Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 17

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

61
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 17

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 268 håi thø m−êi bÈy KhÊt c¸i S−¬ng ®· lo·ng dÇn . Kinh V« M¹ng vÉn cßn ®ang ®øng yªn mét chç , ®«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n vÉn ®¨m ®¨m nh×n vµo kho¶ng trèng . S−¬ng ®äng trªn ¸o h¾n , s−¬ng nhá tõng giät xuèng ch©n , h¾n ®øng nh− t−îng ®¸ . H×nh nh− h¾n kh«ng hÒ hay biÕt Th−îng Quan Kim Hång tõ trong rõng rËm b−íc ra . Th−îng Quan Kim Hång còng kh«ng nh×n h¾n , chÇm chËm b−íc tíi tr−íc mÆt h¾n nãi b»ng mét giäng b×nh th−êng : - Trêi h«m nay cã s−¬ng , nhÊt ®Þnh lµ mét ngµy kh¸ tèt . L¾ng mét lóc l©u , Kinh V« M¹ng còng nãi b»ng mét giäng chËm r·i : - Trêi h«m nay cã s−¬ng , nhÊt ®Þnh lµ mét ngµy kh¸ tèt . Ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång nhÊc lªn b−íc ®i ®Òu ®Òu , ch©n cña Kinh V« M¹ng còng nhÊc lªn b−íc chång thËt ®óng lªn dÊu ch©n cña h¾n . *** Con ®−êng phè nhá nh−ng thËt lµ rén rÞp , gièng in nh− ng¶ Thiªn KiÒu cña ®« thÞ B¾c B×nh . N¬i nµy thËt ®ñ thø vui ch¬i vµ bu«n b¸n , còng thËt lµ tÊp nËp , b©y giê ch−a ph¶i lµ buæi chiÒu nh−ng nh÷ng s¹p hai bªn ®−êng lµ bµy ra ®Òu ®ñ , nh÷ng sßng ®á ®en , nh÷ng mãn vËt dông , nh÷ng hµng ¨n ®ñ thø , mïi th¬m cña thøc ¨n pha lÉn tiÕng nãi tiÕng c−êi huyªn n¸o . §Õn n¬i nµy , ®«i m¾t Linh Linh hoa lªn , nµng ch−a gÆp mét c¶nh nµo thÝch thó h¬n thÕ n÷a . Nµng nh×n s÷ng tõ vËt nµy sang vËt nä , ®«i m¾t nµng lãe ngêi , ®óng lµ mét c« bÐ míi ra ®êi . ThÊy Lý TÇm Hoan tay cÇm gãi kÑo , Linh Linh bçng bËt c−êi . Nµng võa ¨n kÑo võa nÝu tay Lý TÇm Hoan chØ vµo hµng ngäc th¹ch . Kh«ng mét c« bÐ nµo mµ kh«ng thÝch ®å trang søc . Tù nhiªn Linh Linh ®· mua kh¸ nhiÒu råi , cã lÏ nµng chØ tiÕc v× cã c¸i cæ tay vµ hai tai , gi¸ nh− cßn chç ®eo n÷a ch¾c nµng kh«ng ngÇn ng¹i mua hÕt gian hµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 269 Nh÷ng c« bÐ mua hµng chØ sî Ýt chø kh«ng khi nµo thÊy nãi sî nhiÒu vµ Lý TÇm Hoan ph¶i cÇm phô nµng c¶ hai tay . Tuy vÉn cïng ®i víi Linh Linh d¹o ch¬i nh−ng ®Çu ãc Lý TÇm Hoan kh«ng cßn chó ý ®Õn g× chung quanh c¶ , h¾n ®ang bËn theo dçi mét ng−êi . Ng−êi Êy ®ang ®i vÒ phÝa tr−íc , trªn m×nh phñ mét chiÕc ¸o bÈn thØu cò x× , ®Çu ®éi mét c¸i nãn réng vµnh t¬i t¶ , h¾n c¾m ®Çu khËp khÔnh b−íc ®i nh− kh«ng biÕt xung quanh m×nh cã nh÷ng cuéc vui . L−ng h¾n cong khßm xuèng , cæ h¾n nh− rót l¹i , gi¸ nh− h¾n ®i ®øng ®µng hoµng , nhÊt ®Þnh h¾n ph¶i lµ mét con ng−êi cao lín hiªn ngang . Võa liÕc thÊy con ng−êi Êy lµ Lý TÇm Hoan d¸n m¾t theo liÒn . ThËt ra th× con ng−êi ®ã còng kh«ng cã g× ®Æc biÖt , chØ nh×n tho¸ng qua còng ®ñ biÕt ®ã lµ mét kÎ ¨n xin . Nh÷ng kÎ ¨n mµy ®©u cã thiÕu g× trong ®−êng phè . Nh−ng trong con m¾t cña Lý TÇm Hoan th× l¹i kh«ng nh− thÕ . Nh−ng d¸n m¾t theo dâi ng−êi ¨n mµy kh«ng