intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 2

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
118
lượt xem
12
download

Huyết tâm lệnh - tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 2

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 14 Håi thø hai ®o¹t m¹ng Kim TiÒn Giã bªn ngoµi cø rÝt lªn tõng chËp , trong ng«i " töu ®iÕm " tuy ng−êi Êm ¸p , tuy kh«ng ®Õn l¹nh , nh−ng cã nhiÒu kÎ ®· h¬i run . Cã nhiÒu ng−êi ngåi kh«ng muèn yªn , hä nhæm qua nhæm l¹i mÆc dÇu kh«ng cã con rÖp nµo d−íi ghÕ . Cã nhiÒu ng−êi trong bông muèn lân ra d«ng tuèt cho yªn chuyÖn nh−ng khæ nçi trªn mÆt hä ®· lì s¬n qu¸ nhiÒu " sÜ diÖn " b©y giê th× tiÕc , mµ ®Ó y nh− thÕ th× rung . Hå Phi , ng−êi trªn mÆt cã nhiÒu l«ng tr¾ng vôt ®øng lªn b−íc l¹i bµn cña anh em hä Hµn vµ khÏ vßng tay : - Uy danh cña " Nam D−¬ng Song Hæ " tõ l©u ®· lµm cho bän t¹i h¹ ng−ìng mé . " §¹i Hæ " Hµn Ban lËt ®Ët ®¸p lÔ : - Kh«ng d¸m . " NhÞ Hæ " Hµn Minh còng nãi theo lu«n : - Huynh muéi cña Hå ®¹i hiÖp vµ Hå c« n−¬ng khinh c«ng song tuyÖt , chÝnh anh em chóng t«i muèn ®−îc h©n h¹nh diÖn kiÕn l©u råi , nh−ng hiÒm v× ch−a ®−îc duyªn may ... Hå Phi l¹i vßng tay : - Hµn nhÞ hiÖp qu¸ khen cho . Bªn kia bµn , " Thuû Xµ " Hå Mþ còng véi khÐp nÐp " uèn m×nh " thi lÔ . Hå Phi nãi tiÕp : - NÕu nhÞ vÞ kh«ng tr¸ch ®Ö lµ m¹o muéi th× d¸m xin thØnh sang bµn ®Ó cïng chung chÐn cho vui . Kh«ng biÕt nhÞ vÞ ®¹i hiÖp cã hoan hØ ch¨ng ? Hµn Ban t−¬i c−êi : - Anh em chóng t«i rÊt mong ®−îc nh− thÕ Êy . ThÕ lµ hai tèp ng−êi ®· nhËp l¹i mét bµn . Cã lÏ ®«i bªn cïng ®· nhËn ®−îc mét thùc tr¹ng . Hai phe ph¸i tuy ®Òu g¨ng nhau , nh−ng khi hä cïng l©m ®¹i ®Þch , th× ph−¬ng c¸ch hay nhÊt lµ h·y xãa bá hiÒm khÝch nhá nhen , häp nhau ®Ó ®Þnh kÕ an toµn . Hä cïng n©ng chÐn vµ Hå Phi nãi tr−íc : - NhÞ vÞ ®· ë l©u miÒn Qu¶ng §«ng , anh em chóng t«i tõ thuë tr−íc ®Õn nay lÈn quÈn trong d·y Giang Hoµi , thËt kh«ng hiÓu t¹i sao cã ng−êi l¹i muèn g©y sù víi chóng ta cïng mét lóc ? Hµn Ban nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 15 - ChÝnh ®iÒu ®ã mµ t¹i h¹ còng v« cïng th¾c m¾c . Hå Phi nãi : - Nghe c¸ch nãi cña vÞ b»ng h÷u kia th× ng−êi muèn giÕt chóng ta ch¾c ph¶i lµ vâ c«ng cao l¾m , cã thÓ chóng ta qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña h¾n , nh−ng ... H¾n bçng bËt c−êi vµ nãi tiÕp : - Mét c©y lµm ch¼ng nªn non , nh−ng nÕu ba c©y chôm l¹i th× ... hµ hµ ... th× vÊn ®Ò nhÊt ®Þnh lµ ®æi kh¸c . Hîp søc lùc cña s¸u ng−êi trong bän chóng ta , ch¼ng lÏ mét c¸i ®ì g¹t còng kh«ng lµm næi hay sao ? ThÇn s¾c cña anh em hä Hµn lËp tøc cã chiÒu thay ®æi . Hµn Ban lín giäng h¬n mét chót : - Hå huynh nãi rÊt hay , s¸u ng−êi cña bän ta ®©u ph¶i lµ kÎ bÊt tµi v« t−íng , ch¼ng lÏ cam t©m cói ®Çu cho chóng chÐm hay sao ? H¾n nãi b»ng tia m¾t nghiªng vÒ phÝa tªn mÆt cã bít xanh , nh−ng g· nµy l¹i nh− kh«ng buån nghe thÊy . Hµn Minh cÊt giäng «n tån ; - Ng−êi ta nãi " n−íc ch¶y th× ®Êp bê , binh tíi th× t−íng ng¨n " . Hä kh«ng ®Õn th× th«i , cßn nÕu hä ®Õn th× ... hµ hµ ... Giäng c−êi trong trÎo cña Hå Mþ còng tiÕp liÒn theo : - NÕu qu¶ thËt hä ®Õn th× sÏ kh«ng bao giê cã c¬ héi quay trë vÒ . §óng lµ " ng−êi ®«ng lµm cho chÝ lín " , bän §oµn Khai S¬n vµ D−¬ng Thõa Tæ còng chît nghe hµo khÝ hõng hõng . S¸u ng−êi häp l¹i , anh mét c©u , t«i mét c©u , anh mét chÐn , t«i mét chÐn ... hä thi ®ua t©ng bèc nhau , riÕt mét håi xem ra ng−êi nµo còng trë thµnh vÜ ®¹i . Ngay lóc bªn trong tinh thÇn høng khëi th× bªn ngoµi cöa , mét tiÕng c−êi kh« khèc næi lªn . S¸u ng−êi hµo khÝ ®ang bèc ngÊt trêi , tho¸ng c¸i chît x×u ngay , da mÆt hä t¸i xanh vµ cæ häng nh− bÞ ai chËn chÑn . Ch¼ng nh÷ng hä kh«ng cßn nãi ®−îc mét lêi nµo , mµ c¶ h¬i thë còng h×nh nh− ng−ng