Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 11

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

111
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 11

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI MOÄT RAÉP MÖU SAÂU TRUYEÀN THUÏ VOÕ COÂNG Taï Yeân Khaùch thaáy chaøng thieáu nieân ít khi noùi chuyeän thì khoâng khoûi ngaám ngaàm saàu muoän. Laõo nghó buïng: -Neáu vuï naøy mình chaúng giaûi quyeát sôùm thì moái lo taâm phuùc khoâng theå naøo côûi môû ñöôïc. Moät ngaøy kia coù keû ñoái ñaàu vôùi mình xuùi giuïc gaõ yeâu caàu mình töï pheá boû voõ coâng, hoaëc töï chaët chaân tay, ñeå thaønh ngöôøi taøn pheá thì thaät laø nguy cho mình. Coù theå gaõ yeâu caàu mình chung thaân khoâng ñöôïc rôøi khoûi nuùi Ma Thieân Laõnh, theá thì Taï Yeân Khaùch naøy seõ thaønh moät teân tuø giam loûng ôû choán hoang sôn vaø cuoäc ñôøi coøn chi höùng thuù nöõa ? Tuy Taï Yeân Khaùch laø ngöôøi thoâng minh, laém möu nhieàu trí maø nghó maõi vaãn khoâng ra keá hoaïch gì. Trong loøng laõo buoàn böïc voâ cuøng. Moät hoâm trôøi ñaõ xeá chieàu, Taï Yeân Khaùch hai tay chaép sau löng löõng thöõng thaû böôùc trong moät khu röøng raäm. Laõo chôït thaáy chaøng thieáu nieân ñang ñöùng töïa löng vaøo moät khoái ñaù, veû maët töôi cöôøi hôùn hôû nhìn vaät gì treân taûng ñaù. Taï Yeân Khaùch chuù yù nhìn kyû laïi thì ra ñoù laø möôøi taùm pho töôïng nhoû xíu maø Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ cho chaøng. Chaøng thieáu nieân ñeå moãi pho töôïng moät choå. Coù luùc chaøng baøy nhöõng pho töôïng naøy thaønh ñoäi nguõ, coù luùc baøy thaønh traän theá ñaùnh nhau. Chaøng nhìn ngaém ra chieàu thích thuù laém. Taï Yeân Khaùch nhôø coù caëp maét tinh nhueä neân ngoù thaáy caû nhöõng töôïng ñaát naøy treân mình veõ ñaày chaám ñen vaø nhöõn g ñöôøng chæ ñoû. Laõo lieàn tieán gaàn laïi maáy böôùc ñeå nhìn kyõ thì quaû nhieân ñuùng nhö ñieàu laõo ñaõ döï ñoaùn. Nhöõng chaám ñen laø caùc ñaïi huyeät trong ngöôøi, coøn nhöõng ñöôøng chæ ñoû laø kinh maïch veà ñöôøng loái vaän noäi coâng. Taï Yeân Khaùch laåm baåm: -Ngaøy tröôùc Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ cuøng ta tyû thí ôû treân nuùi Baéc mang thì laõo chæ coù chöôûng phaùp maõnh lieät vaø pheùp caàm naõ thaàn toác bieán aûo phi thöôøng. Cuoäc tyû ñaáu keùo daøi chöøng moät giôø roài sau laõo bò thua nöûa chieâu vì moân “Naùt haïc coâng” cuûa ta. Laõo ñaønh ruùt lui khoâng ñaáu nöõa. Voõ coâng laõo tuy cao thaâm, nhöng chæ sôû tröôøng veà moân ngoaïi gia coâng phu. Vaäy nhöõng töôïng ñaát veõ hình noäi coâng trong thaân theå naøy coù ra chaêng nöõa cuõng chæ noâng caïn chaúng boû laøm troø cöôøi cho nhöõng tay noäi gia thaâm haäu maø thoâi. 