Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 73

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 73', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 73

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI BA HAØO KIEÄT LEÂN ÑÖÔØNG PHOÙ YEÁN Taï Yeân Khaùch nghe Thaïch Phaù Thieân ví mình vôùi meï chaøng thì cöôøi dôû khoùc dôû, mieäng laåm baåm: -Maãu thaân mi laø muï ñaøn baø ñieân cuoàng ñaët teân cho con laø Caåu Taïp Chuûng. Thaèng loûi naøy aên noùi moãi luùc moät hoà ñoà daùm ñem so muï ñaøn baø ñieân vôùi Ma Thieân Cö Só, moät nhaân vaät maø giang hoà nghe danh ñaõ phaûi kinh hoàn taùng ñôûm thì coøn ra theá naøo ? Thaïch Trung Ngoïc trong buïng saàu khoå voâ cuøng. Gaõ laåm baåm: -Ngöôi baûo ta giaët quaàn aùo troàng rau ñoán cuûi nuoâi gaø thì coù khaùc gì baét ta phaûi cheát uoång ? Theá chöa ñaõ, laïi coøn baûo ta haøng ngaøy thoåi côm naáu canh cho laõo ma ñaàu aên uoáng, ta ñaâu coù bieát thoåi naáu bao giôø ? Thaïch Phaù Thieân laïi noùi: -Taï laõo baù coù raùch quaàn aùo thì ñaïi ca khaâu vaù laïi cho ngöôøi. Ngoaøi ra Taï laõo baù thích aên ñoåi moùn. Vaäy trong voøng möôøi ngaøy ñaïi ca ñöøng naáu nöôùng nguyeân moät moùn cho laõo baù aên. Taï Yeân Khaùch nheo maét nhìn T ch Trung Ngoïc cöôøi laït maáy tieáng roài noùi vôùi haï Thaïch Thanh: -Thaïch trang chuùa ! Hieàn khang leä khi ôû Haàu Giaùm taäp ñaõ thaây roõ “Huyeàn Thieát Leänh” cuûa laõo phu. Chaúng leõ khi ñoù trong con maét cuûa trang chuùa ñaõ coi Taï moã laøm khaùch Taây Hieàn ñeå quaûn coá coâng töû thay trang chuùa roài chaêng ? Mieäng laõo noùi, hai maét ngaém Thaïch Trung Ngoïc töø ñaàu xuoáng ñeán goùt chaân, khieán cho gaõ chaân tay luoáng cuoáng. Gaõ nguyeân laø moät anh chaøng giaûo hoaït lanh lôïi, nhöng döôùi con maét saùng nhö ñieäncuûa Taï Yeân Khaùch thì co ruùm laïi chaúng khaùc gì chuoät thaáy meøo. Gaõ sôï chaúng coøn hoàn vía naøo nöõa. Thaïch Thanh ñaùp : -Taïi haï khoâng daùm theá. Chaúng giaáu gì tieân sinh, vôï choàng taïi haï coù moät keû ñaïi thuø ñaõ saùt haïi moät thaèng con trai khaùc. Ngöôøi naøy töø ngaøy aáy ñeán baây giôø khoâng bieát laån troán phöông naøo. Vôï choàng taïi haï tìm khaép nôi möôøi maáy naêm nay maø chaúng thaáy toâng tích ñaâu. Taï Yeân Khaùch hoûi : -Giaû tyû ngaøy aáy trang chuùa coù Huyeàn Thieát Leänh cuûa laõo phu, chaéc laø ñaõ yeâu caàu laõo phu traû thuø cho roài nhæ ? 637 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Thanh ñaùp : -Vieäc traû thuø taïi haï khoâng daùm phieàn tôùi ñaïi giaù, coù ñieàu Taï tieân sinh thaàn thoâng quaûng ñaïi, chaéc coù theå ñieàu tra ngöôøi ñoùlaïc loõng nôi ñaâu. -Huyeàn Thieát Leänh naøy maø ngaøy aáy ôû trong tay vôï choàng trang chuùa thì Taï moã thieät caùm ôn trôøi phaät. Laõo noùi caâu naøy ra yù, vieäc kieám keû thuø kia coøn deã chòu hôn phaûi quaûn coá Thaïch Trung Ngoïc. Thaïch