Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 44

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

98
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 44: Hùm Thiêng Trúng Ðộc Phải Sa Cơ Thạch Phá Thiên hỏi: -Hai vị ca ca bây giờ lại đi đâu? Vừa rồi Trương đại ca đã nói: Chúng ta kết nghĩa huynh đệ thì phúc cùng hưởng họa cùng đau. Hiện tiểu đệ cũng không có việc gì, muốn đi theo nhị vị ca ca... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 44

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI BOÁN HUØM THIEÂNG TRUÙNG ÑOÄC PHAÛI SA CÔ Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Hai vò ca ca baây giôø laïi ñi ñaâu? Vöøa roài Tröông ñaïi ca ñaõ noùi: Chuùng ta keát nghóa huynh ñeä thì phuùc cuøng höôûng hoïa cuøng ñau. Hieän tieåu ñeä cuõng khoâng coù vieäc gì, muoán ñi theo nhò vò ca ca. Gaõ beùo maäp töùc Tröông Tam cöôøi ha haû noùi: -Chuùng ta ñi môøi khaùch chöùa coù chuyeän gì hay ho ñaâu. Ngöôøi baát taát phaûi theo chuùng ta laøm chi? Gaõ noùi xong quay trôû goùt baêng baêng ñi luoân. Thaïch Phaù Thieân ñaõ keát thaân vôùi hai gaõ. Chaøng voán tính trung haäu ra chieàu quyeán luyeán khoâng nôõ dôøi tay, lieàn noùi: -Vaäy tieåu ñeä tieãn chaân hai vò ca ca moät ñoaïn ñöôøng vaäy. Böõa nay ly bieät, chaúng hieåu ngaøy naøo laïi ñöôïc cuøn g nhau töông hoäi ñeå cuøng nhau uoáng röôïu aên thòt? Gaõ gaày nhom töùc Lyù Töù veû maët laàm lyø chaúng noùi sao caû. Tröông Tam cuõng chaû coù caâu gì vui veû. Gaõ hoûi: -Tieåu huynh ñeä! Ngöôi baûo sö phuï ngöôi ñaët teân cho laø Söû öùc Ñao. Vaäy tröôùc khi chöa ñöôïc sö phuï ñaët teân thì teân thaät cuûa ngöôi laø chi? Chuùng ta ñaõ keát nghóa kim lan, chaüng leõ coøn coù ñieàu giaáu dieám hai vò ñaïi ca ca nöõa sao? Thaïch Phaù Thieân khoâng ngaàn ngöø gì ñaùp ngay: -Tieåu ñeä chæ thaáy gia maãu keâu baèng Caåu taïp Chuûng. Tröông Tam cöôøi ha haû noùi: -Caåu taïp Chuûng! Caåu taïp Chuûng! Caùi teân ñoù quaû nhieân coå quaùi thieät. Hai gaõ Tröông Tam vaø Lyù Töù ñi tröôùc coi beà ngoaøi töôûng chöøng khoâng laáy gì laøm cho laém, nhöng chaân chuùng ñaõ ngaám ngaàm thi trieån khinh coâng. Caây coái hai beân ñöôøng töïa hoà luøi laïi raát mau. Thaïch Phaù Thieân chæ taàn ngaàn moät chuùt maø hai gaõ ñaõ boû chaøng xa hôn tröôïng. Chaøng voäi lao mình ñi theo thaät nhanh ñeå röôït kòp. Ba ngöôøi hai tröôùc moät sau caùch quaõng chöøng maáy tröôùc. Tröông Tam, Lyù Töù chæ muoán dôøi xa anh chaøng nhoû tuoåi ngoác ngheách. Chuùng lieàn vaän toaøn löïc thi trieån khinh coâng ñeán toät ñoä. Thaïch Phaù Thieân vaãn leõo ñeõo ñuoåi theo raát gaáp. 390 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng chaøng caát tieáng ca ngôïi: -Khinh coâng nhò vò ca ca thieät tuyeät dieäu! Chaúng caàn phaûi maûy may hôi söùc maø ñi chaïy nhanh ñöôïc ñeán theá! Tieåu ñeä phaûi chaïy bôû hôi tai môùi gaéng göôïng theo kòp. Keå veà daùng