93 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Laõo caàm laáy moät hình nhaân ñöa leân coi thì thaáy ngöôøi naøy coù veû nhöõng huyeät ñaïo Duõng Toaøn, Nhieân Coác, Chieáu Haûi, Ñaïi Khoaùt, Thuûy Toaøn, Thaùi Chung, Phuïc Löïu, Giao Tín töø döôùi chaân ngöôïc leân ñeán buïng. Coøn phaàn treân laø nhöõng huyeät Hoaønh Coát, Thaùi Haùch, Khí Huyeät, Töù Maõn, Trung Chuù, Manh Du, Thöông Khuùc tuï caû vaøo huyeät Lieâm Toaøn ôû döôùi löôõi. Laõo bieát ngay ñoù laø hoïa ñoà “Tuùc Thieáu AÂm Thaän Kinh”. Taï Yeân Khaùch coi ñeán ñöôøng chæ ñoû chaïy töø baøn chaân leân ñeán coå hoïng, laõo nghó thaàm: -Ñaây tuy laø pheùp luyeän noäi theo chính phaùi. Caùc moân phaùi lôùn ñeàu duøng phöông phaùp töông töï ñeå luyeän töø luùc nhaäp moân, chaúng coù chi laø ñaëc bieät. Roài laõo laåm baåm: -Phaûi roài ! Ñaïi Bi laõo nhaân suoát ñôøi chæ reøn luyeän ngoaïi coâng. Khi ñeán tuoåi traùng nieân tuy laõo laên loän treân giang hoà maø ruùt cuïc kyõ thuaät cuõng chaúng coù gì baèng ngöôøi. Khoâng hieåu laõo ñi ñaâu laáy ñöôïc 18 caùi töôïng ñaàt naøy ñem veà ? Chaéc laø laõo muoán kieâm luyeän caû hai ñöôøng noäi ngoaïi. Nhöng neáu laõo tình nhö vaäy thì thaät laàm to, vì vieäc luyeän noäi coâng vaøo haøng thöôïng thaëng ñaâu phaûi chuyeän moät sôùm moät chieàu maø xong. Huoáng chi, laõo ñaõ tuoåi ngoaøi 40 thì caùi phaàn noäi coâng naøy coù ñem xuoáng aâm phuû reøn luyeän môùi ñuû thôøi gian thaønh töïu. Nghó tôùi ñaây, baát giaùc laõo noåi leân traøng moät cöôøi ha haû. Chaøng thieáu nieân thaáy Taï Yeân Khaùch ngoù töôïng ñaát cuûa mình roài vui cöôøi ra chieàu thích thuù thì chaøng cuõng cöôøi noùi: -Laõo baù ôi ! Laõo baù coi höõng hình töôïng naøy cuõng coù ñuû raâu ria thì taát nhieân khoâng phaûi laø treû nít nöõa, theá maø laïi chaúng maëc quaàn aùo chi heát thaät laø buoàn cöôøi laõo baù nhæ ? Taï Yeân Khaùch cuõng laøm boä ngaây ngoâ vöøa cöôøi vöøa noùi cho xuoâi chuyeän: -Phaûi ñaáy ! Theá thì töùc cöôøi thaät ! Taï Yeân Khaùch tieáp tuïc coi ñeán nhöõng pho töôïng khaùc thì thaáy 18 caùi hình töôïng ñaát naøy, caùi thì hoïa “Thuû Thaùi AÂm Pheá Kinh”, caùi thì veõ “Thuû Döông Minh Ñaïi Tröôøng Kinh”, caùi thì “Tuùc Döông Minh Vò Kinh”, hay “Tuùc Thaùi AÂm Tyø kinh”, hoaëc “Thuû Thieáu AÂm Taâm kinh”, “Thuû Thaùi Döông Tieåu Tröôøng Kinh”, “Tuùc Thaùi Döông Haøng Quang kinh”, “Tuùc Thieáu AÂm Thaän kinh”, “Thuû Quyeát kinh”, “Taâm Bao kinh”, “Thuû Thieáu Döông Tam Tieâu kinh”, “Tuùc Thieáu Döông Ñôûm kinh”, “Tuùc Quyeát AÂm Can kinh”. Ñoù laø chính kinh veà 12 maïch. Ngoaøi ra coøn coù 6 hình töôïng thì veõ Nhaâm maïch, Ñoác maïch, AÂm duy, Döông duy, AÂm luïc maïch vaø Döông luïc maïch. Trong kyø kinh baùt maïch thì choå phöùc taïp khoù hieåu nhaát laø hai ñöôøng Xung maïch vaø Ñoái maïch ñi tôùi Khuyeát nhö. 94 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Taï Yeân Khaùch xem roài buïng baûo daï: -Ñaïi Bi laõo nhaân coi nhöõng caùi naøy laø baûo boái giaáu ôû trong mình nhöng haõy coøn khieám khuyeát chöa ñuû. Neáu muoán hoïc noäi coâng ñeán böïc thöôïng thaëng thì nhöõng caùi noâng caïn khieám khuyeát naøy ñaõ aên thua gì ? Chæ caàn moätgaõ ñeä töû taàm thöôøng thuoäc phaùi noäi gia chæ baûo maáy ngaøy laø hieåu roõ ngay. Nhöng, hôõi ôi !Laõo laø moät baäc