Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 2

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

123
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 2

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 14 Håi thø hai ®o¹t m¹ng Kim TiÒn Giã bªn ngoµi cø rÝt lªn tõng chËp , trong ng«i " töu ®iÕm " tuy ng−êi Êm ¸p , tuy kh«ng ®Õn l¹nh , nh−ng cã nhiÒu kÎ ®· h¬i run . Cã nhiÒu ng−êi ngåi kh«ng muèn yªn , hä nhæm qua nhæm l¹i mÆc dÇu kh«ng cã con rÖp nµo d−íi ghÕ . Cã nhiÒu ng−êi trong bông muèn lân ra d«ng tuèt cho yªn chuyÖn nh−ng khæ nçi trªn mÆt hä ®· lì s¬n qu¸ nhiÒu " sÜ diÖn " b©y giê th× tiÕc , mµ ®Ó y nh− thÕ th× rung . Hå Phi , ng−êi trªn mÆt cã nhiÒu l«ng tr¾ng vôt ®øng lªn b−íc l¹i bµn cña anh em hä Hµn vµ khÏ vßng tay : - Uy danh cña " Nam D−¬ng Song Hæ " tõ l©u ®· lµm cho bän t¹i h¹ ng−ìng mé . " §¹i Hæ " Hµn Ban lËt ®Ët ®¸p lÔ : - Kh«ng d¸m . " NhÞ Hæ " Hµn Minh còng nãi theo lu«n : - Huynh muéi cña Hå ®¹i hiÖp vµ Hå c« n−¬ng khinh c«ng song tuyÖt , chÝnh anh em chóng t«i muèn ®−îc h©n h¹nh diÖn kiÕn l©u råi , nh−ng hiÒm v× ch−a ®−îc duyªn may ... Hå Phi l¹i vßng tay : - Hµn nhÞ hiÖp qu¸ khen cho . Bªn kia bµn , " Thuû Xµ " Hå Mþ còng véi khÐp nÐp " uèn m×nh " thi lÔ . Hå Phi nãi tiÕp : - NÕu nhÞ vÞ kh«ng tr¸ch ®Ö lµ m¹o muéi th× d¸m xin thØnh sang bµn ®Ó cïng chung chÐn cho vui . Kh«ng biÕt nhÞ vÞ ®¹i hiÖp cã hoan hØ ch¨ng ? Hµn Ban t−¬i c−êi : - Anh em chóng t«i rÊt mong ®−îc nh− thÕ Êy . ThÕ lµ hai tèp ng−êi ®· nhËp l¹i mét bµn . Cã lÏ ®«i bªn cïng ®· nhËn ®−îc mét thùc tr¹ng . Hai phe ph¸i tuy ®Òu g¨ng nhau , nh−ng khi hä cïng l©m ®¹i ®Þch , th× ph−¬ng c¸ch hay nhÊt lµ h·y xãa bá hiÒm khÝch nhá nhen , häp nhau ®Ó ®Þnh kÕ an toµn . Hä cïng n©ng chÐn vµ Hå Phi nãi tr−íc : - NhÞ vÞ ®· ë l©u miÒn Qu¶ng §«ng , anh em chóng t«i tõ thuë tr−íc ®Õn nay lÈn quÈn trong d·y Giang Hoµi , thËt kh«ng hiÓu t¹i sao cã ng−êi l¹i muèn g©y sù víi chóng ta cïng mét lóc ? Hµn Ban nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 15 - ChÝnh ®iÒu ®ã mµ t¹i h¹ còng v« cïng th¾c m¾c . Hå Phi nãi : - Nghe c¸ch nãi cña vÞ b»ng h÷u kia th× ng−êi muèn giÕt chóng ta ch¾c ph¶i lµ vâ c«ng cao l¾m , cã thÓ chóng ta qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña h¾n , nh−ng ... H¾n bçng bËt c−êi vµ nãi tiÕp : - Mét c©y lµm ch¼ng nªn non , nh−ng nÕu ba c©y chôm l¹i th× ... hµ hµ ... th× vÊn ®Ò nhÊt ®Þnh lµ ®æi kh¸c . Hîp søc lùc cña s¸u ng−êi trong bän chóng ta , ch¼ng lÏ mét c¸i ®ì g¹t còng kh«ng lµm næi hay sao ? ThÇn s¾c cña anh em hä Hµn lËp tøc cã chiÒu thay ®æi . Hµn Ban lín giäng h¬n mét chót : - Hå huynh nãi rÊt hay , s¸u ng−êi cña bän ta ®©u ph¶i lµ kÎ bÊt tµi v« t−íng , ch¼ng lÏ cam t©m cói ®Çu cho chóng chÐm hay sao ? H¾n nãi b»ng tia m¾t nghiªng vÒ phÝa tªn mÆt cã bít xanh , nh−ng g· nµy l¹i nh− kh«ng buån nghe thÊy . Hµn Minh cÊt giäng «n tån ; - Ng−êi ta nãi " n−íc ch¶y th× ®Êp bê , binh tíi th× t−íng ng¨n " . Hä kh«ng ®Õn th× th«i , cßn nÕu hä ®Õn th× ... hµ hµ ... Giäng c−êi trong trÎo cña Hå Mþ còng tiÕp liÒn theo : - NÕu qu¶ thËt hä ®Õn th× sÏ kh«ng bao giê cã c¬ héi quay trë vÒ . §óng lµ " ng−êi ®«ng lµm cho chÝ lín " , bän §oµn Khai S¬n vµ D−¬ng Thõa Tæ còng chît nghe hµo khÝ hõng hõng . S¸u ng−êi häp l¹i , anh mét c©u , t«i mét c©u , anh mét chÐn , t«i mét chÐn ... hä thi ®ua t©ng bèc nhau , riÕt mét håi xem ra ng−êi nµo còng trë thµnh vÜ ®¹i . Ngay lóc bªn trong tinh thÇn høng khëi th× bªn ngoµi cöa , mét tiÕng c−êi kh« khèc næi lªn . S¸u ng−êi hµo khÝ ®ang bèc ngÊt trêi , tho¸ng c¸i chît x×u ngay , da mÆt hä t¸i xanh vµ cæ häng nh− bÞ ai chËn chÑn . Ch¼ng nh÷ng hä kh«ng cßn nãi ®−îc mét lêi nµo , mµ c¶ h¬i thë còng h×nh nh− ng−ng l¹i . L·o T«n Gï nghe tiÕng c−êi Êy