ñieäu thì khinh coâng ba ngöôøi naøy khaùc nhau raát xa. Tröông Tam, Lyù Töù vaãn giöõ ñöôïc thaùi ñoä ung dung nhaøn haï khoâng coù veû gì laät ñaät haáp taáp maø Thaïch Phaù Thieân thì chaân böôùc thaät daøi hai tay vung vaåy, ngöôøi cuùi lom khom chaúng khaùc keû bò giaëc ñuoåi phaûi chaïy thuïc maïng chaïy thaùo thaân. Coù ñieàu hai gaõ kia nhaän thaáy tuy chaøng ñang luùc chaïy töïa ngöôøi ñieân maø gioïng noùi vaãn khoan thai nhö luùc bình thöôøng thì khoâng khoûi ñem loøng boäi phuïc veà noäi löïc kieân cöôøng cuûa chaøng. Thaïch Phaù Thieân thaáy hai gaõ chaïy theo con ñöôøng chaøng ñaõ ñi qua töùc laø neûo ñöôøng daãn tôùi nôi taøng hình cuûa boïn Thieát Xoa hoäi ôû xoùm chaøi. Hai gaõ ñi moãi luùc moät gaàn laïi, chaøng khoâng chòu ñöôïc lieàn leân tieáng nhaéc: -Nhò vò ca ca! Tröôùc maët laø nôi hieåm ñòa khoâng ñi ñöôïc ñaâu. Chuùng ta neân tìm neûo khaùc keûo bò uoång maïng. Tröông Tam, Lyù Töù ñoàng thôøi döøng böôùc xoay mình laïi. Lyù Töù caát tieáng hoûi: -Taïi sao ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp : -Phía tröôùc laø xoùm chaøi nhoû beù ôû ngoaøi Hoàng lieãu caûng. Taïi ñoù coù nhieàu haùn töû giang hoà aån mình khoâng muoán ñeå ngöôøi ngoaøi hay bieát haønh tung cuûa boïn hoï. Leõ ra hoï thaáy chuùng ta thì coù khi hoï haï saùt ngay ñeå khoûi bò tieát loä. Lyù Töù maët laïnh nhö tieàn hoûi vaën: -Sao ngöôi laïi bieát? Thaïch Phaù Thieân lieàn ñem chuyeän mình voø laàm thuyeàn xaùc cheát nhö theá naøo. Chaøng naáp ôû döôùi ñaùy thuyeàn nghe boïn ngöôøi Thieát Xoa noùi chuyeän ra sao? Chaøng theo thuyeàn vaøo tôùi thoân chaøi theá naøo löôïc thuaät laïi moät löôït. Lyù Töù laïi hoûi: -Boïn hoï laùnh mình trong xoùm chaøi laø vì khieáp sôï hai vò söù giaû Thöôûng thieän, Phaït aùc. Ñieàu ñoù coù lieân can gì ñeán chuùng ta, vieäc gì maø sôï hoï haï saùt? Thaïch Phaù Thieân xua tay lia lòa noùi: -Khoâng! Khoâng ñöôïc ñaâu! Boïn ngöôøi ñoù cöïc kyø hung döõ, ñoäng moät tyù laø gieát ngöôøi. Hoï sôï tieát loä bí maät, ñeán ngöôøi cuøng hoäi hoï cuõng haï saùt laø thöôøng. Ca ca haõy coi ñaây. Tieåu ñeä sôû dó ñaày mình vaáy maùu laø vì hai ngöôøi trong boïn hoï bò gieát roài maùu nhoû xuoáng quaàn aùo tieåu ñeä. Lyù Töù noùi: -Neáu ngöôi sôï thì ñöøng ñi theo chuùng ta nöõa laø xong. Thaïch Phaù Thieân noùi: 391 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Hai vò ca ca cuõng ñöøng ñi nöõa thì hôn. Vuï naøy... vuï naøy... chaúng phaûi chuyeän chôi ñaâu. Tröông Tam, Lyù Töù khoâng noùi gì nöõa cöù trôû goùt ñi veà phía tröôùc, buïng baûo daï: -Thaèng loûi naøy chæ coù chuùt noäi löïc laø ñaùng keå, coøn voõ coâng ñaõ keùm coûi maø ngöôøi laïi nhaùt gan. Ngôø ñau hai gaõ vöøa ñi ñöôïc vaøi tröôïng thì Thaïch Phaù Thieân laïi raûo böôùc ñuoåi theo. Tröông Tam hoûi: -Ngöôi ñaõ sôï boïn Thieát Xoa hoäi gieát ngöôøi thì coøn theo chuùng ta laøm chi? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Chuùng ta chaúng ñaõ coù lôøi theà öôùc phöôùc cuøng höôûng hoïa cuøng ñau? Hai vò ca ca ñaõ nhaát ñònh ñi tôùi dó nhieân tieåu ñeä phaûi cuøng hai vò cheát trong moät ngaøy chöù? Ñaõ laø nam töû haùn laø ñaïi tröôïng phu coù lyù ñaâu noùi lôøi roài laïi nuoát lôøi ñöôïc? Lyù Töù cöôøi khaønh khaïch noùi: -Ha ha! Maáy chuïc löôõi cöông ñao cuûa boïn Thieát xoa hoäi nhaát teà ñaâm tôùi vaø caém vaøo mình ngöôi ñeå ngöôi gioáng nhö con nhím khoång loà. Ngöôi khoâng sôï ö? Thaïch Phaù Thieân nhôù tôùi naèm döôùi moät ñaùy thuyeàn nghe tieáng ruù theâ thaûm cuûa moät ngöôøi trong Thieát Xoa hoäi bò gieát, baát giaùc ngöôøi chaøng run leân baàn baät. Baây giôø trong xoùm chaøi tröôùc maët chaøng ít ra laø coù moät vaøi traêm ngöôøi ôû ñoù. Hai vò huynh tröôûng vöøa keát nghóa duø voõ coâng coù cao cöôøng ñeán ñaâu maø phe mình caû thaûy chæ coù ba ngöôøi taát seõ laâm vaøo tình traïng quaû baát ñòch chuùng. Lyù Töù thaáy Thaïch Phaù Thieân sôï xaùm maët laïi lieàn cöôøi laït noùi: -Hai chuùng ta töï yù daán thaân vaøo ñaát cheát chaúng muoán theâm moät ngöôøi nöõa laøm chi. Ngöôi haõy ngoan ngoaõn nghe lôøi ta veà ñi. Neáu chuyeán naøy maø chuùng ta khoâng cheát thì möôøi naêm sau laïi ñöôïc truøng phuøng. Thaïch Phaù Thieân xua tay noùi: -Theâm moät tay phuï löïc haû chaúng hôn khoâng? Neáu gaëp nguy caáp thì chuùng ta chaïy troán, chöa chaéc ñaõ chòu cheát. Lyù Töù chau maøy noùi: -Ñaùnh ngöôøi khoâng chaïy laïi maø chaïy troán sao goïi ñaáng anh huøng? Ngöôi laøm theá laø maát theå dieän cuûa chuùng ta. Thaïch Phaù Thieân noùi ngay: -Ñöôïc laém! Neáu vaäy thì tieåu ñeä khoâng troán ñaâu. Tröông Tam, Lyù Töù khoâng coøn caùch naøo baåy Thaïch Phaù Thieân ra ñöôïc, ñaønh nhìn nhau göôïng cöôøi roài caát böôùc. 392 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ba ngöôøi ñi chaúng maáy choác ñaõ ñeán xoùm chaøi. Thaïch Phaù Thieân khoâng thaáy boùng chieác thuyeàn ñöïng xaùc ñaâu nöõa. Trong xoùm chaøi cuõng yeân laëng nhö tôø khoâng moät boùng ngöôøi. Tröông Tam, Lyù Töù lieác maét ngaém ñòa hình roài chaïy ñeán tröôùc moät caên nhaø gianh. Gaõ ñöa tay ra ñaåy caùnh cöûa goã roài chaïy thaúng vaøo beáp loø. Gaõ laïi ñaûo maét nhìn quanh moät löôït. Sau moät luùc traàm ngaâm, gaõ oâm laùi lu lôùn ñöïng ñaày nöôùc ñaët qua moät beân ñaõ loä ra caùi voøng saét lôùn. Lyù Töù naém laáy voøng keùo maïnh moät caùi. Boãng nghe tieáng laùch caùch. Moät taám thieát baûn theo tay ... ñeå loä ra moät caùi cöûa lôùn. Tröông Tam nhaûy xuoáng tröôùc, Lyù Töù nhaûy theo sau. Thaïch Phaù Thieân taéc löôõi cho laø chuyeän moät ly kyø bí hieåm neân cuõng nhaûy xuoáng theo. Boãng nghe coù tieáng ngöôøi quaùt hoûi: -Ai? Tieáp theo moät luoàng kình phong voït ra. hai thanh cöông xoa saùng loaùng ñaâm tôùi Tröông Tam. Tröông Tam vung hai tay vaøo thanh cöông xoa. Döôùi söùc chaán ñoäng cuûa noäi löïc