Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 66

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 66', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 66

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI SAÙU SÖÛ BAØ BAØ THOÙA MAÏ HIEÀN LANG Môùi trong khoaûnh khaéc, Tröông Tam ñaõ troå hai moùn thaàn coâng. Chæ löïc cuøng chöôûng löïc ñeàu khoâng phaûi taàm thöôøng. Boán teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn kia khoâng töï chuû ñöôïc nöõa ñeàu sôï run leân. Chuùng chôït thaáy Tröông Tam ñöa muïc quang nhìn mình. Naêm ngoùn tay phaûi gaõ laïi chuyeån ñoäng töôûng chöøng nhö muoán chuïp vaøo ñaàu thì chaúng coøn hoàn vía naøo nöõa, lieàn vaâng daï luoân mieäng roài chaïy ra khoûi saûnh ñöôøng. Luùc naøy boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông vaãn tieáp tuïc cuoäc tyû ñaáu giaû hieäu. Caû boán laõo cuõng bieát Tröông Tam, Lyù Töù voõ coâng ñaõ cao cöôøng nhö vaäy thì dó nhieân kieán thöùc cuõng vi dieäu hôn ngöôøi. Cuoäc tyû ñaáu giaû taïo e khoù loøng che ñöôïc maét hai ngöôøi. Vì theá maø kieám phaùp tuy ngaám ngaàm thoaùi nhöôïng, song ngoaøi maët heát söùc laøm ra boä huøng hoå tranh ñaáu lieàu maïng. Söû baø baø caøng coi laâu caøng töùc giaän, muï quaùt leân: -Nhöõng chieâu thöùc quûy quaùi kia maø baûo laø voõ coâng cuûa phaùi Tuyeát Sôn ö? Theá laø theå dieän thaønh Laêng Tieâu bò caùc ngöôøi laøm cho tieâu tan maát caû theå dieän. Muï quay laïi baûo Thaïch Phaù Thieân: -Ñoà nhi ! Ngöôi caàm thanh ñao naøy ra chaët moãi ngöôøi moät caùnh tay cho ta. Thaïch Phaù Thieân ñöùng tröôùc maët Tröông Tam sôï bò loä taåy khoâng daùm môû mieäng leân tieáng, ñaønh ñoùn laáy thanh ñôn ñao troû vaøo Thaønh Töï Hoïc roài cheùm tôùi moät nhaùt. Thaønh Töï Hoïc nghe Söû baø baø keâu chaøng chaët caùnh tay mình thì bieát laø khoâng phaûi chuyeän noùi ñuøa neân laõo thaáy chaøng vung ñao cheùm tôùi, voäi vung kieám leân gaït. Theá kieám naøy vöøa thuû vöøa coâng traàm troïng phi thöôøng. Baát giaùc laõo loä kieám phaùp chaân chính cuûa phaùi Tuyeát Sôn ra. Tröông Tam lôùn tieáng hoan hoâ: -Chieâu kieám naøy môùi thieät ra troø ! Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Hai vò nghóa huynh bieát mình noäi löïc thaâm haäu, neáu mình ñem noäi löïc ra maø thaéng thì taát nhieân hoï nhaän ra mình laø Caåu Taïp Chuûng. Mình ñaõ maïo xöng Thaïch Trung Ngoïc thì chæ neân thi trieån kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn maø thoâi. Chaøng lieàn vung ñao ñaâm xeùo ñi. Ñoù laø chieâu "AÙm Sôn Hö AÛnh" trong "Tuyeát Sôn Kieám Phaùp". 