intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 4

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
130
lượt xem
16
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 4

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -45- Håi thø t­ Th¼ng tiÕn Trung Nguyªn Ph­¬ng Lµ ®iÖtNghi nãi: ph¶i nhi tö. - TuyÕt tö chø kh«ng Chu H¹o mØm c­êi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy, gÇn ®©y Ph­¬ng thÕ ®iÖt cã gÆp Ph­¬ng NhÞ hiÖp kh«ng? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng. Chµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - B¸ phô cña v∙n bèi g©y phiÒn phøc g× cho Chu l∙o tiÒn bèi ch¨ng? Chu H¹o nãi: - Kh«ng cã phiÒn phøc g× nh­ng chuyÖn nµy... Qu¶ thËt lµ khã xö! Tèng Phï hái xen vµo: - ChuyÖn g×? Chu huynh ®Ö mau nãi ra xem! Chu H¹o nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng NhÞ hiÖp ®∙ thÊt tung råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh tÜnh gËt ®Çu nãi: - V∙n bèi còng ®o¸n ®­îc ®iÒu nµy! Chu H¹o thÊy chµng kh«ng cã chót kinh ng¹c h∙y vÎ bi th­¬ng th× lÊy lµm kú qu¸i, l∙o nãi: - Ph­¬ng thÕ ®iÖt còng ®∙ biÕt råi µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - V∙n bèi ch­a biÕt nh­ng ph¸n ®o¸n lµ nh­ vËy. Chu H¹o chau mµy hái: - ThÕ ®iÖt kh«ng c¶m thÊy bi th­¬ng µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn muèn nãi chuyÖn Ph­¬ng Thiªn Thµnh tõng cã ý muèn giÕt m×nh, nªn viÖc thÊt tung hay kh«ng th× cã g× m×nh ph¶i bi th­¬ng? Nh­ng chµng nghÜ ®Õn b¸ mÉu nhiÒu n¨m d­ìng dôc th× trong lßng khÏ ®éng lßng nªn ®µnh nuèt o¸n khÝ vµo lßng. Chµng mØm c­êi nãi: - Bi th­¬ng th× còng lµm ®­îc g× chø? Chu H¹o nghe vËy th× ngÈn c¶ ng­êi, l∙o hoµn toµn kh«ng hiÓu t¹i sao Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i tuyÖt t×nh b¹c nghÜa nh­ thÕ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -46- Lóc nµy Tèng Phï c­êi lín mét trµng råi nãi: - Chu huynh ®Ö, tèt nhÊt lµ ng­¬i bít qu¶n chuyÖn nhµ cña Ph­¬ng l∙o ®Ö l¹i, h∙y nãi ®Õn vÊn ®ñ cña ng­¬i ®i, rèt cuéc lµ t¹i sao vËy? Chu H¹o chØ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Tèng huynh, thiÕu hiÖp nµy cã thËt lµ ®iÖt tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng? Tèng Phï c¶ c­êi råi nãi: - ThÕ nµo? Thiªn h¹ cßn cã kÎ m¹o nhËn lµ v∙n bèi cña ng­êi kh¸c n÷a sao? Chu huynh ®Ö, ng­¬i h«m nay lµm sao vËy? Chu H¹o nãi: - Tèng huynh, nÕu vÞ thiÕu hiÖp nµy lµ ®iÖt tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh th× t¹i sao khi nghe tin Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÊt tung mµ ch¼ng ®éng lßng chót nµo c¶ vËy? Tèng Phï nãi: - §ã lµ chuyÖn nhµ cña Ph­¬ng gia bän hä, Chu huynh ®Ö ng­¬i xen vµo lµm g×? Ng­¬i mau nãi chuyÖn cña m×nh ®i? Chu H¹o ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh thë dµi mét håi råi nãi: - ChuyÖn nµy thËt lµ kú qu¸i... Chît nghe An TiÓu B×nh c­êi nãi: - Chu l∙o, thiªn h¹ vèn cã nhiÒu chuyÖn mµ ngo¹i nh©n kh«ng thÓ nµo biÕt ®­îc, tr­êng hîp cña Ph­¬ng huynh chÝnh lµ mét ®¬n cö, nhÊt lµ l∙o ®õng phÝ t©m lo l¾ng n÷a! Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i nãi còng ph¶i, l∙o phu ta thËt lµ nhiÒu chuyÖn råi. L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Nöa th¸ng tr­íc, bçng nhiªn l∙o phu nhËn ®­îc mét phong th­ cña B¹ch Y §iÕu Kh¸ch - Thµnh HuyÒn Th«ng trong KiÕm M«n Ngò Quû, trong th­ b¶o l∙o phu ®i KiÕm M«n phã héi vµo ngµy m­êi b¶y th¸ng nµy. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - ChuyÖn nµy còng ®©u cã g× lµ ghª gím! Cïng l¾m lµ ®¸nh víi h¾n mét trËn mµ th«i, ®©u cã ®¸ng ®Ó Chu huynh ®Ö ng­¬i ph¶i phiÒn muén? Chu H¹o l¾c ®Çu nãi: - Tèng huynh chØ biÕt mét mµ kh«ng biÕt hai, trong th­ Thµnh HuyÒn Th«ng cßn nãi khi phã héi ph¶i mang theo mét mãn lÔ vËt... Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: - LÔ vËt µ? C¸c h¹ mang theo mét Ýt kim ng©n hoÆc mua mét Ýt lôa lµ lµ ®­îc råi! Chu H¹o c­êi nãi: - NÕu ®¬n gi¶n nh­ vËy th× t¹i h¹ còng ch¼ng cÇn lo l¾ng lµm g×. Nh­ vËy lµ Thµnh HuyÒn Th«ng chØ ®Þnh m«n lÔ vËt mµ ng­¬i ph¶i mang theo µ? - Kh«ng sai! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -47- - LÔ vËt nh­ thÕ nµo? - Thµnh HuyÒn Th«ng b¶o t¹i h¹ ph¶i mang thñ cÊp cña Trung Ch©u Tam HiÖp ®i phã héi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× nh¶y dùng lªn, chµng nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? Chu H¹o nãi: - §óng vËy! Thö nghÜ Trung Ch©u Tam HiÖp lµ chç giao h¶o trªn ph­¬ng diÖn ®¹o nghÜa víi t¹i h¹ th× b¶o t¹i h¹ lµm sao cã thÓ lµm ®­îc chuyÖn nh­ vËy chø? Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - Kh«ng ®i lµ xong chuyÖn! Chu H¹o kªu lªn: - Kh«ng ®i sao ®­îc? T¹i sao kh«ng ®­îc? - Tèng huynh, thó thËt lµ hiÖn nay t¹i h¹ kh«ng thÓ nµo ®éng ®Õn Thµnh l∙o ®¹i trong KiÕm M«n Ngò Quû. - Vâ c«ng cña Thµnh HuyÒn Th«ng còng kh¸ nh­ng lµm sao cao minh b»ng Chu huynh ®Ö? - NÕu chØ cã Thµnh HuyÒn Th«ng th× tÊt nhiªn t¹i h¹ kh«ng sî råi! - ThÕ nµo? Kh«ng lÏ Thµnh HuyÒn Th«ng cßn cã chç dùa? Kú thùc Tèng Phï ®∙ sím biÕt t­êng tËn vÒ Thµnh HuyÒn Th«ng nh­ng l∙o cã ý lµ muèn tù cho Chu H¹o nãi ra cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh cïng nghe. Chu H¹o gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai! Thµnh HuyÒn Th«ng cã chç dùa rÊt v÷ng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Chç dùa cña hä Thµnh kia lµ nh©n vËt nµo? Chu H¹o thë dµi nãi: - Lµ ng­êi trong Ngò Ma. TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - C¸i g×? L¹i lµ Ngò Ma t¸c yªu t¸c qu¸i µ? Chu H¹o nãi tiÕp: - Thµnh HuyÒn Th«ng vµ Tèng SÜ NghÜa thµnh lËp ra c¸i gäi lµ Tam NghÜa M«n. TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy t¹i h¹ ®∙ biÕt råi. Chu H¹o nãi tiÕp: - L∙o ®Ö ng­¬i cã biÕt kÎ nµo ®øng bªn trong chñ tr× ho¹t ®éng cña Tam NghÜa M«n kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -48- - T¹i h¹ ®ang muèn thØnh gi¸o ®©y! Chu H¹o chËm r∙i nãi: - Lµ LiÔu My N­¬ng vµ Kim Tr­êng Canh! TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - Kim Tr­êng Canh lµ ai? Chu H¹o nãi: - Lµ mét thuéc h¹ t©m phóc cña LiÔu My N­¬ng! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - T¹i h¹ ®∙ gÆp LiÔu My N­¬ng råi! - C¸i g×? L∙o ®Ö ng­¬i ®∙ tõng gÆp ma n÷ LiÔu My N­¬ng µ? - §óng vËy! - L∙o ®Ö cã ®éng thñ víi ¶ kh«ng? - Cã! - KÕt qu¶ thÕ nµo? - LiÔu My N­¬ng bá ch¹y. Chu H¹o trßn xoe song môc, l∙o kªu lªn: - Bá ch¹y? L∙o phu ta thËt kh«ng thÓ nµo... Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi tiÕp: - Cã g× lµ kú qu¸i ®©u? C«ng lùc cña Ph­¬ng l∙o ®Ö hiÖn t¹i sî r»ng cßn cao minh h¬n KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp tr­íc ®©y! Chu H¹o hái l¹i: - Tèng huynh nãi thËt kh«ng? Tèng Phï nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - VËy th× tèt råi! Tèng Phï tiÕp lêi: - Chu huynh ®Ö kh«ng lÏ ng­¬i ®∙ bÞ Ngò Ma lµm cho mÊt hÕt can ®¶m? Chu H¹o nãi: - Tèng huynh, sinh m¹ng cña t¹i h¹ th× cã ®¸ng g×? Nh­ng nÕu trong vâ l©m kh«ng ai ng¨n ®­îc Ngò Ma t¸c yªu t¸c qu¸i th× ch¼ng ph¶i tr­êng huyÕt vò sÏ diÔn ra tøc kh¾c sao? V× hµng v¹n sinh linh cña vâ l©m ®ång ®¹o thö hái t¹i h¹ lµm sao yªn t©m ®­îc chø? Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - RÊt tèt, c¸c h¹ qu¶ nhiªn lµ ng∙ phËt t©m tr­êng, tõ bi vi b¶n! Chu H¹o hái l¹i: - Tèng huynh th× sao? LÏ nµo huynh kh«ng ®Ó t©m ®Õn chuyÖn nµy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -49- Tèng Phï nãi: - Chu huynh ®Ö, l∙o phu chØ nãi ®ïa víi ng­¬i mµ th«i! Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp: - Cßn n¨m ngµy n÷a lµ ®Õn Hång M«n ®¹i yÕn cña Thµnh HuyÒn Th«ng, Chu huynh ®Ö ®Þnh thÕ nµo? - T¹i h¹ ch¾c kh«ng ®i. - Kh«ng ®i còng ®­îc, nh­ng nÕu bän chóng t×m ®Õn cöa th× sao? Ng­¬i tho¸t ®­îc ch¨ng? Chu H¹o khÏ thë dµi: - C¶ nhµ Chu mç, giµ trÎ lín bÐ ®Òu ë Nghi X­¬ng nµy, bän chóng kh«ng ®Õn th× th«i, nÕu ®Õn th× Chu mç sÏ hîp lùc quyÕt chiÕn mét trËn! - Chñ ý kh«ng tåi, nÕu chØ cã ba ng­êi bän Thµnh HuyÒn Th«ng th× ng­¬i cã thÓ quyÕt chiÕn, nh­ng nÕu mét trong hai vÞ LiÔu My N­¬ng hoÆc Kim Tr­êng Canh ®Õn th× Chu huynh ®Ö ng­¬i cã ®Þch nçi kh«ng? - Tèng huynh, cïng l¾m lµ chÕt mµ th«i, t¹i h¹ ®∙ nãi råi, dï t¹i h¹ chÕt còng ch¼ng cã g× ®¸ng tiÕc! - L∙o ®Ö, ng­êi sai råi! C¸i dòng cña kÎ thÊt phu vèn lµ chuyÖn v« bæ x­a nay. - T¹i h¹ hiÓu, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo n÷a? Chu H¹o trÇm ng©m nãt l¸t råi nãi: -T¹i h¹ kh«ng thÓ v× sî chÕt mµ lµm gi¶m uy danh Tr­êng Giang Tam Long! Tèng Phï l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - M¹ng ®∙ kh«ng cßn th× nãi g× ®Õn danh? C¸c h¹ thËt lµ... Chu H¹o l¾c ®Çu, nãi: - Tèng huynh sai råi! - L∙o phu sai chç nµo? - Tèng huynh kh«ng nghe c©u: "B¸o chÕt ®Ó da, ng­êi chÕt ®Ó tiÕng" µ? - §óng vËy, ng­¬i chÕt ®Ó tiÕng vèn lµ chuyÖn kh«ng sai, nh­ng ph¶i xem chÕt nh­ thÕ nµo míi ®­îc! - ChuyÖn nµy... - Chu huynh ®Ö, cã c¸i chÕt nhÑ nh­ l«ng hång, cã c¸i chÕt nÆng nh­ th¸i s¬n, nÕu ng­¬i to¹ thñ Nghi X­¬ng chê bän LiÔu My N­¬ng ®Õn giÕt th× chi b»ng t¹m thêi thèi lui mét b­íc ®Ó gi÷ l¹i tÊm th©n h÷u dông? Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Nh­ng lµm theo c¸ch cña t¹i h¹ th× còng ch¼ng cã g× bÊt æn, ng­êi chÕt chØ cÇn cho lßng kh«ng hæ thÑn mµ th«i, nÕu t¹i h¹ tö chiÕn d­íi ®ao cña Ngò Ma th× còng c¶m thÊy an lßng! Tèng Phu né khÝ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -50- - C¸c h¹ thËt lµ qu¸ cè chÊp! Chît nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Chu l∙o, Tèng l∙o nãi kh«ng sai, Chu l∙o kh«ng cÇn ph¶i liÒu m¹ng víi bän chóng. Chu H¹o nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i cßn trÎ nªn kh«ng hiÓu ®­îc ®¹o lý ng­êi thµnh danh trong vâ l©m cÇu sinh kh«ng dÔ mµ cÇu tö còng rÊt khã! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Chu l∙o, qu©n tö m­êi n¨m b¸o thï còng kh«ng muén, nhÉn nhÊt thêi mµ tr¸nh ®­îc c¸i lo tr¨m n¨m, ®¹o lý ®¬n gi¶n nh­ thÕ mµ l∙o kh«ng hiÓu sao? Ch¼ng qua v∙n bèi muèn Chu l∙o t¹m thêi tr¸nh ®¹i ®Þch, chê khi nµo cã c¬ héi th× h∙y ph©n cao thÊp víi bän chóng. An TiÓu B×nh còng lªn tiÕng: - Kh«ng sai, t¹i sao Chu l∙o kh«ng suy nghÜ kü nh÷ng lêi vµng ngäc cña Ph­¬ng huynh? Chu H¹o nghe xong th× trÇm ng©m suy nghÜ, nhÊt thêi l∙o kh«ng nãi thªm ®iÒu g×. Tèng Phu mØm c­êi, nãi: - Chu huynh ®Ö, nÕu ng­¬i c¶m thÊy viÖc t¹m l¸nh ho¹ lµm mÊt danh väng Tr­êng Giang Tam Long th× l∙o phu ®∙ cã mét kÕ s¸ch l­ìng toµn. Chu H¹o chau mµy hái: - KÕ s¸ch l­ìng toµn thÕ nµo? Tèng Phu nãi: - Nãi ra còng rÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn Chu huynh ®Ö ®i Tung S¬n mét chuyÕn, thø nhÊt võa tr¸nh ®­îc ho¹, thø hai lµ võa cã thÓ ra søc v× vâ l©m ch¸nh nghÜa. Ng­¬i thö nghÜ kü xem, ®©y ch¨ng ph¶i lµ kÕ s¸ch rÊt hay sao? Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - Tèng huynh, nÕu t¹i h¹ ®i ThiÕu L©m tù th× lín bÐ c¶ nhµ t¹i h¹ th× sao? H¸ khi nµo LiÔu My N­¬ng chÞu bá qua? Tèng Phu mØm c­êi, nãi: - ChuyÖn nµy thËt qu¸ ®¬n gi¶n! Chu H¹o g­îng c­êi, nãi: - Xin thØnh gi¸o Tèng huynh vÒ chç kú diÖu bªn trong! Tèng Phï nãi: - T¹m thêi di c­ ®Õn mét n¬i kh¸c! Chu H¹o ng¹c nhiªn hái l¹i: - Di c­ ®Õn mét n¬i kh¸c? - Kh«ng sai! LÏ nµo Chu huynh ®Ö ng­¬i kh«ng nì tiªu phÝ vµi tr¨m ng©n l­îng? - Tèng huynh, tuy gia ®¹o cña t¹i h¹ kh«ng d­ dËt nh­ng trªn ®Þa diÖn Nghi X­¬ng nµy còng lµ phó gia sè mét sè hai, ®õng nãi lµ vµi tr¨m ng©n l­îng, dï m­êi lÇn nh­ thÕ t¹i Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -51- h¹ còng cã thÓ xuÊt ra! ChØ cã ®iÒu. ¤i! kh«ng ph¶i t¹i h¹ kh«ng cã kh¶ n¨ng mµ qu¶ thùc lµ kh«ng thÓ lµm nh­ vËy ®­îc! - Chu huynh ®Ö, l∙o phu thÊy ng­¬i cè t×nh t×m c¸i chÕt råi. - Dï t¹i h¹ cã chÕt th× Ýt ra còng lÊy ®­îc m¹ng cña Thµnh HuyÒn Th«ng hoÆc §æng Ph­¬ng. - KhÝ tiÕt kh¸ l¾m, l∙o phu rÊt kh©m phôc! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi quay sang nãi víi TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, chóng ta nãi n÷a còng v« Ých th«i, tèt nhÊt lµ nªn c¸o biÖt. Nãi ®o¹n l∙o ®øng lªn ®Þnh cÊt b­íc ra ngoµi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - §i nh­ thÕ nµy hay sao? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ®i th× ë l¹i lµm g× n÷a? Nãi chuyÖn víi mét kÎ lu«n muèn chÕt th× qu¶ thËt lµ tøc kh«ng chÞu nçi! TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o khoan ®i ®∙, v∙n bèi cßn muèn nãi mÊy c©u. Tèng Phï vèn ®∙ ®øng lªn, b©y giê l¹i chËm r∙i ngåi xuèng vµ nãi: - L∙o ®Ö, chØ sî r»ng ng­¬i phÝ lêi th«i! TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng nhÊt ®Þnh. Chµng nh×n qua Chu H¹o vµ nãi tiÕp: - Chu l∙o, Trung Ch©u Tam HiÖp lµ tr­ëng bèi cña v∙n bèi, l∙o biÕt råi chø? Chu H¹o nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i ®∙ nãi råi. TuyÕt Nghi nãi tiÕp: - Thµnh HuyÒn Th«ng muèn Chu l∙o lÊy thñ cÊp cña Trung Ch©u Tam HiÖp ®i phã héi, râ rµng bän chóng ®∙ lµ cõu gia cña tr­ëng bèi cña v∙n bèi råi, ®óng kh«ng? Chu H¹o gËt ®Çu nãi: - Theo lý th× xem lµ nh­ vËy. TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× ®­îc råi, v× cõu gia cña v∙n bèi mµ liªn luþ ®Õn cho ®¹i hiÖp, do vËy v∙n bèi h¸ cã lý nµo kh«ng hái ®Õn? Chu H¹o s÷ng ng­êi, l∙o nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i cã dù ®Þnh nh­ thÕ nµo? TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy... V∙n bèi ®µnh ph¶i bá chuyÕn ®i Tung S¬n, tr­íc tiªn ph¶i t×m bän Thµnh HuyÒn Th«ng vµ Kim Tr­êng Canh råi h∙y tÝnh! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -52- Tèng Phï kªu lªn: - Kh«ng thÓ ®­îc! TuyÕt Nghi hái: - T¹i sao? Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - NÕu l∙o ®Ö ng­¬i quay l¹i Xuyªn T©y th× cã lÏ An l∙o ®Ö còng sÏ ®i theo ng­¬i th«i! TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy v∙n bèi kh«ng chñ tr­¬ng ®­îc, cã thÓ An hiÒn ®Ö kh«ng ®i. Chµng nh×n qua An TiÓu B×nh th× thÊy nµng chíp chíp song môc vµ mØm c­êi nãi: - T¹i sao ta kh«ng thÓ ®i chø? Ph­¬ng huynh ®Õn ®©u th× ®Ö sÏ theo ®Õn ®ã, huynh ®∙ kh«ng ®i Tung S¬n th× ®­¬ng nhiªn ®Ö còng kh«ng ®i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa khÏ nhón vai th× ®∙ nghe Tèng Phï nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, cã mét chuyÖn ng­¬i ®õng bao giê quªn nhÐ! TuyÕt Nghi hái: - ChuyÖn g×! Tèng Phï chËm r∙i nãi: - Vâ l©m ch¸nh nghÜa nªn träng h¬n thï hËn riªng t­! TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy... An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Tèng l∙o, thªm sinh m¹ng vµ tµi s¶n c¶ nhµ Chu ®¹i hiÖp th× ®©u cßn lµ hËn c¸ nh©n cña Ph­¬ng huynh! Ph­¬ng TuyÕt Nghi noi: - Kh«ng sai, hiÒn ®Ö qu¶ nhiªn lµ ®¹t ®­îc ý trong lßng ta! Chµng vèn nãi mét c©u v« t©m nh­ng An TiÓu B×nh nghe xong th× vui mõng kh«n t¶, nhÊt thêi hai m¸ öng hång khiÕn nµng ph¶i cói ®Çu. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Hai l∙o ®Ö c¸c ng­¬i thËt lµ t©m ®Çu ý hîp, kÎ x­íng ng­êi ho¹, phèi hîp nhÞp nhµng qu¸ nhØ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Sai chç nµo? Tèng Phï nãi: - Mét hai nhµ còng kh«ng thay thÕ toµn bé vâ l©m ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - VËy th× lµm thÕ nµo míi gäi lµ kh«ng sai? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -53- - §i Tung S¬n tr­íc, sau ®ã lµ gi¶i quyÕt t­ thï. N∙y giê Chu H¹o m∙i trÇm ng©m suy nghÜ, cho Tèng Phï døt lêi th× l∙o buét miÖng kªu lªn: - T¹i h¹ hiÓu ra råi! Tèng Phï cè lµm ra vÏ kh«ng hiÓu, l∙o mØm c­êi hái: - Chu huynh ®Ö hiÓu ra ®iÒu g×? Chu H¹o nãi: - C¸ch nghÜ cña t¹i h¹, chØ lo b¶o vÖ danh väng cña riªng m×nh qu¶ nhiªn lµ qu¸ cæ hò råi! Tèng Phï nãi: - LÏ nµo Chu huynh ®Ö kh«ng ®Þnh t×m c¸i chÕt n÷a? Chu H¹o thë dµi mét h¬i råi nãi: - Tèng huynh, t¹i h¹ tuy ngu xuÈn nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng­êi kh«ng th«ng t×nh ®¹t lý, ba vÞ v× t¹i h¹ mµ khæ t©m khuyªn ng¨n, nÕu t¹i h¹ kh«ng tØnh ngé th× thËt ch¼ng kh¸c nµo lo¹i cÇm thó! Tèng Phï nãi: - ý cña Chu huynh ®Ö lµ kh«ng luyÕn tiÕc c¬ nghiÖp ë Nghi X­¬ng nµy n÷a? Chu H¹o nghiªm giäng nãi: - §óng vËy, t¹i h¹ sÏ giao phã cho ng­¬i nhµ an bµy mäi chuyÖn, b¶n th©n cña t¹i h¹ quyÕt ®Þnh sÏ ®i theo ba vÞ ®i ThiÕu L©m tù mét chuyÕn! Lêi võa døt th× l∙o lËp tøc trë b­íc ra hËu viÖn. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Chu huynh ®Ö vÉn ch­a mÊt hÕt c¸i s¸ng suèt cña kÎ sÜ. Thêi gian c¹n chõng tuÇn trµ th× Chu H¹o quay trë ra vµ nãi: - Tèng huynh, ngùa ®∙ chuÈn bÞ xong, bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ lªn ®­êng. Tèng Phï nãi: - VËy th× chóng ta khëi hµnh th«i. Chu H¹o rãt ®Çy mét chung r­îu ®­a lªn uèng c¹n råi nãi: - NÕu kh«ng ®­îc gÆp ba vÞ th× sî r»ng c¶ nhµ Chu mç ®Òu trë thµnh quû d­íi ®ao cña Ngò Ma th«i! Chu mç cã ý cho thª thiÕp ra khÊu t¹ nh­ng sî ba vÞ kh­íc tõ nªn Chu mç m­în chung r­îu gäi lµ cã chót kÝnh t¹ ba vÞ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ nãi: - Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, Chu