l¹i . L·o T«n Gï nghe tiÕng c−êi Êy vèn ®· næi da gµ nh−ng thÊy c¸ch sî cña s¸u bËc " vÜ nh©n " ®ang ngåi t¸n nhau tõ n·y khiÕn cho l·o chît thÊy r»ng m×nh bçng vät lªn ngang hµng víi hä vµ cïng víi hä ®−a m¾t ra ngoµi . ë bªn ngoµi xuÊt hiÖn bèn ng−êi . C¶ bèn ng−êi ®Òu mÆc mét chiÕc ¸o vµng lît nh− nhau , mét ng−êi mµy rËm m¾t to , mét ng−êi mòi quÆc nh− má chim −ng , chÝnh lµ hai ng−êi kh¸ch ®· mua lêi nãi cña l·o T«n Gï håi ban s¸ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 16 Hä ®· ®Õn cöa nh−ng hä kh«ng vµo , hä ®øng xu«i tay im lÆng tr«ng thËt hiÒn kh« . Cã mét ®iÒu mµ l·o T«n Gï kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc lµ võa råi s¸u ng−êi ngåi trong qu¸n ®øng lµ nh÷ng nh©n vËt khÝ thÕ ®ang lªn râ rµng , lêi lÏ cña hä vÉn cßn h¬i h¸m " däc ngang nµo biÕt trªn ®Çu cã ai " , thÞnh khÝ ®ã cña hä h·y cßn ®ang lïng bïng trong lç tai l·o , thÕ mµ b»ng vµo sù cã mÆt cña nh÷ng tªn ¸o vµng ®øng xu«i l¬ nh− thÕ mµ l¹i lµm cho hä xanh m¸u mÆt . ThÕ th× bèn tªn ¸o vµng ®ã lµ ai ? Hä còng lµ ng−êi chø ®©u ph¶i lµ ma quØ ? Cßn nÕu b¶o r»ng hä lµ nh÷ng kÎ cã tªn tuæi giang hå th× võa råi s¸u nh©n vËt " vÜ ®¹i " trong kia ®· ch¼ng nãi " binh tíi th× t−íng ®−¬ng " ®ã sao ? Nh−ng chÝnh l·o T«n Gï b©y giê l¹i kh«ng c¶m nghe sî sÖt g× c¶ , l·o kh«ng bÓ nåi c¬m , nÕu cã x¶y ra sù lén xén trong qu¸n l·o , l·o tù tin v× l·o cã mét ng−êi b¹n mµ l·o kh«ng thÊy tµi nghÖ ra sao nh−ng tù nhiªn l·o tin t−ëng mét c¸ch l¹ lïng . Ng−êi b¹n mµ l·o tin t−ëng Êy ®ang ngåi nh¾m r−îu lµm thinh nh− kh«ng nghe thÊy chuyÖn g× ®· x¶y ra , ng−êi Êy lµ Töu QuØ . C¸i l¹ thø hai lµ «ng ch¸u l·o giµ tãc b¹c chuyªn kÓ chuyÖn cho thiªn h¹ nghe lóc n·y , «ng th× coi gÇn nh− s¾p xuèng lç , ch¸u th× lµ mét c« g¸i non xÐo coi gièng nh− míi võa døt s÷a ch−a ®−îc bao l©u thÕ mµ tr−íc kh«ng khÝ ngét ng¹t n·y giê , hai «ng ch¸u vÉn ®iÒm nhiªn kh«ng m¶y may sî sÖt . T×nh h×nh nghÑt thë nh− thÕ nµy mµ hä vÉn ngåi nhÊm nh¸p nh− kh«ng . Hay lµ hä , hai «ng ch¸u nhµ kia lµ lo¹i Õch ngåi ®¸y giÕng ? V× hä kh«ng hiÓu nªn hä kh«ng biÕt sî lµ g× ? Bèn ng−êi ¸o vµng bçng d¹t ra chõa mét kho¶ng ®−êng chÝnh gi÷a . Thªm mét g· thiÕu niªn tõ ngoµi ®i vµo th¼ng trong qu¸n . Tªn nµy còng mÆc ¸o vµng chãi lãi , chç kh¸c cña h¾n lµ tuæi nhá , phong ®é thµnh nh· vµ c¸i kh¸c vÒ h×nh thøc ®èi víi bèn tªn ¸o vµng ®Õn tr−íc lµ ¸o h¾n cã viÒn kim tuyÕn chiÕu s¸ng ngêi ng−êi . H¾n lµ mét thiÕu niªn kh«i ng« , nh−ng mÆt h¾n c¨m c¨m nh− b¨ng gi¸ , h¾n kh«ng lé mét chót t×nh c¶m nµo bÊt cø ai , h¾n ®i vµo b»ng nh÷ng b−íc ch©n chËm r·i vµ m¾t h¾n nh×n ch©m bÈm vµo mÆt ng−êi cã c¸i bít xanh . Ng−êi mÆt cã bít xanh l¹i cø ngåi uèng r−îu tù nhiªn nh− kh«ng thÊy h¾n . Vµnh m«i cña g· thiÕu niªn ¸o vµng khÏ nhÕch lªn víi nô c−êi l¹nh nh¹t , h¾n chÇm chËm ®i qua khái chç ng−êi mÆt cã bít vµ dêi tia m¾t vÒ phÝa bµn cã s¸u ng−êi cña bän D−¬ng Thõa Tæ . Tr«ng d¸ng c¸ch bªn ngoµi , s¸u ng−êi cña bän D−¬ng Thõa Tæ cã vÎ hung h·n h¬n g· thiÕu niªn nh−ng tia m¾t cña tªn ¸o vµng ®· lµm cho thay ch©n cña hä c¶m gi¸c bñn rñn , hä ngåi xem chõng kh«ng v÷ng n÷a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 17 G· thiÕu niªn ¸o vµng chÇm chËm ®i vßng bµn cña s¸u ng−êi , kh«ng biÕt tõ bao giê h¾n mãc tõ trong m×nh ra nh÷ng ®ång tiÒn chãi s¾c ®ång lãng l¸nh , h¾n thong th¶ ®Æt lªn ®Çu cña mçi ng−êi mét ®ång tiÒn . S¸u bËc " vÜ nh©n " håi n·y khÈu khÝ xung thiªn míi rµnh rµnh ®©y thÕ mµ b©y giê bçng biÕn thµnh nh÷ng h×nh c©y t−îng ®¸ . Hä më m¾t thao l¸o nh×n ng−êi ®Æt ®ång tiÒn lªn ®Çu m×nh mµ lÆng trang kh«ng d¸m ®éng . Cßn thõa l¹i mÊy ®ång tiÒn trªn tay , g· thiÕu niªn ¸o vµng nhåi lªn nhåi xuèng nghe leng keng , h¾n chÇm chËm ®i vÒ phÝa bµn cña l·o giµ vµ c« g¸i cã hai