594 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaønh Töï Hoïc thaáy chieâu thöùc cuûa chaøng taàm thöôøng thì trong loøng khoâng aùi ngaïi gì nöõa, chæ vaän kieám phong toûa nhöõng choã troïng yeáu. Maáy chieâu veà sau laõo daãn duï cho Thaïch Phaù Thieân ñaâm truùng vaøo ñuøi beân traùi. Laõo giaû vôø khoâng ñôõ gaït, roài la leân moät tieáng : "uùi chao !". Muõi ñao cuûa ñoái phöông ñaõ ñaâm vaøo ñuøi laõo moät veät. Thaønh Töï Hoïc vöùt kieám xuoáng ñaát noùi: -Nhöõng baäc anh huøng phaùt tích ngay töø luùc thieáu nieân. Giaø naøy thaønh ñoà boû maát roài ! Löông Töï Kieán ngoù thaáy coù choã lôïi duïng ñöôïc, lieàn huøng hoå caàm kieám cheùm xuoáng vai Thaïch Phaù Thieân, ñoàng thôøi lôùn tieáng quaùt: -Gaõ tieåu töû naøy khoâng coøn bieát thieân ñaïo luaân thöôøng laø gì nöõa, daùm ñaû thöông caû sö thuùc toå ! Laõo ñaõ bieát roõ kieám phaùp cuûa Thaïch Phaù Thieân. Trong voøng maáy chieâu, laõo lieàn daãn duï ñöôïc chaøng thi trieån chieâu "Hoaøng Sa Maõng Maõng" kheõ ñaâm söôùt vaøo caùnh tay beân traùi laõo. Laõo cuõng la leân: -Hoûng roài ! Hoûng roài ! Xuyùt nöõa caùnh tay mình bò thaèng loûi cheùm ñöùt. Tieáp theo laø Teä Töï Mieãn vaø Lieâu Töï Leä hai laõo song chieán Thaïch Phaù Thieân vaø cuøng löøa chaøng ñeå muõi ñao ñaâm söôùt da thòt vaø ñeàu nhaän thua ruùt lui. Ta neân bieát: Moät laø Thaïch Phaù Thieân khoâng coù yù chaët ñöùt caùnh tay maáy laõo naøy, hai laø chaøng chöa söû duïng ñeán voõ coâng chaân thöïc, chæ thi trieãn maáy ñöôøng kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn maø chaøng chöa luyeän ñöôïc tinh thuïc. Ba nöõa laø voõ coâng boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông ñeàu vaøo haøng tinh thaâm laïi muoán cho thua moät chuùt veà kieám phaùp veà baûn moân chaúng coù chi laø khoù, tröø phi ñoái phöông cöông quyeát khoâng thuû thaéng thì söï nhaän thua môùi thieät laø khoù. Cuoäc tyû voõ naøy chaúng khaùc troø treû. Söû baø baø lôùn tieáng quaùt: -Caùc ngöôi chòu thua thaèng nhoû naøy. Vaäy coù cam taâm thôø gaõ laøm Chöôûng Moân khoâng? Thaønh, Teà, Lieâu, Löông boán gaõ cuøng buïng baûo daï: -Toân gaõ laøm Chöôûng Moân chaúng qua laø ñöa gaõ ñeán ñaûo Long Moäc laøm con quûy khoâng ñaàu. Coù chi maø chaúng cam taâm. Boán laõo nghæ vaäy beøn ñaùp: -Hai vò söù giaû tieân sinh ñaõ ra luaät leä caên cöù vaøo voõ coâng ñeå tranh ñoaït chöùc Chöôûng Moân. Boïn ngu ñeä taøi ngheä khoâng baèng ngöôøi thì duø laáy lôùn thôø nhoû cuõng chaúng coøn caùch gì choái caõi ñöôïc. 595 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Söû baø baø hoûi vaën laïi: -Caùc ngöôi coù chòu phuïc tuøng khoâng? Boán laõo ñaùp: -Ngoaøi mieäng ñaõ phuïc thì trong taâm cuõng phaûi phuïc, coøn coù ñieàu chi dò nghò nöõa? Maáy laõo ngoaøi mieäng noùi vaäy, song trong loøng töï nhuû: -Ñeå c hai teân aùc ñoà naøy ñi roài thì thaønh Laêng Tieâu laïi laø giang sôn cuûa chuùng ta. ho Moät muï giaø vaø moät thaèng quûy con söùc maáy maø laøm gì ñöôïc? Söû baø baø lieàn noùi: -Vaäy sao caùc ngöôi khoâng laøm leã tham baùi vò taân Chöôûng Moân phaùi Tuyeát Sôn ñi, coøn ñôïi ñeán bao giôø? Ñoät nhieân beân ngoaøi saûnh ñöôøng coù ngöôøi lôùn tieáng quaùt: -Ai laø taân Chöôûng Moân phaùi Tuyeát Sôn? Chính laø thanh cuûa Taây Baéc Baïch Vaïn Kieám. Tieáp theo nhöõng tieáng xieàng xích loûang xoûang vang leân. Baïch Vaïn Kieám ñi tröôùc, theo sau laø boïn