Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 56

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

108
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 56: Quần Hùng Mở Cuộc Ðiều Tra Cao Tam nương tử trước nay chỉ quen nghe lời tăng bốc, biếm nịnh, mụ thấy Bối Hải Thạch ra điều mạt sát, không khỏi lửa giận bốc lên ùn ùn, lớn tiếng:... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 56

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI SAÙU QUAÀN HUØNG MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA Cao Tam nöông töû tröôùc nay chæ quen nghe lôøi taêng boác, bieám nònh, muï thaáy Boái Haûi Thaïch ra ñieàu maït saùt, khoâng khoûi löûa giaän boác leân uøn uøn, lôùn tieáng: -Hoï Boái kia! Vuï Ñoâng Phöông ñaïi ca bò aùm haïi ta e raèng do laõo chuû möu. Boïn ta ñeán Trung Nguyeân ñeå baùo thuø cho Ñoâng Phöông ñaïi ca ñoù! Laõo ñöøng hoøng soáng yeân laønh trôû veà nöõa. Laõo laø nam töû haùn, laø ñaïi tröôïng phu ñaõ coù gan gaây söï laïi khoâng daùm nhìn nhaän thì thaät laø heøn nhaùt! Ta chæ hoûi laõo moät caâu: Ñoâng Phöông ñaïi ca coøn soáng hay cheát? Laõo noùi ngay ra ñi coøn hôn. Boái Haûi Thaïch hieân ngang ñaùp: -Boái moã bònh taät lieân mieân bao nhieâu naêm nay, soáng khoâng soáng haún, cheát khoâng cheát cho, ôû laïi treân ñôøi naøy cuõng chaúng coù chi höùng thuù nöõa. Cao Tam nöông töû muoán gieát thì cöù vieäc haï thuû ñi! Cao Tam nöông töû haàm haàm xaüng gioïng: -Laõo nöông thaáy laõo cuõng laø ngöôøi coù chuùt tieáng taêm trong giang hoà, neân chöa muoán ra tay. Thoâi ñöôïc, laõo khoâng chòu noùi thì keâu thaèng loõi hoï Thaïch ra ñaây ñeå laõo nöông hoûi thaúng vaøo maët gaõ. Muï nghó Boái Haûi Thaïch laø tay voâ cuøng giaûo quyeät, ñaáu khaåu khoâng laïi ñöôïc vôùi laõo maø ñoäng voõ thì e raèng quaû baát ñòch chuùng. Chæ coù Thaïch bang chuùa laø gaõ tieåu töû haäu sinh, duø khoâng muoán noùi thöïc, nhöng quan hình saùt saéc theá naøo cuõng loä ra neùt maët ñeå tìm ra manh moái. Traàn Xung Chi ñöùng beân Boái Haûi Thaïch boãng cöôøi noùi: -Chaúng giaáu gì Cao Tam nöông töû. Bang chuùa chuùng ta thích ñaøn baø con gaùi thaät ñaáy. Nhöng laõo giaø chæ öa ngöôøi treû ñeïp dòu daøng phong nhaõ maø thoâi. Môøi laõo gia hoäi kieán vôùi Cao Tam nöông töû thì caùi ñoù …. ha haø ….. chæ sôï laõo gia ….. haø haø…. Traàn Xung Chi noùi maáy caâu naøy cöïc kyø tieát maït. Gaõ coù yù maït saùt Cao Tam nöông töû vöøa xaáu xa vöøa hung döõ, ra ñieàu Thaïch bang chuùa nhaø gaõ khoâng theøm ngoù ñeán muï. Ñinh Ñang ôû trong boùng toái khoâng khoûi cöôøi thaàm kheõ hoûi Thaïch Phaù Thieân: -Thöïc ra Cao tæ tæ cuõng ñeïp ñaáy chöù? Thieân ca öng yù khoâng? Thaïch Phaù Thieân vuøng vaèng ñaùp: -Ñöøng noùi nhaûm! Coi chöøng y lieäng phi ñao cho cheát baây giôø! Ñinh Ñang laïi hoûi: 505 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Y phoùng phi ñao baén tieåu muoäi thì Thieân ca beânh ai? Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -Dó nhieân ta phaûi beânh Ñinh Ñinh Ñang Ñang. Ñinh Ñang toan thoø tay ra veùo tai chaøng, nhöng chaøng ñaõ chuaån bò töø tröôùc, naém chaët laáy tay naøng. Hai ngöôøi ôû trong boùng toái ñang ñuøa côït vôùi nhau, beân ngoaøi Cao Tam nöông töû trong luùc töùc giaän ñaõ phoùng ba ngoïn phi ñao veà phía Traàn Xung Chi. Traàn Xung Chi neù traùnh xong, cöôøi noùi: -Nöông töû chaéc thaáy ta noùi vöøa yù roài chaêng ? … Gaõ ñang tieáp tuïc buoâng lôøi khinh baïc thì Phaïm Nhaát Phi boãng leân tieáng: -Khoan roài haõy ñoäng thuû. Nhöng Cao Tam nöông töû ñang côn caùu giaän khoâng daèn loøng ñöôïc, vaãn tieáp tuïc lieäng phi ñao. Mu phoùng moãi luùc moät mau. Traàn Xung Chi traùnh ñöôïc saùu ngoïn ñeán ngoïn thöù baûy tranh khoâng kòp. Gaõ la leân moät tieáng. Chaân beân phaûi bò truùng phi ñao, khuîu ngay goái xuoáng. Cao Tam nöông töû cöôøi laït hoûi: -Ngöôi quyø xuoáng ñeå xin tha maïng chaêng ? Traàn Xung Chi caû giaän ruùt ñao xoâng laïi cheùm luoân. Phong Löông voäi ruùt nhuyeãn tieân ra gaït löôõi ñao. Troâng chöøng saép xaûy ra cuoäc ñaùnh loaïn xaø ngaàu, Thaïch Phaù Thieân voäi lôùn tieáng la: -Ñöøng ñaùnh nhau nöõa ! Ñöøng ñaùnh nhau nöõa ! Caùc vò muoán gaëp taïi haï, thì mình ñaõ gaëp nhau roài khoâng phaûi ö ? Chaøng noùi xong daét tay Ñinh Ñang töø sau taûng ñaù lôùn chui ra. Chaøng nhoâ leân huïp xuoáng maáy caùi ñaõ ñöùng söõng giöõa ñaùm ñoâng. Traàn Xung Chi vaø Phong Löông ñeàu nhaûy luøi laïi. Boãng nghe quaàn haøo bang Tröôøng Laïc lôùn tieáng hoan hoâ nhö saám daäy. Ai naáy khom löng noùi: -Bang chuùa giaù laâm ! Boïn Phaïm Baát Phi ñeàu giaät mình kinh haõi. Hoï thaáy bang chuùng bang Tröôøng Laïc ñeàu loä veû thaønh kính, tuyeät khoâng coù yù gì giaû doái, lieàn buïng baûo daï: -AÂn coâng ñaõ töï xöng hoï Thaïch. Tuy ngöôøi nhoû tuoåi nhöng voõ coâng cöïc cao. Vaäy ngöôøi laø bang chuùng bang Tröôøng Laïc chaúng coù chi laø laï. Chæ ñaùng traùch mình khoâng nghó ra tröôùc maø thoâi. Cao Tam nöông töû boäp choäp noùi ngay : 506 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaïc h … Thaïch aân coâng … Teù ra laø aân coâng … AÂn coâng laø bang chuùa bang Tröôøng Laïc … Boïn taïi haï thieät laø loå maõng. Neáu bieát sôùm thì khi naøo coøn khoâng tin nöõa. Thaïch Phaù Thieân nhìn Boái Haûi Thaïch tuûm tæm cöôøi noùi: -Boái tieân sinh ! Khoâng ngôø laïi gaép caùc vò ôû choán naøy. Maáy vò ñaây ñeàu laø baïn ta. Chuùng ta khoâng neân laøm toån thöông hoøa khí. Boái Haûi Thaïch thaáy Thaïch Phaù Thieân ñeán thì möøng rôõ khoân xieát. Laõo cuøng quaàn haøo Quan Ñoâng voán khoâng hieàm khích, lieàn khom löng noùi: -Bang chuùa thaân haønh ñeán ñaây chuû tröông ñaïi cuoäc. Vaäy laø hay laém roài. Nhaát