Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 9

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

137
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 9

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 140 - Håi Thø chÝn BiÓn t×nh næi sãng Lý V©n- ChuyÖn g× nÕu tiÓu n÷ kh«ng biÕt th× xin l­îng thø cho lµ kh«ng thÓ tr¶ lêi. liÒn nãi: Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy th× nhÊt ®Þnh c« n­¬ng biÕt råi! LÖnh s­ ®∙ ph¸i ng­êi ®­a ®Õn ThiÕu L©m tù mét phong th¬, ng­êi ®­a th¬ ®ã cã ph¶i lµ c« n­¬ng kh«ng? Lý V©n l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i! Tèng Phï tá vÎ kh«ng tin, l∙o hái l¹i: - Kh«ng ph¶i c« n­¬ng µ! Lý V©n nãi: - Ng­êi ®­a th¬ lµ nhÞ muéi cña tiÓu n÷. Tèng Phï hái tiÕp: - Vâ c«ng cña c« ta rÊt cao c­êng ph¶i kh«ng? Lý V©n mØm c­êi nãi: - Kh«ng sai! Vâ c«ng cña nhÞ muéi cao h¬n rÊt nhiÒu hßa th­îng ë ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái xen vµo: - HiÖn giê c« ta ë ®©u? Lý V©n chíp chíp song môc råi khÏ hái l¹i: - Ph­¬ng c«ng tö muèn gÆp c« ta ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - RÊt muèn gÆp. Lý V©n mØm c­êi nãi: - C« ta rÊt xinh ®Ñp, c«ng tö kh«ng sî bÞ c« ta mª hoÆc µ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - C« n­¬ng nãi ®ïa råi! T¹i h¹ chØ muèn biÕt vâ c«ng cña nhÞ muéi cña c« n­¬ng mµ th«i. Lý V©n nãi: - Muèn biÕt vâ c«ng cña c« ta th× kh«ng thÓ gÆp c« ta, mµ nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp lµ ng­¬i ®Ñp nhÊt trong s¸u tû muéi, nam nh©n chØ cÇn tr«ng thÊy c« ta th× kh«ng mét ai ch¼ng ®éng lßng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 141 - NÕu c« n­¬ng ®a nghi nh­ vËy th× ch¼ng cÇn ph¶i nãi n÷a. - Lý V©n tiÕp lêi: - C«ng tö, tiÖn thiÕp nãi ®©y lµ sù thËt, t¨ng chóng cña ThiÕu L©m tù ®«ng nh­ vËy mµ kh«ng thÓ cÇm gi÷ ®­îc c« ta. NÕu chØ dùa vµo vâ c«ng th× sî r»ng c« ta khã tr¸nh khái thä th­¬ng hoÆc tµn phÕ! Nh­ vËy ®ñ thÊy bªn trong tÊt cã duyªn cí mµ ng­êi ngoµi khã biÕt ®­îc. Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - C« n­¬ng nãi nh­ vËy cã nghÜa lµ nh÷ng hßa th­îng ThiÕu L©m bÞ thä th­¬ng lµ do c« ta dïng s¾c ®Ñp mª hoÆc µ? Lý V©n th¶n nhiªn nãi: - Kh«ng sai! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, nh÷ng cao t¨ng kia ®Òu lµ cao t¨ng mét lßng h­íng ®¹o th× lµm sao cã chuyÖn ®ã x¶y ra? Tèng Phï ch­a kÞp lªn tiÕng th× Lý V©n ®∙ nãi: - C«ng tö, nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp lµ ­u vËt cña nh©n gian, ®õng nãi lµ hßa th­îng ThiÕu L©m tù mµ dï lµ phËt tç còng khã tho¸t khái ®¹i kiÕp mª hoÆc cña c« ta. TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? T¹i h¹ kh«ng tin! Lý V©n nãi: - C«ng tö kh«ng tin th× sao kh«ng theo tiÖn thiÕp ®i t×m c« ta? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh¸ l¾m! L∙o phu còng muèn ®i mét chuyÕn, phiÒn c« n­¬ng dÉn ®­êng cho. Lý V©n nh×n TuyÕt Nghi vµ mØm c­êi nãi: - C«ng tö cã muèn ®i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m suy nghÜ: - NÕu ta kh«ng ®i th× sî r»ng sÏ bÞ c« ta chª c­êi. NghÜ ®o¹n chµng ®Þnh tr¶ lêi th× bçng nhiªn cã tiÕng c­êi nh¹t, theo ®ã lµ mét bãng ng­êi l­ít tíi nh­ bay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c nh×n ra th× thÊy An TiÓu B×nh ®∙ ®øng c¸ch Lý V©n kh«ng ®Çy ba th­íc, nµng ®ang nh×n ®èi ph­¬ng tõ ®Çu ®Õn ch©n b»ng ¸nh m¾t l¹nh lïng. Tèng Phï thÊy vËy th× nghÜ thÇm: - Háng bÐt! Nha ®Çu nµy ®∙ xuÊt hiÖn th× sù viÖc r¾c rèi ra råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ®ang lo l¾ng trong lßng, kh«ng biÕt An TiÓu B×nh nh×n Lý V©n nh­ vËy lµ ®Þnh gië trß g× nªn ®­a m¾t nh×n Lý V©n víi c¶m gi¸c bÊt an. Bçng nhiªn nghe Lý V©n c­êi khóc khÝch råi nãi: - VÞ c«ng tö nµy lµ.... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 142 An TiÓu B×nh kh«ng tr¶ lêi mµ cÊt b­íc ®i vßng quanh Lý V©n, võa ®i nµng võa nh×n - Lý V©n tõ ch©n ®Õn ®Çu. Hµnh ®éng cña nµng kh«ng nh÷ng khiÕn Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi c¶m thÊy khã hiÓu mµ ngay c¶ Lý V©n còng bÊt gi¸c ®á mÆt, ¶ Êp óng nãi: - C«ng tö... Lµm c¸i g× vËy? An TiÓu B×nh nh×n tíi nh×n lui mét lóc l©u råi c­êi nh¹t nãi: - Ta t­ëng ng­¬i lµ mét mü nh©n ®µng hoµng, kh«ng ngê ng­¬i ch¼ng qua lµ mét nha ®Çu mµ th«i. Lý V©n ch¼ng cã ph¶n øng g× tr­íc c©u nãi ®Çy hµm ý nhôc m¹ cña An TiÓu B×nh, ¶ chØ l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng mét lóc råi quay b­íc bá ®i. ThÕ nh­ng Lý V©n ®i ®­îc mét tr­îng th× thÊy tr­íc mÆt cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng. An TiÓu B×nh xuÊt ph¸t sau nh­ng ®∙ l­ít qua chËn ®­êng. Lý V©n ng¹c nhiªn dõng b­íc vµ l¹nh lïng hái: - C«ng tö lµm g× vËy? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn hái: - Kh«ng cho ng­¬i ®i! Lý V©n liÒn hái: - C«ng tö cã ®iÒu chi chØ gi¸o ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - Ta ch¼ng cã ®iÒu g× chØ gi¸o, ch¼ng qua lµ muèn nãi víi ng­¬i mét c©u mµ th«i. Lý V©n hái: - Muèn nãi c©u g×? An TiÓu B×nh trÇm giäng nãi: - Tõ nay vÒ sau kh«ng cho phÐp ng­¬i gÆp Ph­¬ng c«ng tö n÷a! Lý V©n ng¹c nhiªn hái: - C«ng tö chËn tiÖn thiÕp l¹i chØ ®Ó nãi mét c©u nh­ vËy th«i sao? TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai! Lý V©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp: - Xin hái quý t¸nh ®¹i danh cña c«ng tö lµ g×? An TiÓu B×nh thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng tr¶ lêi mµ hái ng­îc l¹i danh t¸nh m×nh th× bÊt gi¸c tøc khÝ nãi: - Danh t¸nh cña ta µ? S­ phô ng­¬i biÕt mµ! Lý V©n nghe vËy th× ngÈn ng­êi mét l¸t råi nãi: - C«ng tö quen biÕt víi gia s­ µ? TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 143 - T¹i sao ng­¬i kh«ng tr¶ lêi ta tr­íc? - Lý V©n nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - TiÖn thiÕp xin høa víi c«ng tö. Th× ra ¶ ph¸t hiÖn An TiÓu B×nh anh tuÊn h¬n Ph­¬ng TuyÕt Nghi, do vËy ¶ ®∙ lËp chñ ý lµ chØ cÇn TiÓu B×nh quen biÕt víi s­ phô th× ngµy sau ch¼ng lo g× kh«ng cã c¬ héi ®Ó tiÕp cËn, v× lÏ ®ã mµ ¶ nhanh chãng høa kh«ng gÆp Ph­¬ng TuyÕt Nghi n÷a. An TiÓu B×nh thÊy ®èi ph­¬ng ®∙ høa th× lßng còng vui mõng, nµng mØm c­êi nãi: - C« n­¬ng cã thÓ ®i ®­îc råi. Lý V©n ®Þnh cÊt b­íc th× chît nghe Tèng Phï lín tiÕng gäi: - C« n­¬ng khoan ®i ®∙! Lý V©n quay l¹i hái: - L∙o cßn muèn nãi ®iÒu g× ch¨ng? Tèng Phï võa b­íc l¹i gÇn võa nãi: - C« n­¬ng høa lµ ®­a l∙o phu ®i gÆp nhÞ muéi cña c« n­¬ng, b©y giê t×nh thÕ nµo ®©y? §i hay lµ kh«ng ®i? Lý V©n nh×n qua An TiÓu B×nh, nãi: - VÞ c«ng tö nµy cïng ®i víi l∙o ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Lý V©n l¾c ®Çu nãi: - VÞ c«ng tö nay kh«ng ®ång ý th× sao? Tèng Phï quay sang hái TiÓu B×nh: - L∙o ®Ö, ng­¬i cã muèn ®i kh«ng? An TiÓu B×nh trÇm ng©m kh«ng nãi, Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn tiÕp lêi: - §­¬ng nhiªn lµ muèn ®i råi. NÕu chµng kh«ng xen vµo th× hoÆc gi¶ An TiÓu B×nh sÏ suy nghÜ råi míi quyÕt ®Þnh, nh­ng chµng nãi vËy th× khiÕn TiÓu B×nh quyÕt ®Þnh nhanh h¬n, nµng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Ta kh«ng ®i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - VËy hiÒn ®Ö ®Þnh ®i ®©u? An TiÓu B×nh quay ng­êi ®i xuèng nói vµ nãi: - §i ®©u còng ®­îc. Nµng võa døt lêi th× ng­êi ®∙ ë xa ngoµi m­êi tr­îng råi. Tèng Phï thÊy nµng tøc giËn bá ®i th× bÊt gi¸c lo l¾ng, l∙o tung ng­êi phãng theo vµ lín tiÕng gäi: - An l∙o ®Ö, ng­¬i chê mét l¸t. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 144 Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng tung ng­êi truy theo vµ tho¸ng chèc chµng ®∙ chËn tr­íc - mÆt An TiÓu B×nh råi. TiÓu B×nh ®ang tøc khÝ mµ l¹i thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËn ®­êng th× lËp tøc xuÊt thñ ®Èy th¼ng vµo gi÷a ngùc chµng vµ qu¸t lín: - Tr¸nh ra! RÇm mét tiÕng, Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy chÊn ®éng toµn th©n, chµng l¶o ®¶o lîi ra sau mÊy b­íc råi thæ ra mét bóng m¸u t­¬i. An TiÓu B×nh thÊy thÕ th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi råi dËm ch©n kªu lªn: - T¹i sao ph­¬ng huynh kh«ng tr¸nh! Võa nãi nµng võa b­íc tíi ®ì Ph­¬ng TuyÕt Nghi, thÇn s¾c ®Çy vÎ lo l¾ng. Tèng Phï ®øng sau An TiÓu B×nh, thÞ tuyÕn bÞ che khuÊt nªn kh«ng thÊy nµng xuÊt thñ ®¸nh Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Khi l∙o ph¸t hiÖn Ph­¬ng TuyÕt Nghi thæ huyÕt th× bÊt gi¸c kinh h∙i kªu lªn: - Ph­¬ng l∙o ®Ö lµm sao thÕ? An TiÓu B×nh g­îng c­êi nãi ; - V∙n bèi... §¶ th­¬ng Ph­¬ng huynh råi! Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao l∙o ®Ö ng­¬i l¹i ®¶ th­¬ng h¾n? An l∙o ®Ö, chuyÖn nµy th× ng­¬i kh«ng ®óng råi! TiÓu B×nh thÊp giäng nãi: - Tèng l∙o, lµm sao v∙n bèi biÕt Ph­¬ng huynh kh«ng chÞu nÐ tr¸nh! Tèng Phï b­íc l¹i gÇn thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang vËn c«ng trÞ th­¬ng, song môc nh¾m chÆt, thÇn th¸i nghiªm tóc th× quay l¹i khÏ nãi víi TiÓu B×nh: - H¾n ®ang vËn c«ng trÞ th­¬ng, l∙o ®Ö ng­¬i ®õng quÊy rÇy h¾n n÷a. TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi kh«ng biÕt Ph­¬ng huynh kh«ng nÐ tr¸nh, nÕu kh«ng th× v∙n bèi ®∙ ch¼ng h¹ thñ nÆng nh­ thÕ. Tèng l∙o... Chê Ph­¬ng huynh trÞ th­¬ng xong th× v∙n bèi sÏ cïng ®i víi l∙o ®Õn gÆp yªu n÷ kia. Tèng Phï thë dµi mét håi råi khÏ nãi: - ¤i, c« n­¬ng ®õng quªn h¾n lu«n v× ®¹i sù cña vâ l©m chÝnh nghÜa mµ hµnh ®éng. Sau nµy ng­¬i ®õng chÊp nhÊt tiÓu tiÕt n÷a, nh­ vËy th× míi ®­îc. TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi xin ghi nhí! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ tõ tõ më m¾t, chµng nh×n qua TiÓu B×nh vµ nãi: - HiÒn ®Ö, ch­ëng lùc cña hiÒn ®Ö thËt lµ lîi h¹i! TiÓu B×nh nghe chµng khai khÈu ®­îc th× vui mõng, véi nãi: - Ph­¬ng huynh khoÎ råi chø? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 145 TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi ; - - Hoµn toµn b×nh phôc råi! HiÒn ®Ö vµ Tèng l∙o kh«ng cÇn ph¶i bËn t©m n÷a. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i thö vËn khÝ kiÓm tra lÇn n÷a xem, néi t¹ng bÞ chÊn th­¬ng th× kh«ng ph¶i lµ chuyÖn ®ïa ®©u! TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi ®∙ kiÓm tra kü råi. Chµng h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi TiÓu B×nh: - HiÒn ®Ö, chóng ta ®i theo Lý c« n­¬ng mét chuyÕn nhÐ! TiÓu B×nh hái: - Cã ph¶i lµ Ph­¬ng huynh ®∙ b×nh phôc thËt kh«ng? TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Chót th­¬ng thÕ th× cã ®¸ng g×, hiÒn ®Ö hµ tÊt ph¶i quan t©m. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh... ChuyÖn nµy lµ do tiÓu ®Ö mµ ra c¶. TuyÕt Nghi kho¸t tay nãi: - HiÒn ®Ö chóng ta ®i ngay nhÐ? Tèng Phï tiÕp lêi: - §óng thÕ, Lý c« n­¬ng ®ang chê chóng ta ®Êy! Nãi ®o¹n hai ng­êi liÒn ®i vÒ phÝa Lý V©n. Lý V©n thÊy ba ng­êi ®Õn th× mØm c­êi nãi: - TiÖn thiÕp xin dÉn ®­êng cho ba vÞ. Bèn ng­êi ®i chõng m­êi dÆm th× bçng nhiªn Tèng Phï ph¸ lªn c­êi råi nãi víi Lý V©n: - Lý c« n­¬ng quªn mét chuyÖn ®¹i sù råi ®Êy! Lý V©n ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn g×? Tèng Phï nãi: - C« n­¬ng kh«ng chê ba vÞ thuéc h¹ cïng ®i µ? Lý V©n mØm c­êi nãi: - L∙o kh«ng cÇn lo cho bän chóng, l¸t n÷a sÏ cã ng­êi trong b¶n bang ®Õn tiÕp øng ngay th«i. Tèng Phï bÊt gi¸c dõng b­íc, l∙o nh×n tø phÝa råi nãi: - C« n­¬ng... Quý bang cã bao nhiªu ng­êi ë Tung S¬n nµy? Lý V©n võa ®i võa nãi: - Kh«ng nhiÒu, chõng kho¶ng vµi tr¨m ng­êi th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 146 Tèng Phï nghe vËy th× l¹nh ng­êi, l∙o s¶i b­íc phãng theo vµ nãi: - - C« n­¬ng võa nãi lµ kh«ng nhiÒu, thÕ b©y giê t¹i sao l¹i cã ®Õn vµi tr¨m ng­êi? Lý V©n nãi: - Bän hä tuy ®«ng nh­ng ®Òu Èn th©n trong bãng tèi, nÕu kh«ng cã mÖnh lÖnh cña tiÓu n÷ th× bän hä kh«ng thÓ ®Õn n¬i nµy, do vËy lêi ®ã còng ch¼ng cã g× lµ sai. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Nãi vËy ch¼ng ph¶i lµ c­ìng tõ ®o¹t lý hay sao? Nh­ng Tèng Phï l¹i kh«ng ph¶n b¸c, l∙o c­êi khµ khµ råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! L∙o ng­ng mét l¸t råi hái: - ThÕ c« n­¬ng ®∙ th«ng b¸o cho bän hä ®Õn cøu ba vÞ thuéc h¹ ch­a? Lý V©n nãi: - §∙ th«ng b¸o råi. Nãi ®Õn ®©y th× bèn ng­êi ®∙ ®i ®­îc h¬n ba dÆm råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng­íc m¾t nh×n lªn th× thÊy tuyÖt ®Ønh nói ThiÕu ThÊt cßn kh«ng xa, bÊt gi¸c chµng nghÜ thÇm: - LÏ nµo nhÞ muéi cña ¶ nha ®Çu nµy ë trªn tuyÖt ®Ønh ThiÕu ThÊt kia? Chµng ®Þnh lªn tiÕng th× chît nghe TiÓu B×nh hái: - Lý c« n­¬ng cßn bao xa n÷a vËy? Lý V©n mØm c­êi nãi: - Kh«ng xa l¾m, nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp ë ngay trªn tuyÖt ®Ønh ThiÕu ThÊt. Nãi ®o¹n ¶ phãng b­íc ®i nh­ bay lªn ®Ønh nói. Bän Tèng Phï còng lËp tøc thi triÓn khinh c«ng b¸m theo, chíp m¾t th× mÊy dÆm s¬n lé ®∙ bÞ bá l¹i phÝa sau. Khi ®Õn gÇn mét t¶ng ®¸ lín th× bçng nhiªn Lý V©n dõng b­íc vµ nãi: - §Õn råi! Tèng Phï quÐt môc quang nh×n xung quanh th× thÊy n¬i dõng ch©n chØ c¸ch ®Ønh ThiÕu ThÊt kh«ng ®Çy mét tÇm tªn, thÕ nói cao vun vót, tø bÒ kh«ng thÊy mét n¬i nµo kh¶ dÜ dung th©n. L∙o c¶m thÊy ng¹c nhiªn nªn hái ngay: - C« n­¬ng, quý nhÞ muéi ®ang ë n¬i nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh còng nghÜ nh­ Tèng Phï, lóc nµy nghe l∙o hái th× tÊt c¶ ®Òu trßn xoe song môc nh×n Lý V©n chê nghe c©u tr¶ lêi. Lý V©n mØm c­êi nãi: - ë ngay n¬i nµy! Võa nãi ¶ võa chØ t¶ng ®¸ lín bªn c¹nh. Tèng Phï kinh ng¹c nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 147 - D­íi t¶ng ®¸ nµy ch¨ng? - Lý V©n nãi: - Kh«ng sai, l∙o chí xem th­êng t¶ng ®¸ nµy nhÐ, bªn trong réng l¾m ®Êy! Võa nãi Lý V©n võa ®­a tay sê t¶ng ®¸. Mét l¸t sau chît nghe mÊy tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn, bªn d­íi t¶ng ®¸ bçng hiÖn ra mét th¹ch m«n ®ñ cho ng­êi ®i qua. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - N¬i nµy cã vÎ gièng th¹ch phñ ë Vu S¬n, nh­ng kh«ng biÕt bªn trong nh­ thÕ nµo? NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c chµng ®­a m¾t nh×n An TiÓu B×nh vµ d­êng nh­ An TiÓu B×nh còng nghÜ gièng nh­ chµng. Khi thÊy Lý V©n sê tay lªn t¶ng ®¸ ®Ó t×m c¬ quan më th¹ch m«n th× nµng chó môc theo dái tõng cö ®éng. Lóc th¹ch m«n võa hÐ më th× bÊt gi¸c nµng mØm c­êi råi ®­a m¾t nh×n qua TuyÕt Nghi. Hai ng­êi nh×n nhau mØm c­êi, tuy ¸nh tr¨ng mê ¶o nh­ng kho¶ng c¸ch gÇn nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi cã thÓ tr«ng thÊy hai gß m¸ öng hång cña TiÓu B×nh. Lóc nµy tõ bªn trong th¹ch m«n cã mét thiÕu n÷ thß ®Çu ra hái: - Cã ph¶i Lý c« n­¬ng ®ã kh«ng? Lý V©n ®¸p: - §óng vËy! TiÓu Thóy, c« n­¬ng cña ng­¬i cã ë nhµ kh«ng? ThiÕu n÷ ®­îc gäi l¸ TiÓu Thuý mØm c­êi nãi: - C« n­¬ng võa míi trë vÒ. Bçng nhiªn ¶ ph¸t hiÖn ra bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn bÊt gi¸c giËt thãt ng­êi vµ hái: - Lý c« n­¬ng, bän hä lµ ai vËy? Lý V©n nãi: - §Òu lµ b»ng h÷u cña ta, bän hä muèn gÆp c« n­¬ng cña ng­¬i ®Êy. TiÓu Thóy, ng­¬i mau vµo th«ng b¸o víi nhÞ c« n­¬ng mét tiÕng, ®õng dÓ kh¸ch ph¶i chê l©u nhÐ! TiÓu Thóy mØm c­êi nãi: - Lý c« n­¬ng ®õng véi, TiÓu Thóy ®i th«ng b¸o ngay ®©y. Lêi ch­a døt th× ¶ ®∙ quay ng­êi ®i vµo trong ®éng. Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - Lý c« n­¬ng, ch¼ng hay quý muéi x­ng h« thÕ nµo vËy? C« n­¬ng cã thÓ cho biÕt tr­íc ®­îc hay kh«ng? Lý V©n nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ! NhÞ muéi cña tiÓu n÷ tªn lµ Do∙n Méng Hµ, nh÷ng kÎ hiÕu sù trong vâ l©m tÆng cho c« ta ngo¹i hiÖu lµ Hµ Hoa tiªn c«. Nh­ng thùc ra nhÞ muéi cña tiÓu n÷ kh«ng thÝch ngo¹i hiÖu nµy l¾m. Tèng Phï nãi: - Hµ Hoa tiªn c« µ? Danh hiÖu nµy nghe hay nhÜ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 148 Nãi ®o¹n l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng. - An TiÓu B×nh thÊy Tèng Phï bËt c­êi th× c¶m thÊy kú qu¸i, nµng hái: - Tèng l∙o ®ang cao høng chuyÖn g× vËy? V∙n bèi c¶m thÊy bèn ch÷ Hµ Hoa tiªn c« còng ®µng hoµng mµ. Tèng Phï nghe vËy th× ngÈn ng­êi nh­ng l∙o kh«ng thÓ nãi râ nguyªn nh©n bËt c­êi cña m×nh nªn nãi: - NhÊt thêi l∙o phu c¶m thÊy tøc c­êi vµ kh«ng kÒm chÕ ®­îc nªn bËt c­êi th«i. TiÓu B×nh nghe Tèng Phï tr¶ lêi nh­ vËy th× kh«ng truy vÊn n÷a, nµng quay sang nãi víi TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng huynh, nÕu Do∙n Méng Hµ qu¶ nhiªn lµ mét yªu n÷ th× th× huynh cã thÓ giÕt ¶ kh«ng? Tr­íc cöa nhµ cña ng­êi ta mµ hái nh÷ng lêi nh­ vËy khiÕn cho TuyÕt Nghi s÷ng sê, nhÊt thêi chµng kh«ng biÕt ph¶i tr¶ lêi sao. Lý V©n còng nh×n TiÓu B×nh b»ng ¸nh m¾t ngë ngµng, trong lßng lu«n lu«n håi hép lo l¾ng. ¶ thÇm nghÜ: - Sao vÞ c«ng tö nµy nãi n¨ng cµn dë nh­ thÕ nhÜ? NÕu nhÞ muéi nghe ®­îc th×... ¶ nghÜ ch­a hÕt th× chît nghe trong th¹ch ®éng vang ra mét trµng c­êi khanh kh¸ch nghe nh­ hoµng anh xuÊt ®éng, tiÕp theo lµ mét giäng nãi thanh thãt ph¸t ra: - Lý tû tû, b»ng h÷u cña tû tû lµ nh÷ng ai vËy? Xin l­îng thø cho sù nghªnh tiÕp chËm trÔ cña tiÓu muéi. Mau mêi vµo trong nµy ®µm ®¹o vËy. Lý V©n liÒn nãi: - NhÞ muéi kh«ng tr¸ch ta ®Õn quÊy rÇy chø? Vua nãi ¶ võa b­íc vµo th¹ch ®éng råi quay ra nãi tiÕp: - Xin mêi Tèng l∙o vµ nhÞ vÞ c«ng tö vµo ®©y. Tèng Phï, TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh lÇn l­ît theo Lý V©n vµo trong th¹ch ®éng. Tuy cöa th¹ch ®éng h¬i nhá nh­ng vµo trong chõng mét tr­îng th× kh«ng gian réng h¼n ra. N¬i nµy cã mét bËc ®¸ ®i s©u xuèng ®Êt, ®i chõng m­êi tr­îng míi cã mét gian th¹ch thÊt hiÖn ra tr­íc mÆt. Trong th¹ch ®éng cã ®Ýnh h¹t minh ch©u nªn kh«ng cÇn ®uèc mµ vÉn rÊt s¸ng sña. Bèn ng­êi ®Õn tr­íc cöa th¹ch thÊt th× thÊy mét thanh y thiÕu n÷ ®øng tùa cöa nh×n ra mØm c­êi. ThiÕu n÷ nµy tãc dµi xo∙ ngang vai, khi chÊt cao nh∙, dung m¹o xinh ®Ñp tùa phï dung, bÊt kú ng­êi nµo võa tr«ng thÊy nµng còng ph¶i xao lßng. Thanh y thiÕu n÷ chê mäi ng­êi ®Õn gÇn th× dÞch b­íc tíi tr­íc vµ nãi: - TiÓu muéi xin tham kiÕn ®¹i tû. Th× ra thiÕu n÷ nµy chÝnh lµ Do∙n Méng Hµ. Lý V©n kho¸t tay nãi: - NhÞ muéi kh«ng cÇn ph¶i ®a lÔ, mau mêi ba vÞ kh¸ch quý vµo trong nãi chuyÖn. Do∙n Méng Hµ liÒn dÞch b­íc sang bªn vµ ®­a tay mêi bän Tèng Phï vµo th¹ch thÊt. Tèng Phï kh«ng mét chót kh¸ch khÝ, l∙o cÊt b­íc ®i vµo ngay. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 149 An TiÓu B×nh còng theo s¸t Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ vµo. - Trong th¹ch thÊt ®­îc trÇn thiÕt rÊt ®¬n gi¶n, cã mét bµn ®¸ vµ bèn ®«n ®¸, ngoµi ra tø bÒ trèng kh«ng, ngay c¶ mét bé b×nh trµ còng kh«ng cã. N¬i v¸ch ®¸ bªn trong cã mét th¹ch m«n, cã lÏ phÝa trong ®ã lµ n¬i nghØ ng¬i cña Do∙n Méng Hµ. Sau khi bèn ng­êi an to¹ th× TiÓu Thuý mang vµo bèn chÐn trµ h­¬ng ®Æt lªn bµn. Do∙n Méng Hµ b­íc ®Õn më th¹ch m«n bªn trong vµ ngåi xuèng th¹ch sµng råi nãi víi Lý V©n: - Lý ®¹i tû, xin mêi mÊy vÞ bang h÷u dïng ®i. Mäi ng­êi n©ng chÐn uèng mét ngôm trµ th× nghe Do∙n Méng Hµ mØm c­êi nãi: - Sao Lý ®¹i tû kh«ng giíi thiÖu c¸c vÞ b»ng h÷u cho tiÓu muéi? Lý V©n tá ra rÊt óy kþ Do∙n Méng Hµ nªn th¸i ®é vµ cö chØ kh«ng ®­îc tù nhiªn l¾m, ¶ ngËp ngõng mét l¸t råi míi nãi: - §óng vËy, ngu tû thËt s¬ xuÊt qu¸. Nãi ®o¹n, ¶ lÇn l­ît giíi thiÖu danh t¸nh tõng ng­êi mét. Do∙n Méng Hµ nghe xong th× mØm c­êi nãi: - TiÖn thiÕp chØ m­în n¬i nµy ®Ó ë t¹m vµi ngµy, mäi thø ®Òu rÊt ®¬n gi¶n, mong ba vÞ ®õng chª c­êi nhÐ. Tèng Phï c­êi khµ khµ råi nãi: - §©u d¸m, ®©u d¸m, c« n­¬ng khÐo nãi råi. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi quan s¸t kü Do∙n Méng Hµ, qu¶ nhiªn c« ta cã mét s¾c ®Ñp mª hån, ®Çy søc quyÕn rò. Tèng Phï võa døt lêi th× An TiÓu B×nh lín tiÕng hái: - Do∙n c« n­¬ng, s­ phô cña c« n­¬ng ®∙ ®Õn ®©y ch­a? Do∙n Méng Hµ nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi: - Gia s­ vÉn ch­a ®Õn, An c«ng tö quen biÕt víi gia s­ µ? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - Kh«ng quen l¾m nh­ng ®∙ tõng gÆp mÆt mét lÇn. Nãi ®o¹n nµng nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× thÊy chµng ®ang ngåi ngay ng¾n. Song môc nh¾m chÆt, th©n h×nh bÊt ®éng. An TiÓu B×nh c¶m thÊy h¬i kú l¹ nªn thÇm hái: - Ph­¬ng ®¹i ca lµm sao thÕ nhÜ? Kh«ng lÏ chµng ®∙ bÞ ®éc chÊt v« h×nh cña yªu n÷ nµy lµm tæn th­¬ng råi? NghÜ ®o¹n nµng buét miÖng hái: - Ph­¬ng huynh lµm sao thÕ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe gäi th× tõ tõ më m¾t ra vµ hái: - ChuyÖn g× vËy? TiÓu B×nh hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 150 - Ph­¬ng huynh c¶m thÊy kh«ng ®­îc tho¶i m¸i ch¨ng? - TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §©u cã! Do∙n Méng Hµ xen vµo: - An c«ng tö, cã lÏ Ph­¬ng c«ng tö c¶m thÊy kh«ng vui mét chót th«i, c«ng tö hµ tÊt ph¶i lo l¾ng. TiÓu B×nh l¹nh lïng nãi: - Lµm sao c« n­¬ng biÕt? Do∙n Méng Hµ chØ mØm c­êi mµ kh«ng gi¶i thÝch. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi x¹ hai ®¹o môc quang nh­ ®iÖn nh×n Do∙n Méng Hµ vµ hái: - Do∙n c« n­¬ng lµ ng­êi chuyÔn th­ ®Õn ThiÕu L©m tù ph¶i kh«ng? Do∙n Méng Hµ nghe vËy th× kinh ng¹c hái l¹i: - C«ng tö lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m ch¨ng? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i! Do∙n Méng Hµ nh×n qua Lý V©n vµ hái: -Lý ®¹i tû, cã thËt Ph­¬ng c«ng tö kh«ng ph¶i lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m hay kh«ng? Lµm sao Lý V©n biÕt lµ thËt hay kh«ng? DÜ nhiªn lµ ¶ kh«ng thÓ kh«ng gËt ®Çu, ¶ nãi: - Ph­¬ng c«ng tö kh«ng ®ång hµnh víi t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù th× ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i m«n h¹ cña ThiÕu L©m råi. Do∙n Méng Hµ chau mµy nãi: - Ph­¬ng c«ng tö ®∙ kh«ng ph¶i lµ ng­êi cña ThiÕu L©m th× hái chuyÖn chuyÔn th­ ®Õn ThiÕu L©m tù ®Ó lµm g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t nãi: - MÊy vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m thä th­¬ng lµ do c« n­¬ng h¹ thñ ph¶i kh«ng? Do∙n Méng Hµ ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Kh«ng sai! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: - Thñ ®o¹n cña c« n­¬ng thËt lµ ¸c ®éc. Do∙n Méng Hµ tiÕp lêi: -TiÖn thiÕp t­ëng vâ c«ng cña bän hßa th­îng ThiÕu L©m ghª gím l¾m, kh«ng ngê khi ®éng thñ th× danh bÊt h­ truyÒn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: -ThiÕu L©m tù lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu cña vâ l©m, c« n­¬ng ra vµo tù nhiªn mµ cßn ®¶ th­¬ng nhiÒu vÞ cao t¨ng, ®iÒu nµy ®ñ thÊy vâ häc cña c« n­¬ng cao minh h¬n bän hä rÊt nhiÒu. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 151 Do∙n Méng Hµ nãi: - - Kh«ng d¸m, c«ng tö qu¸ khen råi! Nãi ®o¹n c« ta nhoÎn miÖng c­êi t­¬i nh­ hoa. Tèng Phï thÊy vËy th× rïng m×nh thÇm nghÜ: - Th¶o nµo Lý V©n nãi c« ta lµm ®iªn ®¶o b»ng h÷u vâ l©m, s¾c ®Ñp cña nha ®Çu nµy qu¶ thËt khiÕn ng­êi ta khã lßng kh¸ng cù nçi sù mª hoÆc. §Õn lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn ch­a bÞ ¶nh h­ëng, kh«ng ph¶i chµng th¸nh thiÖn g× nh­ng võa råi chµng bÕ môc tÜnh to¹ lµ nh»m ¸p chÕ nh÷ng xao ®éng võa trçi lªn trong lßng. Lóc nµy Do∙n Méng Hµ võa døt lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái ngay: - Do∙n c« n­¬ng xö dông kiÕm ph¶i kh«ng? Do∙n Méng Hµ mØm c­êi nãi: - §ao kiÕm ®Òu dïng. Lý V©n nghe hai ng­êi ®èi ®¸p th× bÊt gi¸c c¶m thÊy kú qu¸i, nhÊt thêi ¶ kh«ng biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang cã dông ý g×? Nh­ng c©u tr¶ lêi ®∙ cã ngay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ nãi: - T¹i h¹ bÊt tµi nh­ng còng tõng häc ®­îc mÊy chiªu kiÕm ph¸p, nÕu c« n­¬ng kh«ng chª th× xin ban cho mÊy chiªu cao minh ®­îc chø? Do∙n Méng Hµ kh¸ bÊt ngê, ¶ ngÈn ng­êi mét håi råi hái: - C¸i g×? C«ng tö muèn tû thÝ kiÕm ph¸p víi tiÖn thiÕp ch¨ng? TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi: - Kh«ng sai! Do∙n Méng Hµ chíp chíp ®«i m¨t hå thu vµ mØm c­êi nãi: - Hµ tÊt ph¶i lµm thÕ? C«ng tö vµ tiÖn thiÕp v« thï v« o¸n th× viÖc g× ph¶i ®éng ®Õn binh ®ao? V¶ l¹i tiÖn thiÕp lµ h¹ng n÷ l­u nªn ®©u d¸m tranh cao thÊp cïng c«ng tö! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê ®èi ph­¬ng l¹i nãi nh÷ng lêi «n hoµ nh­ thÕ, bÊt gi¸c chµng thÇm nghÜ: - Nghe khÈu khÝ vµ th¸i ®é cña ¶ nha ®Çu nµy th× ch¼ng gièng mét nh©n vËt cã t©m ®Þa ®éc ¸c tÝ nµo. Y nghÜ ch­a døt th× ®∙ nghe An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh muèn tû kiÕm víi c« ta thËt kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - §Ých thùc lµ t¹i h¹ cã ý nµy. TiÓu B×nh võa vç tay võa nãi: - Hay l¾m, tiÓu ®Ö ®­îc mét phen ®¹i khai nh∙n giíi råi. Râ rµng lµ nµng t¸n th­ëng chuyÖn nµy. Do∙n Méng Hµ chau mµy nh×n TiÓu B×nh råi khÏ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 152 - An c«ng tö, tiÖn thiÕp kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Ph­¬ng c«ng tö, chuyÖn tû kiÕm - nµy nªn bá qua vËy. An TiÓu B×nh nãi: - T¹i sao? Thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ chØ lµ nh÷ng tiÓu c« n­¬ng nh¸t gan nh­ thÕ sao? Nµng vèn còng lµ mét tiÓu c« n­¬ng nh­ng do c¶i trang thµnh nam nh©n l©u ngµy nªn nãi n¨ng rÊt lµ tù nhiªn. Do∙n Méng Hµ vµ Lý V©n nghe vËy th× ®Òu biÕn s¾c. NÕu An TiÓu B×nh nãi mét c©u ch©m chäc bän hä th× kh¶ dÜ bän hä cßn nhÉn nhôc ®­îc, nh­ng mét khi ®éng ®Õn s­ phô th× bän hä quyÕt kh«ng thÓ kiªn nhÉn ®­îc n÷a. V× thÕ, Do∙n Méng Hµ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Sao An c«ng tö l¹i nhôc m¹ s­ m«n cña tiÖn thiÕp? TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ ®∙ gÆp lÖnh s­ råi, b©y giê m¾ng bµ ta vµi c©u th× còng ch¼ng cã quan hÖ g×. Nh­ng nÕu s­ phô c« n­¬ng biÕt ®­îc chuyÖn c« n­¬ng nh¸t gan kh«ng d¸m tû kiÕm víi Ph­¬ng huynh th× e r»ng c« n­¬ng sÏ ph¶i hèi hËn nhiªu l¾m ®Êy! An TiÓu B×nh kh«ng biÕt ®èi ph­¬ng ®ang lo sî ®iÓm nµy, nµng chØ thuËn miÖng nãi bõa, kh«ng ngê l¹i ®¾c ®Þa. Do∙n Méng Hµ trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - An c«ng tö, tiÖn thiÕp ®ång ý tû kiÕm víi Ph­¬ng c«ng tö, nh­ng c«ng tö ph¶i høa víi tiÖn thiÕp mét chuyÖn míi ®­îc. TiÓu B×nh liÒn hái: - ChuyÖn g×? Do∙n Méng Hµ khÏ nãi: - Tr¨m ngµn lÇn c«ng tö kh«ng ®­îc nãi chuyÖn h«m nay cho gia s­ biÕt. TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy... An mç ph¶i suy nghÜ mét chót ®∙. Do∙n Méng Hµ thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng muèn høa th× bÊt gi¸c nµng khÈn tr­¬ng v« cïng, ¶ chËm r∙i rêi th¹ch sµng råi thuËn tay lÊy thanh kiÕm trªn t­êng vµ nãi: - C«ng tö ®∙ suy nghÜ kü ch­a? TiÓu B×nh thÊy ¶ ®∙ xuÊt b¶o kiÕm th× nghÜ thÇm: - ChØ cÇn ¶ ®éng thñ víi Ph­¬ng ®¹i ca th× bÊt luËn sao ¶ còng kh«ng thÓ mª hoÆc ®­îc Ph­¬ng ®¹i ca. NghÜ ®o¹n nµng nghiªm s¾c mÆt, nãi: - T¹i h¹ nghÜ kü råi. Do∙n Méng Hµ nãi: - C«ng tö høa víi tiÖn thiÕp chø? TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 153 - §­¬ng nhiªn, t¹i h¹ sÏ kh«ng nãi chuyÖn nµy víi lÖnh s­, c« n­¬ng cø yªn t©m mµ - tû thÝ víi Ph­¬ng huynh. Do∙n Méng Hµ «m kiÕm cói ng­êi nãi: - §a t¹ sù réng l­îng cña An c«ng tö. ¶ nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Xin Ph­¬ng c«ng tö n­¬ng tay cho! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i xuÊt kiÕm vµ mØm c­êi nãi: - Th¹ch thÊt nµy h¬i hÑp, c« n­¬ng cã thÓ thi triÓn ®­îc kh«ng? Do∙n Méng Hµ mØm c­êi nãi: - Kh«ng sao, chØ cÇn c«ng tö kh«ng chª hÑp th× khái cÇn ph¶i ra ngoµi. TuyÕt Nghi hoµnh ngang kiÕm tr­íc ngùc vµ nãi: - ThÕ th× tèt! C« n­¬ng, mêi! Lóc nµy Tèng Phï, An TiÓu B×nh vµ Lý V©n ®∙ rêi bµn ®¸ ®Õn s¸t v¸ch t­êng ®øng bªn quan chiÕn. Do∙n Méng Hµ nghe TuyÕt Nghi mêi m×nh xuÊt kiÕm tr­íc th× ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi: - C«ng tö lµ kh¸ch, nªn mêi c«ng tö xuÊt chiªu tr­íc vËy. Tuy nãi lµ tû kiÕm nh­ng song ph­¬ng ®Òu thõa hiÓu mét khi ®éng thñ th× khã tr¸nh khái sù lì tay hoÆc hung hiÓm. V× vËy nh÷ng lêi kh¸ch khÝ võa råi ch¼ng cã ý nghÜa g× c¶. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - T¹i h¹ ®­êng ®­êng lµ mét nam tö h¸n th× lµm sao chiÕm tiªn c¬ xuÊt thñ tr­íc ®­îc? Xin mêi c« n­¬ng vËy. Tõ khi thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÕ môc tÜnh to¹ vµ kh«ng cã chót ph¶n øng tr­íc søc quyÕn rò c©u hån cña m×nh th× Do∙n Méng Hµ biÕt vÞ thiÕu niªn nµy lµ nh©n vËt kh«ng dÔ ®èi phã. B©y giê TuyÕt Nghi kiªn quyÕt nh­êng cho ¶ xuÊt thñ tr­íc th× ¶ còng kh«ng tiÖn chèi tõ n÷a nªn mØm c­êi nãi: - NÕu vËy th× tiÖn thiÕp ra chiªu ®©y! Lêi võa døt th× tr­êng kiÕm còng b×nh thÕ ®©m tíi tr­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vung kiÕm lªn ®ì vµ nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn kh¸ch s¸o, t¹i h¹ thËt lßng thÜnh gi¸o nªn c« n­¬ng chí th©m tµng bÊt lé nhÐ. Døt lêi, chµng hÊt tr­êng kiÕm cña Do∙n Méng Hµ ra vµ ph¶n c«ng liªn tiÕp ba chiªu. Ba chiªu nµy tuy thÕ kiÕm rÊt nhanh nh­ng kh«ng ph¶i lµ chiªu thøc khã ho¸ gi¶i. Dông t©m cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ bøc ®èi ph­¬ng thi triÓn toµn lùc mµ th«i. Qu¶ nhiªn Do∙n Méng Hµ bÞ ba chiªu kiÕm ph¸p bøc lui l¹i ba b­íc th× bÊt gi¸c lßng hiÕu th¾ng nçi dËy, ngäc diÖn phï dung chît trë nªn l¹nh lïng, ¶ lín tiÕng qu¸t: - KiÕm ph¸p cña c«ng tö qu¶ nhiªn bÊt phµm, tiÖn thiÕp ph¶n c«ng ®Êy nhÐ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 154 Lêi ch­a døt th× Do∙n Méng Hµ vò léng tr­êng kiÕm m¹nh c«ng liªn tiÕp n¨m chiªu. - N¨m chiªu kiÕm nµy xuÊt thñ cùc nhanh, nhanh h¬n c¶ ba chiªu mµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa thi triÓn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ: - KiÕm ph¸p cña Thiªn Ma N÷ qu¶ nhiªn bÊt phµm! Võa nghÜ tr­êng kiÕm võa hoµnh ngang vµ xuÊt ra mét chiªu V©n §o¹n Vu S¬n, kiÕm ¶nh bao phñ mét vïng phong to¶ toµn bé n¨m chiªu kiÕm cña Do∙n Méng Hµ. Chiªu nµy võa xuÊt ra võa ®¾c thêi võa ®¾c ®Þa nªn An TiÓu B×nh buét miÖng nãi: - Ph­¬ng huynh, chiªu V©n §äan Vu S¬n nµy thËt lµ tuyÖt diÖu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh, chµng thÇm nghÜ: - Nh∙n lùc cña An TiÓu B×nh thËt lµ lîi h¹i, nÕu ta tËn lùc thi triÓn th× e r»ng ngµy sau sÏ tù ch­íc lÊy ®au khæ th«i! NghÜ vËy nªn chµng lu«n cã c¶nh gi¸c, lóc xuÊt kiÕm ph¸p thÓ hiÖn hÕt sù tinh kú vµ ¶o diÖu cña chiªu thøc ®Ó khái tiÕt lé thùc lùc cña m×nh. Nh­ng ®Êu ph¸p nµy l¹i gióp cho Do∙n Méng Hµ chiÕm kh«ng Ýt tiÖn nghi. KiÕm thÕ cña ¶ nhu c­¬ng nh­ long xuÊt ®éng, chiªu chiªu thøc thøc ®Òu c­íp tiªn c¬ mµ tÊn c«ng, nhÊt thêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÞ ®Èy vµo thÕ bÞ ®éng. Tuy nhiªn trong m­êi chiªu th× ®∙ hÕt chÝn chiªu Ph­¬ng TuyÖt Nghi ®iÓm tíi råi th«i, chµng cã thÓ m¹nh c«ng mét kiÕm ®Ó ®¸nh v¨ng tr­êng kiÕm ®èi ph­¬ng nh­ng song kiÕm ch­a ch¹m vµo nhau th× chµng ®∙ thu chiªu biÕn thÕ, ®çi c«ng thµnh thñ. Chíp m¾t ®∙ qua hai m­¬i chiªu nh­ng kh«ng bªn nµo chiÕm ®­îc thÕ th­îng phong tuyÖt ®èi. An TiÓu B×nh thÊy vËy th× ng¹c nhiªn hái Tèng Phï: - Tèng l∙o, Ph­¬ng huynh lµm sao vËy? T¹i sao chiªu thøc l¹i tr× trÖ nh­ thÕ? Tèng Phï theo dâi mét håi nh­ng vÉn ch­a t×m ra nguyªn nh©n nªn l¾c ®Çu, nãi: - ChuyÖn nµy l∙o phu còng mï tÞt råi! TiÓu B×nh nghe vËy th× cµng khÈn tr­¬ng, nµng t­ëng TuyÕt Nghi tróng ph¶i thñ ®o¹n g× cña Do∙n Méng Hµ nªn tinh thÇn kh«ng thÓ tËp trung. §ang lóc nµng ®Þnh tung ng­êi ra gióp Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× bÞ Tèng Phï gi÷ l¹i, l∙o khÏ nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng ®­îc khinh suÊt! An TiÓu B×nh chau mµy nãi: - LÏ nµo Tèng l∙o kh«ng nh×n thÊy Ph­¬ng huynh cã vÎ nh­ lùc bÊt tßng t©m? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - L∙o ®Ö, chuyÖn nµy cã vÎ kú quÆc, nh­ng l∙o phu biÕt së dÜ kiÕm chiªu cña Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng thi triÓn víi tr×nh ®é ý ®Õn kiÕm ®Õn lµ tÊt cã nguyªn nh©n. Lóc nµy chît nghe Lý V©n kªu lªn: - TiÖn thiÕp hiÓu ra råi! TiÓu B×nh trõng m¾t nh×n ¶ vµ hái: - C« n­¬ng hiÓu ra ®iÒu g×? Lý V©n nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 155 - Ph­¬ng c«ng tö cã dông ý dô cho nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp thi triÓn toµn bé kiÕm - ph¸p cña s­ m«n ®Êy th«i! Tèng Phï ®­a tay vuèt chßm r©u dª vµ gËt gï, nãi: - Kh«ng sai! Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö cã dông ý nµy. TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - ThËt thÕ kh«ng? Tèng l∙o, vËy th× v∙n bèi lo l¾ng thõa råi! Tèng Phï nãi: - L∙o ®Ö, nÕu lµ l∙o phu th× e r»ng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Do∙n c« n­¬ng råi! Nh­ng l∙o phu biÕt rÊt râ kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, h¾n... Bçng nhiªn l∙o nh×n qua Lý V©n råi mØm c­êi, nãi tiÕp: - Dï Lý c« n­¬ng tham chiÕn còng kh«ng thÓ n¾m ch¾c phÇn th¾ng! Lý V©n nghe vËy th× kinh ng¹c kh«ng Ýt nh­ng ®­¬ng nhiªn lµ ¶ kh«ng tin nªn mØm c­êi, nãi: - Tèng l∙o qu¸ ®Ò cao Ph­¬ng c«ng tö råi ®Êy! TiÓu B×nh c­êi nh¹t, nãi: - C« n­¬ng kh«ng tin ch¨ng? Lý V©n nãi: - Qu¶ thËt lµ tiÖn thiÕp kh«ng d¸m tin. TiÓu B×nh l¹nh lïng nh×n Lý V©n mét lóc råi nãi: - NÕu kh«ng tin th× chê ®Õn lóc Do∙n c« n­¬ng kh«ng cÇm cù nçi, c« n­¬ng cø liªn thñ tham chiÕn thö xem! Lý V©n nãi: - An c«ng tö kh«ng sî Ph­¬ng c«ng tö nhÊt thêi thÊt thñ mµ tróng ¸m khÝ cña bän tiÖn thiÕp sao? TiÓu B×nh nghe vËy th× giËt minh thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, t¹i sao ta kh«ng nghÜ lµ bän chóng cßn cã ¸m khÝ nhÜ? Nghe thÕ nh­ng nµng kh«ng nãi g× thªm. Tèng Phï thÊy song ph­¬ng im lÆng th× liÒn nãi: - An l∙o ®Ö nh×n thÊy chç ¶o diÖu trong kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö ch­a? TiÓu B×nh l¾c ®Çu nãi: - V∙n bèi ch­a cã vinh h¹nh ®ã. Tèng Phï nãi: - KiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö mét khi khai triÓn th× ®õng nãi lµ ¸m khÝ, dï lµ phong ba b¶o vò còng kh«ng thÊu ®­îc. TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - ý cña Tèng l∙o muèn nãi lµ Ph­¬ng huynh kh«ng sî ¸m khÝ cña bän hä ph¶i kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 156 Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - - DÜ nhiªn lµ kh«ng sî råi! An TiÓu B×nh nh×n qua Lý V©n råi nãi: - C« n­¬ng ®∙ nghe râ ch­a? Lý V©n nãi: - TiÖn thiÕp ®∙ nghe râ råi! ChØ cã ®iÒu... TiÓu B×nh liÒn hái: - ChØ cã ®iÒu nh­ thÕ nµo? Lý V©n nãi: - ¸m khÝ cña bän tiÖn thiÕp kh«ng tÇm th­êng, ngoµi Thiªn §éc ng©n ch©m ra cßn cã mét lo¹i ¸m khÝ cùc kú lîi h¹i, dï kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng c«ng tö cao c­êng ®Õn ®é nµo còng kh«ng thÓ ng¨n chËn nçi. TiÓu B×nh véi hái: - Lµ ¸m khÝ g×? Lý V©n trÇm ng©m suy nghÜ: - ¸m khÝ nµy lµ ®¹i c¬ mËt cña s­ m«n, lµm sao ta cã thÓ nãi cho ng­êi ngoµi nghe ®­îc? NÕu s­ phô biÕt ®­îc th× e r»ng... NghÜ ®Õn ®©y th× ¶ lÆng lÏ cói ®Çu mµ kh«ng nãi g×. An TiÓu B×nh thÊy vËy th× cµng khÈn tr­¬ng, nµng nãi: - Lý c« n­¬ng, t¹i sao kh«ng tr¶ lêi? Lý V©n thë dµi mét håi råi nãi: - C«ng tö, kh«ng ph¶i tiÖn thiÕp kh«ng nãi mµ qu¶ thËt lµ rÊt khã nãi ra. TiÓu B×nh trÇm giäng nãi: - Nh­ vËy lµ c« n­¬ng kh«ng muèn nãi. Lý V©n vèn kh«ng muèn lµm phËt lßng An TiÓu B×nh nªn ®µnh g­îng c­êi nãi: - C«ng tö, nÕu tiÖn thiÕp nãi ra th× xin c«ng tö chí nãi l¹i víi ng­êi kh¸c nhÐ! TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi: - §­îc! T¹i h¹ sÏ gi÷ kÝn miÖng. Nµng quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o còng gi÷ kÝn chuyÖn nµy chø? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - §­¬ng nhiªn! Nh­ng... Lý V©n liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 157 - L∙o phu cã thÓ kh«ng tiÕt lé víi bÊt cø ng­êi nµo, nh­ng víi Ph­¬ng l∙o ®Ö th× ph¶i - ngo¹i lÖ th«i. TiÓu B×nh tiÕp lêi: - §iÒu ®ã lµ tÊt nhiªn råi. Lý V©n kh«ng ph¶n ®èi chuyÖn TiÓu B×nh sÏ nãi cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt, ¶ g­îng c­êi råi nãi: - C«ng tö cã thÓ b¶o Ph­¬ng c«ng tö ®õng nãi cho ng­êi kh¸c kh«ng? TiÓu B×nh gËt ®Çu nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ! C« n­¬ng mau nãi ra xem. Lý V©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - S­ m«n cña tiÖn thiÕp cã lo¹i ¸m khÝ nµy lµ thø ®éc ho¶. Tèng Phï buét miÖng hái: - Lµ ho¶ khÝ cã hµm chøa chÊt ®éc ch¨ng? Lý V©n gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai! Tèng Phï tiÕp lêi: - Tr«ng thÇn th¸i cña c« n­¬ng th× cã lÏ lo¹i ho¶ khÝ nµy cùc kú tµn ®éc? Lý V©n nãi: - VËt nµy mét khi ®­îc ph¸t ra th× sÏ ch¸y rôi bÊt cø thø g× bao trïm mét vïng ba tr­îng vu«ng nªn ®­¬ng nhiªn lµ rÊt lîi h¹i! Tèng Phï nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh cßn An TiÓu B×nh th× hoa dung thÊt s¾c. Râ rµng bän hä kh«ng ngê Thiªn Ma N÷ l¹i chÕ ra lo¹i ¸m khÝ tµn ®éc nh­ thÕ nªn nhÊt thêi ch­a nghÜ ra biÖn ph¸p ®èi phã. Lý V©n nh×n vÎ lo l¾ng cña An TiÓu B×nh th× phËp phßng bÊt an, ¶ véi khÏ nãi: - C«ng tö, lo¹i LiÖt Ho¶ Thiªn Ch©u cña gia s­ tuy lîi h¹i nh­ng sè l­îng rÊt h¹n chÕ, ngay c¶ gia s­ còng chØ mang trªn ng­êi tæng céng bèn qu¶ mµ th«i! TiÓu B×nh buét miÖng hái l¹i: - ChØ cã bèn qu¶? Lý V©n nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng d¸m nãi dèi c«ng tö, v× vËy nªn gia s­ coi lo¹i thÇn ch©u nµy nh­ vËt chÝ b¶o, trõ phi ®èi ®Çu víi sinh tö, nÕu kh«ng th× quyÕt ch¼ng sö dông! Tèng Phï hái xen vµo: - C« n­¬ng cã qu¶ nµo kh«ng? Ly Van l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! Nh­ng nhÞ muéi vµ tam muéi mçi ng­êi ®­îc gia s­ cho gi÷ mét qu¶! Tèng Phï hái tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 158 - C« n­¬ng th©n lµ ®¹i tû mµ sao kh«ng cã, trong khi ®ã lÖnh nhÞ muéi vµ lÖnh tam - muéi l¹i cã? Lý V©n g­îng c­êi, nãi: - TiÖn thiÕp tuy lµ ®¹i tû nh­ng ngé c¨n thÊp kÐm nªn tr×nh ®é vâ c«ng kh«ng b»ng tam muéi vµ nhÞ muéi. LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u lµ vËt chÝ b¶o cña b¶n m«n, nÕu kh«ng cã b¶n lÜnh cao c­êng th× khã lßng gi÷ ®­îc, v× thÕ gia s­ kh«ng giao cho tiÖn thiÕp cÊt gi÷ còng lµ chuyÖn dÔ hiÓu. Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u ®∙ lµ vËt chÝ b¶o th× cã lÏ nhÞ muéi cña c« n­¬ng cÊt giÊu rÊt cÈn mËt nhÜ? Lý V©n nãi: - §­¬ng nhiªn! NhÞ muéi xem nã cßn h¬n sinh m¹ng, ngay c¶ lóc ®i ngñ còng cÊt giÊu trong néi y. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - §óng thÕ! §óng thÕ! §∙ lµ vËt chÝ b¶o th× ®­¬ng nhiªn lµ bÊt ly th©n råi! Nãi ®o¹n l∙o quÐt môc quang nh×n ra ®­¬ng tr­êng råi buét miÖng kªu lªn: - An l∙o ®Ö, ng­¬i xem kiÕm thÕ cña Ph­¬ng l∙o ®Ö cã g× kh¸c kh«ng? TiÓu B×nh dâi môc quang nh×n ra råi nãi: - Hoµn thñ vi c«ng, ®­¬ng nhiªn lµ kh¸c tr­íc rÊt nhiÒu! Th× ra lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng sö dông ®Êu ph¸p nh­ tr­íc n÷a mµ ®∙ chiÕm tiªn c¬, ph¶n c«ng mét m¹ch ba chiªu liªn tiÕp? Ph­¬ng vÞ xuÊt thñ cña ba chiªu nµy còng bÊt ®ång, kiÕm thÕ cùc nhanh khiÕn cho Lý V©n ®øng ngoµi quan chiÕn mµ suýt chót n÷a bËt kªu thµnh tiÕng. Nguyªn ba chiªu kiÕm nµy lµ kiÕm ph¸p cña s­ m«n cña Lý V©n, ch¼ng biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµm thÕ nµo mµ cã thÓ thi triÓn mét c¸ch thµnh thôc nh­ vËy? Lý V©n ngÈn ng­êi gi©y l¸t råi buét miÖng kªu lªn: - Ph­¬ng c«ng tö, sao c«ng tö l¹i biÕt sö dông kiÕm ph¸p cña s­ m«n tiÖn thiÕp? An TiÓu B×nh vµ Tèng Phï nghe vËy th× bÊt gi¸c ph× c­êi. Do∙n Méng Hµ bÞ ba chiªu tÊn c«ng ®Õn ®é lo¹n ch©n lo¹n tay thèi lui bèn n¨m b­íc nh­ng vÉn kªu thÊt thanh: - Ph­¬ng c«ng tö, ®©y lµ kiÕm ph¸p g× vËy? TiÖn thiÕp tr«ng rÊt quen m¾t! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c«ng ba chiªu xong th× hoµnh ngang kiÕm tr­íc ngùc vµ c­êi lín mét trµng råi nãi: - §©y lµ Thiªn Ma KiÕm, c« n­¬ng ®∙ tõng nghe ch­a? Bé kiÕm ph¸p nµy cña Thiªn Ma N÷ vèn ®­îc gäi lµ T¸n Hoa KiÕm, nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕt, lóc nµy chµng chØ thuËn miÖng nãi ra nh­ thÕ nªn khiÕn cho Do∙n Méng Hµ vµ Lý V©n ng¬ ngÈn t©m thÇn. Ngay lóc ®ã chît nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 159 - Kh«ng sai! Bé kiÕm ph¸p nµy chÝnh lµ Thiªn Ma KiÕm, Do∙n c« n­¬ng ph¶i cÈn - thËn míi ®­îc! Do∙n Méng Hµ nghe vËy th× bÊt gi¸c né khÝ xung thiªn, ¶ lín tiÕng nãi: - Kh«ng cÇn l∙o quan t©m, tèt nhÊt lµ l∙o nªn nãi n¨ng cÈn thËn mét chót. Lêi võa døt th× ¶ liÒn vung kiÕm ®©m Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét chiªu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, nãi: - Tèng l∙o sî r»ng Thiªn Ma KiÕm kh«ng kh¾c chÕ ®­îc bän hä råi! Lêi ph¸t kiÕm xuÊt, "so¹t so¹t" hai kiÕm lãe lªn. Do∙n Méng Hµ l¹i tiÕp tôc thèi lui. LÇn nµy th× Do∙n Méng Hµ ®∙ tr«ng thÊy râ rµng, ¶ buét miÖng kªu lªn: - §õng tay! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thu kiÕm lïi mét b­íc vµ mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng cã ®iÒu chi chØ gi¸o? Do∙n Méng Hµ l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng råi nãi: - KiÕm ph¸p c«ng tö sö dông lµ kiÕm ph¸p g×? Do ai truyÒn thô? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ch¼ng ph¶i t¹i h¹ ®∙ nãi danh x­ng cña bé kiÕm ph¸p nµy råi sao? §ã chÝnh lµ Thiªn Ma KiÕm! Cßn nh­ ai truyÒn thô th× tèt nhÊt lµ t¹i h¹ kh«ng nªn nãi ra! Do∙n Méng Hµ hái: - T¹i sao? TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - Cã nãi th× ra sî r»ng c« n­¬ng còng ch¼ng lµm g× ®­îc ng­êi ®ã! Do∙n Méng Hµ l¹nh lïng nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng tin. TuyÖt Nghi mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng kh«ng tin a? Ch¼ng qua lµ t¹i h¹ muèn gi÷ thÓ diÖn cho c« n­¬ng ®Êy th«i! Méng Hµ cµng lóc cµng tøc khÝ, ¶ l¹nh lïng nãi: - Tèt nhÊt lµ Ph­¬ng c«ng tö ®õng cã nãi nh÷ng lêi kinh thiªn ®éng ®Þa ®Ó do¹ ng­êi, tiÖn thiÕp tõng tr¶i qua phong ba b¶o t¸p trªn giang hå, b»ng vµo mÊy lêi huyÒn hoÆc cña c«ng tö mµ cã thÓ hï do¹ d­îc tiÖn thiÕp sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - ThÕ µ? VËy mµ t¹i h¹ cø t­ëng... Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn chµng ®©m ra mét kiÕm vµ hái: - C« n­¬ng cã biÕt chiªu nµy kh«ng? Do∙n Méng Hµ l¹nh lïng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2