intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 20

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
62
lượt xem
14
download

Huyết tâm lệnh - tập 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 20

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 306 Håi hai m−¬i TiÕng nãi trong ®ªm Bãng tèi nh− ®Æc l¹i . Tõ trong ®ã tiÕng rªn rØ vµ h¬i thë dËp dån . Nh− mét sîi d©y ®µn lªn th¼ng , tiÕng rªn vµ h¬i thë mçi lóc nhÆt h¬n vµ cuèi cïng tiÕng thë phµo nh− bong bãng x× h¬i . TiÕng ng−êi ®µn bµ nhÑ nh− h¬i thë : - §· nhiÒu lÇn muèn hái mét c©u ... Giäng nãi tuy nhÑ nh−ng thËt ngät , thËt ªm , bÊt luËn ng−êi ®µn «ng nµo nghe thÊy còng ®Òu ph¶i rông rêi . TiÕng ng−êi ®µn «ng : - Hái ®i . Giäng nãi thËt lµ ®Æc biÖt , chØ cÇn nghe mét lÇn lµ trän kiÕp khã quªn , nÕu ë xa th× nghe nh− tiÕng nãi ph¸t ra tõ kÕ mang tai nh−ng nÕu ë gÇn th× l¹i chØ nghe v¨ng v¨ng , c¶ hai vÞ trÝ ®Òu rÊt râ rµng . Ng−êi ®µn bµ c−êi khóc khÝch : - Anh lµ x−¬ng thÞt hay lµ s¾t thÐp mµ kh«ng biÕt mÖt nh− thÕ ? Ng−êi ®µn «ng : - Sao ? ChÞu kh«ng næi µ ? Ng−êi ®µn bµ sÆc c−êi : - T−ëng thÕ µ ? Thö xem . Ng−êi ®µn «ng : - B©y giê th× kh«ng ®−îc . Ng−êi ®µn bµ b»ng mét giäng tiÕc nuèi : - Sao vËy , cßn sím mµ ? Ng−êi ®µn «ng : - Ph¶i ®i lµm mét viÖc . Muèn c« ®i lµm mét viÖc . Ng−êi ®µn bµ dån dËp : - Nãi ®i , bÊt cø chuyÖn g× t«i còng b»ng lßng mµ . Nhanh ®i . Ng−êi ®µn «ng : - §−îc råi , h·y ®i giÕt TiÓu Phi ®i . Ng−ßi ®µn bµ söng sèt , v× tiÕng ng−ng ngang mét lóc råi thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 307 - T«i ®· nãi råi , b©y giê ch−a ®Õn lóc giÕt h¾n ®©u . Ng−êi ®µn «ng : - B©y giê th× ®· ®Õn . Ng−êi ®µn bµ : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan ®· chÕt råi µ ? Ng−êi ®µn «ng : - H¾n ch−a chÕt nh−ng c¸ch c¸i chÕt kh«ng xa . Ng−êi ®µn bµ : - HiÖn h¾n ë ®©u . Ng−êi ®µn «ng : - ë trong tay ta . Ng−êi ®µn bµ : - MÊy ®ªm nay kh«ng ®ªm nµo m×nh rêi nhau , thÐ mµ anh b¾t ®−îc h¾n bao giê. Ng−ßi ®µn «ng nãi : - T«i cÇn g× ®©u ®Õn ph¶i m×nh ra tay , sÏ cã ng−êi mang ®Õn chø . Ng−êi ®µn bµ : - Ai mang ®Õn ? Ai cã b¶n l·nh b¾t ®−îc Lý TÇm Hoan ? Ng−êi ®µn «ng : - Long Tiªu V©n . Nh− tho¾t giËt m×nh nh−ng ng−êi ®µn bµ c−êi ngay : - §óng råi , chØ cã Long Tiªu V©n , chØ cã b»ng h÷u cña Lý TÇm Hoan míi h¹i ®−îc h¾n mµ th«i , muèn ®¸nh ng· h¾n , thø binh khÝ lîi h¹i c¸ch nµo còng trë thµnh v« dông , chØ t×nh c¶m míi th¾ng ngay . Ng−êi ®µn «ng lanh l·nh : - HiÓu h¾n râ qu¸ nhØ ? Ng−êi ®µn bµ khóc khÝch : - Ghen µ ? Cho biÕt r»ng ch−a ai ®ông ®−îc chiÕc ¸o cña t«i ®©u nghe . HiÓu ®©u cã nghÜa lµ th©n cËn , t«i hiÓu kÎ ®Þch cßn h¬n lµ b»ng h÷u n÷a , tû nh− ... t«i ch−a hiÓu anh . Kh«ng nghe tiÕng ng−êi ®µn «ng . Ng−êi ®µn bµ chuyÓn sang chuyÖn kh¸c : - Nh−ng t«i biÕt Long Tiªu V©n còng râ , h¾n kh«ng bao giê ®em cho kh«ng Lý TÇm Hoan ®©u . Ng−êi ®µn «ng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 308 - Sao ? Ng−êi ®µn bµ : - H¾n muèn chÝnh m×nh giÕt Lý TÇm Hoan nªn míi m−în ®ao cña ng−êi kh¸c . Ng−êi ®µn «ng : - C« t−ëng h¾n chØ cã môc ®Ých thÕ th«i µ ? Ng−êi ®µn bµ : - G× n÷a ? Ng−êi ®µn «ng : - H¾n muèn cïng t«i kÕt giao b»ng h÷u . Ng−êi ®µn bµ thë ra : - Con ng−êi ®ã lu«n lu«n lµ nghÜ ®Ðn mèi lîi