bÝm tãc . L·o giµ nh×n h¾n c−êi hÝp m¾t : - NÕu b¹n thÝch r−îu th× xin mêi ngåi xuèng uèng ch¬i vµi chÐn , t«i mêi b¹n ®©y mµ . L·o ta h×nh nh− ®· cã h¬i men , lêi nãi cña l·o ®· ®Æc sÖt y nh− lµ l−ìi bÞ côt l¹i hay ®ang ngËm mét qu¶ trøng gµ , ®óng lµ giäng ®· ngµ say . §Üa ®Ëu phéng rang b¾n tung lªn , nh÷ng h¹t ®Ëu tua tña lªn mÆt l·o giµ tãc b¹c . Kh«ng biÕt v× söng sèt hay v× qu¸ sî , l·o giµ quªn c¶ viÖc tr¸nh nÐ , l·o cø nh×n nh÷ng h¹t ®Ëu nh− ®ang chê nã b¾n lªn mÆt l·o . Nh−ng g· thiÕu niªn ¸o vµng vôt phÊt tay ¸o réng , bao nhiªu h¹t ®Ëu bÞ cuèn vµo tay ¸o vµ trót xuèng ®Üa y nh− cò . L·o giµ lê ®ê ®«i m¾t h¸ hèc måm , còng kh«ng biÕt l·o ®· ho¶ng hèt hay lµ l·o ®ang h¸ måm chê nh÷ng h¹t ®Ëu chui vµo . Riªng c« g¸i tãc bÝnh th× vç tay c−êi h¨ng h¾c : - A , c¸i trß ch¬i ®ã thËt lµ hay , thÕ ra cËu còng biÕt h¸t thuËt n÷a µ ? Lµm l¹i ®i , lµm l¹i cho t«i coi víi , nhÊt ®Þnh t«i sÏ b¶o «ng t«i mêi cËu mét b÷a r−îu thËt nhiÒu , lµm ®i , lµm cho coi mµ , ngé qu¸ . B»ng c¸i ngãn võa råi , bÊt cø ai lµ ng−êi biÕt qua vÒ vâ häc còng ®Òu thÊy g· thiÕu niªn cã mét néi lùc phi th−êng nh−ng khèn nçi gÆp c« g¸i thuéc vÒ tay th−ëng thøc " mÐo mã " thµnh thö " ®éc gia c«ng phu " bÞ trë thµnh trß x¶o thuËt . ThÕ nh−ng g· ¸o vµng l¹i kh«ng hÒ giËn d÷ , h¾n nh×n c« g¸i tõ ®Çu ®Õn ch©n , mét nô c−êi dÔ d·i d¹ng lªn ¸nh m¾t vµ h¾n tõ tõ b−íc sang bµn kh¸c . Ng−êi ta th−êng hay kh«ng chÊp nhÊt nh÷ng l·o giµ say mµ l·o giµ nµy l¹i cã mét c« ch¸u ng©y th¬ dÔ mÕn , cã lÏ g· ¸o vµng kh«ng ®µnh tøc giËn víi hai ng−êi nh− thÕ . ThÊy h¾n ®i , c« g¸i tãc bÝnh kªu theo : - Coi , sao cËu kh«ng lµm c¸i trß Êy n÷a ? Cho t«i xem víi . Ng−êi cã c¸i bít xanh n¬i mÆt c−êi nh¹t : - C¸i trß " ¶o thuËt " Êy cµng Ýt xem cµng tèt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 18 C« g¸i tãc bÝnh chíp m¾t : - Sao vËy ? Ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt l¹nh lïng : - NÕu c¸c ng−êi cã vâ c«ng th× c¸i trß " ¶o thuËt " Êy ®· lµm cho c¸c ng−¬i kh«ng kÞp ng¸p . KhÏ liÕc g· thiÕu niªn ¸o vµng , tia m¾t c« g¸i tãc bÝnh nh− cã vÎ kh«ng tin , thÕ nh−ng c« ta kh«ng d¸m hái . Kh«ng cÇn nghe c©u nãi cña g· cã bít xanh n¬i mÆt , g· thiÕu niªn ¸o vµng chÇm chËm b−íc l¹i bµn Töu QuØ . Leng keng ... leng keng ... Nh÷ng ®ång tiÒn trªn tay h¾n l¹i vang lªn . Nh−ng g· Töu QuØ ®· say cóp mÊt råi nh−ng bÇu r−îu cña h¾n ®· c¹n kh« gÇn thñng ®¸y vµ g· gôc ®Çu lªn bµn , h¬i thë sÆc mïi men . G· thiÕu niªn ¸o vµng c−êi nh¹t , h¾n n¾m tãc Töu QuØ lËt mÆt lªn ng¾m nghÝa mét håi råi bu«ng xuèng bá ®i . BÞ bu«ng xuèng mét c¸ch phò phµng , tr¸n Töu QuØ ®Ëp xuèng bµn ®¸nh xÇm mét tiÕng nh−ng h¾n vÉn cø ng¸y pho pho . G· cã bít xanh n¬i mÆt l¹nh lïng : - Mét chÐn gi¶i sÇu v¹n cæ , c©u nãi kh«ng biÕt cña ai mµ hay qu¸ , kÎ ®· say råi th× cßn hay h¬n ng−êi tØnh gÊp béi . Kh«ng thÌm ®Õm xØa ®Õn h¾n , g· ¸o vµng chÊp tay sau l−ng thong th¶ b−íc ra . L¹ lïng lµm sao , bän Hå Phi , Hå Mþ , Hµn Ban , Hµn Minh , §oµn Khai S¬n , D−êng Thõa Tæ , s¸u ng−êi còng lËp tøc theo ra , hä nèi ®u«i nhau nh− mét ®oµn ng−êi ngoan ngo·n . S¾c mÆt cña hä xuèng mµu ñ rò , ch©n b−íc tõng b−íc mét , nöa th©n trªn kh«ng d¸m lay ®éng chõng nh− hä rÊt sî ®ång tiÒn ®ang ®Æt trªn ®Çu rít xuèng th×nh l×nh . Xem chõng hä l©m vµo c¶nh hån phi ph¸ch t¸n , hä cÈn thËn tõng li tõng tÝ , y nh− lµ ®ång tiÒn trªn ®Çu hä mét mai r¬i xuèng th× sinh m¹ng cña hä còng sÏ r¬i theo . Sèng qu¸ nöa ®êi ng−êi , l·o T«n Gï ®· tõng thÊy rÊt nhiÒu chuyÖn l¹ nh−ng thËt t×nh l·o ch−a tõng chøng kiÕn c¶nh nµo l¹ ®Õn thÕ nµy bao giê . D¹o tr−íc l·o cã nghe ng−êi ta nãi trong th©m s¬n cïng cèc cã mét loµi quØ rÊt thÝch ¨n ãc khØ , mçi khi muèn ¨n con quØ ®ã " triÖu tËp " tÊt c¶ khØ trong rõng l¹i ngã qua