Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 29

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

62
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 29

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 435 Håi thø hai m−¬i chÝn Nh÷ng mÊt m¸t trong ®êi B ©y giê trong gian phßng chØ cã mçi mét m×nh TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ngåi im lÆng , nµng kh«ng ngÈng mÆt lªn . Th−îng Quan Kim Hång ë ®ã kh¸ l©u nh−ng kh«ng hÒ liÕc nµng mét bËn . Nµng còng kh«ng hÐ miÖng , b©y giê khi TiÓu Phi nhËn thanh kiÕm , nµng míi mÊp m¸y ®«i m«i , h×nh nh− nµng nhÊt ®Þnh nãi nh−ng råi l¹i lµm thinh . B©y giê khi Th−îng Quan Kim Hång ®· ra ®i , chØ cßn l¹i hai ng−êi , nµng míi hái : - Anh thËt v× h¾n mµ giÕt ng−êi µ ? TiÓu Phi thë ra : - T«i ®· nî h¾n , tù nhiªn t«i ph¶i tr¶ . L©m Tiªn Nhi hái : - Anh cã biÕt ng−êi anh sÏ giÕt lµ ai kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - H¾n kh«ng nãi , ch−a nãi . L©m Tiªn Nhi hái : - Anh thö ®o¸n xem . TiÓu Phi hái l¹i : - C« ®· ®o¸n ra råi µ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - NÕu t«i ®o¸n kh«ng lÇm th× ng−êi h¾n b¶o anh giÕt ®ã lµ Long Tiªu V©n . TiÓu Phi cau mµy : - Long Tiªu V©n ? Sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× Long Tiªu V©n ®Þnh lîi dông h¾n mµ h¾n lµ con ng−êi kh«ng bao giê ®Ó ai lîi dông . TiÓu Phi trÇm ng©m : - Long Tiªu V©n ®¸ng lý ph¶i chÕt tõ l©u råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 436 L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng anh th× kh«ng thÓ giÕt h¾n ®−îc . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? L©m Tiªn Nhi kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - Anh cã biÕt t¹i sao Th−îng Quan Kim Hång l¹i m−în tay anh hay kh«ng ? TiÓu Phi trÇm ng©m : - Nhê ng−êi kh¸c hµnh ®éng t−¬ng ®èi dÔ h¬n m×nh hµnh ®éng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng Th−îng Quan Kim Hång muèn giÕt Long Tiªu V©n lµ chuyÖn dÔ nh− trë bµn tay , Kim TiÒn Bang cao thñ nh− rõng , ®õng nãi mét Long Tiªu V©n mµ cho dÇu c¶ ngµn ng−êi nh− thÕ còng kh«ng lµ chuyÖn khã . Th−îng Quan Kim Hång muèn ra tay th× t¹i sao h¾n kh«ng sai thuéc h¹ ? TiÓu Phi hái : - C« biÕt nguyªn nh©n ®ã ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - §−¬ng nhiªn biÕt chø sao kh«ng . Anh biÕt , qua hai ngµy n÷a ®óng lµ ngµy mång mét . TiÓu Phi hái : - Ngµy mång mét th× sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Trong giang hå ai còng biÕt ngµy mång mét th¸ng nµy lµ ngµy mµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Long Tiªu V©n sÏ lµm lÔ b¸i ®Ö huynh . TiÓu Phi nãi : - Hø, ch¼ng lÏ ®«i