to , nh−ng ... nh−ng anh ®· b»ng lßng ? Ng−êi ®µn «ng : - B»ng lßng . Ng−êi ®µn bµ : - Ch¼ng lÏ anh kh«ng thÊy r»ng h¾n lîi dông anh µ ? Ng−êi ®µn «ng chØ hõ hõ mµ kh«ng nãi . Nh−ng mét lóc sau h¾n vôt c−êi khan : - H¾n ng©y th¬ l¾m . Ng−êi ®µn bµ : - Ng©y th¬ ? Ng−êi ®µn «ng : - H¾n t−ëng ®©u r»ng cø h¸ kÕt giao víi ta th× ta sÏ kh«ng ®éng ®Õn h¾n , thËt ra th× ®õng nãi chuyÖn huynh ®Ö kÕt giao , cho ®Õn anh em ruét còng ch−a ch¾c ®· yªn th©n . Ng−êi ®µn bµ c−êi thËt dÞu : - §óng , h¾n cã thÓ b¸n ®øng Lý TÇm Hoan th× t¹i sao anh l¹i kh«ng thÓ b¸n ®øng h¾n chø ? Ng−êi ®µn «ng : - Sao kh«ng nãi tr¸i l¹i ? Ng−êi ®µn bµ : - Tr¸i l¹i h¾n còng cã thÓ b¸n ®øng anh µ ? Giäng c−êi cña ng−êi ®µn bµ nh− rót vµo chç kÝn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 309 - BÊt lùc , h¾n cã muèn còng kh«ng lµm ®−îc , cã thñ ®o¹n h¬n ng−êi lµ ph¶i ®éc h¬n ng−êi , h¾n lµm sao ®éc h¬n anh ®−îc ? TiÕng hun kÐo thËt dµi vµ thËt m¹nh . §ã lµ hµnh ®éng béc lé sù thÝch thó vµ ban khen . Ng−êi ®µn «ng : - D−íi m¾t ta , Long Tiªu V©n kh«ng ®¸ng mét ®ång xu nh−ng con trai h¾n qu¶ lµ tªn lîi h¹i . Ng−êi ®µn bµ : - Anh gÆp th»ng tiÓu quû ®ã råi µ ? Ng−êi ®µn «ng : - Long Tiªu V©n kh«ng ®Õn , h¾n cho con h¾n thay mÆt gÆp ta . Ng−êi ®µn bµ thë dµi nhe nhÑ : - §óng , th»ng nhá ®ã kh«ng ph¶i tiÓu quû mµ lµ ®¹i quû . LÆng im mét lóc , ng−êi ®µn «ng nãi : - Th«i , ®i ®i . Ng−êi ®µn bµ : - Kh«ng ... muèn n÷a µ ? Ng−êi ®µn «ng : - B÷a kh¸c . Ng−êi ®µn bµ nãi giäng buån buån : - Xong råi lµ ®i µ ? Kh«ng cã t×nh g× c¶ µ ? Ng−êi ®µn «ng c−êi : - M×nh lµ h¹ng lîi dông lÉn nhau , c¸i ®ã ®«i bªn ®Òu râ mån mét , thªm mét chót kÞch còng ch¼ng Ých g× . *** Trong phßng rÊt tèi nh−ng bªn ngoµi kh¸ s¸ng . Bªn ngoµi nhê nh÷ng côm sao . D−íi ¸nh s¸ng lê mê cã mét ng−êi ®øng s÷ng nh− trêi trång . §óng lµ d¸ng c¸ch ng−êi hé vÖ cho ng−êi trong phßng tèi . H¾n ®øng kh«ng ®éng ®Ëy , hai m¾t c¸ chÕt cña h¾n tr¬ tr¬ vÒ kho¶ng trèng xa xa . H¾n gièng nh− t−îng ®¸ . Nh−ng chØ trong phót chèc , ®«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n ®æi mµu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 310 Nh÷ng tiÕng ®éng , nh÷ng tiÕng nãi bªn trong ®Òu vµo tai h¾n , h¾n kh«ng cßn chÞu næi . H¾n kh«ng cßn cã thÓ ®øng yªn n¬i ®ã . Nh−ng h¾n vÉn c¾n r¨ng chÞ ®ùng . Trong ®êi , h¾n chØ trung víi mét ng−êi , ng−êi ®ã lµ Th−îng Quan Kim Hång . Cöa më . Mét bãng ng−êi yÓu ®iÖu b−íc ra . ¸nh s¸ng cña nh÷ng chßm sao räi xuèng mÆt nµng , ¸nh sao kh«ng s¸ng l¾m nh−ng mÆt nµng r¹ng rì . Da mÆt nµng thËt mÞm , thËt t−¬i nh− mét ®ãa hoa buæi s¸ng Nh×n vµo g−¬ng mÆt Êy , kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng r»ng nµng míi võa tr¶i qua mét c¬n l¨n lén trong phßng . D¸ng dÊp tiªn n÷ , linh hån yªu ma - ngoµi L©m Tiªn Nhi ra , kh«ng thÓ cã ng−êi thø hai nµo n÷a . Kinh V« M¹ng vÉn kh«ng m¸y ®éng . L©m Tiªn Nhi ®i vßng ra tr−íc mÆt h¾n , ®«i m¾t nµng nh− hai c¸i nh¶y bõng bùc xãi vµo mÆt h¾n . M¾t nµng dÞu nh− ®ªm tèi vµ ngêi nh− nh÷ng v× sao . ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng vÉn d¸n m¾t vµo kho¶ng trèng xa xa nh− kh«ng thÊy cã nµng . Bµn tay mÒm nh− nhung , m¸t nh− ngäc cña nµng ®Æt nhÑ lªn vai h¾n , bµn tay chËm chËm lÇn lªn gß m¸ , mÐp tay nµng biÕt rÊt râ nh÷ng n¬i nµo dÔ bÞ kÝch ®éng nhÊt trªn th©n thÓ ®µn «ng . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ nh− c©y ®¸ . L©m Tiªn Nhi c−êi , giäng c−êi cña nµng nh− mËt ngät : - C¸m ¬n anh , anh ®· v× chóng t«i mµ b¶o vÖ bªn ngoµi , anh ®· lµm cho t«i c¶m gi¸c h¬n bao giê hÕt , v× thÕ bÊt luËn lµ mét cö ®éng g× , t«i còng nghe khoan kho¸i ®Õn tËn cïng . Nµng vôt kÒ miÖng s¸t vµo tai h¾n : - Cho anh biÕt mét bÝ mËt nµy nhÐ , h¾n tuy lín tuæi nh−ng c−êng tr¸ng l¾m , dÎo dai l¾m , cã lÏ nhê h¾n nhiÒu kinh nghiÖm h¬n ng−êi . Nµng c−êi khóc khÝch nh− vÉn cßn c¸i c¶m gi¸c tháa m·n tét cïng vµ tho¨n tho¾t b−íc ®i . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng nh− trêi trång nh−ng tõng thã thÞt cña h¾n giËt lªn liªn håi , mÆt h¾n nãng ran . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 311 Nh− V©n Kh¸ch S¹n lµ mét phßng trä lín nhÊt trong thÞ trÊn nµy , nã lµ kh¸ch s¹n dµnh cho nh÷ng ai sang träng nhÊt , nhiÒu tiÒn nhÊt . Tró trong phßng kh¸ch s¹n nµy chØ cÇn ph¶i cã tiÒn th× kh«ng cÇn thß ch©n xuèng gi−êng cø n»m yªn trªn ®ã còng ®−îc h−ëng thô thËt ®Çy ®ñ kh«ng thiÕu mét thø chi , kÓ c¶ s¬n hµo h¶i vÞ , kÓ c¶ nh÷ng c©y thÞt sèng thËt th¬m , thËt m¸t . ChØ cÇn h¸ miÖng ra th«i th× tÊt c¶ nh÷ng thøc ¨n ngon nhÊt , nh÷ng ca kü næi tiÕng nhÊt , nh÷ng ng−êi ®Ñp mÆt mµ nhÊt ®Þnh sÏ ®−îc d©ng tËn tíi phßng . N¬i ®©y , ban ngµy cöa ®ãng khÝt rim , gÇn nh− nghe kh«ng ®−îc mét tiÕng muçi kªu , nh−ng trêi võa sôp tèi th× bao nhiªu c¸nh cöa ®Òu më ho¾t . §Çu tiªn lµ nghe tiÕng n−íc tõ nh÷ng phßng t¾m µo µo , kÕ ®Õn lµ tiÕng gäi phæ kþ ám tái vµ huyªn n¸o , nhÊt lµ tiÕng " oanh vµng " , hä rÝt mêi chµo , tiÕng c−êi Îo l¶ . Sù huyªn o¸ thø hai lµ nh÷ng sßng ®ç b¸c , tiÕng c−êi h« hè cña nh÷ng kÎ vËn ®á vµ tiÕng v¨ng tôc cña nh÷ng kÎ vËn ®en , tÊt c¶ nh÷ng thanh ©m phøc t¹p trén xµ ngÇu t¹o thµnh mét thÕ giíi vÒ ®ªm rén rÞp . Nh−ng chØ cã mét gian phßng kh«ng më cöa vµ kh«ng nghe tiÕng ®éng . Nãi kh«ng cã tiÕng ®éng th× kh«ng ®óng h¼n nh−ng tiÕng ®éng trong ®ã kh«ng ®−îc b×nh th−êng , nã chØ cã tiÕng rªn chø thiÕu h¼n tiÕng c−êi , nã kh«ng gièng tiÕng ®éng cña nh÷ng gian phßng cã kh¸ch mua hoa víi nµng b¸n phÊn . TiÕng rªn Êy tù nhiªn lµ tiÕng rªn cña ng−êi con g¸i n−ng nã kh«ng ph¶i thø tiÕng rªn tho¶ m·n , còng kh«ng ph¶i thø tiÕng rªn " nghÒ nghiÖp " cèt ®Ó lµm kÝch ®éng ®µn «ng mµ lµ thø tiÕng rªn thiÖt t×nh , tiÕng rªn cña ng−êi con g¸i kh«ng cßn chÞu næi . Gian phßng ®ã , ®ªm còng nh− ngµy , cöa ®ãng khÝt mÝt . Cø vµo mçi buæi hoµng h«n , ng−êi dÉn ®−a vµo ®ã mét ng−êi con g¸i , tù nhiªn ®ã lµ g¸i b¸n hoa , c« nµo còng th¬m tho còng ®Ñp vµ còng ®Òu lµ rÊt trÎ . Hä lu«n lu«n trang ®iÓm thËt c«ng phu , vµnh m«i lu«n ®iÓm nô c−êi , cã c« lµ nô c−êi kh¸ tù nhiªn , cã c« víi nô c−êi nghÒ nghiÖp nh−ng bÊt cø b»ng nô c−êi nµo , víi lµn da mÞn mµng , víi mïi da thÞt h·y cßn t−¬i ch−a lo·ng , nh÷ng c« g¸i b¸n hoa ®Êy ®Òu cã thÓ lµm cho kh¸ch mua hoa nghiªng ngöa . ChØ cã ®iÒu h¬i l¹ lµ khi míi tíi gian phßng nµy , c« nµo còng thËt t−¬i , cã lÏ lµ do giao kÌo lùa son phÊn ®Ëm ®µ , m¸i tãc l¬i víi nh÷ng ®−êng l−ît h÷ng hê mµ cè ý ®· lµm cho bÊt cø ai chØ võa thÊy còng ®ñ ngÊt ng©y , thÕ mµ khi trë ra , sau mét ®ªm trong phßng ®ã , c« nµo còng ñ rò nh− kh«ng cßn ®i næi . §«i m¾t long lanh chiÒu h«m tr−íc , h«m nay ®· thôt s©u vµ ®· th©m quÇng , d¸ng ®i âng Ño gîi t×nh h«m qua nay ®· trë thµnh la lÕt . ChØ trong mét ®ªm , dï cho kh¸ch mua hoa lµ mét g· l−ng u thÞt b¾p , n¬i nµy còng ch−a tõng cã hiÖn t−îng Êy bao giê . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 312 TÊt c¶ nh÷ng c« g¸i bu«n h−¬ng ë ®©y rÊt giµu nghÖ thuËt , hä kh«ng bao giê ®Ó ®Õn nçi th¶m b¹i nh− thÕ Êy ®©u . Tõ chç b×nh th−êng n¬i chèn ¨n ch¬i , gian phßng bçng t¹o cho mäi ng−êi chó ý. Suèt b¶y ngµy b¶y ®ªm nh− thÕ , c¶ b¶y c« g¸i ®i vµo råi l¹i ®i ra cïng nh− thÕ lµm cho thiªn h¹ tõ chó ý ®Õn chuyÖn theo dâi khi ®· biÕt ng−êi chñ gian phßng Êy , ng−êi ®· lµm cho nh÷ng c« g¸i thµnh th¹o trong nghÒ x¬ x¸c Êy , mäi ng−êi söng sèt l¹ lïng . V× ch¼ng nh÷ng ng−êi chñ gian phßng Êy kh«ng cã vãc d¸ng d÷ d»n , vai u thÞt b¾t nh− mäi ng−êi øc ®o¸n mµ ng−êi chñ gian phãng Êy lµ mét cËu bÐ vÞ thµnh niªn . Ch¼ng nh÷ng vÞ thµnh niªn mµ th©n h×nh cËu ta l¹i lám thãm nh− mét cô giµ . Cã nhiÒu ng−êi hiÕu kú ®· ®ãn nh÷ng c« g¸i ®i tõ gian phßng Êy ®i ra ®Ó dß hái nh−ng khi hái ®Õn chuyÖn l¹ lïng Êy th× c« nµo còng nh− c« nÊy , nhÊt ®Þnh chØ võa hái ®Õn lµ tay ch©n hä ph¸t run , n−íc m¾t hä trµo ra vµ nhÊt ®Þnh kh«ng nãi mét tiÕng nµo . ChØ cã mét vµi c« tr¬ trÏn nhÊt kh«ng chÞu tr¶ lêi nh−ng hä còng nãi ®−îc mét c©u :" H¾n kh«ng ph¶i lµ ng−êi , h¾n chØ ng−ng nghØ ®«i ba phót vµ suèt mét ®ªm , h¾n chØ ng−ng nghØ mét hai lÇn " . *** Hoµng h«n thø t¸m . NghÜa lµ c« g¸i thø t¸m s¾p söa b−íc vµo c¨n phßng ®ã . Cöa phßng vÉn kÝn b−ng .Ngåi dùa d−íi khung cöa sæ trong phßng lµ mét cËu bÐ mµu da tr¾ng nhît , m¾t h¾n nh×n ra cöa sæ ®¨m ®¨m . §«i m¾t h¾n rÊt tr× trÖ , gÇn nh− mÊt thÇn chø kh«ng gièng nh− tia m¾t trong lµnh linh ®éng nh− nh÷ng cËu bÐ kh¸c , nh−ng khi h¾n chíp míi thÊy nh÷ng tia th©m ®éc tõ trong ®¸y m¾t chiÕu ra , nã chiÕu thËt nhanh vµ t¾t còng thËt nhanh , nÕu kh«ng chó ý th× kh«ng lµm sao thÊy ®−îc . Long ThiÕu V©n , tiÓu chñ H−ng V©n Trang . Trªn bµn ®Çy thøc ¨n nh−ng h¾n gÇn nh− kh«ng ®éng ®Ëy ®Õn . H¾n ¨n rÊt Ýt , h¾n chØ chê ®îi vÒ ®ªm , h¾n chê ®îi c©y thÞt sèng . TiÕng gâ cöa thËt nhÑ . Long ThiÕu V©n kh«ng quay l¹i , giäng h¾n l¹nh lïng : - Cöa kh«ng cã gµi then . Cöa më , tiÕng b−íc ch©n thËt nhÑ , thËt chËm . Ng−êi ®Õn lµ mét c« g¸i nhá tuæi , nµng thËt ®Ñp nh−ng l¹i rÊt e dÌ cã pha mµu sî sÖt . §ã lµ mÉu ng−êi lý t−ëng cña Long ThiÕu V©n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 313 H¾n thÝch nh÷ng c« g¸i nhá tuæi vµ nhÊt lµ ch−a thµnh thôc nh−ng còng ®õng ph¶i thø nguyªn trinh . H¾n ®¸ nãi víi ng−êi dÉn mèi " Thø cßn nguyªn kh«ng høng thó nh−ng nÕu thµnh thôc qu¸ th× còng ch¸n lu«n " . DÉn g¸i cho h¾n thËt khã nh−ng còng ®−îc thËt nhiÒu tiÒn . TiÕng b−íc ch©n dõng l¹i sau ghÕ h¾n . Long ThiÕu V©n hái : - Ng−êi ®−a c« ®Õn ®©y ®· nãi râ gi¸ råi ph¶i kh«ng ? Ng−êi con g¸i ®¸p : - V©ng . Long ThiÕu V©n hái : - GÊp hai gi¸ b×nh th−êng ph¶i kh«ng ? C« g¸i ®¸p : - V©ng . Long ThiÕu V©n nãi : - V× thÕ cho nªn ph¶i nghe theo ngoan ngo·n , tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cù nù ®iªu ngoa , biÕt ch−a ? Ng−êi con g¸i ®¸p : - V©ng. Long ThiÕu V©n nãi : - Tèt , xong viÖc , nÕu ta võa lßng ta sÏ thªm cho . Cëi quÇn ¸o ra ®i . TrÇm ng©m do dù mét phót , c« g¸i vôt hái : - Trong lóc chê t«i cëi y phôc , c«ng tö cã xem kh«ng ? Giäng nãi cña nµng ®· ngät mµ l¹i pha lÉn tiÕng c−êi nho nhá thËt ªm . Long ThiÕu V©n h×nh nh− h¬i söng sèt . Ng−êi con g¸i c−êi róc rÝch : - Xem con g¸i tho¸t y còng lµ mét c¸ch h−ëng thô , sao c«ng tö l¹i bá môc Êy ®i ? Long ThiÕu V©n chît thÊy cã g× lµ l¹ , h¾n quay ®Çu nh×n l¹i . H¾n hoµn toµn söng sèt . L©m Tiªn Nhi . " C« g¸i nhá " nãi chuyÖn víi h¾n n·y giê chÝnh lµ L©m Tiªn Nhi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 314 *** - D× L©m . L©m Tiªn Nhi vÉn hÐ nô c−êi nghiªng ngöa . Long ThiÕu V©n ngåi s÷ng trªn ghÕ nh− h×nh c©y . Nh−ng chØ tho¸ng qua trong tÝch t¾c , h¾n ®· mØm c−êi . H¾n nhÑ nhµng ®øng lªn në nô c−êi h¬i ng−êng ng−îng : - D× L©m ®ïa ch¸u ®Êy µ ? L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n b»ng ®«i m¾t nghiªng nghiªng : - §Õn chç nµy mµ cßn gäi D× L©m µ ? Long ThiÕu V©n c−êi −ím giäng : - TiÕng " D× " ®· cã tõ l©u ... L©m Tiªn Nhi ng¾t ngang b»ng nô c−êi l¬i l¶ : - Nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê c«ng tö ®· lín råi . Nµng cè ý bá lu«n hai tiÕng " TiÓu V©n " , c¸i tiÕng mÕn yªu mµ nµng lu«n miÖng gäi lµ tõ lóc cßn ½m h¾n chiÒu chiÒu d¹o ch¬i ë L·nh H−¬ng TiÓu Tróc . Nµng nh×n s©u vµo m¾t h¾n vµ nãi tiÕp : - Míi ba n¨m kh«ng gÆp mµ c«ng tö ®· lín thËt nhanh . Long ThiÕu V©n khÐo lÐo tr¸nh chuyÖn vÒ tuæi t¸c : - Trong hai ba n¨m nay hÕt søc tr«ng tin tøc cña D× L©m , thÕ mµ vÉn h¹c néi m©y ngµn . L©m Tiªn Nhi cµng khÐo lÐo h¬n , nµng nhoÎn miÖng c−êi vµ th¶ mét c¸i vßng : - Nh−ng t«i th× t«i rÊt hiÓu biÕt nhiÒu vÒ c«ng tö , nghe nãi ®èi víi nh÷ng c« g¸i , c«ng tö cßn m¹nh h¬n nh÷ng ng−êi ®µn «ng thµnh thôc ,cã ph¶i thÕ kh«ng nÌ ? TiÕng " nÌ " cuèi c©u , nµng cè ý kÐo dµi vµ nãi lu«n b»ng m¾t . Long ThiÕu V©n h¬i cói mÆt nh−ng h¾n véi c−êi ngay : - Nh−ng tr−íc mÆt D× L©m , ch¸u vÉn cßn lµ ®øa bÐ . L©m Tiªn Nhi h¸y m¾t : - C«ng tö cø gäi D× L©m hoµi , bé t«i giµ l¾m råi ph¶i kh«ng ? C©u hái " ©u yÕm " cña nµng buéc Long ThiÕu V©n ngÈng ph¾t mÆt lªn nh×n th¼ng vµo nµng . L©m Tiªn Nhi ®øng mét c¸ch tù nhiªn " cè ý " , hai ch©n nµng h¬i trÐo l¹i , hai tay chèng hê phÝa sau bµn t¹o thÕ cho bé ngùc −ìn vÒ phÝa tr−íc vµ nhÊt lµ nµng cè t¹o c¸ch thë lµm cho gß ngùc phËp phång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 315 D−íi m¾t cña Long ThiÕu V©n , L©m Tiªn Nhi b©y giê kh«ng cßn lµ " D× L©m " lóc tr−íc , kh«ng cßn lµ ng−êi em kÕt nghÜa cña mÑ h¾n , kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®µn bµ løa nh− mÑ h¾n mµ lµ mét c« g¸i hoµn toµn - mét c« g¸i mµ trong nh÷ng c« g¸i qua tay h¾n bao l©u , h¾n −íc ao chø ch−a hÒ gÆp ®−îc . §«i m¾t tr× trÖ cña Long ThiÕu V©n chît ngêi lªn . L©m Tiªn Nhi ®äc ngay trong ¸nh m¾t mét sù kh¸t khao thÌm muèn vµ nµng h¬i nhÝch tíi . Nµng chØ nhÝch tíi phÇn trªn cña th©n thÓ , v× thÕ ngùc nµng cµng lå lé vµ ¸nh m¾t cña Long ThiÕu V©n d¸n chÆt vµo n¬i ®ã . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i dÊu nô c−êi qu¸i ¸c , nµng lµm bé buån buån : - Nghe nãi c«ng tö rÊt thÝch nh÷ng c« g¸i nhá , cßn t«i ... t«i ®· giµ råi ! Tim cña Long ThiÕu V©n nhÞp lªn rén r· , h¾n hái nhanh trong h¬i thë dËp dån : - Kh«ng , kh«ng , kh«ng giµ chót nµo c¶ , trÎ l¾m , trÎ h¬n c« g¸i trÎ ... L©m Tiªn Nhi hoÎn miÖng c−êi duyªn : - ThËt thÕ µ ? Long ThiÕu V©n nãi gÇn kh«ng ra tiÕng : - ThËt mµ , ai nãi nh− thÕ nµy lµ giµ th× ng−êi ®ã kh«ng ®ui còng lµ ®iªn . L©m Tiªn Nhi nhÝch tíi thªm chót n÷a , v× nµng cao h¬n h¾n nªn ngùc nµng s¸t vµo mÆt h¾n , nµng hái thËt nhÑ : - ThÕ c«ng tö cã ®ui kh«ng ? Cã ®iªn kh«ng ? B©y giê th× Long ThiÕu V©n hoµn toµn kh«ng cßn nãi ®−îc , mÆt h¾n lón vµo tròng ngùc cña nµng , h¾n nghe thÊy mïi th¬m da thÞt , h¾n kh«ng cßn tù chñ nh− ®èi víi nh÷ng c« g¸i kh¸c , tay ch©n h¾n rung b¾n , ®Çu ãc h¾n tèi xÇm . *** Long ThiÕu V©n qu¶ thËt kh«ng ®ui mµ còng kh«ng ®iªn . H¾n nãi ®óng , nµng lµ mét c« g¸i trÎ h¬n nh÷ng c« g¸i trÎ . H¾n kh«ng ®Õn nçi bÞ ng· nh−ng h¾n hoµn toµn tháa m·n , lóc L©m Tiªn Nhi ra tíi cöa , h¾n vÉn cßn ®eo dÝnh , mÆt h¾n vÉn cßn dÞu s©u v« tróng ngùc cña nµng . Vµ L©m Tiªn Nhi " nghe " còng thËt ®óng . §øa bÐ nµng kh«ngcßn " bÐ " n÷a , h¾n ®· lín hoµn toµn , lín h¬n nh÷ng ng−êi lín kh¸c . Nµng ®· ë víi h¾n suèt ®ªm trong phßng kh«ng hÒ chîp m¾t , nµng ®· nhiÒu lÇn tháa m·n nh−ng ch−a lÇn nµo tháa m·n nh− ®ªm nay . Nµng tho¶ m·n vÒ thÓ x¸c vµ tho· m·n lu«n vÒ môc ®Ých . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 316 Tõ cöa miÖng ®am mª cña h¾n , nµng ®· t×m ra chç cña ng−êi mµ nµng quyÕt ý t×m . Trêi tuy ch−a s¸ng h¼n nh−ng còng ®· s¾p hÕt ®ªm , vui thÕ mµ ë phßng kÕ bªn mµ vÉn cßn tiÕng lÌ nhÌ : - Uèng , uèng ®i ... uèng cho n»m mÑp ... C©u nãi ch−a døt qu¶ nhiªn ®· cã tiÕng n»m dµi . Nghe " giäng r−îu " , L©m Tiªn Nhi chît nh− nghe tiÕng ho quen thuéc , tiÕng ho " quen thuéc " cña g· Th¸m Hoa hä Lý . Nhí ®Õn con ng−êi Êy , lßng c¨m hËn cña nµng vôt s«i lªn . Nµng biÕt , cho dÇu nµng cã chinh phôc ®−îc tÊt c¶ ®µn «ng trªn thÕ gian nµy , nh−ng nhÊt ®Þnh nµng kh«ng bao giê chinh phôc ®−îc con ng−êi Êy . Nµng chØ cÇn cã h¾n , nµng chØ cÇn h¾n yªu nµng , nµng sÏ qu¨ng l¹i sau l−ng tÊt c¶ nh÷ng g× mµ nµng dÇy c«ng g©y dùng , nµng sÏ s½n sµng tõ bá nh÷ng g× thuéc vÒ phó quÝ xa hoa , nµng sÏ trë vÒ con ®−êng l−¬ng thiÖn , nµng sÏ ngoan ngo·n mµ qu× d−íi ch©n h¾n ®Ó lµm mét ng−êi vî dÞu hiÒn . Nh−ng h¾n l¹i tõ chèi , h¾n kh«ng ®¸p l¹i t×nh yªu tha thiÕt cña nµng , nµng muèn ngoi lªn khái vòng lÇy h«i h¸m nh−ng h¾n kh«ng chÞu ®−a tay cøu vít . Nµng biÕn thµnh thï hËn . " C¸i g× kh«ng n»m trong tay cña nµng th× nµng sÏ hñy diÖt , nµng kh«ng b»ng lßng ®Ó vµo tay kÎ kh¸c " Nµng kh«ng ®−îc h¾n , nµng còng kh«ng ®Ó ai ®−îc h¾n . Nµng nghiÕn r¨ng nhñ víi lßng m×nh :" Ta tuy muèn cho ng−¬i chÕt nh−ng b©y giê th× kh«ng thÓ ®Ó cho ng−¬i chÕt , nhÊt lµ chÕt vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång bëi v× nÕu ng−¬i chÕt vµo tay h¾n th× trªn ®êi nµy h¾n sÏ kh«ng cßn sî mét ai vµ nh− thÕ ta sÏ kh«ng cßn thÕ ®Ó uy hiÕp h¾n " . Nµng nghiÕn r¨ng thËt m¹nh vµ h¹ quyÕt t©m " Mét ngµy nµo ®ã , ta sÏ lµm cho ng−¬i ph¶i chÕt vµo tay ta , chÕt mét c¸ch tõ tõ ... tõ tõ ... ". *** KiÕm . Thanh kiÕm máng nh− l¸ lóa , thËt nhÑ , thËt s¾c . C¶ ®èc kiÕm còng lµm b»ng mét thø gç dÎo vµ thËt nhÑ . KiÕm