Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 65

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

61
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 65', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 65

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI LAÊM CUOÄC ÑAÁU TOAØN NGÖÔØI MONG BAÏI Boãng thaáy Tröông Tam cöôøi ha haû noùi: -Khoâng traùch voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn löøng danh thieân haï, caùc phaùi khaùc khoâng theå bì kòp. Teù ra luùc anh em ñoàng moân luyeän voõ cuõng ñaùn h cheùm thöïc söï nhö ñaùnh nhau treânbaõi chieán tröôøng vaäy. Thaät laø hieám coù ! Thaät ñaùng phuïc ! Ha ha ! … Laõo hoï Lieâu maïnh daïn tieán leân moät böôùc, lôùn tieáng hoûi: -Quí vò toân giaù phaûi chaêng laø söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït Aùc ôû ñaûo Long Moäc ? Tröông Tam ñaùp: -Chính thò ! Khoâng hieåu vò naøo laø Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn ? Boïn taïi haï vaâng meänh chuùa ñaûo Long Moäc ñeán môøi quyù phaùi tôùi teä ñaûo noùi chuyeän vaø döï yeán Laïp Baùt Cuùc. Gaõ döùt lôøi roài thoø tay vaøo boïc laáy ra hai taám theû ñoàng. Ñoaïn gaõ quay laïi nhìn Lyù Töù noùi : -OÀ ! Taïi haï nghe noùi Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø Uy Ñöùc tieân sinh Baïch laõo töû. Quyù vò hieän dieän taïi ñaáy döôøng nhö khoâng ai gioáng laõo gia caû. Lyù Töù laéc ñaàu noùi theo: -Tieåu ñeä cuõng nhaän ra laø ôû ñaây khoâng coøn Baïch laõo gia. Laõo Lieâu noùi: -Laõo hoï Baïch cheát roài. Taân chöôûng moân… Laõo chöa döùt lôøi thì Phong Vaïn Lyù ñaõ lôùn tieáng thoaù maï : -Laõo noùi thuùi laém! Uy Ñöùc tieân sinh ñaõ cheát ñaâu? Coù ñieàu… Laõo Lieâu töùc quùa ngaét lôøi: -Ñoái vôùi sö thuùc maø mi daùm thoùa maï baèng lôøi thoâ tuïc theá ö? Phong Vaïn lyù noùi: -Haïng ngöôøi nhö laõo khoâng xöùng ñaùng laøm sö thuùc ta. Laõo hoï Lieâu teân laø Lieâu Töï leä, tính noùng nhö löûa, thaáy Phong Vaïn Lyù aên noùi hoãn xöôïc thì khoâng nhòn ñöôïc nöõa, phoùng kieám ñaâm tôùi. Phong Vaïn Lyù vung kieám leân gaït, ñoàng thôøi lui laïi moät böôùc. Lieâu Töï Leä maët ñaày saùt khí, hai maét ñoû ngaàu, choáng kieám saán laïi. Moät teân ñeä töû chi tröôûng lieàn ñöùng ra ngaên caûn. Tieáp theo Thaønh Töï Hoïc, Teà töï Mieãn, Löông Töï Tieàn, tôùi taáp vung kieám leân ñaùnh nhau loaïn xaï. 586 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ta neân bieát hieän giôø phaùi Tuyeát Sôn xaûy ra cuoäc noäi bieán cöïc kyø nghieâm troïng. Boán laõo Thaønh, Teà Löu, Löông laø sö huynh sö ñeä maø ñoá kî nhau, kieàm cheá nhau chæ moät ngöôøi cheát laø tình hình chuyeån bieán ngay. Vì theá