Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 81

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

70
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp khách hành - tập 81', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 81

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$*+,-$./% 01$%2345$453674$*8%$4&9$:;94$%< B¹ch-Tù-T¹i quay l¹i m¾ngTh¹ch Ph¸ Thiªn: − Ng­¬i ®∙ biÕt bµ bµ ®Þnh mång t¸m th¸ng giªng gieo m×nh xuèng biÓn mµ sao kh«ng nh¾c ta ? Th¹ch Ph¸ Thiªn ®au lßng c¬ hå ngÊt ®i, chµng ch¼ng buån tranh biÖn víi l∙o n÷a, ®Ó l∙o o¸n tr¸ch thÕ nµo còng mÆc. Lóc nµy giã Nam thæi m¹nh, thuyÒn d­¬ng ba l¸ buåm lªn, v­ît biÓn rÊt mau. Lóc nµy giã nam thæi m¹nh, thuyenf d­¬ng ba l¸ buåm lªn v­ît biÓn rÊt mau. B¹ch- Tù- T¹i tr¸ch m¾ng Th¹ch- Ph¸ -Thiªn kh«ng ngít §inh BÊt Tø lóc nµy l¹i måm n¨m miÖng m­êi ®Êu khÈu víi B¹ch- Tù -T¹i. MÊy lÇn l∙o toan cho¶ng nhau, nh­ng bÞ ng­êi ®ång thuyÒn c¶n ng¨n khuyªn gi¶i. §Õn chiÒu ngµy thø ba, thuyÒn gÇn ®Õn Nam H¶i bÕn lôc ®Þa, QuÇn hïng sung s­íng hß reo vang déi c¶ mét gãc trêi. Cßn B¹ch Tù T¹i hai m¾t trîn ng­îc ®¨m ®¨m ngã lµn sãng biÕc nh­ ®Ó t×m kiÕm thi thÓ sö bµ bµ vµ A- Tó Con thuyÒn ®i mçi lóc mét vµo gÇn bê, Th¹ch- Ph¸ -Thiªn vËn nh∙n lùc ®Õn tét ®é nh×n xa, chµng ®∙ nh×n thÊy khung c¶nh trªn bê vÉn nh­ lóc mµ chµng xa rêi nã, ch¼ng cã chi kh¸c tr­íc. Trªn b∙i biÓn tõng hµng c©y vÉn cßn tr¬ ®ã. MÐ h÷u s­ên nói låi ra mét m¶ng. Bªn chç låi ra cã ba c©y dõa tr«ng tù hå nh­ h×nh bãng ba ng­êi gÇy èm mµ cao nghªu. Th¹ch-Ph¸-Thiªn nghÜ tíi hai th¸ng tr­íc rêi khái n¬i ®©y, Sö bµ bµ cïng A-Tó ®øng trªn bê biÓn tiÔn ch©n. B÷a nay chµng ®­îc b×nh yªn trë vÒ, s­ phô vµ A-Tó ®∙ x¸c ch«n vµo bông c¸, bÊt gi¸c hai hµng lÖ tÇm t∙ nh­ m­a lµm cho c¹p m¾t chµng mê ®i. Con thuyÒn vÉn tiÕp tôc tiÕn vµo bê. Bçng nhiªn cã tiÕng la tõ v¸ch nói väng l¹i. Mäi ng­êi liÒn ngÈng ®Çu tr«ng lªn th× thÊy hai bãng ng­êi, mét x¸m mét tr¾ng song song tõ s­ên nói nh¶y xuèng biÓn. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn nghe tiÕng m¾t s¸ng lªn, môc quang chµng linh mÇu phi th­êng, nh×n râ hai ng­êi nh¶y xuèng ®ã chÝnh lµ Sö bµ bµ cïng A- Tó. Chµng võa kinh h∙i võa vui mõng. Trong lóc cÊp b¸ch tùa ngµn c©n treo ®Çu sîi tãc, chµng cßn kÞp nghÜ ®©u ®Õn sao ngµy nay hai ng­êi nµy vÉn ch­a chÕt ? Typed by COI 704 http://come.to/kimdung
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Chµng giùt ngay mét tÊm v¸n thuyÒn liÖng vÒ ph¸i hai ng­êi võa nh¶y xuèng, tiÕp theo chµng co hai ch©n l¹i, dån hÕt néi lùc vµo bµn ch©n, nh¶y thùc m¹nh vÒ phÝa tr­íc. Ng­êi chµng vät ®i nh­ tªn b¾n. Lóc chµng ë ®¶o Long- Méc ®∙ häc ®­îc m«n néi cong cùc kú cao th©m trªn v¸ch ®¸, chµng vät ng­êi ®i mét c¸i, chØ cßn c¸ch tÊm v¸n tõng vµi th­íc, chµng liÒn khoa ch©n tr¸i lªn ®Èy m×nh ®i mét b­íc dµi th× ch©n võa ®Æt xuèng mÆt tÊm v¸n. Gi÷a lóc ch©n tr¸i chµng ®Æt lªn v¸n thuyÒn th× ng­êi A-Tua ®ang l­ít lÑ xuèng m×nh chµng. Chµng véi v­¬n tay tr¸i ra «m ®­îc l­ng nµng. Hai ng­êi ®∙ nÆng l¹i thªm ®µ nh¶y tõ trªn xuèng. Th¹ch Ph¸ Thiªn ®ang ch×m xuèng th× chµng l¹i ngã thÊy Sö bµ bµ ®ang rít xuèng bªn mÐ h÷u, nh­ng lóc nµy chµng kh«ng thÓ «m thªm mô ®­îc n÷a. Chµng liÒn gi­¬ bµn tay ®Èy vµo l­ng mô theo c«ng phu “Ng©n -Yªn ChiÕu B¹ch- M∙” M­în ®µ rít xuèng ®Èy mô chuyÓn h­íng cho mô h¹ m×nh ªm tù vµo trong thuyÒn. Mäi ng­êi trong thuyÒn lín tiÕng hoan h«. B¹ch-Tù-T¹i cïng §inh-BÊt-Tø tranh nhau vät l¹i ®Çu thuyÒn. M¾t thÊy Sö bµ bµ vät tíi n¬i, c¶ hai ng­êi cïng gi¬ tay ra ®ãn. B¹ch-Tù-T¹iqu¸t lªn: − Tr¸nh ra! Råi phãng ch­ëng ®¸nh §inh -BÊt-Tø. §inh-BÊt-Tø toan tr¶ ®ßn. Kh«ng ngê mô ®µn bµche mÆt vung tay ®¸nh m¹nh mét c¸i, §inh-BÊt-Tø liÒn l¨n tâm xuèng n­íc. Lóc nµy B¹ch- Tù -T¹i ®∙ «m ®­îc Sö bµ bµ. Kh«ng ngê néi lùc cña Thiªn-Ph¸-Thiªn v« cïng hïng hËu cßn ®äng l¹i trong ng­êi mô, khiÕn cho B¹ch-Tù-T¹i ®øng kh«ng v÷ng ph¶i lïi l¹i mét b­íc. “R¾t” mét tiÕng! Hai ch©n l∙o ®¹p xuèng v¸n thuyÒn m¹nh m¹nh qu¸ thuyÒn bi thñng mét lç lín . L∙o ngåi phÞch xuèng, mµ tay vÉn «m kh­ kh­ Sö bµ bµ vµo lßng, kh«ng chÞu bu«ng