Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 24

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 24

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN MIEÁU THOÅ ÑÒA QUAÀN HUØNG LUYEÄN KIEÁM Nhöõng thuyeàn naøy ñi thaúng cho tôùi beán chôï cuûi thì ñaäu laïi. Nhöõng ngöôøi ñaåy thuyeàn cuøng boïn nöông noâng leân quaùn traø aên uoáng. Baïch Vaïn Kieám töø trong ñoáng rôm thoø ñaàu ra thaáy trong thuyeàn khoâng coù ai lieàn tra göôm vaøo voû, caép Thaïch Phaù Thieân leùn nhaûy leân bôø. Haén thaáy meù Taây beán coù ñaäu chieác thuyeàn ñuû mui lieàn nhaûy leân bôø. Haén thaáy meù Taây beán coù ñaäu chieác thuyeàn ñuû mui lieàn nhaûy leân ñaàu thuyeàn roài laïi laáy ra moät ñænh baïc naëng boán laïng neùm cho ngöôøi maïi noùi: -Thuyeàn chuû! OÂng baïn ta ñaây thoát nhieân bò bònh caàn caáp cöùu. Vaäy thuyeàn chuû mau ñöa chuùng toâi xuoâi Nam. Chuû thuyeàn troâng thaáy ñænh baïc thì möøng rôõ voâ cuøng, lieàn öng thuaän nhoå saøo ñaåy thuyeàn ñi ngay. Con thuyeàn ñi quanh co moät luùc roài vaøo soâng Vaân Haø ñi veà phía Nam. Baïch Vaïn Kieám aån mình trong khoang thuyeàn. Haén bieát raèng theá löïc bang Tröôøng Laïc raát lôùn. Chæ ñeå loä phong thanh moät chuùt laø quaàn huøng laäp töùc ñuoåi tôùi nôi. Haén khoâng daùm leân tieáng chæ ngaám ngaàm baøn tính trong buïng: -Ta tuy may maén baét ñöôïc thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc naøy, nhöng baûy vò sö ñeä vaø sö muoäi cuõng bò giöõ taïi bang Tröôøng Laïc. Vaäy ta laøm theá naøo ñeå cöùu boïn hoï ra khoûi nôi hieåm ngheøo? Trong loøng haén nöûa möøng nöûa lo. Haén coøn sôï Thaïch Phaù Thieân giaû vôø. Sau khoaûng thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàn traø, Baïch Vaïn Kieám laïi thoø ngoùn tay ra ñieåm maáy ñöôøng huyeät ñaïo cuûa Thaïch Phaù Thieân. Luùc naøy thuyeàn ñeán cöûa Qua chaâu roài chuyeån vaøo soâng Tröôøng Giang. Thaïch Phaù Thieân bò ñieåm ñeán taùm chín choã huyeät ñaïo trong ngöôøi. Con thuyeàn vaøo soâng Tröôøng Giang roài, Baïch Vaïn Kieám noùi: -Thuyeàn chuû! Ngöôi cöù xuoâi doøng maø cho thuyeàn ñi. Ñaây ta coøn naêm laïng baïc ñeå traû theâm cho. Chuû thuyeàn möøng rôõ khoân xieát noùi: -Ña taï khaùch quan thöôûng cho raát haäu. Coù ñieàu con thuyeàn cuûa tieåu nhaân nhoû quaù khoâng choáng noåi vôùi soùng gioù giöõa soâng Tröôøng Giang, caàn phaûi ñi gaàn bôø môùi coù theå mieãn cöôõng xuoâi gioøng ñöôïc. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Vaäy thì theo ven bôø meù baéc maø xuoâi caøng hay. 216 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thuyeàn ñi ñöôïc hôn hai chuïc daëm, Baïch Vaïn Kieám thaáy treân bôø coù moät toaø coå mieáu töôøng vaøng lieàn ñöùng leân ñaàu thuyeàn huyùt moät tieáng saùo. Boãng nghe trong mieáu laäp töùc coù tieáng coøi ñaùp laïi. Baïch Vaïn Kieám baûo chuû thuyeàn: -AÙp thuyeàn vaøo bôø. Chuû thuyeàn cho aùp maïn caém saøo, toan baéc caàu thì Baïch Vaïn Kieám ñaõ caép Thaïch Phaù Thieân leân