Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 57

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

82
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 57: Bối Hải Thạch Thách Người Tỷ Võ Thạch Phá Thiên hỏi: -Các anh em trong bang có khuyên ngăn Ðông Phương bang chúa không ? Bối Hải Thạch đáp: -Các anh em đều không phục, song chẳng một ai lên tiếng... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 57

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI BAÛY BOÁI HAÛI THAÏCH THAÙCH NGÖÔØI TYÛ VOÕ Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Caùc anh em trong bang coù khuyeân ngaên Ñoâng Phöông bang chuùa khoâng ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Caùc anh em ñeàu khoâng phuïc, song chaúng moät ai leân tieáng. Ñoâng Phöông bang chuùa ruùt phi traûo ra ñöùng phaét daäy nhaèm boå xuoáng bang chuùa. Bang chuùa neù mình ñi traùnh khoûi. Ñoâng Phöông bang chuùa lieân tieáp ñaùnh tôùi, nhöng bò bang chuùa traùnh khoûi vaø thuûy chng bang chuùa vaãn khoâng traû ñoøn. Coù ñieàu bang chuùa hai tay khoâng maø Ñoâng Phöông bang chuùa söû phi traûo laø moät moân tuyeät kyõ trong voõ laâm. Bang chuùa traùnh ñöôïc baûy, taùm chieâu cuõng laø gioûi laém roài. Khi ñoù Meã höông chuû laø leân: “Bang chuùa ! Leänh sö ñieät ñaõ nhöôøng nhòn bang chuùa taùm chieâu maø khoâng phaûn kích. Moät laø y toân troïng bang chuùa laø chuùa teå baûn bang. Hai laø y kính troïng bang chuùa laø sö thuùc y. Neáu bang chuùa coøn tieáp tuïc ra chieâu ñoäc ñòa ñeå haï saùt y thì ngöôøi thieân haï ñeàu quy toäi vaøo bang chuùa.” Ñoâng Phöông bang chuùa töùc giaän gaàm leân : “Ai baûo gaõ khoâng phaûn kích ? Chính caùc ngöôi ñeàu muoán veà huøa vôùi gaõ thì cö ñoàng taâm hieäp löïc gieát cheát baûn toøa ñi, roài toân thaèng loõi ñoù leân laøm bang chuùa. Nhö vaäy haù chaúng thoûa maõn taâm nguyeän moïi ngöôøi ö ?” Boái Haûi Thaïch ngöøng laïi moät chuùt roài keå tieáp: -Ñoâng Phöông bang chuùa töùc giaän, mieäng quaùt maéng om soøm, tay vaãn khoâng ngöøng ra chieâu tôùi taáp. Bang chuùa luoân luoân gaëp nhöõng côn nguy hieåm voâ cuøng. Ñeán luùc bang chuùa cô hoà maát maïng döôùi phi traûo. Trieån höông chuû la leân : “Thaïch huynh ñeä ! Ñoùn laáy thanh kieám naøy !”. Haén vöøa noùi vöøa lieäng laïi cho bang chuùa. Bang chuùa vöôn tay ra ñoùn laáy kieám xong, laïi nhöôøng ba chieâu nöõa roài môùi noùi: “Sö thuùc ! Tieåu ñieät ñaõ nhöôïng boä sö thuùc hai chuïc chieâu roài. Neáu sö thuùc khoâng döøng tay thì tieåu ñieät baát ñaéc dó phaûi phaïm toäi vôùi sö thuùc.” Thaïch Phaù Thieân hoûi xen vaøo: -Theá roài Ñoâng Phöông bang chuùa coù döøng tay khoâng ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Ñoâng Phöông bang chuùa maét loä hung quang vung traûo leân ñaùnh veùo moät tieáng chuïp xuoáng tröôùc maët bang chuùa. Hôn hai chuïc ngöôøi trong hoäi nghò ñeàu lôùntieáng giuïc : “Traû ñoøn ñi ! Traû ñoøn ñi ! Khoâng thì maát maïng baây giôø !” Bang chuùa lieàn noùi: “Ñieät nhi cam beà thaát leã !”. Theá roài bang chuùa giô kieám leân gaït phi traûo. 513 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boái Haûi Thaïch thôû daøi keå tieáp: -Theá laø hai beân xaûy cuoäc ñoäng thuû, quyeát ñaáu kòch lieät. Voõ coâng cuûa Ñoâng Phöông bang chuùa thuoäc moân phaùi naøo, caùc anh em ñeàu khoâng hieåu roõ. Nhöng thaáy töø thaân phaùp cho ñeán caùch vaän duïng kình löïc toû roõ ra cuøng moät phaùi. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Keát quaû cuoäc chieán ñaáu ra sao ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Trong khoaûng thôøi gian aên xong böõa côm moïi ngöôøi theo doõi cuoäc ñaáu ñeàu nhaän ra bang chuùa chöa vaän ñoäng toaøn löïc, vaãn coù y nhöôøng nhòn Ñoâng Phöông bang chuùa. Nhöng y quyeát ñaáu tuïc maïng, chaúng deø daët chuùt naøo. Sau cuøng bang chuùa söû moät chieâu töông töï nhö “Thuaän Thuûy Thoâi Chaâu”. Muõi kieám ñaâm truùng vaøo coå tay beân phaûi y, khieán cho caây phi traûo rôùt xuoáng ñaát ñaùnh choang noät tieáng. Bang chuùa laäp töùc thu kieám veà nhaûy voït ra xa baûy thöôùc. Thaïch Phaù Thieân thôû phaøo moät caùi. Boái Haûi Thaïch keå tieáp: -Ñoâng Phöông bang chuùa ñöùng ngaån ngöôøi ra, saéc maët lôït laït khoâng coøn chuùt huyeát saéc. Y ñaûo maét nhìn suoát löôït vaøo maët töøng ngöôøi. Luùc aáy trong nhaø hoäi nghò im phaêng phaéc khoâng moät tieáng ñoäng. Chæ coù nhöõng gioït maùu töôi ôû veát thöông coå tay Ñoâng Phöông bang chuùa tí t1ach nhoû xuoáng ñaát, sau moät luùc laâu, Ñoâng Phöông bang chuùa caát gioïng theâ thaûm noùi: “Ñöôïc roài ! Ñöôïc roài !” Ñoaïn y raûo böôùc ñi ra ngoaøi. Hôn hai chuïc ngöôøi trong saûnh ñöôøng ñöa maét nhìn theo, nhöng chaúng moät ai noùi nöûa lôøi. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Ñoâng Phöông bang chuùa boû ñi roài coâng vieäc trong bang thu xeáp caùch naøo ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Ñoâng Phöông bang chuùa ra ñi chuyeán naøy, ai cuõng bieát laø y khoâng coøn maët muõi naøo trôû veà nöõa. Trong bang chaúng theå moät ngaøy khoâng chuû, toan bang ñoàng thanh toân bang chuùa leân tieáp nhieäm. Khi aáy bang chuùa khieâm nhöôïng ñöùng leân noùi: “Tieåu töû ñaõ keùm taøi naêng laïi khoâng ñöùc ñoä, quyeát khoâng daùm ñaûm ñöông troïng traùch naøy. Coù ñieàu trong ba naêm nöõa, theû ñoàng Thöôûng Thieän Phaït Aùc laïi tôùi thôøi kyø xuaát hieän treân choán giang hoà, neân tieåu töû taïm thôøi giöõ ñòa vò naøy. Heã theû ñoàng ñöa tôùi ñaây môøi ñi döï yeán, tieåu töû seõ tieáp nhaän ñeå khoûi lôû vieäc, vaø seõ ñi döï ñeå gaùnh ñôõ cho caùc vò khoûi moät phen tai vaï.” Caùc anh em nghe bang chuùa noùi vaäy ñoàng thanh hoan hoâ nhieät lieät, quyø xuoáng baùi laïy. Xin thöa thöïc tình cuøng bang chuùa : Bang chuùa ñaõ choáng noåi Ñoâng Phöông bang chuùa thì nguyeân moät ñieåm veà voõ coâng, ai naáy ñeàu taâm phuïc caû roài. Ngöøng moät chuùt, Boái Haûi Thaïch laïi noùi tieáp: 514 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Duø cho voõ coâng bang chuùa coù bình thöôøng, maø chæ öng thuaän gaùnh tai naïn cho baûn bang thì moïi ngöôøi cuõng vì tö taâm vò kyû maø trieät ñeå uûng hoä bang chuùa leân caàm quyeàn binh trong bang. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu noùi: -Vì theá maø maáy phen ta xuaát ngoaïi, caùc vò cuøng lo soát voù chæ sôï ta ñi roài khoâng veà nöõa, coù ñuùng theá chaêng ? Boái Haûi Thaïch hôi ñoû maët, ñaùp: -Bang chuùa leân giöõ troïng nhieäm roài, thi haønh bao nhieâu coâng vieäc, khoâng ai coù ñieàu gì dò nghò. Tuy bang chuùa ñoài ñaõi vôùi anh em trong bang coù ñieàu nghieâm khaéc, nhöng anh em thaáy loøng ñaïi nhaân ñaïi nghóa cuûa bang chuùa khaúng khaùi, gaùnh tai hoïa cöùu maïng cho moïi ngöôøi, neân duø coù phaûi chòu ñöïng caùch naøo cuõng khoâng ai than phieàn chi heát. Thaïch Phaù Thieân traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -Boái tieân sinh ! Nhöõng vieäc quaù khöù, ta ñaõ queân heát saïch. Xin tieân sinh noùi thieät cho ta hay nhöõng toäi loãi troïng ñaïi ngaøy tröôùc, ñöøng giaáu dieám gì. Boái Haûi Thaïch mæm cöôøi ñaùp: -Noùi laø toäi loãi troïng ñaïi thì chöa chaéc ñaõ ñuùng. Coù ñieàu bang chuùa ñang ôû thôøi kyø nieân thieáu, quen thoùi phong löu laõng maïn, caùi ñoù töôûng chaúng coù chi ñaùng keå. Va laïi ña soá caùc phuï nöõ ñeàu thuaän tình töï nguyeän. Nhöõng vuï cöôõng baùch khoâng coù maáy ñaâu. Thanh danh bang Tröôøng Laïc cuõng khoâng bò toån thöông gì maáy. Caùc anh em coù ñöôïc tin gì cuõng chæ mæm cöôøi maø thoâi. Thaïch Phaù Thieân nghe xong toaùt moà hoâi öôùt ñaãm. Tuy Boái haûi Thaïch kheùo leùo löïa lôøi, chæ noùi phôùt qua, nhöng hieån nhieân toû ra chaøng ñaõ phaïm raát nhieàu toäi loãi veà chuyeän phong tinh traêng gioù. Thaïch Phaù Thieân neùt maët ñaêm chieâu, chaøng coá nhôù laïi xem ngoaøi Ñinh Ñang ra chaøng coøn vöôùng víu tö tình leùn luùt vôùi coâ gaùi naøo maø chaøng khoâng nhôù nöõa chaêng? Nhöng chaøng nghó maõi khoâng ra. Boái Haûi Thaïch deø daët hoûi: -Bang chuùa coøn coù caâu chuyeän noùi ra thuoäc haï e mình laø keû khoâng bieát ñöôøng tieán thoaùi, chaúng hieåu bang chuùa coù löôïng thöù cho ñöôïc trình baøy chaêng ? Thaïch Phaù Thieân voäi ñaùp: -Chính ta ñang muoán yeâu caàu Boái tieân sinh cho bieát heát söï thöïc ñöøng giaáu dieám gì. Boái Haûi Thaïch noùi: -Sôû dó bang Tröôøng Laïc chuùng ta phaûi giao dòch vôùi ngöôøi vì mình ôû vaøo tình theát baát ñaéc dó. Neáu khoâng thì hôn hai vaïn anh em trong toaøn bang laáy ñaâu ra ñöôïc côm aên aùo maëc ? Chuùng ta voánkhoâng phaûi laø haûo haùn veà phe Baïch ñaïo, keå rachaúng 515 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn caàn ñeám xæa ñeán caùi loái nhaân nghóa ñaïo ñöùc thoái naùt cuûa boïn hoï. Coù ñieàu theo yù kieán thuoäc haï thì ñoái vôùi vôï con cuûa anh em trong bang, bang chuùa neân ... neân xa hoï laø hôn ñeå khoûi toån thöông ñeán moái hoøa khí trong bang. Thaïch Phaù Thieân hoå theïn maët ñoû böøng leân. Chaøng nhôù tôùi toái hoâm ñoù bò Trieån höông chuû ñeán haønh thích chaøng, gaõ noùi laø chaøng quyeán ruõ vôï gaõ. Chaøng lo vuï naøy coù thöïc lieàn hoûi: -Baây giôø bieát laøm theá naøo ñaây ? Boái Haûi Thaïch laïi noùi: -Ñinh Baát tam laõo tieân sinh haønh vi coå quaùi maø voõ coâng laïi cao thaâm voâ cuøng. Bang chuùa cuøng toân nöõ laõo ñaõ ñi laïi vôùi nhau, neáu sau naøy ruoàng boû naøng thì e raèng Ñinh laõo tieân sinh chaúng chòu boû qua. Nhö theá laø laïi gaây theâm moät tay cöôøng ñòch. Thaïch Phaù Thieân ngaét lôøi: -Sao ta laïi boû naøng ñöôïc ? Boái Haûi Thaïch cöôøi ñaùp: -Khi bang chuùa ñaõ öa coâ naøo thí quyù coâ aáy chaúng keùm gì baûo boái. Coù ñieàu bang chuùa ñoái vôùi caùc coâ khoâng ñöôïc laâu daøi. Coøn nhö vò Ñinh coâ nöông naøy thì bang chuùa coù giao haûo vôùi coâ cuõng khoâng sao, nhöng chuyeän baùi ñöôøng thaønh thaân thì ñöøng ñeå maéc vaøo tay laõo Ñinh. Thaïch Phaù Thieân ngaäp ngöøng hoûi: -Ta ñaõ cuøng naøng baùi ñöôøng keát thaân roài thì laøm theá naøo ? