Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 20

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

69
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 20

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 306 Håi hai m−¬i TiÕng nãi trong ®ªm Bãng tèi nh− ®Æc l¹i . Tõ trong ®ã tiÕng rªn rØ vµ h¬i thë dËp dån . Nh− mét sîi d©y ®µn lªn th¼ng , tiÕng rªn vµ h¬i thë mçi lóc nhÆt h¬n vµ cuèi cïng tiÕng thë phµo nh− bong bãng x× h¬i . TiÕng ng−êi ®µn bµ nhÑ nh− h¬i thë : - §· nhiÒu lÇn muèn hái mét c©u ... Giäng nãi tuy nhÑ nh−ng thËt ngät , thËt ªm , bÊt luËn ng−êi ®µn «ng nµo nghe thÊy còng ®Òu ph¶i rông rêi . TiÕng ng−êi ®µn «ng : - Hái ®i . Giäng nãi thËt lµ ®Æc biÖt , chØ cÇn nghe mét lÇn lµ trän kiÕp khã quªn , nÕu ë xa th× nghe nh− tiÕng nãi ph¸t ra tõ kÕ mang tai nh−ng nÕu ë gÇn th× l¹i chØ nghe v¨ng v¨ng , c¶ hai vÞ trÝ ®Òu rÊt râ rµng . Ng−êi ®µn bµ c−êi khóc khÝch : - Anh lµ x−¬ng thÞt hay lµ s¾t thÐp mµ kh«ng biÕt mÖt nh− thÕ ? Ng−êi ®µn «ng : - Sao ? ChÞu kh«ng næi µ ? Ng−êi ®µn bµ sÆc c−êi : - T−ëng thÕ µ ? Thö xem . Ng−êi ®µn «ng : - B©y giê th× kh«ng ®−îc . Ng−êi ®µn bµ b»ng mét giäng tiÕc nuèi : - Sao vËy , cßn sím mµ ? Ng−êi ®µn «ng : - Ph¶i ®i lµm mét viÖc . Muèn c« ®i lµm mét viÖc . Ng−êi ®µn bµ dån dËp : - Nãi ®i , bÊt cø chuyÖn g× t«i còng b»ng lßng mµ . Nhanh ®i . Ng−êi ®µn «ng : - §−îc råi , h·y ®i giÕt TiÓu Phi ®i . Ng−ßi ®µn bµ söng sèt , v× tiÕng ng−ng ngang mét lóc råi thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 307 - T«i ®· nãi råi , b©y giê ch−a ®Õn lóc giÕt h¾n ®©u . Ng−êi ®µn «ng : - B©y giê th× ®· ®Õn . Ng−êi ®µn bµ : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan ®· chÕt råi µ ? Ng−êi ®µn «ng : - H¾n ch−a chÕt nh−ng c¸ch c¸i chÕt kh«ng xa . Ng−êi ®µn bµ : - HiÖn h¾n ë ®©u . Ng−êi ®µn «ng : - ë trong tay ta . Ng−êi ®µn bµ : - MÊy ®ªm nay kh«ng ®ªm nµo m×nh rêi nhau , thÐ mµ anh b¾t ®−îc h¾n bao giê. Ng−ßi ®µn «ng nãi : - T«i cÇn g× ®©u ®Õn ph¶i m×nh ra tay , sÏ cã ng−êi mang ®Õn chø . Ng−êi ®µn bµ : - Ai mang ®Õn ? Ai cã b¶n l·nh b¾t ®−îc Lý TÇm Hoan ? Ng−êi ®µn «ng : - Long Tiªu V©n . Nh− tho¾t giËt m×nh nh−ng ng−êi ®µn bµ c−êi ngay : - §óng råi , chØ cã Long Tiªu V©n , chØ cã b»ng h÷u cña Lý TÇm Hoan míi h¹i ®−îc h¾n mµ th«i , muèn ®¸nh ng· h¾n , thø binh khÝ lîi h¹i c¸ch nµo còng trë thµnh v« dông , chØ t×nh c¶m míi th¾ng ngay . Ng−êi ®µn «ng lanh l·nh : - HiÓu h¾n râ qu¸ nhØ ? Ng−êi ®µn bµ khóc khÝch : - Ghen µ ? Cho biÕt r»ng ch−a ai ®ông ®−îc chiÕc ¸o cña t«i ®©u nghe . HiÓu ®©u cã nghÜa lµ th©n cËn , t«i hiÓu kÎ ®Þch cßn h¬n lµ b»ng h÷u n÷a , tû nh− ... t«i ch−a hiÓu anh . Kh«ng nghe tiÕng ng−êi ®µn «ng . Ng−êi ®µn bµ chuyÓn sang chuyÖn kh¸c : - Nh−ng t«i biÕt Long Tiªu V©n còng râ , h¾n kh«ng bao giê ®em cho kh«ng Lý TÇm Hoan ®©u . Ng−êi ®µn «ng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 308 - Sao ? Ng−êi ®µn bµ : - H¾n muèn chÝnh m×nh giÕt Lý TÇm Hoan nªn míi m−în ®ao cña ng−êi kh¸c . Ng−êi ®µn «ng : - C« t−ëng h¾n chØ cã môc ®Ých thÕ th«i µ ? Ng−êi ®µn bµ : - G× n÷a ? Ng−êi ®µn «ng : - H¾n muèn cïng t«i kÕt giao b»ng h÷u . Ng−êi ®µn bµ thë ra : - Con ng−êi ®ã lu«n lu«n lµ nghÜ ®Ðn mèi lîi to , nh−ng ... nh−ng anh ®· b»ng lßng ? Ng−êi ®µn «ng : - B»ng lßng . Ng−êi ®µn bµ : - Ch¼ng lÏ anh kh«ng thÊy r»ng h¾n lîi dông anh µ ? Ng−êi ®µn «ng chØ hõ hõ mµ kh«ng nãi . Nh−ng mét lóc sau h¾n vôt c−êi khan : - H¾n ng©y th¬ l¾m . Ng−êi ®µn bµ : - Ng©y th¬ ? Ng−êi ®µn «ng : - H¾n t−ëng ®©u r»ng cø h¸ kÕt giao víi ta th× ta sÏ kh«ng ®éng ®Õn h¾n , thËt ra th× ®õng nãi chuyÖn huynh ®Ö kÕt giao , cho ®Õn anh em ruét còng ch−a ch¾c ®· yªn th©n . Ng−êi ®µn bµ c−êi thËt dÞu : - §óng , h¾n cã thÓ b¸n ®øng Lý TÇm Hoan th× t¹i sao anh l¹i kh«ng thÓ b¸n ®øng h¾n chø ? Ng−êi ®µn «ng : - Sao kh«ng nãi tr¸i l¹i ? Ng−êi ®µn bµ : - Tr¸i l¹i h¾n còng cã thÓ b¸n ®øng anh µ ? Giäng c−êi cña ng−êi ®µn bµ nh− rót vµo chç kÝn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 309 - BÊt lùc , h¾n cã muèn còng kh«ng lµm ®−îc , cã thñ ®o¹n h¬n ng−êi lµ ph¶i ®éc h¬n ng−êi , h¾n lµm sao ®éc h¬n anh ®−îc ? TiÕng hun kÐo thËt dµi vµ thËt m¹nh . §ã lµ hµnh ®éng béc lé sù thÝch thó vµ ban khen . Ng−êi ®µn «ng : - D−íi m¾t ta , Long Tiªu V©n kh«ng ®¸ng mét ®ång xu nh−ng con trai h¾n qu¶ lµ tªn lîi h¹i . Ng−êi ®µn bµ : - Anh gÆp th»ng tiÓu quû ®ã råi µ ? Ng−êi ®µn «ng : - Long Tiªu V©n kh«ng ®Õn , h¾n cho con h¾n thay mÆt gÆp ta . Ng−êi ®µn bµ thë dµi nhe nhÑ : - §óng , th»ng nhá ®ã kh«ng ph¶i tiÓu quû mµ lµ ®¹i quû . LÆng im mét lóc , ng−êi ®µn «ng nãi : - Th«i , ®i ®i . Ng−êi ®µn bµ : - Kh«ng ... muèn n÷a µ ? Ng−êi ®µn «ng : - B÷a kh¸c . Ng−êi ®µn bµ nãi giäng buån buån : - Xong råi lµ ®i µ ? Kh«ng cã t×nh g× c¶ µ ? Ng−êi ®µn «ng c−êi : - M×nh lµ h¹ng lîi dông lÉn nhau , c¸i ®ã ®«i bªn ®Òu râ mån mét , thªm mét chót kÞch còng ch¼ng Ých g× . *** Trong phßng rÊt tèi nh−ng bªn ngoµi kh¸ s¸ng . Bªn ngoµi nhê nh÷ng côm sao . D−íi ¸nh s¸ng lê mê cã mét ng−êi ®øng s÷ng nh− trêi trång . §óng lµ d¸ng c¸ch ng−êi hé vÖ cho ng−êi trong phßng tèi . H¾n ®øng kh«ng ®éng ®Ëy , hai m¾t c¸ chÕt cña h¾n tr¬ tr¬ vÒ kho¶ng trèng xa xa . H¾n gièng nh− t−îng ®¸ . Nh−ng chØ trong phót chèc , ®«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n ®æi mµu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 310 Nh÷ng tiÕng ®éng , nh÷ng tiÕng nãi bªn trong ®Òu vµo tai h¾n , h¾n kh«ng cßn chÞu næi . H¾n kh«ng cßn cã thÓ ®øng yªn n¬i ®ã . Nh−ng h¾n vÉn c¾n r¨ng chÞ ®ùng . Trong ®êi , h¾n chØ trung víi mét ng−êi , ng−êi ®ã lµ Th−îng Quan Kim Hång . Cöa më . Mét bãng ng−êi yÓu ®iÖu b−íc ra . ¸nh s¸ng cña nh÷ng chßm sao räi xuèng mÆt nµng , ¸nh sao kh«ng s¸ng l¾m nh−ng mÆt nµng r¹ng rì . Da mÆt nµng thËt mÞm , thËt t−¬i nh− mét ®ãa hoa buæi s¸ng Nh×n vµo g−¬ng mÆt Êy , kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng r»ng nµng míi võa tr¶i qua mét c¬n l¨n lén trong phßng . D¸ng dÊp tiªn n÷ , linh hån yªu ma - ngoµi L©m Tiªn Nhi ra , kh«ng thÓ cã ng−êi thø hai nµo n÷a . Kinh V« M¹ng vÉn kh«ng m¸y ®éng . L©m Tiªn Nhi ®i vßng ra tr−íc mÆt h¾n , ®«i m¾t nµng nh− hai c¸i nh¶y bõng bùc xãi vµo mÆt h¾n . M¾t nµng dÞu nh− ®ªm tèi vµ ngêi nh− nh÷ng v× sao . ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng vÉn d¸n m¾t vµo kho¶ng trèng xa xa nh− kh«ng thÊy cã nµng . Bµn tay mÒm nh− nhung , m¸t nh− ngäc cña nµng ®Æt nhÑ lªn vai h¾n , bµn tay chËm chËm lÇn lªn gß m¸ , mÐp tay nµng biÕt rÊt râ nh÷ng n¬i nµo dÔ bÞ kÝch ®éng nhÊt trªn th©n thÓ ®µn «ng . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ nh− c©y ®¸ . L©m Tiªn Nhi c−êi , giäng c−êi cña nµng nh− mËt ngät : - C¸m ¬n anh , anh ®· v× chóng t«i mµ b¶o vÖ bªn ngoµi , anh ®· lµm cho t«i c¶m gi¸c h¬n bao giê hÕt , v× thÕ bÊt luËn lµ mét cö ®éng g× , t«i còng nghe khoan kho¸i ®Õn tËn cïng . Nµng vôt kÒ miÖng s¸t vµo tai h¾n : - Cho anh biÕt mét bÝ mËt nµy nhÐ , h¾n tuy lín tuæi nh−ng c−êng tr¸ng l¾m , dÎo dai l¾m , cã lÏ nhê h¾n nhiÒu kinh nghiÖm h¬n ng−êi . Nµng c−êi khóc khÝch nh− vÉn cßn c¸i c¶m gi¸c tháa m·n tét cïng vµ tho¨n tho¾t b−íc ®i . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng nh− trêi trång nh−ng tõng thã thÞt cña h¾n giËt lªn liªn håi , mÆt h¾n nãng ran . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 311 Nh− V©n Kh¸ch S¹n lµ mét phßng trä lín nhÊt trong thÞ trÊn nµy , nã lµ kh¸ch s¹n dµnh cho nh÷ng ai sang träng nhÊt , nhiÒu tiÒn nhÊt . Tró trong phßng kh¸ch s¹n nµy chØ cÇn ph¶i cã tiÒn th× kh«ng cÇn thß ch©n xuèng gi−êng cø n»m yªn trªn ®ã còng ®−îc h−ëng thô thËt ®Çy ®ñ kh«ng thiÕu mét thø chi , kÓ c¶ s¬n hµo h¶i vÞ , kÓ c¶ nh÷ng c©y thÞt sèng thËt th¬m , thËt m¸t . ChØ cÇn h¸ miÖng ra th«i th× tÊt c¶ nh÷ng thøc ¨n ngon nhÊt , nh÷ng ca kü næi tiÕng nhÊt , nh÷ng ng−êi ®Ñp mÆt mµ nhÊt ®Þnh sÏ ®−îc d©ng tËn tíi phßng . N¬i ®©y , ban ngµy cöa ®ãng khÝt rim , gÇn nh− nghe kh«ng ®−îc mét tiÕng muçi kªu , nh−ng trêi võa sôp tèi th× bao nhiªu c¸nh cöa ®Òu më ho¾t . §Çu tiªn lµ nghe tiÕng n−íc tõ nh÷ng phßng t¾m µo µo , kÕ ®Õn lµ tiÕng gäi phæ kþ ám tái vµ huyªn n¸o , nhÊt lµ tiÕng " oanh vµng " , hä rÝt mêi chµo , tiÕng c−êi Îo l¶ . Sù huyªn o¸ thø hai lµ nh÷ng sßng ®ç b¸c , tiÕng c−êi h« hè cña nh÷ng kÎ vËn ®á vµ tiÕng v¨ng tôc cña nh÷ng kÎ vËn ®en , tÊt c¶ nh÷ng thanh ©m phøc t¹p trén xµ ngÇu t¹o thµnh mét thÕ giíi vÒ ®ªm rén rÞp . Nh−ng chØ cã mét gian phßng kh«ng më cöa vµ kh«ng nghe tiÕng ®éng . Nãi kh«ng cã tiÕng ®éng th× kh«ng ®óng h¼n nh−ng tiÕng ®éng trong ®ã kh«ng ®−îc b×nh th−êng , nã chØ cã tiÕng rªn chø thiÕu h¼n tiÕng c−êi , nã kh«ng gièng tiÕng ®éng cña nh÷ng gian phßng cã kh¸ch mua hoa víi nµng b¸n phÊn . TiÕng rªn Êy tù nhiªn lµ tiÕng rªn cña ng−êi con g¸i n−ng nã kh«ng ph¶i thø tiÕng rªn tho¶ m·n , còng kh«ng ph¶i thø tiÕng rªn " nghÒ nghiÖp " cèt ®Ó lµm kÝch ®éng ®µn «ng mµ lµ thø tiÕng rªn thiÖt t×nh , tiÕng rªn cña ng−êi con g¸i kh«ng cßn chÞu næi . Gian phßng ®ã , ®ªm còng nh− ngµy , cöa ®ãng khÝt mÝt . Cø vµo mçi buæi hoµng h«n , ng−êi dÉn ®−a vµo ®ã mét ng−êi con g¸i , tù nhiªn ®ã lµ g¸i b¸n hoa , c« nµo còng th¬m tho còng ®Ñp vµ còng ®Òu lµ rÊt trÎ . Hä lu«n lu«n trang ®iÓm thËt c«ng phu , vµnh m«i lu«n ®iÓm nô c−êi , cã c« lµ nô c−êi kh¸ tù nhiªn , cã c« víi nô c−êi nghÒ nghiÖp nh−ng bÊt cø b»ng nô c−êi nµo , víi lµn da mÞn mµng , víi mïi da thÞt h·y cßn t−¬i ch−a lo·ng , nh÷ng c« g¸i b¸n hoa ®Êy ®Òu cã thÓ lµm cho kh¸ch mua hoa nghiªng ngöa . ChØ cã ®iÒu h¬i l¹ lµ khi míi tíi gian phßng nµy , c« nµo còng thËt t−¬i , cã lÏ lµ do giao kÌo lùa son phÊn ®Ëm ®µ , m¸i tãc l¬i víi nh÷ng ®−êng l−ît h÷ng hê mµ cè ý ®· lµm cho bÊt cø ai chØ võa thÊy còng ®ñ ngÊt ng©y , thÕ mµ khi trë ra , sau mét ®ªm trong phßng ®ã , c« nµo còng ñ rò nh− kh«ng cßn ®i næi . §«i m¾t long lanh chiÒu h«m tr−íc , h«m nay ®· thôt s©u vµ ®· th©m quÇng , d¸ng ®i âng Ño gîi t×nh h«m qua nay ®· trë thµnh la lÕt . ChØ trong mét ®ªm , dï cho kh¸ch mua hoa lµ mét g· l−ng u thÞt b¾p , n¬i nµy còng ch−a tõng cã hiÖn t−îng Êy bao giê . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 312 TÊt c¶ nh÷ng c« g¸i bu«n h−¬ng ë ®©y rÊt giµu nghÖ thuËt , hä kh«ng bao giê ®Ó ®Õn nçi th¶m b¹i nh− thÕ Êy ®©u . Tõ chç b×nh th−êng n¬i chèn ¨n ch¬i , gian phßng bçng t¹o cho mäi ng−êi chó ý. Suèt b¶y ngµy b¶y ®ªm nh− thÕ , c¶ b¶y c« g¸i ®i vµo råi l¹i ®i ra cïng nh− thÕ lµm cho thiªn h¹ tõ chó ý ®Õn chuyÖn theo dâi khi ®· biÕt ng−êi chñ gian phßng Êy , ng−êi ®· lµm cho nh÷ng c« g¸i thµnh th¹o trong nghÒ x¬ x¸c Êy , mäi ng−êi söng sèt l¹ lïng . V× ch¼ng nh÷ng ng−êi chñ gian phßng Êy kh«ng cã vãc d¸ng d÷ d»n , vai u thÞt b¾t nh− mäi ng−êi øc ®o¸n mµ ng−êi chñ gian phãng Êy lµ mét cËu bÐ vÞ thµnh niªn . Ch¼ng nh÷ng vÞ thµnh niªn mµ th©n h×nh cËu ta l¹i lám thãm nh− mét cô giµ . Cã nhiÒu ng−êi hiÕu kú ®· ®ãn nh÷ng c« g¸i ®i tõ gian phßng Êy ®i ra ®Ó dß hái nh−ng khi hái ®Õn chuyÖn l¹ lïng Êy th× c« nµo còng nh− c« nÊy , nhÊt ®Þnh chØ võa hái ®Õn lµ tay ch©n hä ph¸t run , n−íc m¾t hä trµo ra vµ nhÊt ®Þnh kh«ng nãi mét tiÕng nµo . ChØ cã mét vµi c« tr¬ trÏn nhÊt kh«ng chÞu tr¶ lêi nh−ng hä còng nãi ®−îc mét c©u :" H¾n kh«ng ph¶i lµ ng−êi , h¾n chØ ng−ng nghØ ®«i ba phót vµ suèt mét ®ªm , h¾n chØ ng−ng nghØ mét hai lÇn " . *** Hoµng h«n thø t¸m . NghÜa lµ c« g¸i thø t¸m s¾p söa b−íc vµo c¨n phßng ®ã . Cöa phßng vÉn kÝn b−ng .Ngåi dùa d−íi khung cöa sæ trong phßng lµ mét cËu bÐ mµu da tr¾ng nhît , m¾t h¾n nh×n ra cöa sæ ®¨m ®¨m . §«i m¾t h¾n rÊt tr× trÖ , gÇn nh− mÊt thÇn chø kh«ng gièng nh− tia m¾t trong lµnh linh ®éng nh− nh÷ng cËu bÐ kh¸c , nh−ng khi h¾n chíp míi thÊy nh÷ng tia th©m ®éc tõ trong ®¸y m¾t chiÕu ra , nã chiÕu thËt nhanh vµ t¾t còng thËt nhanh , nÕu kh«ng chó ý th× kh«ng lµm sao thÊy ®−îc . Long ThiÕu V©n , tiÓu chñ H−ng V©n Trang . Trªn bµn ®Çy thøc ¨n nh−ng h¾n gÇn nh− kh«ng ®éng ®Ëy ®Õn . H¾n ¨n rÊt Ýt , h¾n chØ chê ®îi vÒ ®ªm , h¾n chê ®îi c©y thÞt sèng . TiÕng gâ cöa thËt nhÑ . Long ThiÕu V©n kh«ng quay l¹i , giäng h¾n l¹nh lïng : - Cöa kh«ng cã gµi then . Cöa më , tiÕng b−íc ch©n thËt nhÑ , thËt chËm . Ng−êi ®Õn lµ mét c« g¸i nhá tuæi , nµng thËt ®Ñp nh−ng l¹i rÊt e dÌ cã pha mµu sî sÖt . §ã lµ mÉu ng−êi lý t−ëng cña Long ThiÕu V©n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 313 H¾n thÝch nh÷ng c« g¸i nhá tuæi vµ nhÊt lµ ch−a thµnh thôc nh−ng còng ®õng ph¶i thø nguyªn trinh . H¾n ®¸ nãi víi ng−êi dÉn mèi " Thø cßn nguyªn kh«ng høng thó nh−ng nÕu thµnh thôc qu¸ th× còng ch¸n lu«n " . DÉn g¸i cho h¾n thËt khã nh−ng còng ®−îc thËt nhiÒu tiÒn . TiÕng b−íc ch©n dõng l¹i sau ghÕ h¾n . Long ThiÕu V©n hái : - Ng−êi ®−a c« ®Õn ®©y ®· nãi râ gi¸ råi ph¶i kh«ng ? Ng−êi con g¸i ®¸p : - V©ng . Long ThiÕu V©n hái : - GÊp hai gi¸ b×nh th−êng ph¶i kh«ng ? C« g¸i ®¸p : - V©ng . Long ThiÕu V©n nãi : - V× thÕ cho nªn ph¶i nghe theo ngoan ngo·n , tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc cù nù ®iªu ngoa , biÕt ch−a ? Ng−êi con g¸i ®¸p : - V©ng. Long