Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 25

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

100
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 25

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM BAÏCH SÖ PHOÙ SO GÖÔM HUYEÀN TOÁ KIEÁM Moïi ngöôøi ñeå heát taâm thaàn vaøo vieäc hoïc kieám. Keû hoïc queân meät, ngöôøi coi cuõng queân ñoùi cho ñeán khi caû möôøi hai teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn tæ thí heát caû roài. Saùu ñoâi ñeä töû dieãn ñi dieãn laïi nhöõng chieâu thöùc ñeán taùm chín laàn neân Thaïch Phaù Thieân trong loøng möôøi phaàn ghi nhôù ñöôïc taùm chín. Chaøng ngaàm laáy laøm laï töï hoûi: -Boïn ngöôøi naøy luyeän laâu laø theá maø sao luùc xöû kieám haõy coøn sai traät nhö vaäy? Roõ raøng nhöõng phöông phaùp deã daøng maø boïn hoï cuõng khoâng nghó ra. Chaøng coù bieát ñaâu raèng mình ñaõ hoïc ñöôïc moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng laø thöù noäi coâng tuyeät ñænh cuûa phaùi Thieáu Laâm. Thöïc ra phaùi Thieáu Laâm laø moät phaùi daãn ñaàu veà nhöõng moân voõ hoïc raát cao thaâm. Trong buïng chaøng coi nhöõng quyeàn chieâu kieám phaùp chaúng khaùc gì leân nuùi Thaùi sôn maø coi thieân haï laø nhoû. Nhöõng goø nuùi taàm thöôøng dó nhieân laø khoâng. Thaïch Phaù Thieân coøn ñang ngaãm nghó boãng nghe Baïch Vaïn Kieám buoâng moät tieáng thôû daøi. Boïn sö ñeä phaùi Tuyeát Sôn ngô ngaùc nhìn nhau. Chuùng khoâng hieåu vì leõ gì maø Baïch sö ca laïi quaêng kieám thôû daøi. Boãng thaáy Baïch Vaïn Kieám ñöa maét nhìn Thaïch Phaù Thieân ñang ngoài töïa coät, haén veû maët buoàn phieàn, mieäng laåm baåm: -Thaèng loûi naøy nhaäp moân phaùi ta môùi trong vong hai ba naêm ngaén nguûi maø ñaõ lónh hoäi ñeán choã tinh dieäu veà voõ coâng baûn phaùi, so vôùi caùc vò sö baù sö thuùc luyeän taäp hang möôøi naêm hay hôn möôøi naêm haõy coøn tinh thaâm hôn. Tuy coâng löïc gaõ khoâng baèng maø cô bieán thì laïi hôn nhieàu. Kieám phaùp baûn phaùi laáy söï cô linh bieán hoaù laøm hôn neân Phong sö ca thaáy gaõ nhö vaäy dó nhieân laáy laøm ñaéc yù, maø chöôûng moân ñoái vôùi gaõ cuõng nhìn baèng con maét xanh. Caùc vò ñaõ kyø voïng ôû nôi gaõ laøm raïng rôõ cho moân phaùi. Nhöng hôõi ôi... hôõi oâi ... Haén thôû daøi luoân maáy tieáng, veû hoái tieác loä ra ngoaøi maët. Ta neân bieát raèng Khí haøn taây baéc ñaõ voõ coâng cao thaâm maø kieán thöùc cuõng hôn ngöôøi moät böïc. Baây giôø haén luyeän cho möôøi hai vò sö ñeä naøy tö chaát taàm thöôøng, vaø choïn trong boïn hoï moät ngöôøi thöøa keá. Ñaùng tieác Thaïch trung Ngoïc, moät nhaân vaät löïa trong haøng ngaøn vaïn ngöôøi cuõng khoâng ñöôïc moät teân ñeä töû naøo coù tö caùch nhö gaõ, thì gaõ laïi khoâng chòu hoïc laáy ñieàu hay. Vöøa roài haén ñeå heát taâm thaàn vaøo chuyeän reøn luyeän kieám phaùp bieán aûo neân laõng queân ñi moät luùc moái thuø haän cuûa sö moân. Caùi sæ nhuïc cuûa sö moân baây giôø laïi laøm cho haén ñau loøng. 