intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 9

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
124
lượt xem
11
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 9

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 140 - Håi Thø chÝn BiÓn t×nh næi sãng Lý V©n- ChuyÖn g× nÕu tiÓu n÷ kh«ng biÕt th× xin l­îng thø cho lµ kh«ng thÓ tr¶ lêi. liÒn nãi: Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy th× nhÊt ®Þnh c« n­¬ng biÕt råi! LÖnh s­ ®∙ ph¸i ng­êi ®­a ®Õn ThiÕu L©m tù mét phong th¬, ng­êi ®­a th¬ ®ã cã ph¶i lµ c« n­¬ng kh«ng? Lý V©n l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i! Tèng Phï tá vÎ kh«ng tin, l∙o hái l¹i: - Kh«ng ph¶i c« n­¬ng µ! Lý V©n nãi: - Ng­êi ®­a th¬ lµ nhÞ muéi cña tiÓu n÷. Tèng Phï hái tiÕp: - Vâ c«ng cña c« ta rÊt cao c­êng ph¶i kh«ng? Lý V©n mØm c­êi nãi: - Kh«ng sai! Vâ c«ng cña nhÞ muéi cao h¬n rÊt nhiÒu hßa th­îng ë ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái xen vµo: - HiÖn giê c« ta ë ®©u? Lý V©n chíp chíp song môc råi khÏ hái l¹i: - Ph­¬ng c«ng tö muèn gÆp c« ta ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - RÊt muèn gÆp. Lý V©n mØm c­êi nãi: - C« ta rÊt xinh ®Ñp, c«ng tö kh«ng sî bÞ c« ta mª hoÆc µ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - C« n­¬ng nãi ®ïa råi! T¹i h¹ chØ muèn biÕt vâ c«ng cña nhÞ muéi cña c« n­¬ng mµ th«i. Lý V©n nãi: - Muèn biÕt vâ c«ng cña c« ta th× kh«ng thÓ gÆp c« ta, mµ nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp lµ ng­¬i ®Ñp nhÊt trong s¸u tû muéi, nam nh©n chØ cÇn tr«ng thÊy c« ta th× kh«ng mét ai ch¼ng ®éng lßng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 141 - NÕu c« n­¬ng ®a nghi nh­ vËy th× ch¼ng cÇn ph¶i nãi n÷a. - Lý V©n tiÕp lêi: - C«ng tö, tiÖn thiÕp nãi ®©y lµ sù thËt, t¨ng chóng cña ThiÕu L©m tù ®«ng nh­ vËy mµ kh«ng thÓ cÇm gi÷ ®­îc c« ta. NÕu chØ dùa vµo vâ c«ng th× sî r»ng c« ta khã tr¸nh khái thä th­¬ng hoÆc tµn phÕ! Nh­ vËy ®ñ thÊy bªn trong tÊt cã duyªn cí mµ ng­êi ngoµi khã biÕt ®­îc. Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - C« n­¬ng nãi nh­ vËy cã nghÜa lµ nh÷ng hßa th­îng ThiÕu L©m bÞ thä th­¬ng lµ do c« ta dïng s¾c ®Ñp mª hoÆc µ? Lý V©n th¶n nhiªn nãi: - Kh«ng sai! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, nh÷ng cao t¨ng kia ®Òu lµ cao t¨ng mét lßng h­íng ®¹o th× lµm sao cã chuyÖn ®ã x¶y ra? Tèng Phï ch­a kÞp lªn tiÕng th× Lý V©n ®∙ nãi: - C«ng tö, nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp lµ ­u vËt cña nh©n gian, ®õng nãi lµ hßa th­îng ThiÕu L©m tù mµ dï lµ phËt tç còng khã tho¸t khái ®¹i kiÕp mª hoÆc cña c« ta. TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? T¹i h¹ kh«ng tin! Lý V©n nãi: - C«ng tö kh«ng tin th× sao kh«ng theo tiÖn thiÕp ®i t×m c« ta? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh¸ l¾m! L∙o phu còng muèn ®i mét chuyÕn, phiÒn c« n­¬ng dÉn ®­êng cho. Lý V©n nh×n TuyÕt Nghi vµ mØm c­êi nãi: - C«ng tö cã muèn ®i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m suy nghÜ: - NÕu ta kh«ng ®i th× sî r»ng sÏ bÞ c« ta chª c­êi. NghÜ ®o¹n chµng ®Þnh tr¶ lêi th× bçng nhiªn cã tiÕng c­êi nh¹t, theo ®ã lµ mét bãng ng­êi l­ít tíi nh­ bay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c nh×n ra th× thÊy An TiÓu B×nh ®∙ ®øng c¸ch Lý V©n kh«ng ®Çy ba th­íc, nµng ®ang nh×n ®èi ph­¬ng tõ ®Çu ®Õn ch©n b»ng ¸nh m¾t l¹nh lïng. Tèng Phï thÊy vËy th× nghÜ thÇm: - Háng bÐt! Nha ®Çu nµy ®∙ xuÊt hiÖn th× sù viÖc r¾c rèi ra råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ®ang lo l¾ng trong lßng, kh«ng biÕt An TiÓu B×nh nh×n Lý V©n nh­ vËy lµ ®Þnh gië trß g× nªn ®­a m¾t nh×n Lý V©n víi c¶m gi¸c bÊt an. Bçng nhiªn nghe Lý V©n c­êi khóc khÝch råi nãi: - VÞ c«ng tö nµy lµ.... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 142 An TiÓu B×nh kh«ng tr¶ lêi mµ cÊt b­íc ®i vßng quanh Lý V©n, võa ®i nµng võa nh×n - Lý V©n tõ ch©n ®Õn ®Çu. Hµnh ®éng cña nµng kh«ng nh÷ng khiÕn Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi c¶m thÊy khã hiÓu mµ ngay c¶ Lý V©n còng bÊt gi¸c ®á mÆt, ¶ Êp óng nãi: - C«ng tö... Lµm c¸i g× vËy? An TiÓu B×nh nh×n tíi nh×n lui mét lóc l©u råi c­êi nh¹t nãi: - Ta t­ëng ng­¬i lµ mét mü nh©n ®µng hoµng, kh«ng ngê ng­¬i ch¼ng qua lµ mét nha ®Çu mµ th«i. Lý V©n ch¼ng cã ph¶n øng g× tr­íc c©u nãi ®Çy hµm ý nhôc m¹ cña An TiÓu B×nh, ¶ chØ l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng mét lóc råi quay b­íc bá ®i. ThÕ nh­ng Lý V©n ®i ®­îc mét tr­îng th× thÊy tr­íc mÆt cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng. An TiÓu B×nh xuÊt ph¸t sau nh­ng ®∙ l­ít qua chËn ®­êng. Lý V©n ng¹c nhiªn dõng b­íc vµ l¹nh lïng hái: - C«ng tö lµm g× vËy? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn hái: - Kh«ng cho ng­¬i ®i! Lý V©n liÒn hái: - C«ng tö cã ®iÒu chi chØ gi¸o ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - Ta ch¼ng cã ®iÒu g× chØ gi¸o, ch¼ng qua lµ muèn nãi víi ng­¬i mét c©u mµ th«i. Lý V©n hái: - Muèn nãi c©u g×? An TiÓu B×nh trÇm giäng nãi: - Tõ nay vÒ sau kh«ng cho phÐp ng­¬i gÆp Ph­¬ng c«ng tö n÷a! Lý V©n ng¹c nhiªn hái: - C«ng tö chËn tiÖn thiÕp l¹i chØ ®Ó nãi mét c©u nh­ vËy th«i sao? TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai! Lý V©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp: - Xin hái quý t¸nh ®¹i danh cña c«ng tö lµ g×? An TiÓu B×nh thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng tr¶ lêi mµ hái ng­îc l¹i danh t¸nh m×nh th× bÊt gi¸c tøc khÝ nãi: - Danh t¸nh cña ta µ? S­ phô ng­¬i biÕt mµ! Lý V©n nghe vËy th× ngÈn ng­êi mét l¸t råi nãi: - C«ng tö quen biÕt víi gia s­ µ? TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 143 - T¹i sao ng­¬i kh«ng tr¶ lêi ta tr­íc? - Lý V©n nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - TiÖn thiÕp xin høa víi c«ng tö. Th× ra ¶ ph¸t hiÖn An TiÓu B×nh anh tuÊn h¬n Ph­¬ng TuyÕt Nghi, do vËy ¶ ®∙ lËp chñ ý lµ chØ cÇn TiÓu B×nh quen biÕt víi s­ phô th× ngµy sau ch¼ng lo g× kh«ng cã c¬ héi ®Ó tiÕp cËn, v× lÏ ®ã mµ ¶ nhanh chãng høa kh«ng gÆp Ph­¬ng TuyÕt Nghi n÷a. An TiÓu B×nh thÊy ®èi ph­¬ng ®∙ høa th× lßng còng vui mõng, nµng mØm c­êi nãi: - C« n­¬ng cã thÓ ®i ®­îc råi. Lý V©n ®Þnh cÊt b­íc th× chît nghe Tèng Phï lín tiÕng gäi: - C« n­¬ng khoan ®i ®∙! Lý V©n quay l¹i hái: - L∙o cßn muèn nãi ®iÒu g× ch¨ng? Tèng Phï võa b­íc l¹i gÇn võa nãi: - C« n­¬ng høa lµ ®­a l∙o phu ®i gÆp nhÞ muéi cña c« n­¬ng, b©y giê t×nh thÕ nµo ®©y? §i hay lµ kh«ng ®i? Lý V©n nh×n qua An TiÓu B×nh, nãi: - VÞ c«ng tö nµy cïng ®i víi l∙o ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Lý V©n l¾c ®Çu nãi: - VÞ c«ng tö nay kh«ng ®ång ý th× sao? Tèng Phï quay sang hái TiÓu B×nh: - L∙o ®Ö, ng­¬i cã muèn ®i kh«ng? An TiÓu B×nh trÇm ng©m kh«ng nãi, Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn tiÕp lêi: - §­¬ng nhiªn lµ muèn ®i råi. NÕu chµng kh«ng xen vµo th× hoÆc gi¶ An TiÓu B×nh sÏ suy nghÜ råi míi quyÕt ®Þnh, nh­ng chµng nãi vËy th× khiÕn TiÓu B×nh quyÕt ®Þnh nhanh h¬n, nµng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Ta kh«ng ®i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - VËy hiÒn ®Ö ®Þnh ®i ®©u? An TiÓu B×nh quay ng­êi ®i xuèng nói vµ nãi: - §i ®©u còng ®­îc. Nµng võa døt lêi th× ng­êi ®∙ ë xa ngoµi m­êi tr­îng råi. Tèng Phï thÊy nµng tøc giËn bá ®i th× bÊt gi¸c lo l¾ng, l∙o tung ng­êi phãng theo vµ lín tiÕng gäi: - An l∙o ®Ö, ng­¬i chê mét l¸t. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 144 Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng tung ng­êi truy theo vµ tho¸ng chèc chµng ®∙ chËn tr­íc - mÆt An TiÓu B×nh råi. TiÓu B×nh ®ang tøc khÝ mµ l¹i thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËn ®­êng th× lËp tøc xuÊt thñ ®Èy th¼ng vµo gi÷a ngùc chµng vµ qu¸t lín: - Tr¸nh ra! RÇm mét tiÕng, Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy chÊn ®éng toµn th©n, chµng l¶o ®¶o lîi ra sau mÊy b­íc råi thæ ra mét bóng m¸u t­¬i. An TiÓu B×nh thÊy thÕ th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi råi dËm ch©n kªu lªn: - T¹i sao ph­¬ng huynh kh«ng tr¸nh! Võa nãi nµng võa b­íc tíi ®ì Ph­¬ng TuyÕt Nghi, thÇn s¾c ®Çy vÎ lo l¾ng. Tèng Phï ®øng sau An TiÓu B×nh, thÞ tuyÕn bÞ che khuÊt nªn kh«ng thÊy nµng xuÊt thñ ®¸nh Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Khi l∙o ph¸t hiÖn Ph­¬ng TuyÕt Nghi thæ huyÕt th× bÊt gi¸c kinh h∙i kªu lªn: - Ph­¬ng l∙o ®Ö lµm sao thÕ? An TiÓu B×nh g­îng c­êi nãi ; - V∙n bèi... §¶ th­¬ng Ph­¬ng huynh råi! Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao l∙o ®Ö ng­¬i l¹i ®¶ th­¬ng h¾n? An l∙o ®Ö, chuyÖn nµy th× ng­¬i kh«ng ®óng råi! TiÓu B×nh thÊp giäng nãi: - Tèng l∙o, lµm sao v∙n bèi biÕt Ph­¬ng huynh kh«ng chÞu nÐ tr¸nh! Tèng Phï b­íc l¹i gÇn thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang vËn c«ng trÞ th­¬ng, song môc nh¾m chÆt, thÇn th¸i nghiªm tóc th× quay l¹i khÏ nãi víi TiÓu B×nh: - H¾n ®ang vËn c«ng trÞ th­¬ng, l∙o ®Ö ng­¬i ®õng quÊy rÇy h¾n n÷a. TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi kh«ng biÕt Ph­¬ng huynh kh«ng nÐ tr¸nh, nÕu kh«ng th× v∙n bèi ®∙ ch¼ng h¹ thñ nÆng nh­ thÕ. Tèng l∙o... Chê Ph­¬ng huynh trÞ th­¬ng xong th× v∙n bèi sÏ cïng ®i víi l∙o ®Õn gÆp yªu n÷ kia. Tèng Phï thë dµi mét håi råi khÏ nãi: - ¤i, c« n­¬ng ®õng quªn h¾n lu«n v× ®¹i sù cña vâ l©m chÝnh nghÜa mµ hµnh ®éng. Sau nµy ng­¬i ®õng chÊp nhÊt tiÓu tiÕt n÷a, nh­ vËy th× míi ®­îc. TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi xin ghi nhí! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ tõ tõ më m¾t, chµng nh×n qua TiÓu B×nh vµ nãi: - HiÒn ®Ö, ch­ëng lùc cña hiÒn ®Ö thËt lµ lîi h¹i! TiÓu B×nh nghe chµng khai khÈu ®­îc th× vui mõng, véi nãi: - Ph­¬ng huynh khoÎ råi chø? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 145 TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi ; - - Hoµn toµn b×nh phôc råi! HiÒn ®Ö vµ Tèng l∙o kh«ng cÇn ph¶i bËn t©m n÷a. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i thö vËn khÝ kiÓm tra lÇn n÷a xem, néi t¹ng bÞ chÊn th­¬ng th× kh«ng ph¶i lµ chuyÖn ®ïa ®©u! TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi ®∙ kiÓm tra kü råi. Chµng h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi TiÓu B×nh: - HiÒn ®Ö, chóng ta ®i theo Lý c« n­¬ng mét chuyÕn nhÐ! TiÓu B×nh hái: - Cã ph¶i lµ Ph­¬ng huynh ®∙ b×nh phôc thËt kh«ng? TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Chót th­¬ng thÕ th× cã ®¸ng g×, hiÒn ®Ö hµ tÊt ph¶i quan t©m. