intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-Exchange2007-phần - Share - Offline File

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

399
lượt xem
184
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần - share - offline file', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-Exchange2007-phần - Share - Offline File

 1. SHARE PERMISSION Chuẩn bị: - Bài lab sử dụng ít nhất 2 máy - Bảo đảm đường truyền đã thông - Đổi password Administrator: Máy 1 password Administrator là: P@ssmay1 Máy 2 password Administrator là: P@ssmay2 I. Share Permission 1. Tạo Share Folder B1: Máy 1 khởi động chọn Windows Server B2: Click chuột phải trên thư mục Data chọn Properties 2003 → Vào E:\ tạo thư mục tên “Data” → Chọn tab Sharing → trong tab Sharing đánh dấu chọn mục Share this folder → Trong Share name giữ mặc định là Data→ đánh dấu chọn mục Maximum allowed B3: Vào thư mục Data tạo file Dulieumay1.txt → mở file Dulieumay1.txt gõ nội dung vào (vd: Hello) B4: Máy 2 vào Start → Run → gõ \\tênmáy1 (vd:\\pc20) → trong hộp thoại chứng thực gõ Administrator vào ô Username, gõ P@ssmay1 vào ô Password → OK → trong cửa sổ thấy thư mục Data → trong Data thấy file Dulieumay1.txt 2. Tạo Share Folder ẩn B1: Máy 1 Vào E:\ tạo thư mục tên “Bimat” 30
 2. B2: Click chuột phải trên thư mục Bimat chọn → Chọn Permission → cho Everyone quyền Full Properties → Chọn tab Sharing → trong tab Control Sharing đánh dấu chọn mục Share this folder → trong ô Share name sửa “Bimat” thành “Bimat$” → đánh dấu chọn mục Maximum allowed → Apply B3: Máy 2 vào Start → Run → gõ \\tên máy 1 (vd: B4: Máy 2 vào Start → Run → gõ \\tên máy \\pc20) → OK → Trong hộp thoại chứng thực gõ 1\Bimat$ (vd: \\pc20\Bimat$) → OK → Trong hộp Administrator vào ô Username, P@ssmay1 vào ô thoại chứng thực gõ Administrator vào ô Password → OK → không thấy thư mục Bimat của Username, P@ssmay1 vào ô Password → OK → máy 1 Thấy thư mục Bimat của máy 1 31
 3. 3. Phân quyền trên thư mục Share B1: Máy 1 tạo ra 3 user “Giamdoc”, “U1”, “U2” → B2: Vào E:\ → Click chuột phải trên thư mục Data Password cả 3 user là P@ssmay1 → Properties → vào tab Sharing → chọn Permission → Remove group Everyone đang có → → Trong hộp thoại Permission chọn Add → trong → Trong hộp thoại Permission for Data click chọn hộp thoại Select Users or Groups tìm và add 3 users user U1 → đánh dấu chọn vào ô Read trong cột Giamdoc, U1, U2 → OK Allow → Apply → click chọn user U2 → đánh dấu chọn vào ô Read → click chọn user Giamdoc → đánh dấu chọn vào ô và ô Change trong cột Allow → Apply Full Control, ô Change, và ô Read trong cột Allow → Apply → OK 32
 4. B3: Máy 2 Logoff và Logon Administrator → → vào thư mục Data → Click chuột phải trên Start → Run → gõ \\tên máy 2 (vd: \\pc20) → trong dulieumay1.txt chọn Rename → sửa thành hộp thoại chứng thực gõ “U1” vào ô Username, gõ dulieumay2.txt → Enter → máy sẻ báo lỗi “Access “P@ssmay1” vào ô Password → OK is denied” Lưu ý: U1 chỉ có quyền Read B4: Máy 2 Logoff và Logon Administrator → → vào thư mục Data → Click chuột phải trên Start → Run → gõ \\tên máy 2 (vd: \\pc20) → trong dulieumay1.txt chọn Rename → sửa thành hộp thoại chứng thực gõ “U2” vào ô Username, gõ dulieumay2.txt → Enter → Dulieumay1.txt đổi “P@ssmay1” vào ô Password → OK tên thành Dulieumay2.txt Lưu ý: U2 có quyền Change B5: Máy 2 Logoff và Logon Administrator → Start → vào thư mục Data → Click chuột phải trên → Run → gõ \\tên máy 1 (vd: \\pc20) → trong hộp dulieumay2.txt chọn Rename sửa thành thoại chứng thực gõ “Giamdoc” vào ô Username, gõ Dulieuchung.txt “P@ssmay1” vào ô Password → OK Lưu ý: Giamdoc có quyền Full Control 33
 5. 4. Map Network Driver B4: Máy 2 Logoff và Logon Administrator → → Click chuột phải trên Data chọn Map Network Start → Run → gõ \\tên máy 1 (vd: \\pc20) → trong Driver… → Trong cửa sổ Map Network Driver tại hộp thoại chứng thực gõ “Giamdoc” vào ô mục Driver chọn X: → Finish Username, gõ “P@ssmay1” vào ô Password → OK Đóng tất cả các cửa sổ → Click chuột phải trên My Computer → Explore → trong Windows Explore hiện có ổ X: ứng với thư mục Data của máy 1 5. Share folder trên Windows XP B1: Khởi động máy chọn Windows XP → Logon → Trong Folder Options chọn tab View → bỏ dấu Administrator → Rc trên My Computer → chọn tại ô Use simple file sharing (Recommended) Explore → Trong Windows Explore vào menu → OK Tool → Folder Options… Các bước còn lại tương tự như trên Windows Server 2003 34
