Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 79

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

65
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 79', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 79

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$+,-.$/&01 2#$134$+5$/&6$78#$%&91&$/:13 Th¹ch Ph¸ Thiªn r¸ng trÊn tØnh t©m thÇn nh÷ng ch÷ trªn v¸ch ®¸ th× l¹i thÊy v¸ng ãc. Chµng liÒn nh×n ra chç kh¸c, tù hái: − Ch÷ g× mµ kú vËy? HÔ nh×n vµo l¹i cho¸ng v¸ng ®Çu ãc lµ nghÜa lµm sao? Chµng ®éng tÝnh hiÕu kú, kh«ng d»n lßng ®­îc, l¹i quay vµo d­¬ng m¾t lªn ®Ó ý nh×n th× thÊy bao nhiªu nÐt bót tùa hå ®Òu biÕn thµnh nh÷ng con nßng näc l¹i ®øng yªn k«ng cö ®éng. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn th­ë nhá tÊm th©n c« ®éc ë chèn hoang s¬n, cø ®Õn mïa xu©n lµ chµng th­êng vµo khe nói b¾t rÊt nhiÒu nßng näc, råi l¹i lÊy ®¸ xÕp thµnh vòng bá vµo ®å nu«i ®Ó coi chóng rông ®u«i, mäc ch©n biÕn thµnh Õch, nh¶y ra ngoµi vòng kªu åm ép, inh ái c¶ mét vïng s¬n c­íc cho ®ì tÞch mÞch. Lóc nµy chµng t­ëng chõng nh­ ®­îc gÆp b¹n trong håi th¬ Êu th× mõng rì v« cïng. Chµng chó ý nh×n kü th¸i ®é cña mét con nßng näc. Håi l©u chµng thÊy huyÖt “ Chi-D­¬ng”ë sau l­ng nÈy lªn th× bông b¶o d¹: − M×nh t­ëng con nßng näc nµy d­êng nh­ ®ang vïng vÉy ch¬i l­în mµ thùc ra lµ nã cã liªn quan ®Õn néi khÝ cña m×nh. Chµng l¹i coi ®Õn con nßng näc thø hai th× huyÖt “ HuyÒn Khu” ë sau l­ng l¹i nÈy lªn. Nh­ng bçng néi khÝ tõ huyÖt “ ChÝ-D­¬ng” ®Ìn huyÖt” HuyÒn- Khu” kh«ng th«ng nhau n÷a. Chµng liÒn ®¶o m¾t coi sang con thø ba mµ l©u l¾m luång néi khÝ kh«ng thÊy ®éng tÜnh g×. Typed by COI 688 http://hello.to/kimdung
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n §ét nhiªn chµng thÊy bªn m×nh cã giäng khµn khµn lªn tiÕng. − Th¹ch bang chóa ch¨m chó ®äc “Th¸i HuyÒn Kinh” TÐ ra t«n gia lµ mét nhµ häc vÊn th©m uyªn, tinh th«ng c¶ khoa §Êu V¨n ( lèi ch÷ ®èi th­îng cæ gièng nh­ con nßng näc). Th¹ch- Ph¸ -Thiªn ngo¶nh ®Çu l¹i coi th× thÊy cÆp m¾t s¸ng nh­ diÖn cña Méc ®¶o chóa ®ang ch¨m chó nh×n m×nh. Chµng kh«ng khái nãng c¶ mÆt mµy, véi ®¸p: − TiÓu nh©n kh«ng biÕt mét ch÷ nµo c¶, V× vËy nh÷ng con nßng näc nµy hay hay, nªn muèn coi ch¬i mét lóc mµ th«i. Méc ®¶o chóa gËt ®Çu nãi: − ThÕ th× ph¶i råi! “Th¸i- HuyÒn Kinh” nµy viÕt b»ng lèi cæ tù gäi lµ khoa §Êu -V¨n. T¹i h¹ ®ang lÊy lµm kú, Th¹ch bang chóa cßn nhá tuæi, nÕu hiÓu biÕt lèi ch÷ cæ qu¸i nµy th× thËt lµ mét bËc kú tµi. Th¹ch- Ph¸- Thiªn bÏn lÏn ®¸p: − NÕu vËy tiÓu nh©n xin rót lui, kh«ng d¸m quÊy nhiÔu hai vÞ ®¶o chóa n÷a. Méc ®¶o chóa nãi: − T«ng gi¸o bÊt tÊt ph¶i ®i ®©u, cø ë ®©y coi n÷a còng ch¼ng hÒ chi, kh«ng bËn rén g× ®Õn chóng ta ®©u. L∙o nãi xong nh¾m m¾t l¹i. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn còng muèn bá ®i nh­ng l¹i e lµm mÝch lßng Méc ®¶o chóa. Chµng ®Þnh coi mét lóc n÷a råi h∙y ®i ra. Ngê ®©u chµng võa ngã lªn “ ®Çu nßng näc” trªn v¸ch ®¸ th× huyÖt” Trung Chó” ë bông d­íi ®∙ nÈy lªn kÞch kiÖt lµm cho toµn th©n chÊn ®éng. Chµng lÈm bÈm: − Nh÷ng con nßng näc nµy thËt lµ cæ qu¸i! Ch­a biÕn thµnh Õch ®∙ nh¶y lªn lao xao. Typed by COI 689 http://hello.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n BÊt gi¸c tÝnh t×nh trÎ nÝt l¹i r¹o rùc, chµng lÇn l­ît ng¾m nghÝa tõng con nßng näc mét. §ång thêi nh÷ng huyÖt ®¹o trong ng­êi chµng xóc ®éng m∙nh liÖt, chµng c¶m thÊy rÊt thÝch thó. Trªn v¸ch ®¸ kÓ cã ®Õn hµng ngµn, hµng v¹n “con nßng näc” nhá, cã lóc luång néi khÝ trong hai ®­êng huyÖt ®¹o th«ng liÒn vµo mét th× toµn th©n chµng c¶m thÊy rÊt khoan kho¸i. Chµng coi thÝch thó qu¸ quªn c¶ nh÷ng c©u Méc ®¶o chóa võa nãi, liÒn ®i t×m nh÷ng “ con nßng näc” thÝch hîp khiÕn cho nh÷ng luång néi khÝ huyÖt ®¹o mçi n¬i liªn l¹c víi nhau, Nh­ng ë trªn v¸ch ®¸ kh«ng biÕt bao nhiªu lµ nßng näc, mµ muèn cho mÊy tr¨m chç huyÖt ®¹o th«ng suèt liÒn víi nhau thµnh mét luång néi khÝ th× ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng? Trong th¹ch thÊt kh«ng nh×n thÊy ¸nh mÆt trêi, dÜ nhiªn ch¼ng biÕt ngµy ®ªm lµ g×, chØ khi nµo thÊy bông ®ãi th× lÊy c¬m lÊy b¸ng mµ ¨n. Th¹ch Ph¸ Thiªn tõ lóc vµo phßng hai m­¬i bèn nµy ®∙ ¨n ®Õn m­êi t¸m, m­êi chÝn b÷a, nh­ng ®­êng huyÖt ®¹o trong ng­êi th«ng suèt nhau ®∙ ®­îc kh¸ nhiÒu. Chµng t­ëng chõng nh­ nh÷ng con nßng näc nhá xÝu kia cø tõng con nßng näc mét di chuyÓn dÇn vµo c¸c ®­êng huyÖt m¹ch trong ng­êi chµng, l¹i tùa hå chóng ®∙ biÕn thµnh nh÷ng con Õch nhá ®ang nh¶y nhãt trong m×nh. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn võa c¶m thÊy thÝch thó l¹i võa c¶m thÊy kinh h∙i. ChØ nh÷ng chç huyÖt ®¹o nµo ®∙ th«ng liÒn nhau th× luång néi khÝ míi yªn tÜnh l¹i mét chót. Nh­ng huyÖt ®¹o nµy võa b×nh tÜnh l¹i, th× huyÖt ®¹o kh¸c l¹i x«n xao. Chµng nh­ ng­êi ®ang m¬ ngñ hay ng­êi bÞ hån ma ¸m ¶nh, cø ng­ng thÇn nh×n vµo v¨n tù trªn v¸ch ®¸. ChØ khi nµo mái mÖt qu¸ kh«ng chÞu ®­îc n÷a, chµng míi tùa l­ng vµo v¸ch ®¸ mµ ngñ thiÕp ®i. Khi tØnh dËy cÆp m¾t chµng bÞ hµng v¹n “con nßng näc” trªn v¸ch thu hót. Typed by COI 690 http://hello.