Thanh xaù daøi noùi : -Haøi töû ñöôïc nhôø tieân sinh taøi boài cho thaønh ngöôøi thì Thaïch Thanh naøy caûm taï voâ cuøng ! Taï Yeân Khaùch höø moät tieáng roài ñoät nhieân ñöa tay leân côûi moät caùi boïc vöùt xuoáng ñaát ñaùnh "binh" moät tieáng. Tay traùi laõo vöôn ra naém laáy coå tay Thaïch Trung Ngoïc roài tung mình nhaûy ra khoûi nhaø ñaïi saûnh. Boãng nghe tieáng Thaïch Trung Ngoïc keâu theùt leân vaø xa daàn. Chæ trong chôùp maét ñaõ xa ngoaøi maáy chuïc tröôïng. Giöõa luùc moïi ngöôøi ngô ngaùc kinh haõi nhìn nhau, Ñinh Ñang giô tay leân taùt vaøo maët Thaïch Phaù Thieân ñaùnh boáp moät caùi. Thò lôùn tieáng la goïi Thaïch Trung Ngoïc : -Thieân ca ! Thieân ca !... Roài voït mình ñi röôït theo. Thaïch Phaù Thieân ñöa tay leân xoa maët. Chaøng ngaïc nhieân hoûi : -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Sao ngöôi laïi ñaùnh ta ? Thaïch Thanh cuùi xuoáng löôïm chieác boïc caàm tay nhaéc leân döôøng nhö ñaõ bieát laø vaät gì roài. OÂng môû boïc ra thì quaû nhieân laø caëp kieám Haéc Baïch cuûa vôï choàng oâng. Maãn Nhu thaáy baûo kieám ñöôïc traû veà maø baø vaãn khoâng loä veû vui möøng. Hai maét ñaãm leä, baø hoûi : -Thanh ca !... Sao Thanh ca laïi ñeå Ngoïc nhi... ñi theo laõo ? Thaïch Thanh thôû daøi ñaùp : -Nhu muoäi ! Ngoïc nhi laø con ngöôøi theá naøo muoäi coù bieát khoâng ? Maãn Nhu ñaùp : -Thanh ca laïi traùch tieåu muoäi nuoâng chieàu gaõ chöù gì ? Baø noùi xong hai haøng nöôùc maét chaûy xuoáng. Thaïch Thanh laïi noùi : -Nhu muoäi ñoái vôùi Ngoïc nhi ñaõ quaù hieàn töø, nhaát laø töø ngaøy Kieân nhi bò ngöôøi haï saùt. Nhu muoäi laïi caøng cöng chieàu Ngoïc nhi. Ta thaáy gaõ coøn nhoû tuoåi ñaõ coù nhöõng haønh vi tai aùc, neân môùi caû quyeát ñöa gaõ leân thaønh Laêng Tieâu. Ngôø ñaâu noù hö ñoán quaù, ñeå luïy cho ta khoâng coøn maët muõi naøo nhìn thaáy anh em phaùi Tuyeát Sôn nöõa. Taï tieân sinh laø tay cô möu hôn Ngoïc nhieàu. Thuû ñoaïn tieân sinh cuõng gaáp maáy gaõ, 638 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn voû quít daày phaûi moùng tay nhoïn, chæ tieân sinh môùi trò ñöôïc gaõ maø thoâi. Vaäy Nhu muoäi haõy yeân taâm, Ma Thieân Cö Só tuy haønh ñoäng theo yù mình, nhöng tieân sinh laø ngöôøi thuû tín nhaát thieân haï. Hôn nöõa chuù em ñaây ñaõ yeâu caàu tieân sinh quaûn coá vaø daïy baûo Ngoïc nhi, nhaát ñònh tieân sinh seõ laøm ñöôïc chu ñaùo. Maãn Nhu noùi : -Nhöng... nhöngNgoïc nhi töø thuôû nhoû ñöôïc nuoâi döôõng sung söôùng. Sao gaõ bieát thoåi côm naáu canh ?... Baø vöøa noùi vöøa ngheïn ngaøo, hai doøng leä tuoân xuoáng nhö möa. Thaïch Thanh noùi: -Nhöõng caùi ñoù chính laø do söï quaù chieàu con maø ra. Boãng thaáy boïn Baïch Vaïn Kieám tôùi taáp chaïy vaøo noäi ñöôøng thì cho laø boïn hoï vaøo baùo cho Baïch Töï Taïi cuøng Söû baø baø hay. Thaïch Thanh lieàn gheù tai vôï noùi nhoû : -Neáu Ngoïc nhi khoâng