Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 33

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

66
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 33', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 33

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 487 Håi thø ba m−¬i ba Nh÷ng kÎ cÇn ®èi diÖn § ªm . ThÞ trÊn vÒ ®ªm . §ªm cña chî lu«n lu«n lµ nhiÖt n¸o t−ng bõng . Nh−ng Lý TÇm Hoan ph¶ng phÊt c¶m thÊy trªn ®êi nµy nh− chØ cßn mçi mét m×nh h¾n mµ th«i . Bëi v× nh÷ng ng−êi mµ h¾n yªu mÕn ®· hoµn toµn l×a xa h¾n , qu¸ xa . Cho ®Õn h¾n cßn c¶m gi¸c r»ng hä kh«ng cßn ë trªn thÕ gian nµy , hä kh«ng cßn . H¾n ®· nghe tin tøc cña cha con Long Tiªu V©n nh−ng ... nh−ng cßn L©m Thi ¢m ? Kh«ng bót tÝch , kh«ng tin tøc , chØ cßn t−ëng niÖm , mét t−ëng niÖm tr−êng tån vÜnh cöu . " Thiªn tr−êng ®Þa h÷u thêi tËn Thö hËn liªn miªn v« tuyÖt kú ..." " Tr−êng hËn ca " sao mµ thª thiÕt qu¸ . Lý TÇm Hoan chît nghe v¨ng v¼ng tiÕng ca : " Bãng nµng tùa cöa chiÒu h«m Ngoµi hiªn m−a ®æ dËp dån M¾t nµng r−êi r−îi mê xa L¬ ®Ônh buån r¬i theo n−íc Ch¶y vÒ ®©u Dßng s«ng s©u ch¨c b¾c nhÞp cÇu §Ó ng−êi em g¸i rÇu rÇu nhí th−¬ng ... " Lý TÇm Hoan cói ®Çu lÆng lÏ . H¾n l¾ng nghe lêi ca thÊm ch¶y vµo hån vµ h¾n chît mØm c−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 488 Nô c−êi thËt lµ v« nghÜa , nÕu ai cã hái , h¾n sÏ l¾c ®Çu , h¾n kh«ng lµm sao gi¶i thÝch ®−îc nô c−êi cña h¾n . Nh−ng riªng h¾n , h¾n biÕt , h¾n nghe . Mét n¬i chua cay ø ®äng trong lßng chùc trµo lªn m¾t h¾n . H¾n c−êi vµ h¾n nghe d− ©m chua xãt lµm sao . *** TiÓu Phi ®©u ? §ªm ®· vÒ khuya , Lý TÇm Hoan vÉn lÇn mß t×m kiÕm . Kh«ng mét ai biÕt TiÓu Phi vÒ ®©u , kh«ng mét ai nhËn thÊy mét con ng−êi cã h×nh d¹ng nh− thÕ c¶ . Lý TÇm Hoan hoµn toµn kh«ng nghe ®−îc r»ng TiÓu Phi ®ang ë trong mét ph©n bé cña Kim TiÒn Bang . Cho dÇu h¾n cã nghÜ h¾n kh«ng thÓ biÕt n¬i ®ã lµ ®©u . Nh÷ng ngän ®Ìn lång cña töu ®iÕm chao trªn kh«ng , chÐn r−îu còng ®ang sãng s¸nh . Lý TÇm Hoan nh×n m·i , nh×n m·i . §¸y r−îu bçng ®Ëm mµu u ¸m , ¸nh ®Ìn tr¬ täi lung lay . N¬i h¾n ngåi uèng r−îu lµ mét c¸i qu¸n nhá . Nh÷ng kÎ ®Õn ®©y toµn lµ nh÷ng h¹ng tÇm th−êng , kh«ng ai biÕt h¾n mµ h¾n còng ch¼ng quen ai . H¾n rÊt thÝch n¬i nh− thÕ , ngåi n¬i ®ã l¾ng nghe giã ®−a cµnh l¸ x¸c x¬ , l¾ng nghe tÞch mÞch cña hån ... Lý TÇm Hoan ®ang trÇm t− chît nghe cã tiÕng qu¸t th¸o : - Töu Quû , mÑ nã , khèn n¹n , ¨n c¾p r−îu h¶ ? Hõ , cã uèng vµo råi còng ãi ra nghe con . Lý TÇm Hoan quay ph¾t l¹i , h¾n quay mau chÝnh v× hai tiÕng " Töu Quû " , hai tiÕng m¾ng ªm ®Òm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 489 H¾n thÊy mét ng−êi «m vß r−îu , mÆc dÇu bÞ ng−êi ta ®¸nh ng· , h¾n còng vÉn kh«ng