Caûnh Vaïn Chung, Kha Vaïn Quaân, Vöông Vaïn Nhaän, Hoâ -Dieâu Vaïn Thieân, Vaên Vaïn Phu, Uoâng Vaïn Döïc, Hoa Vaïn Töø. Moät boïn ñeä töû chi tröôøng môùi ôû Trung Nguyeân trôû veà. Baïch Vaïn Kieám vöøa nhìn thaáy Söû baø baø voäi la leân: -Maù maù ! Maù maù ñaõ veà ñaáy ö? Thanh aâm haén ñaày veû möøng vui. Luùc naõy Thaïch Phaù Thieân ñaõ nghe Phong Vaïn Lyù keâu Söû baø baø baèng sö nöông, chaøng ñaõ nghó ngay ñeán muï laø Baïch Töï Taïi phu nhaân. Baây giôø chaøng laïi nghe Baïch Vaïn Kieám keâu muï baèng maù maù thì khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Coù ñieàu trong loøng chaøng laáy laøm kyø, töï hoûi: -Sö phuï mình ñaõ laø Chöôûng Moân phu nhaân phaùi Tuyeát Sôn sao ngöôøi coøn töï xöng laø Chöôûng Moân phaùi Kim OÂ ? Chaúng nhöõng theá luùc naøo ngöôøi cuõng noùi boâ boâ: "Voõ coâng phaùi Kim OÂ khaéc cheá phaùi Tuyeát Sôn" laø nghóa laøm sao? Chaøng coøn ñang ngaãm nghó boãng thaáy A Tuù chaïy ñeán tröôùc Baïch Vaïn Kieám keâu haén: -Gia gia ! Baïch Vaïn Kieám möøng quaù run leân hoûi: -A Tuù !… Haøi nhi… khoâng cheát ö? Söû baø baø höõng hôø ñaùp: -Dó nhieân y khoâng cheát. Chaúng leû y cuõng nhö caùi vò thòt nhö mi hay sao? Theá maø ngöôi coøn daùm vaùc caùi maët mo laïi keâu ta baèng maù maù. Ta sinh mi roài, haän mình 596 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn khoâng ñaäp cheát ngay ñi. Laõo giaø kia ñaõ ñeå chuùng baét giam. Coøn tui phaûi ñeo haøng ñoáng ñoàng haøn saét ræ keâu loaûng xoaûng, ngöûi thôm quaù phaûi khoâng? Mi laø "Khí Haøn Taây Baéc" thì ta laø "Khí Töû Taây Baéc". Meï kieáp ! Phaùi Tuyeát Sôn caùi coùc gì maø giaø cuõng laø quaân choù cheát, treû cuõng laø quaân choù cheát. Taát caû laø phöôøng choù cheát. Ta muoán ñoåi teân phaùi Tuyeát Sôn laø phaùi choù cheát. Baïch Vaïn Kieám chôø cho muï thoùa maï moät hoài roài môùi noùi: -Maù maù ôi ! Haøi nhi cuøng caùc vò sö huynh ñeä khoâng phaûi voõ coâng keùm coûi ñeå bò ngöôøi baét. Chaúng qua bò maáy teân taëc naøy ngaám ngaàm duøng gian keá. Haén… Haén giaû laøm gia gia, ngaám ngaàm daáu cô quan trong chaên, neân haøi nhi môùi maéc baãy haén… Söû baø baø töùc giaän laïi thoùa maï: -Thaèng choù cheát beù con naøy chaúng ra troø gì. Mi nhaän laàm ngöôøi khaùc ñaõ ñaønh, ai ñôøi laïi nhaän laàm caû gia gia? Theá maø cuõng ñoøi laøm ngöôøi ñöôïc ö? Baïch Vaïn Kieám töø thuôû nhoû ñaõ bò maãu thaân ñaùnh maéng quen roài. Baây giôø haén bò baø ta thoùa maï tuïc taèn tröôùc maët moïi ngöôøi tuy ñaõ caûm thaáy beõ baøng, nhöng haén chaúng ñeå loøng maø chæ lo laéng veà söï an nguy cuûa phuï thaân, haén lieàn hoûi: -Maù maù ! Gia gia haøi nhi coù bình yeân khoâng? Söû baø baø töùc giaän ñaùp: -Laõo giaø choù cheát hay soâ'ng maø mi laø thaèng choù cheát con coøn chaúng bieát, thì ta ñaây bieát theá naøo ñöôïc? Laõo choù cheát giaø coá soáng ôû ñôøi thì cuõng thaønh maët mo môùi ñeå cho boïn sö ñeä cuøng ñoà ñeä giam coå laïi. Ta töôûng laõo cheát ñi coøn hôn. Baïch Vaïn Kieám nghe Söû