223 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân thaáy Baïch Vaïn Kieám ñöa maét ngoù mình vaãn toû tình yù raát thöông tieác, nhöng chaøng khoâng hieåu roõ thaâm yù cuûa haén, loøn g chaøng xieát bao caûm ñoäng. Chaøng ngaám ngaàm ñoái vôùi haén moät moái caûm tình saâu xa. Toaø mieáu thoå ñòa nhoû beù trôû laïi yeân tónh khoâng moät tieáng ñoäng. Moät luùc sau, Baïch Vaïn Kieám kheû ñieåm chaân phaûi xuoáng ñaát. Thanh kieám ñoät nhieân voït leân töï nhaûy vaøo trong tay haén. Haén caàm kieám roài töø töø böôùc ra giöõa saân lôùn tieáng doõng daïc hoûi: -Caùc haï laø cao nhaân phöông naøo giaù laâm ? Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát sôn töï hoûi: -Nhöõng tay cao thuû bang Tröôøng Laïc ñuoåi ñeán nôi roài ! Khoâng hieåu sao Hoâ Dieân Vaïn Thieän cuøng Vaên Vaïn Phu hai ngöôøi ôû ngoaøi canh gaùc maø khoâng leân tieáng baùo ñoäng. Ngöôøi môùi ñeán naøy tuyeät khoâng coù moät tieáng ñoäng maø sao Baïch sö ca mình laïi bieát ? Moïi ngöôøi ñang hoài hoäp kinh nghi, boãng nghe moät tieáng voã tay nheø nheï, trong saân ñaõ theâm hai ngöôøi ñaøn oâng maëc toaøn ñoà ñen, coøn ngöôøi moät ngöôøi laø ñaøn baø laïi maëc toaøn ñoà traéng. Hai ngöôøi cuøng löng ñeo tröôøng kieám. Thanh kieám cuûa ngöôøi ñaøn oâng buoäc daûi ñen coøn thanh kieám cuûa ngöôøi ñaøn baø laïi phaát phô daây thao traéng baïch. Hai ngöôøi nhaûy xuoáng chæ phaùt ra moät tieáng ñoäng raát kheõ. Hai ngöôøi naøy ñeàu coù veû anh huøng laåm lieät, ai troâng thaáy cuõng phaûi hoài hoäp. Baïch Vaïn Kieám quay ngöôïc thanh kieám laïi chaép tay doõng daïc noùi: -Teù ra laø hai oâng baø Trang chuùa Huyeàn Toá trang giaù laâm. Hai ngöôøi vöøa nhaûy xuoáng chính laø Huyeàn Toá trang chuùa Thaïch Thanh cuøng vôï laø Maãn Nhu. Thaïch Thanh thoaùng loä nuï cöôøi treân moâi, khoanh tay ñaùp leã noùi: -Baïch sö huynh giaù laâm teä trang maø ngu phu phuï chöa ñöôïc heát tình ñòa chuû trong loøng raát laáy laøm aùy naùy. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñaõ gaëp vôï choàng Thaïch Thanh taïi Haàu Giaùm Taäp. Nhöng hoï ñeàu bò giöõ ôû Toång ñaøn bang Tröôøng laïc. Boïn ngöôøi naøy ñeàu chöa bieát maët vôï choàng Thaïch Thanh. Baây giôø nghe noùi hai ngöôøi tôùi ñaây thì trong loøng khoâng khoûi baên khoaên töï nghó: -Boïn mình ñaõ thieâu huûy Huyeàn Toá trang, chaúng hieåu hoï ñaõ bieát chöa ? Khoâng ngôø Baïch Vaïn Kieám noùi ngay: -Coøn taïi haï töø Taây vöïc tôùi ñaây laø vì vieäc ñi tìm leänh lang. Leänh lang chaúng tìm ñöôïc, taïi haï noùng giaän thieâu huûy quyù trang roài. Neùt maët Thaïch Thanh khoân g bieán ñoåi chuùtn aøo. Y noùi: 224 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Teä trang luùc kieán taïo neân cuõng chaúng coù gì ñeïp ñeõ. Baïch sö huynh ñaõ khoâng thuaän maét maø cho môù löûa caøng hay. Taïi haï ña taï sö huynh ñaõ nöông tay ñuoåi heát boïn gia ñinh beân ngoaøi. Caû ñeán con gaø con choù cuõng khoâng bò ñoát cheát, ñuû bieát taám loøng sö huynh raát nhaân haäu. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Gia ñinh boäc phuï quyù trang chaúng coù ñieàu chi maïo phaïm khi naøo taïi haï daùm maïo muoäi gieát ngöôøi. Sao Thaïch trang chuùa coøn noùi lôøi töø taï ? Thaïch Thanh noùi: -Quaàn huøng phaùi Tuyeát Sôn ñoái vôùi nhuïc nhi heát loøng thöông yeâu. Ñaùng giaän thaèng nhoû khoâng hoïc laáy caùi hay ñeå phuï loøng Baïch laõo tieàn boái cuøng Phong sö huynh. Baïch sö huynh ñaõ moät phen nhaân haäu, ngu phu phuï chaúng nhöõng caûm kích voâ cuøng maø töï laáy laøm xaáu hoå. Baïch laõo tieàn boái vaãn ñöôïc an haûo ñaáychöù ? baïch phu nhaân coù ñöôïc khang kieän khoâng ? Thaïch Thanh noùi tôùi ñaây lieàn cuøng Maãn Nhu ra chieàu kính caån ñeå toû yù kinh troïng nhö ñaõ vaán an chính song thaân mình vaäy. Baïch Vaïn Kieám cuõng khom löng thi leã noùi: -Gia phuï nhôø phöôùc aám vaãn ñöôïc khang cöôøng. Coøn gia maãu vì chuyeän leänh lang ñeâm ngaøy loä veû lo buoàn. Thaïch Thanh noùi: -Laõo phu nhaân voõ coâng tinh thaâm ñaïo cao ñöùc troïng, moät ñôøi laøm vieäc thieän. Baàm ngoùn tay maø tính thì treân choán giang hoà ai cuõng kính ngöôõng. Chuyeán naøy laõo phu nhaân ra ngoaøi ñi chôi moät chuyeán ñeå tieâu tan loøng saàu muoän thì ngoïc theå chaéc chaén seõ trôû laïi khang cöôøng. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Ña taï trang chuùa ban cho nhöõng lôøi vaøng ngoïc, taïi haï cuõng mong ñöôïc nhö vaäy. Coù ñieàu gia maãu giaø caû tuoåi cao, giang hoà daøy daïn phong söông. Ñaïo laøm con chaúng khoûi baên khoaên lo laéng. Thaïch Thanh noùi: -Ñoù laø loøng hieáu thaûo cuûa Baïch sö huynh. Ñaïo laøm con hieáu thuaän vôùi song thaân, baäc laøm cha meï lo laéng cho con caùi laø thöôøng tình cuûa con ngöôøi. Keû laøm con duø coù haønh vi toäi loãi thì ngöôøi laøm cha meï ngoaøi söï ñau loøng chæ coøn caùch ñem veà tröøng trò gaét gao, chöù chaúng bieát laøm theá naøo hôn ñöôïc. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Thaïch trang chuùa laø baäc anh huøng nghóa hieäp ñöôïc caùc baïn voõ laâm ngöôõng moä. Taïi haï coøn nhôù trong nhaø ñaïi saûnh Huyeàn Toá trang coù treo taá, bieån boán chöõ lôùn “Haéc baïch phaân minh”. Coù ñuùng theá khoâng ? Thaïch Thanh ñaùp: 225 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Coù theá ! Nhöng khoâng bieát hieän giôø taám bieån naøy bieán ñaâu maát roài. Baïch Vaïn Kieám kinh ngaïc, nhöng haén bình tænh laïi ngay ñaùp: -Taïi haï ñoát chaùy roài. Thaïch Thanh noùi: -Phaûi laém ! Nhuïc nhi ñaõ ñeán baùi laïy xin laøm moân haï phaùi Tuyeát Sôn, neáu gaõ phaïm vaøo moân quy