ra. Lóc nµy Th¹ch-Ph¸-Thiªn «m A-Tó m­în søc b¸m vµo thuyÒn næi bËp bÒnh trªn mÆt n­íc chê ®Õn bªn thuyÒn nh¶y vät lªn. §inh-BÊt-Tø may mµ biÕt b¬i léi, l∙o võa b¬i võa chöi bíi om sßm. Thuû thñ liÖng d©y xuèng l«i l∙o lªn. Mäi ng­êi mån n¨m miÖng m­êi nhèn nh¸o c¶ lªn. §inh-BÊt-Tø ng­êi ­ít sòng, ®øng thän mÆt ra nh×n ng­êi ®µn bµ che mÆt håi l©u. §ét nhiªn l∙o la lªn: − Ng­¬i kh«ng ph¶i lµ em... nµng... mµ chÝnh lµ nµng. Ng­êi ®µn bµ che mÆt chØ c­êi l¹t, håi l©u mô míi cÊt giäng ©m trÇm h÷ng hê ®¸p: − Ng­¬i thiÖt lµ lín mËt! Tr­íc mÆt ta ng­¬i cßn d¸m em S­-TiÓu-Thuý. §inh -BÊt -Tø la lªn: Typed by COI 705 http://come.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − Nhuw... Mô ra chiªu “Phi-Lai Kú-Phong” ®Èy ra ng∙ chóc ®i. Kh¾p thiªn h¹ chØ cã mét m×nh mô biÕt chiªu nµy mµ th«i. Ng­êi ®µn bµ kia nãi: − Ng­¬i biÕt vËy lµ hay råi. Mô ®­a tay më tÊm kh¨n che mÆt, ®Ó lé nh÷ng vÕt nh¨n nheo, nh­ng mÇu da tr¾ng lît, t­ëng chõng nh­ ng­êi ë trong bãng tèi l©u ngµy, kh«ng thÊy ¸nh mÆt trêi thµnh bÞ cím. §inh-BÊt-Tø hái: − V¨n-Hinh! V¨n-Hinh chÕt råi? Ng­êi ®µn bµ che mÆt hä Mai, tªn gäi lµ V¨n-Hinh. Mô lµ ng­êi t×nh ngµy tr­íc cña §inh-BÊt-Tø. Nh­ng §inh-BÊt-Tø l¹i say mª Sö-TiÓu -Thuý, nªn bá mô nöa ®êi nöa ®o¹n. Kh«ng ngê vô nµy x¶y ra ®∙ mÊy chuc n¨m, ®Õn nay hai ng­êi l¹i trïng phïng. Mai-V¨n-Hinh ®­a tay tr¸i ra vÐo tai §inh-BÊt-Tø. Mô rÝt lªn lanh l¶nh; − Ng­¬i chØ mong ta chÕt cho ng­¬i s­íng ®êi.Cã ®óng thÕ kh«ng? §inh-BÊt-Tø xÊu hæ v« cïng. L∙o kh«ng d¸m giÉy giôa, cø c­êi g­îng nãi: − Bu«ng ta ra! c¸c vÞ anh hïng cã ë c¶ ®©y. Mô lµm vËy khã coi l¨m! Mai-V¨n-Hinh nãi: − ChÝnh ta muèn cho ng­¬i ra mÆt, Ph­¬ng C« cña ta ®©u, ph¶i tr¶ ta ®i! §inh-BÊt-Tø ®¸p: − Bu«ng tay ra mau! Long ®¶o chóa ®∙ ®∙ tra ra hiÖn y ë Kh«- Th¶o-LÜnh trªn nói Hïng-NhÜ. Chóng ta ®Õn ®ã kiÕm y. Mai-V¨n-Hinh nãi: − Nguwuwowi cã kiÕm ®­îc con ta, thÞ ta míi bu«ng tha ng­¬i. B»ng kh«ng t×m thÊy y, ta xÎo c¶ hai tai ng­¬i ®ã! Hai ng­êi cßn ®ang g©y lén, thuyÒn ®∙ ¸p m¹n vµo bê. Vî chång Th¹ch- Thanh