l∙o nÆng lêi råi. Chu H¹o c­êi lín mét trang råi nãi: - L∙o ®Ö, ®¹i ©n kh«ng d¸m t¹ b»ng lêi, ngµy sau nÕu l∙o ®Ö ng­¬i dïng ®­îc Chu mç vµo viÖc g× th× Chu mç xin giao m¹ng giµ nµy cho l∙o ®Ö ng­¬i quyÕt ®Þnh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -54- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× trong lßng rÊt c¶m ®éng nh­ng bªn ngoµi chµng lu«n miÖng nãi mÊy lêi khiªm tèn. Tèng Phï quÐt môc quang nh×n ra ngoµi råi nãi: - Chu l∙o ®Ö kh«ng cÇn ph¶i nãi nh÷ng lêi kh¸ch khÝ n÷a, ngµy sau cßn dµi, chóng ta mau lªn ®­êng th«i. Bèn ng­êi lËp tøc ra khái phñ ®Ö, ngoµi cæng ®∙ cã s¼n bèn con tuÊn m∙ chê ®îi. Chu H¹o dÆn dß ng­êi nhµ mÊy c©u råi lªn ngùa theo Tèng Phï, Ph­¬ng TuyÕt Nghi, vµ An TiÓu B×nh nh¾m cöa B¾c thµnh Nghi X­¬ng mµ ®i. o0o Bèn ng­êi ngµy ®i ®ªm nghÜ, ngµy thø t­ th× v­ît qua H¸n Thuû vµ khi mµn ®ªm bu«ng xuèng th× ®∙ vµo ®Þa phËn tØnh Hµ Nam. Hµnh tr×nh tuy rÊt thuËn lîi nh­ng sau khi vµo ®Þa phËn Hµ Nam th× mäi ng­êi ph¸t hiÖn hµnh nh©n qua l¹i trªn ®­êng quan ®¹o rÊt kh¸c víi c¶nh ë Hå B¾c. Bèn ngµy qua bän hä gÆp kh«ng Ýt nh©n vËt vâ l©m, nh­ng võa qua T­¬ng D­¬ng th× chèc chèc l¹i ph¸t hiÖn trªn ®­êng quan ®¹o cã nh÷ng nh©n vËt vâ l©m mÆc kú trang dÞ phôc. Dung diÖn nh÷ng ng­êi nµy ®Òu trÇm tÜnh, bän hä lÆng lÏ ®i chung ®­êng víi bän Tèng Phï, xem ra trong sè bän hä, phÇn lín còng ®i Tung S¬n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ®i võa l¹nh lïng quan s¸t, chµng ph¸t hiÖn trong sè nh÷ng nh©n vËt vâ l©m nµy cã thÓ gäi lµ mçi ng­êi mét vÏ, T¨ng, Bèc (thay bãi) Y, §¹o, Tôc, L∙o, ThiÕu, Phô, Ni, ®Òu cã c¶, tr«ng rÊt ­ lµ n¸o nhiÖt. Tèng Phï tá ra rÊt trÇm tÜnh cßn Chu H¹o th× lé vÎ khÈn tr­¬ng bÊt an. An TiÓu B×nh vÉn mét mùc hån nhiªn, d­êng nh­ nµng rÊt thÝch thó ®èi víi c¶nh mçi ngµy mét vÏ trªn ®­êng quan ®¹o. Chèc chèc nµng chØ §«ng chØ T©y råi nãi c­êi vui vÎ víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Hai ng­êi bän hä ®i sau hai vÞ l∙o nh©n nªn Tèng Phï vµ Chu H¹o ®i phÝa tr­íc còng kh«ng râ bän hä nãi nh÷ng g×. Ngµy thø t¸m th× bèn ng­êi ®∙ ®Õn cuèi ®Þa phËn Nh÷ Ch©u, tõ ®©y ®i Tung S¬n kh«ng ®Çy mét ngµy ®­êng n÷a, do vËy bän hä vµo thµnh Nh÷ Ch©u t¸ tóc chê s¸ng mai ®i ThiÕu L©m tù. Nh­ng khã kh¨n l¾m bän hä míi t×m ra kh¸ch ®iÕm trong thµnh Nh÷ Ch©u ®Ó nghÜ ch©n. Sau khi t¾m, ¨n uèng xong th× An TiÓu B×nh mét m×nh vÒ phßng nghØ ng¬i. Tèng Phï, Chu H¹o, Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngåi ngoµi gian ®¹i s¶nh uèng trµ ®µm ®¹o. Kh¸ch ®iÕm nµy to¹ l¹c trªn mét ®­êng quan ®¹o kh¸ yªn tÜnh vµ tuy kh«ng réng l¾m nh­ng vµo giê th©n giê dËu th× ®∙ ®Çy kh¸ch nh©n. Sau canh hai th× ®ét nhiªn Tèng Phï dùng Ph­¬ng TuyÕt Nghi dËy vµ nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i cã biÕt dông ý ®ªm nay l­u l¹i Nh÷ Ch©u cña l∙o phu kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - V∙n bèi ®o¸n kh«ng ra nh­ng v∙n bèi biÕt Tèng l∙o lµm nh­ vËy tÊt lµ ph¶i cã th©m ý. Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -55- - Th©m ý th× kh«ng h¼n ®∙ cã nh­ng l∙o phu ph¸t hiÖn ra mét chuyÖn ®¸ng chó ý, do vËy míi l­u l¹i Nh÷ Ch©u ®Ó ®iÒu tra thö. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c, chµng hái: - Cã chuyÖn g× kú qu¸i ch¨ng? - Còng ch­a h¼n lµ chuyÖn kú qu¸i g×, ch¼ng qua lµ ¸m hiÖu cña nh©n vËt trªn giang hå ®Ó l¹i mµ th«i. - ¸m hiÖu cña ai l­u l¹i? - Cña ®Ö tö C¸i Bang. - C¸i Bang còng bÞ l«i cuèn vµo tr­êng thÞ phi nµy ch¨ng? - §Ö tö C¸i Bang cã mÆt kh¾p thiªn h¹, nÕu Ngò Ma muèn g©y sãng giã ë Trung Nguyªn th× bän hä nhÊt ®Þnh kh«ng bá qua! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Tèng l∙o ®Þnh ®iÒu tra nh­ thÕ nµo? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Theo ¸m hiÖu ®Ó l¹i th× râ rµng lµ ®ªm nµy cã nh©n vËt quan träng cña C¸i Bang ®Õn Nh÷ Ch©u nµy vµ ­íc ®Þnh gÆp ®Ö tö C¸i Bang vµo kho¶ng canh ba t¹i Quan V­¬ng miÕu phÝa thµnh B¾c. TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o còng lµ ng­êi trong C¸i Bang ch¨ng? Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i! L∙o ®Ö, sao ng­¬i l¹i cã ý nghÜ kü qu¸i nh­ vËy? TuyÕt Nghi nãi: - Ngoµi ®Ö tö m«n h¹ ra th× ng­êi ngoµi kh«ng thÓ biÕt c¸c ¸m hiÖu cña c¸c ®¹i m«n ph¸i trong vâ l©m, nÕu Tèng l∙o kh«ng ph¶i lµ trong C¸i Bang th× t¹i sao l¹i biÕt râ ¸m hiÖu cña bän hä nh­ vËy? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i quªn t­íc hiÖu §¹i M¹c Quû Thñ cña l∙o phu råi ch¨ng? NÕu l∙o phu quyÕt t©m muèn biÕt bÝ mËt cña mét m«n ph¸i nµo trong vâ l©m th× cã lÏ bän hä kh«ng thÓ nµo che dÊu ®­îc l∙o phu! TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Th× ra lµ l∙o nghe lÐn! Tèng Phï nãi: - Còng gÇn nh­ vËy. Lóc nµy bçng nhiªn Chu H¹o thøc tØnh, l∙o trßn xoe ®«i m¾t hái: - T¹i sao nhÞ vÞ l¹i thøc dËy vµo lóc nµy? Tèng Phï nãi: - Bän ta ngñ kh«ng ®­îc nªn tÊt nhiªn ph¶i thøc dËy nãi chuyÖn th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -56- Chu H¹o nãi: - Tr«ng thÇn s¾c cña tèng huynh th× e r»ng cã chuyÖn g× ph¸t sinh råi, ch¼ng hay Tèng huynh cã muèn nãi cho biÕt kh«ng? Tèng Phï nãi: - Qu¶ nhiªn Chu huynh ®Ö l∙o luyÖn h¬n ng­êi, l∙o phu vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö cã chót viÖc ph¶i ra ngoµi mét l¸t. Chu huynh ®Ö nªn cÈn thËn chiÕu cè cho An c« n­¬ng... Chu H¹o nghe vËy th× kinh ng¹c hái l¹i: - An c« n­¬ng? Tèng Phï biÕt m×nh ®∙ lì lêi nªn mØm c­êi nãi: - Kh«ng sai, An l∙o ®Ö chÝnh lµ mét thiÕu n÷ ho¸ trang. Chu H¹o biÕn s¾c, l∙o nãi: - Tèng huynh muèn t¹i h¹ ë l¹i ®©y chiÕu cè cho An c« n­¬ng ch¨ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Chu H¹o tá vÎ bÊt an, l∙o nãi: - Tèng huynh, n¨ng lùc cña t¹i h¹ thÕ nµo Tèng huynh ®∙ râ råi, An c« n­¬ng l¹i lµ n÷ nhi, nÕu thËt cã ng­êi ®Õn lµm cµn th× sî r»ng mét m×nh t¹i h¹ kh«ng cÇm cù nçi! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: - C¸c h¹ yªn t©m, kh«ng cã kÎ nµo to gan d¸m ®Õn sinh sù ®©u! Chu H¹o ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn g­îng c­êi nãi: - T¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh vËy. Tèng Phï vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi lËp tøc c¸o biÖt Chu H¹o råi theo cöa sæ mµ ra khái phßng. Tèng Phï tá ra rÊt quen thuéc ®Þa h×nh Nh­ Ch©u nªn ch¼ng bao l©u hai ng­êi ®∙ ra khái thµnh phÝa B¾c. Tèng Phï dõng ch©n quan s¸t mét håi råi bçng nhiªn chØ rõng c©y bªn phÝa t¶ vµ nãi: - Quan V­¬ng miÕu n»m phÝa sau c¸nh rõng tróc kia, chóng ta ®i qua ®ã vµ ph¶i cÈn thËn, ®õng dÓ ®Ö tö C¸i Bang ph¸t hiÖn mµ g©y thªm phiÒn phøc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi hiÓu råi. Hai ng­êi quan s¸t ®Þa thÕ th× ph¸t hiÖn ra r»ng, nÕu cã ng­êi canh phßng trong rõng tróc th× dï th©n ph¸p cña hai ng­êi cã nhanh c¸ch mÊy còng kh«ng thÓ qua ®­îc tai m¾t cña ®èi ph­¬ng. V× vËy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi ®­a ra ý kiÕn lµ vßng qua rõng tróc mµ ®i, nh­ng Tèng Phï l¹i ph¶n ®èi, l∙o nãi: - NÕu l∙o phu ®o¸n kh«ng sai th× bãng tèi trong rõng tróc tÊt ph¶i nhiÒu h¬n nh÷ng n¬i kh¸c, nÕu chóng ta thi triÓn th©n ph¸p mµ ®i trªn ngän tróc th× bän hä rÊt khã ph¸t hiÖn ®­îc. TuyÕt Nghi hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -57- - T¹i sao? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Bän hä sÏ kh«ng nghÜ lµ cã ng­êi to gan d¸m ®ét nhËp vµo chÝnh ®iÖn, nÕu chóng ta ®i nhanh mµ bän hä cã ph¸t hiÖn th× còng dÔ dµng qua m¾t, bän hä chØ nghÜ lµ chim ®ªm g× ®ã bay qua th«i. TuyÕt Nghi nãi: - Còng cã lý, nh­ng chóng ta lµm thÕ nµo ®Ó tiÕp cËn rõng tróc? Tèng Phï nãi: - Khinh c«ng th©n ph¸p cña ng­¬i mét h¬i cã thÓ ®i bao xa? TuyÕt Nghi nãi: - Trong vßng n¨m tr­îng. Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - §ñ råi, l∙o ®Ö ng­¬i theo s¸t phÝa sau l∙o phu, chóng ta tiÕn vµo rõng tróc nhÐ. L∙o vËn khÝ råi lËp tøc tung ng­êi phãng ®i vÒ phÝa tr­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy th©n h×nh Tèng Phï nh­ mét lµn khãi máng bay ®i, chíp m¾t ®∙ ë ngoµi xa m­¬i tr­îng råi. Kho¶ng c¸ch chç chµng ®øng vµ b×a rõng tróc kho¶ng ba m­¬i tr­îng nh­ng Tèng Phï l­ít ®i mét m¹ch th× ®∙ biÕn mÊt vµo trong rõng råi. Chµng kh«ng d¸m chËm trÔ nªn còng thi triÓn khinh c«ng tuyÖt ®Ønh phãng theo. Hai ng­êi xuyªn qua rõng tróc mµ kh«ng nghe mét chót ®éng tÜnh g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy cã vÎ g× kú qu¸i nh­ng Tèng Phï l¹i xem ®ã lµ chuyªn ®­¬ng nhiªn. L∙o dÉn chµng men theo rõng