m¾t Th−îng Quan Kim Hång ®· mï råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - Tù nhiªn h¾n kh«ng chÞu cïng víi Long Tiªu V©n lµm chuyÖn ®ã nh−ng l¹i kh«ng thÓ nuèt lêi høa sî mang tiÕng nªn ph−¬ng c¸ch duy nhÊt lµ ph¶i giÕt Long Tiªu V©n . Nµng mØm c−êi nãi tiÕp : - Ng−êi sèng tù nhiªn kh«ng thÓ cïng ng−êi chÕt kÕt nghÜa ®Ö huynh , anh biÕt ®iÒu ®ã chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 437 L©m Tiªn Nhi nãi lu«n : - Nh−ng gi÷a hai ng−êi ®· cã hÑn −íc kÕt nghÜa råi cho nªn Th−îng Quan Kim Hång ®· kh«ng thÓ ra tay mµ cµng kh«ng thÓ cho thuéc h¹ ra tay , v× thÕ h¾n ph¶i lîi dông anh . ThÊy TiÓu Phi ng¬ ng¬ , L©m Tiªn Nhi bËt c−êi : - Ch¾c anh lÊy lµm l¹ kh«ng hiÓu t¹i sao ng−êi ta l¹i r¾c rèi nh− thÕ ph¶i kh«ng ? §©u cã g× l¹ , ®êi lµ nh− thÕ ®©y , Th−îng Quan Kim Hång tÝnh to¸n ®óng l¾m , muèn giÕt Long Tiªu V©n chØ cã anh lµ thÝch hîp nhÊt mµ th«i . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? - Bëi v× anh kh«ng ph¶i lµ ng−êi cña Kim TiÒn Bang mµ l¹i lµ b»ng h÷u cña Lý TÇm Hoan , chuyÖn Long Tiªu V©n ng−îc ®·i Lý TÇm Hoan trªn giang hå kh«ng mét ai kh«ng biÕt vµ ch¾c chÝnh anh còng ®· tõng bÊt b×nh vÒ chuyÖn ©n ®· kh«ng b¸o ®¸p mµ Long Tiªu V©n ®· bao lÇn ©m m−u lµm h¹i Lý TÇm Hoan ®Êy chø ? Nµng thë ra nãi tiÕp : - V× thÕ nÕu anh giÕt Long Tiªu V©n , ng−êi kh¸c sÏ cho r»ng anh v× Lý TÇm Hoan mµ b¸o cõu , kh«ng ai cã thÓ nghi ngê Th−îng Quan Kim Hång c¶ . TiÓu Phi nãi : - Cho dÇu kh«ng v× ai c¶ th× t«i còng nhÊt ®Þnh kh«ng dung cho h¹ng ng−êi nh− Long Tiªu V©n sèng ®−îc . L©m Tiªn Nhi nãi : - §ã còng lµ chuyÖn mµ Th−îng Quan Kim Hång thõa biÕt cho nªn t«i míi b¶o anh giÕt Long Tiªu V©n lµ thÝch hîp h¬n c¶ . Nh−ng khi anh giÕt Long Tiªu V©n råi th× Th−îng Quan Kim Hång sÏ giÕt anh ngay . TiÓu Phi lÆng thinh . L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n sÏ giÕt anh kh«ng ph¶i chØ môc ®Ých diÖt khÈu mµ cßn muèn lµm cho ng−êi t−ëng r»ng h¾n tr¶ thï cho ng−êi " anh em kÕt nghÜa " Long Tiªu V©n , h¾n muèn cho ng−êi ta nhËn h¾n lµ con ng−êi nghÜa khÝ . TiÓu Phi dêi tia m¾t xuèng thanh kiÕm cña m×nh . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Vâ c«ng cña Th−îng Quan Kim Hång th©m hËu mµ khã l−êng ®−îc , anh ... anh tuyÖt kh«ng ph¶i lµ .... Nµng kh«ng nãi hÕt c©u v× chØ nãi tíi ®ã lµ nµng ®· ng· vµo h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 438 Giäng nµng trë nªn tha thiÕt : - Anh thõa lóc h¾n kh«ng cã ë ®©y , chóng m×nh h·y trèn ®i . TiÓu Phi cau mÆt : - Trèn ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt anh lµ con ng−êi tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng hÒ biÕt trèn lµ g× nh−ng ... nh−ng v× t«i , anh cã thÓ Èn nhÉn ®−îc ch¨ng ? TiÓu Phi l¾c ®Çu : - Kh«ng thÓ . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i : - V× t«i mµ anh còng kh«ng thÓ . Giäng nµng ®· b¾t ®Çu run , n−íc m¾t nµng r¬i xuèng . Nµng l¹i b¾t ®Çu sö dông vò khÝ cña nµng . Nh−ng TiÓu Phi l¹i kh«ng nh×n nµng , m¾t h¾n nh×n tËn ®©u xa vµ h¾n chÇm chËm nãi : - ChÝnh v× nµng cho nªn t«i míi kh«ng thÓ lµm theo lêi nµng nãi . L©m Tiªn Nhi cau mÆt : - Sao l¹i kú thÕ ? TiÓu Phi nãi : - V× nµng , ta sÏ kh«ng bao giê lµm ®iÒu béi −íc , kh«ng lµm ®iÒu thÊt tÝn . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ... nh−ng .... Nµng gôc ®Çu vµo ngùc cña TiÓu Phi , nµng nøc në nghÑn ngµo : - T«i kh«ng cÇn ... kh«ng cÇn anh lµ qu©n tö hay tiÓu nh©n , t«i yªu anh , t«i muèn anh sèng m·i bªn t«i . ¸nh m¾t l¹nh lïng mµ c−¬ng quyÕt cña TiÓu Phi dßm xuèng mÆt nµng , h¾n ®−a tay vµ vuèt tãc nµng vµ dÞu giäng : - B©y giê t«i ®ang ë bªn nµng d©y . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng råi ngµy mai ... vµ .... vµ sau ®ã n÷a ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 439 Nµng «m TiÓu Phi thËt chÆt , mÆt nµng dôi vµo ngùc h¾n , nµng nãi qua h¬i thë nhÑ : - Mét lÇn nµy th«i , mét lÇn nµy th«i . Anh chiÒu t«i mét lÇn ®i råi sau nµy tÊt c¶ chuyÖn g× t«i còng sÏ chiÒu anh . Bµn tay ve vuèt cña TiÓu Phi vôt rót vÒ mét c¸ch véi vµng , ¸nh m¾t cña h¾n thËt r¾n ch¾c , h¾n nãi tõng tiÕng : - BÊt cø chuyÖn g× t«i còng cã thÓ nghe theo nµng , chØ riªng mét chuyÖn nµy th× kh«ng . L©m Tiªn Nhi nh− hèt ho¶ng : - Sao ? T¹i sao ? Anh , t¹i sao ? TiÓu Phi nãi : - Sèng vèn lµ mét vÊn ®Ò nhiÒu mÆt , sèng cã nhiÒu c¸ch sèng , nÕu nµng v× ta , yªu ta th× h·y ®Ó cho ta sèng mét c¸ch ®−êng ®−êng chÝnh chÝnh , sèng mét c¸ch ®¸ng sèng , sèng mét c¸ch cho ra sèng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Sèng lµ sèng , sèng so víi chÕt vÉn tèt h¬n chø ? TiÓu Phi nãi : - Tr−íc ®©y ta còng cho nh− thÕ nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê ta thÊy r»ng cã nh÷ng c¸ch sèng kh«ng b»ng chÕt . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i : - C©u nãi nµy h×nh nh− kh«ng ph¶i c©u nãi cña anh , nã lµ cña Lý TÇm Hoan . ChØ cã con ng−êi ®ã míi cã nh÷ng c©u nãi tøc c−êi nh− thÕ ? ¸nh m¾t cña TiÓu Phi lé ®Çy thèng khæ : - C« cho r»ng c©u nãi Êy ®¸ng tøc c−êi l¾m µ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - §−¬ng nhiªn , gi¸ nh− tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu cã ý nghÜ nh− h¾n th× trªn ®êi nµy ch¾c kh«ng cßn mét ai cã thÓ sèng l©u kh«ng nh÷ng ng−êi kh¸c ... TiÓu Phi ng¾t lêi nµng : - T«i kh«ng ph¶i lµ con ng−êi