intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 29

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
57
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 29

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 435 Håi thø hai m−¬i chÝn Nh÷ng mÊt m¸t trong ®êi B ©y giê trong gian phßng chØ cã mçi mét m×nh TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ngåi im lÆng , nµng kh«ng ngÈng mÆt lªn . Th−îng Quan Kim Hång ë ®ã kh¸ l©u nh−ng kh«ng hÒ liÕc nµng mét bËn . Nµng còng kh«ng hÐ miÖng , b©y giê khi TiÓu Phi nhËn thanh kiÕm , nµng míi mÊp m¸y ®«i m«i , h×nh nh− nµng nhÊt ®Þnh nãi nh−ng råi l¹i lµm thinh . B©y giê khi Th−îng Quan Kim Hång ®· ra ®i , chØ cßn l¹i hai ng−êi , nµng míi hái : - Anh thËt v× h¾n mµ giÕt ng−êi µ ? TiÓu Phi thë ra : - T«i ®· nî h¾n , tù nhiªn t«i ph¶i tr¶ . L©m Tiªn Nhi hái : - Anh cã biÕt ng−êi anh sÏ giÕt lµ ai kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - H¾n kh«ng nãi , ch−a nãi . L©m Tiªn Nhi hái : - Anh thö ®o¸n xem . TiÓu Phi hái l¹i : - C« ®· ®o¸n ra råi µ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - NÕu t«i ®o¸n kh«ng lÇm th× ng−êi h¾n b¶o anh giÕt ®ã lµ Long Tiªu V©n . TiÓu Phi cau mµy : - Long Tiªu V©n ? Sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× Long Tiªu V©n ®Þnh lîi dông h¾n mµ h¾n lµ con ng−êi kh«ng bao giê ®Ó ai lîi dông . TiÓu Phi trÇm ng©m : - Long Tiªu V©n ®¸ng lý ph¶i chÕt tõ l©u råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 436 L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng anh th× kh«ng thÓ giÕt h¾n ®−îc . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? L©m Tiªn Nhi kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - Anh cã biÕt t¹i sao Th−îng Quan Kim Hång l¹i m−în tay anh hay kh«ng ? TiÓu Phi trÇm ng©m : - Nhê ng−êi kh¸c hµnh ®éng t−¬ng ®èi dÔ h¬n m×nh hµnh ®éng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng Th−îng Quan Kim Hång muèn giÕt Long Tiªu V©n lµ chuyÖn dÔ nh− trë bµn tay , Kim TiÒn Bang cao thñ nh− rõng , ®õng nãi mét Long Tiªu V©n mµ cho dÇu c¶ ngµn ng−êi nh− thÕ còng kh«ng lµ chuyÖn khã . Th−îng Quan Kim Hång muèn ra tay th× t¹i sao h¾n kh«ng sai thuéc h¹ ? TiÓu Phi hái : - C« biÕt nguyªn nh©n ®ã ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - §−¬ng nhiªn biÕt chø sao kh«ng . Anh biÕt , qua hai ngµy n÷a ®óng lµ ngµy mång mét . TiÓu Phi hái : - Ngµy mång mét th× sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Trong giang hå ai còng biÕt ngµy mång mét th¸ng nµy lµ ngµy mµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Long Tiªu V©n sÏ lµm lÔ b¸i ®Ö huynh . TiÓu Phi nãi : - Hø, ch¼ng lÏ ®«i m¾t