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Ch¼ng hiÓu ®∙ coi v¨n tù trªn v¸ch ®¸ mÊt bao nhiªu thêi gian, Th¹ch- Ph¸- Thiªn ®ét nhiªn c¶m thÊy luång néi khÝ trong ng­êi r¹o rùc, bµnh tr­íng, råi xung ph¸ b¶y t¸m chç cßn bÞ t¾c nghÏn. Sau cïng néi khÝ trong ng­êi chµng ch¼ng kh¸c mét con s«ng lín, n­íc ch¶y cuån cuén tö huyÖt “ §an §iÒn” lªn ®Ønh ®Çu l¹i tõ ®Ønh ®Çu xuèng huyÖt “§an-§iÒn”, cµng ch¶y cµng mau. Th¹ch- Ph¸- Thiªn võa kinh h∙i võa mõng thÇm. Trong lóc håi hép, chµng kh«ng cã chó ý, ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo cho ®­îc. Chµng c¶m thÊy kh¾p mäi chç trong ng­êi, khÝ lùc rÇn rÇn kh«ng n¬i ph¸t tiÕt. TiÖn tay chµng sö ch­ëng ph¸p “ Sù liÔu ph¸t y khø” ( viÖc xong dò ¸o ra ®i). Ch­ëng lùc phãng ra råi tinh lùc l¹i cµng ®Çy rÉy. Tay ph¶i chµng cÇm thanh kiÕm v« h×nh sö kiÕm ph¸p “ThËp Bé s¸t nhÊt nh©n”. Tuy trong tay kh«ng cã kiÕm mµ khÝ l¹nh dµn dôa kh¾p gian phßng. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn ch­a sö xong kiÕm ph¸p “ thËp bé s¸t nhÊt nh©n” th× da thÞt toµn th©n chµng bµnh tr­íng, c¨ng th¼ng t­ëng chõng nh­ muèn næ xÐ tung ra. Chµng kh«ng tù chñ ®­îc n÷a th× bçng luongf néi khÝ vËn chuyÒn theo ®­êng kinh m¹ch trªn bøc ®å phæ “ TriÖu kh¸ch m¹n hå anh”. §ång thêi chµng khoa ch©n móa tay tùa ng­êi vui mõng qu¸ ®çi, l¹i gièng kÎ ®au khæ ®iªn khïng. Th¹ch- Ph¸- Thiªn liÒn vËn khÝ theo bøc ®å “TriÖu kh¸ch m¹n hå anh” xong, tiÕp tôc chuyÓn sang ®å phæ “ Ng« c©u s­¬ng tuyÕt minh” Råi chµng kh«ng cÇn nghÜ ngîi g× n÷a mµ nh÷ng bøc ®å phæ trªn v¸ch ®¸ tù nhiªn lÇn l­ît xuÊt hiÖn ra trong ®Çu ãc chµng tõ bøc “Ng©n yªn chiÕu b¹ch m∙” cho ®Õn bøc sè hai m­¬i ba “Thuú n¨ng th­ c¸c h¹:, chµng cø thuéc lßng biÓu diÔn. Lóc nµy bÊt luËn lµ kiÕm ph¸p hay ch­ëng ph¸p, néi c«ng hay khinh c«ng ®Òu hoµ hîp vµo nhau thµnh mét khèi, kh«ng cßn ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ ch­ëng ph¸p, ®©u lµ kiÕm ph¸p. Typed by COI 691 http://hello.