ThiÕu V©n nãi : - Tèt , xong viÖc , nÕu ta võa lßng ta sÏ thªm cho . Cëi quÇn ¸o ra ®i . TrÇm ng©m do dù mét phót , c« g¸i vôt hái : - Trong lóc chê t«i cëi y phôc , c«ng tö cã xem kh«ng ? Giäng nãi cña nµng ®· ngät mµ l¹i pha lÉn tiÕng c−êi nho nhá thËt ªm . Long ThiÕu V©n h×nh nh− h¬i söng sèt . Ng−êi con g¸i c−êi róc rÝch : - Xem con g¸i tho¸t y còng lµ mét c¸ch h−ëng thô , sao c«ng tö l¹i bá môc Êy ®i ? Long ThiÕu V©n chît thÊy cã g× lµ l¹ , h¾n quay ®Çu nh×n l¹i . H¾n hoµn toµn söng sèt . L©m Tiªn Nhi . " C« g¸i nhá " nãi chuyÖn víi h¾n n·y giê chÝnh lµ L©m Tiªn Nhi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 314 *** - D× L©m . L©m Tiªn Nhi vÉn hÐ nô c−êi nghiªng ngöa . Long ThiÕu V©n ngåi s÷ng trªn ghÕ nh− h×nh c©y . Nh−ng chØ tho¸ng qua trong tÝch t¾c , h¾n ®· mØm c−êi . H¾n nhÑ nhµng ®øng lªn në nô c−êi h¬i ng−êng ng−îng : - D× L©m ®ïa ch¸u ®Êy µ ? L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n b»ng ®«i m¾t nghiªng nghiªng : - §Õn chç nµy mµ cßn gäi D× L©m µ ? Long ThiÕu V©n c−êi −ím giäng : - TiÕng " D× " ®· cã tõ l©u ... L©m Tiªn Nhi ng¾t ngang b»ng nô c−êi l¬i l¶ : - Nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê c«ng tö ®· lín råi . Nµng cè ý bá lu«n hai tiÕng " TiÓu V©n " , c¸i tiÕng mÕn yªu mµ nµng lu«n miÖng gäi lµ tõ lóc cßn ½m h¾n chiÒu chiÒu d¹o ch¬i ë L·nh H−¬ng TiÓu Tróc . Nµng nh×n s©u vµo m¾t h¾n vµ nãi tiÕp : - Míi ba n¨m kh«ng gÆp mµ c«ng tö ®· lín thËt nhanh . Long ThiÕu V©n khÐo lÐo tr¸nh chuyÖn vÒ tuæi t¸c : - Trong hai ba n¨m nay hÕt søc tr«ng tin tøc cña D× L©m , thÕ mµ vÉn h¹c néi m©y ngµn . L©m Tiªn Nhi cµng khÐo lÐo h¬n , nµng nhoÎn miÖng c−êi vµ th¶ mét c¸i vßng : - Nh−ng t«i th× t«i rÊt hiÓu biÕt nhiÒu vÒ c«ng tö , nghe nãi ®èi víi nh÷ng c« g¸i , c«ng tö cßn m¹nh h¬n nh÷ng ng−êi ®µn «ng thµnh thôc ,cã ph¶i thÕ kh«ng nÌ ? TiÕng " nÌ " cuèi c©u , nµng cè ý kÐo dµi vµ nãi lu«n b»ng m¾t . Long ThiÕu V©n h¬i cói mÆt nh−ng h¾n véi c−êi ngay : - Nh−ng tr−íc mÆt D× L©m , ch¸u vÉn cßn lµ ®øa bÐ . L©m Tiªn Nhi h¸y m¾t : - C«ng tö cø gäi D× L©m hoµi , bé t«i giµ l¾m råi ph¶i kh«ng ? C©u hái " ©u yÕm " cña nµng buéc Long ThiÕu V©n ngÈng ph¾t mÆt lªn nh×n th¼ng vµo nµng . L©m Tiªn Nhi ®øng mét c¸ch tù nhiªn " cè ý " , hai ch©n nµng h¬i trÐo l¹i , hai tay chèng hê phÝa sau bµn t¹o thÕ cho bé ngùc −ìn vÒ phÝa tr−íc vµ nhÊt lµ nµng cè t¹o c¸ch thë lµm cho gß ngùc phËp phång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 315 D−íi m¾t cña Long ThiÕu V©n , L©m Tiªn Nhi b©y giê kh«ng cßn lµ " D× L©m " lóc tr−íc , kh«ng cßn lµ ng−êi em kÕt nghÜa cña mÑ h¾n , kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®µn bµ løa nh− mÑ h¾n mµ lµ mét c« g¸i hoµn toµn - mét c« g¸i mµ trong nh÷ng c« g¸i qua tay h¾n bao l©u , h¾n −íc ao chø ch−a hÒ gÆp ®−îc . §«i m¾t tr× trÖ cña Long ThiÕu V©n chît ngêi lªn . L©m Tiªn Nhi ®äc ngay trong ¸nh m¾t mét sù kh¸t khao thÌm muèn vµ nµng h¬i nhÝch tíi . Nµng chØ nhÝch tíi phÇn trªn cña th©n thÓ , v× thÕ ngùc nµng cµng lå lé vµ ¸nh m¾t cña Long ThiÕu V©n d¸n chÆt vµo n¬i ®ã . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i dÊu nô c−êi qu¸i ¸c , nµng lµm bé buån buån : - Nghe nãi c«ng tö rÊt thÝch nh÷ng c« g¸i nhá , cßn t«i ... t«i ®· giµ råi ! Tim cña Long ThiÕu V©n nhÞp lªn rén r· , h¾n hái nhanh trong h¬i thë dËp dån : - Kh«ng , kh«ng , kh«ng giµ chót nµo c¶ , trÎ l¾m , trÎ h¬n c« g¸i trÎ ... L©m Tiªn Nhi hoÎn miÖng c−êi duyªn : - ThËt thÕ µ ? Long ThiÕu V©n nãi gÇn kh«ng ra tiÕng : - ThËt mµ , ai nãi nh− thÕ nµy lµ giµ th× ng−êi ®ã kh«ng ®ui còng lµ ®iªn . L©m Tiªn Nhi nhÝch tíi thªm chót n÷a , v× nµng cao h¬n h¾n nªn ngùc nµng s¸t vµo mÆt h¾n , nµng hái thËt nhÑ : - ThÕ c«ng tö cã ®ui kh«ng ? Cã ®iªn kh«ng ? B©y giê th× Long ThiÕu V©n hoµn toµn kh«ng cßn nãi ®−îc , mÆt h¾n lón vµo tròng ngùc cña nµng , h¾n nghe thÊy mïi th¬m da thÞt , h¾n kh«ng cßn tù chñ nh− ®èi víi nh÷ng c« g¸i kh¸c , tay ch©n h¾n rung b¾n , ®Çu ãc h¾n tèi xÇm . *** Long ThiÕu V©n qu¶ thËt kh«ng ®ui mµ còng kh«ng ®iªn . H¾n nãi ®óng , nµng lµ mét c« g¸i trÎ h¬n nh÷ng c« g¸i trÎ . H¾n kh«ng ®Õn nçi bÞ ng· nh−ng h¾n hoµn toµn tháa m·n , lóc L©m Tiªn Nhi ra tíi cöa , h¾n vÉn cßn ®eo dÝnh , mÆt h¾n vÉn cßn dÞu s©u v« tróng ngùc cña nµng . Vµ L©m Tiªn Nhi " nghe " còng thËt ®óng . §øa bÐ nµng kh«ngcßn " bÐ " n÷a , h¾n ®· lín hoµn toµn , lín h¬n nh÷ng ng−êi lín kh¸c . Nµng ®· ë víi h¾n suèt ®ªm trong phßng kh«ng hÒ chîp m¾t , nµng ®· nhiÒu lÇn tháa m·n nh−ng ch−a lÇn nµo tháa m·n nh− ®ªm nay . Nµng tho¶ m·n vÒ thÓ x¸c vµ tho· m·n lu«n vÒ môc ®Ých . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 316 Tõ cöa miÖng ®am mª cña h¾n , nµng ®· t×m ra chç cña ng−êi mµ nµng quyÕt ý t×m . Trêi tuy ch−a s¸ng h¼n nh−ng còng ®· s¾p hÕt ®ªm , vui thÕ mµ ë phßng kÕ bªn mµ vÉn cßn tiÕng lÌ nhÌ : - Uèng , uèng ®i ... uèng cho n»m mÑp ... C©u nãi ch−a døt qu¶ nhiªn ®· cã tiÕng n»m dµi . Nghe " giäng r−îu " , L©m Tiªn Nhi chît nh− nghe tiÕng ho quen thuéc , tiÕng ho " quen thuéc " cña g· Th¸m Hoa hä Lý . Nhí ®Õn con ng−êi Êy , lßng c¨m hËn cña nµng vôt s«i lªn . Nµng biÕt , cho dÇu nµng cã chinh phôc ®−îc tÊt c¶ ®µn «ng trªn thÕ gian nµy , nh−ng nhÊt ®Þnh nµng kh«ng bao giê chinh phôc ®−îc con ng−êi Êy . Nµng chØ cÇn cã h¾n , nµng chØ cÇn h¾n yªu nµng , nµng sÏ qu¨ng l¹i sau l−ng tÊt c¶ nh÷ng g× mµ nµng dÇy c«ng g©y dùng , nµng sÏ s½n sµng tõ bá nh÷ng g× thuéc vÒ phó quÝ xa hoa , nµng sÏ trë vÒ con ®−êng l−¬ng thiÖn , nµng sÏ ngoan ngo·n mµ qu× d−íi ch©n h¾n ®Ó lµm mét ng−êi vî dÞu hiÒn . Nh−ng h¾n l¹i tõ chèi , h¾n kh«ng ®¸p l¹i t×nh yªu tha thiÕt cña nµng , nµng muèn ngoi lªn khái vòng lÇy h«i h¸m nh−ng h¾n kh«ng chÞu ®−a tay cøu vít . Nµng biÕn thµnh thï hËn . " C¸i g× kh«ng n»m trong tay cña nµng th× nµng sÏ hñy diÖt , nµng kh«ng b»ng lßng ®Ó vµo tay kÎ kh¸c " Nµng kh«ng ®−îc h¾n , nµng còng kh«ng ®Ó ai ®−îc h¾n . Nµng nghiÕn r¨ng nhñ víi lßng m×nh :" Ta tuy muèn cho ng−¬i chÕt nh−ng b©y giê th× kh«ng thÓ ®Ó cho ng−¬i chÕt , nhÊt lµ chÕt vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång bëi v× nÕu ng−¬i chÕt vµo tay h¾n th× trªn ®êi nµy h¾n sÏ kh«ng cßn sî mét ai vµ nh− thÕ ta sÏ kh«ng cßn thÕ ®Ó uy hiÕp h¾n " . Nµng nghiÕn r¨ng thËt m¹nh vµ h¹ quyÕt t©m " Mét ngµy nµo ®ã , ta sÏ lµm cho ng−¬i ph¶i chÕt vµo tay ta , chÕt mét c¸ch tõ tõ ... tõ tõ ... ". *** KiÕm . Thanh kiÕm máng nh− l¸ lóa , thËt nhÑ , thËt s¾c . C¶ ®èc kiÕm còng lµm b»ng mét thø gç dÎo vµ thËt nhÑ . KiÕm kh«ng cã