baø baø noùi vaäy thì bieát laø phuï thaân mình bò boïn phaûn nghòch baûn moân giam caàm, coøn tính meänh khoâng coù ñieàu chi ñaùng ngaïi, haén ñöôïc an uûi raát nhieàu, lieàn noùi: -Taï ôn trôøi ñaát. Gia gia vaãn ñaëng bình yeân. Söû baø baø thoùa maï baèng lôøi thoâ tuïc hôn: -Bình yeân caùi cöùt ! Tuy mieäng muï chöûi, nhöng trong loøng thieät cuõng quan taâm. Muï ngoù boïn Thaønh Töï Hoïc hoûi: -Caùc ngöôi mang ñaïi sö huynh giam vaøo ñaâu? Sao coøn chöa thaû ra? Thaønh Töï Hoïc ñaùp: -Ñaïi sö huynh noùng naûy voâ cuøng ! Coøn ai daùm ñeán gaàn nöõa? Keû naøo vaøo gaàn laø bò y ñaäp cheát. Söû baø baø treân maët thoaùng qua moät tin möøng. Muï noùi: 597 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Hay laém ! Hay laém ! Laõo choù cheát naøy töôûng voõ coâng mình laø ñeä nhaát thieân haï, leân maët kieâu ngaïo vôùi ñôøi. Ñeå laõo bò haønh haï theâm ít nöõa cho laõo bieát ñôøi. Lyù Töù nghe Söû baø baø thoùa maï hoaøi cuõng töùc mình hoûi xen vaøo: -Ai laø Chöôûng Moân "phaùi choù cheát"? Söû baø baø troû vaøo maët gaõ quaùt maéng: -Ba chöõ "phaùi cho' cheát" ñaâu ñeán haïng choù cheát nhö mi daùm nhuïc maï ñeán phaùi Tuyeát Sôn ta? Voõ coâng mi coù cao cöôøng phoùng chöôûng ñaùnh cheát ta ñi thì ñöôïc coøn thoùa maï ngöôøi ôû tröôùc maët ta, thì ñöøng hoøng. Moïi ngöôøi thaáy Söû baø baø maéng Lyù Töù nhö taùt nöôùc vaøo maët thì khoâng khoûi sôï run, hai baøn tay ñeàu uôùt ñaãm moà hoâi. Hoï ñeàu töôûng raèng Lyù Töù maø noåi giaän ra tay laø Söû baø baø khoâng taøi naøo thoaùt cheát. Thaïch Phaù Thieân laïng ngöôøi ra ñöùng chaén tröôùc maët Söû baø baø ñeà phoøng Lyù Töù coù ñoäng thuû gieát muï thì chaøng seõ ñoùn ñôõ. Baïch Vaïn Kieám khoå vì noåi chaân tay khoâng ñöôïc töï do, mieäng haén la thaàm: -Khoå roài ! Khoå roài ! Ngôø ñaâu Lyù Töù khoâng noåi giaän, laïi töôi cöôøi noùi: -Phaûi roài ! Taïi haï bieát mình lôõ lôøi, xin Baïch phu nhaân thöù toäi. Vaäy vò naøo laø Chöôûng Moân phaùi Tuyeát Sôn? Söû baø baø troû vaøo Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Thaèng nhoû naøy ñaõ ñaùnh baïi boán teân baïn ñoà laø Thaønh, Teà, Lieâu, Löông. Boïn chuùng ñaõ toân gaõ leân laøm Chöôûng Moân phaùi Tuyeát Sôn. Coù keû naøo khoâng phuïc ñaâu? Baïch Vaïn Kieám lôùn tieáng: -Haøi nhi khoâng phuïc, muoán tyû ñaáu vôùi gaõ. Söû baø baø noùi: -Ñöôïc laém ! Côûi boû xieàng xích cho moïi ngöôøi ñi. Lieâu Töï Leä heát nhìn Thaønh Töï Hoïc laïi ngoù Löông Töï Tieán. Hoï ñeàu buïng baûo daï: -Neáu môû xieàng buoâng tha boïn ñeä töû chi tröôûng thì muoán cheá phuïc chuùng trôû laïi khoâng theå ñöôïc nöõa. Huoáng chi mình ñaõ laøm loaïn phaïm thöôïng haún laø phaûi cheát khoâng coù ñaát choân. Nhöng tình theá nguy baùch tröôùc maét naøy, khoâng tha hoï cuõng khoâng ñöôïc. Lieâu Töï Leä hoûi Baïch Vaïn Kieám: -Ngöôi ñaõ laø baïi töôùng döôùi baøn tay ta maø boïn ta ñaõ phuïc caû roài thì ngöôi coøn laáy tö caùch gì maø baûo laø khoâng phuïc? Baïch Vaïn Kieám töùc giaän ñaùp: 598 