tieàn boái anh huøng noåi tieáng voõ laâm khi naøo laïi haï mình ñi caàu ngöôøi chæ ñieåm ? Taï Yeân Khaùch nhôù laïi ngaøy cuøng Ñaïi Bi laõon haân tyû ñaáu tuyeät kyõ, tuy laõo coù thaéng ñöôïc nöûa chieâu, nhöng caùi thaéng ñoù chaúng qua vì maïo hieåm, may maén maø ñöôïc. Trong voøng moät giôø tyû ñaáu kòch lieät, laõo cuõng bò vaây 7, 8 laàn laâm vaøo tình traïng cöïc kyø nguy hieåm. Tínhmaïng töïa hoà moät sôïi maønh treo naëng ngaøn caân. Maáy laàn laõo ñeàu mieãn cöôõng thoat khoûi baøn tay Ñaïi Bi laõo nhaân chuïp tôùi. Baây giôø laõo nhôù laïi cuõng coøn thaáy sôï möôùt moà hoâi. Laõo laïi nghó: -May maø Ñaïi Bi laõo nhaân khoâng coù caên baûn gheâ gôùm veà noäi coâng. Giaû tyû hoài coøn thieáu nieân maø laõo luyeän veà noäi coâng thì chæ ñaáu trong voøng nöûa giôø laø mình ñaõ bò laõo haát xuoáng vöïc thaúm roài. Ha ha ! Laõo cheát laø hay laém ! Hay laém ! Taï Yeân Khaùch toan trôû goùt böôùc ñi nhöng ñoät nhieân laõo söïc nhôù ra ñieàu gì, buïng baûo daï: -Thaèng loûi naøy ñang xem ngaém töôïng ñaát ra chieàu say söa. Sao mình khoâng nhaân cô hoäi naøy chæ ñieåm cho gaõ moân noäi coâng theo hình töôïng roài daãn duï gaõ ñi 1 ñeán choå taåu hoûa nhaäp ma laøm cho noäi löïc xoâng vaøo traùi tim maø cheát ! Ngaøy tröôùc mình coù lôøi theà quyeát khoâng duøng söùc, duø chæ laø ñuïng chaïm moät ngoùn tay, ñeå haïi ngöôøi ñaõ trao Huyeàn thieát leänh cho mình. Nhöng ñaây laø vì gaõ luyeän noäi coâng maø cheát, chöù ñaâu phaûi mình gieát gaõ ? Vaäy mình coù laäp taâm laøm cho gaõ uoång maïng cuõng khoâng traùi vôùi lôøi theà duøng söùc ñeå haïi gaõ. Phaûi, phaûi ! Mình cöù laøm nhö theá laø ñöôïc. Tuy Taï Yeân Khaùch laøm vieäc gì cuõng chæ theo yù mình, nhöng laõo ñaõ noùi moät lôøi taát thöïc haønh cho ñuùng, vì laõo raát troïng chöõ tín. Coøn veà nhaân nghóa ñaïo ñöùc trong con maét laõo khoâng ñaùng moät ñoàng. Taï Yeân Khaùch lieàn nhaéc laáy töôïng hình nhaân veõ coâng phu “Tuùc Thieáu AÂm Thaän kinh” giô leân noùi: -Tieåu nhai nhi ! Mi coù bieát nhöõng ñieåm ñen vaø chæ ñoû naøy laø caùi gì khoâng ? Chaøng thieáu nieân ngaãm nghó moät laùt roài ñaùp: -Ñaây laø ngöôøi ñaát maéc bònh. Taï Yeân Khaùch raát laáy laøm kyø. Laõo cöôøi thaàm hoûi: 1 Noäi löïc ñi vaøo choå teâ lieät roài khoâng coøn caùch naøo vaõn hoài ñöôïc nöõa. Ngöôøi bò taåu hoûa nhaäp ma khoâng cheát cuõng bieán thaønh pheá nhaân. Ngöôøi luyeän voõ sôï nhaát laø chöùng Taåu hoûa nhaäp ma. 95 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ñaõ laø töôïng ñaát sao coøn maéc bònh ? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Naêm ngoaùi chaùu bò bònh, khaép ngöôøi noåi veát ñoû leân. Taï Yeân Khaùch baät cöôøi noùi: -Ñoù laø mi phaùt ban. Coøn ñaây laø töôïng ñaát maø ngöôøi ta veõ vaøo chöù coù phaûi leân ban ñaâu ? Nhöõng ñieåm naøy laø bí quyeát veà voõ coâng. Mi haõy coi ñaây. Ta coõng mi bay leân nuùi ñeå mi bieát voõ coâng laø theá naøo ? Noù hay ñeán ñaâu ? Laõo noùi tôùi ñaây, vì muoán cho chaøng thieâu nieân