thieát moïi vieäc ñeàu nhôø bang chuùa giaûi quyeát cho. Cao Tam nöông töû noùi: -Boïn taïi haï laàm lôõ nghe lôøi ngöôøi, töôûng raèng Ñoâng Phöông ñaïi ca bò möu haïi, nhaân theá maø ñính öôùc cuøng quyù bang töông hoäi. Ngôø ñaâu taân bang chuùa ñaây laïi laø aân coâng. AÂn coâng nghóa khí cao ngaát trôøi xanh, chaúng khi naøo laïi ñoái ñaõi vôùi Ñoâng Phöông ñaïi ca baèng moät taám loøng ñen toái. Nhaát ñònh laø Ñoâng Phöông ñaïi ca thaáyaân coâng coù voõ coâng cao cöôøng hôn y, ngöôøi tuoåi treû taøi cao, neân y thoaùi vò ñeå nhöôøng ngoâi cho baäc hieàn taøi. Boïn taïi haï chaúng hieåu Ñoâng Phöông ñaïi ca coù maïnh gioûi khoâng ? Thaïch Phaù Thieân khoâng bieát traû lôøi ra sao quay laïi hoûi Boái Haûi Thaïch: -Vò Ñoâng Phöông … Ñoâng Phöông … Boái Haûi Thaïch noùi ngay: -Ñoâng Phöông bang chuùa tieàn nhieäm baûn bang ñaõ vaøo aån cö taïi choán thaâm sôn. Ngöôøi khoâng chòu tieáp khoâng chòu tieáp khaùch baát luaän laø ai. Neáu khoâng theá thì caùc vò vöôït ngaøn daëm tôùi ñaây ñaõ hoäi kieán vôùi ngöôøi roài. Phaïm Nhaát Phi noùi: -Vöøa roài taïi haï coù lôøi loå maõng, phaïm loãi vôùi aân coâng thieät laø ñaùng cheát. Baây giôø xin coù lôøi töø taï. Haénn oùi xong xaù daøi roài trình baøy: -Coù ñieàu giöõa Ñoâng Phöông ñaïi ca cuøng boïn taïi haï laø choã chi giao khoâng phaûi taàm thöôøng. Chuyeá naøy boïn taïi haï ñeán Trung nguyeân thuûy chung chæ mong ñöôïc gaëp y moät laàn. Xin aân coâng khaån caàu Boái tieânsinh giuøm cho. Ñoâng Phöông ñaïi ca khoâng muoán gaëp ngöôøi ngoaøi. Nhöng boïn taïi haï töï xeùt khoâng phaûi ngöôøi ngoaøi. Haén noùi xong chaêm chuù nhìn Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân quay laïi hoûi Boái Haûi Thaïch: -Ñoâng Phöông tieàn boái ñoù ôû xa hay gaàn ? Phaïm ñaïi ca cuøng caùc vò naøy laën loäi ñöôøng xa ñeán ñaây baùi phoûng. Neáu caùc vò khoâng gaëp maët haù chaúng sinh loøng thaát voïng ö ? 507 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boái Haûi Thaïch raát laáy laøm khoù nghó. Lôøi bang chuùa ñaõ phaùn ra laø moät meänh leänh. Nhöng nhöõng söï ngoaéc ngoeùo beân trong, y ñaõ queân heát saïch. Tröôùc maét ñoâng ngöôøi laïi khoâng tieän nhaéc nhôû. Laõo lieàn noùi: -Trong vuï naøy coù nhöõng ñieàu toái quan heä, khoâng theå trình baøy trong nhaát thôøi ñöôïc.caùc vò ñöôøng xa dieäu vôïi ñeán ñaây thaêm hoûi. Bang Tröôøng Laïc coù lyù ñaâu khoâng toû heát chuùt tình ñòa chuû. Toång ñaø teä bang caùch ñaây chaúng xa laø maáy. Xin môøi caùc vò vieãn khaùch giaù laâm teä bang duøng cheùn röôïu nhaït, thong dong noùi chuyeän cuõng khoâng muoän. Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi: -Toång ñaø caùch ñaây khoâng xa maáy ö ? Boái Haûi Thaïch ñöa maét nhìn chaøng töï hoûi: -Caùi beänh hoà ñoà cuûa bang chuùa taùi phaùt roài chaêng ? Laõo lieàn ñaùp: -ÔÛ ñaây ñi veà phía Ñoâng Baéc theo ñöôøng taét ñeán Toång ñaø Döông Chaâu phoûng ñoä naêm möôi maáy daëm maø thoâi. Thaïch Phaù Thieân quay laïi nhìn Ñinh Ñang. Ñinh Ñang cöôøi hích moät tieáng roài ñöa ngoùn tay uùt leân choáng vaøo mieäng chöù khoâng noùi gì. Boïn Phaïm Nhaát Phi ñang muoán xem Ñoâng Phöông bang chuùa töùc Ñoâng Phöông Hoaønh laïc loõng nôi ñaâu, neân ñoàng thanh ñaùp : -Boïn taïi haï ñaõ ñeán Giang Nam, dó nhieân laø muoán tôùi Toång ñaø quyù bang ñeå baùi sôn. Ñoaøn ngöôøi lieàn nhaém phía Ñoâng Baéc thaúng tieán. Trôøi saùng roõ thì veà ñeán Toång ñaø bang Tröôøng Laïc. Quaûn söï cuøng nhaân vieân bang Tröôøng Laïc aân caàn tieáp ñaõi boïn Phaïm Nhaát Phi. Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang saùnh vai ñi vaøo nhaø trong. Thò Kieám thaáy bang chuùa trôû veà thì vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng. Thò thaáy bang chuùa daét tay thieáu nöõ xinh ñeïp cuøng ñi ñaõ nhieàu quaù roài, lieàn buïng baûo daï: -Bang chuùa vöøa ñôõ ñöôïcmoät chuùt thì caùi beänh laúng lô laïi noåi leân. Tröôùc kia mình cöù töôûng sau khi gaëp côn troïng beänh roài bieán ñoåi tính neát. Höø ! Y maø bieántính thì maët trôøi phaûi moïc ñaèng Taây. Thaïch Phaù Thieân röûa maët xong vöøa böng cheùn traø leân nhaép ñaõ nghe Boái Haûi Thaïch ñöùng ngoaøi leân tieáng: -Thò Kieám thö thö ! Thö thö vaøo baåm bang chuùa cho : coù Boái Haûi Thaïch xin vaøo ra maét. Thaïch Phaù Thieân khoâng chôø Thò Kieám vaøo baåm ñaõ veùn maøn böôùc ra hoûi: 508 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Boái tieân sinh ! T añang tính thænh giaùo tieân veà caâu chuyeän Ñoâng Phöông bang chuùa ra sao ? Boái Haûi Thaïch noùi ngay: -Môøi bang chuùa haõy dôøi goùt ! Ñoaïn laõo daãn Thaïch Phaù Thieân xuyeân qua vöôøn hoa vaøo trong toøa ñình baùt giaùc. Laõo chôø Thaïch Phaù Thieân an toïa roài môùi ngoài xuoáng hoûi: -Sau thôøi gian laâm troïng beänh, bang chuùa queân heát thaûy moïi vieäc veà tröôùc roài chaêng ? Thaïch Phaù Thieân ñaõ ñöôïc nghe song thaân phaântaùch roõ raøng cho bieát laø quaàn haøo bang Tröôøng Laïc môøi chaøng leân laøm bang chuùa khoâng phaûi vì haûo taâm maø coát ñeå chaøng ñöùng ra gaùnh laáy tai naïn cho bang hoï, töùc laø chaøng phaûi hy sinh tính maïng ñeå giaûi tröø kieäp vaän cho toaøn bang. Coù ñieàu chaøng thaáy Boái Haûi Thaïch thuûy chung ñoái vôùi mình raát laø cung kính. Suoát thôøi kyø beänh nhieät phaùt taùc, laõo coá coâng ñieàu trò. Tuy noùi laø hoï vì loøng rieâng tö, nhöng cuõng giaûi tröø noãi ñau khoå cho mình khoâng phaûi ít. Neáu luùc naøy duøng lôøi noùi thaúng ñemra chaát vaán khoâng khoûi ngöôïng maët. Coøn caâu chuyeän queân heát vieäc tröôùc hay khoâng chaøng cuõng muoán hoûi cho ra. Nghó vaäy chaøng ñi luoân vaøo chính ñeà: -Phaûi ñaáy ! Xin Boái tieân sinh thuaät roõ ñaàu ñuoâi cho ta nghe ! Boái