intTypePromotion=1

Hiệp khách hành - tập 81

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
4
download

Hiệp khách hành - tập 81

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 81', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 81

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$*+,-$./% 01$%2345$453674$*8%$4&9$:;94$%< B¹ch-Tù-T¹i quay l¹i m¾ngTh¹ch Ph¸ Thiªn: − Ng­¬i ®∙ biÕt bµ bµ ®Þnh mång t¸m th¸ng giªng gieo m×nh xuèng biÓn mµ sao kh«ng nh¾c ta ? Th¹ch Ph¸ Thiªn ®au lßng c¬ hå ngÊt ®i, chµng ch¼ng buån tranh biÖn víi l∙o n÷a, ®Ó l∙o o¸n tr¸ch thÕ nµo còng mÆc. Lóc nµy giã Nam thæi m¹nh, thuyÒn d­¬ng ba l¸ buåm lªn, v­ît biÓn rÊt mau. Lóc nµy giã nam thæi m¹nh, thuyenf d­¬ng ba l¸ buåm lªn v­ît biÓn rÊt mau. B¹ch- Tù- T¹i tr¸ch m¾ng Th¹ch- Ph¸ -Thiªn kh«ng ngít §inh BÊt Tø lóc nµy l¹i måm n¨m miÖng m­êi ®Êu khÈu víi B¹ch- Tù -T¹i. MÊy lÇn l∙o toan cho¶ng nhau, nh­ng bÞ ng­êi ®ång thuyÒn c¶n ng¨n khuyªn gi¶i. §Õn chiÒu ngµy thø ba, thuyÒn gÇn ®Õn Nam H¶i bÕn lôc ®Þa, QuÇn hïng sung s­íng hß reo vang déi c¶ mét gãc trêi. Cßn B¹ch Tù T¹i hai m¾t trîn ng­îc ®¨m ®¨m ngã lµn sãng biÕc nh­ ®Ó t×m kiÕm thi thÓ sö bµ bµ vµ A- Tó Con thuyÒn ®i mçi lóc mét vµo gÇn bê, Th¹ch- Ph¸ -Thiªn vËn nh∙n lùc ®Õn tét ®é nh×n xa, chµng ®∙ nh×n thÊy khung c¶nh trªn bê vÉn nh­ lóc mµ chµng xa rêi nã, ch¼ng cã chi kh¸c tr­íc. Trªn b∙i biÓn tõng hµng c©y vÉn cßn tr¬ ®ã. MÐ h÷u s­ên nói låi ra mét m¶ng. Bªn chç låi ra cã ba c©y dõa tr«ng tù hå nh­ h×nh bãng ba ng­êi gÇy èm mµ cao nghªu. Th¹ch-Ph¸-Thiªn nghÜ tíi hai th¸ng tr­íc rêi khái n¬i ®©y, Sö bµ bµ cïng A-Tó ®øng trªn bê biÓn tiÔn ch©n. B÷a nay chµng ®­îc b×nh yªn trë vÒ, s­ phô vµ A-Tó ®∙ x¸c ch«n vµo bông c¸, bÊt gi¸c hai hµng lÖ tÇm t∙ nh­ m­a lµm cho c¹p m¾t chµng mê ®i. Con thuyÒn vÉn tiÕp tôc tiÕn vµo bê. Bçng nhiªn cã tiÕng la tõ v¸ch nói väng l¹i. Mäi ng­êi liÒn ngÈng ®Çu tr«ng lªn th× thÊy hai bãng ng­êi, mét x¸m mét tr¾ng song song tõ s­ên nói nh¶y xuèng biÓn. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn nghe tiÕng m¾t s¸ng lªn, môc quang chµng linh mÇu phi th­êng, nh×n râ hai ng­êi nh¶y xuèng ®ã chÝnh lµ Sö bµ bµ cïng A- Tó. Chµng võa kinh h∙i võa vui mõng. Trong lóc cÊp b¸ch tùa ngµn c©n treo ®Çu sîi tãc, chµng cßn kÞp nghÜ ®©u ®Õn sao ngµy nay hai ng­êi nµy vÉn ch­a chÕt ? Typed by COI 704 http://come.to/kimdung
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Chµng giùt ngay mét tÊm v¸n thuyÒn liÖng vÒ ph¸i hai ng­êi võa nh¶y xuèng, tiÕp theo chµng co hai ch©n l¹i, dån hÕt néi lùc vµo bµn ch©n, nh¶y thùc m¹nh vÒ phÝa tr­íc. Ng­êi chµng vät ®i nh­ tªn b¾n. Lóc chµng ë ®¶o Long- Méc ®∙ häc ®­îc m«n néi cong cùc kú cao th©m trªn v¸ch ®¸, chµng vät ng­êi ®i mét c¸i, chØ cßn c¸ch tÊm v¸n tõng vµi th­íc, chµng liÒn khoa ch©n tr¸i lªn ®Èy m×nh ®i mét b­íc dµi th× ch©n võa ®Æt xuèng mÆt tÊm v¸n. Gi÷a lóc ch©n tr¸i chµng ®Æt lªn v¸n thuyÒn th× ng­êi A-Tua ®ang l­ít lÑ xuèng m×nh chµng. Chµng véi v­¬n tay tr¸i ra «m ®­îc l­ng nµng. Hai ng­êi ®∙ nÆng l¹i thªm ®µ nh¶y tõ trªn xuèng. Th¹ch Ph¸ Thiªn ®ang ch×m xuèng th× chµng l¹i ngã thÊy Sö bµ bµ ®ang rít xuèng bªn mÐ h÷u, nh­ng lóc nµy chµng kh«ng thÓ «m thªm mô ®­îc n÷a. Chµng liÒn gi­¬ bµn tay ®Èy vµo l­ng mô theo c«ng phu “Ng©n -Yªn ChiÕu B¹ch- M∙” M­în ®µ rít xuèng ®Èy mô chuyÓn h­íng cho mô h¹ m×nh ªm tù vµo trong thuyÒn. Mäi ng­êi trong thuyÒn lín tiÕng hoan h«. B¹ch-Tù-T¹i cïng §inh-BÊt-Tø tranh nhau vät l¹i ®Çu thuyÒn. M¾t thÊy Sö bµ bµ vät tíi n¬i, c¶ hai ng­êi cïng gi¬ tay ra ®ãn. B¹ch-Tù-T¹iqu¸t lªn: − Tr¸nh ra! Råi phãng ch­ëng ®¸nh §inh -BÊt-Tø. §inh-BÊt-Tø toan tr¶ ®ßn. Kh«ng ngê mô ®µn bµche mÆt vung tay ®¸nh m¹nh mét c¸i, §inh-BÊt-Tø liÒn l¨n tâm xuèng n­íc. Lóc nµy B¹ch- Tù -T¹i ®∙ «m ®­îc Sö bµ bµ. Kh«ng ngê néi lùc cña Thiªn-Ph¸-Thiªn v« cïng hïng hËu cßn ®äng l¹i trong ng­êi mô, khiÕn cho B¹ch-Tù-T¹i ®øng kh«ng v÷ng ph¶i lïi l¹i mét b­íc. “R¾t” mét tiÕng! Hai ch©n l∙o ®¹p xuèng v¸n thuyÒn m¹nh m¹nh qu¸ thuyÒn bi thñng mét lç lín . L∙o ngåi phÞch xuèng, mµ tay vÉn «m kh­ kh­ Sö bµ bµ vµo lßng, kh«ng chÞu bu«ng