neân söù giaû Thöôûng thieän, Phaït aùc tôùi nôi, baûn phaùi laâm vaøo tình traïng khaån tröông toái haäu. Söï vinh nhuïc maát coøn laø ôû luùc naøy hoï cuõng chaúng nhöôïng boä nhau hay nôùi tay chuùt naøo. Ai cuõng coá gaéng töông tranh cöôùp laáy thöôïng phong veà mình roài sau seõ xöû trí veà vieäc tieáp theû ñoàng ñi döï yeán Laïp Baùc Cuùc. Tröông Tam cöôøi khanh khaùch noùi: -Caùc vò chuyeân taâm nghieân cöùu, luyeän taäp voõ hoïc, ñaâu phaûi laø chuyeän caáp baùch trong khoaûnh khaéc… Gaõ noùi roài töø töø tieán leân, vöôn hai tay ra vöøa chuïp vöøa baét loaïn leân moät hoài. Nhöõng tieáng loaûng xoaûng vang leân khoâng ngôùt. Baûy taùm thanh tröôøng kieám ñeàu bò vöùt xuoáng ñaát. Nhöõng binh khí trong tay boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông vaø Phong Vaïn Lyù cuøng hai teân ñeä töû khoâng bieát ñaõ bò haén cöôùp lieäng xuoáng ñaát. Moïi ngöôøi chæ thaáy caùnh tay rung leân moät caùi laø thanh tröôøng kieám lieàn tuoät khoûi baøn tay vaø bò Tröông Tam cöôùp maát. Ai naáy ñeàu caû kinh thaát saéc. Baây giôø hoï môùi bieát voõ coâng cuûa ngöôøi môùi ñeán thaät laø quyû khoác thaàn saàu. Vì moïi ngöôøi kinh haõi quaù ñoä, baát gíac queân khuaáy caû cuoäc töông tranh noäi boä, ñoàng thôøi hoï nhôù laïi tieáng ñoàn: Heã hai vò sö gia Thöôûng thieän, Phaït aùc ñi tôùi ñaâu laø caû moân phaùi bò taän dieät tôùi ñoù. Luùc naøy chính maét hoï thaáy hai söù giaû maø ra tay taøn saùt thì e raèng toaøn theå phaùi Tuyeát Sôn hieäp löïc laïi cuõng khoù loøng choùng cöï noåi. Huoáng chi trong baûn phaùi ñang xaûy cuoäc cheùm gieát laãn nhau. Ai naáy baát giaùc khieáp sôï, loâng toùc ñöùng döïng caû leân. Nhieàu ngöôøi hai haøm raêng ñaäp vaøo nhau laäp caäp vaø toaøn thaân run baén leân. Tröông Tam cöôøi noùi: -Caùc vò reøn luyeän voõ coâng ngaøy roäng thaùng daøi, haù phaûi chuyeän voäi vaøng trong choác laùc. Boïn taïi haï laøm xong söù maïng ôû ñaây roài coøn phaûi ñi nôi khaùc ñöa theû ñoàng, khoâng theå chaàn chôø ñöôïc. Uy Ñöùc tieân sinh coøn soáng hay ñaõ cheát roài cuõng khoâng sao. Theá naøo phaùi Tuyeát Sôn chaúng coù moät vò chöôûng moân. Ñaûo Long Moäc môøi ñích chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn. Vaäy vò naøo laø Chöôûng moân quyù phaùi xin ñöùng ra nhaän theû ñoàng? Boïn Thaønh Töï Hoïc ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng bieát noùi sao. Ai cuõng hieåu chuyeän maáy chuïc naêm tröôùc, nhöõng vò Chöôûng moân ñi phoù hoäi ôû ñaûo Long Moäc, chaúng moät ngöôøi naøo soáng soùt trôû veà ñöôïc. Theá thì ai nhaän laáy chöùc Chöôûng moân luùc naøy töï nhaän laáy caùi cheát. 