mét l−ît , nÕu thÝch ¨n con nµo th× ®Æt trªn ®Çu con ®ã mét hßn ®¸ , con khØ ®−îc "chiÕu cè " b»ng c¸ch ®Æt hßn ®¸ lªn ®Çu Êy sÏ kh«ng bao giê d¸m ch¹y trèn , nã cø mét mùc ngoan ngo·n ngåi chê chÕt . Lóc nghe ng−êi kÓ chuyÖn Êy , l·o T«n Gï cø ngåi nhÊm nh¸p gËt gï , l·o kh«ng bµi xÝch , nh−ng l·o cho c©u chuyÖn Êy cã tÝnh c¸ch thÇn tho¹i , c©u chuyÖn " truyÒn thuyÕt " cña nh÷ng bé l¹c miÒn nói mua vui trong lóc h¬i men cao høng thÕ th«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 19 Nh−ng b©y giê , chuyÖn " thÇn tho¹i " , chuyÖn " truyÒn thuyÕt " Êy l¹i " hiÖn "ngay tr−íc m¾t l·o mµ nh÷ng con khØ ngoan ngo·n Êy lµ nh÷ng con ng−êi " hµo khÝ xung thiªn " gi÷a tiÖc r−îu võa råi . B»ng vâ c«ng vµ " khÝ ph¸ch " cña s¸u con ng−êi Êy , bÊt cø gÆp ai dÉu ng−êi ®ã lµ cao thñ nhÊt nh× trong chèn vâ l©m nh−ng nÕu " ch¹m " nhau , nhÊt ®Þnh hä sÏ gi¶i quyÕt trªn tinh thÇn " s¾t thÐp " . L·o T«n Gï tin t−ëng nh− thÕ qua d¸ng s¾c cña hä , nh−ng mét chuyÖn lµm cho l·o ng¹c nhiªn lµ khi ch¹m mÆt g· thiÕu niªn tr«ng kh«ng cã g× ®¸ng gäi lµ ghª gím Êy , s¸u con ng−êi " däc ngang mét câi " kia bçng biÕn thµnh s¸u con cõu non . L·o T«n Gï thËt kh«ng hiÓu ra lµm sao hÕt . Nh−ng l·o còng kh«ng muèn hiÓu lµm g× . Sèng ®Õn c¸i tuæi cña l·o , sèng trong bèi c¶nh mµ chØ b»ng vµo ®u«i m¾t khãe m«i còng g©y ra chuyÖn m¸u r¬i thÞt ®æ th× th©ý nh÷ng chuyÖn m¬ m¬ hå hå nh− thÕ còng ®· lµ qu¸ l¾m råi , biÕt râ thªm cÆn rÔ cña nã lµm chi cho thªm phiÒn to¸i . Trêi kh«ng cßn m−a n÷a nh−ng trong ngâ hÎm giã vÉn cßn thæi m¹nh l¾m . Kh«ng biÕt tù bao giê , bèn tªn ¸o vµng bªn ngoµi ®· vÏ lªn mÆt ®Êt m−êi mÊy c¸i vßng trßn , mçi vßng trßn chØ b»ng trang c¸i thóng . Bän s¸u ng−êi cña §oµn Khai S¬n lñi thñi ®i ra , còng kh«ng ai ra lÖnh , mçi ng−êi trong bän hä ®Òu " tù ®éng " b−íc vµo trong mét c¸i vßng trßn . Hä ®øng rÊt cÈn thËn , h×nh nh− hä rÊt sî dÉm ch©n ph¶i lªn l»n vÏ . S¸u con ng−êi lËp tøc biÕn thµnh s¸u pho t−îng gç . §· dÆn lßng kh«ng thÌm nghÜ n÷a nh−ng sù viÖc x¶y ra lµm cho l·o T«n Gï buéc ph¶i nh¨n mµy . L·o nhí håi x−a , kh«ng ph¶i nhí mµ lµ nghe nãi r»ng ®êi Chu V¨n V−¬ng cßn ë ®Êt T©n Kú , «ng ta nhèt tï nh©n còng b»ng nh÷ng vßng trßn trªn mÆt ®Êt . Xø T©n Kú håi ®ã kh«ng cã " tr¹i giam " nh−ng tï nh©n kh«ng bao giê trèn tho¸t vµ còng ch−a nãi ai trèn hoÆc " m−u toan " trèn bao giê . T¹i sao vËy ? Ng−êi ta nãi v× t¹i Chu V¨n V−¬ng giái vÒ khoa bãi to¸n , ai cã trèn còng bÞ b¾t l¹i ngay . Nh−ng l·o T«n Gï nghÜ kh¸c . L·o nghÜ cã mÊy nguyªn nh©n lµm cho ng−êi tï ®Êt T©n Kú håi ®ã kh«ng chÞu trèn , kh«ng cã ý trèn , mÆc dï chØ bÞ giam b»ng mét c¸i vßng trßn vÏ trªn mÆt ®Êt . Thø nhÊt , sù tæ chøc guång m¸y cai trÞ cña V¨n V−¬ng lóc bÊy giê chÆt chÏ l¾m , thø hai , x· héi T©n Kú lóc bÊy giê rÊt c«ng b»ng nh©n ®¹o , d©n trÝ cña hä nhê ®ã mµ n©ng cao , con ng−êi lµm viÖc vµ h−ëng thô trªn tinh thÇn tù nguyÖn tù gi¸c cho nªn mét khi ®· kh«ng cã sù b¾t buéc c−ìng b¸ch th× tù nhiªn còng kh«ng cã trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm cña m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 20 Nh−ng ng−êi téi ph¹m cña xø T©n Kú cã lÏ còng tho¶ m·n trªn tinh thÇn . Nh−ng ®ã còng chØ lµ chuyÖn " nghe nãi " l¹i , b©y giê chÝnh l·o T«n Gï nh×n tËn m¾t chuyÖn giam ng−êi trong c¸i vßng trßn . VËy th× , cã hai tr−êng hîp gi¶i thÝch sù viÖc Êy nh− sau : thø nhÊt , s¸u con ng−êi " cao thñ " cña bän §oµn Khai S¬n ®· bÞ mét thø bïa mª sai khiÕn , thø hai , ng−êi chñ cña nh÷ng ®ång tiÒn nµy lµ ng−êi cã uy lùc phi th−êng . G¹t bá tr−êng hîp thø nhÊt ra v× l·o T«n Gï lµ h¹ng ng−êi kh«ng tin vÒ bïa phÐp , vËy ng−êi chñ cña nh÷ng ®ång tiÒn nµy lµ ai mµ l¹i cã quyÒn n¨ng nh− thÕ ? Nh−ng nÕu cã quyÒn n¨ng lµm cho thiªn h¹ kh«ng