ra. Lóc nµy Th¹ch-Ph¸-Thiªn «m A-Tó m­în søc b¸m vµo thuyÒn næi bËp bÒnh trªn mÆt n­íc chê ®Õn bªn thuyÒn nh¶y vät lªn. §inh-BÊt-Tø may mµ biÕt b¬i léi, l∙o võa b¬i võa chöi bíi om sßm. Thuû thñ liÖng d©y xuèng l«i l∙o lªn. Mäi ng­êi mån n¨m miÖng m­êi nhèn nh¸o c¶ lªn. §inh-BÊt-Tø ng­êi ­ít sòng, ®øng thän mÆt ra nh×n ng­êi ®µn bµ che mÆt håi l©u. §ét nhiªn l∙o la lªn: − Ng­¬i kh«ng ph¶i lµ em... nµng... mµ chÝnh lµ nµng. Ng­êi ®µn bµ che mÆt chØ c­êi l¹t, håi l©u mô míi cÊt giäng ©m trÇm h÷ng hê ®¸p: − Ng­¬i thiÖt lµ lín mËt! Tr­íc mÆt ta ng­¬i cßn d¸m em S­-TiÓu-Thuý. §inh -BÊt -Tø la lªn: Typed by COI 705 http://come.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − Nhuw... Mô ra chiªu “Phi-Lai Kú-Phong” ®Èy ra ng∙ chóc ®i. Kh¾p thiªn h¹ chØ cã mét m×nh mô biÕt chiªu nµy mµ th«i. Ng­êi ®µn bµ kia nãi: − Ng­¬i biÕt vËy lµ hay råi. Mô ®­a tay më tÊm kh¨n che mÆt, ®Ó lé nh÷ng vÕt nh¨n nheo, nh­ng mÇu da tr¾ng lît, t­ëng chõng nh­ ng­êi ë trong bãng tèi l©u ngµy, kh«ng thÊy ¸nh mÆt trêi thµnh bÞ cím. §inh-BÊt-Tø hái: − V¨n-Hinh! V¨n-Hinh chÕt råi? Ng­êi ®µn bµ che mÆt hä Mai, tªn gäi lµ V¨n-Hinh. Mô lµ ng­êi t×nh ngµy tr­íc cña §inh-BÊt-Tø. Nh­ng §inh-BÊt-Tø l¹i say mª Sö-TiÓu -Thuý, nªn bá mô nöa ®êi nöa ®o¹n. Kh«ng ngê vô nµy x¶y ra ®∙ mÊy chuc n¨m, ®Õn nay hai ng­êi l¹i trïng phïng. Mai-V¨n-Hinh ®­a tay tr¸i ra vÐo tai §inh-BÊt-Tø. Mô rÝt lªn lanh l¶nh; − Ng­¬i chØ mong ta chÕt cho ng­¬i s­íng ®êi.Cã ®óng thÕ kh«ng? §inh-BÊt-Tø xÊu hæ v« cïng. L∙o kh«ng d¸m giÉy giôa, cø c­êi g­îng nãi: − Bu«ng ta ra! c¸c vÞ anh hïng cã ë c¶ ®©y. Mô lµm vËy khã coi l¨m! Mai-V¨n-Hinh nãi: − ChÝnh ta muèn cho ng­¬i ra mÆt, Ph­¬ng C« cña ta ®©u, ph¶i tr¶ ta ®i! §inh-BÊt-Tø ®¸p: − Bu«ng tay ra mau! Long ®¶o chóa ®∙ ®∙ tra ra hiÖn y ë Kh«- Th¶o-LÜnh trªn nói Hïng-NhÜ. Chóng ta ®Õn ®ã kiÕm y. Mai-V¨n-Hinh nãi: − Nguwuwowi cã kiÕm ®­îc con ta, thÞ ta míi bu«ng tha ng­¬i. B»ng kh«ng t×m thÊy y, ta xÎo c¶ hai tai ng­¬i ®ã! Hai ng­êi cßn ®ang g©y lén, thuyÒn ®∙ ¸p m¹n vµo bê. Vî chång Th¹ch- Thanh