quyù phaùi, ñöông nhieân gaõ ñöôïc sö tröôûng quyù phaùi tröøng trò. Duø ñaùnh duø gieát, keû laøm cha meï cuõng khoâng ñöôïc quyeàn hoûi tôùi. Ñoù laø leà luaät cuûa voõ laâm. Ngaøy ngu phu phuï ôû Haàu Giaùm taäp ñaõ trao laïi hai thanh Haéc Baïch song kieám vaøo tay quyù phaùi vaø noùi roõ laø khi naøo aùp giaûi nhuïc nhi tôùi thaønh Laêng Tieâu seõ ñoåi laïi hai thanh kieám ñoù. Vuï naøy quaû co thaät. Baïch Vaïn Kieám cuøng boïn Caûnh Vaïn Chung, Kha Vaïn Quaân ñaõ bieát roõ vuï naøy. Hoï coøn bieát raèng Haéc Baïch ñaõ bò ngöôøi cöôùp maát ôû doïc ñöôøng. Ngöôøi ñoaït kieám chaéc laø nhaân vaät maø voõ laâm nghe ñeán danh hieäu ñaõ phaûi chaâu maøy, töùc laø ma Thieân cö só Taï Yeân Khaùch. Baây giôø, Baïch Vaïn Kieám nghe Thaïch Thanh nhaéc ñeán caëp song kieám naøy thì maët khoâng khoûi öûng ñoû. Haén noùi: -Ñuùng theá ! Toân kikeám hieän khoâng coù ôû ñaây. Sau naøy boïn taïi haï seõ ñöa tôùi quyù xöù phuïng hoaøn. Thaïch Thanh cöôøi ha haû noùi: -Baïch sö huynh noùi vaäychaúng hoùa ra coi reû Thaïch moã laém ö ? Caùc vò hieän ñaõ baét giöõ nhuïc nhi laïi caàm giöõ luoân caû khí giôùi cuûa vôï choàng Thaïch moã khoâng chòu hoaøn laïi. Taïi haï khoâng hieåu trong leå luaät voõ laâm coù khoaûn naøy chaêng ? Baïch Vaïn Kieám hoûi: -Theo yù kieán Thaïch trang chuùa thì neân theá naøo ? Thaïch Thanh ñaùp: -Baäc ñaïi tröôïng phu ñaõ noùi ra moät lôøi thì duø boán ngöïa cuõng khoâng ñuoåi baét laïi ñöôïc. Taïi haï thieát töôûng trong hai ñöôøng Baïch sö huynh neân choïn laáy moät: giöõ nhuïc nhi thì ñöøng giöõ kieám, giöõ kieám thì d0öøng giöõ ngöôøi. Baïch Vaïn Kieám voán laø moät nhaân vaät loãi laïc, noåi tieáng. Haéc Baïch song kieám ôû trong tay baûn phaùi maø ñeå maát ñi thì ñoái vôùi Thaïch Thanh haén khoâng khoûi hoå theïn. Ñaùng lyù ra haén khoâng theå caõi chaøy caõi coái, gaây thaønh cuoäc ñaáu khaåu môùi phaûi. Nhönghaén cuøng boïng Caûnh Vaïn Chung thöông nghò, nghi ngôø laø coù theå Thaïch Thanh ngaám ngaàm caáu keát vôùi Taï Yeân Khaùch ra tay cöôùp laïi. Huoáng chi Thaïch Trung Ngoïc ñaõ laøm maát ñöùa con gaùi yeâu quyù ñoäc nhaát cuûa haén, haén ñaõ baét ñöôïc keû phaïm toäi, khi naøo vì moät caâu noùi maø chòu giao traû ngay bao giôø ? Haén lieàn nghieán raêng ñaùp: 226 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Vieäc naøy taïi haï khoâng theå töï chuyeân ñöôïc, mong raèng Thaïch trang chuùa nguyeân löôïng cho. Coønm caëp kieám cuûa hieàn khang leä thì Baïch Vaïn Kieám naøy xin laõnh traùch nhieäm laø seõ phuïng hoaøn. Neáu Baïch moã khoâng ñuû taøi giao hoaøn Haéc Baïch song kieám thì seõ xin ñeán tröôùc quyù trang caét caùi ñaàu taï toäi. Caâu noùi cuûa Baïch Vaïn Kieám chaéc chaén nhö ñinh ñoùng coät khieán cho Thaïch Thanh khoâng coøn noùi vaøo ñaâu ñöôïc. Vôï choàng Thaïch Thanh bieát ñòa vò haén trong voõ laâm