kieân taâm hoïc voõ, lieàn ñieåm chaân xuoáng ñaát cho ngöôøi voït thaúng leân ñaùnh vuø moät caùi. Laõo ñaõ nhaûy leân ngoïn caây tuøng. Laõo ñieåm chaân traùi vaøo moät caønh caây ñeå möôïn ñaø roài laïi nhaûy voït cao nöõa troâng töïa hoà laøn khoùi boác leân. Ñoaïn laõo töø töø haï mình xuoáng caønh caây. Laõo haï mình xuoáng roài laïi voït leân ba laàn nhö vaäy thì vöøa gaëp luùc hai con chim seû bay ngang. Taï Yeân Khaùch muoán khoe taøi lieàn vöôn hai tay ra choäp laáy hai con seû roài töø töø haï xuoáng. Chaøng thieáu nieân thích quaù voã tay cöôøi noùi: -Laõo baù gioûi thieät ! Gioûi thieät ! Taï Yeân Khaùch xoeø hai baøn tay ra. Hai co seû voã caùnh muoán bay ñi. Nhöng noù chæ voã caùnh chöù bay leân khoâng ñöôïc vì trong loøng baøn tay Taï Yeân Khaùch ñaõ coù moät luoàn gnoäi löïc huùt laáy giöõ laïi. Chaøng thieáu nieân thaáy hai baøn tay laõo xoeø ra baèng baën maø caùnh chim ñaäp maõi vaãn khoâng bay leân khoûi baøn tay laõo ñöôïc, chaøng thích quaù reo leân: -Hay quaù, hay quaù ! Taï Yeân Khaùch cöôøi noùi: -Mi laïi ñaây thöû coi ! Laõo noùi roài ñaët hai con seû vaøo loøng baøn tay thieáu nieân. Chaøng thieáu nieân naém chaët laáy noù khoâng daùm xoeø baøn tay ra. Taï Yeân Khaùch cöôøi noùi: -Nhöõng neùt veõ treân töôïng ñaát naøy laø pheùp luyeän coâng ñoù. Mi ñaõ lieàu maïng ñeå giuùp Ñaïi Bi laõo nhaân, laõo caûm ôn mi laém môùi cho mi nhöõng ñoà naøy. Mi ñöøng töôûng ñoù laø ñoà chôi, noù quyù baùu voâ cuøng ! Mi chæ caàn hoïc ñöôïc theo hình veõ trong töôïng naøy thì coù xoøe baøn tay ra con seû cuõng khoâng bay leân ñöôïc. Chaøng thieáu nieân noùi: -Troø naøy hay laém ! Chaùu muoán luyeän taäp nhöng luyeän taäp laøm sao ? Mieäng chaøng noùi vaäy roài xoeø hai baøn tay. Nhöng loøng baøn tay chaøng khoâng coù noäi löïc phaùt ra giöõ laáy, neân hai con seû chæ voã caùnh moät caùi roài bay vuø ñi maát. Taï Yeân Khaùch laïi noåi leân traøng cöôøi ha haû. Hai con chim rôøi khoûi loøng baøn tay chaøng thieáu nieân leân cao chöøng boán naêm thöôùc, ñoät nhieân cuïp caùnh laïi roài nhaøo 96 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung xuoáng ñuùng loøng baøn tay chaøng thieáu khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Chuùng cheát caû roài. Taï Yeân Khaùch kinh haõi voâ cuøng. Ñoät nhieân laõo thu tieáng cöôøi laïi. Tay traùi laõo xoay ñi naém laáy huyeät maïch chaøng thieáu nieân. Laõo chæ moät ngoùn tay traùi vaøo maët chaøng quaùt hoûi: -Mi laø … ñoà ñeä laõo taëc Ñinh Baát Töù … phaûi khoâng ? … Noùi mau ñi ! Luùc Taï Yeân Khaùch ñang söøng soä noùi ñeán naêm chöõ “laõo taëc Ñinh Baát Töù” thì töï nhieân aâm thanh run leân, vì laõo thaáy chaøng thieáu nieân duøng hö kình maø ñaùnh cheát ñöôïc hai con chim thì laõo nghó ngay ñeán taø coâng “Haøn yù mieân chöôûng” raát aâm ñoäc vaø noù laø moân thaàn coâng ñoäc ñaùo cuûa Ñinh Baát Töù. Ngay baøo huynh cuûa laõo laø Ñinh Baát Tam cuõng khoâng hieåu moân naøy. Chaøng thieáu nieân ñaõ phaùt huy coâng phu ñoù