cïng bän B¹ch-V¹n-KiÕm, Thµnh- Tù -Häc ë ph¸i TuyÕt S¬n ra ®ãn. Mäi ng­êi thÊy B¹ch-Tù-T¹i cïng Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®­îc b×nh yªn trë vÒ. Sö bµ bµ vµ A-Tó gieo m×nh xuèng biÓn còng ®­îc cøu tho¸i th× ai nÊy vui mõng kh«n xiÕt! ChØ cã ba ng­êi Thµnh-Tù-Häc, TÒ-Tù-MiÔn, L­¬ng-Tù-TiÕn lµ trong lßng thÊt väng, nh­ng ngoµi mÆt còng ph¶i gi¶ bé vui t­¬i, tiÕn ®Õn tr­íc mÆt ®­a lêi chóc tông. B¹ch-V¹n-KiÕm nãi: − Gia gia! M¸ m¸ ®∙ b¶o chê gia gia ®Õn mång t¸m th¸ng giªng mµ kh«ng thÊy trë vÒ th× ng­êi gieo m×nh xuèng biÓn tù tö. B÷a nay chÝnh lµ ngµy mång t¸m th¸ng giªng, hµi nhi ®∙ gia t©m ®Ò phßng. Kh«ng ngê m¸ m¸ ®ét nhiªn ra tay ®iÓm huyÖt hµi nhi, nªn kh«ng c¶n trë ®­îc. T¹ ¬n trêi phËt, gia gia vÒ võa ®óng lóc, chØ chËm mét kh¾c lµ kh«ng ®­îc gÆp m¸ m¸ n÷a. Typed by COI 706 http://come.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n B¹ch -Tù -T¹i lµm kú hái: − B÷a nay ng­¬i b¶o míi lµ mång t¸m th¸ng giªng ­? B¹ch-V¹n-KiÕm ®¸p: − §óng thÕ, B÷a nay chÝnh lµ mïng t¸m th¸ng giªng. B¹ch-Tù-T¹i lÈm bÈm; − Sao l¹i mïng t¸m th¸ng giªng? Råi l∙o g∙i ®Çu nãi: − M×nh lªn ®¶o Long Méc vµo ngµy mång t¸m th¸ng ch¹p, råi ë ®ã h¬n n¨m chôc ngµy. Sao b÷a nay h∙y cßn mïng t¸m th¸ng giªng? B¹ch-V¹n-KiÕm ®¸p: − Gia gia quªn råi ­? N¨m ngo¸i nhuËn th¸ng ch¹p, tøc lµ cã hai th¸ng ch¹p. B¹ch-V¹n-KiÕm võa nãi c©u nµy, B¹ch-Tù T¹i liÒn tØnh ngé ngay. L∙o «m lÊy Th¹ch-Ph¸-Thiªn nãi: − H¶o tiÓu tö! Sao ng­¬i kh«ng b¶o ta tr­íc. Ha h¸! NhuËn th¸ng ch¹p! Th¸ng nhuËn thiÖt lµ hay! Th¹ch-Ph¸-Thiªn hái xen vµo: − NhuËn th¸ng ch¹p lµ thÕ nµo? Sao l¹i hai th¸ng ch¹p? B¹ch- Tù- T¹i c­êi nãi: − Ng­¬i th¾c m¾c lµm chi c©u chuyÖn hai th¸ng ch¹p. Hai th¸ng ch¹p còng tèt, ba th¸ng ch¹p còng tèt. MiÔn lµ bµ bµ kh«ng chÕt th× dï cã tr¨m th¸ng ch¹p còng kh«ng sao. Mäi ng­êi nghe l∙o nãi ®Òu c­êi å c¶ lªn. − B¹ch-Tù-T¹i ngÈng ®Çu nh×n l¹i råi hái: − "$L∙o tÆc §inh-BÊt-Tø chuån ®i ®©u mÊt råi? Sö bµ bµ ®¸p: − Ng­¬i ®Ó t©m ®Õn h¾n lµm chi? Mai-V¨n-Hinh kÐo tai h¾n b¾t ®­a ®i t×m ®øa