tróc tiÕp cËn víi néi miÕu. Tõ bªn tr¸i chÝnh ®iÖn cã thÓ nh×n thÊy bªn trong Quan V­¬ng miÕu ®Ìn ®uèc s¸ng choang nh­ng kh«ng cã mét bãng ng­êi. Th× ra Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi ®Õn qu¸ sím, kh«ng nh÷ng c¸c nh©n vËt quan träng trong C¸i Bang ch­a ®Õn mµ bän ®Ö tö phô tr¸ch mäi viÖc n¬i nµy còng chØ võa míi ®Õn mµ th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ: - Ho¸ ra bän hä c¨n b¶n ch­a cã ai ®Õn, bän ta thËt lµ lo l¾ng thõa råi. Võa nghÜ chµng võa vËn môc lùc quan s¸t th× thÊy cã kho¶ng m­êi tªn ¨n mµy ®ang bËn rén bµy tiÖc r­îu trong chÝnh ®iÖn. Chµng thÇm nghÜ: - X­a nay bän ®Ö tö C¸i Bang kh«ng coi träng viÖc ¨n mÆc, thÕ t¹i sao bän nµy... Võa nghÜ ®Õn ®©y th× bçng nhiªn chµng nghe cã tiÕng b­íc ch©n véi vµng ë phÝa tr­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi dÞch môc quang nh×n qua th× thÊy cã bèn vÞ l∙o nh©n b­íc vµo chÝnh ®iÖn b»ng th©n ph¸p cùc nhanh. Tuy trong ®ªm tèi nh÷ng nh∙n thÇn cña bèn l∙o nµy lÊp l¸nh nh­ ¸nh ®uèc, hµn quang x¹ ra ®Õn l¹nh ng­êi, râ rµng ®©y lµ nh÷ng cao thñ cã néi c«ng tuyÖt ®Ønh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -58- Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕt bèn vÞ l∙o nh©n nµy lµ nh÷ng ai, chµng ®Þnh dïng thuËt truyÒn ©m nhËp mËt hái Tèng Phï th× ®∙ nghe l∙o dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - L∙o ®Ö, bèn l∙o kia lµ tø ®¹i tr­ëng l∙o cña C¸i Bang ®Êy, h«m nay bçng nhiªn hä xuÊt hiÖn t¹i Quan V­¬ng miÕu ngoµi thµnh Nh÷ Ch©u nµy th× hÕt t¸m phÇn m­êi lµ Bang chñ C¸i Bang ®∙ ®Õn råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kh«ng Ýt, chµng dïng thuËt truyÒn ©m hái: - Bang chñ C¸i Bang lµ ai? Th× ra ngay c¶ Bang chñ C¸i Bang lµ ai chµng còng kh«ng biÕt. Tèng Phï truyÒn ©m nãi: - Bang chñ C¸i Bang hä Ho¾c, tªn lµ Minh Phong, trong vâ l©m t«n x­ng l∙o ta lµ Hoa Nam ThÇn C¸i. TuyÕt Nghi hái tiÕp: - Cßn bèn vÞ tr­ëng l∙o, Tèng l∙o cã biÕt kh«ng? Tèng Phï nãi: - L∙o tõng cã duyªn gÆp qua mÊy lÇn. Lóc nµy bèn vÞ tr­ëng l∙o ®∙ vµo ®¹i ®iÖn, thÇn th¸i tùa nh­ ®ang to¹ thiÒn nhËp ®Þnh. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Tèng l∙o, t¹i sao bän hä kh«ng nãi n¨ng g×, ngay c¶ mÊy ®Ö tö chÊp sù còng l¹nh lïng nh­ tiÒn vËy? Tèng Phï nãi: - M«n quy cña C¸i Bang ®­îc liÖt vµo lo¹i nghiªm kh¾c nhÊt trong vâ l©m, sù ph©n biÖt th©n phËn chØ c¸ch nhau mét sîi t¬. Th©n phËn cña bèn vÞ tr­ëng l∙o nµy chØ d­íi mçi mét Bang chñ nªn tù nhiªn lµ bän ®Ö tö kh«ng d¸m nãi chuyÖn g× råi. L∙o ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, nªn biÕt lµ ®Ö tö C¸i Bang cã ë kh¾p thiªn h¹ nªn ®­îc x­ng hiÖu lµ vâ l©m ®Ö nhÊt ®¹i bang. NÕu m«n quy bÊt nghiªm th× c¸c m«n ph¸i kh¸c trong vâ l©m lµm sao cã thÓ dung cho bän hä. V¶ l¹i nh÷ng nh©n vËt ®∙ ®øng vµo hµng ngò khÊt thùc th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n, nh÷ng h¹ng ng­êi nh­ vËy nÕu kh«ng cã m«n quy khèng chÕ mµ cø ®Ó bän hä lµm cµn th× thiªn h¹ sÏ ®¹i lo¹n mÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - ChuyÖn nµy kh«ng sai, mét ng­êi ch¼ng ra g× ®Õn nçi ph¶i ®i ¨n mµy th× qu¶ nhiªn lµ rÊt dÔ dµng lµm nh÷ng chuyÖn xÊu. NghÜ ®o¹n chµng hái: - Tèng l∙o, nh­ vËy xem ra vÞ Bang chñ C¸i Bang tÊt ph¶i lµ mét nh©n vËt hïng tµi ®¹i l­îc? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Ho¾c Minh Phong qu¶ nhiªn xøng ®¸ng víi bèn ch÷ hïng tµi ®¹i l­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ vµo mét h¾c y l∙o nh©n r©u b¹c dµi qu¸ ngùc, thÇn th¸i rÊt thanh nh∙ vµ hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -59- - Tèng l∙o, vÞ tr­ëng l∙o ®ã cã vÏ tiªn phong ®¹o cèt qu¸ nhÜ? Tèng Phï nãi: - §ã lµ ¤ Y ThÇn TÈu - Th«i §¹i C«ng, nh©n vËt ®øng ®Çu C¸i Bang tø l∙o vµ rÊt cã danh väng trong vâ l©m. TuyÕt Nghi hái tiÕp: - Cßn ba vÞ kia? Cã kÐm xa Th«i §¹i C«ng kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - §∙ ®øng vµo hµng tø l∙o th× h¬n kÐm nhau kh«ng lµ bao nhiªu. L∙o h¬i ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - VÞ l∙o nh©n mÆt trßn thÊp ng­êi kªu b»ng §o¶n Ph­¬ng Sãc ¤ng C«n Lu©n, nghe nãi khÝ c«ng cña ng­êi nµy lµ ®­¬ng kim v« ®Þch trong vâ l©m. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quan s¸t vÞ ¤ng C«n Lu©n mét l¸t råi nãi: - Khu«n mÆt cña vÞ l∙o nh©n nµy tr«ng cã vÎ ho¹t kª, cã lÏ tÝnh t×nh còng rÊt ho¹t kª. Tèng Phï nãi tiÕp: - ¤ng C«n Lu©n cã t­íc hiÖu lµ §o¶n Ph­¬ng Sãc lµ v× tÝnh t×nh ho¹t kª cña «ng ta, trong t­¬ng lai nÕu cã c¬ héi th× l∙o ®Ö ng­¬i nªn giao h¶o víi ng­êi nµy, l∙o phu b¶o ®¶m r»ng l∙o ®Ö ng­¬i sÏ rÊt hµi lßng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi rÊt muèn cã c¬ duyªn nµy. Tèng Phï chØ hai vÞ l∙o nh©n ngåi bªn ph¶i vµ nãi: - VÞ ngåi ngoµi cïng lµ CÇm Long Thñ L¹c Kú, l∙o nh©n cã thÇn s¾c th©m trÇm ngåi c¹nh L¹c Kú lµ ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy, ng­êi nµy ®a m­u tóc trÝ nªn c¸c nh©n vËt vâ l©m ®Òu kÝnh nhi viÔn chi (kÝnh nh­ng chØ ®øng xa mµ nh×n ) ®èi víi l∙o ta. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ph¶i ch¨ng t©m thuËt cña l∙o ta kh«ng ®­îc ngay th¼ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, nh­ng chØ v× l∙o ta qu¸ th©m nªn bÊt kú ai muèn kÕt giao víi l∙o ®Òu khã chiÕm phÇn tiÖn nghi, v× thÕ mµ kh«ng ai d¸m qua l¹i nhiÒu víi l∙o. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Thùc ra chØ cÇn t©m thuËt cña ng­êi ®ã kh«ng xÊu th× dï cã c¬ tr¸ mét chót còng kh«ng ®Õn nçi nµo. Tèng Phï tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, ng­¬i nãi kh«ng sai, nh­ng b»ng h÷u trong vâ l©m ®Òu thÝch nh÷ng h¶o h¸n cã nhiÖt huyÕt, lßng d¹ ngay th¼ng, cßn gÆp ph¶i ng­êi cã t©m c¬ th©m s©u th× bän hä tr¸nh xa, ®ã còng lµ chuyÖn tù nhiªn. Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe mét ®¹i h¸n b­íc vµo chÝnh ®iÖn nãi víi bèn vÞ tr­ëng l∙o: - Bang chñ gi¸ l©m. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -60- Bèn vÞ tr­ëng l∙o ®ang tÜnh to¹ ®Òu ®øng bËt dËy, tÊt c¶ ®Òu ®øng mét c¸ch nghiªm tóc, kh«ng chót ®éng ®Ëy. Lóc nµy mÊy ®Ö tö chÊp sù vµ ®¹i h¸n võa b¸o tin Bang chñ ®Õn ®Òu lui b­íc ra ngoµi cña miÕu ®øng chê víi thÇn uy cùc kú nghiªm nghÞ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi dâi môc quang nh×n vµo th× thÊy mét trung niªn v¨n sÜ mÆc b¹ch y, th©n h×nh cao èm, thÇn th¸i cëi më tù nhiªn b­íc vµo chÝnh ®iÖn. Sau khi b­íc vµo th× v¨n sÜ trung niªn nãi víi bèn vÞ tr­ëng l∙o: - PhiÒn bèn vÞ s­ thóc chê ®îi l©u! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn v« cïng, chµng dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - C¸i g×? VÞ Bang chñ nµy lµ hËu bèi cña bèn vÞ tr­ëng l∙o kia µ? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i, ng­êi nµy lµ ®¹i ®Ö tö cña Ho¾c Minh Phong tªn gäi lµ §oµn Ngao, trªn giang hå gäi h¾n lµ B¸ch N¹p KiÕm. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Th× ra ng­êi nµy kh«ng ph¶i lµ Bang chñ. Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ thÊy mét l∙o nh©n n÷a xuÊt hiÖn ë n¬i cöa miÕu, ng­êi nµy th©n cao ngoµi b¶y th­íc, th©n mÆc tr­êng bµo víi hµng tr¨m m¶nh v¸, ch©n kh«ng giµy dÐp, tãc tai rèi bêi nh­ tæ qu¹, thÇn s¾c ®Çy vÎ phong trÇn, tay cÇm mét c©y gËy tróc mµu xanh. §oµn Ngao véi ch¹y ra nghinh tiÕp vµ khÏ nãi víi l∙o nh©n nµy mÊy c©u. Tr­êng bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ nãi: - Ta ®∙ biÕt råi. Lóc nµy bèn vÞ tr­ëng l∙o còng b­íc ra hµnh lÔ vµ nãi: - Tham kiÕn Bang chñ. Tr­êng bµo l∙o nh©n kho¸t tay nãi: - C¸c vÞ vÊt v¶ qu¸. L∙o quÐt môc quang nh×n xung quanh råi lín tiÕng nãi: - L÷ §­êng chñ cña ph©n ®­êng Trung Ch©u cã ®Õn kh«ng? Lêi võa døt th× bªn tr¸i ch¸nh ®iÖn cã mét ®¹i h¸n trung niªn ch¹y ra, quú b¸i nãi: - Thuéc h¹ L÷ Kh«n ®∙ kÝnh chê Bang chñ tõ l©u råi ¹! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Th× ra C¸i Bang cßn cã ph©n ®­êng ë Trung Ch©u, nÕu bän hä ®Òu cã ph©n ®­êng ë mäi n¬i th× sù to lín cña C¸i Bang qu¶ nhiªn ®¸ng ®­îc gäi lµ ®Ö nhÊt thiªn h¹ ®¹i bang. Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn nghe Bang chñ C¸i Bang Hoa Nam ThÇn C¸i Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §øng lªn råi h∙y nãi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -61- Nãi ®o¹n l∙o b­íc vµo ch¸nh ®iÖn råi ngåi xuèng mét chiÕc bå ®oµn, bèn vÞ tr­ëng l∙o chia nhau ngåi xuèng hai bªn. L÷ kh«n b¸i t¹ råi ®øng lªn nãi: - Thuéc h¹ xin tu©n mÖnh. o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2