Haûi Thaïch hoûi: -Tieàn nhieäm bang chuùa Ñoâng Phöông Hoaønh ngoaïi hieäu Baùt Traûo Kim Long laø sö thuùc bang chuùa. Bang chuùa coøn nhôù khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi laïi: -Ngöôøi laø sö thuùc ta ö ? Sao ta chaúng nhôù moät tyù gì heát ? Ngöôøi ôû moân phaùi naøo ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Ñoâng Phöông bang chuùa khoâng bao giôø noùi ñeán lai lòch sö moân, boïn thuoäc haï laø ngöôøi döôùi tröôùng khoâng tieän hoûi tôùi. Ba naêm tröôùc ñaây, bang chuùa vaâng meänh sö phuï … Thaïch Phaù Thieân ngaét lôøi: -Ta vaâng meänh sö phuï ö ? Sö phuï ta laø ai ? Boái Haûi Thaïch laéc ñaàu ñaùp : -Beänh traïng cuûa bang chuùa quaû thieät laø traàm troïng, queân luoân caû sö phuï. Sö phuï bang chuùa laø ai thuoäc haï cuõng khoâng bieát. Chæ coù laàn tröôùc Baïch Vaïn Kieám ôû haùi Tuyeát Sôn ñeán ñaây noùi bang chuùa laø ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn taïi thaønh Laêng Tieâu. Boïn thuoäc haï cuõng sinh loøng nghi hoaëc … Laõo noùi tôùi ñaây boãng döøng laïi, töïa hoà mong Thaïch Phaù Thieân thuaän mieäng thoá loä sö thöøa mình ra. Thaïch Phaù Thieân noùi: 509 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Sö phuï ta ö ? Ta chæ coù Söû baø baø ôû phaùi Kim OÂ laø sö phuï maø thoâi, vaø laø vieäc môùi ñaây. Chaøng giô ngoùn tay leân goõ ñaàu ñeå bôùi tìm trng kyù öùc thì chæ thaáy nhöõng lôøi ngöôøi quanh mình chaúng phuø hôïp chuùt naøo. Trong loøng raát phieàn naõo, chaøng hoûi: -Ta vaâng leänh sö phuï roài sao nöõa ? Boái Haûi Thaïch ñaùp : -Bang chuùa vaâng meänh sö phuï ñeán nöông nhôø Ñoâng Phöông bang chuùa caàu ngöôøi daét díu vaøo choán giang hoà xaây döïng coâng danh. Chaúng bao laâu baûn bang xaûy ra moät caâu chuyeän troïng ñaïi. Caâu chuyeän naøy phaùt khôûi khi baøn ñeánvuï hai söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït Aùc ñöa theû ñoàng môøi ñi döï yeán. Veà vuï naøy bang chuùa coøn nhôù khoâng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Theû ñoàng cuûa Thöôûng Thieän, Phaït Aùc ta ñaõ bieát roài. Nhöng cuoäc thöông nghò ñoù ra sao ? Trong loøng ta khoâng coøn chuùt hình boùng gì veà vuï naøy nöõa. Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Baûn bang coù leä cöù moãi naêm moät laàn môû ñaïi hoäi toaøn bang vaøo ngaøy moàng ba thaùng ba. Heát thaûy Toång ñaø chuùa, Höông chuû, ñòa phöông Phaân ñaø chuùa ñeàu veà Toång ñaø Döông chaâu hoäi hoïp ñeå baøn baïc nhöõng coâng vieäc troïng yeáu trong bang. Trong buoåi ñaïi hoäi ba naêm tröôùc, ñoät nhieân coù ngöôøi ñeà caäp ñeán baûn bang maáy naêm gaàn ñaây raát höng thònh, vaø ba naêm nöõa laø thì nhöõng theû ñoàn g môøi döï yeán laïi xuaát hieän treân choán giang hoà. Ñeán luùc ñaáy baûn bang khoù loøng qua khoûi, neân ñoái phoù baèng caùch naøo, caàn phaûi döï tính tröôùc ñi, khoâng neân ñeå nöôùc ñeán chaân môùi chaïy. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu noùi: -Phaûi roài ! Theû ñoàng cuûa Thöôûng Thieän Phaït Aùc tôùi nôi, neáu bang chuùa khoâng tieáp theû baøi nhaän lôøi môøi ñi aên yeán Laïp Baùt Cuùc thì toaøn bang töø treân xuoáng döôùi ñeàu bò thaûm hoïa taän saùt. Caùi ñoù chính maét ta ñaõ thaáy roài. Boái Haûi Thaïch laáy laøm kyø hoûi: -bang chuùa ñaõ thaáy roài ö ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Thöïc ra ta khoâng phaûi laø Bang chuùa cuûa tieânsinh. Coù ñieàu veà chuyeän naøy ta ñöôïc thaáy roài. Toaøn bang chuùng bang Phi Ngö vaø hoäi chuùng Thieát Xoa hoäi, vì khoâng tieáp nhaäntheû ñoàng maø otaøn bang, hoäi bò taøn saùt ñaõ ñoàn ñaïi ñeán Toång ñaø bang Tröôøng Laïc. Boái Haûi Thaïch thôû daøi noùi: 510 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Boïn thuoäc haï ñaõ lieäu tröôùc taát coù ngaøy nay. Vì theá maø vò Haø höông chuû kia naêm aáy ñaõ ñöa vuï naøy ra hoäi nghò. Söï thöïc caùi lo cuûa Haø höông chuû khoâng phaûi laø caùi lo vu vô nhö ngöôøi nöôùc Kyû lo trôøi saäp. Coù ñuùng theá khoâng ? Nhöng Ñoâng Phöông bang chuùa vöøa ngh tôùi, laäp töùc noåi traän loâi ñình. Ngöôøi baûo Haø höông chuû coù yù meâ hoaëc loøng ngöôøi möu ñoà chuyeän baát chính lieàn haï lònh baét giam. Ai naáy ñeàu nhao nhao xin tha cho y. Ñoâng Phöông bang chuùa tuy ngoaøi mieäng öng thuaän, nhöng ñeán nöûa ñeâm ngaám ngaàm haï saùt y. Ngöôøi noùi laø Haø höông chuû sôï toäi neân töï saùt. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Taïi sao vaäy ? Chaéc Ñoâng Phöông bang chuùa cuøng Haø höông chuû ñaõ coù thuø haèn töø tröôùc, neân tìm côù ñeå gieát y. Boái Haûi Thaïch noùi: -Khoâng phaûi theá ñaâu. Nguyeân nhaân chính laø Ñoâng Phöông bang chuùa khoâng muoán cho ai ñeà caäp ñeán vuï naøy. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu toû ra chaøng ñaõ hieåu roõ. Chaøng voán coù tö chaát cöïc kyø thoâng minh, nhöng ít tieáp xuùc vôùi ngöôøi ñôøi neân khoâng hieåu nhaân tình theá thaùi, gaàn ñaây chaøng ôû vôùi vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Ñinh Ñang ít ngaøy ñaõ bieát doø daãm taâm söï ngöôøi ngoaøi. Chaøng nghó thaàm: -Ñoâng Phöông bang chuù bieát laø moät khi tieáp baøi ñoàng phoù yeán taát phaûi maát maïng treân haûi ñaûo, ñi roài khoâng trôû veà nöõa, nhöng khoân g tieáp baøi ñoàng thì anh em toaøn bang töø treân xuoáng döôùi phaûi maát maïng vì mình. Vuï naøy chaéc y lo laéng ngaøy ñeâm tìm möu tính keá hoaïch maáy naêm, nhöng khoâng muoán ñeå ngöôøi khaùc ñem vaá ñeà nan giaûi naøy ra nghò luaän tröôùc maët bang chuùng. Boái Haûi Thaïch laïi noùi tieáp: -Caùc anh em ñeán hoäi hoïp ñeàu bieát Haø höông chuû bò Ñoâng Phöông bang chuùa gieát cheát. Haø höông chuû cheát ñaõ ñaønh, nhöng toû roõ ra khi naøo coù theû ñoàng môøi ñi döï