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngöôi laø teân nghòch taëc phaûn loaïn, ta haän mình chöa theå phaân thaây ngöôi laøm muoân ñoaïn. Sao laïi baû o ta laø baïi töôùng döôùi baøn tay ngöôi ñöôïc? Ngöôi coù nhöõng haønh vi aùm muoäi ñeâ heøn maø baây giôø coøn daùm nhìn maët ta nöõa ö? Nguyeân ngöôøi ñaõ aån trong giöôøng Baïch Töï Taïi giaû boä coù beänh chính laø Lieâu Töï Leä, Baïch Vaïn Kieám thoø tay vaøo sôø muõi phuï thaân lieàn bò laõo duøng kìm keïp chaët tay phaûi. Trong boïn ñeä töû chi tröôûng ôû Trung Nguyeân trôû veà thì Baïch Vaïn Kieám laø tay lôïi haïi hôn heát. Tay ñaàu naõo ñaû maéc baãy roài, coøn nhöõng ngöôøi kia hoaëc truùng keá bò baét, hoaëc bò böùc baùch phaûi phuïc tuøng, neáu khoâng phuïc phaûi maéc voøng lao lung. Baây giôø Baïch Vaïn Kieám nhìn thaáy Lieâu Töï Leä, haén töùc giaän nghieán raêng ken keùt. Lieâu Töï Leä cöôøi noùi: -Neáu ngöôi khoâng phaûi laø baïi töôùng döôùi baøn tay ta thì sao laïi bò khoùa tay. Ta khoâng duøng aùm khí, maø cuõng chaúng duøng thuoác meâ. Lyù Töù quaùt leân: -Haøng nöõa ngaøy trôøi tranh chaáp nhau hoaøi. Ta khoâng theå chôø ñöôïc nöõa. Mau môû xieàng cho y, ñeà hai ngöôøi tyû ñaáu phen nöõa. Lieâu Töï Leâ haõy coøn do döï, Lyù Töù ñaõ vöôn tay traùi ra ñoùn laáy thanh kieám cuûa laõo. Choaûng choaûng maáy tieáng. Khoùa chaân khoùa tay Baïch Vaïn Kieám ñeáu bò cheùm ñöùt. Nhöõng xieàng khoùa naøy baèng theùp nguyeân chaát ñuùc neân, maø thanh tröôøng kieám cuûa Lieâu Töï Leân tuy laø moùn lôïi haïi khí nhöng cuõng khoâng phaûi loaïi baûo kieám chaëc saét nhö buøn, nhöng Lyù Töù ñaõ vaän noäi löïc cöïc kyø thaâm haäu vaøo thanh kieám thì chaët xieàng khoùa chaúng khaùc chaët caønh khoâ. Xieàng khoùa ñeo saét vaøo da thòt Baïch Vaïn Kieám bò chaët rôùt caû xuoáng ñaát maø tay chaân Baïch Vaïn Kieám khoâng bò saây saùt chuùt naøo. Moïi ngöôøi thaáy theá ñeàu lôùn tieáng hoan hoâ. Coù keû xieåm nònh ñeå laáy loøng Lyù Töù reo caâu "thuû phaùp tuyeät haûo" raát vang doäi. Baïch Vaïn Kieám voán laø ngöôøi töï phuï, ít khi chòu phuïc ai maø luùc naøy cuõng khoâng khoûi reo leân: -Boäi phuïc ! Boäi phuïc ! Moät teân ñeä töû chi tröôûng caàm kieám laïi ñöa cho haén. Baïch Vaïn Kieám phì moät tieáng roài nhoå nöôùc mieáng ñaùnh xeït vaøo maët gaõ. Tieáp theo haén vung chaân ñaù gaõ laên long loùc, vöøa ñaù vöøa maéng: -Quaân phaûn nghòch ! Ta neân bieát gaõ naøy ñaõ laø ñeä töû chi tröôûng ñöôïc löu laïi trong thaønh Laêng Tieâu maø bình yeân khoâng vieäc gì thì dó nhieân gaõ ñaõ tham döï vaøo aâm möu phaûn nghòch. 