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch- Ph¸ -Thiªn diÔn c«ng phu xu«i xuèng cho tíi bøc ®å phæ thø hai m­¬i ba “ Thuú n¨ng th­ c¸c h¹” võa xong th× lËp tøc c¶m thÊy luång néi khÝ vËn ng­îc lªn, cho nªn ®i vµo ®å phç sè hai m­¬i hai “ BÊt t©m thÕ th­îng anh" ng­îc lªn cho tíi ®« phæ sè mét “ TriÖu kh¸ch m¹n hå anh”... BÊt gi¸c chµng hó lªn mét tiÕng dµi. ChØ trong kho¶ng kh¾c, bao nhiªu nh÷ng phu häc ngµy tr­íc, bÊt luËn lµ ¢m Ch­ëng cña mÉu th©n, hay “ Viªm C«ng” cña T¹ Yªn Kh¸ch truyÒn thô hoÆc lùc mµ chµng tù tËp ë m­êi t¸m pho t­îng La H¸n, hoÆc “CÈm N∙ “ cña §inh §ang truyÒn thô, hoÆc kiÕm ph¸p cña bän tö ph¸i TuyÕt S¬n rÌn luyÖn cho nhau mµ chµng tr«ng thÊy ho¸ “ Th­îng Thanh kiÕm ph¸p” mµ vî chång Th¹ch Thanh truyÒn thô, hoÆc quyÒn ph¸p, ch­ëng ph¸p cña §inh BÊt Tø d¹y cho, hoÆc ®ao ph¸p häc ®­îc ë Sö bµ bµ, hoÆc ®ao kiÕm hîp nhÊt tù chµng s¸ng chÕ ra, ®Òu dÇn kÐo ®Õn ®¶o lén trong ®Çu ãc chµng tay chµng còng móa lªn t­ng bõng. B©y giê kh«ng theo mét thø tù nµo n÷a. BÊt chÊp lµ c«ng phu “ T­¬ng ch¶ ®¹m Chu hîi” hay “ Tho¸t kiÕm tÊt tiÒn hoµnh” chµng muèn thi triÓn m«n g× tuú ý, ®∙ kh«ng cÇn nghÜ tíi néi khÝ, còng ch¼ng cÇn nhí chiªu sè. Hµng ngµn hµng v¹n chiªu thøc trªn v¸ch ®¸ cø tù nhiªn trong lßng ph¸t ra kh«ng ngít. Th¹ch- Ph¸- Thiªn cµng biÓu diÔn cµng c¶m thÊy trong lßng vui s­íng. Sau chµng kh«ng nhÞn ®­îc n÷a bËt lªn chµng c­êi ha h¶, buét miÖng la: − ThËt lµ tuyÖt diÖu! §ét nhiªn chµng nghe thÊy hai ng­êi hoan h«! − Qu¶ nhiªn tuyÖt diÖu!... Th¹ch ph¸ Thiªn giËt m×nh, dõng tay thu chiªu l¹i. Chµng thÊy Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa ®øng trong gãc nhµ, lé vÎ võa kinh h∙i, võa vui mõng ®ang ch¨m chó nh×n chµng. Chµng véi nãi: - TiÓu nh©n ph¸ quÊy, xin hai vÞ miÔn tr¸ch. Typed by COI 692 http://hello.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Chµng thÊy hai ®¶o chóa tr¸n to¸t må h«i ®Çm ®×a, quµn ¸o còng ­ít hÕt, chç gãc nhµ hai l∙o ®øng ®Òu cã n­íc lªnh l¸ng. Long ®¶o chóa nãi: - Th¹ch Bang CHóa ®­îc trêi ban cho kú tµi. ThiÖt lµ ®¸ng mõng. Xin nhËn cña l∙o phu mét l¹y nµy. L∙o nãi xong phôc xuèng l¹y. Méc ®¶o chóa còng sôp l¹y theo. Th¹ch ph¸ Thiªn c¶ kinh, véi quú mäp khÊu ®µu lia lÞa. Tr¸n chµng d©ph xuèng ®¸t kªu binh binh. Chµng hÊp tÊp nãi: - Hai vÞ lµm nh­ vËy... th× tiÓu nh©n tæn thä mÊt. Long ®¶o chóa nãi: - Th¹ch bang chóa! ... Xin t«n gi¸ ... ®øng dËy! Th¹ch ph¸ Thiªn døng dËy th× thÊy Long ®¶o chóa còng toan ®øng th¼ng ng­êi lªn nh­ng ®ét nhiªn l∙o l¶o ®¶o ng­oõi ®i hai c¸i ph¶i ngåi