bu«ng , h¾n cè hÕt søc r−ín cæ lªn uèng . Mét l·o vÊn ngang l−ng quÇn mét tÊm v¶i dÝnh ®Çy dÇu mì , l·o ®¸nh ng−êi trém r−îu kh«ng n−¬ng tay . Võa ®¸nh l·o võa v¨ng tôc . Lý TÇm Hoan ©m thÇm thë ra vµ b−íc l¹i ng¨n : - H·y ®Ó cho h¾n uèng , tiÒn r−îu t«i xin tr¶ ®ñ . MiÖng ng−ng ch−ëi ngay vµ tay còng th«i kh«ng ®¸nh n÷a . M·nh lùc cña ®ång tiÒn qu¶ thËt lµ qu¸ c«ng hiÖu . Hä ®¸nh kh«ng ph¶i v× thï o¸n , kh«ng thï o¸n nh−ng hä vÉn cã thÓ ®¸nh chÕt ng−êi v× kh«ng thï o¸n cho nªn khi cã tiÒn lµ hä ng−ng ngay . Hä ng−ng kh«ng ®¸nh n÷a vµ còng kh«ng tøc tèi , kh«ng ph¶i hä th−¬ng mµ hä v× tiÒn . ThËt lµ dÔ sî ! TiÒn kh«ng ph¶i chi cã thÓ lµm cho con ng−êi dõng tay mµ tiÒn cßn cã quyÒn n¨ng lµm cho con ng−êi ngËm miÖng . Hay , kÓ ra Lý TÇm Hoan cã qu¸ nhiÒu kinh nghiÖm . H¾n kh«ng hÒ v× ng−êi mµ van xin , n¨n nØ , kh«ng bao giê h¾n " gi¶ng lý " ë nh÷ng n¬i nµy , v× thÕ ch¼ng nh÷ng kh«ng hiÖu qu¶ mµ cßn bÞ thiªn h¹ ch−ëi . H¾n chÞu bao ®Ó cho ng−êi ®ã uèng vµ tiÕng liÒn theo h¾n nãi ®Õn tiÒn . C©u nãi ®ã cã hiÖu nghiÖm ngay . Kh«ng cÇn biÕt h¾n lµ ai , kh«ng cÇn biÕt h¾n can thiÖp ph¶i hay quÊy , chØ cÇn lµ h¾n chÞu chi tiÒn . Ng−êi bÞ ®¸nh tÐ kh«ng kÞp ®øng lªn , h¾n «m cøng vß r−îu vµ nghiªng qua nèc nghe õng ùc . R−îu rØ ra quanh mÐp , r−îu b¾n c¶ lªn ®Çu , h¾n còng kh«ng cÇn , h×nh nh− h¾n t×nh nguyÖn lÊy x¸c h¾n " chë che " cho vß r−îu . Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi : - NÕu kh«ng ph¶i v× qu¸ th−¬ng t©m , con ng−êi nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ biÕn thµnh nh− thÕ . NÕu kh«ng ph¶i kÎ ®a t×nh th× t¹i sao l¹i cã chuyÖn th−¬ng t©m . Lý TÇm Hoan chît thÊy ®èi víi ng−êi nµy , h¾n rÊt ®ång t×nh , h¾n nh×n xuèng mØm c−êi : - Mét m×nh uèng kh«ng thó l¾m ®©u , bªn nµy h·y cßn mÊy mãn ®−a cay , mêi «ng b¹n cïng uèng cho vui ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 490 Ng−êi Êy uèng thªm mÊy híp n÷a råi nh¶y dùng lªn m¾ng t−íi : - MÑ hä , ng−êi lµ c¸i gièng g× chø ? Ng−¬i xøng ®¸ng mêi ta uèng r−îu µ ? Cho dÇu ng−êi cã ba ngµn vß d©ng cho ta , ch−a ch¾c ta ®· chÞu cïng ngåi víi ... H¾n vôt ng−ng ngang lµm nh− cã mét bµn tay bãp ngang häng h¾n . Lý TÇm Hoan còng ®©m söng sèt , h¾n thÊt th¸t : - ña ? Th× ra ... Cæn ! Vß r−îu r¬i xuèng ®Çt mµ ng−êi Êy co giß bá ch¹y . Lý TÇm Hoan võa ch¹y theo võa rÐo : - Coi ... ®îi t«i víi ... coi , bé quªn råi sao ? Ng−êi Êy ch¹y thËt nhanh , võa ch¹y h¾n võa nãi : - Kh«ng , ta kh«ng biÕt ng−¬i , ta kh«ng biÕt ... Mét ng−êi ch¹y , mét ng−êi ch¹y theo , c¶ hai chØ trong nh¸y m¾t ®· kh«ng cßn thÊy bãng . Nh÷ng " tay r−îu " cßn l¹i huyªn n¸o h¼n lªn : - C¸i tªn ¨n c¾p r−îu lµ mét th»ng ®iªn , biÕt ch¾c bÞ ®ßn nh−ng vÉn ¨n c¾p r−îu råi khi ®−îc mêi l¹i bá