Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoàn cảnh lịch sử khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và chọn Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

79
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28-1-1941) cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng đã mở ra thời kỳ mới, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của phong trào cách mạng Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cho thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám sau này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn cảnh lịch sử khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và chọn Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng

KY NIEM 70 NAM.<br /> <br /> HOAN CANH LjCH SUT<br /> KHI LANH TU N G U Y I N AI QUOC VE NUdC<br /> VA CHON CAO BANG XAY DUNG CAN CUfDjA CACH MANG<br /> PGS, TS NGUYEN TRONG PHUC*<br /> <br /> Bd con Pac Bd, Cao Bdng vd cimg xuc dong duac gap lai Chu tich Ho Chi Minh<br /> sau 20 nam xa cdch (20-2-I96I)<br /> <br /> Cao Bang la vimg dat chien luge dia dau<br /> ciia T6 qu6c da dugc xac dinh tir thai Thue<br /> Phan - An Duong Vuong ra doi nuac Au<br /> Lac thi ky III truac Cong nguyen. Day<br /> ciing la noi diln ra nhieu phong trao dau<br /> tranh bao ve ehii quyIn lanh th6, tieu bieu<br /> nhu Niing Chi Cao thai Ly the ky XI. The<br /> * Nguyen Vien truang Vien Lich sir Dang<br /> <br /> TAP CHi LICH SIJDANG-1/2011<br /> <br /> ky XVI Nguyen Binh Khiem timg khuyen<br /> nha Mae nen chgn Cao Bang la noi dimg<br /> chan de bao ton ea nghiep.<br /> Ke thira truyen th6ng ve vang trong lich<br /> sir, sau khi lanh tu Nguyen Ai Quoc sang<br /> lap Dang Cgng san Viet Nam (3-2-1930),<br /> tinh Cao Bang som xay dung to ehirc Dang<br /> lam hat nhan lanh dao phong trao each<br /> mang o dia phuang va noi kit phong trao<br /> <br /> 37<br /> <br /> KY NIEM 70 NAM...<br /> <br /> ea nuoc. Phong trao each mang Viet Nam bi dich bat a Sai Gon. Rang sang 17-1nhimg nam 30 dien ra trong hoan canh lich 1940, T6ng Bi thu Nguyen Van Cii' bi dich<br /> sir rat kho khan phirc tap. Tren the giai. chii bat a Sai Gon eiing mot s6 dong chi khae.<br /> Ngay 22-6-1940, nuac Phap bi quan phat<br /> nghia phat xit xuat hien, tien e6ng vao<br /> phong trao hoa binh, dan chii, tien bg. Dai xit Dire chiem dong, quan dgi Phap dau<br /> hoi VII QuIe tl Cgng san (7-1935) eo su hang. Chinh phii Petanh nit ve Visi mien<br /> ehuyin huong chi dao, chii trgng tap hgp Nam nuae Phap, tro thanh ehinh phii bii<br /> lire lugng each mang. dan ehu, xay dung nhin. Tinh hinh nuoc Phap da anh huong den<br /> mat tran dan tgc, dan chu vai nhirng hinh tinh than ciia ehinh quyen thugc dia va quan<br /> thire diu tranh thich hgp de chong chu Phap a Dong Duong.