d¸m tr¸i lÖnh th× t¹i sao g· mÆt cã bít xanh d¸m nãi nh÷ng c©u kh«ng gi÷ ý võa råi ? Ch¼ng lÏ tªn cã bít xanh l¹i h¬n nh÷ng tªn ¸o vµng mét bËc ? L·o T«n Gï kh«ng suy nghÜ n÷a , v× tªn thiÕu niªn ¸o vµng ®· trë v« . MÆt h¾n vÉn l¹nh b¨ng b¨ng vµ cho ®Õn b©y giê , h¾n ch−a hÐ miÖng nãi mét tiÕng nµo . H¾n ®i vµo vµ ngåi chiÕc bµn mµ bän s¸u ng−êi cña §oµn Khai S¬n võa rêi khái. §é tµn mét ®iÕu thuèc l¹i cã thªm mét ng−êi ¸o vµng n÷a ®i vµo ®Çu ngâ . Ng−êi nµy h¬i lín tuæi , h¾n chØ cã mét vµnh tai , theo dÊu thÑo th× cã lÏ h¾n ®· bÞ ng−êi ta l¾c hÕt mét vµnh chø kh«ng ph¶i mang tËt tõ nhá . MÆt h¾n còng mÊt hÕt mét con m¾t , con m¾t cßn l¹i trßn xoe ng−êi ng−êi tr«ng dÔ sî . Tù nhiªn . ¸o h¾n mÆc còng mµu vµng vµ còng cã viÒn kim tuyÕn nh− g· thiÕu niªn . Theo sau h¾n lµ mét däc b¶y t¸m ng−êi , giµ cã nhá cã , h×nh d¸ng kh¸c nhau , cã ng−êi cao , cã ng−êi lïn , cã ng−êi mËp tuú lïn mµ còng cã kÎ èm t«ng teo . Nh×n qua c¸ch ¨n vËn h×nh nh− hä còng lµ nh÷ng ng−êi cã tªn tuæi l¾m nh−ng b©y giê hä còng kh«ng kh¸c g× bän §oµn Khai S¬n , nghÜa lµ hä còng ñ ró nh− kÎ ®−a ma , hä ®i nh− häc trß lÔ , th©n trªn cña hä thËt th»ng , cÇn cæ hä gi÷ thÕ " nghiÖm " , hä cÈn thËn tõng b−íc ®i theo ng−êi ¸o vµng mét m¾t ®Õn tr−íc cöa qu¸n vµ ngoan ngo·n b−íc vµo vßng trßn vÏ s½n trªn mÆt ®Êt . Trong ®¸m ng−êi míi tíi cã mét g· èm tong teo nh−ng vÎ mÆt hÕt søc d÷ d»n . LiÕc thÊy ng−êi nµy , bän §oµn Khai S¬n h×nh nh− quen mÆt vµ b»ng vµo tia m¾t cña hä , cã lÏ nh− ®ang lÊy lµm l¹ , kh«ng hiÓu t¹i sao tªn nµy còng ®Õn ®©y . Tªn ¸o vµng mét m¾t khÏ liÕc bän §oµn Khai S¬n c−êi nh¹t , h¾n ®i th¼ng vµo trong qu¸n nh×n g· thiÕu niªn ¸o vµng , hai ng−êi khÏ gËt ®Çu nh−ng kh«ng ai nãi mét lêi . Kh«ng khÝ nÆng nÒ chËm ch¹p tr«i qua , mét lóc sau n¬i ®Çu ngâ l¹i xuÊt hiÖn thªm mét tªn ¸o vµng n÷a . Ng−êi nµy th× tuæi kh¸ cao , r©u tãc ®Òu ®· hoa r©m , l·o còng mÆc ¸o vµng , còng viÒn kim tuyÕn , bªn sau l·o còng kÐo theo mét däc mÊy ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 21 Nh÷ng ng−êi ®i theo sau l·o kh«ng cã g× ®¸ng nãi v× hä còng y nh− nh÷ng ng−êi tr−íc , còng y nh− bän §oµn Khai S¬n , còng b»ng nh÷ng b−íc ®i kh«ng nóc nhÝch , còng b»ng nh÷ng bé mÆt ®−a ma . ChØ cã l·o ¸o vµng tãc hoa r©m lµ ®Æc biÖt . Khi ë ngoµi xa th× kh«ng thÊy g× kh¸c l¹ nh−ng ®Õn lóc gÇn th× ®óng lµ mét dÞ nh©n . Da dÎ cña l·o gièng y nh÷ng ng−êi d©n ë vïng h¶i ®¶o ph−¬ng t©y , da l·o kh«ng vµng kh«ng tr¾ng mµ l¹i n©u xanh . Víi da mÆt nh− thÕ , ®−îc phñ bë mét nïi tãc muèi tiªm x¸m tr¾ng tr«ng ®Õn l¹nh ng−êi . Lu«n c¶ da bµn tay cña l·o còng thÕ , còng xanh n©u . Nh÷ng kÎ ®øng bªn ngoµi qu¸n tr«ng thÊy l·o nh− lµ tr«ng thÊy quû vµ tÊt c¶ chît rïng m×nh . ChØ ch−a tµn hai ®iÕu trhuèc mµ mÊy m−¬i vßng trßn vÏ trªn mÆt ®Êt tr−íc cöa qu¸n ®· chËt c¶ ng−¬× . Ng−êi nµo còng y nh− ng−êi nÊy , hä nh− nÝn h¬i ®øng th¼ng , da mÆt nhît nh¹t , kh«ng ai d¸m nãi víi ai mét lêi nµo . Nh÷ng ng−êi mÆc ¸o vµng thªu kim tuyÕn ®· lªn ®Õn bèn , ng−êi sau rí lµ mét l·o giµ tãc tr¾ng ph¬ ph¬ , da mÆt nh¨n nheo , l−ng cã vÎ h¬i cßng . B−íc ®i cña l·o ta còng cã phÇn xiªu xÑo , xem h×nh nh− cã vÎ lín tuæi h¬n l·o giµ kÓ chuyÖn trong qu¸n ®Õn ba bèn tuæi . Mét l·o giµ d¸ng c¸ch coi khèn ®èn nh− thÕ mµ sau l−ng l·o ta , ng−êi ®i theo l¹i cµng ®«ng h¬n . Mét chiÕc bµn , bèn ng−êi ¸o vµng cã viÒn kim tuyÕn chiÕm mçi ng−êi mét bªn , kh«ng ai nãi víi ai mét tiÕng , hä gièng nh− nh÷ng ng−êi c©m . Nh÷ng kÎ ngoµi s©n , nh÷ng kÎ " tù ®éng " ®øng trong vßng trßn vÏ trªn mÆt ®Êt th× l¹i nh− bÞ ai lÊy chØ may miÖng l¹i , ngo¹i trõ tiÕng giã ®−a x× xµo , ngoµi s©n cã ng−êi mµ l¹i v¾ng lÆng nh− tê . C¸i " tiÓu ®iÕm " cña l·o T«n Gï b©y giê , nÕu nh×n vµo tõ phÝa bªn ngoµi , nã m−êng t−îng