vèn ®· næi da gµ nh−ng thÊy c¸ch sî cña s¸u bËc " vÜ nh©n " ®ang ngåi t¸n nhau tõ n·y khiÕn cho l·o chît thÊy r»ng m×nh bçng vät lªn ngang hµng víi hä vµ cïng víi hä ®−a m¾t ra ngoµi . ë bªn ngoµi xuÊt hiÖn bèn ng−êi . C¶ bèn ng−êi ®Òu mÆc mét chiÕc ¸o vµng lît nh− nhau , mét ng−êi mµy rËm m¾t to , mét ng−êi mòi quÆc nh− má chim −ng , chÝnh lµ hai ng−êi kh¸ch ®· mua lêi nãi cña l·o T«n Gï håi ban s¸ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 16 Hä ®· ®Õn cöa nh−ng hä kh«ng vµo , hä ®øng xu«i tay im lÆng tr«ng thËt hiÒn kh« . Cã mét ®iÒu mµ l·o T«n Gï kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc lµ võa råi s¸u ng−êi ngåi trong qu¸n ®øng lµ nh÷ng nh©n vËt khÝ thÕ ®ang lªn râ rµng , lêi lÏ cña hä vÉn cßn h¬i h¸m " däc ngang nµo biÕt trªn ®Çu cã ai " , thÞnh khÝ ®ã cña hä h·y cßn ®ang lïng bïng trong lç tai l·o , thÕ mµ b»ng vµo sù cã mÆt cña nh÷ng tªn ¸o vµng ®øng xu«i l¬ nh− thÕ mµ l¹i lµm cho hä xanh m¸u mÆt . ThÕ th× bèn tªn ¸o vµng ®ã lµ ai ? Hä còng lµ ng−êi chø ®©u ph¶i lµ ma quØ ? Cßn nÕu b¶o r»ng hä lµ nh÷ng kÎ cã tªn tuæi giang hå th× võa råi s¸u nh©n vËt " vÜ ®¹i " trong kia ®· ch¼ng nãi " binh tíi th× t−íng ®−¬ng " ®ã sao ? Nh−ng chÝnh l·o T«n Gï b©y giê l¹i kh«ng c¶m nghe sî sÖt g× c¶ , l·o kh«ng bÓ nåi c¬m , nÕu cã x¶y ra sù lén xén trong qu¸n l·o , l·o tù tin v× l·o cã mét ng−êi b¹n mµ l·o kh«ng thÊy tµi nghÖ ra sao nh−ng tù nhiªn l·o tin t−ëng mét c¸ch l¹ lïng . Ng−êi b¹n mµ l·o tin t−ëng Êy ®ang ngåi nh¾m r−îu lµm thinh nh− kh«ng nghe thÊy chuyÖn g× ®· x¶y ra , ng−êi Êy lµ Töu QuØ . C¸i l¹ thø hai lµ «ng ch¸u l·o giµ tãc b¹c chuyªn kÓ chuyÖn cho thiªn h¹ nghe lóc n·y , «ng th× coi gÇn nh− s¾p xuèng lç , ch¸u th× lµ mét c« g¸i non xÐo coi gièng nh− míi võa døt s÷a ch−a ®−îc bao l©u thÕ mµ tr−íc kh«ng khÝ ngét ng¹t n·y giê , hai «ng ch¸u vÉn ®iÒm nhiªn kh«ng m¶y may sî sÖt . T×nh h×nh nghÑt thë nh− thÕ nµy mµ hä vÉn ngåi nhÊm nh¸p nh− kh«ng . Hay lµ hä , hai «ng ch¸u nhµ kia lµ lo¹i Õch ngåi ®¸y giÕng ? V× hä kh«ng hiÓu nªn hä kh«ng biÕt sî lµ g× ? Bèn ng−êi ¸o vµng bçng d¹t ra chõa mét kho¶ng ®−êng chÝnh gi÷a . Thªm mét g· thiÕu niªn tõ ngoµi ®i vµo th¼ng trong qu¸n . Tªn nµy còng mÆc ¸o vµng chãi lãi , chç kh¸c cña h¾n lµ tuæi nhá , phong ®é thµnh nh· vµ c¸i kh¸c vÒ h×nh thøc ®èi víi bèn tªn ¸o vµng ®Õn tr−íc lµ ¸o h¾n cã viÒn kim tuyÕn chiÕu s¸ng ngêi ng−êi . H¾n lµ mét thiÕu niªn kh«i ng« , nh−ng mÆt h¾n c¨m c¨m nh− b¨ng gi¸ , h¾n kh«ng lé mét chót t×nh c¶m nµo bÊt cø ai , h¾n ®i vµo b»ng nh÷ng b−íc ch©n chËm r·i vµ m¾t h¾n nh×n ch©m bÈm vµo mÆt ng−êi cã c¸i bít xanh . Ng−êi mÆt cã bít xanh l¹i cø ngåi uèng r−îu tù nhiªn nh− kh«ng thÊy h¾n . Vµnh m«i cña g· thiÕu niªn ¸o vµng khÏ nhÕch lªn víi nô c−êi l¹nh nh¹t , h¾n chÇm chËm ®i qua khái chç ng−êi mÆt cã bít vµ dêi tia m¾t vÒ phÝa bµn cã s¸u ng−êi cña bän D−¬ng Thõa Tæ . Tr«ng d¸ng c¸ch bªn ngoµi , s¸u ng−êi cña bän D−¬ng Thõa Tæ cã vÎ hung h·n h¬n g· thiÕu niªn nh−ng tia m¾t cña tªn ¸o vµng ®· lµm cho thay ch©n cña hä c¶m gi¸c bñn rñn , hä ngåi xem chõng kh«ng v÷ng n÷a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 17 G· thiÕu niªn ¸o vµng chÇm chËm ®i vßng bµn cña s¸u ng−êi , kh«ng biÕt tõ bao giê h¾n mãc tõ trong m×nh ra nh÷ng ®ång tiÒn chãi s¾c ®ång lãng l¸nh , h¾n thong th¶ ®Æt lªn ®Çu cña mçi ng−êi mét ®ång tiÒn . S¸u bËc " vÜ nh©n " håi n·y khÈu khÝ xung thiªn míi rµnh rµnh ®©y thÕ mµ b©y giê bçng biÕn thµnh nh÷ng h×nh c©y t−îng ®¸ . Hä më m¾t thao l¸o nh×n ng−êi ®Æt ®ång tiÒn lªn ®Çu m×nh mµ lÆng trang kh«ng d¸m ®éng . Cßn thõa l¹i mÊy ®ång tiÒn trªn tay , g· thiÕu niªn ¸o vµng nhåi lªn nhåi xuèng nghe leng keng , h¾n chÇm chËm ®i vÒ phÝa bµn cña l·o giµ vµ c« g¸i cã hai bÝm tãc . L·o giµ nh×n h¾n c−êi