587 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tröôùc kia hoï töôûng thaønh Laêng Tieâu laø moät nôi heûo laùnh ngoaøi Taây vöïc, ít khi giao thieäp vôùi nhaân só voõ laâm ôû Trung Nguyeân, vaø nhö vaäy thì thaønh naøy chaéc khoâng bò môøi ñi ñaûo Long Moäc. Hai nöõa hoï chæ nghe tieáng ñoàn voõ coâng hai söù giaû gheâ gôùm, chöa roõ hö thöï theá naøo, coù khi chæ laø lôøi ngoa truyeàn, neân hoï ít ñeå taâm ñeán. Nhöng söï thaät xaûy ra moät caùch ñoät ngoät ngay tröôùc maét moïi ngöôøi. Tröôùc ñaây ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, khuynh loaùt nhau, ai cuõng mong vò ñaàu naõo chi mình leân laøm chöôûng moân, tröôùc coøn ñaõ ngaàm nhau, sau ñi ñeán choã ñaâm cheùm nhau ra maët. Nhöõng luùc naøy hoï hy voïng ngöôïc laïi laø phe ñoái ñaàu ra nhaän laáy chöùc tröôûng moân roài leân ñaûo Long Moäc maø chòu cheát, ñeå khoûi moái hoaï. Ñoät nhieân caû naêm ngöôøi Thaønh, Teà, Lieâu, Löông, Phong ñeàu troû laãn nhau noùi: -Chính y ñoù. Y laø Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn. Nguyeân Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi nhaäm chöùc chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn ñaõ laâu naêm. Baïch Töï Taïi coù bo6'n ngöôøi sö ñeä, nhöng sö phuï maát sôùm neân voõ coâng caùc sö ñeä quaù nöûa laø do Baïch Töï Taïi truyeàn thuï. Vì theá maø giu8~a Baïch chöôûng moân cuøng boán sö ñeä tuy tieáng laø sö huynh ñeä ñoàng moân maø thöïc ra laø nghóa thaày troø. Voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn chæ sôû tröôøng veà chieâu soá bieán aûo, coøn veà phaàn noäi coâng laïi chöa tôùi choã huyeàn bí ñoäc ñaùo. Baïch Töï Taïi töø thuôûnhoû may gaëp cô duyeân ñöôïc aên thöù traùi caây kyø dò maø thaønh noäi löïc thaâm haäu, aïi hoïc ñöôïc nhieàu soá tinh vi. Maáy chuïc naêm trôøi laõo xöng huøng ôû ñaát Taây Vöïc, chöa coù ai ñòch noåi. Khi Baïch Töï Taïi truyeàn thuï voõ coâng cho caùc sö ñeä cuøng ñeä töû,laõo raát heát loøng, tuyeät khoâng giaáu dieám moät tyù gì. Song veà phaàn noäi löïc cuûa laõo vì gaëp kyø tích maø ñöôïc, chöù khoâng phaûi vì nhaânlöïc maø thaønh töïu. Bôûi theá baûn laõnh caùc sö ñeä thuûy chung so vôùi laõo vaãn coøn keùm xa laém. Baïch Töï Taïi baûn tính cöông cöôøng hieáu thaéng. laõo giaáu nheïm caâu chuyeän gaëp cô duyeân ñöôïc aên quaû laï, ñeå khoe vô[i moïi ngöôøi laø noäi löïc cuûa laõo sôû ñaéc do coâng trình reøn luyeän maø ra, chöù khoâng phaûi vì duyeân may maø ñöôïc. Boán vò sö ñeä vaãn coù choã oaùn hoái ñaïi sö ca. Hoï cho laø luùc sö phuï laâm chung ñaõ di meänh ñaïi sö ca truyeàn thuï tuyeät kyõ maø Baïch Töï Taïi vaãn giöõ tö taâm, giaáu dieám ñeán quaù nöûa tuyeät kyõ cuûa sö moân, khoâng heát loøng