gaõ, hai ngöôøi beân trong loän ñi moät voøng ngaõ ñaát cheát lieàn. Tröôùc maét ba ngöôøi hieän ra moät con ñöôøng haàm khaù quanh co. Treân töôøng ñaët nhöõng caây neán môû bôø thaép saùng. Moät khuùc quanh laïi coù hai gaõ haùn töû canh giöõ. Cöù moãi laàn Tröông Tam vung tay moät caùi laø hai gaõ caàm cöông xoa laïi maát maïng. Gaõ ra tay cöïc kyø thaàn toác vaø raát truùng ñích, khoâng bao giôø phaûi phoùng chieâu ñeán laàn thöù hai. Thaïch Phaù Thieân haù hoác moàm ra khoâng ngaäm laïi ñöôïc chaøng nghó buïng: -Tröông ñaïi ca khoâng hieåu coù phaùp thuaät gì maø gheâ gôùm quaù. Neáu ñoù chæ laø voõ coâng thì so vôùi Ñinh baát Tam Ñinh baát Töù gia gia hay Baïch sö phoù ñaïi ca mình coøn lôïi haïi hôn nhieàu. Giöõa luùc taâm hoàn chaøng hoaûng hoát nghi ngôø, boãng nghe tieáng huyene naùo. Moät soá ñoâng töø phía trong ñöôøng haàm xoâng ra. Tröông Tam vaãn töø töø tieán veà phía tröôùc. Boïn ngöôøi xoâng tôùi ñoät nhieân ñöùng laïi. Neùt maët ngöôøi naøo cuõng loä veû khuûng khieáp. Tröông Tam caát tieáng hoûi: -Toång ñaø chuùa hieän ôû ñaâu? Moät teân traùng haùn thaân hình cao lôùn töø trong ñaùm ñoâng vöôït moïi ngöôøi tieán ra chaép tay noùi: 393 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaïi giaù hai vò giaùng laâm boïn tieåu nhaân khoâng kòp nghinh tieáp thaät laø ñaéc toäi. Xin môøi hai vò vaøo nhaø ñaïi saûnh xôi maáy cheùn röôïu nhaït taåy traàn. UÛa! laïi coøn moät vò quyù khaùch nöõa. Xin môøi caû ba vò vaøo cho. Tröông Tam, Lyù Töù gaät ñaàu. Thaïch Phaù Thieân thaáy roõ tình traïng kyø bí, khaùch saùo, chöù khoâng coù veû thöïc thaø. Chaøng töï nghó: -Trong ñöôøng haàm naøy Tröông ñaïi ca ñaõ gieát lieàn moät luùc caû thaûy möôøi hai teân traùng haùn cuûa Thieát Xoa hoäi thì dó nhieân boïn hoï chaúng chòu boû qua. Loøng chaøng cöïc kyø hoài hoäp. Nhöng chaøng thaáy Tröông Tam, Lyù Töù vaãn thaûn nhieân nhö chaúng ñeå yù gì, tieáp tuïc raûo böôùc tieán veà phía tröôùc. Chaøng cuõng chaúng theå naøo moät mình luøi ra ñöôïc nöõa, ñaønh nhaém maét ñi theo. Gaõ traùng haõn cung kính ñi tröôùc daãn ñöôøng. Hai beân ñöôøng haàm xeáp haøng raát ñoâng ngöôøi trong Thieát Xoa hoäi, Ngöôøi naøo tay cuõng caàm cöông xoa. Muõi xoa saéc nhoïn dò thöôøng, laäp loeø aùnh saùng. Tröông Tam, Lyù Töù vaø Thaïch Phaù Thieân ñi vaøo giöõa hai haøng moân haï Thieát xoa hoäi. Heát moät khuùc quanh nöõa, tröôùc maët ñoät nhieân saùng loøa. Ba ngöôøi ñaõ ñeán tröôùc toaø ñaïi saûnh. Treân töôøng hai beân saûnh ñöông caém raát nhieàu ñeøn ñuoác saùng tröng nhö theå ban ngaøy. Chung quanh saûnh ñöôøng cuõng ñaày haùn töû tay caàm cöông xoa, ngöôøi naøo cuõng loä veû khaån tröông. Thaïch Phaù Thieân ngaãu nhieân chaïm phaûi muïc quang maáy ngöôøi. Maét hoï ñeàu loä hung quang khieán ai ngoù thaáy cuõng phaûi phaäp phoàng kinh haõi. Gaõ traùng haùn nghieâm trang môøi Tröôøng Tam, Lyù Töù ngoài leân treân. Hai gaõ Tröông Lyù chaúng khieâm nhöôøng gì caû ñi thaúng vaøo choã ngoài xuoáng. Tröông Tam troû chieác gheá beân, cöôøi baûo Thaïch Phaù Thieân : -Tieåu huynh ñeà! Chuù haõy ngoài xuoáng ñaây! Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi ngoài xuoáng gheá roài gaõ traùng haùn môùi ngoài vaøo chuû vò ñeå tieáp khaùch. Laùt sau, maáy gaõ haùn töû mình maëc aùo xanh khoâng ñeo binh khí böng röôïu thòt leân. Tröông Tam, Lyù Töù ñeàu rung tay traùi moät caùi, ñoâng fthoøi töø trong tay aùo baøo moãi gaõ baén ra moät vaät rôùt xuoáng tröôùc maët traùng haùn baät leân tieáng chaùt. Hai taám baøi ñoàng chìm xuoáng maët baøn raát teà chænh töïa hoà do baøn tay thôï kheùo khaûm vaøo. Moät taám baøi ñoàng treân khaéc boä maët töôi cöôøi. Coøn taám nöõa khaùc boä maët ñaày veû giaän döõ. Hai taám baøi ñoàng naøy gioáng heät nhö hai taám ñaõ ñoùng vaøo cöûa khoang thuyeàn ñöïng xaùc cheát cuûa bang Phi Ngö. 394 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Gaõ traùng haùn vöøa ngoù thaáy hai taám ñoàng baøi ñaõ sôï xaùm maët laïi ñöùng phaét daäy. Maáy tieáng xoang xoaûng vang leân. Boán phía coù ñeán hôn traêm haùn töû ñeàu rung ñoäng thanh cöông xoa. Nhöõng voøng saét ôû treân thanh cöông xoa vang leân nhöõng tieáng choùi tai. Ngöôøi naøo cuõng tieán ra moät böôùc. Thaïch Phaù Thieân cöïc kyø kinh haõi buïng baûo daï: -Nguy ñeán nôi roài! Boïn hoï maø ñoäng voõ thì mình ôû trong nhaø khaùch saûnh döôùi ñöôøng haàm naøy khoù loøng thoaùt thaân ñöôïc. Chaøng ñöa maét nhìn Tröông Tam, Lyù Töù thì thaáy moät gaõ cöôøi hì hì coøn moät gaõ nöõa veû maët laàm lì khoâng loä veû chi heát. Gaõ traùng haùn caát gioïng theâ thaûm noùi: -Ñaõ ñeán theá naøy thì coøn bieát noùi sao ñöôïc nöõa? Tröông Tam cöôøi noùi: -Toång ñaø chuùa! Chuùng ta ñeán ñaây laø ñeå môøi Toång ñaø chuùa qua beân ñoù aên uoáng chöù khoâng coù yù gì khaùc. Vaäy toång ñaø chuùa baát taát phaûi ña nghi. Gaõ traùng haùn ngöôøi cao lôùn ñoù laø Toång ñaø chuùa Thieát xoa hoäi. Haén ngaàn ngöø moät luùc roài voã tay xuoáng baøn ñaùnh chaùt moät tieáng. Hai chieác baøn ñoàng baén leân. Haén giô tay ra ñoùn laáy caát vaøo trong boïc roài noùi: -Hoï Vöu naøy nhaát ñònh seõ tôùi. Tröông Tam giô ngoùn tay caùi leân noùi: -Ña taï Vöu Toång ñaø chuùa! Nhö vaäy laø anh em ta chaúng ñeán noãi trôû veà tay khoâng. Trong ñaùm ñoâng coù tieáng ngöôøi la leân: -Vöu Toång Ñaø chuùa tuy laø nhaân vaät ñaàu naõo cuûa chuùng ta nhöng ñaïi ña soá anh em Thieát Xoa hoäi khoâng theå ñeå moät mình Toång Ñaø chuùa gaùnh traùch nhieäm cho anh em ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân vöøa nghe thanh aâm la lieàn nhaän ra ngay ñoù laø : “Hoà Ñaïi ca". Gaõ ñaõ gieát hai ngöôøi trong khoang thuyeàn luùc tröôùc. Chaøng bieát gaõ laø ngöôøi hung döõ voâ cuøng, baát giaùc chaøng sinh loøng khieáp sôï, troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Toång