Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 30

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

67
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 30

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 448 Håi thø ba m−¬i B·o tè næi lªn m! Ç C¸nh cöa bÞ ®¹p tung . Mét con ng−êi lao vµo y nh− mang theo khèi löa . Löa giËn bèc lªn hõng hùc . TiÓu Phi . Kh«ng ai cã thÓ h×nh dung ®−îc sù phÉn né cña TiÓu Phi trong lóc ®o , kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång rùc rì , h¾n ®ang c−êi b»ng ¸nh m¾t cùc kú tµn khèc . Nh− vËy , râ rµng h¾n ®· tÝnh tr−íc n−íc cê , h¾n tÝnh ®óng r»ng TiÓu Phi sÏ ®Õn ®©y . TiÓu Phi nh− kh«ng cßn thÊy Th−îng Quan Kim Hång , nh− kh«ng cßn thÊy L©m Tiªn Nhi ®ang trÇn truång trªn tay h¾n . TiÓu Phi b©y giê kh«ng cßn thÊy g× n÷a c¶ , tr−íc m¾t chØ cßn lµ ¸c méng . Toµn th©n h¾n run lªn . L©m Tiªn Nhi kh«ng thÌm liÕc h¾n mét c¸i , nµng l¹i cßn hun nhÑ lªn cæ Th−îng Quan Kim Hång vµ hái : - §Õn chç ë cña anh ch¼ng lÏ ai còng kh«ng cÇn gâ cöa c¶ − ? TiÓu Phi vôt ®Ëp m¹nh tay vµo c¸nh cöa . Cöa s¾t . Gu bµn tay cña TiÓu Phi ®æ m¸u , m«i h¾n xanh rên . Tù nhiªn lµ ®au l¾m nh−ng trªn ®êi nµy , ngay b©y giê kh«ng cßn c¸i ®au nµo b»ng lßng ®au cña h¾n , lßng h¾n hiÖn t¹i ®ang nh− ng−êi vß xÐ . L©m Tiªn Nhi c−êi h¨n h¾c : - µ , th× ra h¾n ®iªn mµ ! TiÓu Phi gÇm lªn : - Th× ra ng−¬i lµ con ®µn bµ nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 449 L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t : - Ng−¬i kh«ng biÕt µ ? Téi kh«ng , tõ l©u råi ta vÉn lµ thÕ Êy , kh«ng hÒ c¶i biÕn , ng−¬i kh«ng t−ëng t−îng ®−îc t¹i v× ng−îi ngu xuÈn , qu¸ ngu xuÈn . Nµng c−êi vµ nãi tiÕp : - Gi¸ nh− ng−¬i th«ng minh mét chót th× ng−¬i kh«ng nªn ®Õn . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng : - Ta ®· ®Õn . L©m Tiªn Nhi rÊt tù nhiªn : - Ng−¬i ®Õn th× råi l¹i lµm sao ? Ch¼ng lÏ ng−¬i c¾n ta ? Ta víi ng−¬i cã quan hÖ g× víi nhau mµ ng−¬i ®Þnh can thiÖp vµo cuéc sèng cña ta , ta cã lµm g× ®i n÷a , ng−¬i còng chØ lÊy m¾t ngã th«i . M¾t cña TiÓu Phi tr−íc kia vèn kh«ng cã n−íc m¾t nh−ng b©y giê th× n−íc m¾t ®· ®ãng thµnh b¨ng . M¾t h¾n b©y giê nh− hai côc löa . Kh«ng , hai m¾t h¾n chît nh− x¸m l¹i , tr«ng vµo chØ thÊy mét mµu ®ôc ngÇu , thø m¾t cña Kinh V« M¹ng , thø m¾t c¸ chÕt . Trong kho¶ng kh¾c , h¾n bçng biÕn thµnh mét con ng−êi chÕt . " Kh«ng nªn ®Õn , qu¶ thËt kh«ng nªn ®Õn ... " §· biÕt kh«ng nªn ®Õn th× ®Õn lµm chi ? T¹i sao con ng−êi lu«n lu«n cø lµm nh÷ng chuyÖn mµ ®¸ng lý kh«ng nªn lµm ? T¹i lµm sao con ng−êi l¹i cø lµm nh÷ng chuyÖn tæn th−¬ng lÊy m×nh nh− thÕ ? *** TiÓu Phi còng kh«ng biÕt lµm sao m×nh l¹i ®i ra . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng nh×n h¾n , l¹nh lïng nh×n theo h¾n chø kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Trong mµn kÞch nµy , h¾n ®ãng vai c©m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 450 L©m Tiªn Nhi thë phµo : - T«i ®· toµn t©m toµn ý ®èi víi anh , b©y giê anh ®· tin ch−a ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tin . C©u nãi chØ ván vÑn cã mét tiÕng nh− mét tiÕng ch−a døt lµ h¾n ®· qu¨ng nµng xuèng ®Êt vµ bá ®i th¼ng ra ngoµi . §i kh«ng hÒ ngã l¹i . Toµn th©n L©m Tiªn Nhi h×nh nh− tª d¹i . MÆt nµng kh«ng bi ai , kh«ng phÉn né mµ lµ sî sÖt . Nµng c¶m thÊy khi nµng ph¸t gi¸c r»ng nµng kh«ng hoµn toµn chÕ phôc ®−îc TiÓu Phi , nµng còng ®· sî sÖt nh− thÕ , chØ cã ®iÒu khi ®ã , sù sî sÖt kh«ng s©u l¾m . Nµng ®· tÝnh thËt kü , nµng ®· lµm mét bµi to¸n thËt kü , nµng ®· thö l¹i thËt kü råi . ThÕ mµ cã sai ë ®iÓm nµo ? Kh«ng , nµng ph¶i thö l¹i . Nµng chÇm chËm ®øng lªn , nµng gom mí ¸o quÇn mµ nµng võa døt ra khi n·y xÕp l¹i ngay ng¾n . Nµng hµnh ®éng thËt chËm , nµng ®Ó cho t©m hån nµng l¾ng l¹i b×nh th−êng , nµng ®Ó cho th©n thÓ dÞu l¹i b×nh th−êng råi míi trÌo lªn gi−êng n»m l¹i . Nµng n»m thËt tho¶i m¸i , nµng duçi th¼ng tay ch©n , nµng khÏ liÕc xuèng vãc th©n ngµ ngäc cña nµng vµ nµng lÈm bÈm : - Kh«ng , ta cÇn ph¶i thö l¹i cho chinh x¸c . Nµng khÏ ®Æt tay lªn ngùc m×nh , nµng khÏ vuèt nhÑ , nµng vuèt dµi xuèng m«ng , xuèng ®ïi ... Nµng l¹i mØm c−êi tù tin . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 451 TËn cïng cña con ®−êng hÇm cã mét khung cöa h×nh vßng nguyÖt . TiÓu Phi lao m×nh ra vµ ®Çu h¾n ch¹m vµo khung cöa . Khung cöa g·y ®i mét ®o¹n vµ h¾n tÐ nhòi ra ngoµi . H¾n tÐ sÊp , h¾n n»m thËt th¼ng y nh− n»m duçi tay lªn gi−êng . H¾n n»m kh«ng ®éng ®Ëy , h¾n kh«ng bß dËy mµ còng kh«ng hÒ nghÜ ®Õn chuyÖn bß dËy . §Çu ãc h¾n trèng kh«ng . Thu ®· tµn råi . §Êt Èm thÊp ®· kh« r¾n l¹i , mïi ®Êt pha lÉn mïi l¸ kh«ng thµnh mét mïi h¨n h¾c . TiÓu Phi n»m óp mÆt , h¾n cÆp tõng miÕng ®Êt nhai ngÊu nghiÕn . Nh÷ng miÕng ®Êt kh« r¾n bÓ tan trong miÖng h¾n , tr«i qua cæ h¾n , lÇn vµo bông h¾n . H×nh nh− h¾n muèn dïng ®Êt ®Ó tr¸m ®Çy câi lßng trèng rçng cña h¾n b©y giê . Th−îng Quan Kim Hång b−íc tíi im lÆng nh×n h¾n . Th−îng Quan Kim Hång b−íc ngang qua m×nh TiÓu Phi , h¾n b−íc vµo gian phßng dµnh cho TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi , h¾n nhÆt thanh kiÕm cña TiÓu Phi vµ quay nhanh trë ra . Nh×n TiÓu Phi thªm mét lóc n÷a , Th−îng Quan Kim Hång phãng nhanh c©y kiÕm xuèng . PhËp ! Thanh kiÕm liÕm s¸t da mÆt cña TiÓu Phi vµ c¾m s©u xuèng ®Êt . Mòi kiÕm bÐn ngãt kiÕm liÕm phít vµo da , mét ®−êng m¸u ch¶y dµi theo l−ìi kiÕm , ch¶y xuèng thËt s©u . Giäng cña Th−îng Quan Kim Hång nhän v¾t h¬n mòi kiÕm : - KiÕm cña ng−¬i ®ã . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu ng−¬i muèn chÕt th× rÊt dÔ . TiÓu Phi n»m im . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu b©y giê mµ ng−¬i chÕt sÏ kh«ng cã mét ng−êi nµo r¬i n−íc m¾t cho ng−¬i ®©u , kh«ng mét ai th−¬ng tiÕc ng−¬i ®©u chØ trong vßng kh«ng qu¸ ba ngµy , Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 452 th©n cña ng−¬i sÏ nh− mét con chã chÕt d−íi m−¬ng chø kh«ng cã g× ®¸ng cho ng−êi chó ý . H¾n c−êi nh¹t vµ tiÕp lêi : - Bëi v× mét ng−êi ®µn «ng mµ chÕt v× mét ng−êi ®µn bµ nh− thÕ th× thËt kh«ng b»ng mét con chã chÕt . TiÓu Phi vôt nh¶y dùng lªn rót thanh kiÕm . Th−îng Quan Kim Hång chÊp tay sau ®Ýt ®øng nh×n h¾n b»ng tia m¾t l¹nh lïng . §«i m¾t cña TiÓu Phi ®á ngÇu , miÖng h¾n ®Çy ®Êt c¸t , tr«ng y nh− mét d· thó kh«ng h¬n . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i muèn giÕt ta ph¶i kh«ng ? ThÕ th× t¹i sao ch−a chÞu ra tay ? Tay cña TiÓu Phi run bÇn bËt , gu bµn tay cña h¾n g©n xanh næi vßng vßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi thËt chËm : - NÕu ng−¬i muèn ®i giÕt c« ta th× ta kh«ng c¶n trë . TiÓu Phi quay ph¾t m×nh nh−ng råi h¾n vôt ng−ng , h¾n ®øng y mét chç . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Kh«ng lÏ b©y giê lu«n c¶ chuyÖn giÕt ng−ßi , ng−¬i còng kh«ng ®ñ cam ®¶m n÷a − ? ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång h¬i dÞu l¹i : - Ta biÕt b©y giê ng−¬i sèng cßn khã kh¨n h¬n chÕt nh−ng nÕu b©y giê ng−¬i chÕt tøc lµ ng−¬i ch¹y trèn , ta l¹i biªt ng−¬i kh«ng bao giê lµ con ng−êi nh− thÕ . H¾n chÇm chËm tiÕp lêi : - Huèng chi , ng−¬i ®· chÊp nhËn lµm tr¶ ta mét viÖc , ng−¬i vÉn ch−a lµm . H¾n quay ng−êi bá ®i , h¾n ®i tuy chËm nh−ng kh«ng hÒ quay nh×n TiÓu Phi . TiÓu Phi ®øng nh×n ®èng ®Êt hßa víi m¸u mµ h¾n võa ãi ra vµ h¾n vôt ngÈng mÆt lªn b−íc theo Th−îng Quan Kim Hång , h¾n b−íc thËt v÷ng . M¾t h¾n r¸o ho¸nh . H¾n kh«ng bao giê r¬i n−íc m¾t . H¾n chØ cã thÓ ®æ m¸u . H¾n chuÈn bÞ ®æ m¸u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 