thaønh thöïc vôùi anh em. Hôn nöõa Baïch Vaïn Kieám voõ coâng raát cao cöôøng, daàn daàn laán aùt caû caùc vò sö thuùc. Boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông laáy laøm baát maõn. Nhöng oai quyeàn Baïch Töï Taïi ñaõ thaâm caên coá ñeá neân chaúng ai daùm ræ raêng. Maõi ñeán ngaøy nay, soá lôùn boïn ñeä töû chi tröôûng xuoáng nuùi ñi roài, maø Baïch Töï Taïi laïi thaàn trí thaát thöôøng, caùc sö ñeä lieàn chuïp laáy cô hoäi naøy ñeå cöû söï. 588 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Nhöng voõ coâng cuûa boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông töông nhö nhau, chaúng ai chòu phuïc ai. Hoï ñaõ möu ñoà phaûn nghòch, thì caû boán ng*ôøi ñeàu ngaáp ngheù chöùc chöôûng moân. Ñoàng thôøi hoï ñeàu hieåu raèng caàn phaûi tìm caùch tröø khöû ba ngöôøi kia ñi môùi coù theå leân laøm chöôûng moân ñöôïc. Ngôø ñaâu hai teân söù giaû ôû ñaûo LOng Moäc laïi xuaát hieän ñuùng luùc naøy. Nghe Tröông tam hoûi, Lieâu Tö Leä cöôùp lôøi leân tieáng tröôùc : -Tam sö huynh lôùn tuoåi hôn heát, ñöông nhieân leân tieáp nhieäm chöùc chöôûng moân baûn phaùi. Teà Töï Mieãn noùi ngay : -Lôùn tuoåi thì noùi laøm gì ? Lieâu sö ñeä voõ coâng ñaõ cao cöôøng, döôùi tröôùng laïi laém tay haûo thuû. Cuoäc cöû söï chuyeán naøy, sö ñeä goùp söùc nhieàu hôn heát. Neáu Lieâu sö ñeä khoâng ñöùng ra laøm, ñeå chöùc Chöôûng moân cho ngöôøi khaùc, thì quyeát nhieân tình theá khoâng oå ñònh ñöôïc. Löông Töï Tieán tieán ra phaùt bieåu yù kieán, laõo caát gioïng laïnh luøng : -Chöôûng moân baûn phaùi nguyeân tröôùc do ñaïi sö ca chaáp chöôûng. Nay ñaïi sö ca khoâng laøm thì ñöông nhieân theo thöù töï ñeán tay nhò sö ca. Coøn vieäc gì phaûi tranh chaáp ? Thaønh Töï Hoïc lieàn noùi : -Anh em chuùng ta ñaây hieän coù boán ngöôøi. Keå veà tuùc trí ña möu chæ coù nguõ sö ñeä laø hôn heát. Sôû dó ta taùn thaønh vieäc cöû nguõ sö ñeä leân ngoâi ñaïi nhieäm vì tình theá hieän nay laø cuoäc ñaáu trí chöù khoâng phaûi ñaáu löïc. Lieâu Töï Leä xen vaøo : -Chöùc Chöôûng moân ñuùng ra laø do chi tröôûng ñaûm nhieäm. Teà sö ca ñaõ khoâng chòu laøm thì phaûi nhöôøng laïi Phong sö ñieät ôû chi tröôûng keá vò. Coù nhö theá môùi traùnh khoûi moïi ñieàu dò nghò cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng moân. Ít nhaát laø Lieâu moã xin ñaïi bieãu taùn thaønh tröôùc tieân. Phong Vaïn Lyù noùi moùc : -Vöøa roài coù ngöôøi lôùn tieáng quaùt thaùo gieát cho heát saïch boïn ñeä töû chi tröôûng. Khoâng hieåu ai thuùi moàm thuùi mieäng ñeán theá ? Lieâu Töï Leä töùc quaù, caëp loâng maøy döïng ngöôïc leân. Laõo toan buoâng lôøi thoùa maï, nhöng laõo nghó laïi, ñaønh neùn giaän, noùi : -Coâng vieäc ñaõ ñeán luùc caàn ñöôïc giaûi quyeát moät caùch hôïp lyù, maø coøn ñuøn ñi ñaåy laïi ñeå troán traùnh traùch nhieäm hoaøi thì sao phaûi laø anh huøng haûo haùn ? Naêm ngöôøi lôøi qua tieáng laïi, moãi ngöôøi moät ñieàu, ai cuõng töø choái chöùc Chöôûng moân khoâng chòu nhaän. Tröông Tam chæ cöôøi khaäm khaø ñöùng nghe, khoâng noùi nöûa lôøi. 589 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Lyù Töù nghe maáy ngöôøi tranh luaän hoài laâu maø chaúng giaûi xong. Gaõ khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, lieàn quaùt hoûi : -Baây giôø vò naøo laøm Chöôûng moân ñaây ? Caùc vò cöù laèng nhaèng theá naøy maõi thì ñeán möôøi ngaøy hay nöûa thaùng hay sao ? Löông Töï Tieán noùi: -Thaønh sö ca ! Sö ca neân öng thuaän leï ñi laø hôn, ñöøng ñeå gaây ra tai hoïa khieán cho caû phaùi phaûi lieân luïy vì moät mình sö ca. Thaønh Töï Hoïc töùc giaän hoûi : -Sao laïi vì mình ta maø lieânluïy ñeán moïi ngöôøi ? Naêm ngöôøi laïi caõi nhau oàn aøo caû leân. Tröông Tam cöôøi noùi : -Taïi haï coù moät yù kieán veà vuï naøy. Naêm vò tyû ñaáu voõ coâng ñeå quyeát thaéng baïi. Ai voõ coâng cao nhaát thì ñöôïc laøm chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn. Naêm ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau, ngaám ngaàm tính keá. Tröông Tam laïi noùi: -Vöøa roài, luùc hai ngöôøi chuùng ta ñeán ñaây, naêm vò ñang ñoäng thuû ñaâm cheùm nhau. Haún caùc vò nghieân cöùu voõ coâng, ñoàng thôøi caên cöù vaøo söï thaéng baïi ñeå aán ñònh chöùc chöôûng moân/ Chuùng ta ñeán ñuùng luùc laøm ñöùt ñoaïn cuoäc nhaõ höùng cuûa caùc vò. Baây giôø caùc vò laïi tieáp tuïc cuoäc ñaáu. Chæ trong voøng moät giôø laø phaân thaéng baïi. Neáu khoâng thì ngöôøi anh em ta ñaây raát noùng tính ñoù. Trong voøng moät giôø maø khoâng giaûi quyeát vuï naøy, e raèng y noåi nhung seõ tru dieät heát caû phaùi Tuyeát Sôn. Khi ñoù ai muoán laøm Chöôûng moân cuõng khoâng ñöôïc nöõa, thaønh ra caâu chuyeän khoâng ñeïp. Naøo moät, hai,... ! Heã ñeám ñeán ba laø caùc vò baét ñaàu ñoäng thuû ñi ! Lieâu Töï Leä vöøa nghe Tröông Tam ñeám döùt tieáng thöù ba lieànruùt kieám ra ñaùnh soaït moät tieáng. Tröông Tam ñoät nhieân laïi noùi : -Nhöõng ngöôøi ñöùng aån ngoaøi cöûa soå kia ngoù leùn chaéc cuõng ñeàu laø phaùi Tuyeát Sôn. Vaäy xin môøi vaøo caû ñaây. Baây giôø ñaõ caên cöù vaøo voõ coâng cao hay thaáp ñeå aán ñònh chöùc Chöôûng moân. Vaäy xin baát cöù ñòa vò lôùn nhoû, ai cuõng coù theå ra tay ñöôïc. Gaõ chöa döùt lôøi ñaõ xoay tay aùo baøo veà phía sau phaát moät caùi. Binh moät tieáng vang leân ! Hai caùnh cöûa soå bò luoàng kình phong haát maïnh vaøo lieàn baén tung ra laäp