ñeå Taï tieân sinh ñöa ñi thì vuï naøy ôû ñaây taát laø raéc roái to. Cuoäc noäi bieán phaùi Tuyeát Sôn cuõng do Ngoïc nhi maø coù, khi naøo boïn hoï chòu boû qua. Maãn Nhu nghó laïi bieát choàng noùi ñuùng, baø töø töø lau nöôùc maét roài nhìn Thaïch Phaù Thieân noùi : -Ngoïc nhi maø b o toàn ñöôïc tính maïng laø hoaøn toaøn nhôø ôû ngöôi cöùu vôùt. Töôùng aû maïo ngöôi vôùi gaõ gioáng nhau nhö ñuùc. Theá maø ngöôi ngoan ngoaõn bao nhieâu thì gaõ hö ñoán chöøng aáy. Giaû tyû ta ñöôïc ngöôi... ñöôïc ngöôi theá naøy... Baø muoán noùi : Ta ñöôïc ñöùa con nhö ngöôi theá naøy thì hay bieát chöøng naøo ! Nhöng baø ñang noùi dôõ caâu ñaõ ngöøng laïi. Thaïch Phaù Thieân thaáy Thaïch Trung Ngoïc ñöôïc baø thöông yeâu thì trong loøng quyeán luyeán voâ cuøng. Chaøng nhôù tôùi hai laàn baø nhaän laàm chaøng laø con, baø ñoái vôùi chaøng cuõng thöông yeâu ñeán cuøng cöïc. Chaøng chaïnh loøng nhôù tôùi maãu thaân mình khoâng bieát hieän ôû nôi ñaâu ? Chaøng cuõng khoâng hieåu taïi sao moái tình maãu töû giu8~a meï con chaøng laïi khaùc xa Maãn Nhu ñoái ñaõi vôùi con. Nghó tôùi ñoù chaøng khoâng khoûi buoâng tieáng thôû daøi. Maãn Nhu laïi noùi : -Naøy chuù em ! Sao chuù em laïi giaû trang laøm Ngoïc nhi ñeå theo ta ? Thaïch Phaù Thieân ñoû maët leân aáp uùng : -Ñoù laø... Ñinh Ñinh Ñang Ñang... Thaïch Phaù Thieân noùi chöa döùt lôøi thì ñoät nhieân Vöông Vaïn Nhaân thôû hoàng hoäc haïy vaøo la leân : -Nguy ! Nguy to roài ! Sao khoâng thaáy sö phuï ñaâu nöõa ? Moïi ngöôøi trong nhaø ñaïi saûnh ñeàu giaät mình kinh haõi, hoûi giaät gioïng : 639 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Laøm sao laïi khoâng thaáy ñaâu nöõa ? Vöông Vaïn Nhaân ñaùp : -Sö nöông bò ngöôøi ta ñieåm huyeät ngaõ laên ra, coøn sö phuï bò maát tích. A Tuù naém laáy tay aùo Thaïch Phaù Thieân noùi : -Chuùng ta mau vaøo coi ! Hai ngöôøi haáp taáp chaïy veà phía thaïch lao. Hai ngöôøi ñaõ thuoäc ñöôøng neân chæ chôùp maét ñaõ chaïy tôùi nôi. Thaïch Phaù Thieân ñeán ngoaøi thaïch lao thì thaáy trong ñöôøng haàm ñaày caû boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, moïi ngöôit haáy A Tuø ñeán voäi traùnh ra ñeå nhöôøng loái. A Tuù cuøng Thaïch Phaù Thieân tieán vaøo trong thaïch lao thì thaáy vôï choàng Baïch Vaïn Kieám ñang naâng Söû baø baø daäy ñeå ngoài döôùi ñaát. A Tuù la leân : -Gia maù ! Söû baø baø laøm sao vaäy ?... Ngöôøi ñaõ bò thöông chaêng ? Baïch Vaïn Kieám maët ñaày saùt khí ñaùp : -Coù noäi gian ! Söû baø baø bò ñieåm huyeät nbaèng thuû phaùp baûn moân. Gia gia bò ngöôøi baét ñem ñi. Ngöôi troâng coi Söû baø baø ñeå ta ñi giaûi cöùu gia gia. Haén noùi xong tung mình ñi ngay. Tröôùc maët haén coù moät teân ñeä töû ngaønh thöù ba. Ñang luùc noùng naûy haén ñaåy maïnh moät caùi haát baén gaõ ñi roài raûo böôùc chaïy ra. A Tuù giuïc Thaïch Phaù Thieân : -Ñaïi ca giuùp Söû baø baø vaän khí