<br /> Thang 9-1940, quan Nhat keo vao Dong<br /> nghia phat xit. Ngay 1-9-1939, phat xit Dire<br /> tin eong Ba Lan mo dau chien tranh the Duong qua bien gioi Viet - Trung chiem<br /> gioi thir hai. Ngay 23-9-1939, Lien X6 ky Lang Son va d6 bg len Do Son. Mau thuan<br /> voi Diic ban Hiep uae bat xam pham. Ban giiia dan tgc Viet Nam vai thuc dan, phat<br /> hiep uae do la buac di can thiet nham lam xit gay gat. nhiem vu giai phong dan tgc<br /> that bai am muu eiia phuang Tay mu6n gianh doe lap tra nen bire thiet. Ngay 27-9dimg the lire phat xit de tieu diet Lien X6. 1940, Dang bg va nhan dan Bac Son (Lang<br /> Ky hiep uae. Lien X6 eo them thai gian Son) da khoi nghia.<br /> Til- thang 7-1940, Xir uy Nam Ky da<br /> hoa hoan vai Diic de ehuan bi lire lugng ve<br /> mgi mat. 6 chau A, chu nghia quan phiet hgp ban ve chu truang khai nghia va dan<br /> Nhat Ban hinh thanh tir nam 1932. day toi quyet dinh chuan bi lire lugng khoi<br /> manh chien tranh xam luge Trung Quoc va nghia tai Hoi nghi Xir iiy tir ngay 21 den<br /> 23-9-1940. Ngay 23-11-1940 n6 ra cuge<br /> cac nuoc khae.<br /> 0 Dong Duong, tir thang 9-1939, ehinh khai nghia Nam Ky, mac dii Hoi nghi<br /> quyen thuc dan Phap da thii tieu eac quyen Trung uong tir ngay 6 den ngay 9-11-1940<br /> dan sinh, dan chii, tang cuo'ng dan ap phong da ehii truang hoan khai nghia. Ngay 13trao each mang. Tir ngay 6 den ngay 8-11- 1-1941, binh linh a D6 Luang (Nghe An)<br /> 1939, Trung uong Dang hgp a H6c Mon khai nghia. Cae cuge khai nghia da bj ke<br /> (Ba Diem) ngoai thanh Sai Gon, kip thai ra thii dan ap dam mau, nhat la Khoi nghia<br /> nghi quyet, neu eao nggn co chong de qu6c, Nam Ky.<br /> Nhiem vu eua phong trao each mang do<br /> giai phong dan toe. Dang chuyen lire lugng<br /> Dang lanh dao phai ra sire chuan bi vl mgi<br /> va trgng tam eong tac ve n6ng thon.<br /> Dich tang cuong dan ap, khimg b6 mat. nam bat sir phat trien ciia tinh hinh<br /> phong trao each mang va Dang Cgng san. trong nuae va the gioi mai co thi di tai<br /> Ngay 29-9-1939 ding chi Le H6ng Phong thing Igi. Sau khoi nghia Bae Son. da hinh<br /> <br /> 38<br /> <br /> TAP CHi UCH Si) OANG-1/2011<br /> <br /> KY NIEM 70 NAM...<br /> <br /> thanh lire lugng du kich va tiln hanh diu truac su sing con. Dan toe Viet Nam va<br /> franh vu trang a khu vue Bic San (Lang cae dan tgc D6ng Duong cung bi dat truac<br /> Son), Vu Nhai (Thai Nguyen). Dgi du kich thaeh thire mai.<br /> Til- thang 9-1938, lanh tu Nguyin Ai<br /> Bac Son phat trien thanh dgi Ciru quoc<br /> quan (23-2-1941), xay dung va phat triln QuIc tai Trung QuIe tren 16 trinh tra ve<br /> nuoc. Thai gian nay, Nhat Ban da xam<br /> can CU' dia Bac Son - Vu Nhai.