Õn b¸ mÉu nhiÒu n¨m d­ìng dôc th× trong lßng khÏ ®éng lßng nªn ®µnh nuèt o¸n khÝ vµo lßng. Chµng mØm c­êi nãi: - Bi th­¬ng th× còng lµm ®­îc g× chø? Chu H¹o nghe vËy th× ngÈn c¶ ng­êi, l∙o hoµn toµn kh«ng hiÓu t¹i sao Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i tuyÖt t×nh b¹c nghÜa nh­ thÕ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -46- Lóc nµy Tèng Phï c­êi lín mét trµng råi nãi: - Chu huynh ®Ö, tèt nhÊt lµ ng­¬i bít qu¶n chuyÖn nhµ cña Ph­¬ng l∙o ®Ö l¹i, h∙y nãi ®Õn vÊn ®ñ cña ng­¬i ®i, rèt cuéc lµ t¹i sao vËy? Chu H¹o chØ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Tèng huynh, thiÕu hiÖp nµy cã thËt lµ ®iÖt tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng? Tèng Phï c¶ c­êi råi nãi: - ThÕ nµo? Thiªn h¹ cßn cã kÎ m¹o nhËn lµ v∙n bèi cña ng­êi kh¸c n÷a sao? Chu huynh ®Ö, ng­¬i h«m nay lµm sao vËy? Chu H¹o nãi: - Tèng huynh, nÕu vÞ thiÕu hiÖp nµy lµ ®iÖt tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh th× t¹i sao khi nghe tin Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÊt tung mµ ch¼ng ®éng lßng chót nµo c¶ vËy? Tèng Phï nãi: - §ã lµ chuyÖn nhµ cña Ph­¬ng gia bän hä, Chu huynh ®Ö ng­¬i xen vµo lµm g×? Ng­¬i mau nãi chuyÖn cña m×nh ®i? Chu H¹o ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh thë dµi mét håi råi nãi: - ChuyÖn nµy thËt lµ kú qu¸i... Chît nghe An TiÓu B×nh c­êi nãi: - Chu l∙o, thiªn h¹ vèn cã nhiÒu chuyÖn mµ ngo¹i nh©n kh«ng thÓ nµo biÕt ®­îc, tr­êng hîp cña Ph­¬ng huynh chÝnh lµ mét ®¬n cö, nhÊt lµ l∙o ®õng phÝ t©m lo l¾ng n÷a! Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i nãi còng ph¶i, l∙o phu ta thËt lµ nhiÒu chuyÖn råi. L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Nöa th¸ng tr­íc, bçng nhiªn l∙o phu nhËn ®­îc mét phong th­ cña B¹ch Y §iÕu Kh¸ch - Thµnh HuyÒn Th«ng trong KiÕm M«n Ngò Quû, trong th­ b¶o l∙o phu ®i KiÕm M«n phã héi vµo ngµy m­êi b¶y th¸ng nµy. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - ChuyÖn nµy còng ®©u cã g× lµ ghª gím! Cïng l¾m lµ ®¸nh víi h¾n mét trËn mµ th«i, ®©u cã ®¸ng ®Ó Chu huynh ®Ö ng­¬i ph¶i phiÒn muén? Chu H¹o l¾c ®Çu nãi: - Tèng huynh chØ biÕt mét mµ kh«ng biÕt hai, trong th­ Thµnh HuyÒn Th«ng cßn nãi khi phã héi ph¶i mang theo mét mãn lÔ vËt... Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: - LÔ vËt µ? C¸c h¹ mang theo mét Ýt kim ng©n hoÆc mua mét Ýt lôa lµ lµ ®­îc råi! Chu H¹o c­êi nãi: - NÕu ®¬n gi¶n nh­ vËy th× t¹i h¹ còng ch¼ng cÇn lo l¾ng lµm g×. Nh­ vËy lµ Thµnh HuyÒn Th«ng chØ ®Þnh m«n lÔ vËt mµ ng­¬i ph¶i mang theo µ? - Kh«ng sai! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -47- - LÔ vËt nh­ thÕ nµo? - Thµnh HuyÒn Th«ng b¶o t¹i h¹ ph¶i mang thñ cÊp cña Trung Ch©u Tam HiÖp ®i phã héi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× nh¶y dùng lªn, chµng nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? Chu H¹o nãi: - §óng vËy! Thö nghÜ Trung Ch©u Tam HiÖp lµ chç giao h¶o trªn ph­¬ng diÖn ®¹o nghÜa víi t¹i h¹ th× b¶o t¹i h¹ lµm sao cã thÓ lµm ®­îc chuyÖn nh­ vËy chø? Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - Kh«ng ®i lµ xong chuyÖn! Chu H¹o kªu lªn: - Kh«ng ®i sao ®­îc? T¹i sao kh«ng ®­îc? - Tèng huynh, thó thËt lµ hiÖn nay t¹i h¹ kh«ng thÓ nµo ®éng ®Õn Thµnh l∙o ®¹i trong KiÕm M«n Ngò Quû. - Vâ c«ng cña Thµnh HuyÒn Th«ng còng kh¸ nh­ng lµm sao cao minh b»ng Chu huynh ®Ö? - NÕu chØ cã Thµnh HuyÒn Th«ng th× tÊt nhiªn t¹i h¹ kh«ng sî råi! - ThÕ nµo? Kh«ng lÏ Thµnh HuyÒn Th«ng cßn cã chç dùa? Kú thùc Tèng Phï ®∙ sím biÕt t­êng tËn vÒ Thµnh HuyÒn Th«ng nh­ng l∙o cã ý lµ muèn tù cho Chu H¹o nãi ra cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh cïng nghe. Chu H¹o gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai! Thµnh HuyÒn Th«ng cã chç dùa rÊt v÷ng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Chç dùa cña hä Thµnh kia lµ nh©n vËt nµo? Chu H¹o thë dµi nãi: - Lµ ng­êi trong Ngò Ma. TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - C¸i g×? L¹i lµ Ngò Ma t¸c yªu t¸c qu¸i µ? Chu H¹o nãi tiÕp: - Thµnh HuyÒn Th«ng vµ Tèng SÜ NghÜa thµnh lËp ra c¸i gäi lµ Tam NghÜa M«n. TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy t¹i h¹ ®∙ biÕt råi. Chu H¹o nãi tiÕp: - L∙o ®Ö ng­¬i cã biÕt kÎ nµo ®øng bªn trong chñ tr× ho¹t ®éng cña Tam NghÜa M«n kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -48- - T¹i h¹ ®ang muèn thØnh gi¸o ®©y! Chu H¹o chËm r∙i nãi: - Lµ LiÔu My N­¬ng vµ Kim Tr­êng Canh! TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - Kim Tr­êng Canh lµ ai? Chu H¹o nãi: - Lµ mét thuéc h¹ t©m phóc cña LiÔu My N­¬ng! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - T¹i h¹ ®∙ gÆp LiÔu My N­¬ng råi! - C¸i g×? L∙o ®Ö ng­¬i ®∙ tõng gÆp ma n÷ LiÔu My N­¬ng µ? - §óng vËy! - L∙o ®Ö cã ®éng thñ víi ¶ kh«ng? - Cã! - KÕt qu¶ thÕ nµo? - LiÔu My N­¬ng bá ch¹y. Chu H¹o trßn xoe song môc, l∙o kªu lªn: - Bá ch¹y? L∙o phu ta thËt kh«ng thÓ nµo... Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi tiÕp: - Cã g× lµ kú qu¸i ®©u? C«ng lùc cña Ph­¬ng l∙o ®Ö hiÖn t¹i sî r»ng cßn cao minh h¬n KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp tr­íc ®©y! Chu H¹o hái l¹i: - Tèng huynh nãi thËt kh«ng? Tèng Phï nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - VËy th× tèt råi! Tèng Phï tiÕp lêi: - Chu huynh ®Ö kh«ng lÏ ng­¬i ®∙ bÞ Ngò Ma lµm cho mÊt hÕt can ®¶m? Chu H¹o nãi: - Tèng huynh, sinh m¹ng cña t¹i h¹ th× cã ®¸ng g×? Nh­ng nÕu trong vâ l©m kh«ng ai ng¨n ®­îc Ngò Ma t¸c yªu t¸c qu¸i th× ch¼ng ph¶i tr­êng huyÕt vò sÏ diÔn ra tøc kh¾c sao? V× hµng v¹n sinh linh cña vâ l©m ®ång ®¹o thö hái t¹i h¹ lµm sao yªn t©m ®­îc chø? Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - RÊt tèt, c¸c h¹ qu¶ nhiªn lµ ng∙ phËt t©m tr­êng, tõ bi vi b¶n! Chu H¹o hái l¹i: - Tèng huynh th× sao? LÏ nµo huynh kh«ng ®Ó t©m ®Õn chuyÖn nµy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -49- Tèng Phï nãi: - Chu huynh ®Ö, l∙o phu chØ nãi ®ïa víi ng­¬i mµ th«i! Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp: - Cßn n¨m ngµy n÷a lµ ®Õn Hång M«n ®¹i yÕn cña Thµnh HuyÒn Th«ng, Chu huynh ®Ö ®Þnh thÕ nµo? - T¹i h¹ ch¾c kh«ng ®i. - Kh«ng ®i còng ®­îc, nh­ng nÕu bän chóng t×m ®Õn cöa th× sao? Ng­¬i tho¸t ®­îc ch¨ng? Chu H¹o khÏ thë dµi: - C¶ nhµ Chu mç, giµ trÎ lín bÐ ®Òu ë Nghi X­¬ng nµy, bän chóng kh«ng ®Õn th× th«i, nÕu ®Õn th× Chu mç sÏ hîp lùc quyÕt chiÕn mét trËn! - Chñ ý kh«ng tåi, nÕu chØ cã ba ng­êi bän Thµnh HuyÒn Th«ng th× ng­¬i cã thÓ quyÕt chiÕn, nh­ng nÕu mét trong hai vÞ LiÔu My N­¬ng hoÆc Kim Tr­êng Canh ®Õn th× Chu huynh ®Ö ng­¬i cã ®Þch nçi kh«ng? - Tèng huynh, cïng l¾m lµ chÕt mµ th«i, t¹i h¹ ®∙ nãi råi, dï t¹i h¹ chÕt còng ch¼ng cã g× ®¸ng tiÕc! - L∙o ®Ö, ng­êi sai råi! C¸i dòng cña kÎ thÊt phu vèn lµ chuyÖn v« bæ x­a nay. - T¹i h¹ hiÓu, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo n÷a? Chu H¹o trÇm ng©m nãt l¸t råi nãi: -T¹i h¹ kh«ng thÓ v× sî chÕt mµ lµm gi¶m uy danh Tr­êng Giang Tam Long! Tèng Phï l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - M¹ng ®∙ kh«ng cßn th× nãi g× ®Õn danh? C¸c h¹ thËt lµ... Chu H¹o l¾c ®Çu, nãi: - Tèng huynh sai råi! - L∙o phu sai chç nµo? - Tèng huynh kh«ng nghe c©u: "B¸o chÕt ®Ó da, ng­êi chÕt ®Ó tiÕng" µ? - §óng vËy, ng­¬i chÕt ®Ó tiÕng vèn lµ chuyÖn kh«ng sai, nh­ng ph¶i xem chÕt nh­ thÕ nµo míi ®­îc! - ChuyÖn nµy... - Chu huynh ®Ö, cã c¸i chÕt nhÑ nh­ l«ng hång, cã c¸i chÕt nÆng nh­ th¸i s¬n, nÕu ng­¬i to¹ thñ Nghi X­¬ng chê bän LiÔu My N­¬ng ®Õn giÕt th× chi b»ng t¹m thêi thèi lui mét b­íc ®Ó gi÷ l¹i tÊm th©n h÷u dông? Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Nh­ng lµm theo c¸ch cña t¹i h¹ th× còng ch¼ng cã g× bÊt æn, ng­êi chÕt chØ cÇn cho lßng kh«ng hæ thÑn mµ th«i, nÕu t¹i h¹ tö chiÕn d­íi ®ao cña Ngò Ma th× còng c¶m thÊy an lßng! Tèng Phu né khÝ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -50- - C¸c h¹ thËt lµ qu¸ cè chÊp! Chît nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Chu l∙o, Tèng l∙o nãi kh«ng sai, Chu l∙o kh«ng cÇn ph¶i liÒu m¹ng víi bän chóng. Chu H¹o nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i cßn trÎ nªn kh«ng hiÓu ®­îc ®¹o lý ng­êi thµnh danh trong vâ l©m cÇu sinh kh«ng dÔ mµ cÇu tö còng rÊt khã! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Chu l∙o, qu©n tö m­êi n¨m b¸o thï còng kh«ng muén, nhÉn nhÊt thêi mµ tr¸nh ®­îc c¸i lo tr¨m n¨m, ®¹o lý ®¬n gi¶n nh­ thÕ mµ l∙o kh«ng hiÓu sao? Ch¼ng qua v∙n bèi muèn Chu l∙o t¹m thêi tr¸nh ®¹i ®Þch, chê khi nµo cã c¬ héi th× h∙y ph©n cao thÊp víi bän chóng. An TiÓu B×nh còng lªn tiÕng: - Kh«ng sai, t¹i sao Chu l∙o kh«ng suy nghÜ kü nh÷ng lêi vµng ngäc cña Ph­¬ng huynh? Chu H¹o nghe xong th× trÇm ng©m suy nghÜ, nhÊt thêi l∙o kh«ng nãi thªm ®iÒu g×. Tèng Phu mØm c­êi, nãi: - Chu huynh ®Ö, nÕu ng­¬i c¶m thÊy viÖc t¹m l¸nh ho¹ lµm mÊt danh väng Tr­êng Giang Tam Long th× l∙o phu ®∙ cã mét kÕ s¸ch l­ìng toµn. Chu H¹o chau mµy hái: - KÕ s¸ch l­ìng toµn thÕ nµo? Tèng Phu nãi: - Nãi ra còng rÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn Chu huynh ®Ö ®i Tung S¬n mét chuyÕn, thø nhÊt võa tr¸nh ®­îc ho¹, thø hai lµ võa cã thÓ ra søc v× vâ l©m ch¸nh nghÜa. Ng­¬i thö nghÜ kü xem, ®©y ch¨ng ph¶i lµ kÕ s¸ch rÊt hay sao? Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - Tèng huynh, nÕu t¹i h¹ ®i ThiÕu L©m tù th× lín bÐ c¶ nhµ t¹i h¹ th× sao? H¸ khi nµo LiÔu My N­¬ng chÞu bá qua? Tèng Phu mØm c­êi, nãi: - ChuyÖn nµy thËt qu¸ ®¬n gi¶n! Chu H¹o g­îng c­êi, nãi: - Xin thØnh gi¸o Tèng huynh vÒ chç kú diÖu bªn trong! Tèng Phï nãi: - T¹m thêi di c­ ®Õn mét n¬i kh¸c! Chu H¹o ng¹c nhiªn hái l¹i: - Di c­ ®Õn mét n¬i kh¸c? - Kh«ng sai! LÏ nµo Chu huynh ®Ö ng­¬i kh«ng nì tiªu phÝ vµi tr¨m ng©n l­îng? - Tèng huynh, tuy gia ®¹o cña t¹i h¹ kh«ng d­ dËt nh­ng trªn ®Þa diÖn Nghi X­¬ng nµy còng lµ phó gia sè mét sè hai, ®õng nãi lµ vµi tr¨m ng©n l­îng, dï m­êi lÇn nh­ thÕ t¹i Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -51- h¹ còng cã thÓ xuÊt ra! ChØ cã ®iÒu. ¤i! kh«ng ph¶i t¹i h¹ kh«ng cã kh¶ n¨ng mµ qu¶ thùc lµ kh«ng thÓ lµm nh­ vËy ®­îc! - Chu huynh ®Ö, l∙o phu thÊy ng­¬i cè t×nh t×m c¸i chÕt råi. - Dï t¹i h¹ cã chÕt th× Ýt ra còng lÊy ®­îc m¹ng cña Thµnh HuyÒn Th«ng hoÆc §æng Ph­¬ng. - KhÝ tiÕt kh¸ l¾m, l∙o phu rÊt kh©m phôc! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi quay sang nãi víi TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, chóng ta nãi n÷a còng v« Ých th«i, tèt nhÊt lµ nªn c¸o biÖt. Nãi ®o¹n l∙o ®øng lªn ®Þnh cÊt b­íc ra ngoµi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - §i nh­ thÕ nµy hay sao? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ®i th× ë l¹i lµm g× n÷a? Nãi chuyÖn víi mét kÎ lu«n muèn chÕt th× qu¶ thËt lµ tøc kh«ng chÞu nçi! TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o khoan ®i ®∙, v∙n bèi cßn muèn nãi mÊy c©u. Tèng Phï vèn ®∙ ®øng lªn, b©y giê l¹i chËm r∙i ngåi xuèng vµ nãi: - L∙o ®Ö, chØ sî r»ng ng­¬i phÝ lêi th«i! TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng nhÊt ®Þnh. Chµng nh×n qua Chu H¹o vµ nãi tiÕp: - Chu l∙o, Trung Ch©u Tam HiÖp lµ tr­ëng bèi cña v∙n bèi, l∙o biÕt råi chø? Chu H¹o nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i ®∙ nãi råi. TuyÕt Nghi nãi tiÕp: - Thµnh HuyÒn Th«ng muèn Chu l∙o lÊy thñ cÊp cña Trung Ch©u Tam HiÖp ®i phã héi, râ rµng bän chóng ®∙ lµ cõu gia cña tr­ëng bèi cña v∙n bèi råi, ®óng kh«ng? Chu H¹o gËt ®Çu nãi: - Theo lý th× xem lµ nh­ vËy. TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× ®­îc råi, v× cõu gia cña v∙n bèi mµ liªn luþ ®Õn cho ®¹i hiÖp, do vËy v∙n bèi h¸ cã lý nµo kh«ng hái ®Õn? Chu H¹o s÷ng ng­êi, l∙o nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i cã dù ®Þnh nh­ thÕ nµo? TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy... V∙n bèi ®µnh ph¶i bá chuyÕn ®i Tung S¬n, tr­íc tiªn ph¶i t×m bän Thµnh HuyÒn Th«ng vµ Kim Tr­êng Canh råi h∙y tÝnh! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -52- Tèng Phï kªu lªn: - Kh«ng thÓ ®­îc! TuyÕt Nghi hái: - T¹i sao? Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - NÕu l∙o ®Ö ng­¬i quay l¹i Xuyªn T©y th× cã lÏ An l∙o ®Ö còng sÏ ®i theo ng­¬i th«i! TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy v∙n bèi kh«ng chñ tr­¬ng ®­îc, cã thÓ An hiÒn ®Ö kh«ng ®i. Chµng nh×n qua An TiÓu B×nh th× thÊy nµng chíp chíp song môc vµ mØm c­êi nãi: - T¹i sao ta kh«ng thÓ ®i chø? Ph­¬ng huynh ®Õn ®©u th× ®Ö sÏ theo ®Õn ®ã, huynh ®∙ kh«ng ®i Tung S¬n th× ®­¬ng nhiªn ®Ö còng kh«ng ®i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa khÏ nhón vai th× ®∙ nghe Tèng Phï nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, cã mét chuyÖn ng­¬i ®õng bao giê quªn nhÐ! TuyÕt Nghi hái: - ChuyÖn g×! Tèng Phï chËm r∙i nãi: - Vâ l©m ch¸nh nghÜa nªn träng h¬n thï hËn riªng t­! TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy... An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Tèng l∙o, thªm sinh m¹ng vµ tµi s¶n c¶ nhµ Chu ®¹i hiÖp th× ®©u cßn lµ hËn c¸ nh©n cña Ph­¬ng huynh! Ph­¬ng TuyÕt Nghi noi: - Kh«ng sai, hiÒn ®Ö qu¶ nhiªn lµ ®¹t ®­îc ý trong lßng ta! Chµng vèn nãi mét c©u v« t©m nh­ng An TiÓu B×nh nghe xong th× vui mõng kh«n t¶, nhÊt thêi hai m¸ öng hång khiÕn nµng ph¶i cói ®Çu. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Hai l∙o ®Ö c¸c ng­¬i thËt lµ t©m ®Çu ý hîp, kÎ x­íng ng­êi ho¹, phèi hîp nhÞp nhµng qu¸ nhØ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Sai chç nµo? Tèng Phï nãi: - Mét hai nhµ còng kh«ng thay thÕ toµn bé vâ l©m ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - VËy th× lµm thÕ nµo míi gäi lµ kh«ng sai? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -53- - §i Tung S¬n tr­íc, sau ®ã lµ gi¶i quyÕt t­ thï. N∙y giê Chu H¹o m∙i trÇm ng©m suy nghÜ, cho Tèng Phï døt lêi th× l∙o buét miÖng kªu lªn: - T¹i h¹ hiÓu ra råi! Tèng Phï cè lµm ra vÏ kh«ng hiÓu, l∙o mØm c­êi hái: - Chu huynh ®Ö hiÓu ra ®iÒu g×? Chu H¹o nãi: - C¸ch nghÜ cña t¹i h¹, chØ lo b¶o vÖ danh väng cña riªng m×nh qu¶ nhiªn lµ qu¸ cæ hò råi! Tèng Phï nãi: - LÏ nµo Chu huynh ®Ö kh«ng ®Þnh t×m c¸i chÕt n÷a? Chu H¹o thë dµi mét h¬i råi nãi: - Tèng huynh, t¹i h¹ tuy ngu xuÈn nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng­êi kh«ng th«ng t×nh ®¹t lý, ba vÞ v× t¹i h¹ mµ khæ t©m khuyªn ng¨n, nÕu t¹i h¹ kh«ng tØnh ngé th× thËt ch¼ng kh¸c nµo lo¹i cÇm thó! Tèng Phï nãi: - ý cña Chu huynh ®Ö lµ kh«ng luyÕn tiÕc c¬ nghiÖp ë Nghi X­¬ng nµy n÷a? Chu H¹o nghiªm giäng nãi: - §óng vËy, t¹i h¹ sÏ giao phã cho ng­¬i nhµ an bµy mäi chuyÖn, b¶n th©n cña t¹i h¹ quyÕt ®Þnh sÏ ®i theo ba vÞ ®i ThiÕu L©m tù mét chuyÕn! Lêi võa døt th× l∙o lËp tøc trë b­íc ra hËu viÖn. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Chu huynh ®Ö vÉn ch­a mÊt hÕt c¸i s¸ng suèt cña kÎ sÜ. Thêi gian c¹n chõng tuÇn trµ th× Chu H¹o quay trë ra vµ nãi: - Tèng huynh, ngùa ®∙ chuÈn bÞ xong, bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ lªn ®­êng. Tèng Phï nãi: - VËy th× chóng ta khëi hµnh th«i. Chu H¹o rãt ®Çy mét chung r­îu ®­a lªn uèng c¹n råi nãi: - NÕu kh«ng ®­îc gÆp ba vÞ th× sî r»ng c¶ nhµ Chu mç ®Òu trë thµnh quû d­íi ®ao cña Ngò Ma th«i! Chu mç cã ý cho thª thiÕp ra khÊu t¹ nh­ng sî ba vÞ kh­íc tõ nªn Chu mç m­în chung r­îu gäi lµ cã chót kÝnh t¹ ba vÞ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ nãi: - Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, Chu l∙o nÆng lêi råi. Chu H¹o c­êi lín mét trang råi nãi: - L∙o ®Ö, ®¹i ©n kh«ng d¸m t¹ b»ng lêi, ngµy sau nÕu l∙o ®Ö ng­¬i dïng ®­îc Chu mç vµo viÖc g× th× Chu mç xin giao m¹ng giµ nµy cho l∙o ®Ö ng­¬i quyÕt ®Þnh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -54- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× trong lßng rÊt c¶m ®éng nh­ng bªn ngoµi chµng lu«n miÖng nãi mÊy lêi khiªm tèn. Tèng Phï quÐt môc quang nh×n ra ngoµi råi nãi: - Chu l∙o ®Ö kh«ng cÇn ph¶i nãi nh÷ng lêi kh¸ch khÝ n÷a, ngµy sau cßn dµi, chóng ta mau lªn ®­êng th«i. Bèn ng­êi lËp tøc ra khái phñ ®Ö, ngoµi cæng ®∙ cã s¼n bèn con tuÊn m∙ chê ®îi. Chu H¹o dÆn dß ng­êi nhµ mÊy c©u råi lªn ngùa theo Tèng Phï, Ph­¬ng TuyÕt Nghi, vµ An TiÓu B×nh nh¾m cöa B¾c thµnh Nghi X­¬ng mµ ®i. o0o Bèn ng­êi ngµy ®i ®ªm nghÜ, ngµy thø t­ th× v­ît qua H¸n Thuû vµ khi mµn ®ªm bu«ng xuèng th× ®∙ vµo ®Þa phËn tØnh Hµ Nam. Hµnh tr×nh tuy rÊt thuËn lîi nh­ng sau khi vµo ®Þa phËn Hµ Nam th× mäi ng­êi ph¸t hiÖn hµnh nh©n qua l¹i trªn ®­êng quan ®¹o rÊt kh¸c víi c¶nh ë Hå B¾c. Bèn ngµy qua bän hä gÆp kh«ng Ýt nh©n vËt vâ l©m, nh­ng võa qua T­¬ng D­¬ng th× chèc chèc l¹i ph¸t hiÖn trªn ®­êng quan ®¹o cã nh÷ng nh©n vËt vâ l©m mÆc kú trang dÞ phôc. Dung diÖn nh÷ng ng­êi nµy ®Òu trÇm tÜnh, bän hä lÆng lÏ ®i chung ®­êng víi bän Tèng Phï, xem ra trong sè bän hä, phÇn lín còng ®i Tung S¬n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ®i võa l¹nh lïng quan s¸t, chµng ph¸t hiÖn trong sè nh÷ng nh©n vËt vâ l©m nµy cã thÓ gäi lµ mçi ng­êi mét vÏ, T¨ng, Bèc (thay bãi) Y, §¹o, Tôc, L∙o, ThiÕu, Phô, Ni, ®Òu cã c¶, tr«ng rÊt ­ lµ n¸o nhiÖt. Tèng Phï tá ra rÊt trÇm tÜnh cßn Chu H¹o th× lé vÎ khÈn tr­¬ng bÊt an. An TiÓu B×nh vÉn mét mùc hån nhiªn, d­êng nh­ nµng rÊt thÝch thó ®èi víi c¶nh mçi ngµy mét vÏ trªn ®­êng quan ®¹o. Chèc chèc nµng chØ §«ng chØ T©y råi nãi c­êi vui vÎ víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Hai ng­êi bän hä ®i sau hai vÞ l∙o nh©n nªn Tèng Phï vµ Chu H¹o ®i phÝa tr­íc còng kh«ng râ bän hä nãi nh÷ng g×. Ngµy thø t¸m th× bèn ng­êi ®∙ ®Õn cuèi ®Þa phËn Nh÷ Ch©u, tõ ®©y ®i Tung S¬n kh«ng ®Çy mét ngµy ®­êng n÷a, do vËy bän hä vµo thµnh Nh÷ Ch©u t¸ tóc chê s¸ng mai ®i ThiÕu L©m tù. Nh­ng khã kh¨n l¾m bän hä míi t×m ra kh¸ch ®iÕm trong thµnh Nh÷ Ch©u ®Ó nghÜ ch©n. Sau khi t¾m, ¨n uèng xong th× An TiÓu B×nh mét m×nh vÒ phßng nghØ ng¬i. Tèng Phï, Chu H¹o, Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngåi ngoµi gian ®¹i s¶nh uèng trµ ®µm ®¹o. Kh¸ch ®iÕm nµy to¹ l¹c trªn mét ®­êng quan ®¹o kh¸ yªn tÜnh vµ tuy kh«ng réng l¾m nh­ng vµo giê th©n giê dËu th× ®∙ ®Çy kh¸ch nh©n. Sau canh hai th× ®ét nhiªn Tèng Phï dùng Ph­¬ng TuyÕt Nghi dËy vµ nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i cã biÕt dông ý ®ªm nay l­u l¹i Nh÷ Ch©u cña l∙o phu kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - V∙n bèi ®o¸n kh«ng ra nh­ng v∙n bèi biÕt Tèng l∙o lµm nh­ vËy tÊt lµ ph¶i cã th©m ý. Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -55- - Th©m ý th× kh«ng h¼n ®∙ cã nh­ng l∙o phu ph¸t hiÖn ra mét chuyÖn ®¸ng chó ý, do vËy míi l­u l¹i Nh÷ Ch©u ®Ó ®iÒu tra thö. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c, chµng hái: - Cã chuyÖn g× kú qu¸i ch¨ng? - Còng ch­a h¼n lµ chuyÖn kú qu¸i g×, ch¼ng qua lµ ¸m hiÖu cña nh©n vËt trªn giang hå ®Ó l¹i mµ th«i. - ¸m hiÖu cña ai l­u l¹i? - Cña ®Ö tö C¸i Bang. - C¸i Bang còng bÞ l«i cuèn vµo tr­êng thÞ phi nµy ch¨ng? - §Ö tö C¸i Bang cã mÆt kh¾p thiªn h¹, nÕu Ngò Ma muèn g©y sãng giã ë Trung Nguyªn th× bän hä nhÊt ®Þnh kh«ng bá qua! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Tèng l∙o ®Þnh ®iÒu tra nh­ thÕ nµo? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Theo ¸m hiÖu ®Ó l¹i th× râ rµng lµ ®ªm nµy cã nh©n vËt quan träng cña C¸i Bang ®Õn Nh÷ Ch©u nµy vµ ­íc ®Þnh gÆp ®Ö tö C¸i Bang vµo kho¶ng canh ba t¹i Quan V­¬ng miÕu phÝa thµnh B¾c. TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o còng lµ ng­êi trong C¸i Bang ch¨ng? Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i! L∙o ®Ö, sao ng­¬i l¹i cã ý nghÜ kü qu¸i nh­ vËy? TuyÕt Nghi nãi: - Ngoµi ®Ö tö m«n h¹ ra th× ng­êi ngoµi kh«ng thÓ biÕt c¸c ¸m hiÖu cña c¸c ®¹i m«n ph¸i trong vâ l©m, nÕu Tèng l∙o kh«ng ph¶i lµ trong C¸i Bang th× t¹i sao l¹i biÕt râ ¸m hiÖu cña bän hä nh­ vËy? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i quªn t­íc hiÖu §¹i M¹c Quû Thñ cña l∙o phu råi ch¨ng? NÕu l∙o phu quyÕt t©m muèn biÕt bÝ mËt cña mét m«n ph¸i nµo trong vâ l©m th× cã lÏ bän hä kh«ng thÓ nµo che dÊu ®­îc l∙o phu! TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Th× ra lµ l∙o nghe lÐn! Tèng Phï nãi: - Còng gÇn nh­ vËy. Lóc nµy bçng nhiªn Chu H¹o thøc tØnh, l∙o trßn xoe ®«i m¾t hái: - T¹i sao nhÞ vÞ l¹i thøc dËy vµo lóc nµy? Tèng Phï nãi: - Bän ta ngñ kh«ng ®­îc nªn tÊt nhiªn ph¶i thøc dËy nãi chuyÖn th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -56- Chu H¹o nãi: - Tr«ng thÇn s¾c cña tèng huynh th× e r»ng cã chuyÖn g× ph¸t sinh råi, ch¼ng hay Tèng huynh cã muèn nãi cho biÕt kh«ng? Tèng Phï nãi: - Qu¶ nhiªn Chu huynh ®Ö l∙o luyÖn h¬n ng­êi, l∙o phu vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö cã chót viÖc ph¶i ra ngoµi mét l¸t. Chu huynh ®Ö nªn cÈn thËn chiÕu cè cho An c« n­¬ng... Chu H¹o nghe vËy th× kinh ng¹c hái l¹i: - An c« n­¬ng? Tèng Phï biÕt m×nh ®∙ lì lêi nªn mØm c­êi nãi: - Kh«ng sai, An l∙o ®Ö chÝnh lµ mét thiÕu n÷ ho¸ trang. Chu H¹o biÕn s¾c, l∙o nãi: - Tèng huynh muèn t¹i h¹ ë l¹i ®©y chiÕu cè cho An c« n­¬ng ch¨ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Chu H¹o tá vÎ bÊt an, l∙o nãi: - Tèng huynh, n¨ng lùc cña t¹i h¹ thÕ nµo Tèng huynh ®∙ râ råi, An c« n­¬ng l¹i lµ n÷ nhi, nÕu thËt cã ng­êi ®Õn lµm cµn th× sî r»ng mét m×nh t¹i h¹ kh«ng cÇm cù nçi! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: - C¸c h¹ yªn t©m, kh«ng cã kÎ nµo to gan d¸m ®Õn sinh sù ®©u! Chu H¹o ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn g­îng c­êi nãi: - T¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh vËy. Tèng Phï vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi lËp tøc c¸o biÖt Chu H¹o råi theo cöa sæ mµ ra khái phßng. Tèng Phï tá ra rÊt quen thuéc ®Þa h×nh Nh­ Ch©u nªn ch¼ng bao l©u hai ng­êi ®∙ ra khái thµnh phÝa B¾c. Tèng Phï dõng ch©n quan s¸t mét håi råi bçng nhiªn chØ rõng c©y bªn phÝa t¶ vµ nãi: - Quan V­¬ng miÕu n»m phÝa sau c¸nh rõng tróc kia, chóng ta ®i qua ®ã vµ ph¶i cÈn thËn, ®õng dÓ ®Ö tö C¸i Bang ph¸t hiÖn mµ g©y thªm phiÒn phøc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi hiÓu råi. Hai ng­êi quan s¸t ®Þa thÕ th× ph¸t hiÖn ra r»ng, nÕu cã ng­êi canh phßng trong rõng tróc th× dï th©n ph¸p cña hai ng­êi cã nhanh c¸ch mÊy còng kh«ng thÓ qua ®­îc tai m¾t cña ®èi ph­¬ng. V× vËy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi ®­a ra ý kiÕn lµ vßng qua rõng tróc mµ ®i, nh­ng Tèng Phï l¹i ph¶n ®èi, l∙o nãi: - NÕu l∙o phu ®o¸n kh«ng sai th× bãng tèi trong rõng tróc tÊt ph¶i nhiÒu h¬n nh÷ng n¬i kh¸c, nÕu chóng ta thi triÓn th©n ph¸p mµ ®i trªn ngän tróc th× bän hä rÊt khã ph¸t hiÖn ®­îc. TuyÕt Nghi hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -57- - T¹i sao? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Bän hä sÏ kh«ng nghÜ lµ cã ng­êi to gan d¸m ®ét nhËp vµo chÝnh ®iÖn, nÕu chóng ta ®i nhanh mµ bän hä cã ph¸t hiÖn th× còng dÔ dµng qua m¾t, bän hä chØ nghÜ lµ chim ®ªm g× ®ã bay qua th«i. TuyÕt Nghi nãi: - Còng cã lý, nh­ng chóng ta lµm thÕ nµo ®Ó tiÕp cËn rõng tróc? Tèng Phï nãi: - Khinh c«ng th©n ph¸p cña ng­¬i mét h¬i cã thÓ ®i bao xa? TuyÕt Nghi nãi: - Trong vßng n¨m tr­îng. Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - §ñ råi, l∙o ®Ö ng­¬i theo s¸t phÝa sau l∙o phu, chóng ta tiÕn vµo rõng tróc nhÐ. L∙o vËn khÝ råi lËp tøc tung ng­êi phãng ®i vÒ phÝa tr­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy th©n h×nh Tèng Phï nh­ mét lµn khãi máng bay ®i, chíp m¾t ®∙ ë ngoµi xa m­¬i tr­îng råi. Kho¶ng c¸ch chç chµng ®øng vµ b×a rõng tróc kho¶ng ba m­¬i tr­îng nh­ng Tèng Phï l­ít ®i mét m¹ch th× ®∙ biÕn mÊt vµo trong rõng råi. Chµng kh«ng d¸m chËm trÔ nªn còng thi triÓn khinh c«ng tuyÖt ®Ønh phãng theo. Hai ng­êi xuyªn qua rõng tróc mµ kh«ng nghe mét chót ®éng tÜnh g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy cã vÎ g× kú qu¸i nh­ng Tèng Phï l¹i xem ®ã lµ chuyªn ®­¬ng nhiªn. L∙o dÉn chµng men theo rõng tróc tiÕp cËn víi néi miÕu. Tõ bªn tr¸i chÝnh ®iÖn cã thÓ nh×n thÊy bªn trong Quan V­¬ng miÕu ®Ìn ®uèc s¸ng choang nh­ng kh«ng cã mét bãng ng­êi. Th× ra Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi ®Õn qu¸ sím, kh«ng nh÷ng c¸c nh©n vËt quan träng trong C¸i Bang ch­a ®Õn mµ bän ®Ö tö phô tr¸ch mäi viÖc n¬i nµy còng chØ võa míi ®Õn mµ th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ: - Ho¸ ra bän hä c¨n b¶n ch­a cã ai ®Õn, bän ta thËt lµ lo l¾ng thõa råi. Võa nghÜ chµng võa vËn môc lùc quan s¸t th× thÊy cã kho¶ng m­êi tªn ¨n mµy ®ang bËn rén bµy tiÖc r­îu trong chÝnh ®iÖn. Chµng thÇm nghÜ: - X­a nay bän ®Ö tö C¸i Bang kh«ng coi träng viÖc ¨n mÆc, thÕ t¹i sao bän nµy... Võa nghÜ ®Õn ®©y th× bçng nhiªn chµng nghe cã tiÕng b­íc ch©n véi vµng ë phÝa tr­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi dÞch môc quang nh×n qua th× thÊy cã bèn vÞ l∙o nh©n b­íc vµo chÝnh ®iÖn b»ng th©n ph¸p cùc nhanh. Tuy trong ®ªm tèi nh÷ng nh∙n thÇn cña bèn l∙o nµy lÊp l¸nh nh­ ¸nh ®uèc, hµn quang x¹ ra ®Õn l¹nh ng­êi, râ rµng ®©y lµ nh÷ng cao thñ cã néi c«ng tuyÖt ®Ønh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -58- Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕt bèn vÞ l∙o nh©n nµy lµ nh÷ng ai, chµng ®Þnh dïng thuËt truyÒn ©m nhËp mËt hái Tèng Phï th× ®∙ nghe l∙o dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - L∙o ®Ö, bèn l∙o kia lµ tø ®¹i tr­ëng l∙o cña C¸i Bang ®Êy, h«m nay bçng nhiªn hä xuÊt hiÖn t¹i Quan V­¬ng miÕu ngoµi thµnh Nh÷ Ch©u nµy th× hÕt t¸m phÇn m­êi lµ Bang chñ C¸i Bang ®∙ ®Õn råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kh«ng Ýt, chµng dïng thuËt truyÒn ©m hái: - Bang chñ C¸i Bang lµ ai? Th× ra ngay c¶ Bang chñ C¸i Bang lµ ai chµng còng kh«ng biÕt. Tèng Phï truyÒn ©m nãi: - Bang chñ C¸i Bang hä Ho¾c, tªn lµ Minh Phong, trong vâ l©m t«n x­ng l∙o ta lµ Hoa Nam ThÇn C¸i. TuyÕt Nghi hái tiÕp: - Cßn bèn vÞ tr­ëng l∙o, Tèng l∙o cã biÕt kh«ng? Tèng Phï nãi: - L∙o tõng cã duyªn gÆp qua mÊy lÇn. Lóc nµy bèn vÞ tr­ëng l∙o ®∙ vµo ®¹i ®iÖn, thÇn th¸i tùa nh­ ®ang to¹ thiÒn nhËp ®Þnh. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Tèng l∙o, t¹i sao bän hä kh«ng nãi n¨ng g×, ngay c¶ mÊy ®Ö tö chÊp sù còng l¹nh lïng nh­ tiÒn vËy? Tèng Phï nãi: - M«n quy cña C¸i Bang ®­îc liÖt vµo lo¹i nghiªm kh¾c nhÊt trong vâ l©m, sù ph©n biÖt th©n phËn chØ c¸ch nhau mét sîi t¬. Th©n phËn cña bèn vÞ tr­ëng l∙o nµy chØ d­íi mçi mét Bang chñ nªn tù nhiªn lµ bän ®Ö tö kh«ng d¸m nãi chuyÖn g× råi. L∙o ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, nªn biÕt lµ ®Ö tö C¸i Bang cã ë kh¾p thiªn h¹ nªn ®­îc x­ng hiÖu lµ vâ l©m ®Ö nhÊt ®¹i bang. NÕu m«n quy bÊt nghiªm th× c¸c m«n ph¸i kh¸c trong vâ l©m lµm sao cã thÓ dung cho bän hä. V¶ l¹i nh÷ng nh©n vËt ®∙ ®øng vµo hµng ngò khÊt thùc th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n, nh÷ng h¹ng ng­êi nh­ vËy nÕu kh«ng cã m«n quy khèng chÕ mµ cø ®Ó bän hä lµm cµn th× thiªn h¹ sÏ ®¹i lo¹n mÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - ChuyÖn nµy kh«ng sai, mét ng­êi ch¼ng ra g× ®Õn nçi ph¶i ®i ¨n mµy th× qu¶ nhiªn lµ rÊt dÔ dµng lµm nh÷ng chuyÖn xÊu. NghÜ ®o¹n chµng hái: - Tèng l∙o, nh­ vËy xem ra vÞ Bang chñ C¸i Bang tÊt ph¶i lµ mét nh©n vËt hïng tµi ®¹i l­îc? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Ho¾c Minh Phong qu¶ nhiªn xøng ®¸ng víi bèn ch÷ hïng tµi ®¹i l­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ vµo mét h¾c y l∙o nh©n r©u b¹c dµi qu¸ ngùc, thÇn th¸i rÊt thanh nh∙ vµ hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -59- - Tèng l∙o, vÞ tr­ëng l∙o ®ã cã vÏ tiªn phong ®¹o cèt qu¸ nhÜ? Tèng Phï nãi: - §ã lµ ¤ Y ThÇn TÈu - Th«i §¹i C«ng, nh©n vËt ®øng ®Çu C¸i Bang tø l∙o vµ rÊt cã danh väng trong vâ l©m. TuyÕt Nghi hái tiÕp: - Cßn ba vÞ kia? Cã kÐm xa Th«i §¹i C«ng kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - §∙ ®øng vµo hµng tø l∙o th× h¬n kÐm nhau kh«ng lµ bao nhiªu. L∙o h¬i ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - VÞ l∙o nh©n mÆt trßn thÊp ng­êi kªu b»ng §o¶n Ph­¬ng Sãc ¤ng C«n Lu©n, nghe nãi khÝ c«ng cña ng­êi nµy lµ ®­¬ng kim v« ®Þch trong vâ l©m. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quan s¸t vÞ ¤ng C«n Lu©n mét l¸t råi nãi: - Khu«n mÆt cña vÞ l∙o nh©n nµy tr«ng cã vÎ ho¹t kª, cã lÏ tÝnh t×nh còng rÊt ho¹t kª. Tèng Phï nãi tiÕp: - ¤ng C«n Lu©n cã t­íc hiÖu lµ §o¶n Ph­¬ng Sãc lµ v× tÝnh t×nh ho¹t kª cña «ng ta, trong t­¬ng lai nÕu cã c¬ héi th× l∙o ®Ö ng­¬i nªn giao h¶o víi ng­êi nµy, l∙o phu b¶o ®¶m r»ng l∙o ®Ö ng­¬i sÏ rÊt hµi lßng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi rÊt muèn cã c¬ duyªn nµy. Tèng Phï chØ hai vÞ l∙o nh©n ngåi bªn ph¶i vµ nãi: - VÞ ngåi ngoµi cïng lµ CÇm Long Thñ L¹c Kú, l∙o nh©n cã thÇn s¾c th©m trÇm ngåi c¹nh L¹c Kú lµ ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy, ng­êi nµy ®a m­u tóc trÝ nªn c¸c nh©n vËt vâ l©m ®Òu kÝnh nhi viÔn chi (kÝnh nh­ng chØ ®øng xa mµ nh×n ) ®èi víi l∙o ta. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ph¶i ch¨ng t©m thuËt cña l∙o ta kh«ng ®­îc ngay th¼ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, nh­ng chØ v× l∙o ta qu¸ th©m nªn bÊt kú ai muèn kÕt giao víi l∙o ®Òu khã chiÕm phÇn tiÖn nghi, v× thÕ mµ kh«ng ai d¸m qua l¹i nhiÒu víi l∙o. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Thùc ra chØ cÇn t©m thuËt cña ng­êi ®ã kh«ng xÊu th× dï cã c¬ tr¸ mét chót còng kh«ng ®Õn nçi nµo. Tèng Phï tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, ng­¬i nãi kh«ng sai, nh­ng b»ng h÷u trong vâ l©m ®Òu thÝch nh÷ng h¶o h¸n cã nhiÖt huyÕt, lßng d¹ ngay th¼ng, cßn gÆp ph¶i ng­êi cã t©m c¬ th©m s©u th× bän hä tr¸nh xa, ®ã còng lµ chuyÖn tù nhiªn. Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe mét ®¹i h¸n b­íc vµo chÝnh ®iÖn nãi víi bèn vÞ tr­ëng l∙o: - Bang chñ gi¸ l©m. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -60- Bèn vÞ tr­ëng l∙o ®ang tÜnh to¹ ®Òu ®øng bËt dËy, tÊt c¶ ®Òu ®øng mét c¸ch nghiªm tóc, kh«ng chót ®éng ®Ëy. Lóc nµy mÊy ®Ö tö chÊp sù vµ ®¹i h¸n võa b¸o tin Bang chñ ®Õn ®Òu lui b­íc ra ngoµi cña miÕu ®øng chê víi thÇn uy cùc kú nghiªm nghÞ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi dâi môc quang nh×n vµo th× thÊy mét trung niªn v¨n sÜ mÆc b¹ch y, th©n h×nh cao èm, thÇn th¸i cëi më tù nhiªn b­íc vµo chÝnh ®iÖn. Sau khi b­íc vµo th× v¨n sÜ trung niªn nãi víi bèn vÞ tr­ëng l∙o: - PhiÒn bèn vÞ s­ thóc chê ®îi l©u! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn v« cïng, chµng dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - C¸i g×? VÞ Bang chñ nµy lµ hËu bèi cña bèn vÞ tr­ëng l∙o kia µ? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i, ng­êi nµy lµ ®¹i ®Ö tö cña Ho¾c Minh Phong tªn gäi lµ §oµn Ngao, trªn giang hå gäi h¾n lµ B¸ch N¹p KiÕm. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Th× ra ng­êi nµy kh«ng ph¶i lµ Bang chñ. Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ thÊy mét l∙o nh©n n÷a xuÊt hiÖn ë n¬i cöa miÕu, ng­êi nµy th©n cao ngoµi b¶y th­íc, th©n mÆc tr­êng bµo víi hµng tr¨m m¶nh v¸, ch©n kh«ng giµy dÐp, tãc tai rèi bêi nh­ tæ qu¹, thÇn s¾c ®Çy vÎ phong trÇn, tay cÇm mét c©y gËy tróc mµu xanh. §oµn Ngao véi ch¹y ra nghinh tiÕp vµ khÏ nãi víi l∙o nh©n nµy mÊy c©u. Tr­êng bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ nãi: - Ta ®∙ biÕt råi. Lóc nµy bèn vÞ tr­ëng l∙o còng b­íc ra hµnh lÔ vµ nãi: - Tham kiÕn Bang chñ. Tr­êng bµo l∙o nh©n kho¸t tay nãi: - C¸c vÞ vÊt v¶ qu¸. L∙o quÐt môc quang nh×n xung quanh råi lín tiÕng nãi: - L÷ §­êng chñ cña ph©n ®­êng Trung Ch©u cã ®Õn kh«ng? Lêi võa døt th× bªn tr¸i ch¸nh ®iÖn cã mét ®¹i h¸n trung niªn ch¹y ra, quú b¸i nãi: - Thuéc h¹ L÷ Kh«n ®∙ kÝnh chê Bang chñ tõ l©u råi ¹! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Th× ra C¸i Bang cßn cã ph©n ®­êng ë Trung Ch©u, nÕu bän hä ®Òu cã ph©n ®­êng ë mäi n¬i th× sù to lín cña C¸i Bang qu¶ nhiªn ®¸ng ®­îc gäi lµ ®Ö nhÊt thiªn h¹ ®¹i bang. Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn nghe Bang chñ C¸i Bang Hoa Nam ThÇn C¸i Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §øng lªn råi h∙y nãi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -61- Nãi ®o¹n l∙o b­íc vµo ch¸nh ®iÖn råi ngåi xuèng mét chiÕc bå ®oµn, bèn vÞ tr­ëng l∙o chia nhau ngåi xuèng hai bªn. L÷ kh«n b¸i t¹ råi ®øng lªn nãi: - Thuéc h¹ xin tu©n mÖnh. o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2