hÝp m¾t : - NÕu b¹n thÝch r−îu th× xin mêi ngåi xuèng uèng ch¬i vµi chÐn , t«i mêi b¹n ®©y mµ . L·o ta h×nh nh− ®· cã h¬i men , lêi nãi cña l·o ®· ®Æc sÖt y nh− lµ l−ìi bÞ côt l¹i hay ®ang ngËm mét qu¶ trøng gµ , ®óng lµ giäng ®· ngµ say . §Üa ®Ëu phéng rang b¾n tung lªn , nh÷ng h¹t ®Ëu tua tña lªn mÆt l·o giµ tãc b¹c . Kh«ng biÕt v× söng sèt hay v× qu¸ sî , l·o giµ quªn c¶ viÖc tr¸nh nÐ , l·o cø nh×n nh÷ng h¹t ®Ëu nh− ®ang chê nã b¾n lªn mÆt l·o . Nh−ng g· thiÕu niªn ¸o vµng vôt phÊt tay ¸o réng , bao nhiªu h¹t ®Ëu bÞ cuèn vµo tay ¸o vµ trót xuèng ®Üa y nh− cò . L·o giµ lê ®ê ®«i m¾t h¸ hèc måm , còng kh«ng biÕt l·o ®· ho¶ng hèt hay lµ l·o ®ang h¸ måm chê nh÷ng h¹t ®Ëu chui vµo . Riªng c« g¸i tãc bÝnh th× vç tay c−êi h¨ng h¾c : - A , c¸i trß ch¬i ®ã thËt lµ hay , thÕ ra cËu còng biÕt h¸t thuËt n÷a µ ? Lµm l¹i ®i , lµm l¹i cho t«i coi víi , nhÊt ®Þnh t«i sÏ b¶o «ng t«i mêi cËu mét b÷a r−îu thËt nhiÒu , lµm ®i , lµm cho coi mµ , ngé qu¸ . B»ng c¸i ngãn võa råi , bÊt cø ai lµ ng−êi biÕt qua vÒ vâ häc còng ®Òu thÊy g· thiÕu niªn cã mét néi lùc phi th−êng nh−ng khèn nçi gÆp c« g¸i thuéc vÒ tay th−ëng thøc " mÐo mã " thµnh thö " ®éc gia c«ng phu " bÞ trë thµnh trß x¶o thuËt . ThÕ nh−ng g· ¸o vµng l¹i kh«ng hÒ giËn d÷ , h¾n nh×n c« g¸i tõ ®Çu ®Õn ch©n , mét nô c−êi dÔ d·i d¹ng lªn ¸nh m¾t vµ h¾n tõ tõ b−íc sang bµn kh¸c . Ng−êi ta th−êng hay kh«ng chÊp nhÊt nh÷ng l·o giµ say mµ l·o giµ nµy l¹i cã mét c« ch¸u ng©y th¬ dÔ mÕn , cã lÏ g· ¸o vµng kh«ng ®µnh tøc giËn víi hai ng−êi nh− thÕ . ThÊy h¾n ®i , c« g¸i tãc bÝnh kªu theo : - Coi , sao cËu kh«ng lµm c¸i trß Êy n÷a ? Cho t«i xem víi . Ng−êi cã c¸i bít xanh n¬i mÆt c−êi nh¹t : - C¸i trß " ¶o thuËt " Êy cµng Ýt xem cµng tèt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 18 C« g¸i tãc bÝnh chíp m¾t : - Sao vËy ? Ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt l¹nh lïng : - NÕu c¸c ng−êi cã vâ c«ng th× c¸i trß " ¶o thuËt " Êy ®· lµm cho c¸c ng−¬i kh«ng kÞp ng¸p . KhÏ liÕc g· thiÕu niªn ¸o vµng , tia m¾t c« g¸i tãc bÝnh nh− cã vÎ kh«ng tin , thÕ nh−ng c« ta kh«ng d¸m hái . Kh«ng cÇn nghe c©u nãi cña g· cã bít xanh n¬i mÆt , g· thiÕu niªn ¸o vµng chÇm chËm b−íc l¹i bµn Töu QuØ . Leng keng ... leng keng ... Nh÷ng ®ång tiÒn trªn tay h¾n l¹i vang lªn . Nh−ng g· Töu QuØ ®· say cóp mÊt råi nh−ng bÇu r−îu cña h¾n ®· c¹n kh« gÇn thñng ®¸y vµ g· gôc ®Çu lªn bµn , h¬i thë sÆc mïi men . G· thiÕu niªn ¸o vµng c−êi nh¹t , h¾n n¾m tãc Töu QuØ lËt mÆt lªn ng¾m nghÝa mét håi råi bu«ng xuèng bá ®i . BÞ bu«ng xuèng mét c¸ch phò phµng , tr¸n Töu QuØ ®Ëp xuèng bµn ®¸nh xÇm mét tiÕng nh−ng h¾n vÉn cø ng¸y pho pho . G· cã bít xanh n¬i mÆt l¹nh lïng : - Mét chÐn gi¶i sÇu v¹n cæ , c©u nãi kh«ng biÕt cña ai mµ hay qu¸ , kÎ ®· say råi th× cßn hay h¬n ng−êi tØnh gÊp béi . Kh«ng thÌm ®Õm xØa ®Õn h¾n , g· ¸o vµng chÊp tay sau l−ng thong th¶ b−íc ra . L¹ lïng lµm sao , bän Hå Phi , Hå Mþ , Hµn Ban , Hµn Minh , §oµn Khai S¬n , D−êng Thõa Tæ , s¸u ng−êi còng lËp tøc theo ra , hä nèi ®u«i nhau nh− mét ®oµn ng−êi ngoan ngo·n . S¾c mÆt cña hä xuèng mµu ñ rò , ch©n b−íc tõng b−íc mét , nöa th©n trªn kh«ng d¸m lay ®éng chõng nh− hä rÊt sî ®ång tiÒn ®ang ®Æt trªn ®Çu rít xuèng th×nh l×nh . Xem chõng hä l©m vµo c¶nh hån phi ph¸ch t¸n , hä cÈn thËn tõng li tõng tÝ , y nh− lµ ®ång tiÒn trªn ®Çu hä mét mai r¬i xuèng th× sinh m¹ng cña hä còng sÏ r¬i theo . Sèng qu¸ nöa ®êi ng−êi , l·o T«n Gï ®· tõng thÊy rÊt nhiÒu chuyÖn l¹ nh−ng thËt t×nh l·o ch−a tõng chøng kiÕn c¶nh nµo l¹ ®Õn thÕ nµy bao giê . D¹o tr−íc l·o cã nghe ng−êi ta nãi trong th©m s¬n cïng cèc cã mét loµi quØ rÊt thÝch ¨n ãc khØ , mçi khi muèn ¨n con quØ ®ã " triÖu tËp " tÊt c¶ khØ trong rõng l¹i ngã qua mét l−ît , nÕu thÝch ¨n con nµo th× ®Æt trªn ®Çu con ®ã mét hßn ®¸ , con khØ ®−îc "chiÕu cè " b»ng c¸ch ®Æt hßn ®¸ lªn ®Çu Êy sÏ kh«ng bao giê d¸m ch¹y trèn , nã cø mét mùc ngoan ngo·n ngåi chê chÕt . Lóc nghe ng−êi kÓ chuyÖn Êy , l·o T«n Gï cø ngåi nhÊm nh¸p gËt gï , l·o kh«ng bµi xÝch , nh−ng l·o cho c©u chuyÖn Êy cã tÝnh c¸ch thÇn tho¹i , c©u chuyÖn " truyÒn thuyÕt " cña nh÷ng bé l¹c miÒn nói mua vui trong lóc h¬i men cao høng thÕ th«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 19 Nh−ng b©y giê , chuyÖn " thÇn tho¹i " , chuyÖn " truyÒn thuyÕt " Êy l¹i " hiÖn "ngay tr−íc m¾t l·o mµ nh÷ng con khØ ngoan ngo·n Êy lµ nh÷ng con ng−êi " hµo khÝ xung thiªn " gi÷a tiÖc r−îu võa råi . B»ng vâ c«ng vµ " khÝ ph¸ch " cña s¸u con ng−êi Êy , bÊt cø gÆp ai dÉu ng−êi ®ã lµ cao thñ nhÊt nh× trong chèn vâ l©m nh−ng nÕu " ch¹m " nhau , nhÊt ®Þnh hä sÏ gi¶i quyÕt trªn tinh thÇn " s¾t thÐp " . L·o T«n Gï tin t−ëng nh− thÕ qua d¸ng s¾c cña hä , nh−ng mét chuyÖn lµm cho l·o ng¹c nhiªn lµ khi ch¹m mÆt g· thiÕu niªn tr«ng kh«ng cã g× ®¸ng gäi lµ ghª gím Êy , s¸u con ng−êi " däc ngang mét câi " kia bçng biÕn thµnh s¸u con cõu non . L·o T«n Gï thËt kh«ng hiÓu ra lµm sao hÕt . Nh−ng l·o còng kh«ng muèn hiÓu lµm g× . Sèng ®Õn c¸i tuæi cña l·o , sèng trong bèi c¶nh mµ chØ b»ng vµo ®u«i m¾t khãe m«i còng g©y ra chuyÖn m¸u r¬i thÞt ®æ th× th©ý nh÷ng chuyÖn m¬ m¬ hå hå nh− thÕ còng ®· lµ qu¸ l¾m råi , biÕt râ thªm cÆn rÔ cña nã lµm chi cho thªm phiÒn to¸i . Trêi kh«ng cßn m−a n÷a nh−ng trong ngâ hÎm giã vÉn cßn thæi m¹nh l¾m . Kh«ng biÕt tù bao giê , bèn tªn ¸o vµng bªn ngoµi ®· vÏ lªn mÆt ®Êt m−êi mÊy c¸i vßng trßn , mçi vßng trßn chØ b»ng trang c¸i thóng . Bän s¸u ng−êi cña §oµn Khai S¬n lñi thñi ®i ra , còng kh«ng ai ra lÖnh , mçi ng−êi trong bän hä ®Òu " tù ®éng " b−íc vµo trong mét c¸i vßng trßn . Hä ®øng rÊt cÈn thËn , h×nh nh− hä rÊt sî dÉm ch©n ph¶i lªn l»n vÏ . S¸u con ng−êi lËp tøc biÕn thµnh s¸u pho t−îng gç . §· dÆn lßng kh«ng thÌm nghÜ n÷a nh−ng sù viÖc x¶y ra lµm cho l·o T«n Gï buéc ph¶i nh¨n mµy . L·o nhí håi x−a , kh«ng ph¶i nhí mµ lµ nghe nãi r»ng ®êi Chu V¨n V−¬ng cßn ë ®Êt T©n Kú , «ng ta nhèt tï nh©n còng b»ng nh÷ng vßng trßn trªn mÆt ®Êt . Xø T©n Kú håi ®ã kh«ng cã " tr¹i giam " nh−ng tï nh©n kh«ng bao giê trèn tho¸t vµ còng ch−a nãi ai trèn hoÆc " m−u toan " trèn bao giê . T¹i sao vËy ? Ng−êi ta nãi v× t¹i Chu V¨n V−¬ng giái vÒ khoa bãi to¸n , ai cã trèn còng bÞ b¾t l¹i ngay . Nh−ng l·o T«n Gï nghÜ kh¸c . L·o nghÜ cã mÊy nguyªn nh©n lµm cho ng−êi tï ®Êt T©n Kú håi ®ã kh«ng chÞu trèn , kh«ng cã ý trèn , mÆc dï chØ bÞ giam b»ng mét c¸i vßng trßn vÏ trªn mÆt ®Êt . Thø nhÊt , sù tæ chøc guång m¸y cai trÞ cña V¨n V−¬ng lóc bÊy giê chÆt chÏ l¾m , thø hai , x· héi T©n Kú lóc bÊy giê rÊt c«ng b»ng nh©n ®¹o , d©n trÝ cña hä nhê ®ã mµ n©ng cao , con ng−êi lµm viÖc vµ h−ëng thô trªn tinh thÇn tù nguyÖn tù gi¸c cho nªn mét khi ®· kh«ng cã sù b¾t buéc c−ìng b¸ch th× tù nhiªn còng kh«ng cã trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm cña m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 20 Nh−ng ng−êi téi ph¹m cña xø T©n Kú cã lÏ còng tho¶ m·n trªn tinh thÇn . Nh−ng ®ã còng chØ lµ chuyÖn " nghe nãi " l¹i , b©y giê chÝnh l·o T«n Gï nh×n tËn m¾t chuyÖn giam ng−êi trong c¸i vßng trßn . VËy th× , cã hai tr−êng hîp gi¶i thÝch sù viÖc Êy nh− sau : thø nhÊt , s¸u con ng−êi " cao thñ " cña bän §oµn Khai S¬n ®· bÞ mét thø bïa mª sai khiÕn , thø hai , ng−êi chñ cña nh÷ng ®ång tiÒn nµy lµ ng−êi cã uy lùc phi th−êng . G¹t bá tr−êng hîp thø nhÊt ra v× l·o T«n Gï lµ h¹ng ng−êi kh«ng tin vÒ bïa phÐp , vËy ng−êi chñ cña nh÷ng ®ång tiÒn nµy lµ ai mµ l¹i cã quyÒn n¨ng nh− thÕ ? Nh−ng nÕu cã quyÒn n¨ng lµm cho thiªn h¹ kh«ng d¸m tr¸i lÖnh th× t¹i