giaûi huyeät ñi. Thaïch Phaù Thieân lieàn theo pheùp "Thoâi Cung Quaù Huyeát" giaûi khai huyeät ñaïo. Söû baø baø ñaõ daïy chaøng roài chaøng cöù theo ñuùng phöông caùch maø laøm. Chaúng maáy choác chaøng giaûi khai xong ba choã ñaïi huyeät cho Söû baø baø. Söû baø baø la leân : -Caùc ngöôi ñöøng naùo loaïn ! Chöôûng moân nhaân ñaõ ñieåm huyeät ta roài laõo töï mình ra ñoù. Ai nghe thaáy cuõng phaûi ngaïc nhieân, mieäng laåm baåm : -Teù ra Oai Ñöùc tieân sinh vöøa thaáy maët phu nhaân ñaõ ñoäng thuû lieàn. Chính Oai Ñöùc tieânsinh ra tay ñieåm huyeät, traùch naøo Baïch sö ca cuõng khoâng bieát ñöôøng giaûi khai. Nguyeân moïi ngöôøi ñeàu nghi ngôø baûn phaùi laïi sinh noäi bieán vaø sôï raèng khoù loøng traùnh khoûi xaûy cuoäc doå maùu. Hoï nghe noùi ñaây laø söï xích mích giöõa hai vôï choàng chöôûng moân môùi yeân taâm roài ñöa tin ra ngoaøi. Baïch Vaïn Kieám ñöôïc tin laïi quay trôû veà hoûi : -Maù maù ! Vuï naøy laø theá naøo ? Gioïng noùi cuûa haén coù ñieàu baát maõn. 640 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ta neân bieát maáy böõa nay noäi tình roái ren khieán cho con ngöôøi lanh lôïi minh maãn nhö Khí Haøn Taây Baéc cuõng phaûi hoang mang voâ cuøng. Baây giôø vuï naøy laïi do song thaân haén maø ra, haén raát phieàn loøng vaø khoù chòu, khoâng bieát phaùt taùc vaøo ñaâu ñöôïc ? Söû baø baø töùc giaän hoûi laïi : -Ngöôi khoâng hoûi roõ ñaàu ñuoâi, sao ñaõ daùm traùch gia nöông. Baïch Vaïn Kieám voäi ñaùp : -Haøi nhi khoâng daùm ! Söû baø baø noùi: -Gia gia ngöôi muoán cho moïi ngöôøi ñöôïc yeân oån, y... y thaân haønh ñeán ñaûo Long Moäc roài. Baïch Vaïn Kieám thaát kinh hoûi : -Gia gia ñeán ñaûo lOng Moäc roài ö ? Taïi sao vaäy ? Söû baø baø gaét leân : -Coøn sao nöõa ? Gia gia ngöôi laø Chöôûng moân chaân chính cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Y khoâng ñi thì ai ñi ? Ta vaøo nhaø lao baûo y : Neáu y cöù ôû lyø trong naøy, thì ta cuõng ngoài vôùi y cho coù baïn nhöng coøn cuoäc öôùc hoäi treân ñaûo Long Moäc, thì ñeå ai ñi cho phaûi ? Y hoûi ñaàu ñuoâi caâu chuyeän, ta lieàn keå cho y nghe thì y bieåu : Y laø chöôûng moâ, dó nhieân phaûi ñeå y ñi. Ta khuyeân y haõy thong thaû ñeå baøn tính laïi tìm keá veïn toaøn ñaõ. Y noùi laø y ñoái vôùi phaùi Tuyeát Sôn ñaõ coù nhieàu toäi loãi thì phaûi laáy caùi cheát cho baûn phaùi ñeå ñeàn toäi, ñoàng thôøi ñeå cho ta ñaây cuøng con trai, con daâu, chaùu gaùi, chaùu reå ruùt kinh nghieäm maø laøm ngöôøi. Theá roài y vöôn tay ñieåm huyeät ta, moùc laáy hai taám theû ñoàng môøi ñi döï yeán. Ñoaïn y ra ñi, baây giôø chaéc y ñi xa roài. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Maù maù ôi ! Gia gia tuoåi giaø maø trong ngöôøi laïi chöa phuïc hoài nhö cuõ thì ñi theá naøo ñöôïc ? Haøi nhi ñi môùi phaûi. Söû baø baø traàm gioïng ñaùp : -Ñeán baây giôø maø ngöôi coøn chöa bieát tính y. Döùt lôøi muï baêng baêng chaïy ra cöûa lao. Baïch Vaïn Kieám voäi goïi laïi hoûi : -Maù maù !... Maù maù ñi ñaâu theá ? Söû baø baø ñaùp : -Ta laø chöôûng moân phaùi Kim oâ, thì cuõng ñuû tö caùch leân ñaûo Long Moäc. Baïch Vaïn Kieám ruoät roái nhö tô voø. Haén laåm baåm : -AÂu laø caû phaùi ñeàu ñi heát ñeå quyeát lieàu moät chuyeán. Ngaøy moàng naêm thaùng möôøi hai, Söû baø baø daãn Baïch Vaïn Kieám, Thaïch Thanh, Maãn Nhu, Thaïch Phaù Thieân, A Tuù, Thaønh Töï Hoïc, Teà Töï Mieãn, Löông Töï Tieán ñeán moät xoùm chaøi nhoû ôû beán Nam Haûi. 641 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Maët traùi hai taám theû ñoàng cuûa ñaûo Long Moäc ñaõ khaéc roõ nhaät kyø, thôøi giôø cuøng ñöôøng loái ñeán thoân chaøi naøy. Xeùt ra theû ñoàng ñöa cho moãi ngöôøi khaéc ngaøy giôø cuøng ñòa ñieåm khaùc nhau. Vì theá maø boïn Söû baø baø tôùi nôi phaùt giaùc ra trong thoân chaøi naøy khoâng coù ai caû. Dó nhieân nhöõng haøo só giang hoà khaùc vaø Baïch Töï Taïi khoâng coù ñaây. Thaäm chí ven bôø bieån khoâng coù laáy moät con thuyeàn ñaùnh caù naøo. Khi Söû baø baø rôøi khoûi thaønh Laêng Tieâu ñaõ chæ ñònh Caûnh Vaïn Chung thay quyeàn Chöôûng moân cuøng giöõ chöùc vuï thuû thaønh. Uoâng Vaïn Döïc, Hoâ Dieân Vaïn Thieân phuï giuùp moïi vieäc. Muï ñöa boïn Thaønh Töï Hoïc, Teà Töï Mieãn vaø Löông Töï Tieán theo ñi laø coù yù ñeà phoøng boïn ñeä töû nhöõng ngaønh naøy laïi möu cuoäc noäi phaûn. Coøn Lieâu Töï Leä ñaõ bò troïng thöông, voõ coâng maát heát, khoâng coøn lo gì nöõa. Ñoaøn ngöôøi taïm nghæ chaân trong moät gian nhaø tranh. Chieàu aáy, boãng coù moät haùn töû aùo vaøng tay caàm maùi cheøo baèng goã ñeán thoân chaøi doõng daïc tuyeân boá: -Söù giaû ñaûo Long Moäc vaâng meänh ñaûo chuùa ngheânh tieáp taân khaùch. Kính thænh Thaïch bang chuùa bang Tröôøng Laïc leân ñöôøng. Boïn Söû baø baø nghe tieáng töø trong nhaø chaïy ra. Haùn töû kia ñi tôùi tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân khom löng thi leãn hoûi: Phaûi chaêng caùc haï laø Thaïch bang chuùa ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp : -Chính thò ! Quí tính caùc laø gì ? Ngöôøi kia ñaùp: -Tieåu nhaân hoï Long. Môøi Thaïch bang chuùa ñaêng trình ! Thaïch Phaù Thieân noùi: -Taïi haï coù maáy vò sö tröôûng cuøng baïn höõu cuõng muoán ñeán quí ñaûo. Ngöôøi kia ñaùp: -Caùi ñoù khoù loøng laém. Thuyeàn nhoû khoâng chôû naëng ñöôïc. Ñaûo chuùa ñaõ ban haønh nghieâm leänh chæ ñoùn moät mình Thaïch bang chuùa maø thoâi, duø chæ theâm moät ngöôøi, thuyeàn phaûi ñaém vaø tieåu nhaân phaûi maát ñaàu. Söû baø baø cöôøi laït noùi: -Vieäc ñaõ theá naøy e raèng ngöôi khoâng töï chuû ñöôïc ñaâu. Muï noùi xong tieán laïi ñöùng chaén sau löng gaõ haùn töû ñeà phoøng gaõ chaïy troán. Haùn töû tuûm tæm cöôøi, gaõ khoâng lyù gì ñeán Söû baø baø, nhìn Thaïch Phaù Thieân noùi: -Tieåu nhaân xin daãn ñöôøng. Môøi