kh¸c mµ t«i lµ t«i . L©m Tiªn Nhi nh×n s÷ng vµo mÆt h¾n , giäng nµng chît buån buån : - T«i c¶m thÊy h×nh nh− anh ®èi víi h¾n , anh cã ý nghÜ tèt h¬n lµ ®èi víi t«i . TiÓu Phi lµm thinh , m«i h¾n ngËm l¹i thËt khÝt . L©m Tiªn Nhi rÇu rÇu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 440 - Nh−ng t¹i lµm sao anh l¹i kh«ng thö nghÜ , h¾n lu«n lu«n muèn anh v× h¾n mµ chÕt , cßn t«i muèn anh v× t«i mµ sèng , thÕ t«i ®èi víi anh ch¼ng lÏ l¹i kÐm h¬n h¾n hay sao ? TiÓu Phi thë ra : - Nh−ng t«i kh«ng muèn ®Ó h¾n nghÜ r»ng nÕu t«i sèng bªn nµng lµ t«i sÏ mang mét cuéc ®êi , t«i sÏ ch×m , ch×m m·i . T«i muèn chøng minh cho h¾n thÊy chØ cã sèng bªn nµng th× t«i míi phÊn chÊn , míi tiÕn lªn . L©m Tiªn Nhi r¬i n−íc m¾t : - ThËt cã lóc t«i nghÜ kh«ng ra ®−îc , t«i kh«ng hiÓu trong lßng anh chøa ®ùng nh÷ng g× . TiÓu Phi nãi : - ý nghÜ cña t«i thËt lµ ®¬n gi¶n vµ chÝnh v× rÊt ®¬n gi¶n nªn kh«ng bao giê c¶i biÕn . TiÓu Phi nãi ®óng , ý nghÜ cµng ®¬n gi¶n chõng nµo th× sù c¶i biÕn cµng Ýt ®i chõng Êy . L©m Tiªn Nhi ngÈng ®Çu nh×n s©u vµo m¾t h¾n : - M·i m·i kh«ng khi nµo c¶i biÕn ? TiÓu Phi gËt ®Çu : - M·i m·i . C©u tr¶ lêi cña h¾n còng thËt lµ ®¬n gi¶n . L©m Tiªn Nhi ®øng dËy , nµng chÇm chËm b−íc l¹i bªn cöa sæ . Bªn ngoµi thËt lµ v¾ng lÆng , mét tiÕng chim kªu còng kh«ng nghe thÊy . BÊt cø mét sù v¾ng lÆng nµo còng dÒu lµm cho con ng−êi thªm trèng tr¶i , bÊt cø mét ng−êi nµo mang mét t©m sù trèng tr¶i nh− thÕ Êy còng ®Òu c¶m nhËn gi¸ trÞ cuéc sèng thËt kh«ng ®¸ng mét xu . Sù v¾ng lÆng cña c¶nh vËt , sù v¾ng lÆng cña t©m håm lµm cho ng−êi ta cã mét c¶m xóc ®¸ng sî , ®ã lµ mét c¶m xóc chÕt . §ã lµ c¸i c¶m gi¸c cña con ng−êi ®· ®¸nh mÊt c¶ cuéc ®êi . ThËt l©u , L©m Tiªn Nhi nãi thËt nhá : - T«i bçng cã mét nhËn xÐt l¹ lïng , c¸i nhËn xÐt mµ tõ l©u råi t«i kh«ng muèn thÊy , t«i cã mét c¸i so s¸nh , t«i thÊy gi÷a anh vµ Lý TÇm Hoan gÇn nh− gi÷a Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi cau mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 441 - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Con ng−êi cña Kinh V« M¹ng chØ v× Th−îng Quan Kim Hång mµ sèng , tù nhiªn Th−îng Quan Kim Hång ®èi víi h¾n còng tèt nh−ng cho ®Õn b©y giê ... Vµnh m«i nµng chît hÐ mét nô c−êi cay ®¾ng : - B©y giê Kinh V« M¹ng ®· mÊt ®i c¸i gi¸ trÞ lîi dung lËp tøc bÞ Th−îng Quan Kim Hång ®uæi ®i nh− mét con chã ghÎ , kÕt cuéc cña mét vÊn ®Ò nh− thÕ Êy , t«i ch¾c r»ng kh«ng khi nµo Kinh V« M¹ng nghÜ tíi . TiÓu Phi nãi : - Còng cã thÓ h¾n ®· nghÜ tíi råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - NÕu h¾n biÕt ®−îc c¸i kÕt cuéc nh− thÕ th× h¾n sÏ ch¼ng lµm nh− thÕ . TiÓu Phi nãi : - H¾n biÕt nh−ng ch¾c h¾n sÏ lµm nh− thÕ v× h¾n kh«ng cã con ®−êng chän lùa nµo kh¸c n÷a . L©m Tiªn Nhi hái : - ThÕ cßn anh ? TiÓu Phi lµm thinh . L©m Tiªn Nhi nãi : - Lý TÇm Hoan ®èi víi anh còng tèt l¾m bëi v× h¾n biÕt r»ng trªn ®êi nµy kÎ duy nhÊt gióp h¾n ®−îc lµ anh , ngoµi anh ra h¾n gÇn nh− hoµn toµn c« lËp . Nh−ng cho ®Õn khi gi¸ trÞ lîi dông cña anh kh«ng cßn n÷a , lóc bÊy giê liÖu c¸i ho¹t c¶nh cña Kinh V« M¹ng vµ Th−îng Quan Kim Hång cã t¸i diÔn l¹i víi anh vµ h¾n hay kh«ng ? TiÓu Phi trÇm ng©m . Sau ®ã h¾n nãi : - C« h·y quay mÆt l¹i . C©u nãi ®ã h¾n nãi thËt chËm nh−ng thËt ch¾c , thËt nghiªm trang . Ch−a bao giê h¾n nãi víi L©m Tiªn Nhi b»ng giäng nãi nh− thÕ Êy . Bµn tay vÞn bªn song cöa sæ cña L©m Tiªn Nhi vïng siÕt chÆt , nµng hái : - Quay ®Çu l¹i lµm g× ? TiÓu Phi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 442 - Bëi v× t«i cÇn cho c« biÕt hai chuyÖn . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i ®øng nh− thÕ còng vÉn nghe ®−îc nh− th−êng . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng t«i muèn c« thÊy t«i , thÊy mÆt t«i khi nãi , cã nh÷ng c©u nãi kh«ng chØ nghe b»ng tai mµ cÇn ph¶i thÊy b»ng m¾t , nÕu kh«ng c« kh«ng bao giê hiÓu hÕt ý nghÜa cña nã ®−îc . Bµn tay cña L©m Tiªn Nhi n¾m cµng ch¾c vµo song cöa nh−ng råi nµng còng quay ®Çu l¹i . Qu¶ nhiªn , khi nh×n vµo m¾t cña TiÓu Phi , nµng ®· hiÓu râ ý nghÜa c©u nãi cña h¾n . §«i m¾t cña TiÓu Phi chît gi«ng gièng nh− ®«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång . §«i m¾t lµ cöa sæ cña t©m hån , cã ng−êi nãi nh− thÕ hoµn toµn ®óng nh−ng nÕu ®óng th× ®«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång lu«n lu«n bá ngá Êy , kh«ng ai dßm vµo cã thÓ thÊy ®−îc nh÷ng g× bªn trong trèng rçng . Kh«ng ph¶i thø trèng rçng kh«ng biªn giíi mµ lµ thø trèng rçng c¶m t×nh - n¬i kh«ng chøa ®ùng t×nh c¶m nµo v× thÕ khi nh×n vµo ®«i m¾t Êy , ng−êi ta hiÓu ngay kh«ng bao giê cã mét sù c¶i biÕn , kh«ng bao giê lay ®éng . Ng−êi mang ®«i m¾t Êy nãi ra , ng−êi nghe chø kh«ng cã quyÒn c·i còng nh− kh«ng cã quyÒn hái l¹i . Nh×n vµo ®«i m¾t cña TiÓu Phi b©y giê , L©m Tiªn Nhi hiÓu ngay vÊn ®Ò lµ nh− thÕ . " §õng bao giê c·i l¹i ng−êi mang ®«i m¾t Êy , nÕu kh«ng nhÊt ®Þnh sÏ hèi hËn vÒ sau " Trong kho¶nh kh¾c , L©m Tiªn Nhi thÊy ngay ý nghÜ cña m×nh ®· lÇm . Tõ l©u , cã thÓ nãi tõ buæi ban ®Çu , khi nµng bøc rêi TiÓu Phi ra khái vßng tay cña Lý TÇm Hoan , nµng cho r»ng TiÓu Phi sÏ m·i m·i lµ côc bét trong tay nµng , nµng muèn vo trßn , bãp mÐo g× còng ®−îc , nµng sÏ khèng chÕ h¾n m·i m·i , nµng sÏ dïng h¾n lµm tÊm bia , dïng h¾n lµm mét con cê , dïng h¾n lµm mét c©y viÕt ®Ó cho nµng vÏ bïa vÏ phÐp . Nµng biÕt TiÓu Phi lµ mét con ng−êi sinh ra vµ lín lªn trong c« ®¬n cña vïng nói th¼m ®éng hoang biªn ¶i , nµng kh«ng biÕt râ lai lÞch h¾n nh−ng nµng biÕt h¾n rÊt thiÕu thèn t×nh c¶m , tõ khi gia nhËp Trung Nguyªn cho ®Õn khi tíi H−ng V©n Trang , ng−êi mang l¹i t×nh c¶m duy nhÊt cho h¾n lµ Lý TÇm Hoan . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 443 Nµng biÕt t×nh c¶m cña hai ng−êi s©u ®Ëm l¾m , Lý TÇm Hoan ®· tõng liÒu chÕt v× TiÓu Phi vµ ®æi l¹i TiÓu Phi còng ®· tõng ®æ m¸u cho Lý TÇm Hoan . Nµng kh«ng " chµi " ®−îc Lý TÇm Hoan , nµng quay sang TiÓu Phi vµ còng chØ ®é mét tho¸ng gi©y tao ngé buæi ban ®Çu , nµng biÕt ngay gi¸ trÞ lîi dông vÒ TiÓu Phi ®èi víi nµng cao l¾m , ®¸ng gi¸ l¾m . V× h¾n lµ con ng−êi sèng trän vÑn víi néi t©m , v× h¾n lµ con ng−êi t×nh c¶m d¹t dµo , v× h¾n lµ con ng−êi d¸m chÕt v× t×nh c¶m , nµng cè dïng mäi m¸nh khãe ®Ó dùng nµng thµnh mét thÇn t−îng trong lßng h¾n vµ nµng ®· thµnh c«ng . Nµng sai khiÕn ®−îc h¾n , nµng ®· lµm cho h¾n ph¶i xa l¸nh Lý TÇm Hoan . TiÓu Phi qu¶ thËt rÊt yªu nµng , yªu nµng thËt s©u thËt ®Ëm . Nh−ng trong cuéc sèng t×nh c¶m cña con ng−êi ®µn «ng , trong ®êi sèng néi t©m cña hä , cã nh÷ng thø ®· kh«ng kÐm phÇn quan träng h¬n t×nh yªu mµ tr¸i l¹i , cã nhiÒu khi nh÷ng thø Êy cßn nÆng h¬n lµ kh¸c . Mét trong nh÷ng thø Êy lµ lßng tù träng . Ng−êi ®µn «ng khi ®· cã tinh thÇn tù träng th× kh«ng mét c¸i g× , kh«ng mét søc m¹nh nµo cho dÇu ®ã lµ søc m¹nh cña ¸i t×nh lµm hay chuyÓn hä . TiÓu Phi ®èi víi nµng lu«n lu«n ®−îc coi lµ hÕt søc " thuËn lßng " , ®ã lµ bëi nµng ch−a hÒ ®ông ch¹m ®Õn vÊn ®Ò gai gãc ®ã , nµng cã thÓ b¶o h¾n chÕt nh−ng kh«ng thÓ bu«ng bá lßng tù träng . V× nµng , h¾n cã thÓ lµm bÊt cø chuyÖn g× , h¾n cã thÓ mï qu¸ng tr−íc bÊt cø chuyÖn g× , chØ khi nµo ®éng ®Õn lßng tù träng cña h¾n th× nhÊt ®Þnh bÞ ph¶n øng . Qua mét lóc kh¸ l©u , h×nh nh− ®· æn ®Þnh ®−îc c¬n dao ®éng , L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n mØm c−êi : - Råi , t«i ®ang nh×n anh nÌ , anh nãi c©u g× th× nãi ®i . XÝ , b©y giê b¾t ®Çu ®µy x¸t ng−êi ta ®Êy nghe . Nµng biÕt nµng ®· d¹i dét ®¶ ®éng ®Õn mét chuyÖn kh«ng nªn ®¶ ®éng , nµng biÕt b©y giê nµng cÇn gì l¹i , nµng nãi mét c©u nòng nÞu ®Ó kháa lÊp , ®Ó mong dÞu bít phÇn c¨ng th¼ng võa råi . TiÓu Phi kh«ng c−êi : - C« ph¶i hiÓu râ Lý TÇm Hoan lµ b»ng h÷u cña t«i , t«i kh«ng b»ng lßng bÊt cø ng−êi nµo nãi nhôc h¾n tr−íc mÆt t«i , bÊt cø ng−êi nµo , c« nghe râ råi chø ? L©m Tiªn Nhi cói mÆt , giäng nµng nhá l¹i : - Anh cßn nãi g× n÷a kh«ng ? Nh÷ng lêi nãi cña c« võa råi ch¼ng nh÷ng ®· ®¸nh gi¸ thÊp vÒ con ng−êi cña Kinh V« M¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 444 L©m Tiªn Nhi ngÈng mÆt , ¸nh m¾t nµng béc lé kinh nghi : - H¾n ... TiÓu Phi nãi : - H¾n ®i lµ t¹i v× h¾n cÇn ®i chø kh«ng ph¶i bÞ Th−îng Quan Kim Hång xua ®uæi . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ... nh−ng t«i kh«ng biÕt ... TiÓu Phi ng¾t ngang : - C« kh«ng cÇn biÕt , c« chØ cÇn nhí nh− in . L©m Tiªn Nhi cói mÆt , giäng nãi cña nµng thËt buån : - Mçi c©u anh nãi , t«i sÏ nhí m·i , t«i hy väng anh còng ®õng quªn , anh ®· nãi ®èi víi t«i anh sÏ m·i m·i kh«ng thay lßng . TiÓu Phi nh×n nµng . H¾n nh×n nµng thËt l©u , thËt l©u . Lßng h¾n cho dÇu lµ mét ngän nói b¨ng ®Õn lóc nµy còng ph¶i bÞ tan thµnh n−íc . H¾n tõ tõ b−íc l¹i bªn nµng . Toµn th©n nµng h×nh nh− cã mét hÊp lùc mµ h¾n kh«ng lµm sao chèng cù . Nh−ng L©m Tiªn Nhi vôt l¸ch sang bªn , nµng nãi ngËp ngõng : - Anh ... b÷a nay kh«ng ®−îc ... L¹i kh«ng ®−îc , h¬n hai n¨m tr−êng ®èi víi h¾n nµng vÉn mét c©u " kh«ng ®−îc " . Nµng rÊt sî thÇn t−îng cña nµng trong lßng h¾n sôp ®æ , nÕu ®Ó h¾n kh¸m ph¸ ®−îc bÝ mËt cña nµng . Nµng rÊt sî h¾n biÕt nµng lµ mét ng−êi ®µn bµ chø kh«ng ph¶i lµ con g¸i . Nµng quyÕt gi÷ trong lßng h¾n mét Ên t−îng lµ nµng trong tr¾ng, nµng kh«ng ph¶i lµ h¹ng h− th©n mÊt nÕt nh− Lý TÇm Hoan ®· ngÇm b¶o tõ l©u . TiÓu Phi khùng l¹i , nh− bao lÇn h¾n khùng l¹i khi nµng cù tuyÖt . Nh÷ng lÇn tr−íc nµng kh«ng sî nh−ng lÇn nµy nµng sî . Nµng véi nhoÎn miÖng c−êi , dÞu giäng : - B÷a nay anh nªn nghØ cho thËt kháe , t«i sÏ n»m bªn anh ®Ó tr«ng chõng giÊc ngñ cho anh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 445 Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®øng nh− bao giê trong phßng h¾n . Nh−ng lÇn nµy h¾n quay mÆt ra cöa sæ , bªn ngoµi nh÷ng canh phßng ®· ®−îc cho nghØ . Bëi v× Th−îng Quan Kim Hång ®· dÆn : - H«m nay cã ng−êi ®Õn , tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc lµm khã dÔ , h·y ®Ó hä tù do . Ng−êi ®Õn lµ ai ? Th−îng Quan Kim Hång lµm chuyÖn g× còng cã môc ®Ých , h¾n kh«ng khi nµo lµm mét chuyÖn theo lèi gi¶i khu©y . *** §ªm ®· vÒ khuya . §ªm vÒ khuya thËt v¾ng , thËt im . TiÓu Phi nh¾m m¾t , h¬i thë h¾n ®iÒu hoµ , h×nh nh− h¾n ngñ say . Tõ ngµy kh«ng cßn ë ng«i nhµ " Tæ Êm " cña h¾n vµ L©m Tiªn Nhi n÷a th× h¾n kh«ng ®−îc uèng nh÷ng b¸t canh , v× thÕ h¾n Ýt ngñ . Trong nh÷ng ngµy gÇn ®©y v× mÖt mái hay g× nh− thÕ nµo ®ã , cø hÔ ®Æt ®Çu xuèng gèi lµ h¾n ngñ ngay nh−ng h«m nay th× h¾n kh«ng ngñ ®−îc . L©m Tiªn Nhi n»m ngñ kÒ bªn h¾n , h¬i thë cña nµng thËt nhÑ thËt ®Òu . ChØ cÇn nghiªng qua , TiÓu Phi ®· «m nµng vµo lßng , ®· «m vãc th©n Êm ¸p cña nµng