sao g· mÆt cã bít xanh d¸m nãi nh÷ng c©u kh«ng gi÷ ý võa råi ? Ch¼ng lÏ tªn cã bít xanh l¹i h¬n nh÷ng tªn ¸o vµng mét bËc ? L·o T«n Gï kh«ng suy nghÜ n÷a , v× tªn thiÕu niªn ¸o vµng ®· trë v« . MÆt h¾n vÉn l¹nh b¨ng b¨ng vµ cho ®Õn b©y giê , h¾n ch−a hÐ miÖng nãi mét tiÕng nµo . H¾n ®i vµo vµ ngåi chiÕc bµn mµ bän s¸u ng−êi cña §oµn Khai S¬n võa rêi khái. §é tµn mét ®iÕu thuèc l¹i cã thªm mét ng−êi ¸o vµng n÷a ®i vµo ®Çu ngâ . Ng−êi nµy h¬i lín tuæi , h¾n chØ cã mét vµnh tai , theo dÊu thÑo th× cã lÏ h¾n ®· bÞ ng−êi ta l¾c hÕt mét vµnh chø kh«ng ph¶i mang tËt tõ nhá . MÆt h¾n còng mÊt hÕt mét con m¾t , con m¾t cßn l¹i trßn xoe ng−êi ng−êi tr«ng dÔ sî . Tù nhiªn . ¸o h¾n mÆc còng mµu vµng vµ còng cã viÒn kim tuyÕn nh− g· thiÕu niªn . Theo sau h¾n lµ mét däc b¶y t¸m ng−êi , giµ cã nhá cã , h×nh d¸ng kh¸c nhau , cã ng−êi cao , cã ng−êi lïn , cã ng−êi mËp tuú lïn mµ còng cã kÎ èm t«ng teo . Nh×n qua c¸ch ¨n vËn h×nh nh− hä còng lµ nh÷ng ng−êi cã tªn tuæi l¾m nh−ng b©y giê hä còng kh«ng kh¸c g× bän §oµn Khai S¬n , nghÜa lµ hä còng ñ ró nh− kÎ ®−a ma , hä ®i nh− häc trß lÔ , th©n trªn cña hä thËt th»ng , cÇn cæ hä gi÷ thÕ " nghiÖm " , hä cÈn thËn tõng b−íc ®i theo ng−êi ¸o vµng mét m¾t ®Õn tr−íc cöa qu¸n vµ ngoan ngo·n b−íc vµo vßng trßn vÏ s½n trªn mÆt ®Êt . Trong ®¸m ng−êi míi tíi cã mét g· èm tong teo nh−ng vÎ mÆt hÕt søc d÷ d»n . LiÕc thÊy ng−êi nµy , bän §oµn Khai S¬n h×nh nh− quen mÆt vµ b»ng vµo tia m¾t cña hä , cã lÏ nh− ®ang lÊy lµm l¹ , kh«ng hiÓu t¹i sao tªn nµy còng ®Õn ®©y . Tªn ¸o vµng mét m¾t khÏ liÕc bän §oµn Khai S¬n c−êi nh¹t , h¾n ®i th¼ng vµo trong qu¸n nh×n g· thiÕu niªn ¸o vµng , hai ng−êi khÏ gËt ®Çu nh−ng kh«ng ai nãi mét lêi . Kh«ng khÝ nÆng nÒ chËm ch¹p tr«i qua , mét lóc sau n¬i ®Çu ngâ l¹i xuÊt hiÖn thªm mét tªn ¸o vµng n÷a . Ng−êi nµy th× tuæi kh¸ cao , r©u tãc ®Òu ®· hoa r©m , l·o còng mÆc ¸o vµng , còng viÒn kim tuyÕn , bªn sau l·o còng kÐo theo mét däc mÊy ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 21 Nh÷ng ng−êi ®i theo sau l·o kh«ng cã g× ®¸ng nãi v× hä còng y nh− nh÷ng ng−êi tr−íc , còng y nh− bän §oµn Khai S¬n , còng b»ng nh÷ng b−íc ®i kh«ng nóc nhÝch , còng b»ng nh÷ng bé mÆt ®−a ma . ChØ cã l·o ¸o vµng tãc hoa r©m lµ ®Æc biÖt . Khi ë ngoµi xa th× kh«ng thÊy g× kh¸c l¹ nh−ng ®Õn lóc gÇn th× ®óng lµ mét dÞ nh©n . Da dÎ cña l·o gièng y nh÷ng ng−êi d©n ë vïng h¶i ®¶o ph−¬ng t©y , da l·o kh«ng vµng kh«ng tr¾ng mµ l¹i n©u xanh . Víi da mÆt nh− thÕ , ®−îc phñ bë mét nïi tãc muèi tiªm x¸m tr¾ng tr«ng ®Õn l¹nh ng−êi . Lu«n c¶ da bµn tay cña l·o còng thÕ , còng xanh n©u . Nh÷ng kÎ ®øng bªn ngoµi qu¸n tr«ng thÊy l·o nh− lµ tr«ng thÊy quû vµ tÊt c¶ chît rïng m×nh . ChØ ch−a tµn hai ®iÕu trhuèc mµ mÊy m−¬i vßng trßn vÏ trªn mÆt ®Êt tr−íc cöa qu¸n ®· chËt c¶ ng−¬× . Ng−êi nµo còng y nh− ng−êi nÊy , hä nh− nÝn h¬i ®øng th¼ng , da mÆt nhît nh¹t , kh«ng ai d¸m nãi víi ai mét lêi nµo . Nh÷ng ng−êi mÆc ¸o vµng thªu kim tuyÕn ®· lªn ®Õn bèn , ng−êi sau rí lµ mét l·o giµ tãc tr¾ng ph¬ ph¬ , da mÆt nh¨n nheo , l−ng cã vÎ h¬i cßng . B−íc ®i cña l·o ta còng cã phÇn xiªu xÑo , xem h×nh nh− cã vÎ lín tuæi h¬n l·o giµ kÓ chuyÖn trong qu¸n ®Õn ba bèn tuæi . Mét l·o giµ d¸ng c¸ch coi khèn ®èn nh− thÕ mµ sau l−ng l·o ta , ng−êi ®i theo l¹i cµng ®«ng h¬n . Mét chiÕc bµn , bèn ng−êi ¸o vµng cã viÒn kim tuyÕn chiÕm mçi ng−êi mét bªn , kh«ng ai nãi víi ai mét tiÕng , hä gièng nh− nh÷ng ng−êi c©m . Nh÷ng kÎ ngoµi s©n , nh÷ng kÎ " tù ®éng " ®øng trong vßng trßn vÏ trªn mÆt ®Êt th× l¹i nh− bÞ ai lÊy chØ may miÖng l¹i , ngo¹i trõ tiÕng giã ®−a x× xµo , ngoµi s©n cã ng−êi mµ l¹i v¾ng lÆng nh− tê . C¸i " tiÓu ®iÕm " cña l·o T«n Gï b©y giê , nÕu nh×n vµo tõ phÝa bªn ngoµi , nã m−êng t−îng nh− c¸i nhµ må . Con ng−êi cã chç dùa v÷ng ch¾c tõ khi bÊt chît trë thµnh tri kû vãi Töu QuØ nh− l·o T«n Gï nh−ng ®Õn b©y giê h×nh nh− l·o ®· muèn run . ThÕ mµ tªn cã c¸i bít xanh trªn mÆt vÉn ngåi ®iÒm nhiªn uèng r−îu , h¾n uèng tõng ngôm nhá mét c¸ch thong dong . Nh−ng th«i , cø kÓ nh− h¾n lµ mét kÎ lú ®i , chø hai «ng ch¸u cña c« g¸i tãc bÝnh th× qu¶ lµ l¹ kh«ng thÓ tiÕng . ¤ng th× coi nh− s¾p kÒ miªng lâ , ch¸u t× s÷a cßn dÝnh quanh m«i , vËy mµ hai «ng ch¸u vÉn ngåi nhÊm nh¸p nh− th−êng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 22 Ng−êi ®iÕc kh«ng sî sÊm , ph¶i ch¨ng hai «ng ch¸u nhµ nµy còng trong tr−êng hîp ®ã . Hay lµ «ng qu¸ lê mê, cßn ch¸u th× v× qu¸ mª nªn cghê xem nh÷ng trß ¶o thuËt ? Mµ kh«ng chõng ®óng ®Êy , ®óng lµ mét trß " xiÕc " mµ nh÷ng con khØ ngoan ngo·n ®ãng trß lµ nh÷ng ®¸m ng−êi ®ang ®éi ®ång tiÒn nh− chÕt s÷ng trong vßng . Kh«ng biÕt ®· qua bao l©u , v× lóc bÊy giê thêi gian nh− ng−ng ®äng mµ còng v× ng−êi kh«ng cßn ®ñ s¸ng suèt ®Ó " ®Õm " giê kh¾c tr«i qua , chuyªn x¶y ra lµm cho nã tr«i qua mét c¸ch nÆng nÒ . T¸ch ! T¸ch ! T¸ch ! TiÕng nghe b©y giê nghe trâ l¾m . Cø mçi khi gÆp mét khung c¶nh im l×m th× y nh− lµ thÝnh gi¸c cña ng−êi ta l¹i tá h¼n lªn . Mµ còng cã thÓ ng−êi ta v× qu¸ ngãng chê tiÕng ®éng , tiÕng ®éng nµo còng ®−îc , miÔn cã ®Ó tan bÇu kh«ng khÝ mµ hä kh«ng thë nçi nªn bÊt cø tiÕng ®éng nµo dï nhá ®Õn ®©u hä còng nghe thÊy m«tj ¸ch râ rµng h¬n nh÷ng lóc b×nh th−êng . Gi¶ thuyÕt sau nµy cã lÏ lµ ®óng vµ ®¸ng tin h¬n hÕt . Nh÷ng tiÕng ®éng cña l¸ r¬i nµy l¹i kh«ng cã t¸c dông ph¸ tan im lÆng , kh«ng cã t¸c dông " khai th«ng " bÇu kh«ng khÝ khã thë . Tr¸i l¹i , thø tiÕng l¸ rông trong khung c¶nh h·i hïng cµng lµm t¨ng thªm khñng khiÕp ! T¸ch ! T¸ch ! T¸ch ! TiÕng l¸ rông qu¸i ¸c nghe nh− tiÕng ©m hån viÕng mé . L·o T«n Gï gÇn nh− nÝn thá theo kh«ng khÝ nÆng nÒ tr«i qua . Bèn ng−êi ¸o vµng khÏ ®−a m¾t cho nhau vµ tÊt c¶ còng ®øng lªn mét l−ît . TiÕng cña nh÷ng tµ ¸o khua ®éng khi hä ®øng lªn cµng lµm cho ng−êi nghe mäc ãc . Céc ! Céc ! Céc ! TiÕng ®éng nµy qu¶ lµ khñng khiÕp , ®ã lµ tiÕng gËy chèng lªn mÆt ®−êng ®Çy ®¸ . TiÕng gËy mçi lóc mét gÇn dÉn tõ ®Çu ngâ vµ cuèi cïng mét bãng ng−êi hiÖn râ ra . Ban ®Çu chØ lµ mét bãng ®en trong d¸ng ®i mÊt th¨ng b»ng mang theo tiÕng khua céc , céc . Khi ®Õn gÇn , ng−êi ta míi thÊy râ h¬n : Mét ng−êi côt mÊt mét ch©n . H×nh nh− chiÕc gËy cña «ng ta ë ®Çu cã bÞt s¾t vµ chÝnh chiÕc gËy ®ã ph¸t ra tiÕng khua mµ ng−êi ta nghe thÊy n·y giê . ¸nh s¸ng cña mÊy ngän nÕn mï mê trong tiÓu ®iÕm hÊt ra , hÊt vµo mÆt ng−êi chèng gËy vµ c¸i tr¸nh tèi tranh s¸ng Êy , nÕu kh«ng ph¶i lµ kÎ gan d¹ th× nhÊt ®Þnh s÷ ph¶i sôm xuèng ngay khi thÊy bé mÆt cña l·o côt giß . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 23 Y nh− mét thïng cá kh« , tãc cña l·o phñ t¬i bêi trªn khu«n mÆt ®en nh− tr«n ch¶o , con m¾t cña l·o sÕp l¹i h×nh tam gi¸c n»m trªn chiÕc mòi nh− tr¸i cµ chua . Chõng nh− bao nhiªu ®ã còng ch−a ®ñ nãi lªn c¸i d÷ d»n , cho nªn ng−êi ®êi l¹i kÓ thªm trªn mÆt l·o nh÷ng vÕt sÑo däc ngang bãng l−ìng . Céng thªm víi c¸i ch©n côt , thät c©y gËy gËp ghÒnh , ng−êi ta thÊy ë con ng−êi cña l·o ¸o vµng nµy pha lªn mµu d· thó . Bèn tªn ¸o vµng trong qu¸n cïng ®øng lªn mét l−ît khóm nóm v¸i chµo khi l·o mét giß v« tíi cöa . L·o mét giß gËt ®Çu : - §iÒu tra râ rµng råi chø ? Chóng ta kh«ng nªn cã chuyÖn lÇm lÉn ®èi víi ng−êi lµnh . L·o T«n Gï b©y giê míi nh×n kü , l·o mét giß còng mÆc ¸o vµng nh−ng v¹t ¸o l¹i guén lªn c¶ níi th¾t l−ng vµ nÕu kÓ vÒ ®iÓm ®ã th× l·o mét giß nµy cã lÏ h¬n h¼n nh÷ng ng−êi hµnh khÊt . Cã ®iÒu râ rµng h¬n hÕt lµ l·o ta cã ®Õn hai ®−êng viÒn kim tuyÕn . Mét chuyÖn l¹ kh¸c b©y gi¬g míi x¶y ra lµ vÎ mÆt cña tªn cã bít xanh , h¾n döng d−ng tõ ®Çu chÝ cuèi nh−ng b©y giß h¾n cã phÇn thay ®æi khi thÊy l·o mét giß . §«i m¾t ba gãc cña l·o mét giß ®¶o nhanh qua mét l−ît vµ hái tiÕp b»ng mét giäng khµn khµn : - C¸c ng−¬i ®· ph¶i mét phen vÊt v¶ nhØ ? MÆt cña l·o rÊt hung ¸c nh−ng giäng nãi cña l·o th× l¹i rÊt hiÒn hoµ . Bèn g· ¸o vµng l¹i khom m×nh : - Kh«ng d¸m ¹ . L·o mét giß hái lu«n : - §ñ c¶ chø ? L·o giµ trong bèn ng−êi ¸o vµng lªn tiÕng : - V©ng ¹ . L·o giµ mét giß chíp m¾t : - Céng tÊt c¶ lµ bao nhiªu ? L·o giµ ¸o vµng ®¸p : - Bèn m−¬i chÝnh ng−êi . L·o giµ mét giß gËt ®Çu : - C¸c ng−¬i biÕt ch¾c hä ®Òu v× chuyÖn Êy mµ ®Õn ®©y ®Êy chø ? L·o giß ¸o vµng ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 24 - Chóng t«i ®· ®iÒu tra kü l−ìng , hä ®Õn trong vßng ba ngµy nay , nhÊt ®Þnh hä ®Óu v× chuyÖn Êy . Bêi v× nÕu kh«ng th× t¹i sao hä kh«ng hÑn mµ l¹i cïng ®Õn mét lóc n¬i ®©y . L·o giµ mét giß hái : - ý cña chóng ta hä cã biÕt hay ch−a ? L·o giß ¸o vµng ®¸p : - H×nh nh− hä ®Òu ch−a biÕt râ l¾m . L·o giµ mét giß gËt ®Çu : - VËy th× h·y nãi cho hä biÕt ®i . L·o giµ ¸o vµng ®¸p : - V©ng ¹ . L·o giµ ¸o vµng cßng tay lui ra hÊt mÆt vÒ phÝa ®¸m ng−êi ®ang ®øng trong vßng: - Chóng ta lµ ai cã lÏ c¸c vÞ ®· hiÓu råi vµ môc ®Ých ®Õn ®©y cña c¸c vÞ , chóng ta còng ®· râ . L·o mãc trong l−ng ra mét l¸ th− vµ nãi tiÕp : - C¸c vÞ ®Õn ®©y cã lÏ v× ®· nhËn ®−îc mét phong th− nh− thÕ nµy ®Êy nhØ ? §¸m ng−êi ®øng trong vßng trßn còng mét l−ît nh− muèn gËt ®Çu nh−ng l¹i kh«ng d¸m , hä kh«ng d¸m nãi chØ hØnh mòi − ö vµ vÉn ®øng nh− trêi trång . L·o giµ ¸o vµng ®iÒm ®¹m : - Nh−ng b»ng vµo chót b¶n lÜnh cña c¸c vÞ mµ còng h¨ng h¸i ®Õn ®©y th× sî e kh«ng ®−îc xøng ®¸ng l¾m ®©u , v× thÕ c¸c vÞ nªn ®øng yªn n¬i ®©y mét lóc , chÞu khã mét lóc th«i nhÐ , sau khi chuyÖn xong råi , c¸c vÞ cø thong th¶ ra ®i , ta xin b¶o ®¶m an toµn cho c¸c vÞ , chØ cÇn c¸c vÞ ®øng yªn th× kh«ng ai d¸m ®éng ®Õn l«ng ch©n cña c¸c vÞ . L·o giµ ¸o vµng nãi tiÕp b»ng mét giäng c−êi vui vÎ : - Cã lÏ c¸c vÞ còng biÕt , chØ trong tr−êng hîp v¹n bÊt ®¾c dÜ , nhÊt ®Þnh kh«ng lµm h¹i ®Õn ng−êi v« cí . L·o ta võa nãi ®Õn ®ã th× chît cã ng−êi nh¶y mòi . Ng−êi nh¶y mòi ®ã lµ Thuû Xµ Hå Mþ . TiÕng nh¶y mòi thËt nhá , h×nh nh− ®· ®−îc cè ng¨n nh−ng trong tr−êng hîp nµy qu¶ thËt nh− sÐt ®¸nh . C¸i kþ cña ng−êi ®µn bµ lµ mÆc ¸o b»ng mét thø v¶i dÇy , hä rÊt sî mÊt " eo " , v× thÕ trêi ®· nÆng ®«ng mµ Thuû Xµ Hå Mþ vÉn mÆc mét ¸o b»ng lôa máng vµ chÝnh v× thÕ nªn míi bÞ khÝ l¹nh lµm cho nh¶y mòi th×nh l×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 25 B×nh th−êng, mçi khi nh¶y mòi th× kh«ng cã g× ®¸ng nãi , hay h¬n n÷a lµ chØ cÇn lÊy kh¨n tay lau mòi vµ ngá lêi xin lçi , nÕu cã kÎ ngåi gÇn nh−ng b©y giê trong tr−êng hîp nµy , c¸i nh¶y mòi cña Hå Mþ th× qu¶ ®· lµm cho r¬i sinh m¹ng . V× ®ång tiÒn trªn ®Çu c« ta bÞ c¸i nh¶y mòi lµm r¬i xuèng . Mét tiÕng khua nhá khi ®ång tiÒn ch¹m lªn trªn ®¸ nçi ë mÆt s©n , ch¼ng nh÷ng Hå Mþ biÕn s¾c mµ tÊt c¶ nh÷ng kÎ ®øng trong vßng th¶y ®Òu t¸i mÆt . L·o giµ ¸o vµng cau mÆt : - Qui cñ cña chóng t«i ch¾c c« n−¬ng ®· biÕt råi chø ? Hå Mþ rung giäng : - BiÕt... cã biÕt ... L·o giµ ¸o vµng khÏ l¾c ®Çu : - §· biÕt th× rÊt tiÕc t¹i sao c« l¹i kh«ng cÈn thËn ? Thuû Xµ Hå Mþ run b¾n tay ch©n : - Kh«ng ph¶i v× v·n bèi cè ý , xin ... xin l·o tiÒn bèi réng dung . L·o giµ ¸o vµng nãi : - T«i còng biÕt c« n−¬ng kh«ng hÒ cè ý nh−ng qui cñ vÉn kh«ng v× thÕ mµ dÔ bÞ huû diÖt . Qui cñ mét khi bÞ huû diÖt th× uy tÝn còng kh«ng cßn , c« n−¬ng còng lµ ng−êi lÞch l·m giang hå , cã lÏ ®· thõa hiÓu vÊn ®Ò nh− thÕ . Hå Mþ quay ®Çu qua Hå Phi , giäng nãi gÇn nh− muèn khãc : - §¹i ca ... Anh ... anh h·y nãi gióp em ... Hå Phi tõ tõ nh¾m m¾t , m«i h¾n run run : - R«i