töùc. Söû baø baø noùi : -Vaøo ñi ! Moät tay daét A Tuù moät tay keùo Thaïch Phaù Thieân, muï tieán vaøo saûnh ñöôøng. Moïi ngöôøi vöøa troâng thaáy ñeàu kinh haõi bieán saéc. 590 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông ñeàu caàm binh khí bao vaây boïn Söû baø baø vaøo giöõa. Söû baø baø chæ cöôøi khaønh khaïch chöù khoâng noùi gì. Phong Vaïn Lyù lieàn tieán leân khomlöng thi leã, ngaäp ngöøng : -Tham kieán... sö nöông... Thaïch Phaù Thieân kinh ngaïc töï hoûi : -Taïi sao sö phuïmình laïi laø sö nöông ? Söû baø baø hai maét nhìn leân trôøi, khoâng theøm ngoù Phong Vaïn Lyù. Tröôøng Tam cöôøi noùi : -Hay laém ! Hay laém ! Chuù baïn nhoû naøy maïo xöng bang chuùa bang Tröôøng Laïc cuõng veà caû phaùi Tuyeát Sôn roài. Haén quay laïi hoûi Lyù Töù : -Nhò ñeä ! Nhò ñeä thöû coi chuù baïn naøy coù gioáng tam ñeä cuûa chuùng ta khoâng ? Lyù Töù gaät ñaàu ñaùp : -Troâng y cuõng coù veû laém. Thaät laø ñaàu choù, oùc choù ! Heà choã naøo coù gaùi ñeïp laø y chuoàn tôùi ñoù ngay. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï : -Hai vò naøy cuõng töôûng mình laø Thaïch Trung Ngoïc. Nhö theá caøng haî Vaäy mình khoâng leân tieáng thì hoï khoâng theå phaùt giaùc ra ñöôïc. Tröông Tam noùi : -Teù ra baø baø ñaây laø Baïch laõo phu nhaân. Taïi haï thaát kính maát roài. Boïn sö ñeä cuûa toân giaù xem chöøng ñeàu thích keá nhieäm chöùc höôûng moân cuûa Baïch laõo gia töû. Hoï tyû thí voõ coâng ñeå tranh ñoaït ngoâi lôùn. Vaäy laø hay laém caùc vò khôûi söï ñi ! Söû baø baø hai tay daét hai ngöôøi ngang nhieân tieán vaøo. Boïn Thaønh Töï Hoïc boán ngöôøi khoâng daùm caûn trôû. Hoï giöông caëp maét thao laùo leân nhìn muï tieán vaøo ngoài gheá thaùi sö chính giöõa, veû maët raát thaûn nhieân. Lyù Töù quaùt: -Caùc vò chöa ñoäng thuû coøn ñôïi ñeán bao giôø ? Thaønh Töï Hoïc noùi : -Phaûi ñaáy ! Roài laõo phoùng kieám nhaèm Löông Töï Tieán ñaâm tôùi. Löông Töï Tieán giô kieám leân gaït. Chaân laõo loaïng choaïng döôøng nhö ñöùng khoâng vöõng. Laõo noùi: -Xin Thaønh sö ca nheï ñoøn cho. Tieåu ñeä khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa sö ca. Beân kia Lieâu Töï Leä cuøng Teà Töï Vieãn cuõng baét ñaàu khai dieãn cuoäc ñaáu. Boán laõo môùi qua laïi hôn chuïc chieâu ñaõ khieán moïi ngöôøi baøng quan phaûi ngaám ngaàm laéc ñaàu. Caû boán laõo ra chieâu cuøng sô hôû ñeán traêm choã. Nhöõng nhaùt kieám 591 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn phoùng ra hoaëc khoâng nhaèm truùng ñích, hoaëc hôøi hôït beân ngoaøi. Chaúng ai toû ra chuùt phong ñoä veà kieám phaùp ñôøi thöù nhaát cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Kieám phaùp naøy