nh−ng h¾n tù cè chÕ ¸p lßng h¾n . H¾n kh«ng d¸m liÕc nµng , h¾n sî chØ cÇn liÕc mét c¸i th«i , lßng tù chÕ cña h¾n kh«ng lµm sao gi÷ næi . L©m Tiªn Nhi rÊt tÝn nhiÖm h¾n , h¾n kh«ng cã quyÒn ph¸ tan lßng tin ®ã . H¾n kh«ng lµm sao ngñ ®−îc . H¬i thë cña L©m Tiªn Nhi cµng lóc cµng nÆng nÒ , nµng n»m im nh− ngñ nh−ng trong bãng tèi , hai m¾t nµng vÉn më . §«i m¾t s¸ng ngêi cña nµng nh×n vµo mÆt TiÓu Phi . M¸i tãc bång bÒnh óp hê trªn khu©n mÆt hån nhiªn cña h¾n , nµng c¶m thÊy h¾n nh− mét ®øa trÎ th¬ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 446 Nµng thÊy hai hµng mi cña h¾n thËt dµi , khÐp kÝn , bçng nµng muèn ®−a tay vuèt nhÑ lªn mÆt h¾n . Nh−ng nµng kh«ng lµm , nµng gäi nho nhá : - TiÓu Phi , anh ngñ råi µ ? TiÓu Phi lµm thinh , m¾t h¾n nh¾m nghiÒn . H¾n kh«ng d¸m , h¾n sî chÝnh h¾n . ChØ cÇn cö ®éng nhá th«i lµ h¾n kh«ng cßn gi÷ næi . Nh−ng h¾n muèn gi÷ , gi÷ cho xøng ®¸ng lßng tin , gi÷ cho trong s¹ch ®Õn ngµy h«n lÔ . L©m Tiªn Nhi l¼ng lÆng ®îi chê . ThËt l©u , nµng nghe h¬i thë h¾n vÉn ®Òu , nµng tôt lÇn , tôt lÇn . Nµng tôt xuèng gi−êng ë phÝa d−íi ch©n . Nµng x¸ch ®«i giµy nhÌ nhÑ b−íc ra phÝa cöa . Nµng më cöa thËt nhÑ , nµng tho¸t ra ngoµi . TiÓu Phi c¶m nghe nh− cã mét mòi kim ch©m vµo ruét h¾n . Nµng ®i ®©u gi÷a ®ªm khuya ? " M¾t kh«ng thÊy , lßng kh«ng phiÒn n·o " §iÒu ®ã TiÓu Phi rÊt biÕt , sù thËt lu«n lµ tµn khèc , sù thËt lu«n lµ ®au lßng . Nh−ng tiÕc mét ®iÒu lµ h¾n kh«ng lµm sao ¸p chÕ m×nh næi n÷a . *** Cöa më . Nô c−êi tho¸ng lé qua ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång . Mét nô c−êi kh«ng b»ng m«i nh−ng thËt v« cïng tµn khèc . L©m Tiªn Nhi khÐp cöa vµo ®øng dùa l−ng vµo cöa . " Céc , céc " . Hai chiÕc giµy trªn tay nµng bu«ng xuèng , nµng thë phµo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 447 - Anh biÕt ch¾c r»ng t«i nhÊt ®Þnh sÏ tíi ph¶i kh«ng ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ph¶i . L©m Tiªn Nhi cau mÆt : - Nh−ng t«i ... t«i kh«ng hiÓu næi v× sao t«i l¹i ®Õn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - T«i biÕt . L©m Tiªn Nhi gÆng l¹i : - Anh biÕt ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - C« ®Õn lµ v× c« ph¸t gi¸c ra r»ng TiÓu Phi kh«ng ph¶i lµ chç ®Ó c« dùa l−ng dÔ dµng nh− c« ®· t−ëng , cho nªn c« thÊy r»ng nÐu c« muèn sèng , muèn yªn æn lµ ph¶i ®Õn ®ùa vµo t«i . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i : - Anh ... anh cã thÓ dùa vµo ®−îc ch¨ng ? Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - C¸i ®ã c« ph¶i tù hái c« . Trªn ®êi kh«ng cã mét ng−êi ®µn «ng nµo tuyÖt ®èi dÔ dùa c¶ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2