 6. II. Offline File B1: Máy 2 khởi động lại chọn Windows XP B2: Cả 2 máy đổi password Administrator là: “P@ssword” B3: Máy 1 Logoff , Logon Administrator → Vào Rc trên “Dulieu” chọn Properties → vào tab E:\ tạo thư mục tên “Dulieu” → trong Dulieu tạo Sharing → chọn Share this folder → trong Share file “Tailieu.txt” → mở Tailieu.txt gõ nội dung (vd: name để mặc định là Dulieu → chọn Hello) → Save lại Permisstions… Trong Permissions cho Everyone quyền Full Trong tab Sharing chọn Offline Settings… Control trong ô Allow → OK Trong Offline Settings → chọn All file and programs that users open from the share will be automatically available offline → bỏ dấu chọn tạo ô Optimaized for performance 35
 7. B4: Máy 2 Logon Administrator → Rc trên My B5: Máy 2 Start → Run → gõ \\tên máy 1 (vd: Computer → Explore → vào menu Tools → \\pc20) → Enter → Rc trên thư mục Dulieu → Folder Options… → chọn tab Offline Files → Make Available Offline Kiểm tra có dấu chọn tại ô Enable Offline Files → đánh dấu chọn vào ô Synchronize all offline when logging on Trong hộp thoại Wellcome to the Offline Files → Đánh dấu chọn vào ô Create a shortcut to the Wizard chọn Next → đánh dấu chọn vào ô Offline Files folder on my desktop → Finish Automatically synchronize the Offline File when I log on and log off my computer → Next 36
 8. B6: Máy 2 Đóng tất cả các cửa sổ đang có → mở → Logoff Administrator → Rút dây mạng ra → biểu tượng Shortcut to Offline Files trên màn Logon Administrator → mở biểu tượng Shortcut to hình → trong Shortcut to Offline Files thấy file Offline Files → file Tailieu.txt thay đổi nội dung và Tailieu.txt lưu lại → Logoff Administrator → Cắm cáp mạng vào lại → Logon Administrator → thấy quá trình Synchronizing diễn ra B7: Máy 2 Vào menu Start → Run → gõ \\tên máy 1 (vd: \\pc20) → Enter → vào thư mục “Dulieu” → mở file Tailieu.txt → nôi dung của Tailieu.txt đã tự động thay đổi 37
 9. Offline File B1: Máy 2 khởi động lại chọn Windows XP B2: Cả 2 máy đổi password Administrator là: “P@ssword” B3: Máy 1 Logoff , Logon Administrator → Vào Click chuột phải trên “Dulieu” chọn Properties → E:\ tạo thư mục tên “Dulieu” → trong Dulieu tạo vào tab Sharing → chọn Share this folder → trong file “Tailieu.txt” → mở Tailieu.txt gõ nội dung (vd: Share name để mặc định là Dulieu → chọn Hello) → Save lại Permisstions… Trong Permissions cho Everyone quyền Full Trong tab Sharing chọn Offline Settings… Control trong ô Allow → OK Trong Offline Settings → chọn All file and programs that users open from the share will be automatically available offline → bỏ dấu chọn tạo ô Optimaized for performance 38
 10. B4: Máy 2 Logon Administrator → Click chuột B5: Máy 2 Start → Run → gõ \\tên máy 1 (vd: phải trên My Computer → Explore → vào menu \\pc20) → Enter → Click chuột phải trên thư mục Tools → Folder Options… → chọn tab Offline Dulieu → Make Available Offline Files → Kiểm tra có dấu chọn tại ô Enable Offline Files → đánh dấu chọn vào ô Synchronize all offline when logging on Trong hộp thoại Wellcome to the Offline Files → Đánh dấu chọn vào ô Create a shortcut to the Wizard chọn Next → đánh dấu chọn vào ô Offline Files folder on my desktop → Finish Automatically synchronize the Offline File when I log on and log off my computer → Next 39
 11. B6: Máy 2 Đóng tất cả các cửa sổ đang có → mở → Logoff Administrator → Rút dây mạng ra → biểu tượng Shortcut to Offline Files trên màn Logon Administrator → mở biểu tượng Shortcut to hình → trong Shortcut to Offline Files thấy file Offline Files → file Tailieu.txt thay đổi nội dung và Tailieu.txt lưu lại → Logoff Administrator → Cắm cáp mạng vào lại → Logon Administrator → thấy quá trình Synchronizing diễn ra B7: Máy 2 Vào menu Start → Run → gõ \\tên máy 1 (vd: \\pc20) → Enter → vào thư mục “Dulieu” → mở file Tailieu.txt → nôi dung của Tailieu.txt đã tự động thay đổi 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2