thuaàn thuïc nhö vaäy thì ít ra laø phaûi coù möôøi naêm coâng löïc vaø nhaát ñònh chaøng laø truyeàn nhaân chính thoáng cuûa laõo hoï Ñinh. Taï Yeân Khaùch voán bieát Ñinh Baát Töù baûn laõnh caùo cöôøng laïi laém möu nhieàu trí. Nhöõng haønh ñoäng cuûa haén thaät laø xuaát quyû nhaäp thaàn maø taâm ñòa cöïc kyø hieåm ñoäc. Haén mang ngoaïi hieäu laø “Nhaát nhaät baát qua töù” theá laø moãi ngaøy haén coù theå gieát hôn baøo huynh haén moät ngöôøi. Laõo cho laø chaøng thieáu nieân naøy ñaõ ñöôïc Ñinh Baát Töù truyeàn cho moân “Haøn y mieân chöôûng” ñaõ ñeán choã tinh vi. Nhö vaäy chaøng taát khoâng phaûi haïng ñoà ñeä thoâng thöôøng cuûa laõo Ñinh. Taï Yeân Khaùch nghó tôùi ñaây roài laåm baåm moät mình: -Gaõ thieáu nieân naøy giao Huyeàn thieát leänh laïi cho mình, hieån nhieân hoaøn toaøn theo döï tính cuûa Ñinh Baát Töù, vì theá maø baát luaän thöù gì gaõ cuõng khoâng môû mieäng xin mình. Haún gaõ coøn ñôïi ñeán luùc toái haäu môùi ñöa ñeà nghò ra. Khoâng chöøng hieän nay Ñinh Baát Töù cuõng quanh quaån ôû vuøng Ma Thieân Laõnh naøy. Taï Yeân Khaùch nghó quaån lo quanh roài ñoät nhieân bieán saéc, ñaûo caëp maét hoang mang nhìn ra boán phía. Tuy laõo chaúng thaáy treân ñænh nuùi mình ôû coù gì khaùc laï maø trong thaâm taâm ñaõ töï neâu ra raát nhieàu caâu hoûi: -Maáy böõa nay mình aên nhieàu moùn cuûa gaõ thieáu nieân naáu nöôùng, chaúng hieåu gaõ coù haï ñoäc khoâng ? -Neáu Ñinh Baát Töù muoán haï thuû haïi mình thì haénseõ duøng phöông saùch gì ? -Gaõ thieáu nieân naøy vaâng leänh laõo hoï Ñinh ñeán ñaây seõ yeâu caàu mình laøm ñieàu gì? Chaøng thieáu nieân bò Taï Yeân Khaùch naém chaët coå tay khaùc naøo bò loàng vaøo caùi saét vaø moãi luùc moät thu chaët laïi. Chaøng ñau quaù la leân: -Caùi gì ? Ñinh Baát Töù ? Chaùu khoâng bieát … uùi chao ! Taï Yeân Khaùch chuïp laáy coå tay chaøng giöõa luùc laõo noùng naûy hoà ñoà. Baây giôø laõo thaáy chaøng thieáu nieân la leân lieàn giaät mình tænh taùo laïi, laõo nghó thaàm: 97 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Neáu laõo Ñinh Baát Töù ôû gaàn ñaâu ñaây maø thaáy mình uy hieáp moät thaèng nhoû thì thaät laø maát maët vôùi haén. Laõo voäi buoâng tay chaøng ra caát tieáng doõng daïc hoûi: -Ma Thieân Laõnh naøy raát ít khi ñöôïc cao nhaân giaù laâm. Ñinh Baát Töù ñaõ ñeán ñaây, sao coøn chöa xuaát hieän ? Laõo goïi luoân maáy caâu thanh aâm truyeàn ñi raát xa vang doäi caû moät khu sôn coác. Caâu sau cuøng “Sao khoâng xuaát hieän ?”, boán maët aâm æ doäi laïi khoâng ngôùt. Roài chæ nghe thaáy gioù nuùi rít leân töøng côn vuø vuø, tuyeät khoâng coù tieáng ngöôøi ñaùp laïi. Taï Yeân Khaùch löôïm hai con seû cheát leân ñaët vaøo tay thaáy maùt laïnh. Laõo phaùt huy moät chuùt nhieät löïc trong ngöôøi ra loøng baøn tay truyeàn vaøo trong buïng con seû thì nghe thaáy tieáng roùc raùch. Hieån nhieân trong phuû taïng noù ñaõ coù moät boä phaän nhoû haøn khí ñoùng thaønh baêng. Laõo laåm baåm: -Xem chöøng moân “Haøn y mieân chöôûng” cuûa thaèng