599 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn A Tuù la leân: -Gia gia ! Naøng caàm ngöôïc thanh kieám cuûa mình ñöa cho cha. Baïch Vaïn Kieám mæm cöôøi noùi: -Nöõ nhi cuûa ta ngoan quaù ! Maáy ngaøy lieàn, Baïch Vaïn Kieám toaøn gaëp nhöõng chuyeän phaûn nghòch, chæ coù böûa nay gaëp maãu thaân cuøng nöõ nhi vaãn cöôøng kieän laø chuyeän vui möøng, an uûi cho haén. Haén quay ñaàu laïi veû maët ñang hieàn hoøa bieán thaønh oaùn gheùt. Maét döông toùe löûa nhìn Lieâu Töï Leä quaùt to: -Ngöôi ñaõ phaûn nghòch sö moân, vaäy khoâng coøn laø tröôûng boái cuûa ta nöõa. Haõy tieáp chieâu ñaây ! Baïch Vaïn Kieám ruùt kieám ñaùnh soaït moät tieáng ñaâm tôùi. Giöõa luùc aáy Lyù Töù xoay ngöôïc tröôøng kieám laïi kheõ gaït thanh kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám ra roài nheùt chui kieám vaøo trong tay Lieâu Töï Leä. Baïch Vaïn Kieám cuøng Lieâu Töï Leä thi trieån kieám chieâu luùc naøy laø cuoäc tyû ñaáu lieàu maïng, neân ñem heát sôû hoïc bình sinh cuûa mình ra ñeå haïi ñoái phöông khaùc haún vôùi cuoäc ñaáu troø treû giöõa boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông vöøa roài. Nhöõng nhaân vaät ñôøi thöù nhaát phaùi Tuyeát Sôn, tröø Baïch Töï Taïi ra thì ñeán Lieâu Töï Leä laø voõ coâng cao cöôøng hôn caû. Laõo nghæ buïng: -Mình ñaõ töï nhaän thua thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc. Baây giôø chæ caàn ñaû baïi Baïch Vaïn Kieám thì dó nhieân Thaïch Trung Ngoïc seõ nhaát ñònh phaûi qua ñaûo Long Moäc döï yeán Laïp Baùt Cuùc maø laøm con töû quûy . Baïch Vaïn Kieám voõ coâng chaúng keùm gì mình, vaäy baây giôø mình phaûi caån thaän laém môùi ñöôïc, khoâng thì maát maïng vôùi haén. Coå tay haén ñaõ bò muõi kìm keïp thaønh thöông tích, söû kieám khoâng ñöôïc thuaän tieän. Mình phoùng kieám ñaâm haén cheát ngoeûo thì trong thaønh Laêng Tieâu mình seõ laø ngöôøi ñoäc toân. Thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc coù laøm Chöôûng Moân cuõng voâ duïng. Chôø cho Tröông Tam, Lyù Töù cuùt roài, ta lieàn noùi laø töø ñaây tôùi ñaûo Loâng Moäc ñöôøng xa muoân daëm, phaûi leân ñöôøng ngay cho khoûi lôõ ngaøy Laïp Baùt vaø böùc baùch gaõ phaûi rôøi thaønh Laêng Tieâu töùc khaéc. Lieâu Töï Leä quyeát ñònh chuû yù roài thaáy tình hình phaán khôûi. Laõo muùa thanh tröôøng kieám nhö con giao long xuaát haûi. Chieâu naøo cuõng cöïc kyø lôïi haïi. Baïch Vaïn Kieám noùng chuyeän baùo thuø röûa haän khoâng bình tónh ñöôïc, haén muoán haï saùt keû thuø cho mau neân khoâng khoûi coù phaàn nguy hieåm. Sau khi qua laïi ba chuïc chieâu, haén phoùng kieám ñaâm thaúng tôùi. Luoàng löïc ñaïo cöïc kyø maõnh lieät. Lieâu Töï Leä nghieâng ngöôøi. 600 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Roaït moät caùi ! Baïch Vaïn Kieám bò hôùt ñöùt maûnh aùo. A Tuù voäi la leân moät tieáng "oái chao". Söû baø baø lôùn tieáng maéng: -Thaèng choù con cuõng chaúng hôn gì thaèng choù giaø, laõo choù giaø sinh ra ñöôïc thaèng con naøy cuõng laø ñoà voâ duïng. Baïch Vaïn Kieám trong loøng noùng naûy. Kieám chieâu coù phaàn roái loïan. Lieâu Töï Leä möøng thaàm, hoûi laïi: -Ta ñaõ baûo mi laø teân baïi töôùng döôùi baøn tay ta, chaúng leõ coøn giaû ñöôïc ö? Lieâu Töï Leä noùi caâu naøy laø coát ñeå laøm roái ruoät Baïch Vaïn Kieám ñaëng nhaân ñoù maø thuû thaéng. Khoâng ngôø kheùo quaù hoùa vuïng. Baïch Vaïn Kieám chuyeán ñi Trung Nguyeân vöøa roài traûi qua bao