töôûng chöøng moät gaõ thieáu nieân chæ hoïc sô qua moät vaøi naêm cuõng ñuû hôn hoï roài. Tình traïng thaät roõ raøng, ai cuõng nhìn ra laø boán laõo hieän giôø khoâng phaûi “tranh thaéng” maø laø “tranh baïi”. Chaúng moät ai chòu laøm chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn. Hoï baát ñaéc dó maø phaûi mieãn cöôõng ñoäng thuû vaø chæ mong sao bò haï veà tay ñoái phöông. Nhöng khoán noãi, chuû tröông ngöôøi naøo cuõng gioáng nhau thaønh ra thaät khoù maø ñöôïc thaát baïi. Boãng thaáy Löông Töï Tieán nghieâng ngöôøi ñi phoùng muõi kieám nhaèm ñaâm tôùi Thaønh Töï Hoïc. Thaønh Töï Hoïc lieàn la leân : -UÙi chao ! Ñoät nhieân chaân traùi laõo nhuõn ra khuïy ngay xuoáng. Muõi kieám laõo choû xuoáng ñaát … Lieâu Töï Leä phoùng moät nhaùt kieám ñaâm Teà Töï Mieãn maø laõo Teà chaúng neù traùnh chi heát, cöù ñöùng trô ra nhö töôïng goã. Muõi kieám saép ñaâm truùng baû vai ñoái phöông, laõo voäi thu kieám veà xoay löng laïi laøm moài cho ñoái phöông. Tröông Tam coi moät luùc nöõa, gaõ khoâng nhòn ñöôïc baät leân traøng cöôøi ha haû noùi: -Laõo nhò ! Hai chuùng ta ñi khaép thieân haï choã naøo cuõng coù loát chaân maø ñaây laø laàn ñaàu tieân môùi ñöôïc coi cuoäc tyû voõ thaàn tình naøy. Chaúng traùch voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn hieän nay ñoäc ñaùo hôn heát, thieät khaùc xa vôùi nhöõng cuoäc tyû ñaáu thoâng thöôøng. Söû baø baø lôùn tieáng: -Vaïn Lyù ! Ngöôi ñaõ giam haõm Chöôûng moân cuøng caùc ñeä töû chi tröôûng vaøo ñaâu thì mau mau buoâng tha ra ! Phong Vaïn Lyù run leân ñaùp: -Ñoù laø … Lieâu sö thuùc giam nhoát moïi ngöôøi, ñeä töû thöïc tình khoâng bieát. Söû baø baø noùi : -Ngöôi bieát hay khoâng bieát cuõng vaäy. Neáu khoâng buoâng tha boïn hoï cho mau thì laäp töùc ta seõ ñaùnh cheát ngöôi ñaáy. Phong Vaïn Lyù voäi ñaùp: -Daï ! Daï ! Ñeå ñeä töû tìm kieám coi. Gaõ noùi xong trôû goùt toan ra khoûi saûnh ñöôøng. Tröông Tam cöôøi noùi: -Khoan ñaõ ! Caùc haï laø ngöôøi thöøa keá Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn, coù lyù ñaâu laïi boû ñi ñöôïc ? Ngöôi ! Ngöôi ! Ngöôi ! Ngöôi ! Gaõ troû boán teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, noùi tieáp: -Boán ngöôi ñöa heát nhöõng ngöôøi bò giam caàm trong thaønh Laêng Tieâu ra ñaây. Neáu ñeå thieáu moät teân thì ñaàu caùc ngöôi seõ nhö theá naøy. 592 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tay traùi gaõ ñöa ra chuïp vaøo moät caây coät trong nhaø saûnh ñöôøng. Caây coät laäp töùc bò thuûng thaønh moät loã hoång lôùn. Nhöõng maûnh goã naùt vuïn theo keû ngoùn tay gaõ rôùt xuoáng laû taû. oOo 593 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2