raát cao, haén ñaõ noùi caâu gì taát phaûi thöïc haønh. Nhaát laø haén ñem caû tínhmaïng ra ñeå ñeàn caëp kieám thì chaúng theå khoâng tin ñöôïc. Nhöng hai ngöôøi thaáy ñöùa con yeâu ñoäc nhaát cuûa mình naèm döôùi ñaát dô daùy voâ cuøng thì trong loøng laïi ñau xoùt, maø khoâng bieát laøm caùch naøo ñeå cöùu gaõ ñem veà. Maãn Nhu tieán vaøo meù trong ñieän, caëp maét ñaêm ñaêm nhìn Thaïch Phaù Thieân khoâng dôøi. Naøng ñau loøng cô hoà sa leä. Baïch Vaïn Kieám muoán noùi gì thì noùi naøng cuõng khoâng ñeå yù. Baát luaän vieäc gì naøng cuõng nghe theo chuû tröông cuûa lang quaân. Vì vaäy maø naøng cöù ñöùng beân Thaïch Thanh, thuûy chung khoâng noùi caâu naøo. Thaïch Thanh noùi: -Baïch sö huynh thieät quaù naëng lôøi. Caëp kieám cuûa ngu phu phuï phoûng ñaùng laø bao ? Khi naøo taïi haï daùm ñöa noù ra so bì vôùi taám thaân ngaøn vaøng cuûa sö huynh ? Coù ñieàu chuùng ta ñaõ laø nhöõng ngöôøi boân taåu giang hoâ thì vieäc gì cuõng khoâng daùm boû qua hai chöõ lyù. Kieám phaùp cuûa phaùi Tuyeát Sôn daãu cao cöôøng, nhaân taøi daãu ñoâng cuõng chaúng neân yû kieám laïi giöõ ngöôøi nhö vaäy coù hôïp lyù khoâng ? baïch sö huynh ! Böõa nay ngu phu phuï muoán ñem thaèng nhoû veà. Thaïch Thanh vöøa noùi döùt caâu thì vai beân traùi kheû chuyeån ñoäng. Ñoù laø moät caùch ra hieäu cho baø vôï ruùt kieám ra. Haøo quang laáp loaùng tröôùc maét moïi ngöôøi. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ñaõ phoùng klieám nhaèm tröôùc ngöïc Baïch Vaïn Kieám ñaâm tôùi. Hai thanh kieám ñöatôùi coøn caùch Baïch Vaïn Kieám khoâng ñaày moät thöôùc thì ñoät nhieân ngöøng laïi khoâng nhuùc nhích. Thaïch Thanh noùi: -Xin môøi Baïch sö huynh ! Vôï choàng y quaû nhieân vaãn giöõ oai phong cuûa haøng danh gia, khoâng chòu haï thuû moät caùch ñoät ngoät. Neáu Baïch Vaïn Kieám khoâng ruùt kieám ñoùn ñôõ thì Huyeàn Toá song kieám khoâng ñaâm veà phía tröôùc nöõa. Baïch Vaïn Kieám chuù yù nhìn muõi kieám troû veà phía mình tieán leân nöûa böôùc. Thaïch Thanh, Maãn Nhu tay kieám luøi laïi moät chuùt nhöng cuõng coøn gaàn ngöïc Baïch Vaïn Kieám chöøng moät thöôùc. 227 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baïch Vaïn Kieám ñoät nhieân luøi laïi moät böôùc. Giöõa luùc vôï choàng Thaïch Thanh vung kieám ra ñaõ nghe thaáy hai tieáng leng keng. Baïch Vaïn Kieám ñaõ vung kieám phaûn kích. Ba thanh tröôøng kieám tung leân moät caùi thaønh ba ñoùa hoa. Thaïch Thanh nguyeân tröôùc söû duïng thanh tröôøng kieám saéc ñen, luùc naøy y söû duïng caây Thanh cöông kieám saéc xanh leø laáp loaùng. Ba thanh tröôøng kieám ñuïng nhau khaép trong ñieän tuoân ra moät thöù hôi laïnh. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn vaãn khaâm phuïc kieám phaùp cuûa Baïch sö ca. hoï ñeàu nghó trong buïng: “Duø Baïch sö ca coù phaûi moät ngöôøi choïi vôùi hai, nhöng cuõng naém chaéc ñöôïc phaàn thaéng”. Moïi ngöôøi ñeàu caàm kieám trong tay ñöùng töïa vaøo töôøng chaêmchuù theo doõi cuoäc ñaáu. Luùc ñaàu hai vôï choàng Thaïch Thanh Maãn Nhu chia nhau ra hôïp kích moãi ngöôøi moät chieâu vaø ñeàu laø nhöõng chieâu tuyeät dieäu. Khi ñaùnh ñöôïc saùu baûy chuïc chieâu, hai ngöôøi caøng phoùng chieâu mau leï hôn, khoâng nhìn roõ kieám chieâu nöõa. Baïch Vaïn Kieám vaãn thi trieån baûymöôi hai ñöôøng “Tuyeát Sôn kieám phaùp”. Haén luyeän taäp ñaõ raát thaønh thuïc, tuy troâng bình thöôøng chaúng coù chi kyø dò. Deø ñaâu haén choïi vôùi nhöõng kieám chieâu tuyeät dieäu cuûa vôï choàng Thaïch Thanh vöøa coâng vöøa thuû, nguyeân moät chieâu kieám phaùp tuy chaúng coù chi kyø dò maø ôû trong tay haén phoùng ra cuõng coù moät uy löïc raát maõnh lieät. Trong ñaïi ñieän toøa mieáu thoå ñòa chæ thaép coù moät caùi ñeøn caày, aùnh saùng vaøng lôït aûm ñaïm. Boùng ba ngöôøi xoay chuyeån pha laån vôùi aùnh ba luoàng kieám quang khieán cho moïi ngöôøi troâng hoa caû maét, ai cuõng run leân vì trong loøng hoài hoäp tröôùc tình traïng voâ cuøng nguy hieåm. Nhieàu chieâu kieám chæ khe chöøng sôïi toùc laø coù theå xaûy ra maùu chaûy chan chöùa ngay tröôùc thaàn ñieän. Kieám quang pha laån vôùi aùnh ñeøn caày chieáu vaøo maët ba ngöôøi khi toû khi môø. Ba ngöôøi ñeàu laø nhöõng ñaïi haønh gia veà kieám phaùp vaø ñeàu ñem toaøn löïc ra maø chieán ñaáu, song veû maët moãi ngöôøi moät khaùc. Baïch Vaïn Kieám vaãn loä veû laïnh luøng kieâu ngaïo. Thaïch Thanh vaãn giöõ veû oân hoøa, ung dung. Maãn Nhu cuõng khoâng bôùt veû dòu daøng, hoøa nhaõ luùc bình thöôøng. Troâng thaùi ñoä ba ngöôøi naøy luùc kòch chieán cuõng nhö luùc thi leã vaán an chaúng coù chi thay ñoåi. Luùc hai vôï choàng Thaïch Thanh vöøa vaøo trong ñieän, Thaïch Phaù Thieân ñaõ nhaän ra ngay Maãn Nhu laø vò phu nhaân xinh ñeïp ngaøy tröôùc ñaõ taëng cho mình hai laïng baïc ôû Haàu Giaùm Taäp. Chaøng laïi thaáy hai oâng baø naøy vaøo ñieän cöù noùi chuyeän hoaøi vôùi Baïch Vaïn Kieám roài baây giôø quay ra ruùt kieám ñaùnh nhau. Thuûy hcung chaèng chaúng coù cô hoäi ñeå leân tieáng thöøa nhaän hay nhaéc laïi chuyeän cuõ. Ba ngöôøi noùi vôùi nhau nhöõng gì chaøng cuõng chaúng hieåu. Chaøng chæ bieát luùc Thaïch Thanh nhìn Baïch Vaïn Kieám ñoøi hai thanh kieám, roài baøn ñeán chuyeän thaèng 228 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung nhoû naøo ñoù, chaøng ñaâu coù hieåu raèng chaøng chính laø nguyeân nhaân tranh chaáp giöõa ba ngöôøi. Thaïch Phaù Thieân vöøa roài ñaõ ñöôïc nhìn thaáy möôøi hai teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn luyeän kieám, hoï khoâng quaùt thaùo om soøm maø cuõng khoâng noùi nöûa lôøi, thaàn saéc vaãn bình tænh nhö khoâng. Ba ngöôøi naøy baây giôø cuõng theá, chaøng cuõng cho ngay laø ba vò naøy laïi nghieân cöùu voõ ngheä nhö tröôùc. Baûy möôi hai ñöôøng Tuyeát Sôn kieám phaùp chaøng ñaõ lónh hoäi, baây giôø chaøng ñöôïc coi chính tay Baïch Vaïn Kieám thi trieån kieám chieâu cöïc kyø thaàn toác laïi maõnh lieät voâ cuøng, chaøng ngoài coi trong loøng raát khoan khoaùi. Thaïch Phaù Thieân chaêm chuù ngoù Baïch Vaïn Kieám ra chieâu moät hoài roài quay sang ñeå yù nhìn kieám phaùp cuûa vôï choàng Thaïch Thanh. Chaøng nhaän ra ngay ñöôøng kieám cuûa ba ngöôøi naøy chaúng gioáng nhau chuùt naøo. Kieám phaùp cuûa Thaïch Thanh thì môû roäng phoùng daøi oai nghieâm trònh troïng. Maãn Nhu thì tuøy töøng chieâu thöùc maø chuyeån ñoäng. Baø söû kieám meàm maïi nhö moät daûi luïa. Tuy nhieân chieâu thöùc veà kieám phaùp cuûa hai oâng baø gioáng heät nhau. Coù ñieàu moät cöông moät nhu, moät aâm moät döông, moät thaúng thaén moät uoán eùo, moät mau moät chaäm. Caùch vaän chieâu duïng thöùc veà noäi kình hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau. Nhöng moãi khi gaëp thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám thì kieám chieâu cuûa hai oâng baø töïa hoà lieân laïc phuï hoïa vôùi nhau thaønh moät theå. Ta neân bieát raèng vôï choàng Thaïch trang chuùa ñaõ keát ñoâi vôùi nhau nhö chim lieàn caønh hai chuïc naêm trôøi chöa coù ngaøy naøo phaân ly nhau maø cuõng khoâng moät ngaøy naøo ñình chæ vieäc luyeän kieám thaønh ra taâm yù ñaõ caûm öùng nhau töïa nhö moät ngöôøi. Veà kieám phaùp aâm döông luùc ly luùc hôïp theå hoäi vôùi nhau thì tröø hai vôï choàng Thaïch Thanh, trong voõ laâm khoâng coøn coù hai ngöôøi naøo coù moät kieám phaùp gioáng nhö caëp naøy. Ñaïo lyù cao thaâm veà kieám phaùp dó nhieân Thaïch Phaù Thieân chöa hieåu ñöôïc, nhöng caùch luyeän coâng cuûa chaøng kyø dò ñaëc bieät voâ cuøng. Ñaàu tieân chaøng luyeän noäi coâng cöïc aâm, roài chaøng laïi luyeän noäi coâng cöïc döông cuûa Taï Yeân Khaùch truyeàn thuï cho. Sau chaøng luyeän ñeán noäi coâng thöôïng thöøa veà moân “La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng” thaønh ra aâm döông nhò khí cuûa chaøng thoâng ñoàng nhö moät. Kieám phaùp cuûa vôï choàng Thaïch Thanh Maãn Nhu laø caên cöù vaøo hai thöù aâm döông noäi coâng maø phaùt ra. Thaïch Phaù Thieân xem moät luùc roài töï hoûi: -Laï thaät ! Hai ñöôøng kieám phaùp naøy keå ra mình xöû duïng cuõng ñöôïc. Nhöng khoâng hieåu mình hoïc noù hoài naøo ? Baát luaän laø kieám chieâu cuûa Thaïch Thanh hay cuûa Maãn Nhu chaøng chæ xem qua laø coù theå hieåu ngay vaø chaøng cuõng töï nhuû: 229 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Chieâu thöùc naøy phaûi ra nhö theá môùi ñuùng. Chaøng nhö moät nhaø baùc hoïc thuoäc loøng saùch vôû. Sau chaøng phaùt giaùc ra kieám phaùp cuûa ba ngöôøi chaøng ñeàu hieåu caû, thì trong loøng vui söôùng voâ cuøng. oOo 230 Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2