bôø roài. Chuû thuyeàn thaáy haén voït ñi nhö ngöôøi bieát bay thì kinh haõi ñöùng thoän maët ra. Baïch Vaïn Kieám vöøa nhaûy leân bôø thì möôøi maáy ngöôøi trong mieáu ñaõ noåi leân nhöõng tieáng hoan hoâ vang doäi, ñoàng thôøi chuùng voäi vaøng chaïy ra ñoùn tieáp. Nguyeân ñaây laø toaùn thöù hai boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn chaïy ra tieáp öùng. Moïi ngöôøi thaáy Baïch Vaïn Kieám caép moät chaøng thanh nieân maëc aùo gaám lieàn ñoàng thanh hoûi: -Baïch sö ca! Ngöôøi naøy laø... Baïch Vaïn Kieám lieäng Thaïch Phaù Thieân xuoáng ñaát töùc giaän noùi: -Caùc vò sö ñeä! Tieåu huynh may maø baét ñöôïc teân ñaàu toäi naøy. Chaúng leõ caùc vò khoâng nhaän ra gaõ ö? Moïi ngöôøi nhìn kyõ laïi Thaïch Phaù Thieân thì thaáy neùt maët chaøng cuõng hao hao gioáng nhö gaõ thieáu nieân Thaïch Trung Ngoïc ngaøy tröôùc ñaõ ôû thaønh Laêng Tieâu troán ñi. Moïi ngöôøi töùc giaän tôùi cöïc ñieåm. Ngöôøi thì phoùng chaân ñaù keû laïi nhoå nöôùc mieáng vaøo maët chaøng. Moät gaõ ñeä töû lôùn tuoåi noùi: -Chuùng vò huynh ñeä! Ñöøng ñaùnh gaõ bò thöông. Baïch sö ca côø ra ñaéc thaéng maõ ñaùo thaønh coâng, thieät laø ñaùng möøng! Baïch Vaïn Kieám laéc ñaàu noùi: -Tuy baét ñöôïc thaèng loûi naøy nhöng baûy vò sö ñeä, sö muoäi coøn bò giam haõm ôû beân ñòch thì choã thaéng khoâng ñuû ñeàn vaøo choã thaát baïi. Moïi ngöôøi vöøa noùi chuyeän vöøa ñi vaøo trong toaø mieáu nhoû. Ñaây laø mieáu thôø thoå ñòa ñaõ laâu ñôøi vaø boû hoang. Trong mieáu khoâng coù sö cuõng chaúng coù töï. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn thaáy nôi naøy vaéng veû khoâng bò quaáy nhieãu lieàn ñaët traïm lieân laïc taïi ñaây. Baïch Vaïn Kieám vaøo trong mieáu roài, boïn sö ñeä lieàn saép côm canh cho haén aên tröôùc roài seõ thöông nghò chöông trình haønh ñoäng. Tuy goïi laø thöông nghò nhöng thöïc ra Baïch Vaïn Kieám ñaõ saép keá hoaïch trong loøng roài. Haén noùi caâu gì thì boïn sö ñeä khoâng ai daùm dò nghò. Baïch Vaïn Kieám noùi: 217 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Chuùng ta ñaõ baét ñöôïc thaèng loûi naøy thì caàn sao ñöa gaõ veà thaønh Laêng Tieâu ngay ñeå chöôûng moân phaùt laïc. Baåy vò sö ñeä sö muoäi tuy bò haõm beân ñòch nhöng taùnh maïng nhaát ñònh khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi. Chaéc boïn bang chuùng bang Tröôøng Laïc chaúng daùm laøm khoù deã boïn ñaâu. Tröông sö ñeä, Vöông sö ñeä vaø Trieäu sö ñeä! Ba vò laø ngöôøi phöông nam neân ôû laïi thaønh Döông chaâu, hoaù trang ñi doø laø tin töùc. Caùc vò tuyø cô ñeå nghe ñoäng tónh baûy vò kia, nhöng chôù neân voïng ñoäng. Tröông, Vöông, Trieäu ba ngöôøi vaâng lôøi. Baïch Vaïn Kieám laïi noùi: -Uoâng Vaïn Döïc sö ñeä voõ coâng ñaõ cao cöôøng laïi taâm cô linh maãn. Vaäy ba vò lieân laïc vôùi y ñöôïc roài thì hoaøn toaøn nghe lôøi y daën baûo. Ñöøng töôûng mình nhaäp moân sôùm hôn y maø tranh hôi cho hö vieäc lôùn. Tröông, Vöông, Trieäu ba ngöôøi ñoái vôùi Baïch sö ca vaãn toû loøng kính sôï, lieàn vaâng daï luoân mieäng. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Chuùng ta neân xuoáng Giaang Nam roài haõy quay veà thaønh Laêng Tieâu. Loä trình naøy tuy xa hôn moät chuùt, nhöng ngöôøi bang Tröôøng Laïc quyeát khoâng khi naøo ngôø tôùi chuùng ta laïi theo con ñöôøng xa naøy. Trong loøng haén raát e sôï bang Tröôøng Laïc, maø haén cöù noùi thaúng ra khoâng giaáu dieám gì. Trôøi ñaõ xeá chieàu, Baïch Vaïn Kieám thôû daøi söôøn söôït noùi: -Chuyeán naøy chuùng ta töø thaønh Laêng Tieâu ñi xuoáng Trung Nguyeân tuy ñaõ thieâu huyû Huyeàn Toá trang, baét ñöôïc teân ñeä töû phaûn nghòch laø Thaïch Trung Ngoïc. Nhöng Toân chöõ hai vò sö ñeä bò uoång maïng, ngoaøi ra Caûnh sö ñeä cuøng moät boïn sö ñeä, sö muoäi bò baét giöõ vaøo tay ñòch thuû. Thöïc laø toån thöông ñeán nhueä khí baøn phaùi raát nhieàu! Xeùt cho cuøng chæ taïi Tieåu huynh khoâng bieát caùch thoáng laõnh anh em maø ra. Laõo tuoåi giaø nhaát laø Hoâ Dieân Vaïn Thieän noùi: -Baïch sö ca baùt taát phaûi töï traùch mình. Tình thöïc thì nguyeân nhaân chaân chính laø ôû choã voõ coâng anh em haõy coøn keùm coûi, khoâng luyeän ñöôïc ñeán nôi ñeán choán. Heát thaûy anh em tuy cuøng ñöôïc sö phuï truyeàn thuï voõ coâng, nhöng trong baûn moân tröø hai vò Phong sö ca vaø Baïch sö ca ra, coøn ñeàu môùi hoïc ñöôïc chuùt voõ beân ngoaøi cuûa sö moân, chöù chöa luyeän voõ coâng tinh thaâm cuûa boån phaùi. Laïi moät gaõ ñeä töû khaùc beùo troøn chuïc laø Vaên vaïn Phu leân tieáng: -Chuùng ta ôû thaønh Laêng Tieâu tyû thí vôùi nhau ñeàu töôûng mình laø gioûi. Deø ñaâu coù ra ngoaøi môùi bieát mình chöa vaøo ñaâu. Baïch sö ca! Chuùng ta chôø cho ñeán luùc trôøi toái môùi leân ñöôøng. Baây giôø khoâng coù vieäc gì, xin Baïch sö ca chæ ñieåm cho anh em maáy chieâu. Boïn sö ñeä cuõng noùi theo huøa, phuï hoaï vôùi gaõ beùo maäp. 218 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baïch Vaïn Kieám noùi: -Gia gia truyeàn thuï voõ coâng cho anh em, thöïc ra thì ñeàu moät loaït, ngöôøi khoâng thieân tö ai chuùt naøo. Caùc vò ñaõ thaáy Phong sö ca khoå coâng reøn luyeän hôn ta nhieàu, neân baûn laõnh y coøn ôû treân ta. Vaên Vaïn Phu noùi: -Sö phuï raát coâng baèng, tuyeät khoâng coù yù thieân tö. Ñoù laø moät ñieàu ai cuõng coâng nhaän. Tieåu ñeä chæ haän mình tö chaát ngu muoäi khoâng lónh hoäi ñöôïc heát moïi yeáu quyeát. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Ñöôïc roài! Töø ñaây veà thaønh Laêng Tieâu doïc ñöôøng chöa chaéc ñaõ ñöôïc thaùi bình voâ söï. Vaäy hoïc theâm ñöôïc chieâu kieám phaùp naøo thì löïc löôïng chuùn g ta cuõng huøng haäu theâm ñöôïc moät phaàn. Hoâ Dieân sö ñeä! Vaên sö ñeä! Hai vò sö ñeä ra chieâu ñi. Trieäu sö ñeä! Vöông sö ñeä! caùc vò ra beân ngoaøi canh chöøng. Neáu coù thaáy gì khaùc laï thì laäp töùc thoâng baùo ngay. Trieäu, Vöông hai gaõ thaáy caùc vò sö ñeä ñöôïc Baïch sö ca chæ ñieåm kieám phaùp cho nghó raèng boïn hoï ñöôïc cô duyeân may