loûi naøy môùi tôùi ñöôïc ba boán thaønh coâng löïc. Giaû tyû chính laõo Ñinh Baát Töù phaùt huy aâm haøn thì con seû naøy ñeán loâng laù cuõng phaûi keát laïi thaønh baêng. Taï Yeân Khaùch nghó vaäy thì trong loøng raát kinh haõi, nhöng laõo quay ñaàu laïi ra chieàu nieàm nôõ hoûi chaøng thieáu nieân baèng moät gioïng oân hoøa khaùc haún ngaøy thöôøng: -Naøy chuù em ! haønh tung cuûa chuù ñaõ baïi loä roài ñoù. Baây giôø chuù coøn giaû vôø cuõng baèng voâ duïng. Ta hoûi caâu naøy chuù noùi thaät nheù. Chaøng thieáu nieân thaáy laõo ra chieàu vui veû cuõng cöôøi ñaùp: -Laõo baù muoán hoûi chaùu ñieàu chi ? Taï Yeân Khaùch hoûi : -Ñinh Baát Töù vôùi chuù laø ngöôøi thaân thích theá naøo ? Chaøng thieáu nieân vaãn ngôù ngaån hoûi laïi: -Laõo baù baûo sao ? … Ñinh Baát Töù laø ai ? … Chaùu khoâng bieát ñaâu … Taï Yeân Khaùch döôøng nhö ñaõ bieát tröôùc laø chaøng khoâng chòu noùi thieät vaø ñaõ nghó saün caùch ñoái phoù. Laõo nghe chaøng ñaùp nhö vaäy lieàn noùi ngay: -Ñöôïc laém ! Chuù khoâng chòu thöøa nhaän laõo thì chuù chæ thoùa maï laõo moät caâu “Thaèng giaëc giaø Ñinh Baát Töù” cho ta nghe thöû. Chaøng thieáu nieân hoûi laïi: -Laõo baù baûo chaùu thoùa maï ngöôøi ta, nhöng ngöôøi ta coù laøm gì chaùu ñaâu thì thoùa maï sao ñöôïc ? Taï Yeân Khaùch thaáy chaøng thieáu nieân veû maët vaãn thaûn nhieân, khoâng ra chieàu ngöôïng ngòu hay boái roái veà caâu hoûi ñoät ngoät cuûa mình thì laïi caøng töùc giaän vaø cho chaøng laø ngöôøi kheùo giaû vôø. Laõo maéng thaàm: 98 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaèng loûi naøy quaû nhieân khoâng chòu thoùa maï. Höø ! Ñaõ theá thì ta chæ giô tay leân ñaùnh mi moät chöôûng cho roài ñôøi. Duø thaèng cha Ñinh Baát Töù coù gheâ gôùm ñeán ñaâu thì Taï moã naøy haù sôï gì haén ? Nhöng sau laõo laïi nghó raèng: -Ñinh Baát Töù ñaõ bieát roõ mình khoâng phaûi haïng noùi lôøi roài laïi aên lôøi. Mình ñaõ phaùt theä khoâng ñuïng ñeán ngöôøi naøo trao Huyeàn thieát leänh, duø chæ duøng söùc moät ngoùn tay, neân laõo môùi yeân taâm cho thaèng loûi naøy theo mình leân nuùi maø khoâng nghi ngaïi gì. Nguyeân giöõa Ñinh Baát Töù vaø Taï Yeân Khaùch chöa töøng quen bieát nhau bao giôø maø cuõng khoâng coù moái thuø oaùngì töø ñôøi tröôùc. Hai beân chæ nghe tieáng nhau maø chöa töøng gaëp maët. Nhöng Taï Yeân Khaùch nghó ñeán mình ôû vaøo tình theá maø Ñinh Baát Töù ñaõ lieäu tröôùc thì khoâng khoûi ôùn laïnh xöông soáng. Laõo laåm baåm: -Haén laém möu nhieàu keá maø mình thaønh ngöôøi thuï ñoäng thì taát bò haén chôi moät voá cay ñaây ! Laõo baên khoaên laïi caát tieáng hoûi: -Coâng phu “Haøn yù mieân chöôûng” cuûa chuù ñaõ luyeän ñöôïc ñeán möùc khaù cao. Chuù phaûi luyeän maát maáy naêm môùi ñöôïcnhö vaäy ? Chaøng thieáu nieân vaãn ngaây ngoâ hoûi laïi: -Laõo baù noùi caùi gì maø Haøn yù mieân chöôûng ? … Caùi ñoù … Chaùu khoâng bieát … Baây giôø Taï Yeân Khaùch caùu giaänlaém roài, laõo khoâng giöõ ñöôïc bình tænh nöõa, neùt maët cau coù. Laõo haéng gioïng: -Ta hoûi moät caâu ngöôi baûo khoâng bieát, hoûi ba caâu ngöôi cuõng baûo khoâng hay. Theá thì ngöôi coi Taï moã vaøo haïng ngöôøi naøo ? Chaøng thieáu nieân laéc ñaàu ñaùp: -Laøm sao maø laõo baù laïi caùu giaän ? Chaùu khoâng bieát thaät maø. AØ phaûi roài ! Chaùu laøm cheát hai con seû cuûa laõo baù. Laõo baù ôùi ! Laõo laïi bay leân trôøi baét hai con khaùc cuõng chaû sao ? Laõo baù baûo daïy cho chaùu pheùp gì ñoù ñeå giöõ con chim trong loøng baøn duø noù voã caùnh vaãn khoâng bay leân ñöôïc ? Taï Yeân Khaùch noùi: -hay laém ! Ñeå ta daïy ngöôi moân ñoù. Laõo noùi xong löôïm moät hình nhaân veû theá “Thaùi döông tieåu tröôøng kinh” leân tay noùi tieáp: -Veà moân naøy khoâng khoù gì ñaâu. So vôùi coâng phu “Haøn y mieân chöôûng” coøn deã nhieàu. Heå ta ñoïc khaåu quyeát ra thì ngöôi theo nhö hình veõ naøy maø luyeän kinh maïch laø ñöôïc. 99 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Roài laõo baét ñaàu baèng khaàu quyeát veà pheùp “Vieâm vieâm coâng”. Laõo truyeàn daïy töøng caâu moät cho chaøng. Khoâng ngôø chaøng thieáu nieân coi boä thoâng minh kia maø Taï Yeân Khaùch ñoaùn laø chaøng ñaõ luyeän coâng phu “Haøn yù mieân chöôûng” ñöôïc ba boán thaønh laïi tuyeät khoâng hieåu moät chuùt gì veà ñöôøng kinh maïch, veà pheùp vaän khí hay caùch hoâ haáp. Baát luaän ñoäng taùc naøo, chaøng cuõng chaúng hieåu gì raùo troïi. Taï Yeân Khaùch chaúng hieåu chaøng khoâng bieát thaät hay chaøng giaû vôø. Sôû dó laõo truyeàn thuï cho chaøng pheùp “Vieâm vieâm coâng” laø ñeå ñem noäi löïc chí döông vaøo ngöôøi chaøng ngoû haàu ñaùnh tan coâng löïc veà moân “Haøn yù mieân chöôûng” maø chaøng ñaõ luyeän tröôùc. Pheùp naøy coøn ñaåy noäi löïc vaøo kihn maïch ñeå chia reõ khí aâm vaø khí döông trong ngöôøi chaøng hoøa hôïp bieán hoùa vôùi nhau, thaønh xung khaéc nhau. Nguyeân aâm vaø nguyeân döông seõ luïc ñuïc xung khaéc nhau trong kinh maïch chaøng thaønh theá roàng tranh hoå ñaáu vaø coù theå laøm cheát ngöôøi trong khoaûng khaéc. Dó nhieân luyeän pheùp “Vieâm vieâm coâng” khoâng phaûi moät ngaøy maø ñöôïc. Muoán luyeän ñeán möùc ñoä töông ñöông nhö moân “Haøn yù mieân chöôûng” cuûa chaøng, nghóa laø ñeå cho hai moân naøy thaønh hai löïc löôïng ñoái laäp nhau ít ra laø phaûi maát maáy naêm. Neáu aâm cöôøng maø döông nhöôïc, aâm thaéng maø döông baïi thì khoâng ñuû laøm cho chaøng cheát ñöôïc. Luùc naøy, Taï Yeân Khaùch thaáy chaøng thieáu nieân chaúng hieåu moät tyù gì, thaäm chí khoâng bieát teân caùc huyeät maïch chöù ñöøng noùi ñeán vò trí noù ôû ñaâu thì laõo khoâng hkoûi cöôøi laït maéng thaàm: -Baây giôø mi cöù vieäc giaû vôø ngoác daïi ñi. Coi chöøng mi chæ laø thaèng loûi maø cuõng gheâ gôùm laém ñaây. Nhöng mi löøa ai thì ñöôïc chöù bòp Taï moã theá naøo ñöôïc ? Sau naøy mi coù ñau khoå keâu trôøi môùi bieát tay Taï moã. Tuy trong loøng töùc giaän nhöng ngoaøi maët laõo vaãn toû ra bình tænh. Laõo baét ñaàu töø huyeät Thieáu Traïch ñaàu ngoùn tay uùt ñi vaøo nhöõng huyeät Tieàn Coác, Haäu