chØ mét m×nh Lý TÇm Hoan . PhÝa sau ng−êi Êy cßn cã mét ng−êi kh¸c n÷a b¸m s¸t theo . Lý TÇm Hoan ®Þnh b−íc nhanh lªn nh×n mÆt g· ¨n mµy nh−ng khi h¾n ph¸t hiÖn thÊy cã ng−êi cïng theo dâi ng−êi ¨n mµy ®ã nªn h¾n l¹i th«i . Ng−êi theo g· ¨n mµy h¬i cao vµ gÇy , quÇn ¸o còng th«ng th−êng chø kh«ng cã g× ®Æc biÖt , nh−ng ®«i m¾t h¾n long lanh , chØ nh×n qua , Lý TÇm Hoan nhËn ngay kh«ng ph¶i kÎ tÇm th−êng . Ng−êi ¨n mµy ®i chËm th× ng−êi Êy còng ®i chËm , ng−êi ¨n mµy ®i nhanh h¬n th× ng−êi Êy còng nhanh h¬n . B»ng vµo d¸ng c¸ch , con ng−êi Êy qu¶ ®óng lµ mét lÞch duyÖt giang hå . Lý TÇm Hoan cè b¸m s¸t theo . NÕu h×nh d¸ng ng−êi ¨n mµy cã quan hÖ ®Õn Lý TÇm Hoan th× nhÊt ®Þnh cã quan hÖ ®Õn nhiÒu ng−êi kh¸c vµ ®ã míi chÝnh lµ ®iÒu lo ng¹i . Ng−êi ¨n mµy vÉn c¾m ®Çu b−íc tíi , h×nh nh− h¾n kh«ng hÒ hay biÕt cã ng−êi ®ang theo dâi sau l−ng . Ng−êi qua ®−êng cho h¾n tiÒn , h¾n lÊy , ng−êi kh«ng cho mµ cßn trÒ nhón , h¾n vÉn ®iÒm nhiªn . Linh Linh nh×n quanh vµ bçng n¾m tay Lý TÇm Hoan hái nhá : - Theo ng−êi ¨n mµy µ ? KÓ ra m¾t c« bÐ còng kh¸ lanh . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu ®¸p nhá : - C« nªn nãi nhá h¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 270 Linh Linh chíp m¾t : - H¾n lµ ai ? T¹i lµm sao l¹i ph¶i theo dâi h¾n ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - C« kh«ng biÕt ®©u . Linh Linh nãi : - Anh nãi cho t«i biÕt ®i , kh«ng biÕt nªn t«i míi hái chø anh kh«ng nãi t«i hái lªn µ . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n rÊt gièng mét ng−êi b¹n mµ ®· l©u qu¸ t«i kh«ng gÆp . Linh Linh trè m¾t : - B¹n ? H¾n lµ m«n h¹ C¸i Bang µ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : -Kh«ng ph¶i . Linh Linh hái : - Chø h¾n lµ ai ? Lý TÇm Hoan vÉn ®iÒm ®¹m : - C« kh«ng biÕt th× cã nãi tªn còng kh«ng biÕt ®−îc . Linh Linh lµm thinh nh−ng chØ mét tho¸ng qua , nµng l¹i hái : - Sau l−ng h¾n , tr−íc mÆt m×nh còng cã mét ng−êi theo h¾n ph¶i kh«ng ? Dï ®ang bËn t©m nh−ng Lý TÇm Hoan còng ph¶i bËt c−êi : - Con m¾t cña c« lanh qu¸ . Linh Linh còng c−êi : - Ai vËy ? B¹n cña anh µ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng ph¶i . Linh Linh nh¨n mÆt : - Kh«ng ph¶i b¹n ch¾c lµ thï ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ . Linh Linh hái dån : - ThÕ sao anh kh«ng cho ng−êi b¹n anh biÕt ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - Ng−êi b¹n t«i thÝch kú l¾m , h¾n kh«ng thÝch ai gióp h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 271 Linh Linh cau mµy : - Nh−ng ... Nµng ch−a kÞp nãi hÕt c©u th× vôt nÝn ngay , nµng thÊy chuyÖn l¹ n¬i phÝa tr−íc . Ng−êi ¨n mµy ®i ®Õn mét c¸i s¹p b¸nh bao . C¸ch cöa hµng b¸nh bao cã ng−êi g¸nh r−îu , thiªn h¹ bu l¹i mua r−îu uèng , trong sè nµy cã mét g· thÇy bãi , da mÆt xanh rên . Xa xa , trong hÌ phè cã mét g· ®¹i h¸n ¸o xanh . Mét g· g¸nh ®Ëu hò chiªn tõ bªn kia ®−êng x¨n xÝt ®i vÒ phÝa ng−êi g¸nh r−îu . Ngoµi ra cßn ng−êi ®µn bµ cao lín ®ang mua kim chØ , khi bµ ta ngÈng lªn míi thÊy bµ ta mét m¾t . Ng−êi ¨n mµy võa ®Õn n¬i Êy th× g· g¸nh r−îu vïng bu«ng g¸nh , ng−êi thÇy bãi mï qu¨ng c¸i chÐn trªn tay. Ng−êi ®¹i h¸n ¸o xanh tõ trong hÌ phè phãng nhanh ra . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t x©y m×nh thËt lÑ . Ng−êi theo ®u«i g· ¨n mµy dån tíi , c¶ bän nµy h×nh nh− ®· lËp s½n vßng v©y siÕt chÆt g· ¨n mµy .Tªn b¸n ®Ëu hò chiªn bá g¸nh xuèng , hai tay cÇm ®ßn g¸nh chËn ngang phÝa tr−íc . *** Trªn ®−êng kh«ng ph¶i chØ cã bao nhiªu ng−êi Êy nh−ng nh÷ng ng−êi Êy kh¸c th−êng . Hä hµnh ®éng thÇm lÆng nh−ng nhÞp nhµng , chØ cã ai theo dâi ng−êi ¨n mµy míi thÊy chuyÖn x¶y ra liªn quan mËt thiÕt . Linh Linh nhËn thÊy t×nh h×nh bÊt æn , Lý TÇm Hoan cµng thÊy sím h¬n nµng , h¾n h¬i t¸i mÆt . H¾n ch−a thÊy mÆt ng−êi ¨n mµy nh−ng h¾n biÕt nh÷ng ng−êi lËp thÕ bao v©y . Hä lµ nh÷ng ng−êi b¹n ®ång hµnh sinh tö víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , v× mét ¸n oan mµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng bÞ nghi lµ thñ ph¹m , nh÷ng ng−êi b¹n ®ång sinh tö bçng xem ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lµ kÎ thï kh«ng bao giê ®éi trêi chung . Hä r¾p t©m b¾t ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Ó tÕ con ng−êi ®· chÕt . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ch¹y ra vïng quan ngo¹i , trë thµnh tªn ®¸nh xe mµ còng lµ ng−êi b¹n th©n thiÕt cña Lý TÇm Hoan . V× Lý TÇm Hoan mµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng trë l¹i Trung Nguyªn vµ bÞ nh÷ng ng−êi nµy b¾t ®−îc , hä ®Þnh moi gan ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Ó tÕ ng−êi ®· chÕt mµ hä nghi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lµ thñ ph¹m nh−ng Lý TÇm Hoan kÞp thêi cøu tho¸t vµ tõ ®ã , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vµ Lý TÇm Hoan ph¶i xa nhau . H¬n hai n¨m bÆt v« ©m tÝn . B©y giê míi nh×n qua , Lý TÇm Hoan thÊy ng−êi ¨n mµy hao hao gièng ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh−ng h¾n kh«ng d¸m ch¾c . B©y giê nhËn ra nh÷ng ng−êi nµy , Lý TÇm Hoan kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a , ng−êi ¨n mµy qu¶ ®óng lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vµ h¾n l©m nguy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 272 HËn thï ch−a hãa gi¶i , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng mµ gÆp l¹i nh÷ng ng−êi nµy th× m¹ng h¾n kh«ng cßn . Lý TÇm Hoan cã chÕt chø kh«ng thÓ ®Ó cho ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng bÞ th−¬ng vong , nhÊt lµ vô ¸n v« cïng oan uæng cho h¾n . Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ mÊt mét ng−êi b¹n nh− ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . ChØ trong chíp m¾t , ng−êi ¨n mµy ®· bÞ ba mòi ®ao chÜa vµo ngùc . Thiªn h¹ vui ch¬i trªn ®−êng phè lËp tøc t¶n ra . Hä biÕt ngay ®©y lµ chuyÖn ©n o¸n giang hå mµ hä lµ ng−êi b×nh d©n , hä kh«ng bao giê muèn v¹ l©y . §−êng phè tuy réng nh−ng b©y giê chØ cßn cã bän ng−êi ®ang hµnh tung g· ¨n mµy . Tªn thÇy bãi mï trÇm giäng : - H·y ngoan ngo·n nghe theo bän ta , kh«ng ®−îc cã mét tiÕng nµo , biÕt ch−a ? G· ®¹i h¸n ¸o xanh nghiÕn r¨ng trÌo trÑo : - H·y ngoan ngo·n nghe lêi th× cßn sèng ®−îc l©u h¬n , cã mét ý ph¶n kh¸ng nµo th× chÕt kh«ng kÞp trèi . G· ¨n mµy ®ê ®Én gËt ®Çu . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t nhÞp nhÞp thanh ®ao trªn vai h¾n : - §i ! Nh−ng chÝnh c¸i x« g· ¨n mµy ®· ph¸t sinh chuyÖn l¹ . ChiÕc nãn cê cña h¾n r¬i xuèng ®Êt , bé mÆt cña h¾n lé nguyªn ra . Bé mÆt vµng bÖch , ®«i m¾t ®ôc ngÇu , c¸i miÖng h¸ hèc toÐt ra c−êi ng¬ ng¸c . Mét g· ¨n mµy khËt khïng chø ®©u ph¶i lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ? Ng−êi ®µn bµ giËn ®Õn rung b¾n tay ch©n , mô ta rÝt giäng : - L·o Ngò , chuyÖn lµm sao thÕ ? Ng−êi cao èm theo dâi tªn ¨n mµy lóc ®Çu run giäng : - Râ rµng lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng sao ®ét nhiªn ... biÕn thµnh g· ¨n mµy khËt khïng ? G· h¸n tö ¸o xanh dËm ch©n , h¾n t¸t cho ng−êi ¨n mµy mét c¸i ®æ löa : - Ng−¬i lµ ai ? Ai ? G· ¨n mµy ®−a tay xoa m¸ , h¾n nhe r¨ng c−êi ®ê ®Én : - Tui lµ tui , sao khi kh«ng «ng ®¸nh tui ? G· b¸n r−îu nãi : - Kh«ng chõng ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng c¶i trang ®Êy , h·y lét mÆt h¾n xem . G· thÇy bãi l¾c ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 273 - Kh«ng ph¶i ®©u , h¾n kh«ng ph¶i lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Cho ®Õn b©y giê , chØ cã g· thÇy bãi lµ vÉn gi÷ vÎ mÆt l¹nh lïng , giäng h¾n còng l¹nh lïng . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t hái : - NhÞ ca ngh râ giäng h¾n nãi råi µ ? G· thÇy bãi nãi : - ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng cã chÕt còng kh«ng ®Õn nçi chÞu xuèng mét c¸i t¸t tay nh− thÕ kia ®©u . H¾n ngÈng mÆt lªn hái tiÕp : - L·o Ngò , chó nghÜ chuyÖn nµy lµm sao ? G· cao èm x¹m mÆt : - NhÊt ®Þnh tªn nµy th«ng ®ång víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nªn cè ý dÉn dô lµm cho m×nh l¹c h−íng ®Ó cho hä ThiÕt cao ch¹y xa bay . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t giËn d÷ : - Chø chó lµm c¸i gièng g× mµ ®Ó cho nã tho¸t dÔ dµng nh− thÕ chø ? G· èm cao cói mÆt : - Cã lÏ ... cã lÏ h¾n chuån ngay khi h¾n vµo cÇu tiªu . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t quay ph¾t l¹i nh×n g· ¨n mµy : - Nh− vËy ng−¬i lµ ®ång ®¶ng cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , ta sÏ giÕt ng−¬i . Mô ta chôp lÊy c©y ®ßn g¸nh tõ trong tay cña tªn b¸n r−îu gi¸ng xuèng ®Çu cña g· ¨n mµy . §Õn b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng cßn ®øng yªn ®−îc n÷a . Cho dÇu g· ¨n mµy cã ph¶i thËt khËt khïng hay kh«ng , h¾n cã ph¶i lµ b»ng h÷u cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng hay kh«ng , v« t×nh hay cè ý h¾n còng ®· gióp cho ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng tho¸t th©n , Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ ®Ó cho h¾n chÕt . Huèng chi , nÕu muèn biÕt tin vÒ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nhÊt ®Þnh ph¶in hê v·o g· ¨n mµy . Lý TÇm Hoan m¸y ®éng c¸nh tay . Rèp ! Nh−ng h¾n khái ph¶i can thiÖp v× c©y ®ßn g¸nh cña ng−êi ®µn bµ mét m¾t ®· g·y lµm ®«i . Kh«ng ai biÕt vËt g× vµ tõ ®©u ®· ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh nh−ng hä còng mét l−ît thèi lui . Vµ hä rËp lªn : - KÎ nµo can thiÖp ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 274 Trong m¸i hiªn bªn phè cã tiÕng ®¸p «n hoµ : - Ta ®©y . Bao nhiªu cÆp m¾t quay vÒ h−íng ®ã . Mét ng−êi ¸o tr¾ng d¸ng dÊp th− sinh ®ang chÊp tay sau ®Ýt , ngÈng mÆt nh×n con chim ®ang nh¶y nhãt trong lång treo d−íi hiªn nhµ . Ng−êi ¸o tr¾ng h×nh nh− thÝch chim h¬n lµ c¸i ®¸m ng−êi ®ang hå héc bªn ngoµi , h¾n tr¶ lêi nh−ng m¾t vÉn cø nh×n vµo con chim nh¶y nhãt . §u«i m¾t h¾n còng ®· cã vÕt nh¨n nh−ng m¾t h¾n vÉn s¸ng nh− sao , ai nh×n vµo còng chØ kÕt luËn h¾n lµ mét th− sinh c«ng tö chø kh«ng tµi nµo ®o¸n ra niªn kû h¾n . G· ®¹i h¸n ¸o xanh thÐt lín : - TiÓu tö , ng−¬i ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh ph¶i kh«ng ? Ng−êi ¸o tr¾ng kh«ng nãi mét lêi . Bän ng−êi cña g· ¸o xanh qu¸t th¸o nh− s¾p söa trµn vµo ®Ó hµnh hung , th×nh l×nh g· thÇy bãi trÇm giäng : - Dõng l¹i ! H¾n khom ng−êi xuèng nhÆt tõ d−íi ®Êt lªn mét ®Ünh b¹c cÇm lªn vµ nãi tiÕp : - VÞ c«ng tö kia tuy ®· ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh nh−ng ®æi l¹i ®· ®Òn cho mét ®Ünh b¹c cã thÓ mua ®−îc c¶ tr¨m c©y còng cßn thõa , thÕ th× øc chi mµ lal èi chø . G· ®¹i h¸n ¸o xanh nh×n c©y ®ßn g¸nh g·y vµ nh×n nÐn b¹c , h×nh nh− g· kh«ng tin næi con ng−êi v¨n chÊt th− sinh nh− ng−êi ¸o tr¾ng mµ l¹i cã thÓ dïng ®Ünh b¹c ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh nh− thÕ Êy . Ng−êi ¸o tr¾ng nghe g· thÇy bãi nãi , h¾n vôt c−êi lªn khanh kh¸ch : - Hay l¾m , thËt kh«ng ngê con ng−êi mï mµ l¹i cßn h¬n ng−êi s¸ng m¾t , vËy xin biÕu lu«n nÐn b¹c ®Êy . G· thÇy bãi nãi : - M¾t tuy mï nh−ng lßng l¹i kh«ng mï , v× thÕ ta kh«ng bao giê lµm chuyÖn kh«ng minh b¹ch . H¾n n¾n n¾n ®Ünh b¹c nãi tiÕp : - C©y ®ßn g¸nh chØ ®¸ng mét tiÒn cßn ®Ünh b¹c nµy cã h¬n m−êi l−îng , c«ng tö cho dÇu muèn båi th−êng c©y ®ßn g¸nh th× còng kh«ng ®Õn nhiÒu nh− thÕ . H¾n võa nãi võa kÐo ®Ünh b¹c dµi ra thµnh mét con roi , tay tr¸i h¾n bÎ ®i mét ®o¹n vµ c−êi nãi : - Bao nhiªu ®©y còng ®· h¬n m−êi c©y ®ßn g¸nh , cßn l¹i th× xin vËt hoµn cè chñ. C©u nãi võa døt th× c©y roi b¹c n¬i tay h¾n còng ®· phãng ra ®©m th¼ng vµo gi÷a ngùc ng−êi ¸o tr¾ng. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 275 C©y roi b¹c trë thµnh c©y kiÕm vµ ng−êi thÇy bãi xö dông l¹i ®óng lµ chiªu tèi ®éc trong L−ìng Nghi KiÕm Ph¸p cña Vâ §ang , ¸nh s¸ng lo¸ng lªn , ngän roi b¹c ®· phãng nhanh vµo n¨m s¸u huyÖt n¬i gi÷a ngùc ng−êi ¸o tr¾ng . Chê cho ngän roi b¹c vµo s¸t tíi ngùc , ng−êi ¸o tr¾ng míi nhÑ kÐo tay lªn , hai ngãn tay trá vµ gi÷a cña h¾n kÑp lÊy ®Çu roi vµ y nh− mét c¸i kÐp thÐp , h¾n nhÝch mét c¸i lµ mét ®o¹n roi r¬i xuèng . H¾n c−êi lªn thµnh tiÕng : - KiÕm ph¸p cña c¸c h¹ kh¸ l¾m , chØ cã ®iÒu lµ h¬i chËm . Nãi mét tiÕng h¾n xÊp hai ngãn tay mét c¸i tøc th× l¹i thªm mét ®o¹n roi b¹c r¬i liÒn , cho ®Õn khi h¾n nãi gÇn døt th× c©y roi b¹c ®· tiÖn thµnh m−êi mÊy khóc r¬i ®Çy trªn ®Êt . Linh Linh thÌ l−ìi so vai : - Tay cña ng−êi Êy ch¾c kh«ng ph¶i b»ng x−¬ng b»ng thÞt . Bän cña tªn thÇy bãi nh×n khóc roi cßn l¹i côt s¸t tËn tay h¾n , ng−êi nµo còng ®Òu x¹m mÆt nãi kh«ng ra tiÕng . Ng−êi ¸o tr¾ng l¹i chÊp tay sau ®Ýt l¹nh lïng : - B¹c cña ta ®−a ra th× kh«ng bao giê lÊy l¹i , c¸c ng−¬i h·y nhÆt lÊy ®i . " NhÆt lÊy ®i " , tiÕng b¶o l−îm b¹c mµ còng bao hµm tiÕng ®uæi , g· thÇy bãi rÊt th«ng minh , h¾n khum xuèng nhÆt nh÷ng khóc b¹c vµ ®i th¼ng kh«ng hÒ ngã l¹i . Bän ng−êi ®µn bµ mét m¾t rÝu rÝu theo sau , kh«ng ai d·m ngÈng ®Çu lªn . Linh Linh c−êi nhá : - §Õn th× µo µo mµ rót th× l¹i im ru , nh÷ng ng−êi Êy ®óng lµ nh÷ng thøc thêi . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan vôt nãi : - C« cã thÊy gian hµng b¸nh bao ë ®»ng kia kh«ng ? Linh Linh nãi : - Ch¼ng nh÷ng ®· thÊy rÊt sím mµ cßn muèn thö vµi b¸nh n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - §−îc råi , c« h·y l¹i ®»ng Êy ®îi t«i . Linh Linh trè m¾t : - Anh ®Þnh theo ng−êi ¨n mµy ®ã ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i cã chuyÖn muèn hái h¾n . Tªn ¨n mµy b©y giê ®· låm cåm bß dËy , h¾n hèc miÖng c−êi , h×nh nh− nh÷ng chuyÖn x¶y ra võa råi ®èi víi h¾n kh«ng cã chót g× can hÖ . Linh Linh cói mÆt , m¾t nµng bçng ®á hoe : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 276 - Cho t«i theo víi kh«ng ®−îc sao ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng ®−îc ®©u . Linh Linh nãi nh− s¾p khãc : - §−îc råi , t«i sÏ ®îi anh ë ®ã nÕu anh kh«ng trë l¹i th× t«i sÏ ®îi suèt ®êi . Lý TÇm Hoan vuèt tãc nµng dÞu giäng : - T«i còng muèn ¨n b¸nh bao l¾m , cho nªn ph¶i trë l¹i chø . *** G· ¨n mµy kh«ng ®i nhanh l¾m . Lý TÇm Hoan còng kh«ng véi v· . Trªn ®−êng b©y giê ng−êi ®«ng trë l¹i , mµ ®«ng ng−êi th× nãi kh«ng tiÖn nªn Lý TÇm Hoan cø lß dß theo phÝa sau h¾n xa xa . Lý TÇm Hoan còng muèn nh×n kü ng−êi ¸o tr¾ng , ng−êi míi dïng ChØ TiÔn Ng©n C«n , mét c«ng phu v« cïng høng thó . Cao thñ vâ l©m nh− con ng−êi Êy qu¶ thËt kh«ng nhiÒu . Lµ ng−êi biÕt vâ , t×nh cê gÆp gì nh− thÕ thËt lµ mét chuyÖn may m¾n v« cïng , kh«ng ai l¹i kh«ng muèn lµm quen . Nh−ng b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng cã th× giê , chuyÖn t×m tin tøc ng−êi b¹n n¨m x−a gÊp h¬n , h¾n ®µnh bá qua c¬ héi . H×nh nh− ng−êi ¸o tr¾ng muèn nãi g× víi Lý TÇm Hoan , cã lÏ h¾n ®· thÊy Lý TÇm Hoan tõ l©u nh−ng khi h¾n võa b−íc ra th× ®¸m ®«ng ng−êi qua ®−êng ®· ïn ïn v©y chung quanh h¾n , hä