kh«ng cã vßng c¸n n¬i khÈu tay bëi v× h¾n mét khi ®· phãng kiÕm ra th× kh«ng mét ai cßn cã thÓ kÞp rãc vµo tay h¾n . BÊt luËn mãn binh khÝ nµo còng ®Òu cã thÓ ®Ëp g·y thanh kiÕm Êy nh−ng mét khi h¾n ®· phãng ra th× kh«ng mét ai cßn cã th× giê ®Ó lµm chuyÖn ®ã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 317 §ã lµ mét thanh kiÕm ®Æc biÖt , trªn ®êi chØ cã mét ng−êi cã thÓ dïng kiÕm Êy, d¸m dïng kiÕm Êy . Thanh kiÕm ®Æt trªn chiÕc bµn thÊp kª s¸t gi−êng ngñ vµ mét bé y phôc mµu xanh th¼ng nÕp . Lóc TiÓu Phi thøc dËy , vËt thø nhÊt h¾n thÊy lµ thanh kiÕm ®ã . ¸nh m¾t lê ®ê cña h¾n vôt loÐ lªn . Nh×n vµo thanh kiÕm Êy , h¾n cã c¶m t−ëng nh− gÆp l¹i ng−êi b¹n lßng ®· bao n¨m xa c¸ch . Tõ ®¸y lßng h¾n vôt trµn lªn mét nguån m¸u nãng , thø sinh lùc ®· tõ l©u t¾t lÞm. H¾n chÇm chËm víi tay . Tay h¾n chît rung rung . Nh−ng khi bµn tay ®ông vµo thanh kiÕm th× tù nhiªn v÷ng l¹i , g©n cèt æn ®Þnh dÞ th−êng . H¾n nhÌ nhÑ vuèt lªn th©n kiÕm , h¾n vuèt tõ trong ra ®Õn mòi vµ m¾t h¾n vôt xa vêi th¨m th¼m . Lßng h¾n h×nh nh− còng ®· ®Õn Ën n¬i th¨m th¼m xa vêi . H¾n nhí l¹i ngµy h¾n míi b¾t ®Çu dïng kiÕm , h¾n nhí nh÷ng vßi m¸u b¾n ra theo mòi kiÕm lóc thu vÒ , h¾n nhí kh«ng biÕt bao nhiªu kÎ ®· ng· ngôc d−íi thanh kiÕm h¾n , nh÷ng kÎ ¸c nh©n . H¾n l¹i nghe thÊy m¸u nãng d©ng lªn . Lóc b©y giê tuy nhiÒu gian khæ hiÓm nguy nh−ng còng nhiÒu hµo hïng r¹ng rì . " ©n o¸n giang hå " , bèn tiÕng tuy ng¾n nh−ng lµ c¶ mét trêi th−îng vâ . Nh−ng tÊt c¶ ®· tr«i qua . Tr«i qua ®· qu¸ l©u råi . H¾n ®· høa víi ng−êi yªu r»ng h¾n sÏ bá l¹i sau l−ng tÊt c¶ vµ h¾n bá thËt t×nh . B©y giê tuy cuéc sèng b×nh th−êng , tÞch mÞch nh−ng nh− thÕ còng kh«ng cã g× kh«ng tèt . Sù sinh ho¹t b×nh th−êng , trÇm lÆng , yªn æn tr«i theo kiÕp sèng , h¸ ch¼ng ph¶i lµ kú väng cña ®a sè con ng−êi ? *** Kh«ng mét tiÕng ®éng , kh«ng nghe tiÕng b−íc ch©n nh−ng L©m Tiªn Nhi ®· cã mÆt t¹i cöa phßng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 318 Nµng tuy cã vÎ mÖt mái nh−ng nô c−êi vÉn r¹ng rì nh− bÊt cø bao giê . DÉu ph¶i hy sinh bÊt cø gi¸ nµo nh−ng nÕu mçi ngµy ®Òu nh×n nô c−êi ¸nh m¾t cña nµng th× tÊt c¶ nh÷ng hy sinh ®ã ®Òu ®¸ng gi¸ . TiÓu Phi bu«ng kiÕm mØm c−êi : - S¸ng nay em dËy sím thÕ ? T«i th× h×nh nh− ngµy mét thªm l−êi biÕng . L©m Tiªn Nhi hái l¹i : - Anh cã thÝch thanh kiÕm ®o hay kh«ng ? TiÓu Phi lµm thinh . Bëi v× b©y giê h¾n kh«ng thÓ nµo nãi thËt mµ h¾n vèn lµ mét con ng−êi kh«ng b»ng lßng nãi dèi , dï nãi dèi víi ®Þch nh©n . L©m Tiªn Nhi nh− ®o¸n biÕt t©m tr¹ng cña h¾n , nµng hái : - Anh cã biÕt thanh kiÕm ®ã tõ ®©u mµ cã hay kh«ng ? TiÓu Phi l¾c ®Çu : - Kh«ng biÕt . L©m Tiªn Nhi chÇm chËm b−íc l¹i ngåi xuèng s¸t bªn TiÓu Phi , nµng nãi dÞu dµng : - Tèi h«m qua t«i ®i suèt ®ªm t×m ng−êi rÌn cho anh ®Êy . TiÓu Phi giËt m×nh : - Em ... L©m Tiªn Nhi cÇm thanh kiÕm lªn tay : - Anh xem , thanh kiÕm nµy cã gièng thanh kiÕm cña anh håi tr−íc hay kh«ng ? TiÓu Phi lÆng thinh . L©m Tiªn Nhi cói s¸t vµ mÆt h¾n : - Anh kh«ng thÝch nã µ ? LÆng thinh thËt l©u , TiÓu Phi míi hái : - T¹i sao em l¹i ®i rÌn kiÕm cho t«i ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× t«i muèn anh dïng nã . TiÓu Phi s÷ng sê : - Em ... em muèn anh giÕt ng−êi ? L©m Tiªn