vßng c¸n n¬i khÈu tay bëi v× h¾n mét khi ®· phãng kiÕm ra th× kh«ng mét ai cßn cã thÓ kÞp rãc vµo tay h¾n . BÊt luËn mãn binh khÝ nµo còng ®Òu cã thÓ ®Ëp g·y thanh kiÕm Êy nh−ng mét khi h¾n ®· phãng ra th× kh«ng mét ai cßn cã th× giê ®Ó lµm chuyÖn ®ã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 317 §ã lµ mét thanh kiÕm ®Æc biÖt , trªn ®êi chØ cã mét ng−êi cã thÓ dïng kiÕm Êy, d¸m dïng kiÕm Êy . Thanh kiÕm ®Æt trªn chiÕc bµn thÊp kª s¸t gi−êng ngñ vµ mét bé y phôc mµu xanh th¼ng nÕp . Lóc TiÓu Phi thøc dËy , vËt thø nhÊt h¾n thÊy lµ thanh kiÕm ®ã . ¸nh m¾t lê ®ê cña h¾n vôt loÐ lªn . Nh×n vµo thanh kiÕm Êy , h¾n cã c¶m t−ëng nh− gÆp l¹i ng−êi b¹n lßng ®· bao n¨m xa c¸ch . Tõ ®¸y lßng h¾n vôt trµn lªn mét nguån m¸u nãng , thø sinh lùc ®· tõ l©u t¾t lÞm. H¾n chÇm chËm víi tay . Tay h¾n chît rung rung . Nh−ng khi bµn tay ®ông vµo thanh kiÕm th× tù nhiªn v÷ng l¹i , g©n cèt æn ®Þnh dÞ th−êng . H¾n nhÌ nhÑ vuèt lªn th©n kiÕm , h¾n vuèt tõ trong ra ®Õn mòi vµ m¾t h¾n vôt xa vêi th¨m th¼m . Lßng h¾n h×nh nh− còng ®· ®Õn Ën n¬i th¨m th¼m xa vêi . H¾n nhí l¹i ngµy h¾n míi b¾t ®Çu dïng kiÕm , h¾n nhí nh÷ng vßi m¸u b¾n ra theo mòi kiÕm lóc thu vÒ , h¾n nhí kh«ng biÕt bao nhiªu kÎ ®· ng· ngôc d−íi thanh kiÕm h¾n , nh÷ng kÎ ¸c nh©n . H¾n l¹i nghe thÊy m¸u nãng d©ng lªn . Lóc b©y giê tuy nhiÒu gian khæ hiÓm nguy nh−ng còng nhiÒu hµo hïng r¹ng rì . " ©n o¸n giang hå " , bèn tiÕng tuy ng¾n nh−ng lµ c¶ mét trêi th−îng vâ . Nh−ng tÊt c¶ ®· tr«i qua . Tr«i qua ®· qu¸ l©u råi . H¾n ®· høa víi ng−êi yªu r»ng h¾n sÏ bá l¹i sau l−ng tÊt c¶ vµ h¾n bá thËt t×nh . B©y giê tuy cuéc sèng b×nh th−êng , tÞch mÞch nh−ng nh− thÕ còng kh«ng cã g× kh«ng tèt . Sù sinh ho¹t b×nh th−êng , trÇm lÆng , yªn æn tr«i theo kiÕp sèng , h¸ ch¼ng ph¶i lµ kú väng cña ®a sè con ng−êi ? *** Kh«ng mét tiÕng ®éng , kh«ng nghe tiÕng b−íc ch©n nh−ng L©m Tiªn Nhi ®· cã mÆt t¹i cöa phßng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 318 Nµng tuy cã vÎ mÖt mái nh−ng nô c−êi vÉn r¹ng rì nh− bÊt cø bao giê . DÉu ph¶i hy sinh bÊt cø gi¸ nµo nh−ng nÕu mçi ngµy ®Òu nh×n nô c−êi ¸nh m¾t cña nµng th× tÊt c¶ nh÷ng hy sinh ®ã ®Òu ®¸ng gi¸ . TiÓu Phi bu«ng kiÕm mØm c−êi : - S¸ng nay em dËy sím thÕ ? T«i th× h×nh nh− ngµy mét thªm l−êi biÕng . L©m Tiªn Nhi hái l¹i : - Anh cã thÝch thanh kiÕm ®o hay kh«ng ? TiÓu Phi lµm thinh . Bëi v× b©y giê h¾n kh«ng thÓ nµo nãi thËt mµ h¾n vèn lµ mét con ng−êi kh«ng b»ng lßng nãi dèi , dï nãi dèi víi ®Þch nh©n . L©m Tiªn Nhi nh− ®o¸n biÕt t©m tr¹ng cña h¾n , nµng hái : - Anh cã biÕt thanh kiÕm ®ã tõ ®©u mµ cã hay kh«ng ? TiÓu Phi l¾c ®Çu : - Kh«ng biÕt . L©m Tiªn Nhi chÇm chËm b−íc l¹i ngåi xuèng s¸t bªn TiÓu Phi , nµng nãi dÞu dµng : - Tèi h«m qua t«i ®i suèt ®ªm t×m ng−êi rÌn cho anh ®Êy . TiÓu Phi giËt m×nh : - Em ... L©m Tiªn Nhi cÇm thanh kiÕm lªn tay : - Anh xem , thanh kiÕm nµy cã gièng thanh kiÕm cña anh håi tr−íc hay kh«ng ? TiÓu Phi lÆng thinh . L©m Tiªn Nhi cói s¸t vµ mÆt h¾n : - Anh kh«ng thÝch nã µ ? LÆng thinh thËt l©u , TiÓu Phi míi hái : - T¹i sao em l¹i ®i rÌn kiÕm cho t«i ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× t«i muèn anh dïng nã . TiÓu Phi s÷ng sê : - Em ... em muèn anh giÕt ng−êi ? L©m Tiªn Nhi