con g¸i lµ Mai-Ph­¬ng C«. Ba ch÷ Mai-Ph­¬ng-C«, Sö bµ bµ võa nãi ra, khái cöa miÖng th× Th¹ch- Thanh cïng MÉn-Nhu ®Òu biÕn æi s¾c mùt, ®ång thanh hái: − Bµ bµ b¶o Mai-Ph­¬ng-C« ­? Hä ®­a nhau ®Õn ®Þa ph­¬ng nµo t×m kiÕm? Sö bµ bµ ®¸p: − Võa råi ta ë trong thuyÒn nghe mô ®µn bµ hä Mai nãi lµ hä ®i kiÕm con g¸i t­ sinh lµ Mai-Ph­¬ng-C« trªn Kh«-Th¶o-lÜnh, nói Hïng-NhÜ. MÉn nhu cÊt giäng run run nãi: − T¹ ¬n trêi ®Êt! ThÕ lµ m×nh biÕt ®­îc tin tøc vÒ ng­êi ®ã! Thanh ca! Chóng ta... Còng ®i coi ch¨ng? Th¹ch- Ph¸- Thiªn gËt ®Çu ®¸p: − §óng thÕ. Typed by COI 707 http://come.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Hai ng­êi liÒn ngá lêi tõ biÖt bän B¹ch-Tù T¹i. B¹ch -Tù -T¹i la lªn: − Chóng ta ®ang lóc n¸o nhiÖt t­ng bõng. Ýt ra hÕt th¶y c¸c vÞ ë l¹i ®©y tô héi nöa th¸ng hay m­êi b÷a, kh«ng ai ®i ®©u ®­îc. Th¹ch-Thanh nãi: − B¹ch l∙o b¸ cã chç ch­a hiÓu. Mai-Ph­¬ng-C« nµy lµ kÎ ®¹i thï giÕt con cña vî chång ®iÖt nhi.Vî chång ®iÖt nhi b«n tÈu kh¾p ®ã ®©y trªn chèn giang hå ®Ó kiÕm thÞ m­êi t¸m n¨m nay mµ kh«ng ra ®­îc chót manh mèi nµo. B÷a nay ®∙ hay tin, cÇn cÊp tèc theo dâi. NÕu ®Ó chËm mét b÷a th× e r»ng ®Ó con tiÖn nh©n kia trèn ®i mÊt. B¹ch-Tù-t¹i la lªn: − ThÞ Êy giÕt chÕt con trai c¸c ng­¬i ­? Cã lý nµo thÕ ®­îc? NÕu vËy th× ph¶i b¾t thÞ ph©n th©y lµm mu«n do¹n míi nghe. C«ng viÖc cña ng­¬i còng lµ c«ng viÖc cña ta. §i ®i! Chóng ta nªn ®i hÕt Th¹ch l∙o ®Ö! Con n÷ tÆc ®ã ®­îc l∙o tÆc §inh-BÊt-Tø hé vÖ. Mô Mai-V¨n-Hinh l¹i cã m«n “Mai-Hoa QuyÒn” gia truyÒn rÊt lîi h¹i. VËy l∙o ®Ö ph¶i ®­a Ýt ng­êi ®i gióp søc cho míi cã thÓ tr¶ ®­îc mèi thï nµy. B¹ch-Tù-T¹i nay ®­îc trïng phïng Sö bµ bµ cïng A-Tó, l∙o sung s­íng v« cïng. Lóc nµy ai yªu cÇu l∙o còng ­ng ngay. Th¹ch Thanh cïng MÉn-Nhu nghÜ ®Õn Mai-Ph­¬ng-C« cã §inh-BÊt-Tø che chë th× m×nh khã mµ tr¶ thï ®­îc. B¹ch-Tù-T¹i chÞu ra tay viÖn trî, viÖn trî lµ mét ®iÒu mµ hai ng­êi mong mái v« cïng. Hai vî chång Th¹ch-Thanh liÒn quú l¹y B¹ch-Tù-T¹i, ngá lê t¹ ¬n. Ch­ëng m«n chïa Th­îng Thanh ®i thuyÒn kh¸c ch­a vÒ tíi ®©y, vî