Thaïch bang chuùa thöôïng loä. Döùt lôøi, gaõ trôû goùt ñi luoân. Thaïch Phaù Thieân cuøng boïn Söû baø baø, Thaïch Thanh ñeàu ñi theo sau. Gaõ kia theo ven bieån maø ñi, quanh heát hai vuøng thung luõng thì ñeán baõi caùt. Taïi ñaây coù moät con thuyeàn nhoû. Chieác thuyeàn naøy roäng khoâng ñaày ba 642 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn thöôùc, daøi chöøng saùu thöôùc. Thaät khoâng coøn con thuyeàn naøo nhoû hôn ñöôïc nöõa, chöa chaéc daõ chôû ñöôïc hai ngöôøi, chöù ñöøng noùi ñeán ba. Haùn töû bình tænh noùi: -Caùc vò muoán gieát tieåu nhaân chæ caát tay moät caùi laø xong. Roài vò naøo thuoäc ñöôøng seõ daãn Thaïch bang chuùa cuøng ñi. Söû baø baø cuøng boïn Thaïch Thanh ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng ai ngôø ñaûo Long Moäc boá trí chu ñaùo ñeán theá, muoán ñi theâm moät ngöôøi cuõng khoâng ñöôïc. Moïi ngöôøi chæ nghe ieáng ñaûo Long Moäc, nhöng noù mòt môø ôû ngoaøi bieån khôi thì bieát tìm ñaâu cho thaáy ? Ai naáy phoùng taàm maét nhìn ra thaät xa, nhöng ngoaøi bieån tuyeät khoâng thaáy moät con thuyeàn, neân chaúng coøn caùch naøo coù theå ñi theo ñöôïc. Söû baø baø töùc giaän voâ cuøng ! Muï vung chöôûng leân toan ñaùnh haùn töû aùo vaøng, nhöng môùi phoùng chöôûng ra nöûa vôøi, muï boãng döøng laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñoà nhi ! Ngöôi ñöa theû ñoàng cho ta ñeå ta ñi thay cho. Muï giaø naøy theá naøo cuõng phaûi tôùi ñoù ñaëng cuøng laõo ñieân kia cheát vôùi nhau moät choã. Haùn töû aùo vaøng noùi: -Ñaûo chuùa ñaõ nghieâm leänh neáu röôùc laàm ngöôøi, tieåu nhaân bò xöû traûm cuõng chaúng coù chi ñaùng tieác nhöng ñeå luïy cho cha meï vôï con tieåu nhaân cuõng bò cheùm ñaàu heát. Söû baø baø töùc giaän noùi: -Cheùm ñaàu thì cheùm ñaàu coù chi maø sôï ? Mieäng noùi vaäy nhöng trong loøng muï nghó thaàm: -Ñoái vôùi mình thì khoâng caàn, nhöng ñoái vôùi gaõ naøy laïi laø moät ñieàu troïng ñaïi. Muï nghó ñöôïc moät keá khaùc lieàn baûo Thaïch Phaù Thieân: -Ñoà nhi ! Vaäy ngöôi nhöôøng ñòa vò bang chuùa bang Tröôøng Laïc cho ta. Ta laø bang chuùa taát gaõ khoâng bò coi laø ñoùn laàm ngöôøi nöõa. Thaïch Phaù Thieân ngaàn ngöø ñaùp: -Caùi ñoù … e raèng … Gaõ haùn töû noùi ngay: -Hai vò söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït AÙc ñaõ noùi raát raønh maïch: Bang chuùa bang Tröôøng Laïc laø moät thieáu nieân anh huøng tuoåi môùi ñoâi möôi. Ñaâu coù phaûi laø moät baø giaø tuoåi cao ñöùc troïng. Söû baø baø töùc giaän noùi: -Mi noùi gì thuùi theá ! Sao mi laïi bieát ta tuoåi cao ñöùc troïng ? Ngöôøi kia chæ tuûm tæm cöôøi chöù khoâng noùi gì nöõa roài cöù xuoáng baõi beå côûi daây thuyeàn. Söû baø baø thôû daøi noùi: -Ñöôïc roài ! Ñoà nhi ñi ñi. Ngöôi haõy nghe lôøi sö phuï daën moät caâu. 643 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Dó nhieân laø ñeä töû phaûi nghe lôøi sö