maén voâ cuøng. Coøn hoï phaûi ñi gaùc ngoaøi neân trong loøng khoâng vui, nhöng cuõng chaúng daùm traùi leänh sö ca. Hai ngöôøi ñaønh riu ríu vaâng lôøi, laät ñaät ra ngoaøi ngay. Hoâ Dieân Vaïn Thieän cuøng Vaên vaïn Phu phaán khôûi tinh thaàn caàm tröôøng kieám ra traän. Vaên vaïn Phu laø sö ñeä ñöùng ôû phía döôùi, gaõ caát tieáng hoâ. -Xin môøi Hoâ Dieân sö ca! Hoâ Dieân Vaïn Thieän ñaûo ngöôïc hoa kieám ra ngoaøi hai tay chaép laïi höôùng veà Baïch Vaïn Kieám noùi: -Kính xin Baïch sö ca chæ ñieåm cho! Baïch Vaïn Kieám gaät ñaàu. Hoâ Dieân Vaïn Thieän ñoät nhieân xoay muõi kieám laïi ñaâm xeùo vaøo vai beân taû Vaên Vaïn Phu. Ñoù chính laø chieâu "Laõo chæ hoaønh taø" trong Tuyeát Sôn kieám phaùp. Nguyeân thaønh Laêng Tieâu caû trong laãn ngoaøi ñeàu troàng ñaày hoa mai. Ngaøy tröôùc toå sö phaùi naøy saùng cheá ra kieám phaùp raát thích hoa mai neân trong kieám phaùp cuõng phoå laãn loän nhöõng hình hoa mai, nhò nhò mai, caønh mai, nhaùnh mai vaøo raát nhieàu. Nhöõng chieâu thöùc ñuû caû nhanh, chaäm ung dung. Trong caây mai laáy caønh nhaùnh khoâ khan gaày guoäc, taøn taï, laøm quí. Hoa mai nhö mai thì ai coøn ôû choã daøy caønh nhieàu hoa hôn. Vì theá maø Hoâ Dieân Vaïn Thieän cuøng Vaên Vaïn Phu hai ngöôøi duøng tröôøng kieám giao thuû, coù luùc nghieâm troïng nhö nuùi, coù luùc kieám ñieàm raát ñaày. Nhöõng tö theá hoa 219 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung tuyeát tung bay, gioù baác rít leân veo veùo laïi laøm cho caây mai lay chuyeån, troâng raát ñeïp maét. Thaïch Phaù Thieân töø luùc bò Baïch Vaïn Kieám baét ñöôïc roài sau laïi bò ñieåm huyeät. Baây giôø chaøng bò quaêng vaøo moät xoù chaúng ai nhìn nhoõi gì ñeán. Chaøng caûm thaáy buïng ñaõ ñoùi meo, cô hoà khoâng nhòn ñöôïc nöõa. Ñang luùc chaøng chaùn naûn traêm beà lieàn ngoù coi Hoâ Dieân Vaïn Thieän vaø Vaên Vaïn Phu hai ngöôøi chieát giaûi kieám phaùp. Noäi coâng chaøng ñaõ luyeän ñeán möïc raát tinh thaâm, song veà quyeàn thuaät vaø kieám phaùp thì chaøng chaúng bieát tí gì. Nhöng voõ coâng phaûi laáy noäi löïc laøm caên baûn, coøn quyeàn thuaät kieám phaùp chaúng qua laø nhöõng vaän duïng phaùt huy noäi löïc maø thoâi. Thuôû nhoû Thaïch Phaù Thieân ñaõ quen saên choàn ñuoåi thoû thaân theå cöïc kyø mau leï. Nhaát laø sau khi luyeän xong moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng, thì nhöõng tay cao thuû vaøo haïng nhaát trong voõ laâm hieän nay nhö Boái Haûi Thaïch, Taï Yeân Khaùch cuõng coøn thua chaøng xa. Thaïch Phaù Thieân ñeå maét nhìn Hoâ Dieân Vaïn Thieän cuøng Vaên vaïn Phu tyû ñaáu vôùi nhau. Hai ngöôøi phoùng kieám qua laïi, coâng thuû tieán thoaùi raát laø tinh dieäu. Chaøng theo doõi moät luùc roài ñaâm ra caûm thaáy thích thuù. Chaøng laïi xem moät luùc nöõa thaáy hai ngöôøi caàm hai thanh tröôøng kieám ñaâm tôùi chaúng khaùc con nít giôõn chôi. Roõ raøng chæ caàn ñöa theâm veà phía tröôùc moät chuùt ñaâm truùng ñoái phöông. Nhöng luoàng löïc ñaïo heát roài ñoät nhieân ngöøng laïi. Theá laø noäi coâng thieáu maát moät chuùt. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Boïn sö huynh sö ñeä hoï luyeän kieám. Chöù khoâng phaûi ñaùnh nhau thaät söï neân hoï khoâng duøng heát söùc. Boãng nghe Baïch Vaïn Kieám quaùt to: -Döøng laïi ñaõ! Roài haén töø töø ñi vaøo trong ñieän. Haén ñoùn laáy thanh tröôøng kieám trong tay Hoâ Dieân Vaïn Thieän noùi: -Nhaùt kieám chæ ñöa theâm veà phía tröôùc hai taác laø thaéng roài. Thaïch Phaù Thieân nghe Baïch Vaïn Kieám noùi vaäy thì möøng thaàm trong buïng. Chaøng nghó thaàm: -OÂng Baïch sö ca noùi ñuùng laém. Nhaùt kieám ñoù maø ñaåy theâm moät luùc veà phía tröôùc ñoä hai taác laø thaéng roài. Coøn vò keâu baèng Hoâ DIeân sö ñeä kia sao laïi khoâng coá yù ñaâm theâm chuùt nöõa. Boãng nghe Hoâ Dieân Vaïn Thieän gaät ñaàu noùi: -Baïch sö ca chæ daãn nhö vaäy laø ñuùng laém. Coù nhieàu chieâu phoøng xa maõng maõng naøy môùi ñöa ñöôïc tôùi ñoù thì noäi löïc tieåu ñeä ñaõ heát roài khoâng taøi naøo ñaâm theâm veà phía tröôùc nöûa taác nöõa. 220 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baïch Vaïn Kieám tuûm tæm cöôøi noùi: -Muoán cho noäi löïc tinh thaâm khoâng phaûi laø coâng trình moät sôùm moät chieàu thaønh töïu. Nhöõng bí quyeát veà noäi coâng maø tieåu huynh ñaây ñaõ bieát cuõng chaúng khaùc gì ñieàu sôû hoïc cuûa caùc vò sö huynh sö ñeä. Nhöng noäi löïc khoâng ñuû thì coù theå duøng kieám phaùp ñeå boå sung vaøo choã khieám khuyeát ñoù. Tình thöïc maø noùi thì noäi löïc cuûa baûn phaùi vò taát ñaõ coù gì ñaëc bieät hôn ngöôøi. So vôùi caùc phaùi Thieáu laâm, Voõ Ñöông, Nga mi, Coâng Luaân tuy noùi laø moãi phaùi coù moät thöù sôû tröôøng rieâng, caùi ñoù coøn tuyø ôû thôøi kyø saùng laäp moân phaùi tröôùc hay sau, laâu hay choùng. Baûn phaùi so vôùi caùc phaùi lôùn coøn keùm ñeán maáy traêm naêm. Nhöng kieám phaùp cuûa baûn phaùi kyø dieäu thì coù theå töï haøo laø voâ song ñöùng vaøo haøng ñeä nhaát Voõ Laâm. Vaäy caùc vò sö ñeä ñeán luùc laém ñòch chæ neâu phaùt huy choã sôû tröôøng cuûa mình ñeå ñaùnh vaøo choã sôû ñoaûn cuûa ñòch maø khoâng neân tæ ñaáu noäi löïc vôùi ngöôøi. Noùi ruùt laïi maø mình chæ coù theå troâng vaøo bieán chieâu tinh vi ñeå thuû thaéng. Boïn sö ñeä ñeàu gaät ñaàu nghó buïng: -Lôøi noùi cuûa Baïch sö ca quaû laø nhöõng yeáu quyeát ñích ñaùng. Nguyeân chuû thaønh Laêng Tieâu, chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø Uy ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi töø thuôû nhoû ñaõ gaëp ñöôïc cô duyeân may maén laïi uoáng linh döôïc neân noäi löïc tieán boä khaùc thöôøng. Luùc laõo coøn laø thanh nieân cuõng coù theå choáng ñöôïc vôùi ngöôøi ñaõ reøn luyeän saùu baûy chuïc naêm coâng löïc. Keå ra veà noäi löïc phaùi Tuyeát Son khoâng baèng caùc phaùi khaùc nhöng Baïch Töï Taïi theo moät ñöôøng loái khaùc ruùt ngaén thaønh ra noäi löïc coøn cao hôn caû nhöõng tay cao thuû phaùi Thieáu Laâm vaø phaùi Voõ Ñöôøng. Nhöng