Khoaùt, Uyeån Coát, Döông Coác nhaát nhaát giaûi thích cho chaøng nghe. Laõo giaûng leân cho ñeán huyeät Thích Cung ôû traùi tai laø heát. Luùc naøy chaøng thieáu nieân laïi khoâng ngu xuaån nöõa. Chaøng lónh hoäi raát mau, duïng taâm ghi nhôù kyõ caøng. Taï Yeân Khaùch truyeàn thuï cho chaøng pheùp noäi töùc vaän haønh ñeå chaøng töï luyeän laáy. Chaøng thieáu nieân ngoaøi luùc luyeän voõ vaãn laøm coâng vieäc thöôøng xuyeân nhö baãy chim saên thuù naáu thòt thoåi côm. Chaøng khoâng ñem loøng ngôø vöïc Taï Yeân Khaùch chi heát. Moãi moät laàn laõo truyeàn thuï laø chaøng laïi tieán theâm ñöôïc moät böôùc veà aâm kình. 100 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ban ñaàu Taï Yeân Khaùch coøn sôï Ñinh Baát Töù quanh quaån ôû vuøng Ma Thieân Laõnh ñeå taäp kích mình, neân laõo thu khuùc daây loøi toùi boû thoõng xuoáng ngoaøi ñaàu nuùi laø loái duy nhaát ñeå baùm vaøo maø treøo leân, ñem veà caát ñi khoâng ñeå ñoù nöõa. Haï qua thu tôùi, ñoâng heát xuaân sang. Thôøi gian laëng leõ troâi thaám thoaùt ñaõ ñöôïc moät naêm. Treân Ma Thieân Laõnh vaãn chaúng coù gì khaùc laï. Chaúng nhöõng khoâng ai leân ñænh nuùi maø caû nhöõng khu vöïc phuï caän caùch Ma Thieân Laõnh ngoaøi möôøi daëm cuõng chaúng coù veát chaân ngöôøi. Taï Yeân Khaùch thaáy gaïo muoái saép heát caàn phaûi xuoán g nuùi mua veà, laõo khoâng yeân taâm ñeå mình chaøng thieáu nieân ôû nhaø vì e raèng coù ngöôøi thöøa cô luùc vaéng mình seõ ñeán cöôùp chaøng ñem ñi thì phoûng coù khaùc gì ñem tính maïng mình maø trao tay cho keû ñòch. Laõo daét chaøng thieáu nieân xuoáng nuùi, tìm vaøo thò traán mua gaïo muoái daàu thaép, quaàn aùo vaø giaøy deùp ñem veà xeáp thaønh moät ñoáng. Chuyeán naøy laõo xuoáng nuùi ñeà phoøng raát caån thaän, nhöng khoâng coù gì xaûy ra ôû doïc ñöôøng, ñi veà ñeàu bình yeân voâ söï. Chaøng thieáu nieân ôû treân Ma Thieân Laõnh chaúng bao laâu ñaõ ñöôïc maáy naêm. Moãi naêm hai ngöôøi chæ xuoáng nuùi moät vaøi laàn mua baùn ñoà aên thöùc duïng, xong roài laäp töùc trôû veà ngay khoâng truøng trình ôû laïi thò traán luùc naøo. Taï Yeân Khaùch haøn g ngaøy ñeà phoøng raát nghieâm maät. Toái ñeán dó nhieân laõo khoâng nguû chung moät choã vôùi chaøng maø moãi ngöôøi ôû rieâng moät hoác ñoäng. Moãi böõa aên laõo cuõng caån thaän ñeå chaøng thieáu nieân aên tröôùc ñaëng chöùng minh trong côm rau khoâng coù chaát ñoäcroài laõo môùi aên. Thöôøng ngaøy tröø luùc truyeàn thuï noäi coâng, coøn luùc naøo ngoài roãi, hai ngöôøi ít khi noùi vôùi nhau moät caâu naøo. Chaøng thieáu nieân töø thuôû nhoû ôû vôùi maãu thaân. Maãu thaân chaøng ñoái vôùi chaøng cuõng vaãn laïnh nhaït, neân chaøng ñaõ quen tính roài cuõng khoâng laáy theá laøm khoù chòu. Maãu thaân chaøng coøn coù luùc muoán ñaùnh laø ñaùnh, muoán maéng laø maéng. Coøn Taï Yeân Khaùch thì ñoái vôùi chaøng chaúng vui cöôøi maø cuõng khoâng giaän döõ. Khoâng bao giôø laõo ñuïng ñeán ngöôøi chaøng. oOo 101 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2