453 Xuyªn qua c¸nh cöa nhá lµ thÊy s©n réng . Nh÷ng cµnh d−¬ng liÔu trong san ®ang v× giã thu mµ than thë , than thë sinh m¹ng qu¸ − ng¾n ngñi , than thë v×o loµi ng−êi qu¸ ngu xuÈn , ®· kh«ng biÕt lîi dông thêi gian ng¾n ngñi Êy . Trong nhµ ¸nh ®Ìn h·y cßn chiÕu s¸ng . ¸nh m¾t xuyªn qua khe cöa h¾t vµo mÆt Th−îng Quan Kim Hång . H¾n dõng ch©n quay l¹i vç vµo vai TiÓu Phi : - H·y th¼ng ngùc lªn mµ b−íc vµo trong Êy , ®õng ®Ó cho thiªn h¹ ãi vµo mÆt m×nh . TiÓu Phi mÝm m«i b−íc th¼ng vµo . Trong nhµ cã nh÷ng g× ? TiÓu Phi kh«ng cÇn biÕt , mét con ng−êi nh− s¾p chÕt th× ®©u cßn biÕt sî lµ g× . Trong phßng cã b¶y ng−êi . B¶y ng−êi thiÕu n÷ thËt ®Ñp . B¶y khu«n mÆt ngäc ngÈng lªn . M−êi bèn con m¾t tËp trung vµo mét m×nh TiÓu Phi . TiÓu Phi s÷ng sê . ¸nh m¾t Th−îng Quan Kim Hång chíp lªn nh− c−êi cît : - Ng−¬i h·y xem , ng−êi ®Ñp trªn ®êi nµy ®au chØ cã mét ? Ph¶i kh«ng nµo ? §am thiÕu n÷ c−êi nh− n¾c nÎ , hä µo l¹i kÐo tay TiÓu Phi . Trong mòi phÊn s¸p , cã pha mïi r−îu . Trong gãc phßng chÊt mÊy chiÕc r−¬ng . Th−îng Quan Kim Hång më n¾p r−¬ng , nh÷ng ¸nh nÕn huy hoµng bçng tèi sÇm . V× ¸nh s¸ng trong r−¬ng r¹ng rì , ¸nh s¸ng cña vµng , cña kim c−¬ng . Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i ng¹o nghÔ : - Ng−¬i h·y nh×n vµo trong xem , chØ cÇn mét r−¬ng th«i còng ®ñ ®Ó mua hµng tr¨m con tim ng−êi ®Ñp . §¸m thiÕu n÷ c−êi h¨n h¾c : - Tim cña chóng t«i ®· thuéc vÒ ng−êi nµy råi , cÇn ph¶i mua lµm chi n÷a ? Th−îng Quan Kim Hång c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 454 - Ng−¬i xem , biÕt nãi n¨ng ngät ngµo còng ®©u ph¶i chi cã mét m×nh nµng ? Nã lµ thiªn bÈm cña con g¸i mµ . §am thiÕu n÷ rËp lªn : - Chóng t«i nãi toµn nh÷ng lêi thµnh thËt tËn ®¸y lßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThËt lµ gi¶ , gi¶ lµ thËt , cÇn chi ph¶i x¸c ®Þnh thËt hay kh«n lµm g× cho mÖt . H¾n ngã ngay mÆt TiÓu Phi vµ hái tõng tiÕng : - B©y giê ng−¬i cßn muãn chÕt n÷a th«i ? TiÓu Phi chôp lÊy bÇu r−îu uèng c¹n mét h¬i vµ bçng ngöa mÆt c−êi sÆc sôa : - ChÕt ? KÎ nµo ngu nh− thÕ ? Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - Tèt , chØ cÇn ng−¬i sèng ®−îc th× tÊt c¶ nh÷ng thø nµy ... H¾n chØ tay mét vßng qua mÆt nh÷ng ng−êi thiÕu n÷ vµ ng−ng l¹i chç mÊy chiÕc r−¬ng vµ nãi tiÕp : - TÊt c¶ thuéc vÒ ng−¬i . TiÓu Phi hai tay «m choµng lÊy mét c« g¸i , h¾n dïng c¸ch «m kh¸ m¹nh , gÇn nh− h¾n muèn siÕt nµng trong vßng tay cña h¾n . Th−îng Quan Kim Hång b−íc ra ngoµi vµ kh«ng quªn cµi then l¹i . TiÕng c−êi l¬i l¶ tõ trong phßng väng ra kh«ng ngít . Th−îng Quan Kim Hång chÊp tay sau ®Ýt ®i qua l¹i trong s©n , håi l©u h¾n ngöa mÆt lÈm bÈm : - Ngµy mai nhÊt ®Þnh rÊt tèt trêi . Tèt trêi , Th−îng Quan Kim Hång rÊt thÝch nh÷ng ngµy tèt trêi . Nh÷ng ngµy tèt trêi , m¸u rÊt mau kh« vµ ng−êi chÕt còng Ýt hay rªn rØ . *** Trêi thËt tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 455 ¸nh n¾ng xuyªn qua líp bôi mï , trªn con ®−êng dµi tõ Nh− V©n Kh¸ch S¹n mét con ngùc phãng nh− bay . Bé ¸o vµng trªn l−ng ngùa phÇn phËt theo chiÒu giã . Tªn kþ m· h×nh nh− kh«ng thÊy ®−êng dµi , kh«ng thÊy h¬i giã xÐ , bông h¾n b©y giê chØ cã mçi mét viÖc : ®−a TiÓu Phi tíi ®©y , b¶o h¾n ph¶i giÕt hai ng−êi mÆc ¸o hång . Thuéc h¹ cña Kim TiÒn Bang khi nghe lÖnh cña Th−îng Quan Kim Hång trong lßng hä kh«ng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn nµo kh¸c n÷a . S¾c mÆc cña Long Tiªu V©n y nh− mµu ¸o trªn ng−êi h¾n , s¾c mÆt öng hång tr¬n mÞn . H¾n kh«ng hÒ uèng r−îu . QuyÒn lùc ®Ô lµm say lßng ng−êi , khi cã quyÒn lùc trong tay , r−îu trë thµnh l¹t lÏo . NhÊt lµ nh÷ng ng−êi " sÊp " cã quyÒn lùc th× chÊt " say " cßn ®Ëm ®µ h¬n n÷a . Th−îng Quan Kim Hång tù th©n ®Õn ®©y tiÕp h¾n , ®óng lµ mét chuyÖn mµ h¾n c¶m thÊy hÕt søc uy phong , vinh dù . H¾n tøc v× kh«ng lµm sao tËp trung toµn thÓ hµo kiÖt vâ l©m ®Ó cho hä thÊy ngµy vinh quang cña h¾n . Ng−êi ®Õn dù héi h«m nay h¬i Ýt. Trong giang hå , kh«ng ph¶i ai còng thÝch ¨n tiÖc v× kh«ng cã b÷a tiÖc nµo mµ kh«ng cã chuyÖn phiÒn hµ . T©n kh¸ch ®· ngåi vµo bµn tiÖc . Tù nhiªn lµ mét tiÖc lín , s¬n tr©n h¶i vÞ kh«ng thiÕu mét mãn nµo . Sau ba chÐn hõng hõng , Long Tiªu V©n n©ng chÐn lªn c−êi nãi : - §¹i ca , thÞnh t×nh cña ®¹i ca , huynh ®Ö ®Õn chÕt còng kh«ng quªn ®−îc , huynh ®Ö xin kÝnh ®¹i ca mét chÐn . Da mÆt h¾n vèn ®· öng hång , thªm ba chÐn r−îu v« cµng hång h¬n n÷a vµ khi nãi c©u nµy , sù h©n hoan lµm cho r¹ng rì h¬n lªn . Th−îng Quan Kim Hång nãi giäng l¬ lµ : - Ta kh«ng bao giê uèng r−îu . Long ThiÕu V©n ®øng phÝa sau véi rãt mét chung trµ b−ng tíi c−êi c−êi : - §· thÕ , l·o b¸ h·y dïng trµ thay r−îu . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 456 - Ta còng kh«ng uèng trµ . Long Tiªu V©n h¬i lùng khùng nh−ng h¾n c−êi ®−îc ngay , tù nhiªn ®ã lµ lèi c−êi m¬n trín . - VËy ch¼ng hay ®¹i ca dïng chi nhØ ? Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - N−íc . Long Tiªu V©n söng sèt : - ChØ uèng n−íc th«i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - N−íc lµm cho lßng s¸ng suèt , nh÷ng ng−êi chØ uèng n−íc lµm cho n−íc t©m kh«ng bao giê lo¹n . Long ThiÕu V©n rãt mét chÐn n−íc b−ng l¹i , hai tay n©ng lªn : - KÝnh xin l·o b¸ dïng n−íc m¸t . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta chØ uèng n−íc khi nµo kh¸t , b©y giê kh«ng kh¸t . Long Tiªu V©n xÞu mÆt . Long ThiÕu V©n vÉn cø t−¬i c−êi : - §· thÕ , tiÓu bãi xin m¹n phÐp uèng thay l·o b¸ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i rãt , ng−¬i uèng . Long ThiÕu V©n b−ng chÐn r−îu , chÐn trµ vµ chÐn n−íc uèng s¹ch vµ chËm r·i nãi : - Ng−ßi x−a th−êng hay trÝch huyÕt ¨n thÒ , l·o b¸ vµ gia phô lµ ng−êi th«ng ®¹t , cã lÏ kh«ng cÇn h×nh thøc ®ã nh−ng nhang ®Ìn vèn lµ gèc lÔ , ch¾c kh«ng thÓ thiÕu . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Nhang ®Ìn ®Ó lµmn g× ? Long Tiªu V©n nãi : - §Ó tÕ c¸o thiªn ®Þa quû thÇn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Quû thÇn kh«ng tÕ ta th× t¹i sao ta l¹i tÕ quû thÇn ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 457 Long ThiÕu V©n nãi : - V©ng v©ng , ng−êi anh hïng c¸i thÕ nh− l·o b¸ th× nhÊt ®Þnh quû thÇn còng kÝnh nÓ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng kÝnh nÓ quû thÇn th× lµm g× hä l¹i kÝnh nÓ ta ? Long ThiÕu V©n ®»ng h¾ng mÊt tiÕng råi l¹i c−êi c−êi : - ThÕ th× ý cña l·o b¸ ... Th−îng Quan Kim Hång nghiªng mÆt : - LÖnh t«n vµ ta kÕt b¸i hay lµ ng−¬i ? Long ThiÕu V©n nãi : - §−¬ng nhiªn lµ gia phô . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThÕ th× ng−¬i h·y ®øng lui vµo trong kia . Long ThiÕu V©n vßng tay cói m×nh : - V©ng ¹ . H¾n cói ®Çu lui vµo trong nh−ng s¾c mÆt kh«ng hÒ c¸i biÕn . TR¸i l¹i , Long Tiªu V©n da mÆt l¹i t¸i xanh , h¾n g−îng c−êi : - TrÎ th¬ ngu d¹i , xin ®¹i ca thø cho . Th−îng Quan Kim Hång vôt ®Ëp bµn : - Con nh− thÕ sao gäi lµ ngu d¹i ? Vµ h¾n l¹i thë dµi : - ChØ tiÕc mét ®iÒu , h¾n l¹i kh«ng ph¶i lµ con ta . Long Tiªu V©n ngåi s−îng tr©n , thËt h¾n kh«ng biÕt nãi sao cho ph¶i . Ngay lóc ®ã , mét g· ®¹i h¸n mÆc ¸o vµng x¨n x¸i b−íc vµo cói ®Çu vµ b−íc l¹i khom m×nh nãi nhá víi Th−îng Quan Kim Hång : - Håi bÈm Bang Chñ , lÖnh ®· truyÒn nh−ng ... Th−îng Quan Kim Hång hái : - Nh−ng sao? Tªn ®¹i h¸n thÊp giäng h¬n n÷a : - Xem chõng h¾n ®· say qu¸ . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 458 - L¸y n−íc t¹t vµo mÆt , nÕu kh«ng tØnh lÊy n−íc ®¸i t¹t vµo cho tØnh . Tªn ®¹i h¸n cói ®Çu : - V©ng ¹ . Cã lÏ trong lßng h¾n phôc qu¸ chõng , trªn ®êi trõ c¸i chÕt kh«ng mét ai ®Çu say c¸ch mÊy chØ cÇn mét g¸o n−íc ®¸i lµ tØnh t¸o ngay . Long Tiªu V©n kh«ng nghe ®−îc c©u chuyÖn , h¾n bu«ng mét c©u th¨m dß : - H×nh nh− ®¹i ca cã chê ng−êi ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ai xøng ®¸ng cho ta chê chø ? Long Tiªu V©n nãi : - Ng−êi ®· ®Õn ®ñ råi , thÕ sao d¹i ca ... Th−îng Quan Kim Hång vôt ng¾t ngang : - Bao nhiªu tuæi ? Long Tiªu V©n ®¸p : - Huynh ®Ö n¨m m−¬i mèt tuæi . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ¤ng b¹n lín h¬n t«i , cã ph¶i t«i nªn gäi b»ng ®¹i ca ? Long Tiªu V©n lËt ®Ët ®øng lªn , c−êi m¬n : - Tµi ®øc míi h¬n chót tuæi khã nhËn lín nhá , mong ®¹i ca ®õng nãi víi tiÓu ®Ö . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §· thÕ , ta ®· lµ ®¹i ca th× «ng b¹n ph¶i nghe lêi t«i . Long Tiªu V©n cói m×nh : - V©ng ¹ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tãt , vËy th× h·y ngåi xuèng , mêi ch− vÞ b»ng h÷u mét chÐn ®i . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 459 Ng−êi cã thÓ ngåi vµo tiÖc r−îu nµy , tù nhiªn thÓ diÖn kh«ng nhá l¾m . Nh−ng ngåi t¹i ®©y uèng r−îu thËt kh«ng kh¸c g× thä téi . Th−îng Quan Kim Hång tr−íc sau kh«ng hÒ ®éng ®Õn chiÕc ®òa , tù nhiªn nh÷ng kÎ kh¸c ®Òu c¶m nghe ®«i ®òa cña m×nh bçng nÆng nÒ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - TiÖc ®· dän råi , kh«ng ¨n còng ph¶i thanh to¸n , ta rÊt ghÐt nh÷ng chuyÖn l·ng phÝ nh− thÕ , xin mêi ch− vÞ cÇm ®òa . B¶y t¸m ®«i ®òa lËp tøc thß ra . Long Tiªu V©n nãi : - Mãn c¸ nµy thËt t−¬i , xin ®¹i ca h·y dïng mét Ýt . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Lóc ®ãi ta míi ¨n , b©y giê kh«ng ®ãi . Vµ h¾n g»n tõng tiÕng : - Kh«ng ®ãi mµ ¨n còng lµ l·ng phÝ . LËp tøc cã nhiÒu ®«i ®òa ®Æt xuèng bµn . Th−îng Quan Kim Hång l−ít cÆp m¾t qua ®¸m thùc kh¸ch ngåi tr¬ nh− nh÷ng pho t−îng tr−íc m©m cç ®Çy . CÆp m¾t cña h¾n chît dõng l¹i mét h¸n tö trung niªn . H¸n tö ®Æt ®«i ®òa xuèng bµn . MiÖng y chît nhoÎn c−êi mét c¸i , c−êi cã vÎ nöa khinh thÞ nöa m¬n trín . Th−îng Quan Kim Hång chØ h¸n tö , lªn tiÕng hái : - C¸c h¹ tªn g× ? - T¹i hä hä T©y , thÞ danh lµ M«n Ngäc . Th−îng Quan Kim Hång c−êi ruåi . Nô c−êi cña h¾n nh− muèn nô c−êi kh¸c . Nh−ng trong nô c−êi cña Th−îng Quan Kim Hång chît lãe lªn sù tµn ®éc khi h¾n mÝm m«i l¹i . C¶ s¶nh ®−êng im ph¨ng ph¾c . Mäi con m¾t ®Òu ®æ dån vÒ Th−îng Quan Kim Hång vµ T©y M«n Ngäc . T©y M«n Ngäc g−¬ng mÆt vÉn l¹nh tanh , thØnh tho¶ng ®«i gß m¸ míi h¬i giõn giùt . Th−îng Quan Kim Hång cÊt tiÕng hái : - C¸c h¹ ¨n thÊy ngon kh«ng ? - §a t¹ Bang Chñ , t¹i h¹ ¨n rÊt ngon . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 460 Th−îng Quan Kim Hång hái tiÕp : - C¸c h¹ cã ghÜ m×nh ®ang nãi chuyÖn víi ai kh«ng ? Vµ hµnh «éng cña c¸c h¹ cã qua ®−îc ta kh«ng ? - T¹i h¹ ®−îc Bang Chñ mêi ®Õn ®Ó dù lµ giao kÕt nªn ch¾c cã yÕn tiÖc . TÊt nhiªn hµnh ®éng cña t¹i h¹ tr−íc tiªn lµ ph¶i ¨n . Th−îng Quan Kim Hång l·nh ®¹m tr¶ lêi : - Mét b¸n miÕn gµ , mét t« b¸nh canh t«m , hai trøng gµ chiªn , nh−ng miÕn gµ c¸c h¹ chØ hóp qua vµi muçng , b¸nh canh cã lÏ h¬i dë nªn chØ nhón ®òa råi th«i , hai trøng gµ chiªn th× chØ ¨n ph©n nöa víi mét chót b¸nh , cã ph¶i thÕ kh«ng ? T©y M«n Ngäc c−êi nh¹t : - ThËt kh«ng ngê Bang Chñ l¹i biÕt râ tõng cö ®éng cña t¹i h¹ nh− thÕ Êy . Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn : - Nh÷ng thø mµ c¸c h¹ ¨n nÕu ch−a tiªu th× ch¾c cßn trong bao tö chø ? T©y M«n Ngäc ®¸p : - Tù nhiªn . Th−îng Quan Kim Hång vôt nÆng mÆt : - Tèt , mæ thö bao tö ra xem . Coi nh÷ng thø Êy cã cßn hay kh«ng ? TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt ®· biÕt tr−íc khi míi b¾t ®Çu gµi chuyÖn , ai còng bÕt Th−îng Quan Kim Hång muèn g©y sù víi T©y Mèn Ngäc nh−ng kh«ng mét ai ngê chuyÖn nµy l¹i ®Õn nh− thÕ Êy , v× thÕ c©u nãi cña h¾n võa døt lµ tÊt c¶ ®Òu t¸i mÆt . LÖnh cña Th−îng Quan Kim Hång võa ban ra nh− nói , kh«ng bao giê thay ®æi , bÊt cø tr−êng hîp nµo còng thi hµnh ®Õn n¬i ®Õn chèn . T©y M«n Ngäc x¸m mÆt : - Bang Chñ ®Þnh ®ïa . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng nãi thªm mét tiÕng , ngay lóc ®ã bèn tªn ®¹i h¸n ¸o vµng ®· x«ng ra . T©y M«n Ngäc ®øng lªn , thanh kiÕm ®· ®−îc tuèt ra khái vá . T¸ch ! Kh«ng ai thÊy Th−îng Quan Kim Hång nhÊc tay nh−ng chiÕc ®òa tr−íc mÆt vôt bay nh−ng kh«ng ai thÊy bay vÒ h−íng nµo , hä ch−a chíp m¾t th× chiÕc ®òa ®· ghim ®óng vµo Kiªn TÜnh huyÖt bªn ph¶i cña T©y M«n Ngäc . So¶ng ! Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 461 TiÕng thanh kiÕm bÞ ríi xuèng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Mang xuèng vµ xem cho thËt kü ®õng ®Ó lÇm lÉn kh«ng nªn . M«i cña T©y M«n Ngäc mÊp m¸y nh−ng v× sî ®iÕng nªn h¾n nãi kh«ng ra tiÕng . Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn ®Õn l¹nh lïng : - Nh÷ng thø ®iÓm t©m cßn nguyªn trong bao tö th× ta sÏ th−êng m¹ng cho ng−¬i , b»ng kh«ng c¸i chÕt cña ng−¬i ®−îc coi lµ chÕt l¶ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2