<br /> Thuc dan Phap va phat xit Nhat khiing chilm 3 tinh D6ng Bae Trung Quoc (1937),<br /> bo da gay t6n that lan doi vai each mang tang cuong chien tranh de chiem toan bg<br /> Viet Nam. Den giiia nam 1940, cac d6ng Trung Qu6c. Nhan dan Trung Qu6e da<br /> chi Uy vien Trung uong Dang lan lugt bi khang chiln chong Nhat, phong trao each<br /> dich bat, chi con lai d6ng chi Phan Dang mang do Dang Cgng san Trung Qu6c lanh<br /> Luu. Cae xir uy, tinh iiy, thanh iiy cung bi dao phat trien manh me. Phong trao each<br /> nhieu ton that. Dich bat va ket an nhieu mang, khang chien a Quang Tay, Van Nam<br /> dong ehi Trung uong va Xii uy. Mau thuan giap Viet Nam ngay cang phat trien, Viet<br /> giai cap va dan tgc thiic day phong trao kieu va can bg, dang vien Viet Nam da boat<br /> each mang huong miii nhgn tien e6ng vao dong tren dia ban nay.<br /> thuc dan Phap va phat xit Nhat, quyet tam<br /> Voi ten mai la Ho Quang, Nguyen Ai<br /> gianh doc lap eho To quoc.<br /> Qu6c tir Tan Cuong qua Lan Chau den Tay<br /> Thang 11-1940, tai Dinh Bang (Bic An r6i toi Dien An (tinh Thiem Bae - "dat<br /> Ninh) da dien ra bgi nghi de lap lai Ban thanh each mang" Trung Qu6e). Nguyen Ai<br /> Chap hanh Trung uong va bau d6ng ehi Quoc a Dien An 2 tuan r6i tra lai Tay An.<br /> Truang - Chinh lam Quyen Tong Bi thu. Sau d6 Ngud'i roi Tay An xuong Quang<br /> Hoi nghi da ehu truang tiep tuc giuong cao Tay, dimg a Que Lam khi do la tinh ly eua<br /> nggn ca giai phong dan toe ciia Hoi nghi Quang Tay. Nguoi tham gia Bat 16 quan<br /> Trung uong 11-1939 da xae dinh. Tir nam Trung Qu6c va tim each lien lac ve nuae.<br /> 1930 den nam 1940, co quan lanh dao eiia Thang 2-1939, Nguyen Ai Quoc viet mot<br /> Trung uong Dang dat a ngi va ngoai thanh loat bai duoi tieu de Thir tir Trung Quoc<br /> Sai Gon. Tii' eu6i 1940, co quan lanh dao giri ve nuac. Cuoi nam 1939, Nguyin Ai<br /> ciia Trung uong Dang dat o Ha Ngi, hinh Qu6c den Con Minh (Van Nam) bit lien<br /> thanh khu an toan cua Trung uong tai ngoai lac vai cac t6 chiic Dang. Tir nam 1939, tai<br /> Con Minh, Ban Cong tae hai ngoai eiia<br /> vi Ha Ngi.<br /> Tinh hinh thi gioi bien chuyen nhanh Dang Cgng san D6ng Duang da dugc lap<br /> chong, dat nhan loai truac thir thaeh lai do ding ehi Phimg Chi Kien phu trach.<br /> nghiem trgng ciia chien tranh the giai. Van Thang 2-1940, Nguyin Ai QuIc voi bi<br /> menh eiia nhilu quIc gia, dan tgc dimg danh "ong Trin" dugc ding chi Trinh<br /> <br /> TAP CHi LICH SIJOANG-1/2011<br /> <br /> 39<br /> <br /> KY NIEM 70 NAM...<br /> <br /> Dong Hai (tiic Vii Anh) dua den nha ong<br /> ba T6ng Minh Phuang la Viet kieu, a 76<br /> duang Kim Bich (C6n Minh) de gap d6ng<br /> ehi Phimg Chi Kien. Phimg Chi Kien va<br /> cac dong chi Ban Cong tae hai ngoai ciia<br /> Dang da bao cao vai lanh tu Nguyen Ai<br /> Qu6c tinh hinh trong nuac va tinh hinh<br /> kieu bao a C6n Minh va boat dong eua<br /> Dang tai day. Nguyen Ai Quoc eiing cac<br /> d6ng ehi gay dung va phat trien phong trao<br /> each mang viing bien gioi Viet - Trung,<br /> chuan bi eho phong trao trong nuoc va iing<br /> hg Trung Qu6e chong phat xit Nhat.