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Khi ñoù bang chuùa bò troïng beänh chöa khoûi, neân ñaàu oùc haõy coøn hoà ñoà neân maéc baãy Ñinh laõo nhi. Caùi ñoù chöa chaéc ñaõ laø vieäc chuaån xaùc. Thaïch Phaù Thieân chau maøy khoâng bieát ñaùp theá naøo. Boái Haûi Thaïch ñònh buïng khuyeân can ñeán möùc ñoä naøy thoâi, khoâng daùm tieán theâm moät böôùc nöõa, vì laõo nghó raèng : Mình laø phaän thuoäc haï khoâng neân quaù trôùn ñeå cho bang chuùa phaûi phieàn loøng, lieàn laûng sang chuyeän khaùc: -Boán moân phaùi ôû Quan Ñoâng raàm raàm roä roä keùo ñeán nhöng hoï thaáy maët bang chuùa laäp töùc phaûi meàm nhuõn ngay, moät ñieàu keâu baèng aân coâng hai ñieàu keâu baèng aân coâng ñuû bieát oai ñöùc cuûa bang chuùa ñaõ cao tôùi möùc naøo. Nguyeân Thaïch Phaù thieân ñaõ ñaùnh lui Ñinh Baát Töù trong tröôøng hôïp naøo vaø cöùu tính maïng cho boïn Cao Tam nöông töû ra sao thì trong khi ñi ñöôøng quaàn haøo Quan Ñoâng ñaõ thuaät laïi vaø theâm môõ vaøo ñeå caâu chuyeän maën maø hôn cho bang chuùng bang Tröôøng Laïc nghe. Boái Haûi Thaïch laïi noùi: -Voõ coâng nhöõng ngöôøi naøy tuy coøn keùm bang chuùa xa, nhöng ñeàu laø nhaân vaät noåi danh trong voõ laâm. Bang chuùa ñaõ coù ôn lôùn vôùi hoï thì mình coù theå lung laïc ñeå höõu 516 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn duïng cho baûn bang. Neáu boïn hoï coù hoûi ñeán tieàn nhieäm Ñoâng Phöông bang chuùa thì bang chuùa chæ noùi cho hoï laø Ñoâng Phöông tieàn bang chuùa ñi aån cö roài. Coøn nhöõng ñieàu maø thuoäc haï vöøa trình baøy thì baát taát bang chuùa phaûi cho hoï bieát ñeå khoûi phaùt sinh nhöõng ñieàu raéc roái chaúng lôïi gì cho chuùng ta. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu noùi: -Boái tieân sinh noùi raát coù lyù ! Hai ngöôøi laïi chuyeän vaõn moät luùc roài Boái Haûi Thaïch laáy trong boïc ra moät baûn thanh ñôn keå roõ nhöõng nhaân vieân quaûn söï cuøng laø sôn traïi naøo ñöa ñeán bao nhieâu tieàn gaïo, ôû beán xaù naøo thu bao nhieâu tieàn thueá. Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu gì heát, chaøng chæ öø höû cho xuoâi chuyeän. Keå ra bang Tröôøng Laïc cuõng laøm nhieàu vieäc thöôøng thieân haïi lyù. Boïn luïc laâm ñaïi ñaïo ôû raát nhieàu ñòa phöông ñeàu ñöa vaøng baïc chaâu baùu ñeán ñuùt loùt bang Tröôøng Laïc. Bang naøy cöù ngoài nguyeân choã ñeå chia cuûa aên cöôùp. Thaïch Phaù Thieân trong loøng caûm thaáy coù ñieàu traùi leõ, nhöng khoâng bieát noùi vôùi Boái Haûi thaïch theá naøo cho phaûi. Toái hoâm aáy, Toång ñaø baøy tieäc theát ñaõi boïn quaàn haøo Quan Ñoâng boïn Phaïm Nhaát Phi boán ngöôøi ñöôïc môøi ngoài treân. Thaïch Phaù Thieân, Boái Haûi Thaïch, Ñinh Ñang ngoài ôû meù döôùi ñeå boài tieáp. Röôïu ñaõ ba tuaàn, moïi ngöôøi noùi maáy caâu xaõ giao roài Phaïm Nhaát Phi leân tieáng: -AÂn coâng laø baäc kyø taøi, chænh ñoán cho bang Tröôøng Laïc trôû neân höng thònh. Chaéc laø Ñoâng Phöông ñaïi ca cuõng raát haân hoan ? Boái Haûi Thaïch noùi: -Ñoâng Phöông tieàn bang chuùa hoài naøy ñi thaû caâu, troàng hoa, khoâng maøng chi ñeán theá söï ñaëng höôûng thuù tieâu dao ngoaïi vaät, khoâng chòu caûnh phieàn phöùc, boïn taïi haï chaúng daùm ñeán phieàn nhieãu laõo nhaân gia nöõa. Phaïm Nhaát Phi toan kieám lôøi ñeå doø hoûi tin töùc, thì ñoät nhieân phoù Höông chuû Hoå maõnh ñöôøng hoái haû chaïy ñeánbeân Boái Haûi Thaïch gheù vaøo tai thì thaàm maáy caâu. Boái Haûi Thaïch gaät ñaàu noùi: -Hay laém ! Hay laém ! Roài laõo quay laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi: -Xin trình bang chuùa roõ: Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn bò chuùng ta baét ñöôïc roài, maáy böõa nay thaønh Laêng Tieâu laïi phaùi ngöôøi ñeán tieáp vieän, möu ñoà cöùu boïn hoï ra, ngôø ñaâu laïi bò chuùng ta baét theâm hai teân nöõa. Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi hoûi: -Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñeàu bò baét giöõ caû roài ö ? Boái Haûi Thaïch cöôøi ñaùp: 517 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Töø ngaøy bang chuùa cuøng boïn Baïch Vaïn Kieám rôøi khoûi Toång ñaø, caùc anh em toaønbang ñeàu mong nhôù vaø lo laéng voâ cuøng. Ai naáy chæ sôï bang chuùa laáy loøng trung haäu ñoái ñaõi vôùi ngöôøi roài bò hoï ... Vì tröôùc maët quaàn huøng Quan Ñoâng, Boái Haûi Thaïch khoâng muoán roõ Thaïch Phaù Thieân ñaõ bò boïn Baïch Vaïn Kieám baét, neân laõo tìm lôøi noùi haøm hoà nhö vaäy. Ngöøng moät laùt, Boái Haûi Thaïch laïi noùi tieáp: -Anh em toaøn bang ñöôïc ñieàu ñoäng ñeå ñi doø hoûi xem bang chuùa laïc loõng nôi ñaâu. Ñang ñi ñöôøng taïi khu phuï caän thì chaïm traùn boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn lieàn thi haønh keá moïn baét heát ñöôïc boïn chuùng giam taïi Toång ñaø. Chæ ñaùng tieác laø gaõ Baïch Vaïn Kieám, con ngöôøi raát taâm cô, moät mình ñi thoaùt. Ñinh Ñang ñoät nhieân hoûi xen vaøo: -Theá coøn Hoa Vaïn Töû coâ nöông thì sao ? Boái Haûi Thaïch cöôøi ñaùp: -Coâ ta ñi toaùn ñaàu ñaõ bò baét töø tröôùc. Khi ñoù Ñinh coâ nöông cuõng coù maët taïi tröôøng thì phaûi ? Laàn aáy taát caû baûy teân bò baét. Boïn Phaïm Nhaát Phi trong loøng hoài hoäp buïng baûo daï: -Tuyeát Sôn laø moät moân phaùi löøng laãy tieáng taêm, khoâng ngôø hoï cuõng bò ñaïi baïi veà tay bang Tröôøng Laïc. Boái Haûi Thaïch laïi noùi tieáp: -Boïn thuoäc haï tra hoûi nhöõng ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn xem bang chuùa laïc loõng nôi ñaâu, thì chuùng ñeàu noùi laø: Bang chuùa ñang ôû trong mieáu thoå ñòa roài töï ñoäng boû ra ñi, töø ñoù khoâng ñöôïc tin töùc gì nöõa. Anh em bieát bang chuùa voâ söï môùi yeân loøng. Hieän giôø boïn ñeä töû phaùi Tuyeát sôn kia hoaëc taïm giam laïi hoaëc gieát ñi laø tuøy ôû bang chuùa phaùt laïc. Thaïch Phaù Thieân nghó thaàm: -Gia maù mình ñaõ noùi tröôùc kia mình töøng baùi sö hoïc ngheä vaøo laøm moân haï phaùi Tuyeát Sôn. Vaäy nhöõng ñeä töû phaùi naøy ñeàu keå vaøo haøng sö thuùc mình, coù lyù naøo laïi giam giöõ khoâng tha, chöù ñöøng noùi ñeán chuyeän saùt haïi nöõa. Chaøng nghó vaäy lieàn ñaùp: -Giöõa phaùi Tuyeát Sôn vaø chuùng ta coù söï hieåu laàm. Vuï naøy ... neân ñoåi ... Chaøng muoán noùi moät thaønh ngöõ, nhöng môùi hoïc chöa ñöôïc bao laâu thaønh ra chöa quen mieäng, roài trong luùc thaûng thoát noùi khoâng ra nöõa. Boái Haûi Thaïch lieàn ñôõ lôøi noùi tieáp: -Ñoåi thuø ra baïn ! Thaïch Phaù Thieân la leân: -Phaûi ! phaûi 1 Ñoåi thuø ra baïn. Boái tieân sinh ! Ta muoán tha hoï vaø môøi leân ñaây cuøng uoáng röôïu neân chaêng ? 518 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Nguyeân chaøng chöa hieåu haønh ñoäng naøy coù ñuùng leà loái voõ laâm khoâng, neân chaøng hoûi laïi cho caån thaän. Ñoàng thôøi chaøng nghó raèng boïn Boái Haûi Thaïch phaûi toán nhieàu hôi söùc môùi baét ñöôïc boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, theá maø mình töï yù buoâng tha moät caùch khinh xuaát thì khoâng khoûi mang tieáng laø ngöôøi chuyeân quyeàn. Ta neân bieát raèng Thaïch phaù Thieân tuy ñöôïc moïi ngöôøi toân leân laøm bang chuùa, nhöng chaøng vaãn chöa hieåu laø toaøn bang töø treân xuoáng döôùi nhaát nhaát ñeàu phaûi tuaân theo meänh leänh cuûa chaøng. Boái Haûi Thaïch cöôøi ñaùp: -Bang chuùa khoan hoàng ñaïi löôïng nhö vaäy chính laø moät thònh söï trong voõ laâm. Roài laõo baûo taû höõu: -Anh em daãn nhöõng ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn leân ñaây. Phoù Höông chuû vaâng lôøi lui ra. Tieáp theo thaáy hai gaõ haùn töû aùo traéng do boán teân bang chuùng giaûi vaøo. Hai haùn töû naøy ñeàu bò troùi tay, aùo traéng laïi daây nhieàu veát maùu. Hieån nhieân hoï ñaõ traûi qua moät cuoäc tranh ñaáu vaø ñeàu bò thöông. Phoù Höông chuû quaùt leân: -Caùc ngöôi tieán vaøo thamkieán bang chuùa ñi. Moät haùn töû trung nieân lôùn tuoåi hôn trôïn maét leân nhìn phoù Höông chuû ra chieàu töùc giaän. Gaõ môû mieäng thoùa maï luoân: -Caùc ngöôi mau mu cheùm phöùt laõo gia ñi cho roài ! Caùc ngöôi laø nhöõng quaân cöôøng ñaïo, toäi aùc ngaäp ñaàu. Roài ñaây sö phuï ta laø Uy Ñöùc tieân sinh seõ tôùi nôi baêm vaèm caùc ngöôi ra laøm muoân maûnh ñeå traû moái thuø naøy. Ñoät nhieân beân ngoaøi cöûa soå coù tieáng vang nhö saám quaùt leân: -Thoâi sö ñeä ! Thoùa maï chuùng nhö vaäy thaät söôùng mieän g. Boïn chuùng toaøn laø quaân cöôøng ñaïo choùi maù, laø nhöõng keû ñeâ heøn voâ só ! Tieáp theo laø nhöõng tieáng loaûng xoaûng töø xa ñi laïi. Ñaây laø hôn hai möôi teânñeä töû phaùi Tuyeát Sôn chaân tay ñeo xieàng hieân ngang ñi vaøo saûnh ñöôøng. Trong ñaùm naøy coù caû Caûnh Vaïn Chung, Hoâ Dieân Vaïn Thieän, Quang Vaïn Phu, Kha Vaïn Quaân, Vöông Vaïn Nhaân, Hoa Vaïn Töû. Caû nhaân vaät khinh coâng tuyeät ñænh laø Uoâng Vaïn Döïc cuõng bò baét. Vöông Vaïn Nhaân vöøa tieán vaøo cöûa cuõng ngoaùc mieäng ra maø thoùa maï khoâng ngôùt baèng nhöõng danh töø raát khinh bæ. Coù ngöôøi laïi thaùch thöùc: -Caùc ngöôøi coù baûn laûnh thì ñem noäi löïc hoaëc ñao thöông ra maø ñoäng thuû thaät söï, coøn duøng muoäi höông, thuoác meâ ñeå aùm toaùn thì chæ nhöõng quaân cöôùp xoù heøn haï môùi duøng tôùi. Boïn Phaïm Nhaát Phi cuøng Phong Löông ñöa maét nhìn nhau töï nghó: 519 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Neáu