nh− c¸i nhµ må . Con ng−êi cã chç dùa v÷ng ch¾c tõ khi bÊt chît trë thµnh tri kû vãi Töu QuØ nh− l·o T«n Gï nh−ng ®Õn b©y giê h×nh nh− l·o ®· muèn run . ThÕ mµ tªn cã c¸i bít xanh trªn mÆt vÉn ngåi ®iÒm nhiªn uèng r−îu , h¾n uèng tõng ngôm nhá mét c¸ch thong dong . Nh−ng th«i , cø kÓ nh− h¾n lµ mét kÎ lú ®i , chø hai «ng ch¸u cña c« g¸i tãc bÝnh th× qu¶ lµ l¹ kh«ng thÓ tiÕng . ¤ng th× coi nh− s¾p kÒ miªng lâ , ch¸u t× s÷a cßn dÝnh quanh m«i , vËy mµ hai «ng ch¸u vÉn ngåi nhÊm nh¸p nh− th−êng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 22 Ng−êi ®iÕc kh«ng sî sÊm , ph¶i ch¨ng hai «ng ch¸u nhµ nµy còng trong tr−êng hîp ®ã . Hay lµ «ng qu¸ lê mê, cßn ch¸u th× v× qu¸ mª nªn cghê xem nh÷ng trß ¶o thuËt ? Mµ kh«ng chõng ®óng ®Êy , ®óng lµ mét trß " xiÕc " mµ nh÷ng con khØ ngoan ngo·n ®ãng trß lµ nh÷ng ®¸m ng−êi ®ang ®éi ®ång tiÒn nh− chÕt s÷ng trong vßng . Kh«ng biÕt ®· qua bao l©u , v× lóc bÊy giê thêi gian nh− ng−ng ®äng mµ còng v× ng−êi kh«ng cßn ®ñ s¸ng suèt ®Ó " ®Õm " giê kh¾c tr«i qua , chuyªn x¶y ra lµm cho nã tr«i qua mét c¸ch nÆng nÒ . T¸ch ! T¸ch ! T¸ch ! TiÕng nghe b©y giê nghe trâ l¾m . Cø mçi khi gÆp mét khung c¶nh im l×m th× y nh− lµ thÝnh gi¸c cña ng−êi ta l¹i tá h¼n lªn . Mµ còng cã thÓ ng−êi ta v× qu¸ ngãng chê tiÕng ®éng , tiÕng ®éng nµo còng ®−îc , miÔn cã ®Ó tan bÇu kh«ng khÝ mµ hä kh«ng thë nçi nªn bÊt cø tiÕng ®éng nµo dï nhá ®Õn ®©u hä còng nghe thÊy m«tj ¸ch râ rµng h¬n nh÷ng lóc b×nh th−êng . Gi¶ thuyÕt sau nµy cã lÏ lµ ®óng vµ ®¸ng tin h¬n hÕt . Nh÷ng tiÕng ®éng cña l¸ r¬i nµy l¹i kh«ng cã t¸c dông ph¸ tan im lÆng , kh«ng cã t¸c dông " khai th«ng " bÇu kh«ng khÝ khã thë . Tr¸i l¹i , thø tiÕng l¸ rông trong khung c¶nh h·i hïng cµng lµm t¨ng thªm khñng khiÕp ! T¸ch ! T¸ch ! T¸ch ! TiÕng l¸ rông qu¸i ¸c nghe nh− tiÕng ©m hån viÕng mé . L·o T«n Gï gÇn nh− nÝn thá theo kh«ng khÝ nÆng nÒ tr«i qua . Bèn ng−êi ¸o vµng khÏ ®−a m¾t cho nhau vµ tÊt c¶ còng ®øng lªn mét l−ît . TiÕng cña nh÷ng tµ ¸o khua ®éng khi hä ®øng lªn cµng lµm cho ng−êi nghe mäc ãc . Céc ! Céc ! Céc ! TiÕng ®éng nµy qu¶ lµ khñng khiÕp , ®ã lµ tiÕng gËy chèng lªn mÆt ®−êng ®Çy ®¸ . TiÕng gËy mçi lóc mét gÇn dÉn tõ ®Çu ngâ vµ cuèi cïng mét bãng ng−êi hiÖn râ ra . Ban ®Çu chØ lµ mét bãng ®en trong d¸ng ®i mÊt th¨ng b»ng mang theo tiÕng khua céc , céc . Khi ®Õn gÇn , ng−êi ta míi thÊy râ h¬n : Mét ng−êi côt mÊt mét ch©n . H×nh nh− chiÕc gËy cña «ng ta ë ®Çu cã bÞt s¾t vµ chÝnh chiÕc gËy ®ã ph¸t ra tiÕng khua mµ ng−êi ta nghe thÊy n·y giê . ¸nh s¸ng cña mÊy ngän nÕn mï mê trong tiÓu ®iÕm hÊt ra , hÊt vµo mÆt ng−êi chèng gËy vµ c¸i tr¸nh tèi tranh s¸ng Êy , nÕu kh«ng ph¶i lµ kÎ gan d¹ th× nhÊt ®Þnh s÷ ph¶i sôm xuèng ngay khi thÊy bé mÆt cña l·o côt giß . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 23 Y nh− mét thïng cá kh« , tãc cña l·o phñ t¬i bêi trªn khu«n mÆt ®en nh− tr«n ch¶o , con m¾t cña l·o sÕp l¹i h×nh tam gi¸c n»m trªn chiÕc mòi nh− tr¸i cµ chua . Chõng nh− bao nhiªu ®ã còng ch−a ®ñ nãi lªn c¸i d÷ d»n , cho nªn ng−êi ®êi l¹i kÓ thªm trªn mÆt l·o nh÷ng vÕt sÑo däc ngang bãng l−ìng . Céng thªm víi c¸i ch©n côt , thät c©y gËy gËp ghÒnh , ng−êi ta thÊy ë con ng−êi cña l·o ¸o vµng nµy pha lªn mµu d· thó . Bèn tªn ¸o vµng trong qu¸n cïng ®øng lªn mét l−ît khóm nóm v¸i chµo khi l·o mét giß v« tíi cöa . L·o mét giß gËt ®Çu : - §iÒu tra râ rµng råi chø ? Chóng ta kh«ng nªn cã chuyÖn lÇm lÉn ®èi víi ng−êi lµnh . L·o T«n Gï b©y giê míi nh×n kü , l·o mét giß còng mÆc ¸o vµng nh−ng v¹t ¸o l¹i guén lªn c¶ níi th¾t l−ng vµ nÕu kÓ vÒ ®iÓm ®ã th× l·o mét giß nµy cã lÏ h¬n h¼n nh÷ng ng−êi hµnh khÊt . Cã ®iÒu râ rµng h¬n hÕt lµ l·o ta cã ®Õn hai ®−êng viÒn kim tuyÕn . Mét chuyÖn l¹ kh¸c b©y gi¬g míi x¶y ra lµ vÎ mÆt cña tªn cã