l¾c ®Çu : - Kh«ng ph¶i lµ giÕt ng−êi mµ lµ cøu ng−êi . TiÓu Phi nh−íng m¾t : - Cøu ng−êi ? Mµ cøu ai ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 319 L©m Tiªn Nhi nãi : - Ng−êi b¹n tèt nhÊt ... L©m Tiªn Nhi ch−a nãi hÕt lêi th× TiÓu Phi ®· ®øng ph¾t lªn : - Lý TÇm Hoan ? L©m Tiªn Nhi nhÌ nhÑ gËt ®Çu . TiÓu Phi nh− c¶m thÊy th¸i ®é cña m×nh h¬i hÊp tÊp , h¾n öng hång s¾c mÆt vµ nhÑ hái : - H¾n ë ®©u ? ChuyÖn g× ®· x¶y ra ? L©m Tiªn Nhi n¾m tay h¾n : - Anh ngåi xuèng ®i råi t«i nãi cho nghe , chuyÖn nµy kh«ng gÊp ®−îc . TiÓu Phi thë phµo ngåi xuèng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Trªn ®êi nµy , ngoµi anh ra , cßn cã bèn tay cao thñ lîi h¹i , anh cã biÕt kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - Em nãi ®i . L©m Tiªn Nhi nãi : - Thø nhÊt dÜ nhiªn lµ Thiªn C¬ L·o Nh©n , thø hai lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Lý TÇm Hoan , Lý ®¹i ca cña anh kh«ng thua hä . TiÓu Phi hái : - Cßn mét ng−êi n÷a ? L©m Tiªn Nhi thë ra : - Ng−êi n÷a lµ Kinh V« M¹ng , tuæi nhá h¬n nh÷ng ng−êi kia mµ còng lµ tay ®¸ng sî h¬n . TiÓu Phi gÆng l¹i : - §¸ng sî h¬n hÕt ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× h¾n cã thÓ nãi kh«ng ph¶i lµ ng−êi , kh«ng cã nh©n tÝnh , h¾n sinh ra môc ®Ých duy nhÊt lµ giÕt ng−êi , h−ëng thô duy nhÊt cña h¾n còng lµ giÕt ng−êi , ngoµi chuyÖn giÕt ng−êi ra , h¾n kh«ng cßn biÕt g× n÷a c¶ . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi ngêi ngêi : - H¾n dïng thø binh khÝ g× ? L©m Tiªn Nhi bu«ng thanh kiÕm xuèng bµn : - Lµ kiÕm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 320 TiÓu Phi chît n¾m lÊy ®èc kiÕm , h¾n n¾m thËt chÆt . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nghe nãi kiÕm ph¸p cña h¾n còng ®éc nh− anh vµ còng lÑ nh− anh . TiÓu Phi cau mÆt : - T«i kh«ng biÕt kiÕm ph¸p , t«i chØ biÕt lµm c¸ch nµo ®−a mòi kiÕm vµo ®óng yÕt hÇu cña cõu nh©n . L©m Tiªn Nhi nãi : - §ã lµ " kiÕm ph¸p " , bÊt cø thø kiÕm ph¸p nµo , môc ®Ých tèi hËu còng vÉn lµ giÕt ng−êi , thÕ th«i . TiÓu Phi hái : - ý cña em cã ph¶i lµ Lý TÇm Hoan ®· lät vµo tay ng−êi Êy ? L©m Tiªn Nhi thë ra : - Kh«ng chØ mét m×nh h¾n mµ cßn lµ Th−îng Quan Kim Hång nh−ng Th−îng Quan Kim Hång kh«ng cßn ë n¬i ®ã , anh chØ cÇn ®èi phã mét ... Kh«ng ®Ó cho TiÓu Phi hái g× , nµng nãi tiÕp thËt nhanh : - Kh«ng gÆp con ng−êi Êy th× kh«ng bao giê h×nh dung ®−îc c¸i ®¸ng sî cña h¾n , tay kiÕm cña anh còng cã thÓ nhanh h¬n h¾n nh−ng ... TiÓu Phi nghiÕn r¨ng : - T«i chØ muèn biÕt ng−êi Êy b©y giê ë ®©u ? L©m Tiªn Nhi vuèt nhÑ vµo tay h¾n : - T«i vèn kh«ng muèn cho anh dïng kiÕm n÷a , t«i kh«ng muèn cho anh giÕt ng−êi , cµng kh«ng muèn cho anh m¹o hiÓm nh−ng v× Lý ®¹i ca , t«i ®µnh ®Ó anh ®i , t«i kh«ng muèn Ých kû . TiÓu Phi nh×n nµnh b»ng tia m¾t v« cïng c¶m kÝch . L©m Tiªn Nhi cói ®Çu , n−íc m¾t nµng r¬i l· ch· : - T«i b»ng lßng chØ chç h¾n cho anh nh−ng ... nh−ng anh còng høa víi t«i mét viÖc . TiÓu Phi nãi : - Nãi ®i . L©m Tiªn Nhi t×m bµn tay cña h¾n vµ n¾m vµo tay m×nh thËt chÆt : - Anh h·y høa víi t«i lµ anh sÏ vÒ , t«i sÏ ®îi anh ë ®©y m·i m·i . Nµng gôc ®Çu vµo vai TiÓu Phi , h¾n nghe thÊy h¹nh phóc h¬n bao giê hÕt . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2