chång Th¹ch Thanh nãng b¸o thï, kh«ng d»n lßng chê l∙o ®­îc, liÒn lËp tøc ®¨ng tr×nh. Th¹ch-Ph¸-Thiªn còng ®i theo mäi ng­êi. Däc ®­êng kh«ng cã g× ®¸ng nãi. Ch¼ng mÊy b÷a ®oµn ng­êi len ®Õn nói Hïng-NhÜ. Tr¸i nói nµy chu vi réng ®Õn tr¨m dÆm, kh«ng ai biÕt Kh«- Th¶o-LÜnh ë chç nµo? §oµn ng­êi t×m kiÕm mÊy ngµy kh«ng thÊy, B¹ch-Tù-T¹i nãng n¶y kh«ng d»n lßng ®­îc n÷a, l∙o quay ra m¾ng Th¹ch-Thanh: − Th¹ch l∙o ®Ö! “HuyÒn-Tè song kiÕm” cña l∙o ®Ö còng lµ mét nhµ kiÕm thuËt næi tiÕng ë Giang-Nam. Vâ c«ng vî chång l∙o ®Ö tuy cßn kÕm ta ®©y nh­ng còng kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th­êng.ThÕ mµ cã ®øa con khong gi÷ næi ®Ó cho con n÷ tÆc giÕt mÊt ­? Con n÷ tÆc thï h»n g× mµ l¹i giÕt con ng­¬i: Th¹ch Thanh thë dµi ®¸p: − Vô nµy ®óng lµ tiÒn oan nghiÖp ch­íng ®êi tr­íc, khã v­ît qua! MÉn-.Nhu bçng nghÑn ngµo lªn tiÕng: “Thanh ca! Ph¶i ch¨ng Thanh ca cè ý dÉn mäi ng­êi ®i l¹c ®­êng.NÕu Thanh ca kh«ng thùc lßng muèn giÕt con n÷ tÆc ®Ó b¸o thï cho KiÕm nhi... Typed by COI 708 http://come.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − ... nãi tíi ®©y, n­íc m¾t rµn rôa ch¶y xuèng tr­íc ngùc, nghÑn lêi. B¹ch-Tù-T¹i lÊy lµm kú hái ngay: − T¹i sao l¹i kh«ng muèn giÕt n÷ tÆc? Trêi ¬i! Háng råi! L∙o ®Ö! Con n÷ tÆc ®ã ®Ñp l¾m. L∙o ®Ö ®∙ chµng mµng víi thÞ ph¶i kh«ng? Th¹ch Thanh ®á mÆt lªn ®¸p: − B¹ch l∙o b¸ l¹i nãi giìn råi! B¹ch-Tù-T¹i trîn m¾t lªn nh×n Th¹ch Thanh mét lóc råi nãi: − NhÊt ®Þnh lµ thÕ! Con n÷ tÆc næi d¹ ghen tu«ng nªn h¹ ®éc thñ s¸t h¹i thawngfcon cña MÉn n÷ hiÖp. B¹ch- Tù-T¹i nhËn xÐt viÖc m×nh th× thÇn trÝ hå ®å mµ xÐt ®oµn viÖc ng­êi th× l¹i rÊt minh mÉn, nãi tróng ngay ®­îc. Th¹ch-Thanh nghÑn häng kh«ng biÕt nãi sao ®­îc n÷a. Méu-Nhu nãi: − B¹ch l∙o gia kh«ng ph¶i Thanh ca cã t×nh ý g× víi thÞ... §ã lµ mô hä Mai kia tù ý t­¬ng t­, råi tõ nghen tu«ng chuyÓn sang thï hËn, giËn l©y c¶ ®Õn th»ng con tiÓu muéi. Trêi ¬i!... §au ®ín cho con tiÓu muéi! Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng: − Chao «i? VÎ mÆt chµng coi rÊt cæ qu¸i. Chµng l¹i cÊt tiÕng hái: − ¤ hay... Sao... L¹i ®Õn chèn nµy? Råi chµng quay giß ch¹y tuét lªn tr¸i nói mÐ t¶ Nguyªn trªn tr¸i nói nµy chµng quen thuéc c¶ tõng gèc c©y, tõng ngän cá. §ã lµ n¬i chµng ®∙ ë tõ nhá ®Õn lín. Nh­ng b÷a nay l¹i tõ mÐ bªn kia tr¸i nói ®i lªn, nªn chµng ch­a biÕt mµ nãi ra. HiÖn nay khinh c«ng chµng ®∙ ®Ðn møc phi th­êng, chíp m¾t ®∙ lªn ®Õn ®Ønh nói. Chµng xuyªn qua khu rõng ®i ®Õn mét gian nhµ cá, Bçng nghe tiÕng chã xña rÇm lªn. Mét con chã vµng tõ trong nhµ ch¹y ra nh¶y lªn vai Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Chµng mõng rì gäi rèi rÝt: − A-Hoµng! A-Hoµng! Ng­¬i vÒ nhµ råi ­? M¸ m¸ ta ®©u? M¸ m¸ ¬i! M¸ M¸ ¬i!... Typed by COI 709 http://come.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Trong nhµ cã ba ng­êi ch¹y ra. §i gi÷a lµ mô ®µn bµ cùc kú xÊu xa. Mô chÝnh lµ mÉu th©n Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Hai ng­êi hai bªn lµ §inh-BÊt -Tø vµ Mai-V¨n-Hinh. Th¹ch-Ph¸-Thiªn mõng quýnh la lªn: − M¸... M¸... Chµng «m con A-Hoµng ch¹y ®Õn tr­íc mÆt mô kia. Mô l¹nh lïng hái: − Mi ®i ®©u? Th¹ch- Ph¸ -Thiªn óp óng: − Hµi nhi... Hµi nhi... Bçng nghe thanh ©m MÉn-Nhu ë phÝa sau lªn tiÕng: − Mai-Ph­¬ng-C«! Ng­¬i b«i mÆt ho¸ trang t­ëng g¹t ®­îc ta ­? Dï ng­¬i cã trèn ®i ®»ng trêi...Ta...Ta Th¹ch-PH¸-Thiªn c¶ kinh, nh¶y tr¸ng sang mét bªn, nãi Êp óng: − Th¹ch-Phu-Nh©n!... Phu nh©n... nhËn nÇm råi . Y lµ...mÑ ch¸u chø kh«ng ph¶i ...KÎ thï ®∙ giÕt con phu nh©n... Th¹ch-Thanh, M∙n-Nhu nghe Th¹ch-Ph¸-Thiªn kªu mô kia b»ng m¸ th× kinh ng¹c v« cïng. Th¹ch-Thanh hái: − Mô ®ã lµ m¸ ng­¬i ­? Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®¸p: − ChÝnh ph¶i! Ch¸u ë chung víi m¸ m¸ tõ thuë nhá. Mét h«m... ch¸u kh«ng thÊy m¸ m¸ ®©u n÷a. Ch¸u chê mÊy b÷a kh«ng thÊy m¸ m¸ trë vÒ råi xuèng nói ®i kiÕm m¸ m¸, cµng ®i cµng l¸c lâng kh«ng biÕt ®­êng vÒ.C¶ con A Hoµng còng kh«ng thÊy ®©u n÷a. A-Hoµng! Cã ph¶i A-Hoµng ®Êy kh«ng? Chµng «m con A-Hoµng tha thiÕt ©u yÕm nã. Typed by COI 710 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2