Ñaø chuùa nhaên nhoù cöôøi noùi: -Ñi nhieàu thì maát maïng laém phoûng coù ích gì? YÙ ta ñaõ quyeát, Hoà huynh ñeä ñöøng noùi nhieàu nöõa. Noùi xong haén caàm hoà röôïu roùt môøi Tröông Tam, nhöng tay phaûi gaõ run baàn baät laøm vaõi röôïu ra caû maët baøn. Tröông Tam cöôøi hoûi: -Ta thöôøng nghe noùi Vöu toång ñaø chuùa noåi tieáng anh huøng gieát ngöôøi khoâng gôùm tay maø sao böõa nay laïi ra chieàu hoaûng hoát nhö vaäy? 395 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Gaõ noùi xong naâng cheùn röôïu leân toan uoáng thì ñoät nhieân nghe coù tieáng loaûng xoaûng. Cheùn röôïu haát xuoáng ñaát vôõ tan taønh. Tieáp theo nghieâng ngöôøi ñi guïc xuoáng gheá. Thaïch Phaù Thieân voäi hoûi: -Ñaïi ca! Ñaïi ca laøm sao theá? Chaøng laïi quay sang ngaäp ngöøng baûo Lyù Töù: -Nhò ca! Ñaïi ca... ñaïi ca... Chaøng chöa döùt lôøi thì Lyù Töù ñaõ töø töø tuït ngöôøi xuoáng gaàm baøn. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi voâ cuøng chaân tay luoáng cuoáng. Luùc ñaàu Toång ñaø chuùa coøn cho laø Tröông Tam, Lyù Töù coá yù laøm ra nhö vaäy, nhöng haén thaáy Tröông Tam maët ñoû nhö maùu, hôi thôû hoàng hoäc. Coøn Lyù Töù hai maét traéng daõ neùt maët xaùm ñen hieån nhieân ñaõ truùng phaûi kòch ñoäc. Toång ñaø chuùa caø möøng nhöng cuõng chöa daùm haønh ñoäng gì ngay. Haén giaû vôø hoûi: -Sao vaây ? Hay laø röôïu cuûa chuùng ta khoâng ñuû ngon, neân hai laõo gia khoâng chòu uoáng! Haén laïi roùt röôïu cho Lyù Töù thì thaáy gaõ naèm co quaép döôøi gaàm baøn. Thaïch Phaù Thieân luoáng cuoáng, voäi ñöa tay ra naâng Lyù Töù daäy hoûi: -Nhò ca! Nhò ca... trong ngöôøi khoù chòu hay sao? Chaøng coù bieát ñaâu vöøa roài Tröông Tam, Lyù Töù uoáng röôïu ñaáu vôùi mình laø thöù röôïu coù chaát kòch ñoäc, moãi ngöôøi uoáng ñeán taùm chín tôïp. Coâng löïc cuûa hoï chæ uoáng ñöôïc hai tôïp roài vaän noäi löïc ñeà khaùng ngay thì khoâng haïi gì. Nhöng hai gaõ uoáng lieàn baûy taùm tôïp khoâng ngöøng vaøo trong buïng thì laïi quaù nhieàu. Luùc ñoù hai gaõ coøn mieãn cöôõng choáng choïi ñöôïc. Cuõng laáy laøm may laø khoâng ñeå Thaïch Phaù Thieân khinh thöôøng, laïi möøng thaàm coâng löïc taêng tieán raát nhieàu, neân uoáng nhieàu röôïu ñoäc nhö vaäy maø ruoät khoâng bò quaën ñau. Chuùng coù bieát ñaâu raèng ñaõ uoáng thuoác giaûi phoøng ngöøa. Thuoác giaûi naøy chæ coù theå giöõ cho chaát ñoäc taïm thôøi khoâng phaùt taùc ngay ñeå chôø noäi löïc phaùt huy hoaù giaûi. Neáu chaát ñoäc ñaõ thaám vaøo maïch maùu thì noäi löïc coù maïnh ñeán ñaâu cuõng khoâng traán aùp ñöôïc vaø thuoác giaûi khoâng coøn hieäu löïc gì nöõa. Thöù röôïu thuoác treân quyù nhö vaäy neáu khoâng uoáng thuoác giaûi maø laøm cho tieâu tan heát tính ñoäc haù chaúng ñaùng tieác ru. Luùc hai gaõ ñi mau, chaát ñoäc trong röôïu cuõng ñoàng thôøi ngaám vaøo maùu. oOo 396 Typed by COI http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2