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh... ChuyÖn nµy lµ do tiÓu ®Ö mµ ra c¶. TuyÕt Nghi kho¸t tay nãi: - HiÒn ®Ö chóng ta ®i ngay nhÐ? Tèng Phï tiÕp lêi: - §óng thÕ, Lý c« n­¬ng ®ang chê chóng ta ®Êy! Nãi ®o¹n hai ng­êi liÒn ®i vÒ phÝa Lý V©n. Lý V©n thÊy ba ng­êi ®Õn th× mØm c­êi nãi: - TiÖn thiÕp xin dÉn ®­êng cho ba vÞ. Bèn ng­êi ®i chõng m­êi dÆm th× bçng nhiªn Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi víi Lý V©n: - Lý c« n­¬ng quªn mét chuyÖn ®¹i sù råi ®Êy! Lý V©n ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn g×? Tèng Phï nãi: - C« n­¬ng kh«ng chê ba vÞ thuéc h¹ cïng ®i µ? Lý V©n mØm c­êi nãi: - L∙o kh«ng cÇn lo cho bän chóng, l¸t n÷a sÏ cã ng­êi trong b¶n bang ®Õn tiÕp øng ngay th«i. Tèng Phï bÊt gi¸c dõng b­íc, l∙o nh×n tø phÝa råi nãi: - C« n­¬ng... Quý bang cã bao nhiªu ng­êi ë Tung S¬n nµy? Lý V©n võa ®i võa nãi: - Kh«ng nhiÒu, chõng kho¶ng vµi tr¨m ng­êi th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 146 Tèng Phï nghe vËy th× l¹nh ng­êi, l∙o s¶i b­íc phãng theo vµ nãi: - - C« n­¬ng võa nãi lµ kh«ng nhiÒu, thÕ b©y giê t¹i sao l¹i cã ®Õn vµi tr¨m ng­êi? Lý V©n nãi: - Bän hä tuy ®«ng nh­ng ®Òu Èn th©n trong bãng tèi, nÕu kh«ng cã mÖnh lÖnh cña tiÓu n÷ th× bän hä kh«ng thÓ ®Õn n¬i nµy, do vËy lêi ®ã còng ch¼ng cã g× lµ sai. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Nãi vËy ch¼ng ph¶i lµ c­ìng tõ ®o¹t lý hay sao? Nh­ng Tèng Phï l¹i kh«ng ph¶n b¸c, l∙o c­êi khµ khµ råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! L∙o ng­ng mét l¸t råi hái: - ThÕ c« n­¬ng ®∙ th«ng b¸o cho bän hä ®Õn cøu ba vÞ thuéc h¹ ch­a? Lý V©n nãi: - §∙ th«ng b¸o råi. Nãi ®Õn ®©y th× bèn ng­êi ®∙ ®i ®­îc h¬n ba dÆm råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng­íc m¾t nh×n lªn th× thÊy tuyÖt ®Ønh nói ThiÕu ThÊt cßn kh«ng xa, bÊt gi¸c chµng nghÜ thÇm: - LÏ nµo nhÞ muéi cña ¶ nha ®Çu nµy ë trªn tuyÖt ®Ønh ThiÕu ThÊt kia? Chµng ®Þnh lªn tiÕng th× chît nghe TiÓu B×nh hái: - Lý c« n­¬ng cßn bao xa n÷a vËy? Lý V©n mØm c­êi nãi: - Kh«ng xa l¾m, nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp ë ngay trªn tuyÖt ®Ønh ThiÕu ThÊt. Nãi ®o¹n ¶ phãng b­íc ®i nh­ bay lªn ®Ønh nói. Bän Tèng Phï còng lËp tøc thi triÓn khinh c«ng b¸m theo, chíp m¾t th× mÊy dÆm s¬n lé ®∙ bÞ bá l¹i phÝa sau. Khi ®Õn gÇn mét t¶ng ®¸ lín th× bçng nhiªn Lý V©n dõng b­íc vµ nãi: - §Õn råi! Tèng Phï quÐt môc quang nh×n xung quanh th× thÊy n¬i dõng ch©n chØ c¸ch ®Ønh ThiÕu ThÊt kh«ng ®Çy mét tÇm tªn, thÕ nói cao vun vót, tø bÒ kh«ng thÊy mét n¬i nµo kh¶ dÜ dung th©n. L∙o c¶m thÊy ng¹c nhiªn nªn hái ngay: - C« n­¬ng, quý nhÞ muéi ®ang ë n¬i nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh còng nghÜ nh­ Tèng Phï, lóc nµy nghe l∙o hái th× tÊt c¶ ®Òu trßn xoe song môc nh×n Lý V©n chê nghe c©u tr¶ lêi. Lý V©n mØm c­êi nãi: - ë ngay n¬i nµy! Võa nãi ¶ võa chØ t¶ng ®¸ lín bªn c¹nh. Tèng Phï kinh ng¹c nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 147 - D­íi t¶ng ®¸ nµy ch¨ng? - Lý V©n nãi: - Kh«ng sai, l∙o chí xem th­êng t¶ng ®¸ nµy nhÐ, bªn trong réng l¾m ®Êy! Võa nãi Lý V©n võa ®­a tay sê t¶ng ®¸. Mét l¸t sau chît nghe mÊy tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn, bªn d­íi t¶ng ®¸ bçng hiÖn ra mét th¹ch m«n ®ñ cho ng­êi ®i qua. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - N¬i nµy cã vÎ gièng th¹ch phñ ë Vu S¬n, nh­ng kh«ng biÕt bªn trong nh­ thÕ nµo? NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c chµng ®­a m¾t nh×n An TiÓu B×nh vµ d­êng nh­ An TiÓu B×nh còng nghÜ gièng nh­ chµng. Khi thÊy Lý V©n sê tay lªn t¶ng ®¸ ®Ó t×m c¬ quan më th¹ch m«n th× nµng chó môc theo dái tõng cö ®éng. Lóc th¹ch m«n võa hÐ më th× bÊt gi¸c nµng mØm c­êi råi ®­a m¾t nh×n qua TuyÕt Nghi. Hai ng­êi nh×n nhau mØm c­êi, tuy ¸nh tr¨ng mê ¶o nh­ng kho¶ng c¸ch gÇn nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi cã thÓ tr«ng thÊy hai gß m¸ öng hång cña TiÓu B×nh. Lóc nµy tõ bªn trong th¹ch m«n cã mét thiÕu n÷ thß ®Çu ra hái: - Cã ph¶i Lý c« n­¬ng ®ã kh«ng? Lý V©n ®¸p: - §óng vËy! TiÓu Thóy, c« n­¬ng cña ng­¬i cã ë nhµ kh«ng? ThiÕu n÷ ®­îc gäi l¸ TiÓu Thuý mØm c­êi nãi: - C« n­¬ng võa míi trë vÒ. Bçng nhiªn ¶ ph¸t hiÖn ra bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn bÊt gi¸c giËt thãt ng­êi vµ hái: - Lý c« n­¬ng, bän hä lµ ai vËy? Lý V©n nãi: - §Òu lµ b»ng h÷u cña ta, bän hä muèn gÆp c« n­¬ng cña ng­¬i ®Êy. TiÓu Thóy, ng­¬i mau vµo th«ng b¸o víi nhÞ c« n­¬ng mét tiÕng, ®õng dÓ kh¸ch ph¶i chê l©u nhÐ! TiÓu Thóy mØm c­êi nãi: - Lý c« n­¬ng ®õng véi, TiÓu Thóy ®i th«ng b¸o ngay ®©y. Lêi ch­a døt th× ¶ ®∙ quay ng­êi ®i vµo trong ®éng. Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - Lý c« n­¬ng, ch¼ng hay quý muéi x­ng h« thÕ nµo vËy? C« n­¬ng cã thÓ cho biÕt tr­íc ®­îc hay kh«ng? Lý V©n nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ! NhÞ muéi cña tiÓu n÷ tªn lµ Do∙n Méng Hµ, nh÷ng kÎ hiÕu sù trong vâ l©m tÆng cho c« ta ngo¹i hiÖu lµ Hµ Hoa tiªn c«. Nh­ng thùc ra nhÞ muéi cña tiÓu n÷ kh«ng thÝch ngo¹i hiÖu nµy l¾m. Tèng Phï nãi: - Hµ Hoa tiªn c« µ? Danh hiÖu nµy nghe hay nhÜ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 148 Nãi ®o¹n l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng. - An TiÓu B×nh thÊy Tèng Phï bËt c­êi th× c¶m thÊy kú qu¸i, nµng hái: - Tèng l∙o ®ang cao høng chuyÖn g× vËy? V∙n bèi c¶m thÊy bèn ch÷ Hµ Hoa tiªn c« còng ®µng hoµng mµ. Tèng Phï nghe vËy th× ngÈn ng­êi nh­ng l∙o kh«ng thÓ nãi râ nguyªn nh©n bËt c­êi cña m×nh nªn nãi: - NhÊt thêi l∙o phu c¶m thÊy tøc c­êi vµ kh«ng kÒm chÕ ®­îc nªn bËt c­êi th«i. TiÓu B×nh nghe Tèng Phï tr¶ lêi nh­ vËy th× kh«ng truy vÊn n÷a, nµng quay sang nãi víi TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng huynh, nÕu Do∙n Méng Hµ qu¶ nhiªn lµ mét yªu n÷ th× th× huynh cã thÓ giÕt ¶ kh«ng? Tr­íc cöa nhµ cña ng­êi ta mµ hái nh÷ng lêi nh­ vËy khiÕn cho TuyÕt Nghi s÷ng sê, nhÊt thêi chµng kh«ng biÕt ph¶i tr¶ lêi sao. Lý V©n còng nh×n TiÓu B×nh b»ng ¸nh m¾t ngë ngµng, trong lßng lu«n lu«n håi hép lo l¾ng. ¶ thÇm nghÜ: - Sao vÞ c«ng tö nµy nãi n¨ng cµn dë nh­ thÕ nhÜ? NÕu nhÞ muéi nghe ®­îc th×... ¶ nghÜ ch­a hÕt th× chît nghe trong th¹ch ®éng vang ra mét trµng c­êi khanh kh¸ch nghe nh­ hoµng anh xuÊt ®éng, tiÕp theo lµ mét giäng nãi thanh thãt ph¸t ra: - Lý tû tû, b»ng h÷u cña tû tû lµ nh÷ng ai vËy? Xin l­îng thø cho sù nghªnh tiÕp chËm trÔ cña tiÓu muéi. Mau mêi vµo trong nµy ®µm ®¹o vËy. Lý V©n liÒn nãi: - NhÞ muéi kh«ng tr¸ch ta ®Õn quÊy rÇy chø? Vua nãi ¶ võa b­íc vµo th¹ch ®éng råi quay ra nãi tiÕp: - Xin mêi Tèng l∙o vµ nhÞ vÞ c«ng tö vµo ®©y. Tèng Phï, TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh lÇn l­ît theo Lý V©n vµo trong th¹ch ®éng. Tuy cöa th¹ch ®éng h¬i nhá nh­ng vµo trong chõng mét tr­îng th× kh«ng gian réng h¼n ra. N¬i nµy cã mét bËc ®¸ ®i s©u xuèng ®Êt, ®i chõng m­êi tr­îng míi cã mét gian th¹ch thÊt hiÖn ra tr­íc mÆt. Trong th¹ch ®éng cã ®Ýnh h¹t minh ch©u nªn kh«ng cÇn ®uèc mµ vÉn rÊt s¸ng sña. Bèn ng­êi ®Õn tr­íc cöa th¹ch thÊt th× thÊy mét thanh y thiÕu n÷ ®øng tùa cöa nh×n ra mØm c­êi. ThiÕu n÷ nµy tãc dµi xo∙ ngang vai, khi chÊt cao nh∙, dung m¹o xinh ®Ñp tùa phï dung, bÊt kú ng­êi nµo võa tr«ng thÊy nµng còng ph¶i xao lßng. Thanh y thiÕu n÷ chê mäi ng­êi ®Õn gÇn th× dÞch b­íc tíi tr­íc vµ nãi: - TiÓu muéi xin tham kiÕn ®¹i tû. Th× ra thiÕu n÷ nµy chÝnh lµ Do∙n Méng Hµ. Lý V©n kho¸t tay nãi: - NhÞ muéi kh«ng cÇn ph¶i ®a lÔ, mau mêi ba vÞ kh¸ch quý vµo trong nãi chuyÖn. Do∙n Méng Hµ liÒn dÞch b­íc sang bªn vµ ®­a tay mêi bän Tèng Phï vµo th¹ch thÊt. Tèng Phï kh«ng mét chót kh¸ch khÝ, l∙o cÊt b­íc ®i vµo ngay. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 149 An TiÓu B×nh còng theo s¸t Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ vµo. - Trong th¹ch thÊt ®­îc trÇn thiÕt rÊt ®¬n gi¶n, cã mét bµn ®¸ vµ bèn ®«n ®¸, ngoµi ra tø bÒ trèng kh«ng, ngay c¶ mét bé b×nh trµ còng kh«ng cã. N¬i v¸ch ®¸ bªn trong cã mét th¹ch m«n, cã lÏ phÝa trong ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña Do∙n Méng Hµ. Sau khi bèn ng­êi an to¹ th× TiÓu Thuý mang vµo bèn chÐn trµ h­¬ng ®Æt lªn bµn. Do∙n Méng Hµ b­íc ®Õn më th¹ch m«n bªn trong vµ ngåi xuèng th¹ch sµng råi nãi víi Lý V©n: - Lý ®¹i tû, xin mêi mÊy vÞ bang h÷u dïng ®i. Mäi ng­êi n©ng chÐn uèng mét ngôm trµ th× nghe Do∙n Méng Hµ mØm c­êi nãi: - Sao Lý ®¹i tû kh«ng giíi thiÖu c¸c vÞ b»ng h÷u cho tiÓu muéi? Lý V©n tá ra rÊt óy kþ Do∙n Méng Hµ nªn th¸i ®é vµ cö chØ kh«ng ®­îc tù nhiªn l¾m, ¶ ngËp ngõng mét l¸t råi míi nãi: - §óng vËy, ngu tû thËt s¬ xuÊt qu¸. Nãi ®o¹n, ¶ lÇn l­ît giíi thiÖu danh t¸nh tõng ng­êi mét. Do∙n Méng Hµ nghe xong th× mØm c­êi nãi: - TiÖn thiÕp chØ m­în n¬i nµy ®Ó ë t¹m vµi ngµy, mäi thø ®Òu rÊt ®¬n gi¶n, mong ba vÞ ®õng chª c­êi nhÐ. Tèng Phï c­êi khµ khµ råi nãi: - §©u d¸m, ®©u d¸m, c« n­¬ng khÐo nãi råi. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi quan s¸t kü Do∙n Méng Hµ, qu¶ nhiªn c« ta cã mét s¾c ®Ñp mª hån, ®Çy søc quyÕn rò. Tèng Phï võa døt lêi th× An TiÓu B×nh lín tiÕng hái: - Do∙n c« n­¬ng, s­ phô cña c« n­¬ng ®∙ ®Õn ®©y ch­a? Do∙n Méng Hµ nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi: - Gia s­ vÉn ch­a ®Õn, An c«ng tö quen biÕt víi gia s­ µ? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - Kh«ng quen l¾m nh­ng ®∙ tõng gÆp mÆt mét lÇn. Nãi ®o¹n nµng nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× thÊy chµng ®ang ngåi ngay ng¾n. Song môc nh¾m chÆt, th©n h×nh bÊt ®éng. An TiÓu B×nh c¶m thÊy h¬i kú l¹ nªn thÇm hái: - Ph­¬ng ®¹i ca lµm sao thÕ nhÜ? Kh«ng lÏ chµng ®∙ bÞ ®éc chÊt v« h×nh cña yªu n÷ nµy lµm tæn th­¬ng råi? NghÜ ®o¹n nµng buét miÖng hái: - Ph­¬ng huynh lµm sao thÕ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe gäi th× tõ tõ më m¾t ra vµ hái: - ChuyÖn g× vËy? TiÓu B×nh hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 150 - Ph­¬ng huynh c¶m thÊy kh«ng ®­îc tho¶i m¸i ch¨ng? - TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §©u cã! Do∙n Méng Hµ xen vµo: - An c«ng tö, cã lÏ Ph­¬ng c«ng tö c¶m thÊy kh«ng vui mét chót th«i, c«ng tö hµ tÊt ph¶i lo l¾ng. TiÓu B×nh l¹nh lïng nãi: - Lµm sao c« n­¬ng biÕt? Do∙n Méng Hµ chØ mØm c­êi mµ kh«ng gi¶i thÝch. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi x¹ hai ®¹o môc quang nh­ ®iÖn nh×n Do∙n Méng Hµ vµ hái: - Do∙n c« n­¬ng lµ ng­êi chuyÔn th­ ®Õn ThiÕu L©m tù ph¶i kh«ng? Do∙n Méng Hµ nghe vËy th× kinh ng¹c hái l¹i: - C«ng tö lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m ch¨ng? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i! Do∙n Méng Hµ nh×n qua Lý V©n vµ hái: -Lý ®¹i tû, cã thËt Ph­¬ng c«ng tö kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m hay kh«ng? Lµm sao Lý V©n biÕt lµ thËt hay kh«ng? DÜ nhiªn lµ ¶ kh«ng thÓ kh«ng gËt ®Çu, ¶ nãi: - Ph­¬ng c«ng tö kh«ng ®ång hµnh víi t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù th× ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i m«n h¹ cña ThiÕu L©m råi. Do∙n Méng Hµ chau mµy nãi: - Ph­¬ng c«ng tö ®∙ kh«ng ph¶i lµ ng­êi cña ThiÕu L©m th× hái chuyÖn chuyÔn th­ ®Õn ThiÕu L©m tù ®Ó lµm g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t nãi: - MÊy vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m thä th­¬ng lµ do c« n­¬ng h¹ thñ ph¶i kh«ng? Do∙n Méng Hµ ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Kh«ng sai! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: - Thñ ®o¹n cña c« n­¬ng thËt lµ ¸c ®éc. Do∙n Méng Hµ tiÕp lêi: -TiÖn thiÕp t­ëng vâ c«ng cña bän hßa th­îng ThiÕu L©m ghª gím l¾m, kh«ng ngê khi ®éng thñ th× danh bÊt h­ truyÒn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: -ThiÕu L©m tù lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu cña vâ l©m, c« n­¬ng ra vµo tù nhiªn mµ cßn ®¶ th­¬ng nhiÒu vÞ cao t¨ng, ®iÒu nµy ®ñ thÊy vâ häc cña c« n­¬ng cao minh h¬n bän hä rÊt nhiÒu. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 151 Do∙n Méng Hµ nãi: - - Kh«ng d¸m, c«ng tö qu¸ khen råi! Nãi ®o¹n c« ta nhoÎn miÖng c­êi t­¬i nh­ hoa. Tèng Phï thÊy vËy th× rïng m×nh thÇm nghÜ: - Th¶o nµo Lý V©n nãi c« ta lµm ®iªn ®¶o b»ng h÷u vâ l©m, s¾c ®Ñp cña nha ®Çu nµy qu¶ thËt khiÕn ng­êi ta khã lßng kh¸ng cù nçi sù mª hoÆc. §Õn lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn ch­a bÞ ¶nh h­ëng, kh«ng ph¶i chµng th¸nh thiÖn g× nh­ng võa råi chµng bÕ môc tÜnh to¹ lµ nh»m ¸p chÕ nh÷ng xao ®éng võa trçi lªn trong lßng. Lóc nµy Do∙n Méng Hµ võa døt lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái ngay: - Do∙n c« n­¬ng xö dông kiÕm ph¶i kh«ng? Do∙n Méng Hµ mØm c­êi nãi: - §ao kiÕm ®Òu dïng. Lý V©n nghe hai ng­êi ®èi ®¸p th× bÊt gi¸c c¶m thÊy kú qu¸i, nhÊt thêi ¶ kh«ng biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang cã dông ý g×? Nh­ng c©u tr¶ lêi ®∙ cã ngay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ nãi: - T¹i h¹ bÊt tµi nh­ng còng tõng häc ®­îc mÊy chiªu kiÕm ph¸p, nÕu c« n­¬ng kh«ng chª th× xin ban cho mÊy chiªu cao minh ®­îc chø? Do∙n Méng Hµ kh¸ bÊt ngê, ¶ ngÈn ng­êi mét håi råi hái: - C¸i g×? C«ng tö muèn tû thÝ kiÕm ph¸p víi tiÖn thiÕp ch¨ng? TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: - Kh«ng sai! Do∙n Méng Hµ chíp chíp ®«i m¨t hå thu vµ mØm c­êi nãi: - Hµ tÊt ph¶i lµm thÕ? C«ng tö vµ tiÖn thiÕp v« thï v« o¸n th× viÖc g× ph¶i ®éng ®Õn binh ®ao? V¶ l¹i tiÖn thiÕp lµ h¹ng n÷ l­u nªn ®©u d¸m tranh cao thÊp cïng c«ng tö! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê ®èi ph­¬ng l¹i nãi nh÷ng lêi «n hoµ nh­ thÕ, bÊt gi¸c chµng thÇm nghÜ: - Nghe khÈu khÝ vµ th¸i ®é cña ¶ nha ®Çu nµy th× ch¼ng gièng mét nh©n vËt cã t©m ®Þa ®éc ¸c tÝ nµo. Y nghÜ ch­a døt th× ®∙ nghe An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh muèn tû kiÕm víi c« ta thËt kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - §Ých thùc lµ t¹i h¹ cã ý nµy. TiÓu B×nh võa vç tay võa nãi: - Hay l¾m, tiÓu ®Ö ®­îc mét phen ®¹i khai nh∙n giíi råi. Râ rµng lµ nµng t¸n th­ëng chuyÖn nµy. Do∙n Méng Hµ chau mµy nh×n TiÓu B×nh råi khÏ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 152 - An c«ng tö, tiÖn thiÕp kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Ph­¬ng c«ng tö, chuyÖn tû kiÕm - nµy nªn bá qua vËy. An TiÓu B×nh nãi: - T¹i sao? Thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ chØ lµ nh÷ng tiÓu c« n­¬ng nh¸t gan nh­ thÕ sao? Nµng vèn còng lµ mét tiÓu c« n­¬ng nh­ng do c¶i trang thµnh nam nh©n l©u ngµy nªn nãi n¨ng rÊt lµ tù nhiªn. Do∙n Méng Hµ vµ Lý V©n nghe vËy th× ®Òu biÕn s¾c. NÕu An TiÓu B×nh nãi mét c©u ch©m chäc bän hä th× kh¶ dÜ bän hä cßn nhÉn nhôc ®­îc, nh­ng mét khi ®éng ®Õn s­ phô th× bän hä quyÕt kh«ng thÓ kiªn nhÉn ®­îc n÷a. V× thÕ, Do∙n Méng Hµ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Sao An c«ng tö l¹i nhôc m¹ s­ m«n cña tiÖn thiÕp? TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ ®∙ gÆp lÖnh s­ råi, b©y giê m¾ng bµ ta vµi c©u th× còng ch¼ng cã quan hÖ g×. Nh­ng nÕu s­ phô c« n­¬ng biÕt ®­îc chuyÖn c« n­¬ng nh¸t gan kh«ng d¸m tû kiÕm víi Ph­¬ng huynh th× e r»ng c« n­¬ng sÏ ph¶i hèi hËn nhiªu l¾m ®Êy! An TiÓu B×nh kh«ng biÕt ®èi ph­¬ng ®ang lo sî ®iÓm nµy, nµng chØ thuËn miÖng nãi bõa, kh«ng ngê l¹i ®¾c ®Þa. Do∙n Méng Hµ trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - An c«ng tö, tiÖn thiÕp ®ång ý tû kiÕm víi Ph­¬ng c«ng tö, nh­ng c«ng tö ph¶i høa víi tiÖn thiÕp mét chuyÖn míi ®­îc. TiÓu B×nh liÒn hái: - ChuyÖn g×? Do∙n Méng Hµ khÏ nãi: - Tr¨m ngµn lÇn c«ng tö kh«ng ®­îc nãi chuyÖn h«m nay cho gia s­ biÕt. TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy... An mç ph¶i suy nghÜ mét chót ®∙. Do∙n Méng Hµ thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng muèn høa th× bÊt gi¸c nµng khÈn tr­¬ng v« cïng, ¶ chËm r∙i rêi th¹ch sµng råi thuËn tay lÊy thanh kiÕm trªn t­êng vµ nãi: - C«ng tö ®∙ suy nghÜ kü ch­a? TiÓu B×nh thÊy ¶ ®∙ xuÊt b¶o kiÕm th× nghÜ thÇm: - ChØ cÇn ¶ ®éng thñ víi Ph­¬ng ®¹i ca th× bÊt luËn sao ¶ còng kh«ng thÓ mª hoÆc ®­îc Ph­¬ng ®¹i ca. NghÜ ®o¹n nµng nghiªm s¾c mÆt, nãi: - T¹i h¹ nghÜ kü råi. Do∙n Méng Hµ nãi: - C«ng tö høa víi tiÖn thiÕp chø? TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 153 - §­¬ng nhiªn, t¹i h¹ sÏ kh«ng nãi chuyÖn nµy víi lÖnh s­, c« n­¬ng cø yªn t©m mµ - tû thÝ víi Ph­¬ng huynh. Do∙n Méng Hµ «m kiÕm cói ng­êi nãi: - §a t¹ sù réng l­îng cña An c«ng tö. ¶ nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Xin Ph­¬ng c«ng tö n­¬ng tay cho! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i xuÊt kiÕm vµ mØm c­êi nãi: - Th¹ch thÊt nµy h¬i hÑp, c« n­¬ng cã thÓ thi triÓn ®­îc kh«ng? Do∙n Méng Hµ mØm c­êi nãi: - Kh«ng sao, chØ cÇn c«ng tö kh«ng chª hÑp th× khái cÇn ph¶i ra ngoµi. TuyÕt Nghi hoµnh ngang kiÕm tr­íc ngùc vµ nãi: - ThÕ th× tèt! C« n­¬ng, mêi! Lóc nµy Tèng Phï, An TiÓu B×nh vµ Lý V©n ®∙ rêi bµn ®¸ ®Õn s¸t v¸ch t­êng ®øng bªn quan chiÕn. Do∙n Méng Hµ nghe TuyÕt Nghi mêi m×nh xuÊt kiÕm tr­íc th× ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi: - C«ng tö lµ kh¸ch, nªn mêi c«ng tö xuÊt chiªu tr­íc vËy. Tuy nãi lµ tû kiÕm nh­ng song ph­¬ng ®Òu thõa hiÓu mét khi ®éng thñ th× khã tr¸nh khái sù lì tay hoÆc hung hiÓm. V× vËy nh÷ng lêi kh¸ch khÝ võa råi ch¼ng cã ý nghÜa g× c¶. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - T¹i h¹ ®­êng ®­êng lµ mét nam tö h¸n th× lµm sao chiÕm tiªn c¬ xuÊt thñ tr­íc ®­îc? Xin mêi c« n­¬ng vËy. Tõ khi thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÕ môc tÜnh to¹ vµ kh«ng cã chót ph¶n øng tr­íc søc quyÕn rò c©u hån cña m×nh th× Do∙n Méng Hµ biÕt vÞ thiÕu niªn nµy lµ nh©n vËt kh«ng dÔ ®èi phã. B©y giê TuyÕt Nghi kiªn quyÕt nh­êng cho ¶ xuÊt thñ tr­íc th× ¶ còng kh«ng tiÖn chèi tõ n÷a nªn mØm c­êi nãi: - NÕu vËy th× tiÖn thiÕp ra chiªu ®©y! Lêi võa døt th× tr­êng kiÕm còng b×nh thÕ ®©m tíi tr­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vung kiÕm lªn ®ì vµ nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn kh¸ch s¸o, t¹i h¹ thËt lßng thÜnh gi¸o nªn c« n­¬ng chí th©m tµng bÊt lé nhÐ. Døt lêi, chµng hÊt tr­êng kiÕm cña Do∙n Méng Hµ ra vµ ph¶n c«ng liªn tiÕp ba chiªu. Ba chiªu nµy tuy thÕ kiÕm rÊt nhanh nh­ng kh«ng ph¶i lµ chiªu thøc khã ho¸ gi¶i. Dông t©m cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ bøc ®èi ph­¬ng thi triÓn toµn lùc mµ th«i. Qu¶ nhiªn Do∙n Méng Hµ bÞ ba chiªu kiÕm ph¸p bøc lui l¹i ba b­íc th× bÊt gi¸c lßng hiÕu th¾ng nçi dËy, ngäc diÖn phï dung chît trë nªn l¹nh lïng, ¶ lín tiÕng qu¸t: - KiÕm ph¸p cña c«ng tö qu¶ nhiªn bÊt phµm, tiÖn thiÕp ph¶n c«ng ®Êy nhÐ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 154 Lêi ch­a døt th× Do∙n Méng Hµ vò léng tr­êng kiÕm m¹nh c«ng liªn tiÕp n¨m chiªu. - N¨m chiªu kiÕm nµy xuÊt thñ cùc nhanh, nhanh h¬n c¶ ba chiªu mµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa thi triÓn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ: - KiÕm ph¸p cña Thiªn Ma N÷ qu¶ nhiªn bÊt phµm! Võa nghÜ tr­êng kiÕm võa hoµnh ngang vµ xuÊt ra mét chiªu V©n §o¹n Vu S¬n, kiÕm ¶nh bao phñ mét vïng phong to¶ toµn bé n¨m chiªu kiÕm cña Do∙n Méng Hµ. Chiªu nµy võa xuÊt ra võa ®¾c thêi võa ®¾c ®Þa nªn An TiÓu B×nh buét miÖng nãi: - Ph­¬ng huynh, chiªu V©n §äan Vu S¬n nµy thËt lµ tuyÖt diÖu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh, chµng thÇm nghÜ: - Nh∙n lùc cña An TiÓu B×nh thËt lµ lîi h¹i, nÕu ta tËn lùc thi triÓn th× e r»ng ngµy sau sÏ tù ch­íc lÊy ®au khæ th«i! NghÜ vËy nªn chµng lu«n cã c¶nh gi¸c, lóc xuÊt kiÕm ph¸p thÓ hiÖn hÕt sù tinh kú vµ ¶o diÖu cña chiªu thøc ®Ó khái tiÕt lé thùc lùc cña m×nh. Nh­ng ®Êu ph¸p nµy l¹i gióp cho Do∙n Méng Hµ chiÕm kh«ng Ýt tiÖn nghi. KiÕm thÕ cña ¶ nhu c­¬ng nh­ long xuÊt ®éng, chiªu chiªu thøc thøc ®Òu c­íp tiªn c¬ mµ tÊn c«ng, nhÊt thêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÞ ®Èy vµo thÕ bÞ ®éng. Tuy nhiªn trong m­êi chiªu th× ®∙ hÕt chÝn chiªu Ph­¬ng TuyÖt Nghi ®iÓm tíi råi th«i, chµng cã thÓ m¹nh c«ng mét kiÕm ®Ó ®¸nh v¨ng tr­êng kiÕm ®èi ph­¬ng nh­ng song kiÕm ch­a ch¹m vµo nhau th× chµng ®∙ thu chiªu biÕn thÕ, ®çi c«ng thµnh thñ. Chíp m¾t ®∙ qua hai m­¬i chiªu nh­ng kh«ng bªn nµo chiÕm ®­îc thÕ th­îng phong tuyÖt ®èi. An TiÓu B×nh thÊy vËy th× ng¹c nhiªn hái Tèng Phï: - Tèng l∙o, Ph­¬ng huynh lµm sao vËy? T¹i sao chiªu thøc l¹i tr× trÖ nh­ thÕ? Tèng Phï theo dâi mét håi nh­ng vÉn ch­a t×m ra nguyªn nh©n nªn l¾c ®Çu, nãi: - ChuyÖn nµy l∙o phu còng mï tÞt råi! TiÓu B×nh nghe vËy th× cµng khÈn tr­¬ng, nµng t­ëng TuyÕt Nghi tróng ph¶i thñ ®o¹n g× cña Do∙n Méng Hµ nªn tinh thÇn kh«ng thÓ tËp trung. §ang lóc nµng ®Þnh tung ng­êi ra gióp Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× bÞ Tèng Phï gi÷ l¹i, l∙o khÏ nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng ®­îc khinh suÊt! An TiÓu B×nh chau mµy nãi: - LÏ nµo Tèng l∙o kh«ng nh×n thÊy Ph­¬ng huynh cã vÎ nh­ lùc bÊt tßng t©m? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - L∙o ®Ö, chuyÖn nµy cã vÎ kú quÆc, nh­ng l∙o phu biÕt së dÜ kiÕm chiªu cña Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng thi triÓn víi tr×nh ®é ý ®Õn kiÕm ®Õn lµ tÊt cã nguyªn nh©n. Lóc nµy chît nghe Lý V©n kªu lªn: - TiÖn thiÕp hiÓu ra råi! TiÓu B×nh trõng m¾t nh×n ¶ vµ hái: - C« n­¬ng hiÓu ra ®iÒu g×? Lý V©n nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 155 - Ph­¬ng c«ng tö cã dông ý dô cho nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp thi triÓn toµn bé kiÕm - ph¸p cña s­ m«n ®Êy th«i! Tèng Phï ®­a tay vuèt chßm r©u dª vµ gËt gï, nãi: - Kh«ng sai! Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö cã dông ý nµy. TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - ThËt thÕ kh«ng? Tèng l∙o, vËy th× v∙n bèi lo l¾ng thõa råi! Tèng Phï nãi: - L∙o ®Ö, nÕu lµ l∙o phu th× e r»ng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Do∙n c« n­¬ng råi! Nh­ng l∙o phu biÕt rÊt râ kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, h¾n... Bçng nhiªn l∙o nh×n qua Lý V©n råi mØm c­êi, nãi tiÕp: - Dï Lý c« n­¬ng tham chiÕn còng kh«ng thÓ n¾m ch¾c phÇn th¾ng! Lý V©n nghe vËy th× kinh ng¹c kh«ng Ýt nh­ng ®­¬ng nhiªn lµ ¶ kh«ng tin nªn mØm c­êi, nãi: - Tèng l∙o qu¸ ®Ò cao Ph­¬ng c«ng tö råi ®Êy! TiÓu B×nh c­êi nh¹t, nãi: - C« n­¬ng kh«ng tin ch¨ng? Lý V©n nãi: - Qu¶ thËt lµ tiÖn thiÕp kh«ng d¸m tin. TiÓu B×nh l¹nh lïng nh×n Lý V©n mét lóc råi nãi: - NÕu kh«ng tin th× chê ®Õn lóc Do∙n c« n­¬ng kh«ng cÇm cù nçi, c« n­¬ng cø liªn thñ tham chiÕn thö xem! Lý V©n nãi: - An c«ng tö kh«ng sî Ph­¬ng c«ng tö nhÊt thêi thÊt thñ mµ tróng ¸m khÝ cña bän tiÖn thiÕp sao? TiÓu B×nh nghe vËy th× giËt minh thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, t¹i sao ta kh«ng nghÜ lµ bän chóng cßn cã ¸m khÝ nhÜ? Nghe thÕ nh­ng nµng kh«ng nãi g× thªm. Tèng Phï thÊy song ph­¬ng im lÆng th× liÒn nãi: - An l∙o ®Ö nh×n thÊy chç ¶o diÖu trong kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö ch­a? TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - V∙n bèi ch­a cã vinh h¹nh ®ã. Tèng Phï nãi: - KiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö mét khi khai triÓn th× ®õng nãi lµ ¸m khÝ, dï lµ phong ba b¶o vò còng kh«ng thÊu ®­îc. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - ý cña Tèng l∙o muèn nãi lµ Ph­¬ng huynh kh«ng sî ¸m khÝ cña bän hä ph¶i kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 156 Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - - DÜ nhiªn lµ kh«ng sî råi! An TiÓu B×nh nh×n qua Lý V©n råi nãi: - C« n­¬ng ®∙ nghe râ ch­a? Lý V©n nãi: - TiÖn thiÕp ®∙ nghe râ råi! ChØ cã ®iÒu... TiÓu B×nh liÒn hái: - ChØ cã ®iÒu nh­ thÕ nµo? Lý V©n nãi: - ¸m khÝ cña bän tiÖn thiÕp kh«ng tÇm th­êng, ngoµi Thiªn §éc ng©n ch©m ra cßn cã mét lo¹i ¸m khÝ cùc kú lîi h¹i, dï kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng c«ng tö cao c­êng ®Õn ®é nµo còng kh«ng thÓ ng¨n chËn nçi. TiÓu B×nh véi hái: - Lµ ¸m khÝ g×? Lý V©n trÇm ng©m suy nghÜ: - ¸m khÝ nµy lµ ®¹i c¬ mËt cña s­ m«n, lµm sao ta cã thÓ nãi cho ng­êi ngoµi nghe ®­îc? NÕu s­ phô biÕt ®­îc th× e r»ng... NghÜ ®Õn ®©y th× ¶ lÆng lÏ cói ®Çu mµ kh«ng nãi g×. An TiÓu B×nh thÊy vËy th× cµng khÈn tr­¬ng, nµng nãi: - Lý c« n­¬ng, t¹i sao kh«ng tr¶ lêi? Lý V©n thë dµi mét håi råi nãi: - C«ng tö, kh«ng ph¶i tiÖn thiÕp kh«ng nãi mµ qu¶ thËt lµ rÊt khã nãi ra. TiÓu B×nh trÇm giäng nãi: - Nh­ vËy lµ c« n­¬ng kh«ng muèn nãi. Lý V©n vèn kh«ng muèn lµm phËt lßng An TiÓu B×nh nªn ®µnh g­îng c­êi nãi: - C«ng tö, nÕu tiÖn thiÕp nãi ra th× xin c«ng tö chí nãi l¹i víi ng­êi kh¸c nhÐ! TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi: - §­îc! T¹i h¹ sÏ gi÷ kÝn miÖng. Nµng quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o còng gi÷ kÝn chuyÖn nµy chø? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - §­¬ng nhiªn! Nh­ng... Lý V©n liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 157 - L∙o phu cã thÓ kh«ng tiÕt lé víi bÊt cø ng­êi nµo, nh­ng víi Ph­¬ng l∙o ®Ö th× ph¶i - ngo¹i lÖ th«i. TiÓu B×nh tiÕp lêi: - §iÒu ®ã lµ tÊt nhiªn råi. Lý V©n kh«ng ph¶n ®èi chuyÖn TiÓu B×nh sÏ nãi cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt, ¶ g­îng c­êi råi nãi: - C«ng tö cã thÓ b¶o Ph­¬ng c«ng tö ®õng nãi cho ng­êi kh¸c kh«ng? TiÓu B×nh gËt ®Çu nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ! C« n­¬ng mau nãi ra xem. Lý V©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - S­ m«n cña tiÖn thiÕp cã lo¹i ¸m khÝ nµy lµ thø ®éc ho¶. Tèng Phï buét miÖng hái: - Lµ ho¶ khÝ cã hµm chøa chÊt ®éc ch¨ng? Lý V©n gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai! Tèng Phï tiÕp lêi: - Tr«ng thÇn th¸i cña c« n­¬ng th× cã lÏ lo¹i ho¶ khÝ nµy cùc kú tµn ®éc? Lý V©n nãi: - VËt nµy mét khi ®­îc ph¸t ra th× sÏ ch¸y rôi bÊt cø thø g× bao trïm mét vïng ba tr­îng vu«ng nªn ®­¬ng nhiªn lµ rÊt lîi h¹i! Tèng Phï nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh cßn An TiÓu B×nh th× hoa dung thÊt s¾c. Râ rµng bän hä kh«ng ngê Thiªn Ma N÷ l¹i chÕ ra lo¹i ¸m khÝ tµn ®éc nh­ thÕ nªn nhÊt thêi ch­a nghÜ ra biÖn ph¸p ®èi phã. Lý V©n nh×n vÎ lo l¾ng cña An TiÓu B×nh th× phËp phßng bÊt an, ¶ véi khÏ nãi: - C«ng tö, lo¹i LiÖt Ho¶ Thiªn Ch©u cña gia s­ tuy lîi h¹i nh­ng sè l­îng rÊt h¹n chÕ, ngay c¶ gia s­ còng chØ mang trªn ng­êi tæng céng bèn qu¶ mµ th«i! TiÓu B×nh buét miÖng hái l¹i: - ChØ cã bèn qu¶? Lý V©n nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng d¸m nãi dèi c«ng tö, v× vËy nªn gia s­ coi lo¹i thÇn ch©u nµy nh­ vËt chÝ b¶o, trõ phi ®èi ®Çu víi sinh tö, nÕu kh«ng th× quyÕt ch¼ng sö dông! Tèng Phï hái xen vµo: - C« n­¬ng cã qu¶ nµo kh«ng? Ly Van l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! Nh­ng nhÞ muéi vµ tam muéi mçi ng­êi ®­îc gia s­ cho gi÷ mét qu¶! Tèng Phï hái tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 158 - C« n­¬ng th©n lµ ®¹i tû mµ sao kh«ng cã, trong khi ®ã lÖnh nhÞ muéi vµ lÖnh tam - muéi l¹i cã? Lý V©n g­îng c­êi, nãi: - TiÖn thiÕp tuy lµ ®¹i tû nh­ng ngé c¨n thÊp kÐm nªn tr×nh ®é vâ c«ng kh«ng b»ng tam muéi vµ nhÞ muéi. LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u lµ vËt chÝ b¶o cña b¶n m«n, nÕu kh«ng cã b¶n lÜnh cao c­êng th× khã lßng gi÷ ®­îc, v× thÕ gia s­ kh«ng giao cho tiÖn thiÕp cÊt gi÷ còng lµ chuyÖn dÔ hiÓu. Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u ®∙ lµ vËt chÝ b¶o th× cã lÏ nhÞ muéi cña c« n­¬ng cÊt giÊu rÊt cÈn mËt nhÜ? Lý V©n nãi: - §­¬ng nhiªn! NhÞ muéi xem nã cßn h¬n sinh m¹ng, ngay c¶ lóc ®i ngñ còng cÊt giÊu trong néi y. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - §óng thÕ! §óng thÕ! §∙ lµ vËt chÝ b¶o th× ®­¬ng nhiªn lµ bÊt ly th©n råi! Nãi ®o¹n l∙o quÐt môc quang nh×n ra ®­¬ng tr­êng råi buét miÖng kªu lªn: - An l∙o ®Ö, ng­¬i xem kiÕm thÕ cña Ph­¬ng l∙o ®Ö cã g× kh¸c kh«ng? TiÓu B×nh dâi môc quang nh×n ra råi nãi: - Hoµn thñ vi c«ng, ®­¬ng nhiªn lµ kh¸c tr­íc rÊt nhiÒu! Th× ra lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng sö dông ®Êu ph¸p nh­ tr­íc n÷a mµ ®∙ chiÕm tiªn c¬, ph¶n c«ng mét m¹ch ba chiªu liªn tiÕp? Ph­¬ng vÞ xuÊt thñ cña ba chiªu nµy còng bÊt ®ång, kiÕm thÕ cùc nhanh khiÕn cho Lý V©n ®øng ngoµi quan chiÕn mµ suýt chót n÷a bËt kªu thµnh tiÕng. Nguyªn ba chiªu kiÕm nµy lµ kiÕm ph¸p cña s­ m«n cña Lý V©n, ch¼ng biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµm thÕ nµo mµ cã thÓ thi triÓn mét c¸ch thµnh thôc nh­ vËy? Lý V©n ngÈn ng­êi gi©y l¸t råi buét miÖng kªu lªn: - Ph­¬ng c«ng tö, sao c«ng tö l¹i biÕt sö dông kiÕm ph¸p cña s­ m«n tiÖn thiÕp? An TiÓu B×nh vµ Tèng Phï nghe vËy th× bÊt gi¸c ph× c­êi. Do∙n Méng Hµ bÞ ba chiªu tÊn c«ng ®Õn ®é lo¹n ch©n lo¹n tay thèi lui bèn n¨m b­íc nh­ng vÉn kªu thÊt thanh: - Ph­¬ng c«ng tö, ®©y lµ kiÕm ph¸p g× vËy? TiÖn thiÕp tr«ng rÊt quen m¾t! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c«ng ba chiªu xong th× hoµnh ngang kiÕm tr­íc ngùc vµ c­êi lín mét trµng råi nãi: - §©y lµ Thiªn Ma KiÕm, c« n­¬ng ®∙ tõng nghe ch­a? Bé kiÕm ph¸p nµy cña Thiªn Ma N÷ vèn ®­îc gäi lµ T¸n Hoa KiÕm, nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕt, lóc nµy chµng chØ thuËn miÖng nãi ra nh­ thÕ nªn khiÕn cho Do∙n Méng Hµ vµ Lý V©n ng¬ ngÈn t©m thÇn. Ngay lóc ®ã chît nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 159 - Kh«ng sai! Bé kiÕm ph¸p nµy chÝnh lµ Thiªn Ma KiÕm, Do∙n c« n­¬ng ph¶i cÈn - thËn míi ®­îc! Do∙n Méng Hµ nghe vËy th× bÊt gi¸c né khÝ xung thiªn, ¶ lín tiÕng nãi: - Kh«ng cÇn l∙o quan t©m, tèt nhÊt lµ l∙o nªn nãi n¨ng cÈn thËn mét chót. Lêi võa døt th× ¶ liÒn vung kiÕm ®©m Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét chiªu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, nãi: - Tèng l∙o sî r»ng Thiªn Ma KiÕm kh«ng kh¾c chÕ ®­îc bän hä råi! Lêi ph¸t kiÕm xuÊt, "so¹t so¹t" hai kiÕm lãe lªn. Do∙n Méng Hµ l¹i tiÕp tôc thèi lui. LÇn nµy th× Do∙n Méng Hµ ®∙ tr«ng thÊy râ rµng, ¶ buét miÖng kªu lªn: - §õng tay! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thu kiÕm lïi mét b­íc vµ mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng cã ®iÒu chi chØ gi¸o? Do∙n Méng Hµ l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng råi nãi: - KiÕm ph¸p c«ng tö sö dông lµ kiÕm ph¸p g×? Do ai truyÒn thô? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ch¼ng ph¶i t¹i h¹ ®∙ nãi danh x­ng cña bé kiÕm ph¸p nµy råi sao? §ã chÝnh lµ Thiªn Ma KiÕm! Cßn nh­ ai truyÒn thô th× tèt nhÊt lµ t¹i h¹ kh«ng nªn nãi ra! Do∙n Méng Hµ hái: - T¹i sao? TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - Cã nãi th× ra sî r»ng c« n­¬ng còng ch¼ng lµm g× ®­îc ng­êi ®ã! Do∙n Méng Hµ l¹nh lïng nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng tin. TuyÖt Nghi mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng kh«ng tin a? Ch¼ng qua lµ t¹i h¹ muèn gi÷ thÓ diÖn cho c« n­¬ng ®Êy th«i! Méng Hµ cµng lóc cµng tøc khÝ, ¶ l¹nh lïng nãi: - Tèt nhÊt lµ Ph­¬ng c«ng tö ®õng cã nãi nh÷ng lêi kinh thiªn ®éng ®Þa ®Ó do¹ ng­êi, tiÖn thiÕp tõng tr¶i qua phong ba b¶o t¸p trªn giang hå, b»ng vµo mÊy lêi huyÒn hoÆc cña c«ng tö mµ cã thÓ hï do¹ d­îc tiÖn thiÕp sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - ThÕ µ? VËy mµ t¹i h¹ cø t­ëng... Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn chµng ®©m ra mét kiÕm vµ hái: - C« n­¬ng cã biÕt chiªu nµy kh«ng? Do∙n Méng Hµ l¹nh lïng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2