thöù linh ñan dieäu döôïc naøy chæ ngaãu nhieân maø gaëp chöù khoâng phaûi caàu maø ñöôïc. Noäi löïc Baïch Töï Taïi tuy thaâm haäu nhöng boïn ñeä töû cuûa laõo thì haõy coøn khieám khuyeát nhieàu. Uy Ñöùc tieân sinh laø ngöôøi töï cöôøng hieáu thaéng, neân khoâng bao giôø laõo noùi cho ñeä töû hay choã sôû ñoaûn cuûa baûn moân. Boïn ñeä töû ñoùng cöûa ôû trong thaùnh Laêng Tieâu ñaõ töôûng mình gioûi nhaát thieân haï. Sö phuï ñaõ khoâng noùi roõ vaán ñeà, neân moân ñoà töôûng noäi ngoaïi coâng ñaõ ñaït tôùi möùc ñöùng ñaàu voõ laâm hieän nay. Chuyeán naøy hoï keùo xuoáng Trung Nguyeân, luoân maáy phen bò thaát lôïi, Baïch Vaïn Kieám vaïch traàn söï thaät baây giôø moïi ngöôøi môùi tænh ngoä. Baïch Vaïn Kieám ñem töøng chieâu töøng thöùc veà Tuyeát Sôn Kieám phaùp chæ daàn raønh maïch nhöõng choã tinh dieäu bieán hoaù, laïi chæ ñieåm cho hoï veà caùch phaùt huy nhöõn g chieâu phaùp kyø dieäu. Hoâ Dieân Vaïn Thieän cuøng Vaên vaïn phu phaân tích chieâu thöùc roài laïi ñeán hai teân sö ñeä khaùc. 221 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Sau khi caû saùu teân ñaàu tyû ñaáu roài, Baïch Vaïn Kieám sai Hoâ Dieân Vaïn Thieän vaø Vaên Vaïn Phu hai ngöôøi ra canh gaùc beân ngoaøi ñeå thay cho hai gaõ Trieäu, Vöông veà luyeän taäp. Moïi ngöôøi theâm moät phen lòch duyeät, hoï ñaõ hieåu thaáu laø chæ moät chieâu kieám phaùp hay dôû laø coù theå ñöa ngöôøi ñeán choã soáng hay cheát, neân ai naáy ñeàu ngöng thaàn chuù yù theo roõi töøng ly töøng tyù, khoâng gioáng nhö khi luyeän kieám taïi thaønh Laêng Tieâu. Moïi ngöôøi moãi laàn phaân tích chieâu thöùc roài caùch xöû duïng kieám phaùp töông töï nhö nhau. Thaïch Phaù Thieân voán laø ngöôøi thoâng minh, nhaát laø veà caên baûn noäi löïc thì laïi caøng thaâm haäu khaùc thöôøng. Hôn nöõa Baïch Vaïn Kieám heát söùc chæ daãn baûy möôi hai chieâu cuûa kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn, dieãn ñeán nhöõng teân ñeä töû thöù baûy thöù taùm thì chaøng ñaõ hieåu caû. Tuy nhieân veà teân goïi caùc chieâu thöùc thì chaøng chæ nhôù loõm boõm. Nhöõng choã tinh dieäu bieán hoaù chaøng cuõng khoâng theå trong moät luùc maø lónh hoäi ñöôïc heát. Khi ñoái phöông ra moät chieâu kieám phaûi ñoùn theá naøo, phaûn kích laøm sao. Theo chaøng töôûng töôïng thì khoâng hôïp vôùi kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn. Vaû laïi nhöõng kieám phaùp chaøng nghó ra so vôùi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn coøn cao minh hôn nhieàu. Sau khi Baïch Vaïn Kieám chæ ñieåm cho caùc sö ñeä thì laïi gioáng nhö söï töôûng töôïng cuûa Thaïch Phaù Thieân. Coù luùc Thaïch Phaù Thieân nghó ra so vôùi ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn thì vuïng veà hôn, maø ñeä töû phaùi Tuyeát sôn xöû chieâu tinh ñieäu hôn chaøng. Baïch Vaïn Kieám chæ ñieåm tieán boä hôn moät taàng thì chaøng laïi tieán hôn moät chieâu. oOo 222 Typed by COI http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2