cã nãi còng ch¼ng Ých g× ... Hå Mþ gôc ®Çu vµ vôt c−êi thª trhiÕt : - T«i biÕt ... t«i còng ch¼ng tr¸ch mµ ... §«i m¾t −ít r−ît cña Hå Mþ quay sang phÝa D−¬ng Thõa Tè : - Anh D−¬ng , cßn anh th× sao ? T«i ... t«i ®· ®Õn møc nµy anh ... kh«ng cã g× ®Ó nãi víi t«i − ? §«i m¾t cña D−¬ng Thõa Tæ nh×n th¼ng tíi mét c¸ch " nghiªm chØnh " , mÆt h¾n lê ®ê kh«ng lé mét cót g× . Hå Mþ thë ra : - Lu«n c¶ viÖc nh×n mét lÇn chãt anh còng kh«ng thÓ sao ? D−¬ng Thõa Tæ tõ tõ nh¾m m¾t . Hå Mþ ®ét nhiªn c−êi h¨ng h¾c , chØ th¼ng vµo D−¬ng Thõa Tæ : - C¸c vÞ h·y nh×n xem , ng−êi nµy lµ nh©n t×nh cña t«i , håi tèi nµy h¾n ®· nãi víi t«i mét c©u " ChØ cÇn em ®èi xö tèt víi anh th× kh«ng bao giê anh luyÕn tiÕc sinh Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 26 m¹ng , nÕu cã thÓ v× em mµ chÕt ... " nh−ng b©y giê , b©y giê ®Õn c¶ c¸i nh×n t«i mét c¸i lµ h¾n sÏ rông ®Çu ... TiÕng c−êi cña Hå Mþ thÊp xuèng lÇn lÇn , n−íc m¾t øa ra : - Hõ , t×nh lµ c¸i thø g× chø ? T×nh ¸i ®· ch¼ng ra g× nh− thÕ th× con ng−êi sèng còng kÓ nh− v« Ých . ChÕt , cã lÏ chÕt cßn ®ì phiÒn h¬n . Nh−ng ®iÓm s¸ng nh− sao xÑt th¼ng vµo m×nh l·o ¸o vµng . Cïng mét lóc víi võng s¸ng bay ra, th©n ¶nh Hå Mþ tung lªn thËt cao nh− muèn v−ît qua ®Çu t−êng . Thuû Xµ Hå Mþ næi danh nhê ¸m khÝ , khinh c«ng còng qu¶ ®· ®Õn møc siªu quÇn , th©n ph¸p võa nhanh võa chÝnh x¸c . L·o ¸o vµng chØ khÏ cau mµy vµ nãi thËt h−ìn ®·i : - Sao l¹i ph¶i nhäc lµm chi vËy ? L·o nãi qu¸ chËm nh−ng tay l·o ®−a lªn thËt lÑ , chØ trong mÊy tiÕng ng¾n ngñi ph¸t ra ch−a døt , lµ bao nhiªu ¸m khÝ ®· bÞ l·o hÊt ra . Hå Mþ võa míi v−ît lªn ch−a qu¸ ®Çu t−êng , chît nghe mét luång tiÒm lùc tõ sau ®Èy tíi , th©n ¶nh ®ang ®µ gh−íng lªn vôt rÏ ngang , ®Ëp m¹nh vµo t−êng råi tõ th©n t−êng vôt xuèng nh− mét bao c¸t , miÖng , mòi , lç tai , m¸u phón vät ra . L·o giµ ¸o vµng l¾c ®Çu , vÉn b»ng mét giäng tõ tõ cè h÷u : - §¸ng lý c« n−¬ng ®−îc chÕt mét c¸ch ªm ¸i h¬n nhiÒu , chuyÖn chi mµ ph¶i lµm nªn cè sù . Hå Mþ nh¨n nhã mét c¸ch thª th¶m , h×nh nh− ®ang r¸ng hÕt søc ®−a tay lªn vuèt ngùc nh−ng m¸u vÉn cø äc ra . L·o giµ ¸o vµng l¹i nãi : - Nh−ng còng theo qui cñ , tr−íc giê nh¾m m¾t chóng ta cã thÓ chÊp nhËn cho c« n−¬ng cã mét yªu cÇu . Hå Mþ thoi thãp : - Qui cñ ... L·o giµ ¸o vµng ®iÒm nhiªn : - §óng , vµ kh«ng bao giê ®Ó cho qui cñ Êy bÞ huû diÖt . Hå Mþ r¸ng hái : - Yªu cÇu g× còng ®−îc chø ? L·o giµ ¸o vµng nãi : - NÕu c« n−¬ng cßn nh÷ng g× ch−a gi¶i quyÕt , ta cã thÓ thay c« lµm trän vÑn , nÕu cã mèi thï nµo ch−a b¸o , ta cã thÓ v× c« mµ lo viÖc chu toµn . L·o mØm c−êi ®é l−îng vµ tiÕp lu«n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 27 - Ai " ®−îc " chÕt vµo tay cña chóng ra còng lµ ®iÒu may m¾n . ¸nh m¾t cña Hå Mþ vôt s¸ng lªn mét c¸ch kh¸c th−êng : - NhÊt ®Þnh t«i ph¶i chÕt nh−ng b©y giê th× ch−a , vËy t«i cã thÓ yªu cÇu chØ ®Þnh ng−êi kÕt liÔu sinh m¹ng t«i ch¨ng ? L·o giµ ¸o vµng nãi : - §©u cã g× trë ng¹i ? Nh−ng c« n−¬ng ®Þnh chän ai ? Hå Mþ nghiÕn r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - T«i xin chän D−¬ng Thõa Tæ . D−¬ng Thõa Tæ t¸i mÆt rung rung : - C« ... c« sao c« l¹i lµm nh− thÕ ? C« ... muèn h¹i t«i µ ? Hå Mþ : - §èi víi ta , ng−¬i gi¶ t×nh gi¶ nghÜa , thÕ mµ ta ®èi víi ng−¬i l¹i mét mùc chung t×nh . Ta , ta muèn ®−îc chÕt d−íi tay ng−¬i ®Ó yªn lßng mµ nh¾m m¾t ! L·o giµ ¸o vµng vÉn mét mùc «n tån : - GiÕt ng−êi ®©u cã g× qu¸ khã kh¾n , chØ cÇn mét c¸i nhÝch tay lµ xong chuyÖn , nhÊt lµ ®èi víi mét ng−êi kh«ng ph¶n kh¸ng vµ nhÊt lµ c¸c h¹ ®©u ph¶i giÕt ng−êi lÇn ®Çu ? L·o vÉy vÉy tay , mét tªn ¸o vµng mang ®Õn mét thanh ®ao ®−a ngay cho D−¬ng Thõa Tæ : - Thanh ®ao nµy bÐn l¾m , chØ nhÌ nhÑ …. © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2