<br /> Dugc biet lanh tu Nguyen Ai Quoc da<br /> C mat a Trung Quoc giap bien giai, cac<br /> O<br /> dong ehi trong nuae da cir cac dong ehi<br /> Pham van D6ng va Vo Nguyen Giap sang<br /> Trung Quoc de lien lac, bao cao tinh hinh<br /> va xin y kien ehi dao. Dau thang 6-1940<br /> vai bi danh la Vuong, tai Thuy H6 (Van<br /> Nam) lanh tu Nguyen Ai Qu6c da gap hai<br /> dong chi Pham Van Dong, V6 Nguyen<br /> Giap. Sau do, Nguai quyet dinh cir cac<br /> d6ng ehi Pham Van Dong, V6 Nguyen<br /> Giap, Cao Hong Lanh di hgc a Dien An.<br /> Ngay 15-6-1940, phat xit Diic tan e6ng<br /> nuoc Phap va 22-6-1940 Phap dau hang.<br /> Lanh tu Nguyen Ai Qu6e quyet dinh hoan<br /> viee di hgc eiia eac d6ng chi de chuan bi ve<br /> nuoc. Nguai cho rang day la ca hoi thuan<br /> Igi cho each mang Viet Nam; phai tim each<br /> tra ve nuae de nam bat thai co each mang.<br /> Cao Bang la tinh eo duong bien giai dai<br /> voi Trung Qu6c va la manh dat eo truyen<br /> th6ng yeu nuac chong ngoai xam va sam<br /> <br /> 40<br /> <br /> C C so each mang khi Dang Cgng san<br /> O O<br /> Viet Nam ra dai. Cao Bang c6 dia the rimg<br /> niii hiem tro, thuan Igi cho xay dung can<br /> cir; tien Igi eho lien lac vai ben ngoai va<br /> nhu cira ngo lien lac phong trao each mang<br /> sau trong ngi dia. Cao Bang co t6 ehirc<br /> Dang, dgi ngii dang vien d6ng dao, can bg<br /> lanh dao each mang c6 uy tin, nhan dan<br /> hang hai each mang. Sau eugc khiing bo ac<br /> liet eiia ke thii nam 1931, tir nam 1932<br /> phong trao each mang Viet Nam timg buac<br /> phuc h6i. Thang 3-1934, Ban Chi huy a<br /> ngoai eua Dang Cgng san D6ng Duong<br /> thanh lap g6m eac dong chi Le Hong<br /> Phong, Ha Huy Tap, Nguyen Van Dirt.<br /> Thang 6-1934, Ban Chi huy a ngoai to<br /> chire Hoi nghi tai Ma Cao, Trung Quoc,<br /> tich cue ehi dao phong trao each mang<br /> trong nuae.<br /> Cae dong chi trong Ban Chi huy a ngodi<br /> da dugc nhan dan cac dan tgc tinh Cao<br /> Bang giup do xay dung co so Dang, phong<br /> trao each mang a trong nuae va ngay tren<br /> dja ban Cao Bing. Culi nam 1934, Cao<br /> Bang da eo 201 dang vien phan Ion la<br /> nhiing nguai tre tu6i. Phong trao each<br /> mang va to ehirc Dang a Cao Bang da g6p<br /> phan tich cue eho boat dong lanh dao, chi<br /> dao eua Ban Chi huy a ngodi va ehuan bj<br /> eho Dai bgi lan thii nhat ciia Dang (31935). Phong trao each mang ciia Dang va<br /> nhan dan Cao Bang da eo dugc nhiing<br /> chien si each mang tieu bieu: Hoang Dinh<br /> Giong, Hoang Van Ngn. Tai Dai hoi I ciia<br /> Dang (3-1935) dong chi Hoang Dinh Giong<br /> <br /> TAP CHI LICH SU'OANG-1/2011<br /> <br /> KY NIEM 70 NAM...<br /> <br /> dugc bau la Uy vien Ban Chip hanh Trung<br /> uong Dang; d6ng chi Hoang Van Ngn dugc<br /> bau la dai bieu di du Dai bgi VII ciia Quoc<br /> tl Cgng san (7-1935). Thang 3-1937 khi tai<br /> lap Xir iiy Bac Ky, d6ng chi Hoang Tu Hun<br /> (tire Hoang Van Ngn, Van Tan) dugc bau<br /> lam Bi thu Xir uy.<br /> Do ehinh la nhung dieu kien thuan igi<br /> de lanh tu Nguyen Ai Quoc chgn la noi<br /> tra ve To qu6c sau 30 nam hoat dong a<br /> nuoc ngoai.