duøng muoäi höông, thuoác meâ ñeå baét boïn hoï thì quaû laø nhöõng thuû ñoaïn chaúng veû vang gì. Boái Haûi Thaïch lieác maét nhìn boïn quaàn haøo Quan ñoâng lieàn hieåu ngay taâm söï hoï. Laõo lieàn ñöùng daäy töôi cöôøi noùi: -Sôû dó boïn taïi haï phaûi duøng ñeán muoäi höông thuoác meâ, ñaâu coù phaûi laø sôï caùc vò voõ coâng cao cöôøng, nhöng nghó tình Thaïch bang chuùa cuøng caùc vò coù moái lieânquan töø bao naêm tröôùc, neân khoâng ñoäng ñao kieám ñaû thöông caùc vò, cho maát hoøa khí. Caùc vò noùi theá toû ra trong loøng baát phuïc. Vaäy baây giôø chuùng ta laøm theá naøy: Caùc vò töøng ngöôøi moät ra ñaây ñaáu vôùi taïi haï. Baát cöù vò naøo coù theå qua ñöôïc möôøi chieâu thì bang Tröôøng Laïc chuùng ta seõ coi nhö laø moät boïn cöôøng ñaïo, boïn choù maù. Caùc vò tình sao ? Böõa tröôùc taïi Toång ñaø bang Tröôøng Laïc ñaõ xaûy cuoäc chieán ñaáu Boái Haûi Thaïch thi trieån “Nguõ Haønh Luïc Hoïp Chöôûng”. Boïn Kha Vaïn Quaân chæ qua laïi ñöôïc vaøi ba chieâu laø laäp töùc bò laõo ñieåm huyeät ngaõ laên. Neáu noùi ñeán möôøi chieâu thì quaû laø moät vieäc khoù hôn nöõa. Boïn Thoâi Vaïn Nieân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn môùi bò baét sau naøy chöa bieát baûn laõnh Boái Haûi Thaïch ra sao. Chuùng thaáy ngöôøi laõo nöôùc da vaøng öûng maø gaày khaúng gaày kheo chaúng khaùc moät keû beänh hoaïn suoát ñôøi thì coøn sôï gì laõo. Gaõ lieàn lôùn tieáng la: -Boïn bang Tröôøng Laïc caùc ngöôi chaúng qua chæ yû vaøo nhieàu ngöôøi ñeå thuû thaéng, chöù coù chi laø taøi gioûi. Ñöøng noùi möôøi chieâu ngay caû traêm chieâu laõo gia cuõng daùm tieáp nhaän. Boái Haûi Thaïch cöôøi noùi: -Hay laém ! Hay laém ! Laõo ñeä ñaây quaû nhieân laø tay dôûm khí hôn ngöôøi. Vaäy baây giôø chuùng ta ñaùnh cuoäc. Neáu laõo ñeä tieáp ñöôïc möôøi chieâu cuûa ta, chuùng chòu tieáng laø quaân cöôøng ñaïo choù maù, coøn laõo ñeä maø thua trong voøng möôøi chieâu thì caùc vò cuõng laø quaân cöôøng ñaïo, choù maù. Laõo noùi xong tieán gaànlaïi, vung tay phaûi moät caùi. Bao nhieâu daây troùi treân ngöôøi Thoâi Vaïn Nieân ñeàu bò ñöùt tung töøng thoûi moät taác baèng ngoùn tay. Boái Haûi Thaïch cöôøi noùi: -Naøo xin môøi laõo ñeä. Moät caùi vung tay hôøi hôït cuûa laõo ñuû laøm cho daây troùi ñöùt tung töïa hoà bò ñao caét. Thoâi Vaïn Nieân ñaõ giaõy duïa maáy laàn bieát laø thöù daây ñoù cöïc kyø beàn dai. Ngôø ñaâu laïi bò baøn tay cuûa moät laõo giaø oám o quaït ñöùt taû tôi nhö töøng sôïi mieán. Chæ trong nhaùy maét, saéc maët gaõ bieán ñoåi moät caùch thaûm haïi. Ngöôøi gaõ boãng run leân baàn baät, khi naøo gaõ coøn daùm ñoäng thuû vôùi Boái Haûi Thaïch nöõa. Ñoät nhieân, beân ngoaøi saûnh ñöôøng coù tieáng ngöôøi doõng daïc: -Hay laém ! Hay laém ! Boïn ta thích ñaùnh cuoäc nhö vaäy. 520 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Nghe thanh aâm naøy, boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñeàu loä veû vui möøng, coøn bang chuùng bang Tröôøng Laïc laïi raát ngaïc nhieân. Caû Boái Haûi Thaïch cuõng hôi bieán saéc. Binh moät tieáng ! Caùnh cöûa môû ra, moät ngöôøi raûo böôùc tieán vaøo, daùng ñieäu raát hieân ngang. Haén chính laø Khí