yeán ñöa tôùi, Ñoâng Phöông bang chuùa quyeát ñònh khoâng chòu tieáp vaø quyeát khoâng chòu hy sinh thaân mình ñaùnh ñoåi laáy söï bình yeân cho toaøn bang. Khi ñoù caùc anh em ñeàu hoài hoäp lo sôï khoâng ai daùm noùi gì. Thì bang chuùa thaúng thaéng ñöùng ra chaát vaán sö thuùc. Thaïch Phaù Thieân ngaïc nhieân ngaét lôøi: -Chaát vaán y ö ? Chaát vaán theá naøo ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Ñuùng theá. Luùc aáy bang chuùa uyeånchuyeån traàm tænh noùi: “Sö thuùc ! Sö thuùc ñaõ laøm chuùa teå phaûi neânsuy nghó saâu xa, tính keá tröôøng cöûu cho baûn bang. Thôøi kyø hai söù giaû Thieän Aùc xuaát hieän ñaõ gaàn ñeán roài, Haø höông chuû neâu vieäc naøy ra laø vì y lo cho vaän meänh anh em toaøn bang maø sö thuùc laïi böùc baùch y töï saùt thì e raèng moïi ngöôøi khoâng phuïc”. Ñoâng Phöông bang chuùa lieàn lôùn tieáng quaùt maéng: “Thaèng loûi 511 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn con lôùn maät ! Giöõa Toång ñaø bang Tröôøng Laïc haù phaûi laø nôi ñeå ngöôi noùi leo ? Bang Tröôøng Laïc töï tay ta saùng laäp ra thì taïi töï tay ta huûy noù ñi cuõng khoâng ai ñöôïc choõ mieäng vaøo”. Ñoân g Phöông bang chuùa noùi maáy caâu naøy khieán caùc anh em ñeàu sôï run. Bang chuùa laïi noùi: “Sö thuùc ! Sö thuùc tieáp theû cuõng cheát maø khoâng tieáp theû cuõng cheát thì coù khaùc gì nhau. Neáu khoâng tieáp theû chæ khieán cho nhöõng anh em ñaày loøng trung nghóa maát maïng theâm maø thoâi, chöù coù ích gì cho sö thuùc ñaâu, neáu sö thuùc khaúng khaùi tieáp theû ñeå toaøn bang yeân oån thì toaøn theå bang chuùng vónh vieãn nhôù tôùi aân nghóa cuûa sö thuùc”. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu noùi: -Noùi vaäy laø ñuùng. Nhöng … Boái tieân sinh … Ta laøm gì coù khaåu taøi nhö vaäy ? Boái Haûi Thaïch tuûm tæm cöôøi noùi: -Bang chuùa haø taát phaûi quaù khieâm. Chæ vì bang chuùa chöa hoaøn toaøn hoài phuïc môùi sinh ra quaån trí. Sau naøy bang chuùa khoûi haún thì taøi bieän luaän ñöøng noùi baûn bang khoâng ai theo kòp maø caû choán giang hoà cuõng khoù coù ngöôøi saùnh kòp. Thaïch Phaù Thieân baùn tín baùn nghi hoûi laïi: -Theá ö ? Ta noùi vaäy … Roài sau laøm sao ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Ñoâng Phöông bang chuùa laäp töùc saéc maët xaùm xanh, ñaäp baøn quaùt thaùo : “Mau ! Mau troùi thaèng loõi khoâng bieát keå treân ngöôøi döôùi laø gì naøy laïi cho ta !”. Nhöng Ñoâng Phöông bang chuùa quaùt luoân maáy laàn, moïi ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng moät ai cöû ñoäng. Ñoâng Phöông bang chuùa töùc giaän quaù gaàm leân : “Hoûng roài ! Hoûng roài ! Caùc ngöôøi caáu keát vôùi thaèng loõi naøy ñeå phaûn ta phaûi khoâng ? Ñöôïc laém ! Caùc ngöôi khoâng ñoäng thuû thì ñeå ta ra tay tuøng xeûo gaõ.” oOo 512 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2