Th−îng Quan Kim Hång ®· mï råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - Tù nhiªn h¾n kh«ng chÞu cïng víi Long Tiªu V©n lµm chuyÖn ®ã nh−ng l¹i kh«ng thÓ nuèt lêi høa sî mang tiÕng nªn ph−¬ng c¸ch duy nhÊt lµ ph¶i giÕt Long Tiªu V©n . Nµng mØm c−êi nãi tiÕp : - Ng−êi sèng tù nhiªn kh«ng thÓ cïng ng−êi chÕt kÕt nghÜa ®Ö huynh , anh biÕt ®iÒu ®ã chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 437 L©m Tiªn Nhi nãi lu«n : - Nh−ng gi÷a hai ng−êi ®· cã hÑn −íc kÕt nghÜa råi cho nªn Th−îng Quan Kim Hång ®· kh«ng thÓ ra tay mµ cµng kh«ng thÓ cho thuéc h¹ ra tay , v× thÕ h¾n ph¶i lîi dông anh . ThÊy TiÓu Phi ng¬ ng¬ , L©m Tiªn Nhi bËt c−êi : - Ch¾c anh lÊy lµm l¹ kh«ng hiÓu t¹i sao ng−êi ta l¹i r¾c rèi nh− thÕ ph¶i kh«ng ? §©u cã g× l¹ , ®êi lµ nh− thÕ ®©y , Th−îng Quan Kim Hång tÝnh to¸n ®óng l¾m , muèn giÕt Long Tiªu V©n chØ cã anh lµ thÝch hîp nhÊt mµ th«i . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? - Bëi v× anh kh«ng ph¶i lµ ng−êi cña Kim TiÒn Bang mµ l¹i lµ b»ng h÷u cña Lý TÇm Hoan , chuyÖn Long Tiªu V©n ng−îc ®·i Lý TÇm Hoan trªn giang hå kh«ng mét ai kh«ng biÕt vµ ch¾c chÝnh anh còng ®· tõng bÊt b×nh vÒ chuyÖn ©n ®· kh«ng b¸o ®¸p mµ Long Tiªu V©n ®· bao lÇn ©m m−u lµm h¹i Lý TÇm Hoan ®Êy chø ? Nµng thë ra nãi tiÕp : - V× thÕ nÕu anh giÕt Long Tiªu V©n , ng−êi kh¸c sÏ cho r»ng anh v× Lý TÇm Hoan mµ b¸o cõu , kh«ng ai cã thÓ nghi ngê Th−îng Quan Kim Hång c¶ . TiÓu Phi nãi : - Cho dÇu kh«ng v× ai c¶ th× t«i còng nhÊt ®Þnh kh«ng dung cho h¹ng ng−êi nh− Long Tiªu V©n sèng ®−îc . L©m Tiªn Nhi nãi : - §ã còng lµ chuyÖn mµ Th−îng Quan Kim Hång thõa biÕt cho nªn t«i míi b¶o anh giÕt Long Tiªu V©n lµ thÝch hîp h¬n c¶ . Nh−ng khi anh giÕt Long Tiªu V©n råi th× Th−îng Quan Kim Hång sÏ giÕt anh ngay . TiÓu Phi lÆng thinh . L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n sÏ giÕt anh kh«ng ph¶i chØ môc ®Ých diÖt khÈu mµ cßn muèn lµm cho ng−êi t−ëng r»ng h¾n tr¶ thï cho ng−êi " anh em kÕt nghÜa " Long Tiªu V©n , h¾n muèn cho ng−êi ta nhËn h¾n lµ con ng−êi nghÜa khÝ . TiÓu Phi dêi tia m¾t xuèng thanh kiÕm cña m×nh . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Vâ c«ng cña Th−îng Quan Kim Hång th©m hËu mµ khã l−êng ®−îc , anh ... anh tuyÖt kh«ng ph¶i lµ .... Nµng kh«ng nãi hÕt c©u v× chØ nãi tíi ®ã lµ nµng ®· ng· vµo h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 438 Giäng nµng trë nªn tha thiÕt : - Anh thõa lóc h¾n kh«ng cã ë ®©y , chóng m×nh h·y trèn ®i . TiÓu Phi cau mÆt : - Trèn ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt anh lµ con ng−êi tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng hÒ biÕt trèn lµ g× nh−ng ... nh−ng v× t«i , anh cã thÓ Èn nhÉn ®−îc ch¨ng ? TiÓu Phi l¾c ®Çu : - Kh«ng thÓ . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i : - V× t«i mµ anh còng kh«ng thÓ . Giäng nµng ®· b¾t ®Çu run , n−íc m¾t nµng r¬i xuèng . Nµng l¹i b¾t ®Çu sö dông vò khÝ cña nµng . Nh−ng TiÓu Phi l¹i kh«ng nh×n nµng , m¾t h¾n nh×n tËn ®©u xa vµ h¾n chÇm chËm nãi : - ChÝnh v× nµng cho nªn t«i míi kh«ng thÓ lµm theo lêi nµng nãi . L©m Tiªn Nhi cau mÆt : - Sao l¹i kú thÕ ? TiÓu Phi nãi : - V× nµng , ta sÏ kh«ng bao giê lµm ®iÒu béi −íc , kh«ng lµm ®iÒu thÊt tÝn . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ... nh−ng .... Nµng gôc ®Çu vµo ngùc cña TiÓu Phi , nµng nøc në nghÑn ngµo : - T«i kh«ng cÇn ... kh«ng cÇn anh lµ qu©n tö hay tiÓu nh©n , t«i yªu anh , t«i muèn anh sèng m·i bªn t«i . ¸nh m¾t l¹nh lïng mµ c−¬ng quyÕt cña TiÓu Phi dßm xuèng mÆt nµng , h¾n ®−a tay vµ vuèt tãc nµng vµ dÞu giäng : - B©y giê t«i ®ang ë bªn nµng d©y . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng råi ngµy mai ... vµ .... vµ sau ®ã n÷a ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 439 Nµng «m TiÓu Phi thËt chÆt , mÆt nµng dôi vµo ngùc h¾n , nµng nãi qua h¬i thë nhÑ : - Mét lÇn nµy th«i , mét lÇn nµy th«i . Anh chiÒu t«i mét lÇn ®i råi sau nµy tÊt c¶ chuyÖn g× t«i còng sÏ chiÒu anh . Bµn tay ve vuèt cña TiÓu Phi vôt rót vÒ mét c¸ch véi vµng , ¸nh m¾t cña h¾n thËt r¾n ch¾c , h¾n nãi tõng tiÕng : - BÊt cø chuyÖn g× t«i còng cã thÓ nghe theo nµng , chØ riªng mét chuyÖn nµy th× kh«ng . L©m Tiªn Nhi nh− hèt ho¶ng : - Sao ? T¹i sao ? Anh , t¹i sao ? TiÓu Phi nãi : - Sèng vèn lµ mét vÊn ®Ò nhiÒu mÆt , sèng cã nhiÒu c¸ch sèng , nÕu nµng v× ta , yªu ta th× h·y ®Ó cho ta sèng mét c¸ch ®−êng ®−êng chÝnh chÝnh , sèng mét c¸ch ®¸ng sèng , sèng mét c¸ch cho ra sèng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Sèng lµ sèng , sèng so víi chÕt vÉn tèt h¬n chø ? TiÓu Phi nãi : - Tr−íc ®©y ta còng cho nh− thÕ nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê ta thÊy r»ng cã nh÷ng c¸ch sèng kh«ng b»ng chÕt . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i : - C©u nãi nµy h×nh nh− kh«ng ph¶i c©u nãi cña anh , nã lµ cña Lý TÇm Hoan . ChØ cã con ng−êi ®ã míi cã nh÷ng c©u nãi tøc c−êi nh− thÕ ? ¸nh m¾t cña TiÓu Phi lé ®Çy thèng khæ : - C« cho r»ng c©u nãi Êy ®¸ng tøc c−êi l¾m µ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - §−¬ng nhiªn , gi¸ nh− tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu cã ý nghÜ nh− h¾n th× trªn ®êi nµy ch¾c kh«ng cßn mét ai cã thÓ sèng l©u kh«ng nh÷ng ng−êi kh¸c ... TiÓu Phi ng¾t lêi nµng : - T«i kh«ng ph¶i lµ con ng−êi kh¸c mµ t«i lµ t«i . L©m Tiªn Nhi nh×n s÷ng vµo mÆt h¾n , giäng nµng chît buån buån : - T«i c¶m thÊy h×nh nh− anh ®èi víi h¾n , anh cã ý nghÜ tèt h¬n lµ ®èi víi t«i . TiÓu Phi lµm thinh , m«i h¾n ngËm l¹i thËt khÝt . L©m Tiªn Nhi rÇu rÇu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 440 - Nh−ng t¹i lµm sao anh l¹i kh«ng thö nghÜ , h¾n lu«n lu«n muèn anh v× h¾n mµ chÕt , cßn t«i muèn anh v× t«i mµ sèng , thÕ t«i ®èi víi anh ch¼ng lÏ l¹i kÐm h¬n h¾n hay sao ? TiÓu Phi thë ra : - Nh−ng t«i kh«ng muèn ®Ó h¾n nghÜ r»ng nÕu t«i sèng bªn nµng lµ t«i sÏ mang mét cuéc ®êi , t«i sÏ ch×m , ch×m m·i . T«i muèn chøng minh cho h¾n thÊy chØ cã sèng bªn nµng th× t«i míi phÊn chÊn , míi tiÕn lªn . L©m Tiªn Nhi r¬i n−íc m¾t : - ThËt cã lóc t«i nghÜ kh«ng ra ®−îc , t«i kh«ng hiÓu trong lßng anh chøa ®ùng nh÷ng g× . TiÓu Phi nãi : - ý nghÜ cña t«i thËt lµ ®¬n gi¶n vµ chÝnh v× rÊt ®¬n gi¶n nªn kh«ng bao giê c¶i biÕn . TiÓu Phi nãi ®óng , ý nghÜ cµng ®¬n gi¶n chõng nµo th× sù c¶i biÕn cµng Ýt ®i chõng Êy . L©m Tiªn Nhi ngÈng ®Çu nh×n s©u vµo m¾t h¾n : - M·i m·i kh«ng khi nµo c¶i biÕn ? TiÓu Phi gËt ®Çu : - M·i m·i . C©u tr¶ lêi cña h¾n còng thËt lµ ®¬n gi¶n . L©m Tiªn Nhi ®øng dËy , nµng chÇm chËm b−íc l¹i bªn cöa sæ . Bªn ngoµi thËt lµ v¾ng lÆng , mét tiÕng chim kªu còng kh«ng nghe thÊy . BÊt cø mét sù v¾ng lÆng nµo còng dÒu lµm cho con ng−êi thªm trèng tr¶i , bÊt cø mét ng−êi nµo mang mét t©m sù trèng tr¶i nh− thÕ Êy còng ®Òu c¶m nhËn gi¸ trÞ cuéc sèng thËt kh«ng ®¸ng mét xu . Sù v¾ng lÆng cña c¶nh vËt , sù v¾ng lÆng cña t©m håm lµm cho ng−êi ta cã mét c¶m xóc ®¸ng sî , ®ã lµ mét c¶m xóc chÕt . §ã lµ c¸i c¶m gi¸c cña con ng−êi ®· ®¸nh mÊt c¶ cuéc ®êi . ThËt l©u , L©m Tiªn Nhi nãi thËt nhá : - T«i bçng cã mét nhËn xÐt l¹ lïng , c¸i nhËn xÐt mµ tõ l©u råi t«i kh«ng muèn thÊy , t«i cã mét c¸i so s¸nh , t«i thÊy gi÷a anh vµ Lý TÇm Hoan gÇn nh− gi÷a Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi cau mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 441 - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Con ng−êi cña Kinh V« M¹ng chØ v× Th−îng Quan Kim Hång mµ sèng , tù nhiªn Th−îng Quan Kim Hång ®èi víi h¾n còng tèt nh−ng cho ®Õn b©y giê ... Vµnh m«i nµng chît hÐ mét nô c−êi cay ®¾ng : - B©y giê Kinh V« M¹ng ®· mÊt ®i c¸i gi¸ trÞ lîi dung lËp tøc bÞ Th−îng Quan Kim Hång ®uæi ®i nh− mét con chã ghÎ , kÕt cuéc cña mét vÊn ®Ò nh− thÕ Êy , t«i ch¾c r»ng kh«ng khi nµo Kinh V« M¹ng nghÜ tíi . TiÓu Phi nãi : - Còng cã thÓ h¾n ®· nghÜ tíi råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - NÕu h¾n biÕt ®−îc c¸i kÕt cuéc nh− thÕ th× h¾n sÏ ch¼ng lµm nh− thÕ . TiÓu Phi nãi : - H¾n biÕt nh−ng ch¾c h¾n sÏ lµm nh− thÕ v× h¾n kh«ng cã con ®−êng chän lùa nµo kh¸c n÷a . L©m Tiªn Nhi hái : - ThÕ cßn anh ? TiÓu Phi lµm thinh . L©m Tiªn Nhi nãi : - Lý TÇm Hoan ®èi víi anh còng tèt l¾m bëi v× h¾n biÕt r»ng trªn ®êi nµy kÎ duy nhÊt gióp h¾n ®−îc lµ anh , ngoµi anh ra h¾n gÇn nh− hoµn toµn c« lËp . Nh−ng cho ®Õn khi gi¸ trÞ lîi dông cña anh kh«ng cßn n÷a , lóc bÊy giê liÖu c¸i ho¹t c¶nh cña Kinh V« M¹ng vµ Th−îng Quan Kim Hång cã t¸i diÔn l¹i víi anh vµ h¾n hay kh«ng ? TiÓu Phi trÇm ng©m . Sau ®ã h¾n nãi : - C« h·y quay mÆt l¹i . C©u nãi ®ã h¾n nãi thËt chËm nh−ng thËt ch¾c , thËt nghiªm trang . Ch−a bao giê h¾n nãi víi L©m Tiªn Nhi b»ng giäng nãi nh− thÕ Êy . Bµn tay vÞn bªn song cöa sæ cña L©m Tiªn Nhi vïng siÕt chÆt , nµng hái : - Quay ®Çu l¹i lµm g× ? TiÓu Phi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 442 - Bëi v× t«i cÇn cho c« biÕt hai chuyÖn . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i ®øng nh− thÕ còng vÉn nghe ®−îc nh− th−êng . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng t«i muèn c« thÊy t«i , thÊy mÆt t«i khi nãi , cã nh÷ng c©u nãi kh«ng chØ nghe b»ng tai mµ cÇn ph¶i thÊy b»ng m¾t , nÕu kh«ng c« kh«ng bao giê hiÓu hÕt ý nghÜa cña nã ®−îc . Bµn tay cña L©m Tiªn Nhi n¾m cµng ch¾c vµo song cöa nh−ng råi nµng còng quay ®Çu l¹i . Qu¶ nhiªn , khi nh×n vµo m¾t cña TiÓu Phi , nµng ®· hiÓu râ ý nghÜa c©u nãi cña h¾n . §«i m¾t cña TiÓu Phi chît gi«ng gièng nh− ®«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång . §«i m¾t lµ cöa sæ cña t©m hån , cã ng−êi nãi nh− thÕ hoµn toµn ®óng nh−ng nÕu ®óng th× ®«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång lu«n lu«n bá ngá Êy , kh«ng ai dßm vµo cã thÓ thÊy ®−îc nh÷ng g× bªn trong trèng rçng . Kh«ng ph¶i thø trèng rçng kh«ng biªn giíi mµ lµ thø trèng rçng c¶m t×nh - n¬i kh«ng chøa ®ùng t×nh c¶m nµo v× thÕ khi nh×n vµo ®«i m¾t Êy , ng−êi ta hiÓu ngay kh«ng bao giê cã mét sù c¶i biÕn , kh«ng bao giê lay ®éng . Ng−êi mang ®«i m¾t Êy nãi ra , ng−êi nghe chø kh«ng cã quyÒn c·i còng nh− kh«ng cã quyÒn hái l¹i . Nh×n vµo ®«i m¾t cña TiÓu Phi b©y giê , L©m Tiªn Nhi hiÓu ngay vÊn ®Ò lµ nh− thÕ . " §õng bao giê c·i l¹i ng−êi mang ®«i m¾t Êy , nÕu kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ hèi hËn vÒ sau " Trong kho¶nh kh¾c , L©m Tiªn Nhi thÊy ngay ý nghÜ cña m×nh ®· lÇm . Tõ l©u , cã thÓ nãi tõ buæi ban ®Çu , khi nµng bøc rêi TiÓu Phi ra khái vßng tay cña Lý TÇm Hoan , nµng cho r»ng TiÓu Phi sÏ m·i m·i lµ côc bét trong tay nµng , nµng muèn vo trßn , bãp mÐo g× còng ®−îc , nµng sÏ khèng chÕ h¾n m·i m·i , nµng sÏ dïng h¾n lµm tÊm bia , dïng h¾n lµm mét con cê , dïng h¾n lµm mét c©y viÕt ®Ó cho nµng vÏ bïa vÏ phÐp . Nµng biÕt TiÓu Phi lµ mét con ng−êi sinh ra vµ lín lªn trong c« ®¬n cña vïng nói th¼m ®éng hoang biªn ¶i , nµng kh«ng biÕt râ lai lÞch h¾n nh−ng nµng biÕt h¾n rÊt thiÕu thèn t×nh c¶m , tõ khi gia nhËp Trung Nguyªn cho ®Õn khi tíi H−ng V©n Trang , ng−êi mang l¹i t×nh c¶m duy nhÊt cho h¾n lµ Lý TÇm Hoan . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 443 Nµng biÕt t×nh c¶m cña hai ng−êi s©u ®Ëm l¾m , Lý TÇm Hoan ®· tõng liÒu chÕt v× TiÓu Phi vµ ®æi l¹i TiÓu Phi còng ®· tõng ®æ m¸u cho Lý TÇm Hoan . Nµng kh«ng " chµi " ®−îc Lý TÇm Hoan , nµng quay sang TiÓu Phi vµ còng chØ ®é mét tho¸ng gi©y tao ngé buæi ban ®Çu , nµng biÕt ngay gi¸ trÞ lîi dông vÒ TiÓu Phi ®èi víi nµng cao l¾m , ®¸ng gi¸ l¾m . V× h¾n lµ con ng−êi sèng trän vÑn víi néi t©m , v× h¾n lµ con ng−êi t×nh c¶m d¹t dµo , v× h¾n lµ con ng−êi d¸m chÕt v× t×nh c¶m , nµng cè dïng mäi m¸nh khãe ®Ó dùng nµng thµnh mét thÇn t−îng trong lßng h¾n vµ nµng ®· thµnh c«ng . Nµng sai khiÕn ®−îc h¾n , nµng ®· lµm cho h¾n ph¶i xa l¸nh Lý TÇm Hoan . TiÓu Phi qu¶ thËt rÊt yªu nµng , yªu nµng thËt s©u thËt ®Ëm . Nh−ng trong cuéc sèng t×nh c¶m cña con ng−êi ®µn «ng , trong ®êi sèng néi t©m cña hä , cã nh÷ng thø ®· kh«ng kÐm phÇn quan träng h¬n t×nh yªu mµ tr¸i l¹i , cã nhiÒu khi nh÷ng thø Êy cßn nÆng h¬n lµ kh¸c . Mét trong nh÷ng thø Êy lµ lßng tù träng . Ng−êi ®µn «ng khi ®· cã tinh thÇn tù träng th× kh«ng mét c¸i g× , kh«ng mét søc m¹nh nµo cho dÇu ®ã lµ søc m¹nh cña ¸i t×nh lµm hay chuyÓn hä . TiÓu Phi ®èi víi nµng lu«n lu«n ®−îc coi lµ hÕt søc " thuËn lßng " , ®ã lµ bëi nµng ch−a hÒ ®ông ch¹m ®Õn vÊn ®Ò gai gãc ®ã , nµng cã thÓ b¶o h¾n chÕt nh−ng kh«ng thÓ bu«ng bá lßng tù träng . V× nµng , h¾n cã thÓ lµm bÊt cø chuyÖn g× , h¾n cã thÓ mï qu¸ng tr−íc bÊt cø chuyÖn g× , chØ khi nµo ®éng ®Õn lßng tù träng cña h¾n th× nhÊt ®Þnh bÞ ph¶n øng . Qua mét lóc kh¸ l©u , h×nh nh− ®· æn ®Þnh ®−îc c¬n dao ®éng , L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n mØm c−êi : - Råi , t«i ®ang nh×n anh nÌ , anh nãi c©u g× th× nãi ®i . XÝ , b©y giê b¾t ®Çu ®µy x¸t ng−êi ta ®Êy nghe . Nµng biÕt nµng ®· d¹i dét ®¶ ®éng ®Õn mét chuyÖn kh«ng nªn ®¶ ®éng , nµng biÕt b©y giê nµng cÇn gì l¹i , nµng nãi mét c©u nòng nÞu ®Ó kháa lÊp , ®Ó mong dÞu bít phÇn c¨ng th¼ng võa råi . TiÓu Phi kh«ng c−êi : - C« ph¶i hiÓu râ Lý TÇm Hoan lµ b»ng h÷u cña t«i , t«i kh«ng b»ng lßng bÊt cø ng−êi nµo nãi nhôc h¾n tr−íc mÆt t«i , bÊt cø ng−êi nµo , c« nghe râ råi chø ? L©m Tiªn Nhi cói mÆt , giäng nµng nhá l¹i : - Anh cßn nãi g× n÷a kh«ng ? Nh÷ng lêi nãi cña c« võa råi ch¼ng nh÷ng ®· ®¸nh gi¸ thÊp vÒ con ng−êi cña Kinh V« M¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 444 L©m Tiªn Nhi ngÈng mÆt , ¸nh m¾t nµng béc lé kinh nghi : - H¾n ... TiÓu Phi nãi : - H¾n ®i lµ t¹i v× h¾n cÇn ®i chø kh«ng ph¶i bÞ Th−îng Quan Kim Hång xua ®uæi . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ... nh−ng t«i kh«ng biÕt ... TiÓu Phi ng¾t ngang : - C« kh«ng cÇn biÕt , c« chØ cÇn nhí nh− in . L©m Tiªn Nhi cói mÆt , giäng nãi cña nµng thËt buån : - Mçi c©u anh nãi , t«i sÏ nhí m·i , t«i hy väng anh còng ®õng quªn , anh ®· nãi ®èi víi t«i anh sÏ m·i m·i kh«ng thay lßng . TiÓu Phi nh×n nµng . H¾n nh×n nµng thËt l©u , thËt l©u . Lßng h¾n cho dÇu lµ mét ngän nói b¨ng ®Õn lóc nµy còng ph¶i bÞ tan thµnh n−íc . H¾n tõ tõ b−íc l¹i bªn nµng . Toµn th©n nµng h×nh nh− cã mét hÊp lùc mµ h¾n kh«ng lµm sao chèng cù . Nh−ng L©m Tiªn Nhi vôt l¸ch sang bªn , nµng nãi ngËp ngõng : - Anh ... b÷a nay kh«ng ®−îc ... L¹i kh«ng ®−îc , h¬n hai n¨m tr−êng ®èi víi h¾n nµng vÉn mét c©u " kh«ng ®−îc " . Nµng rÊt sî thÇn t−îng cña nµng trong lßng h¾n sôp ®æ , nÕu ®Ó h¾n kh¸m ph¸ ®−îc bÝ mËt cña nµng . Nµng rÊt sî h¾n biÕt nµng lµ mét ng−êi ®µn bµ chø kh«ng ph¶i lµ con g¸i . Nµng quyÕt gi÷ trong lßng h¾n mét Ên t−îng lµ nµng trong tr¾ng, nµng kh«ng ph¶i lµ h¹ng h− th©n mÊt nÕt nh− Lý TÇm Hoan ®· ngÇm b¶o tõ l©u . TiÓu Phi khùng l¹i , nh− bao lÇn h¾n khùng l¹i khi nµng cù tuyÖt . Nh÷ng lÇn tr−íc nµng kh«ng sî nh−ng lÇn nµy nµng sî . Nµng véi nhoÎn miÖng c−êi , dÞu giäng : - B÷a nay anh nªn nghØ cho thËt kháe , t«i sÏ n»m bªn anh ®Ó tr«ng chõng giÊc ngñ cho anh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 445 Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®øng nh− bao giê trong phßng h¾n . Nh−ng lÇn nµy h¾n quay mÆt ra cöa sæ , bªn ngoµi nh÷ng canh phßng ®· ®−îc cho nghØ . Bëi v× Th−îng Quan Kim Hång ®· dÆn : - H«m nay cã ng−êi ®Õn , tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc lµm khã dÔ , h·y ®Ó hä tù do . Ng−êi ®Õn lµ ai ? Th−îng Quan Kim Hång lµm chuyÖn g× còng cã môc ®Ých , h¾n kh«ng khi nµo lµm mét chuyÖn theo lèi gi¶i khu©y . *** §ªm ®· vÒ khuya . §ªm vÒ khuya thËt v¾ng , thËt im . TiÓu Phi nh¾m m¾t , h¬i thë h¾n ®iÒu hoµ , h×nh nh− h¾n ngñ say . Tõ ngµy kh«ng cßn ë ng«i nhµ " Tæ Êm " cña h¾n vµ L©m Tiªn Nhi n÷a th× h¾n kh«ng ®−îc uèng nh÷ng b¸t canh , v× thÕ h¾n Ýt ngñ . Trong nh÷ng ngµy gÇn ®©y v× mÖt mái hay g× nh− thÕ nµo ®ã , cø hÔ ®Æt ®Çu xuèng gèi lµ h¾n ngñ ngay nh−ng h«m nay th× h¾n kh«ng ngñ ®−îc . L©m Tiªn Nhi n»m ngñ kÒ bªn h¾n , h¬i thë cña nµng thËt nhÑ thËt ®Òu . ChØ cÇn nghiªng qua , TiÓu Phi ®· «m nµng vµo lßng , ®· «m vãc th©n Êm ¸p cña