cïng bän B¹ch-V¹n-KiÕm, Thµnh- Tù -Häc ë ph¸i TuyÕt S¬n ra ®ãn. Mäi ng­êi thÊy B¹ch-Tù-T¹i cïng Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®­îc b×nh yªn trë vÒ. Sö bµ bµ vµ A-Tó gieo m×nh xuèng biÓn còng ®­îc cøu tho¸i th× ai nÊy vui mõng kh«n xiÕt! ChØ cã ba ng­êi Thµnh-Tù-Häc, TÒ-Tù-MiÔn, L­¬ng-Tù-TiÕn lµ trong lßng thÊt väng, nh­ng ngoµi mÆt còng ph¶i gi¶ bé vui t­¬i, tiÕn ®Õn tr­íc mÆt ®­a lêi chóc tông. B¹ch-V¹n-KiÕm nãi: − Gia gia! M¸ m¸ ®∙ b¶o chê gia gia ®Õn mång t¸m th¸ng giªng mµ kh«ng thÊy trë vÒ th× ng­êi gieo m×nh xuèng biÓn tù tö. B÷a nay chÝnh lµ ngµy mång t¸m th¸ng giªng, hµi nhi ®∙ gia t©m ®Ò phßng. Kh«ng ngê m¸ m¸ ®ét nhiªn ra tay ®iÓm huyÖt hµi nhi, nªn kh«ng c¶n trë ®­îc. T¹ ¬n trêi phËt, gia gia vÒ võa ®óng lóc, chØ chËm mét kh¾c lµ kh«ng ®­îc gÆp m¸ m¸ n÷a. Typed by COI 706 http://come.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n B¹ch -Tù -T¹i lµm kú hái: − B÷a nay ng­¬i b¶o míi lµ mång t¸m th¸ng giªng ­? B¹ch-V¹n-KiÕm ®¸p: − §óng thÕ, B÷a nay chÝnh lµ mïng t¸m th¸ng giªng. B¹ch-Tù-T¹i lÈm bÈm; − Sao l¹i mïng t¸m th¸ng giªng? Råi l∙o g∙i ®Çu nãi: − M×nh lªn ®¶o Long Méc vµo ngµy mång t¸m th¸ng ch¹p, råi ë ®ã h¬n n¨m chôc ngµy. Sao b÷a nay h∙y cßn mïng t¸m th¸ng giªng? B¹ch-V¹n-KiÕm ®¸p: − Gia gia quªn råi ­? N¨m ngo¸i nhuËn th¸ng ch¹p, tøc lµ cã hai th¸ng ch¹p. B¹ch-V¹n-KiÕm võa nãi c©u nµy, B¹ch-Tù T¹i liÒn tØnh ngé ngay. L∙o «m lÊy Th¹ch-Ph¸-Thiªn nãi: − H¶o tiÓu tö! Sao ng­¬i kh«ng b¶o ta tr­íc. Ha h¸! NhuËn th¸ng ch¹p! Th¸ng nhuËn thiÖt lµ hay! Th¹ch-Ph¸-Thiªn hái xen vµo: − NhuËn th¸ng ch¹p lµ thÕ nµo? Sao l¹i hai th¸ng ch¹p? B¹ch- Tù- T¹i c­êi nãi: − Ng­¬i th¾c m¾c lµm chi c©u chuyÖn hai th¸ng ch¹p. Hai th¸ng ch¹p còng tèt, ba th¸ng ch¹p còng tèt. MiÔn lµ bµ bµ kh«ng chÕt th× dï cã tr¨m th¸ng ch¹p còng kh«ng sao. Mäi ng­êi nghe l∙o nãi ®Òu c­êi å c¶ lªn. − B¹ch-Tù-T¹i ngÈng ®Çu nh×n l¹i råi hái: − "$L∙o tÆc §inh-BÊt-Tø chuån ®i ®©u mÊt råi? Sö bµ bµ ®¸p: − Ng­¬i ®Ó t©m ®Õn h¾n lµm chi? Mai-V¨n-Hinh kÐo tai h¾n b¾t ®­a ®i t×m ®øa con