bít xanh , h¾n döng d−ng tõ ®Çu chÝ cuèi nh−ng b©y giß h¾n cã phÇn thay ®æi khi thÊy l·o mét giß . §«i m¾t ba gãc cña l·o mét giß ®¶o nhanh qua mét l−ît vµ hái tiÕp b»ng mét giäng khµn khµn : - C¸c ng−¬i ®· ph¶i mét phen vÊt v¶ nhØ ? MÆt cña l·o rÊt hung ¸c nh−ng giäng nãi cña l·o th× l¹i rÊt hiÒn hoµ . Bèn g· ¸o vµng l¹i khom m×nh : - Kh«ng d¸m ¹ . L·o mét giß hái lu«n : - §ñ c¶ chø ? L·o giµ trong bèn ng−êi ¸o vµng lªn tiÕng : - V©ng ¹ . L·o giµ mét giß chíp m¾t : - Céng tÊt c¶ lµ bao nhiªu ? L·o giµ ¸o vµng ®¸p : - Bèn m−¬i chÝnh ng−êi . L·o giµ mét giß gËt ®Çu : - C¸c ng−¬i biÕt ch¾c hä ®Òu v× chuyÖn Êy mµ ®Õn ®©y ®Êy chø ? L·o giß ¸o vµng ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 24 - Chóng t«i ®· ®iÒu tra kü l−ìng , hä ®Õn trong vßng ba ngµy nay , nhÊt ®Þnh hä ®Óu v× chuyÖn Êy . Bêi v× nÕu kh«ng th× t¹i sao hä kh«ng hÑn mµ l¹i cïng ®Õn mét lóc n¬i ®©y . L·o giµ mét giß hái : - ý cña chóng ta hä cã biÕt hay ch−a ? L·o giß ¸o vµng ®¸p : - H×nh nh− hä ®Òu ch−a biÕt râ l¾m . L·o giµ mét giß gËt ®Çu : - VËy th× h·y nãi cho hä biÕt ®i . L·o giµ ¸o vµng ®¸p : - V©ng ¹ . L·o giµ ¸o vµng cßng tay lui ra hÊt mÆt vÒ phÝa ®¸m ng−êi ®ang ®øng trong vßng: - Chóng ta lµ ai cã lÏ c¸c vÞ ®· hiÓu råi vµ môc ®Ých ®Õn ®©y cña c¸c vÞ , chóng ta còng ®· râ . L·o mãc trong l−ng ra mét l¸ th− vµ nãi tiÕp : - C¸c vÞ ®Õn ®©y cã lÏ v× ®· nhËn ®−îc mét phong th− nh− thÕ nµy ®Êy nhØ ? §¸m ng−êi ®øng trong vßng trßn còng mét l−ît nh− muèn gËt ®Çu nh−ng l¹i kh«ng d¸m , hä kh«ng d¸m nãi chØ hØnh mòi − ö vµ vÉn ®øng nh− trêi trång . L·o giµ ¸o vµng ®iÒm ®¹m : - Nh−ng b»ng vµo chót b¶n lÜnh cña c¸c vÞ mµ còng h¨ng h¸i ®Õn ®©y th× sî e kh«ng ®−îc xøng ®¸ng l¾m ®©u , v× thÕ c¸c vÞ nªn ®øng yªn n¬i ®©y mét lóc , chÞu khã mét lóc th«i nhÐ , sau khi chuyÖn xong råi , c¸c vÞ cø thong th¶ ra ®i , ta xin b¶o ®¶m an toµn cho c¸c vÞ , chØ cÇn c¸c vÞ ®øng yªn th× kh«ng ai d¸m ®éng ®Õn l«ng ch©n cña c¸c vÞ . L·o giµ ¸o vµng nãi tiÕp b»ng mét giäng c−êi vui vÎ : - Cã lÏ c¸c vÞ còng biÕt , chØ trong tr−êng hîp v¹n bÊt ®¾c dÜ , nhÊt ®Þnh kh«ng lµm h¹i ®Õn ng−êi v« cí . L·o ta võa nãi ®Õn ®ã th× chît cã ng−êi nh¶y mòi . Ng−êi nh¶y mòi ®ã lµ Thuû Xµ Hå Mþ . TiÕng nh¶y mòi thËt nhá , h×nh nh− ®· ®−îc cè ng¨n nh−ng trong tr−êng hîp nµy qu¶ thËt nh− sÐt ®¸nh . C¸i kþ cña ng−êi ®µn bµ lµ mÆc ¸o b»ng mét thø v¶i dÇy , hä rÊt sî mÊt " eo " , v× thÕ trêi ®· nÆng ®«ng mµ Thuû Xµ Hå Mþ vÉn mÆc mét ¸o b»ng lôa máng vµ chÝnh v× thÕ nªn míi bÞ khÝ l¹nh lµm cho nh¶y mòi th×nh l×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 25 B×nh th−êng, mçi khi nh¶y mòi th× kh«ng cã g× ®¸ng nãi , hay h¬n n÷a lµ chØ cÇn lÊy kh¨n tay lau mòi vµ ngá lêi xin lçi , nÕu cã kÎ ngåi gÇn nh−ng b©y giê trong tr−êng hîp nµy , c¸i nh¶y mòi cña Hå Mþ th× qu¶ ®· lµm cho r¬i sinh m¹ng . V× ®ång tiÒn trªn ®Çu c« ta bÞ c¸i nh¶y mòi lµm r¬i xuèng . Mét tiÕng khua nhá khi ®ång tiÒn ch¹m lªn trªn ®¸ nçi ë mÆt s©n , ch¼ng nh÷ng Hå Mþ biÕn s¾c mµ tÊt c¶ nh÷ng kÎ ®øng trong vßng th¶y ®Òu t¸i mÆt . L·o giµ ¸o vµng cau mÆt : - Qui cñ cña chóng t«i ch¾c c« n−¬ng ®· biÕt råi chø ? Hå Mþ rung giäng : - BiÕt... cã biÕt ... L·o giµ ¸o vµng khÏ l¾c ®Çu : - §· biÕt th× rÊt tiÕc t¹i sao c« l¹i kh«ng cÈn thËn ? Thuû Xµ Hå Mþ run b¾n tay ch©n : - Kh«ng ph¶i v× v·n bèi cè ý , xin ... xin l·o tiÒn bèi réng dung . L·o giµ ¸o vµng nãi : - T«i còng biÕt c« n−¬ng kh«ng hÒ cè ý nh−ng qui cñ vÉn kh«ng v× thÕ mµ dÔ bÞ huû diÖt . Qui cñ mét khi bÞ huû diÖt th× uy tÝn còng kh«ng cßn , c« n−¬ng còng lµ ng−êi lÞch l·m giang hå , cã lÏ ®· thõa hiÓu vÊn ®Ò nh− thÕ . Hå Mþ quay ®Çu qua Hå Phi , giäng nãi gÇn nh− muèn khãc : - §¹i ca ... Anh ... anh h·y nãi gióp em ... Hå Phi tõ tõ nh¾m m¾t , m«i h¾n run run : - R«i cã nãi còng ch¼ng Ých g× ... Hå Mþ gôc ®Çu vµ vôt c−êi thª trhiÕt : - T«i biÕt ... t«i còng ch¼ng tr¸ch mµ ... §«i m¾t −ít r−ît cña Hå Mþ quay sang phÝa D−¬ng Thõa Tè : - Anh D−¬ng , cßn anh th× sao ? T«i ... t«i ®· ®Õn møc nµy anh ... kh«ng cã g× ®Ó nãi víi t«i − ? §«i m¾t cña D−¬ng Thõa Tæ nh×n th¼ng tíi mét c¸ch " nghiªm chØnh " , mÆt h¾n lê ®ê kh«ng lé mét cót g× . Hå Mþ thë ra : - Lu«n c¶ viÖc nh×n mét lÇn chãt anh còng kh«ng thÓ sao ? D−¬ng Thõa Tæ tõ tõ nh¾m m¾t . Hå Mþ ®ét nhiªn c−êi h¨ng h¾c , chØ th¼ng vµo D−¬ng Thõa Tæ : - C¸c vÞ h·y nh×n xem , ng−êi nµy lµ nh©n t×nh cña t«i , håi tèi nµy h¾n ®· nãi víi t«i mét c©u " ChØ cÇn em ®èi xö tèt víi anh th× kh«ng bao giê anh luyÕn tiÕc sinh Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 26 m¹ng , nÕu cã thÓ v× em mµ chÕt ... " nh−ng b©y giê , b©y giê ®Õn c¶ c¸i nh×n t«i mét c¸i lµ h¾n sÏ rông ®Çu ... TiÕng c−êi cña Hå Mþ thÊp xuèng lÇn lÇn , n−íc m¾t øa ra : - Hõ , t×nh lµ c¸i thø g× chø ? T×nh ¸i ®· ch¼ng ra g× nh− thÕ th× con ng−êi sèng còng kÓ nh− v« Ých . ChÕt , cã lÏ chÕt cßn ®ì phiÒn h¬n . Nh−ng ®iÓm s¸ng nh− sao xÑt th¼ng vµo m×nh l·o ¸o vµng . Cïng mét lóc víi võng s¸ng bay ra, th©n ¶nh Hå Mþ tung lªn thËt cao nh− muèn v−ît qua ®Çu t−êng . Thuû Xµ Hå Mþ næi danh nhê ¸m khÝ , khinh c«ng còng qu¶ ®· ®Õn møc siªu quÇn , th©n ph¸p võa nhanh võa chÝnh x¸c . L·o ¸o vµng chØ khÏ cau mµy vµ nãi thËt h−ìn ®·i : - Sao l¹i ph¶i nhäc lµm chi vËy ? L·o nãi qu¸ chËm nh−ng tay l·o ®−a lªn thËt lÑ , chØ trong mÊy tiÕng ng¾n ngñi ph¸t ra ch−a døt , lµ bao nhiªu ¸m khÝ ®· bÞ l·o hÊt ra . Hå Mþ võa míi v−ît lªn ch−a qu¸ ®Çu t−êng , chît nghe mét luång tiÒm lùc tõ sau ®Èy tíi , th©n ¶nh ®ang ®µ gh−íng lªn vôt rÏ ngang , ®Ëp m¹nh vµo t−êng råi tõ th©n t−êng vôt xuèng nh− mét bao c¸t , miÖng , mòi , lç tai , m¸u phón vät ra . L·o giµ ¸o vµng l¾c ®Çu , vÉn b»ng mét giäng tõ tõ cè h÷u : - §¸ng lý c« n−¬ng ®−îc chÕt mét c¸ch ªm ¸i h¬n nhiÒu , chuyÖn chi mµ ph¶i lµm nªn cè sù . Hå Mþ nh¨n nhã mét c¸ch thª th¶m , h×nh nh− ®ang r¸ng hÕt søc ®−a tay lªn vuèt ngùc nh−ng m¸u vÉn cø äc ra . L·o giµ ¸o vµng l¹i nãi : - Nh−ng còng theo qui cñ , tr−íc giê nh¾m m¾t chóng ta cã thÓ chÊp nhËn cho c« n−¬ng cã mét yªu cÇu . Hå Mþ thoi thãp : - Qui cñ ... L·o giµ ¸o vµng ®iÒm nhiªn : - §óng , vµ kh«ng bao giê ®Ó cho qui cñ Êy bÞ huû diÖt . Hå Mþ r¸ng hái : - Yªu cÇu g× còng ®−îc chø ? L·o giµ ¸o vµng nãi : - NÕu c« n−¬ng cßn nh÷ng g× ch−a gi¶i quyÕt , ta cã thÓ thay c« lµm trän vÑn , nÕu cã mèi thï nµo ch−a b¸o , ta cã thÓ v× c« mµ lo viÖc chu toµn . L·o mØm c−êi ®é l−îng vµ tiÕp lu«n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 27 - Ai " ®−îc " chÕt vµo tay cña chóng ra còng lµ ®iÒu may m¾n . ¸nh m¾t cña Hå Mþ vôt s¸ng lªn mét c¸ch kh¸c th−êng : - NhÊt ®Þnh t«i ph¶i chÕt nh−ng b©y giê th× ch−a , vËy t«i cã thÓ yªu cÇu chØ ®Þnh ng−êi kÕt liÔu sinh m¹ng t«i ch¨ng ? L·o giµ ¸o vµng nãi : - §©u cã g× trë ng¹i ? Nh−ng c« n−¬ng ®Þnh chän ai ? Hå Mþ nghiÕn r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - T«i xin chän D−¬ng Thõa Tæ . D−¬ng Thõa Tæ t¸i mÆt rung rung : - C« ... c« sao c« l¹i lµm nh− thÕ ? C« ... muèn h¹i t«i µ ? Hå Mþ : - §èi víi ta , ng−¬i gi¶ t×nh gi¶ nghÜa , thÕ mµ ta ®èi víi ng−¬i l¹i mét mùc chung t×nh . Ta , ta muèn ®−îc chÕt d−íi tay ng−¬i ®Ó yªn lßng mµ nh¾m m¾t ! L·o giµ ¸o vµng vÉn mét mùc «n tån : - GiÕt ng−êi ®©u cã g× qu¸ khã kh¾n , chØ cÇn mét c¸i nhÝch tay lµ xong chuyÖn , nhÊt lµ ®èi víi mét ng−êi kh«ng ph¶n kh¸ng vµ nhÊt lµ c¸c h¹ ®©u ph¶i giÕt ng−êi lÇn ®Çu ? L·o vÉy vÉy tay , mét tªn ¸o vµng mang ®Õn mét thanh ®ao ®−a ngay cho D−¬ng Thõa Tæ : - Thanh ®ao nµy bÐn l¾m , chØ nhÌ nhÑ …. © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2