nµng nh−ng h¾n tù cè chÕ ¸p lßng h¾n . H¾n kh«ng d¸m liÕc nµng , h¾n sî chØ cÇn liÕc mét c¸i th«i , lßng tù chÕ cña h¾n kh«ng lµm sao gi÷ næi . L©m Tiªn Nhi rÊt tÝn nhiÖm h¾n , h¾n kh«ng cã quyÒn ph¸ tan lßng tin ®ã . H¾n kh«ng lµm sao ngñ ®−îc . H¬i thë cña L©m Tiªn Nhi cµng lóc cµng nÆng nÒ , nµng n»m im nh− ngñ nh−ng trong bãng tèi , hai m¾t nµng vÉn më . §«i m¾t s¸ng ngêi cña nµng nh×n vµo mÆt TiÓu Phi . M¸i tãc bång bÒnh óp hê trªn khu©n mÆt hån nhiªn cña h¾n , nµng c¶m thÊy h¾n nh− mét ®øa trÎ th¬ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 446 Nµng thÊy hai hµng mi cña h¾n thËt dµi , khÐp kÝn , bçng nµng muèn ®−a tay vuèt nhÑ lªn mÆt h¾n . Nh−ng nµng kh«ng lµm , nµng gäi nho nhá : - TiÓu Phi , anh ngñ råi µ ? TiÓu Phi lµm thinh , m¾t h¾n nh¾m nghiÒn . H¾n kh«ng d¸m , h¾n sî chÝnh h¾n . ChØ cÇn cö ®éng nhá th«i lµ h¾n kh«ng cßn gi÷ næi . Nh−ng h¾n muèn gi÷ , gi÷ cho xøng ®¸ng lßng tin , gi÷ cho trong s¹ch ®Õn ngµy h«n lÔ . L©m Tiªn Nhi l¼ng lÆng ®îi chê . ThËt l©u , nµng nghe h¬i thë h¾n vÉn ®Òu , nµng tôt lÇn , tôt lÇn . Nµng tôt xuèng gi−êng ë phÝa d−íi ch©n . Nµng x¸ch ®«i giµy nhÌ nhÑ b−íc ra phÝa cöa . Nµng më cöa thËt nhÑ , nµng tho¸t ra ngoµi . TiÓu Phi c¶m nghe nh− cã mét mòi kim ch©m vµo ruét h¾n . Nµng ®i ®©u gi÷a ®ªm khuya ? " M¾t kh«ng thÊy , lßng kh«ng phiÒn n·o " §iÒu ®ã TiÓu Phi rÊt biÕt , sù thËt lu«n lµ tµn khèc , sù thËt lu«n lµ ®au lßng . Nh−ng tiÕc mét ®iÒu lµ h¾n kh«ng lµm sao ¸p chÕ m×nh næi n÷a . *** Cöa më . Nô c−êi tho¸ng lé qua ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång . Mét nô c−êi kh«ng b»ng m«i nh−ng thËt v« cïng tµn khèc . L©m Tiªn Nhi khÐp cöa vµo ®øng dùa l−ng vµo cöa . " Céc , céc " . Hai chiÕc giµy trªn tay nµng bu«ng xuèng , nµng thë phµo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 447 - Anh biÕt ch¾c r»ng t«i nhÊt ®Þnh sÏ tíi ph¶i kh«ng ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ph¶i . L©m Tiªn Nhi cau mÆt : - Nh−ng t«i ... t«i kh«ng hiÓu næi v× sao t«i l¹i ®Õn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - T«i biÕt . L©m Tiªn Nhi gÆng l¹i : - Anh biÕt ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - C« ®Õn lµ v× c« ph¸t gi¸c ra r»ng TiÓu Phi kh«ng ph¶i lµ chç ®Ó c« dùa l−ng dÔ dµng nh− c« ®· t−ëng , cho nªn c« thÊy r»ng nÐu c« muèn sèng , muèn yªn æn lµ ph¶i ®Õn ®ùa vµo t«i . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i : - Anh ... anh cã thÓ dùa vµo ®−îc ch¨ng ? Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - C¸i ®ã c« ph¶i tù hái c« . Trªn ®êi kh«ng cã mét ng−êi ®µn «ng nµo tuyÖt ®èi dÔ dùa c¶ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2