phÖt xuèng ®Êt. Méc ®¶o chóa hai tay chèng ®©t còng kh«ng ®øng lªn ®­îc. Th¹ch ph¸ Thiªn c¶ kinh hái: - Hai vÞ lµm sao v©y? Råi chµng véi sang n©ng Long ®¶o chóa ngåi dËy h¼n hoi, chµng l¹i n©ng c¶ Méc ®¶o chóa ngåi lªn n÷a. Long ®¶o chóa l¾c ®µu. VÎ mÆt mØm c­êi. L∙o nh¾m m¾t vËn khÝ. Méc ®¶o chóa ch¾p hai tay l¹i còng tù m×nh hµnh c«ng. Th¹ch ph¸ Thiªn kh«ng d¸m quÊy nhiÔu, ®øng lÆng yªn cho hai l∙o vËn khÝ hµnh c«ng. Håi l©u bçng nghe Méc d¶o cóa thë ph¸o mét c¸i råi ®øng ph¾t dËy. L∙o qua bªn nµy «m lÊy Long ®¶o chóa. Long ®¶o chóa d­¬ng cÆp m¸t lªn nh×n råi hai l∙o «m lÊ nhau ph¸ lªn c­êi ha h¶, ra chiuªï hoan hØ v« cïng. Th¹ch ph¸ Thiªn kh«ng hiÓu hai l∙o v× lÏ g× mµ l¹i nøc lßng hëi d¹ ®Õn thÕ, nh­ng kh«ng d¸m hái. ThÊy hai l∙o c­êi, chµng còng ng©y ng« c­êi theo. Long ®¶o chóa vÞn tay vµo v¸ch ®¸, tõ tõ ®øng lªn nãi: - Th¹ch bang chóa! Hai anh em l∙o phu mÊy chôc n¨m nay canh c¸nh bªn lßng v× nh÷ng mèi nghi ngê. B÷a nay ®­îc t«n gi¸ ph¸ gi¶i, l∙o phu thËt c¶m kÝch kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. Th¹ch ph¸ Thiªn nãi: - TiÓu nh©n ®©u cã ... ph¸ gi¶i ®­îc c¸i g×? Long ®¶o chóa tñm tØm c­êi ®¸p: - Th¹ch bang chóa hµ tÊt ph¶i nhón nh­êng nh­ vËy? T«n gi¸ ®∙ nghiªn cøu vµ hiÓu thÊu nh÷ng ®å gi¶i trªn v¸ch ®¸ vÒ khò HiÖp Kh¸ch Hµnh nµy. Nh­ vËy th× ch¼ng nh÷ng t«n gi¸ lµ ng­êi thø nhÊt trong vâ l©m mµ ngoµi bËc cao nh©n tiÒn bèi ®∙ ®iªu kh¾c ®å phæ trªn v¸ch ®¸, l∙o phu e r»ng cæ kim rÊt Ýt ng­êi b× kÞp. Th¹ch ph¸ Thiªn sî h∙i v« cïng nãi: Typed by COI 693 http://hello.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n - TiÓu nh©n kh«ng d¸m! TiÓu nh©n kh«ng d¸m! Long ®¶o chóa nãi vËy ma f®Ó cho B¹ch gia gia cña TiÓu nh©n nghe thÊy th× ng­êi sec giËn l¾m ®¸y! Long ®¶o chóa hái l¹i: - T¹i sao vËy! Th¹ch ph¸ Thiªn ®¸p: - B¹ch gia gia muèn hÕt th¶y mäi ng­êi ®Òu kªu l∙o gia lµ ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt, ®¹i hiÖp sÜ, ®¹i t«n s­, ®Ö nhÊt vÒ kiÕm ph¸p, ®Ö nhÊt vÒ quyÒn c­íc, ®Ö nhÊt vÒ ¸m khÝ, ®Ö nhÊt vÒ néi c«ng trong vâ l©m tõ cæ chÝ kim kh«ng ai b× kÞp. TiÓu nh©n cã hiÓu g× ®©u mµ d¸m s¸nh víi B¹ch gia gia? Long ®¶o chóa c­êi nãi: - §¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt, ®¹i hiÖp sÜ, ®¹i t«n s­, néi c«ng ®Ö nhÊt trong vâ l©m tõ cæ chÝ kim... Ha ha!... tÐ ra nh©n vËt Êy lµ B¹ch tù T¹i ë ph¸i TuyÕt s¬n Ha ha! Råi l∙o cïng Méc ®¶o chóa