g¸i lµ Mai-Ph­¬ng C«. Ba ch÷ Mai-Ph­¬ng-C«, Sö bµ bµ võa nãi ra, khái cöa miÖng th× Th¹ch- Thanh cïng MÉn-Nhu ®Òu biÕn æi s¾c mùt, ®ång thanh hái: − Bµ bµ b¶o Mai-Ph­¬ng-C« ­? Hä ®­a nhau ®Õn ®Þa ph­¬ng nµo t×m kiÕm? Sö bµ bµ ®¸p: − Võa råi ta ë trong thuyÒn nghe mô ®µn bµ hä Mai nãi lµ hä ®i kiÕm con g¸i t­ sinh lµ Mai-Ph­¬ng-C« trªn Kh«-Th¶o-lÜnh, nói Hïng-NhÜ. MÉn nhu cÊt giäng run run nãi: − T¹ ¬n trêi ®Êt! ThÕ lµ m×nh biÕt ®­îc tin tøc vÒ ng­êi ®ã! Thanh ca! Chóng ta... Còng ®i coi ch¨ng? Th¹ch- Ph¸- Thiªn gËt ®Çu ®¸p: − §óng thÕ. Typed by COI 707 http://come.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Hai ng­êi liÒn ngá lêi tõ biÖt bän B¹ch-Tù T¹i. B¹ch -Tù -T¹i la lªn: − Chóng ta ®ang lóc n¸o nhiÖt t­ng bõng. Ýt ra hÕt th¶y c¸c vÞ ë l¹i ®©y tô héi nöa th¸ng hay m­êi b÷a, kh«ng ai ®i ®©u ®­îc. Th¹ch-Thanh nãi: − B¹ch l∙o b¸ cã chç ch­a hiÓu. Mai-Ph­¬ng-C« nµy lµ kÎ ®¹i thï giÕt con cña vî chång ®iÖt nhi.Vî chång ®iÖt nhi b«n tÈu kh¾p ®ã ®©y trªn chèn giang hå ®Ó kiÕm thÞ m­êi t¸m n¨m nay mµ kh«ng ra ®­îc chót manh mèi nµo. B÷a nay ®∙ hay tin, cÇn cÊp tèc theo dâi. NÕu ®Ó chËm mét b÷a th× e r»ng ®Ó con tiÖn nh©n kia trèn ®i mÊt. B¹ch-Tù-t¹i la lªn: − ThÞ Êy giÕt chÕt con trai c¸c ng­¬i ­? Cã lý nµo thÕ ®­îc? NÕu vËy th× ph¶i b¾t thÞ ph©n th©y lµm mu«n do¹n míi nghe. C«ng viÖc cña ng­¬i còng lµ c«ng viÖc cña ta. §i ®i! Chóng ta nªn ®i hÕt Th¹ch l∙o ®Ö! Con n÷ tÆc ®ã ®­îc l∙o tÆc §inh-BÊt-Tø hé vÖ. Mô Mai-V¨n-Hinh l¹i cã m«n “Mai-Hoa QuyÒn” gia truyÒn rÊt lîi h¹i. VËy l∙o ®Ö ph¶i ®­a Ýt ng­êi ®i gióp søc cho míi cã thÓ tr¶ ®­îc mèi thï nµy. B¹ch-Tù-T¹i nay ®­îc trïng phïng Sö bµ bµ cïng A-Tó, l∙o sung s­íng v« cïng. Lóc nµy ai yªu cÇu l∙o còng ­ng ngay. Th¹ch Thanh cïng MÉn-Nhu nghÜ ®Õn Mai-Ph­¬ng-C« cã §inh-BÊt-Tø che chë th× m×nh khã mµ tr¶ thï ®­îc. B¹ch-Tù-T¹i chÞu ra tay viÖn trî, viÖn trî lµ mét ®iÒu mµ hai ng­êi mong mái v« cïng. Hai vî chång Th¹ch-Thanh liÒn quú l¹y B¹ch-Tù-T¹i, ngá lê t¹ ¬n. Ch­ëng m«n chïa Th­îng Thanh ®i thuyÒn kh¸c ch­a vÒ tíi ®©y, vî