h¸o kú muèn nh×n s¸t mÆt con ng−êi cã ngãn vâ l¹ lïng . Nhê thÕ , Lý TÇm Hoan t¸ch ®¸m ®«ng theo riÕt g· ¨n mµy PhÝa tr−íc . mót con ®−êng lín lµ mét ngâ hÎm , g· ¨n mµy quÑo qua hÎm ®ã . Lý TÇm Hoan b¸m riÕt theo sau . Ngâ hÎm v¾ng ng−êi mµ lµ mét ngâ côt , mót ®Çu lµ con ®−êng hÑp , phÝa sau lµ d·y nhµ , g· ¨n mµy quÑo lu«n v« ®ã . Lý TÇm Hoan riÕt theo th× chît mÊt dÊu , h¾n kh«ng biÕt g· ¨n mµy ®i ®©u . Cè d»n c¬n n«n nãng , Lý TÇm Hoan cø men theo con hÎm nhá , cöa sau cña d·y nhµ ®Òu ®ãng kÝn b−ng . H¾n chît thÊy mét ng−êi ®ang ngåi chåm hæm trong mét hèc v¾ng , ®óng lµ g· ¨n mµy . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ b−íc tíi gÇn nh−ng g· ¨n mµy vÉn kh«ng hay . H¾n ®ang cÇm mét vËt g× chïi nhanh vµo th©n ¸o . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 277 Lý TÇm Hoan nhãn gãt dßm , qu¶ ®óng lµ khóc b¹c mµ ng−êi ¸o tr¨ng c¾t r¬i khi n·y . Lý TÇm Hoan c−êi hái : - B»ng h÷u tªn hä lµ chi ? G· ¨n mµy giËt m×nh nh×n lªn , ®«i m¾t h¾n trîn trõng : - Ai lµ b»ng h÷u , kh«ng cã b»ng h÷u , b»ng h÷u ai ®©u ... Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - T«i muèn hái th¨m mét ng−êi mµ ... G· ¨n mµy nãi : - Ng−êi nµo kh«ng biÕt , tui kh«ng biÕt ng−êi nµo , ng−êi nµo còng kh«ng biÕt ... §óng lµ g· khËt khïng , chØ cã mét c©u mµ g· lËp ®i lËp l¹i kh«ng biÕt bao nhiªu lÇn . Lý TÇm Hoan ®ang ®Þnh t×m c¸ch hái th× h¾n vôt tho¸ng ra ch¹y tuèt . ¡n mµy th× ng−êi nµo còng ch¹y hay , cã lÏ ®ã lµ së tr−êng cña hä nh−ng hoµn toµn lµ hä chØ ch¹y chø kh«ng cã khinh c«ng , tù nhiªn h¾n kh«ng lµm sao ch¹y khái Lý TÇm Hoan . H¾n võa tr¸nh nÐ , võa la : - Lµm c¸i g× vËy , lµm c¸i g× vËy ? Bé muèn giùt b¹c cña ng−êi ta h¶ ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi vµ giËt ph¾t khóc b¹c trong tay h¾n . H¾n la ám tái : - Bí ng−êi ta , bí ng−êi ta , nã ¨n c−íp , nã ¨n c−íp ... ¡n c−íp cña ¨n mµy th× qu¶ lµ mét chuyÖn nhôc t¸m chÝn ®êi tæ t«ng ¨n c−íp , còng may lµ hÎm nµy v¾ng ng¾t kh«ng mét bãng ng−êi nªn h¾n la còng ch¼ng ai nghe. Lý TÇm Hoan c−êi nãi : - Ng−êi b¹n chÞu tr¶ lêi t«i mét c©u hái th× ch¼ng nh÷ng t«i tr¶ khóc b¹c nµy l¹i mµ cßn cho thªm nguyªn mét nÐn . ¸nh m¾t lê ®ê cña g· ¨n mµy chît s¸ng lªn , h¾n nh×n Lý TÇm Hoan nh− ®Ó tÝnh to¸n vµ nhÑ gËt ®Çu : - Th«i nh¸ , hái ®i . Lý TÇm Hoan hái : - Anh lµ b»ng h÷u cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ? G· ¨n mµy l¾c ®Çu : - Tui kh«ng cã b»ng h÷u , ®i xin kh«ng cã b»ng h÷u . Lý TÇm Hoan hái : - Anh cã thÊy mét ng−êi cao lín , cã r©u quai nãn hay kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 278 G· ¨n mµy suy nghÜ håi l©u råi gËt ®Çu lia lÞa : - Cã cã , cã gÆp . Lý TÇm Hoan hái : - H¾n ë ®©u ? G· ¨n mµy nãi : - Håi s¸ng sím , trong cÇu tiªu . Lý TÇm Hoan hái : - Lµm g× trong cÇu tiªu ? G· ¨n mµy ®¸p : - T«i ®ang tiªu th× h¾n ®i vµo , h¾n b¶o lµ lµm dïm h¾n mét chuyÖn , h¾n sÏ cho tiÒn . µ c¸i th»ng Êy tiÒn nhiÒu l¾m . Lý TÇm Hoan hái : - H¾n nhê lµm chuyÖn g× ? G· ¨n mµy ®¸p : - H¾n ®æi bé quÇn ¸o vµ c¸i nãn nµy cho t«i , h¾n biÓu t«i c¾m ®Çu ®i ®õng nh×n ai hÕt . Hõ , c¸i chuyÖn dÔ lÊy tiÒn qu¸ . Lý TÇm Hoan c−êi thÇm , thËt kh«ng ngê con ng−êi ch©n thùc nh− lµ d¹i cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng mµ l¹i còng cã ngµy dïng ®−îc phÐp Kim ThiÒn Tho¸t X¸c ®Ó l¸nh th©n . G· ¨n mµy c−êi hÒ hÒ : - Tui lÊy tiÒn h¾n ngay , ®óng lµ c¸i th»ng khËt khïng , ¸o t«i cßn r¸ch h¬n ¸o nã. Lý TÇm Hoan nãi ; - T«i còng khËt khïng nh− h¾n nh−ng tiÒn t«i nhiÒu h¬n h¼n . Võa nãi , Lý TÇm Hoan võa xæ c¶ tói banh ra . Xæ tói banh ra lµ l¹i nhí ®Õn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Lóc Lý TÇm Hoan ph©n chia tµi s¶n cho thiªn h¹ ®Ó bá ®i , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng c−¬ng quyÕt gi÷ l¹i mét sè , h¾n b¶o dµnh ®Ó cho Lý TÇm Hoan chi dông . Gi¸ mµ kh«ng cã ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng gi÷ l¹i th× trong mÊy n¨m nay , Lý TÇm Hoan kh«ng c¬m nguéi mµ ¨n chø ®õng mong tíi r−îu . G· ¨n mµy nh×n b¹c trªn tay Lý TÇm Hoan b»ng ®«i m¾t ham muèn thÌm thuång. Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu anh dÉn t«i ®i t×m con ng−êi ®æi ¸o cho anh th× t«i sÏ ®−a anh hÕt mí b¹c nµy , b©y giê ®−a tr−íc cho anh ®ã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 279 G· ¨n mµy hai tay qu¬ lÊy b¹c : - §−îc , ®−îc , t«i dÉn ®i cho . ChØ cÇn gÆp ®−îc ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng th× cho bÇu hÕt b¹c c¶ kho , Lý TÇm Hoan còng kh«ng hÒ tiÕc chø ®õng nãi bÊy nhiªu ®ã . H¾n ®Ó cho g· ¨n mµy mÆc t×nh qu¬ lÊy . G· ¨n mµy tay ®· ph¸t rung , h¾n khËt khïng nh−ng vÉn cßn ham b¹c . Hai tay h¾n hèt b¹c tõ trªn tay cña Lý TÇm Hoan , h¾n h¬i rung cho nªn tay h¾n cø ch¹m m·i vµo tay hä Lý . Lý TÇm Hoan mØm c−êi dÔ d·i . Nh−ng nô c−êi cña Lý TÇm Hoan bçng t¾t ngay khi g· ¨n mµy hµnh ®éng . H¾n lµm bé chø kh«ng ph¶i rung , h¾n lµm bé ®Ó ch¹m vµo tay Lý TÇm Hoan råi thõa c¬ tung lu«n mét l−ît bèn ®ßn khèc liÖt . Thø nhÊt , khi tay h¾n ch¹m vµo tay cña Lý TÇm Hoan th× h¾n dïng ngay thÕ NhiÔm Y Tr¶o VËt , mét m«n néi c«ng chÝnh t«ng mµ ng−êi bÞ b¾t ®õng hßng tr¸nh tho¸t . Thø hai , h¾n dïng Vâ §ang CÈm N· thñ gi÷ chÆt m¹ch m«n cña Lý TÇm Hoan . Thø ba , h¾n thi triÓn phÐp Ph©n C©n Thè Cèt lµm cho nh÷ng khíp x−¬ng cña Lý TÇm Hoan bÞ chªnh lÖch . Vµ thø t− lµ dì h«ng Lý TÇm Hoan lªn quËt xuèng theo ph−¬ng ph¸p ®« vËt cña gièng d©n miÒn biªn ¶i , c¶ bèn thÕ ®Òu lµ néi gia ch©n lùc , thø c«ng phu khã nhäc mµ nÕu häc ®−îc còng ph¶i mÊt c¶ m−êi n¨m khæ luyÖn . Lý TÇm Hoan cho dÇu cã nhËn ra h¾n kh«ng ph¶i lµ t©m th−êng còng kh«ng t−ëng t−îng h¾n lµ cao thñ nh− thÕ Êy , nÕu cã nhËn ra h¾n lµ kÎ mang tuyÖt kü vâ c«ng còng kh«ng t−ëng t−îng h¾n ¸m to¸n m×nh b»ng c¸ch ®ã . Trong ®êi cña Lý TÇm Hoan cã lÏ ®©y lµ lÇn thø nhÊt bÞ giËt m×nh v× chuyÖn qu¸ dçi bÊt ngê . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2