nh×n nhau mµ c­êi. Long ®¶o chóa l¹i hái Th¹ch ph¸ Thiªn : - Th¹ch bang chóa nghÜ thÕ nµo vÒ lêi tuªn bè cña Uy §øc tiªn sinh. Th¹ch ph¸ Thiªn trÇm ng©m mét lóc råi ®¸p: - Vâ c«ng cña B¹ch gia gia dÜ nhiªn lµ rÊt cao c­êng nh­ng b¶o r»ng c¸i g× còng ®Ö nhÊt tù cæ chÝ kim th× e r»ng ... ch­a ch¾c. Long ®¶o chóa nãi: - ChÝnh thÕ! nãi vÒ kiÕm ph¸p, ch­ëng ph¸p, néi c«ng, Th¹ch bang chóa còng ®∙ cao h¬n gÊp m­êi lÇn Bach gia gia råi. Nh÷ng lêi chó gi¶i b»ng khoa ®Èu cæ v¨n trªn v¸ch ®¸ nµy, t¹i h¹ cïng méc huynh ®Ö m­êi phÇn ch­a biÕt ®­îc mét. Ch¼ng hiÓu Th¹ch bang chóa cã s½n lßng chØ gi¸o cho ch¨ng.? Th¹ch ph¸ Thiªn hÕt nh×n Long ®¶o chóa l¹i ngã Méc ®¶o chóa. Chµng thÊy fhai l∙o lé vÎ rÊt thµnh khÈn thªm vµo nh÷ng nÐt sî h∙i tùa hå lo r»ng nh÷ng yªu cÇu cua rm×nh cã ®iÒu thÊt thè. Hai l∙o cã ý sî chµng kh«ng chÞu tiÕt lé nh÷ng ®iÒu huyÒn diªcô mµ chµng ®∙ hiÓu râ. Chµng véi ®¸p: - TiÓu nh©n xin nhÊt nhÊt tr×nh bµy thÕ cïng hai vÞ, ch¼ng d¸m dÊu diÕm g×. §Çu tiªn tiÓu nh©n coi con nßng näc nµy th× htÊy huyÖt “Trung chóa” chuyÓn ®éng. TIÓu nh©n coi ®Õn con kia th× huyÓ “Th¸i h¸ch” nh¸y bong lªn... Chµng võa nãi võa chØ tõng con nßng näc mét, ®Ó gi¶i thÝch cho hai l∙o nghe. Hai vÞ Long, Méc l¬ m¬ ra chiÒu kh«n ghiÓu. Th¹ch ph¸ Thiªn thÊy nÐt mÆt hai l∙o ra chiÒu kh¸c l¹, liÒn nãi: - TiÓu nh©n nãi trËt råi ch¨ng? Long ®¶o chóa Êp óng ®¸p: - TÐ ra Th¹ch bang chóa chØ coi ... nh÷ng con nßng näc chø kh«ng ph¶i coi nh÷ng chø. VËy mµ t¹i sao Th¹ch bang chóa l¹i th«ng hiÓu ®­îc c¶ “Thiªn th¸i HuyÒn kinh”? Typed by COI 694 http://hello.to/kimdung
  8. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch ph¸ Thiªn thÑn ®á mÆt lªn ®ap: - TiÓu nh©n tõ thuë nhá kh«ng ®äc sach bao giê thùc t×nh chanög biÕt mét ch÷, rÊt lÊy lµm xÊu hæ. Long, Méc ®¶o chóa kinh ng¹c ®Õn bÊt nÈy c¶ ng­êi lªn , ®«ng thanh hái: - bang chóa kh«ng biÕt ch÷ ­? Th¹ch ph¸ Thiªn ®¸p: - TiÓu nh©n kh«ng biÕt. Sau khi tiÓu nh©n trë vÒ Trung nguyªn nhÊt ®Þnh sÏ yªu cÇu A Tó... d¹y cho biÕt ch÷. TiÓu nh©n dèt n¸t ®Ó ng­êi chª c­êi thËt lµ mÊt mÆt. Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa thÊy chµng vÎ mÆt thËt thµ, tuyÖt kh«ng cã ý x¶o tr¸, kh«ng tin còng ®Õn ph¶i tin. Long ®¶o chóa ®Çu ãc hèn lo¹n, l∙o vÞn vao fv¸ch ®¸ hái: - Bang chóa ®∙ kh«ng biÕt ch÷ th× sao l¹i hiÓu ®­îc biÕt bao nhiªu lêi chó gi¶i tõ phßng sè mét ®Õn phßng sè hai m­¬i ba. Hay lµ ai gi¶i thÝch chi bang chóa? Th¹ch ph¸ Thiªn ®¸p: - Kh«ng cã ai gi¶i thÝch hÕt. B¹ch gia gia gi¶ng mÊy c©u, Ph¹m gia gia gi¶ng mÊy c©u mµ tiÓu nh©n ch¼ng hiÓu g× r¸o, nªn nghe kh«ng vµo tai. TiÓu nh©n ... chØ coi ®å h×nh råi nghÜ v¬ nghÜ vÈn. §ét nhiªn lµn m©y hîac nh÷ng thanh kiÕm nhá g× g× ®ã trªn ®ß h×nh hoµ nhÞp víi mét nhiÖt khÝ trong ng­êi tiÓu nh©n. Méc ®¶o chóa hái: - Bang chóa kh«ng biÕt ch÷ mµ hiÓu ®­îc ®å gi¶i... c¸i ®ã kÓ còng l¹ thiÖt! Long ®¶o chóa hái: - Ch¼ng lÏ trong câi mªnh mang qu¶ cã ý trêi thiÖt? Hay lµ Bang chóa ®­îc trêi ban cho kú tµi. Méc ®¶o chóa ®ét nhien giËm ch©n la lªn: - TiÓu ®Ö hiÓu råi! TiÓu ®Ö hiÓu råi! §¹i ca! TÐ ra lµ thÕ! Long ®¶o chóa ngÈn ng­êi ra mét chót råi l∙o còng hiÓu ngay. Ta nªn biÕt hai l∙o còng ë víi nhau mÊy chôc n¨m trêi, b¶n l∙nh ngang nhau, trÝ lùc còng t­¬ng t­¬ng. Cã ®iÒu Méc ®¶o chóa th× trÇm lÆng it nãi. KÓ vÒ ngo¹i giao l∙o kÐm Long ®¶o chóa mét chót, nh­ng vÒ trÝ ph¸n ®o¸n hiÓu biÕt th× cã phÇn lÑ h¬n l∙o Long. Long ®¶o chóa quay l¹i b¶o Th¹ch ph¸ Thiªn: - Th¹ch bang chóa! May ë chç bang chóa kh«ng biÕt ch÷ míi ph¸ gi¶i ®­îc mèi nghi ngê s©u xa nµy, khiÐn anh em l∙o phu dï cã chÕt còng nh¾m m¾t ®­îc, kh«ng ®Õn nèi «m hËn mang xuèng tuyÒn ®µi. Th¹ch ph¸ Thiªn ng¬ ng¸c hái: - C¸i g× mµ chÕt còng nh¾m m¾t ®­îc?... Long ®¶o chóa khÏ bu«ng tiÕng thë dµi nãi: Typed by COI 695 http://hello.to/kimdung
  9. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n - TÐ ra nh÷ng v¨n tù chó thÝch r­êm rµ nµy c©u nµo còng cã ý ®­a ng­êi ta vµo con ®­êng l¹c lâng. §∙ lµ ng­êi nghiªn cøu ®å phæ th× cßn ai l¹i kh«ng nghiÒn nghÜ vÒ nh÷ng lêi chó thÝch. Th¹ch ph¸ Thiªn lÊy lµm kú hái: - §¶o chóa nãi vËy th× bao nhiªu v¨n tù ë ®©y ®Òu v« dông ­? Long ®¶o chóa ®¸p: - Ch¼ng nh÷ng v« dông mµ cßn cã h¹i lín n÷a lµ kh¸c. Gi¶ tû kh«ng cã nh÷ng bµi chó thÝch nµy th× hai anh em l∙o phu ®©u ®Õn nçi ph¶i tèn bao nhiªu t©m huyÕt , søc cïng lùc kiÖt, mµ ch¼ng ®­îc Ých g×. Méc ®¶o chóa thë dµi nãi: - “THiªn Thai HuyÒn Kinh” nµy thùc ra kh«ng ph¶i lµ khoa ®Èu cæ v¨n... mµ chØ lµ nh÷ng ®­êng d©y cïng ph­¬ng vÞ c¸c kinh m¹ch mµ th«i. Hìi «i! Uæng c«ng bèn chôc n¨m trêi! Uæng c«ng bèn chôc n¨m trêi! Long ®¶o chóa nãi: - C©u “B¹ch thñ Th¸i huyÒn Kinh “ thËt chØ lý. HiÒn ®Ö ¬i ! §Çu tãc hiÒn ®Ö ®∙ b¹c ph¬ råi! Typed by COI 696 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2