chång Th¹ch Thanh nãng b¸o thï, kh«ng d»n lßng chê l∙o ®­îc, liÒn lËp tøc ®¨ng tr×nh. Th¹ch-Ph¸-Thiªn còng ®i theo mäi ng­êi. Däc ®­êng kh«ng cã g× ®¸ng nãi. Ch¼ng mÊy b÷a ®oµn ng­êi len ®Õn nói Hïng-NhÜ. Tr¸i nói nµy chu vi réng ®Õn tr¨m dÆm, kh«ng ai biÕt Kh«- Th¶o-LÜnh ë chç nµo? §oµn ng­êi t×m kiÕm mÊy ngµy kh«ng thÊy, B¹ch-Tù-T¹i nãng n¶y kh«ng d»n lßng ®­îc n÷a, l∙o quay ra m¾ng Th¹ch-Thanh: − Th¹ch l∙o ®Ö! “HuyÒn-Tè song kiÕm” cña l∙o ®Ö còng lµ mét nhµ kiÕm thuËt næi tiÕng ë Giang-Nam. Vâ c«ng vî chång l∙o ®Ö tuy cßn kÕm ta ®©y nh­ng còng kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th­êng.ThÕ mµ cã ®øa con khong gi÷ næi ®Ó cho con n÷ tÆc giÕt mÊt ­? Con n÷ tÆc thï h»n g× mµ l¹i giÕt con ng­¬i: Th¹ch Thanh thë dµi ®¸p: − Vô nµy ®óng lµ tiÒn oan nghiÖp ch­íng ®êi tr­íc, khã v­ît qua! MÉn-.Nhu bçng nghÑn ngµo lªn tiÕng: “Thanh ca! Ph¶i ch¨ng Thanh ca cè ý dÉn mäi ng­êi ®i l¹c ®­êng.NÕu Thanh ca kh«ng thùc lßng muèn giÕt con n÷ tÆc ®Ó b¸o thï cho KiÕm nhi... Typed by COI 708 http://come.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − ... nãi tíi ®©y, n­íc m¾t rµn rôa ch¶y xuèng tr­íc ngùc, nghÑn lêi. B¹ch-Tù-T¹i lÊy lµm kú hái ngay: − T¹i sao l¹i kh«ng muèn giÕt n÷ tÆc? Trêi ¬i! Háng råi! L∙o ®Ö! Con n÷ tÆc ®ã ®Ñp l¾m. L∙o ®Ö ®∙ chµng mµng víi thÞ ph¶i kh«ng? Th¹ch Thanh ®á mÆt lªn ®¸p: − B¹ch l∙o b¸ l¹i nãi giìn råi! B¹ch-Tù-T¹i trîn m¾t lªn nh×n Th¹ch Thanh mét lóc råi nãi: − NhÊt ®Þnh lµ thÕ! Con n÷ tÆc næi d¹ ghen tu«ng nªn h¹ ®éc thñ s¸t h¹i thawngfcon cña MÉn n÷ hiÖp. B¹ch- Tù-T¹i nhËn xÐt viÖc m×nh th× thÇn trÝ hå ®å mµ xÐt ®oµn viÖc ng­êi th× l¹i rÊt minh mÉn, nãi tróng ngay ®­îc. Th¹ch-Thanh nghÑn häng kh«ng biÕt nãi sao ®­îc n÷a. Méu-Nhu nãi: − B¹ch l∙o gia kh«ng ph¶i Thanh ca cã t×nh ý g× víi thÞ... §ã lµ mô hä Mai kia tù ý t­¬ng t­, råi tõ nghen tu«ng chuyÓn sang thï hËn, giËn l©y c¶ ®Õn th»ng con tiÓu muéi. Trêi ¬i!... §au ®ín cho con tiÓu muéi! Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng: − Chao «i? VÎ mÆt chµng coi rÊt cæ qu¸i. Chµng l¹i cÊt tiÕng hái: − ¤ hay... Sao... L¹i ®Õn chèn nµy? Råi chµng quay giß ch¹y tuét lªn tr¸i nói mÐ t¶ Nguyªn trªn tr¸i nói nµy chµng quen thuéc c¶ tõng gèc c©y, tõng ngän cá. §ã lµ n¬i chµng ®∙ ë tõ nhá ®Õn lín. Nh­ng b÷a nay l¹i tõ mÐ bªn kia tr¸i nói ®i lªn, nªn chµng ch­a biÕt mµ nãi ra. HiÖn nay khinh c«ng chµng ®∙ ®Ðn møc phi th­êng, chíp m¾t ®∙ lªn ®Õn ®Ønh nói. Chµng xuyªn qua khu rõng ®i ®Õn mét gian nhµ cá, Bçng nghe tiÕng chã xña rÇm lªn. Mét con chã vµng tõ trong nhµ ch¹y ra nh¶y lªn vai Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Chµng mõng rì gäi rèi rÝt: − A-Hoµng! A-Hoµng! Ng­¬i vÒ nhµ råi ­? M¸ m¸ ta ®©u? M¸ m¸ ¬i! M¸ M¸ ¬i!... Typed by COI 709 http://come.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Trong nhµ cã ba ng­êi ch¹y ra. §i gi÷a lµ mô ®µn bµ cùc kú xÊu xa. Mô chÝnh lµ mÉu th©n Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Hai ng­êi hai bªn lµ §inh-BÊt -Tø vµ Mai-V¨n-Hinh. Th¹ch-Ph¸-Thiªn mõng quýnh la lªn: − M¸... M¸... Chµng «m con A-Hoµng ch¹y ®Õn tr­íc mÆt mô kia. Mô l¹nh lïng hái: − Mi ®i ®©u? Th¹ch- Ph¸ -Thiªn óp óng: − Hµi nhi... Hµi nhi... Bçng nghe thanh ©m MÉn-Nhu ë phÝa sau lªn tiÕng: − Mai-Ph­¬ng-C«! Ng­¬i b«i mÆt ho¸ trang t­ëng g¹t ®­îc ta ­? Dï ng­¬i cã trèn ®i ®»ng trêi...Ta...Ta Th¹ch-PH¸-Thiªn c¶ kinh, nh¶y tr¸ng sang mét bªn, nãi Êp óng: − Th¹ch-Phu-Nh©n!... Phu nh©n... nhËn nÇm råi . Y lµ...mÑ ch¸u chø kh«ng ph¶i ...KÎ thï ®∙ giÕt con phu nh©n... Th¹ch-Thanh, M∙n-Nhu nghe Th¹ch-Ph¸-Thiªn kªu mô kia b»ng m¸ th× kinh ng¹c v« cïng. Th¹ch-Thanh hái: − Mô ®ã lµ m¸ ng­¬i ­? Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®¸p: − ChÝnh ph¶i! Ch¸u ë chung víi m¸ m¸ tõ thuë nhá. Mét h«m... ch¸u kh«ng thÊy m¸ m¸ ®©u n÷a. Ch¸u chê mÊy b÷a kh«ng thÊy m¸ m¸ trë vÒ råi xuèng nói ®i kiÕm m¸ m¸, cµng ®i cµng l¸c lâng kh«ng biÕt ®­êng vÒ.C¶ con A Hoµng còng kh«ng thÊy ®©u n÷a. A-Hoµng! Cã ph¶i A-Hoµng ®Êy kh«ng? Chµng «m con A-Hoµng tha thiÕt ©u yÕm nã. Typed by COI 710 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2