<br /> Nhiem vu va yeu cau ciia phong trao<br /> giai ph6ng dan tgc doi hoi phai co dgi ngii<br /> can bg lanh dao va chi dao du manh ca ve<br /> trinh do ly luan va nang luc lanh dao thue<br /> tien. Thang 12-1940, tai Nam Quang. Tinh<br /> Tay (Trung Quoc) lanh tu Nguyen Ai<br /> Qu6e da ma lap huan luyen eho 43 can bg<br /> eiia Cao Bang, trong d6 e6 cac dong chi<br /> Le Quang Ba, Hoang Sam, Bang Giang,<br /> The An... Nguai true tiep giang day cho<br /> lop hgc voi sir trg ly ciia cac d6ng ehi<br /> Phiing Chi Kien, Pham Van D6ng, V6<br /> Nguyen Giap. Tai lieu huan luyen la cu6n<br /> Con duong giai phong do Nguyen Ai<br /> Quoc va cac trg ly bien soan. Ngi dung<br /> hgc tap chii yeu la each dieu tra tinh hinh,<br /> tuyen truyen, to chire va phat trien lire<br /> lugng each mang. Neu ro 5 dieu nen lam<br /> va 5 dieu nen tranh d6i voi can bg trong<br /> van dong phong trao each mang. Day la<br /> lop huan luyen can bg dau tien phuc vu<br /> c6ng eugc giai phong dan tgc. Lop hgc ket<br /> thiic ngay 26-1-1941 (tuc 29 thang Chap<br /> nam Canh Thin).<br /> <br /> TAP CHi LICH SIJOANG-1/2011<br /> <br /> Sau Dai hoi VII. Qu6e te Cgng san chii<br /> truong, cac ding chi tra ve cac nuoc de cimg<br /> cac dong chi trong nuoc chi dao phong trao<br /> ch6ng nguy co phat xit lan tran. ch6ng chien<br /> tranh bao ve hoa binh, bao ve Lien X6. Klii<br /> chien tranh the giai xay ra, Qu6c te Cgng san<br /> tiep tuc chi dao phong trao each mang a cae<br /> nuoc. Cu6i thang 6-1940, sau khi quyet dinh<br /> ngimg chuyen di ciia eac d6ng chi Cao H6ng<br /> Linh, Pham Van Dong, V6 Nguyen Giap,<br /> Nguyen Ai Qu6c cii' Tran Van Hinh (vira o<br /> Nam Bg ra) di Dien An de thiet lap quan he<br /> voi qu6e te, don nhan nhimg th6ng tin mai<br /> ciia qu6c te giri ve. Nguoi dap may bay len<br /> Triing Khanh gap Trung uong Dang Cgng san<br /> Trung Quoc de trao d6i y kien ve thai eugc.<br /> Truac khi di, Nguai nhieu lan can dan cac<br /> dong chi a C6n Minh phai nghien cim, chgn<br /> huong xay dung can cir dia, tim hieu tinh hinh<br /> trong nuac, chuan bi chu dao ve mgi mat de<br /> khi Nguoi tra ve la co the len duong ve nuoc".<br /> Cuoi thang 7-1940, Nguyen Ai Quoc ciing<br /> cac d6ng chi rod C6n Minh di Que Lam<br /> (Quang Tay) de tim huong moi tro ve nuoc.<br /> Nguyen Ai Quoc rat coi trgng tranh thii sir<br /> d6ng tinh, iing hg eua nhan dan Trung Qu6e<br /> d6i vai each mang Viet Nam.<br /> Thang 12-1940, Nguyen Ai Quoc cimg<br /> cac d6ng chi tir Que Lam xu6ng Tinh Tay.<br /> Sau Tet Duong lich 1941, d6ng chi Hoang<br /> van Thu tir trong nuae sang. Tai day, thay<br /> mat Trung uong Dang, dong chi Hoang<br /> van Thu bao cao vai lanh tu Nguyen Ai<br /> Quoc ve tinh hinh each mang trong nuac.<br /> Nguyen Ai Qu6c eiing cac ding chi thao<br /> <br /> 41<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2