Haøn Taây Baéc Baïch Vaïn Kieám. Haén chaáp tay noùi: -Taïi haï tuy baát taøi cuõng xin thöû tieáp Boái tieân sinh möôøi chieâu. Boái Haûi Thaïch tuûm tæm cöôøi, veû maët laõo tuy vaãn traántænh nhöng trong loøng khoâng khoûi hoài hoäp. Laõo nghó thaàm: -Keå veà voõ coâng thaèng cha naøy mình coù haï ñöôïc haén cuõng phaûi ngoaøi traêm chieâu laø ít. Coøn trong voøng möôøi chieâu thì khoâng taøi thuû thaéng ñöôïc. Nhöng laø tay gheâ gôùm, laõo xoay chuyeån yù nghó raát mau, roài töôi cöôøi ñaùp: -Vuï ñaùnh cuoäc möôøi chieâu laø ñoái vôùi ai kia, chöù ñoái vôùi Baïch ñaïi hieäp thì ñaâu daùm khinh nhôøn theá ñöôïc ? Baây giôø coù Baïch ñaïi hieäp giaù laâm thì chuyeän ñaùnh cuoäc giöõa chuùng ta phaûi bieán caûi. Neáu Baïch ñaïi hieäp cao höùng cuøng taïi haï tyû ñaáu thì xin heïn tröôùc, heã ñieåm tôùi laø thoâi vaø quyeát thaéng baïi trong voøng hai ba traêm chieâu. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Theá ra lôøi noùi cuûa Boái tieânsinh cuõng khoâng ñöôïc coi troïng ö ? Boái Haûi Thaïch cöôøi ha haû ñaùp: -Cuoäc ñaùnh ñoá möôøi chieâu chæ laø ñoái vôùi boïn thieáu nieân taøi ngheä keùm coûi maø khoâng töï bieát, coù yù ngoâng cuoàng. Chaúng leõ Baïch ñaïi hieäp cuõng vaøo loaïi ngöôøi nhö hoï ? Baïch Vaïn Kieám ñaùp: -Giaû tyû bang Tröôøng Laïc laø quaân cöôøng ñaïo, quaân choù maù thì taïi haï voõ coâng thaáp heøn laø haïng voâ tri ngoâng cuoàng cuõng chaû sao ! Nguyeân Baïch Vaïn Kieám tieán vaøo saûnh ñöôøng roài, thaáy Thaïch Pha Thieân vaãn ngoài cheãm cheä treân tieäc maø boïn sö ñeä haén gaõ naøo cuõng toaøn thaân ñeo xieàng xích, neùt maët tieàu tuïy, ñaõ töùc loän ruoät. Haén lieàn vôù laáy caâu noùi cuûa Boái Haûi Thaïch ñeå böùc baùch laõo thöøa nhaän laø quaân cöôøng ñaïo choù maù cho haû giaän. Giöõa luùc aáy, ngoaøi cöûa ñoät nhieânlaïi coù tieáng ngöôøi doõng daïc : -Boïn taïi haï laø Döông Quang ôû phuû Gia Höng, Thaïch Thanh, Maãn Nhu ôû Huyeàn Toá trang, xin ñeán baùi yeát. Thaïch Phaù Thieân nghe roõ thanh aâm Thaïch Thanh thì möøng quyùnh vöøa nhaûy leân vöøa la: -Gia gia ! Maù maù ! Roài chaøng hoái haû chaïy ra. Luùc chaøng löôùt qua beân mình Baïch Vaïn Kieám, Baïch Vaïn Kieám thaáy nöûa ngöôøi teâ nhöùc voäi laûng traùnh sang beân hai böôùc môùi ñöùng vöõng laïi ñöôïc. 521 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boái Haûi Thaïch cöôøi khaø noùi: -Quaû nhieân laø voõ ngheä phi thöôøng ! Caâu naøy beà ngoaøi töïa hoà ca ngôïi Thaïch Phaù Thieân, nhöng beân trong coù yù chaâm choïc Baïch Vaïn Kieám laø keû voõ ngheä keùm coûi, ñuùng laø haïng voâ tri cuoàng voïng. Thaïch Phaù Thieân hôùn hôû töôi cöôøi chaïy ra ñoùn vôï choàng Thaïch Thanh vaøo saûnh ñöôøng. Ngoaøi ra coøn coù moät laõo giaø raâu baïc thaân hình cao lôùn ñi giöõa. Döông Chaâu caùch phuû Gia Höng chaúng xa laø maáy Quaàn haøo bang Tröôøng laïc bieát laõo laø moät nhaân vaät voõ laâm noåi tieáng mieät Giang Nam teân goïi Huyeàn Kích Döông Quang. Hoï laïi nghe bang chuùa keâu vôï choàng Thaïch Thanh laø gia maù neân ai naáy ñeàu ñöùng daäy. Thaïch Phaù Thieân daét tay Maãn Nhu toû veû cöïc kyø thaân thieát. oOo 522 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2