Nhi l¾c ®Çu : - Kh«ng ph¶i lµ giÕt ng−êi mµ lµ cøu ng−êi . TiÓu Phi nh−íng m¾t : - Cøu ng−êi ? Mµ cøu ai ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 319 L©m Tiªn Nhi nãi : - Ng−êi b¹n tèt nhÊt ... L©m Tiªn Nhi ch−a nãi hÕt lêi th× TiÓu Phi ®· ®øng ph¾t lªn : - Lý TÇm Hoan ? L©m Tiªn Nhi nhÌ nhÑ gËt ®Çu . TiÓu Phi nh− c¶m thÊy th¸i ®é cña m×nh h¬i hÊp tÊp , h¾n öng hång s¾c mÆt vµ nhÑ hái : - H¾n ë ®©u ? ChuyÖn g× ®· x¶y ra ? L©m Tiªn Nhi n¾m tay h¾n : - Anh ngåi xuèng ®i råi t«i nãi cho nghe , chuyÖn nµy kh«ng gÊp ®−îc . TiÓu Phi thë phµo ngåi xuèng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Trªn ®êi nµy , ngoµi anh ra , cßn cã bèn tay cao thñ lîi h¹i , anh cã biÕt kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - Em nãi ®i . L©m Tiªn Nhi nãi : - Thø nhÊt dÜ nhiªn lµ Thiªn C¬ L·o Nh©n , thø hai lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Lý TÇm Hoan , Lý ®¹i ca cña anh kh«ng thua hä . TiÓu Phi hái : - Cßn mét ng−êi n÷a ? L©m Tiªn Nhi thë ra : - Ng−êi n÷a lµ Kinh V« M¹ng , tuæi nhá h¬n nh÷ng ng−êi kia mµ còng lµ tay ®¸ng sî h¬n . TiÓu Phi gÆng l¹i : - §¸ng sî h¬n hÕt ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× h¾n cã thÓ nãi kh«ng ph¶i lµ ng−êi , kh«ng cã nh©n tÝnh , h¾n sinh ra môc ®Ých duy nhÊt lµ giÕt ng−êi , h−ëng thô duy nhÊt cña h¾n còng lµ giÕt ng−êi , ngoµi chuyÖn giÕt ng−êi ra , h¾n kh«ng cßn biÕt g× n÷a c¶ . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi ngêi ngêi : - H¾n dïng thø binh khÝ g× ? L©m Tiªn Nhi bu«ng thanh kiÕm xuèng bµn : - Lµ kiÕm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 320 TiÓu Phi chît n¾m lÊy ®èc kiÕm , h¾n n¾m thËt chÆt . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nghe nãi kiÕm ph¸p cña h¾n còng ®éc nh− anh vµ còng lÑ nh− anh . TiÓu Phi cau mÆt : - T«i kh«ng biÕt kiÕm ph¸p , t«i chØ biÕt lµm c¸ch nµo ®−a mòi kiÕm vµo ®óng yÕt hÇu cña cõu nh©n . L©m Tiªn Nhi nãi : - §ã lµ " kiÕm ph¸p " , bÊt cø thø kiÕm ph¸p nµo , môc ®Ých tèi hËu còng vÉn lµ giÕt ng−êi , thÕ th«i . TiÓu Phi hái : - ý cña em cã ph¶i lµ Lý TÇm Hoan ®· lät vµo tay ng−êi Êy ? L©m Tiªn Nhi thë ra : - Kh«ng chØ mét m×nh h¾n mµ cßn lµ Th−îng Quan Kim Hång nh−ng Th−îng Quan Kim Hång kh«ng cßn ë n¬i ®ã , anh chØ cÇn ®èi phã mét ... Kh«ng ®Ó cho TiÓu Phi hái g× , nµng nãi tiÕp thËt nhanh : - Kh«ng gÆp con ng−êi Êy th× kh«ng bao giê h×nh dung ®−îc c¸i ®¸ng sî cña h¾n , tay kiÕm cña anh còng cã thÓ nhanh h¬n h¾n nh−ng ... TiÓu Phi nghiÕn r¨ng : - T«i chØ muèn biÕt ng−êi Êy b©y giê ë ®©u ? L©m Tiªn Nhi vuèt nhÑ vµo tay h¾n : - T«i vèn kh«ng muèn cho anh dïng kiÕm n÷a , t«i kh«ng muèn cho anh giÕt ng−êi , cµng kh«ng muèn cho anh m¹o hiÓm nh−ng v× Lý ®¹i ca , t«i ®µnh ®Ó anh ®i , t«i kh«ng muèn Ých kû . TiÓu Phi nh×n nµnh b»ng tia m¾t v« cïng c¶m kÝch . L©m Tiªn Nhi cói ®Çu , n−íc m¾t nµng r¬i l· ch· : - T«i b»ng lßng chØ chç h¾n cho anh nh−ng ... nh−ng anh còng høa víi t«i mét viÖc . TiÓu Phi nãi : - Nãi ®i . L©m Tiªn Nhi t×m bµn tay cña h¾n vµ n¾m vµo tay m×nh thËt chÆt : - Anh h·y høa víi t«i lµ anh sÏ vÒ , t«i sÏ ®îi anh ë ®©y m·i m·i . Nµng gôc ®Çu vµo vai TiÓu Phi , h¾n nghe thÊy h¹nh phóc h¬n bao giê hÕt . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2