söï thaát baïi, khieán haén taêng theâm maáy phaàn traàm tónh, ñoàng thôøi kình löïc cuõng hôn tröôùc. Haén nghe ñoái phöông buoâng lôøi mai mæa chaúng nhöõng khoâng noåi giaän maø laïi bình tónh hôn tröôùc. Haén phoùng ra lieàn baûy chieâu theá thuû. Nhôø baûy chieâu theá thuû naøy cuïc dieän trôû laïi bình thöôøng. Roài sau Baïch Vaïn Kieám ra nhöõng chieâu raát kín ñaùo vaø cöïc kyø lôïi haïi. Lieâu Töï Leä chuyeån mình raát chuyeån mình raát mau leï xung quanh ñoái phöông. Mieäng laõo khoâng ngôùt chaâm choïc vaø thoùa maï. Giöõa laøn kieám quang laáp loaùng, Baïch Vaïn Kieám huù leân moät tieáng daøi. Soaït ! Soaït ! Lieàn ba nhaùt kieám phoùng ra, nhöng ñeán chieâu thöù tö, luoàng kieám quang xanh leø vöøa loùe ra thì moät tieáng chaùt vang leân ! Ñuøi beân traùi Lieâu Töï Leä bò chaët ñöùt taän ñaàu goái. Laõo "uùi" leân moät tieáng theâ thaûm naèm laên treân vuõng maùu. Baïch Vaïn Kieám caàm thanh tröôøng kieám troû cheânh cheách veà phía Thaønh Töï Hoïc noùi: -Ngöôi laïi ñaây ! Muõi kieám cuûa haén coøn ñaãm maùu, töøng gioït moät nhoû xuoáng ñaä. Thaønh Töï Hoïc saéc maët lôït laït, tay naém chuoâi kieám nhöng vaãn chöa ruùt ra khoûi voû. Laõo ñöùng yeân hoài laâu roài môùt ñaùp: -Ngöôi muoán laøm Chöôûng Moân nhaân… thì cöù vieäc leân maø laøm laø xong. Ta coù tranh giaønh vôùi ngöôi ñaâu? Baïch Vaïn Kieám laïi ñöa maét nhìn thaúng vaøo maët Teà Töï Mieãn vaø Löông Töï Tieán. Hai laõo Teà, Löông ñeàu laéc ñaàu khoâng noùi gì. Söû baø baø boång leân tieáng: 601 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaû baïi ñöôïc maáy teân cuoàng ñoà ñaõ laáy chi laøm gioûi? Roài muï quay laïi baûo Thaïch Phaù Thieân: -Ñoà nhi ! Ngöôi ra tyû ñaáu vôùi gaû ñi, thöû xem ñoà nhi cuûa laõo choù cheát lôïi haïi hay ñoà nhi do ta giaùo huaán lôïi haïi hôn ? Moïi ngöôøi nghe muï noùi caâu naøy ñeàu raát laáy laøm kyø, töï hoûi: -Thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc roõ raøng laø ñoà nhi cuûa Phong Vaïn Lyù maø sao muï naøy laïi nhaän laø ñoà nhi cuûa muï ? Boãng nghe Söû baø baø lôùn tieáng thuùc giuïc: -Ngöôi tieán ra leï leân ! Maø phaûi duøng ñao chöù khoâng ñöôïc duøng kieám. Laõo choù kieám phaùp taàm thöôøng laém. Ñao phaùp cuûa chuùng ta lôïi haïi hôn nhieàu. Thaïch Phaù Thieân thöïc tình khoâng muoán tyû ñaáu vôùi Baïch Vaïn Kieám, vì chaøng nghó ñeán haén laø phuï thaân cuûa A Tuù, chaøng khoâng muoán phaïm loãi vôùi naøng. Nhöng khoå noãi neáu môû mieäng leân tieáng choái töø thì laäp töùc Tröông Tam, Lyù Töù nhaän ra mình. Chaøng caàm ngöôïc thanh ñôn ñao ñöùng tröôùc maët Söû baø baø, veû maët ra chieàu beõn leõn. Söû baø baø: -Ta vöøa môùi öng thuaän cho ngöôi vieäc ñoù maø ngöôi khoâng nhôù ö? Ta caàn coi ngöôi coù laäp ñöôïc coâng lôùn thì vieäc aáy môùi thaønh. Coâng lôùn ñoù töùc laø ñaû baïi gaõ ñoà nhi cuûa laõo choù ñoù. Neáu ngöôi maø thua gaõ thì cuùt cho xa. Vónh vieãn ta khoâng muoán nhìn thaáy ngöôi nöõa. Ñoàng thôøi ngöôi cuõng ñöøng hoøng ñöôïc gaëp A Tuù. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Teù ra sö phuï baûo mình laäp coâng lôùn chæ laø ñaùnh baïi ngöôøi con maø laõo nhaân gia ñaõ sanh ra. Vieäc naøy môùi thaät laø kyø ! Baây giôø moïi ngöôøi trong saûnh ñöôøng môùi daàn daàn hieåu taâm lyù cuûa muï. Ai naáy ñeàu laåm baåm: -Söû baø baø muoán thaèng loûi naøy laøm Chöôûng Moân phaùi Tuyeát Sôn ñeå gaõ ñeán ñaûo Long Moäc noäp maïng ñaëng thay cho con muï khoûi cheát maát xaùc. Nhöng thöïc tình chæ coù A Tuù, Baïch Vaïn Kieám môùi hieåu roõ choã duïng yù cuûa Söû baø baø. Nguyeân Baïch Töï Taïi vaø Söû baø baø laø ñoâi v choàng ñeàu tính noùng nhö löûa. Bình thôøi ôï Söû baø baø phaûi nhaân nhöôïng choàng maáy phaàn, nhöng moái phaãn haän chöùa chaát trong loøng ñaõ laâu. Ñeán khi Thaïch Trung Ngoïc cöôõng gian A Tuù khoâng thaønh. Baïch Töï Taïi chaúng nhöõng chaët tay Phong Vaïn Lyù maø coøn quaùt maéng Söû baø baø. Trong côn thònh noä, laõo ñaùnh muï moät caùi taùt tai. 602 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Söû baø baø caêm giaän boû xuoáng nuùi. Hieän giôø tuy muï ñaõ trôû veà thaønh Laêng Tieâu, nhöng thuûy chung khoâng bao giôø queân ñöôïc caùi taùt tai. Muï vaãn caêm haän ñeán cöïc ñieåm neân heã môû mieäng laø duøng danh töø "quaân choù" ñeå thoùa maï oâng choàng. Baïch Töï Taïi yû voõ coâng cuûa mình ñoäc ñaùo ôû mieàn Taây Vöïc, khoâng coi Söû baø baø vaøo ñaâu. Söû baø baø caêm haän maø khoâng coù choã phaùt tieát, neân muoán daïy moät teân ñoà ñeä ñaû baïi con mình, töùc laø ñaû baïi ñöôïc ñoà ñeä Baïch Töï Taïi. Ruùt cuoäc muï muoán möôïn ñieåm naøy ñeå chieám ñoaït thöôïng phong cuûa ñöùc phu quaân. Baïch Vaïn Kieám chöa hieåu ñeán chi tieát Thaïch Phaù Thieân laø ñoà ñeä cuûa maåu thaân haén. A Tuù coøn hieåu toaøn boä hôn haén veà ñieåm naøy. Baïch Vaïn Kieám trôïn maét leân nhìn Thaïch Phaù Thieân ra chieàu böïc töùc. Söû baø baø hoûi: -Sao ? Ngöôi khinh mieät gaõ ö? Gaõ laø moät thieáu nieân ñaõ baùi ta laøm sö phuï vaø ñaõ ñöôïc ta giaùo huaán. Ngaøy nay gaõ khoâng nhö hoài tröôùc nöõa ñaâu. Baây giôø ngöôi cuøng gaõ tyû voõ, neáu ngöôi thaéng ñöôïc gaõ ta môùi cho laõo choù cheát, sö phuï ngöôi quaû laø lôïi haïi. Baèng ngöôi bò baïi döôùi ñao gaõ thì ta gaû A Tuù cho gaõ laøm vôï ñoù. Baïch Vaïn Kieám giaät mình kinh haõi la leân: -Maù maù ! Vieäc naøy nhaát ñònh khoâng neân. Coù lyù ñaâu con A Tuù nhaø ta laïi gaõ cho thaèng loõi maát daäy ñoù? Söû baø baø cöôøi ha haû noùi: -Neáu ngöôi ñaùnh baïi ñöôïc thaèng nhoû naøy thì töï nhieân gaõ khoâng laáy ñöôïc A Tuù. Baèng ngöôi maø thaát baïi thì ngöôi coøn laøm chuû sao ñöôïc nöõa? Baïch Vaïn Kieám khoâng khoûi ngaám ngaàm böïc töùc. Haén laåm baåm: -Maù maù caêm phaãn gia gia maø laïi truùt löûa haän leân ñaàu mình. Neáu mình khoâng ñaùnh baïi ñöôïc thaèng hoûi con kia thì laøm ñôøi ngöôøi treân theá gian cuõng uoång maø thoâi. --------------------o0o-------------------- 603 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2