phuï. Söû baø baø noùi: -Neáu ngöôi coøn coù ñöôøng soáng thì neân nhôù kyõ laø phaûi töï tìm caùch töï thoaùt hieåm ngay, chöù ñöøng vì chuyeän cöùu gia gia maø töï haõm mình vaøo nôi tuyeät ñòa. Ñoù laø nghieâm leänh cuûa sö phuï khoâng ñöôïc vi phaïm. Thaïch Phaù Thieân ngaïc nhieân khoâng hieåu taïi sao sö phuï laïi khoâng ñeå mình cöùu tröôïng phu cuûa ngöôøi. Chaúng leõ ngöôøi chöa heát caêm haän gia gia ? Söû baø baø laïi noùi tieáp: -Ngöôi noùi cho laõo giaø ñieân hay raèng ta ôû ñaây chôø laõo moät thaùng. Neáu l4o khoâng ñeán ñaây töông hoäi vôùi ta ñöôïc thì ta seõ nhaûy xuoáng bieån töï töû. Laõo coøn noùi ñeán chuyeän leân nuùi Bích Loa con khæ gì nöõa thì ta seõ laøm quyû döõ khoâng tha laõo ñaâu. Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi. A Tuù cuõng noùi: -Ñaïi ca ôi ! Tieåu muoäi … cuõng theá, ôû laïi ñaây chôø ñaïi ca trong moät thaùng. Thaïch Phaù Thieân caûm thaáy trong loøng vöøa eâm aám vöøa theâ löông. Chaøng ñaùp: -Tuù muoäi baát taát phaûi nhö vaäy. A Tuù noùi: -Tieåu muoäi muoán theá. Naøng noùi raát kheõ nhöng ñaày veû cöông quyeát khoâng hoái haän. Maãn Nhu noùi: -Haøi töû ! Ta mong ngöôi bình yeân trôû veà. Chuùng ta ñeàu chôø ôû ñaây vaø caàu cho ngöôi ñöôïc voâ söï. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ngoâi bang chuùa bang Tröôøng Laïc cuûa chaùu chæ laø giaû maø thoâi. Khoâng chöøng boïn hoï seõ thaû chaùu veà. Tröông Tam, Lyù Töù laïi laø huynh tröôûng keát nghóa cuûa chaùu. Neáu xaûy ra chuyeän nguy nan, chaéc hai vò ñoù chaúng ñieàm nhieân toïa thò. Maãn Nhu noùi: -Ta cuõng mong nhö vaäy. Baø nghó buïng: -Thaèng nhoû naøy chöa bieát loøng ngöôøi voõ laâm hieåm aùc, caùi haïng keát nghóa kim lan naøy ñaâu phaûi chuyeän thöïc. Baïch Vaïn Kieám caàm tay chaøng noùi: -Hieàn teá ! Töø ñaây chuùng ta laø ngöôøi moät nhaø. Phuï thaân ta tuoåi giaø, ngöôi haõy chieáu coá cho ngöôøi moät chuùt. Thaïch Phaù Thieân nghe Baïch Vaïn Kieám keâu mình baèng hieàn teá, maët hôi öûng ñoû ñaùp: 644 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Caùi ñoù tieåu teá ñaõ hieåu roài. Chæ coù ba ngöôøi: Thaønh Töï Hoïc, Teà Töï Mieãn vaø Löông Töï Tieán mong thoaùt khoûi tai vaï cho rieâng mình. Hoï ñeàu nghó thaàm: -Ba möôi naêm tröôùc ñaây ñaõ ba ñoaøn cao thuû voõ laâm ñeán phoù öôùc ñaûo Long Moäc, nhöng khoâng moät ai soáng soùt ñeå trôû veà. Thaèng loûi naøy khoâng phaûi ba ñaàu saùu tay thì coøn ra ngoaøi leä ñoù theá naøo ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân cuøng moïi ngöôøi chia tay ñeå ra baõi beå. Moïi ngöôøi ñöa chaøng ra ñeán choã thuyeàn ñaäu. A Tuù cuøng Maãn Nhu hai ngöôøi khoeù maét ñoû hoe. Söû baø baø ñoät nhieân nhaûy xoå ñeán tröôùc haùn töû aùo vaøng taùt boáp moät caùi vaøo maët gaõ roài quaùt leân : -Mi voâ leã vôùi baäc toân tröôûng. Ta phaûi cho mi moät baøi hoïc. Ngöôøi kia khoâng traû ñoøn, ñöa tay leân xoa maù bò taùt roài nhaûy vaøo trong con thuyeàn nhoû. Thaïch Phaù Thieân xaù moïi ngöôøi roài cuõng nhaûy xuoáng theo. Con thuyeàn nhoû chôû hai ngöôøi maø nöôùc ñaõ maáp meù maïn thuyeàn chæ coøn ñoä vaøi taác. Thaät khoâng theå chôû theâm moät ngöôøi nöõa ñöôïc. May maø gaëp muøa reùt laïnh, Nam Haûi gioù laëng soùng yeân, khoâng thì chæ moät côn soùng nhoû cuõng ñuû laøm cho thuyeàn laät. Sôû dó ñaûo Long Moäc khai yeán veà thaùng chaïp chaéc cuõng vì leõ naøy. Gaõ haùn töû kia bôi maáy maùi cheøo cho thuyeàn rôøi khoûi bôø roài quay thuyeàn laïi keùo buoàm leân, gioù baéc hiu hiu thoåi vaøo cho thuyeàn chaïy veà phía Nam. Thaïch Phaù Thieân nhìn leân bôø bieån ôû phía Baéc, thaáy boïn Söû baø baø, A Tuù ngöôøi nhoû daàn laïi, sau chæ coøn laø nhöõng chaám ñen vaãn coøn ñöùng trô ra ñoù nhìn theo. Trôøi vöøa toái, con thuyeàn nhoû chuyeån höông ñi veà phía Ñoâng Nam. Thuyeàn leânh ñeânh treân maët bieån ba ngaøy. Ñeán ngaøy thöù tö vaøo khoaûng giôø ngoï, tính ñoát ngoùn tay ñuùng ngaøy moàng taùm thaùng chaïp. Haùn töû troû vaøo moät ñaùm ñen xì ôû phía tröôùc noùi: -Ñaûo Long Moäc kia roài ! Thaïch Phaù Thieân phoùng taàm maét nhìn ra xa vaãn chöa thaáy gì khaùc laï, maø traùi tim chaøng ñaõ ñaäp loaïn leân. Thuyeàn ñi chöøng hôn moät giôø nöõa môùi nhìn roõ treân ñaûo coù toøa nuùi ñaù cao ngaát. Treân nuùi moät maøu xanh vaø raäm raïp, caây coû moïc ñaày. Vaøo khoaûng giôø thaân, con thuyeàn nhoû ñaäu ôû phía Nam ñaûo cho thuaän chieàu gioù. Haùn töû noùi: -Môøi Thaïch bang chuùa leân ñi ! Phía Nam ñaûo laø moät baõi caùt lôùn. Veà meù Ñoâng nuùi ñaù coù ñeán ba chuïc con thuyeàn vöøa lôùn vöøa nhoû ñaäu taïi ñoù. 645 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Nôi ñaây raát nhieàu thuyeàn beø. Neáu leân ñaûo maø khoâng cheát thì quay laïi ñaây ñoaït laáy moät con thuyeàn nhoû ñeå thoat hieåm cuõng chaúng khoù gì. Chaøng lieàn nhaûy leân bôû. Haùn töû caàm daây nhaûy leân theo buoäc thuyeàn vaøo moät taûng ñaù lôùn. Gaõ laáy trong boïc ra moät con oác bieån thoåi leân maáy tieáng tu tu … Chaúng bao laâu, töø phía nuùi coù boán haùn töû chaïy ra. Chuùng ñeàu maëc aùo cheõn maøu vaøng, raûo böôùc ñeán tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân khom löng thi leã noùi: -Ñaûo chuùa hieän ôû quaùn Nghinh Taân chôø bang chuùa. Môøi Thaïch bang chuùa qua beân naøy. Thaïch Phaù Thieân vaãn quan taâm ñeán Baïch Töï Taïi lieàn hoûi ngay: -Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø Oai Ñöùc tieân sinh ñaõ ñeán chöa ? Gaõ haùn töû ñöùng ñaàu ñaùp: -Tieåu nhaân phuï traùch vieäc ñoùn Thaïch bang chuùa, khoâng bieát gì ñeán vieäc ngoaøi. Thaïch bang chuùa vaøo quaùn Nghinh Taân seõ roõ. Gaõ noùi xong trôû goùt ñi tröôùc daãn ñöôøng. ---------------------oOo--------------------- 646 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2