ch¹y nh− thÊy quû . - C¸i tªn tr¶ tiÒn r−îu còng lµ mét th»ng ®iªn , ai dêi bá tiÒn ra chi thiªn h¹ uèng mµ l¹i cßn bÞ m¾ng , ®· bÞ m¾ng cßn nh×n huynh nh×n ®Ö , thËt lµ qu¸ møc , thËt hÕt chç nãi . - Mêi uèng th× bá ch¹y , bÞ m¾ng cßn r¸ng ch¹y theo , hai c¸i tªn Êy cho v« " D−íng TrÝ ViÖn " lµ võa ? Tù nhiªn , nh÷ng ng−êi nµy kh«ng bao giê thÊy lo¹i ng−êi nh− thÕ , hä c−êi lµ ph¶i . ChÝnh Lý TÇm Hoan còng thËt bÊt ngê , h¾n kh«ng dÌ gÆp l¹i ng−êi cò , kh«ng dÌ gÆp l¹i trong mét hoµn c¶nh l¹ lïng . LÇn thø nhÊt , Lý TÇm Hoan gÆp h¾n ë d−íi m¸i hiªn n¬i thÞ trÊn , trªn mét ®−êng phè tÊp nËp . H¾n vËn ¸o tr¾ng cßn h¬n tuyÕt , h¾n ®øng lÉn trong ®¸m ng−êi y nh− h¹c ®øng lÉn víi gµ . H¾n kh«ng bao giê b»ng lßng nhËp bän víi ai cho dÇu mang tÊt c¶ vµng trªn thÕ gian nµy ®Æt tr−íc mÆt h¾n , h¾n còng kh«ng thÌm v× h¾n qu¸ cao , cao h¬n tÊt c¶ nh÷ng g× cao nhÊt trªn ®êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 491 Nh−ng b©y giê , b©y giê chØ v× mét vß r−îu , thÌm r−îu , h¾n ®· kh«ng hÒ ®Ó cho ng−êi ta m¾ng ch−ëi , ®Ó cho ngêi ta ®¸nh ®Ëp , h¾n kh«ng hÒ ph¶i l¨n léi d−íi bïn lÇy . Lý TÇm Hoan kh«ng lµm sao t−ëng t−îng næi , h¾n kh«ng lµm sao d¸m nghÜ ng−êi cao quý ngµy x−a mµ b©y giê sôp tËn ®Êt ®en Êy lµ L÷ Phông Tiªn . V× ®©u mµ con ng−êi h¾n biÕn ®æi ra møc Êy ? V× ®©u mµ h¾n c¶i biÕn qu¸ nhanh nh− thÕ ? V× ®©u mµ cã mét sù c¶i biÕn dÔ sî nh− thÕ Êy ? ¸nh ®Ìn xa lÇn , ¸nh sao nh− gÇn l¹i . D−íi ¸nh s¸ng mËp mê , L÷ Phông Tiªn vïng ®øng dËy . Ph¶i ch¨ng h¾n biÕt kh«ng lµm sao ch¹y khái ? Bëi v× h¾n còng nh− TiÓu Phi , h¾n kh«ng ch¹y trèn mét ai , h¾n ch¹y trèn chÝnh b¶n th©n cña h¾n . Trªn ®êi còng cã rÊt nhiÒu kÎ muèn ch¹y trèn chÝnh m×nh nh−ng ®· mÊy ai ch¹y khái ? MÊy ai trèn khái ? Lý TÇm Hoan còng dõng l¹i xa xa , h¾n khom m×nh ho kh«ng ngöng dËy . H¾n ph¸t gi¸c ra r»ng lÇn nµy h¾n ho kh«ng nhiÒu nh− tr−íc , nh−ng khi ®· ho th× khoiong lµm sao ngõng ®−îc . Ph¶i ch¨ng nã còng nh− chuyÖn t−¬ng t− ? Mét con ng−êi khi t− niÖm qu¸ nhiÒu lÇn chît c¶m thÊy nh− b¾t ®Çu th−a thít , nh− thÕ kh«ng cã nghÜa lµ mèi t−¬ng t− ®· gi¶m lÇn mµ lµ mèi t−¬ng t− ®· ¨n qu¸ s©u vµo t©m n·o . Chê cho h¾n bít ho , L÷ Phông Tiªn míi hái tõng tiÕng mét : - T¹i lµm sao anh cø ®uæi theo t«i ? T¹i lµm sao anh kh«ng l¹i ®Ó cho t«i ch¹y? H¾n cè hÕt søc lµm ra vÎ trÊn ®Þnh nh−ng h¾n ®· ch¼ng thµnh c«ng . Giäng nãi h¾n ®· run . Lý TÇm Hoan lµm thinh . H¾n sî c©u tr¶ lêi cña m×nh sÏ lµm tæn th−¬ng lßng tù träng . BÊt luËn h¾n tr¶ lêi nh− thÕ nµo còng kh«ng lµm sao tr¸nh khái ®iÒu th−¬ng tæn . L÷ Phông Tiªn nãi : - T«i thiÕu nî cña anh , ®· kh«ng v× anh mµ lµm ®−îc chuyÖn , anh hµ tÊt ph¶i bøc t«i ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 492 - Kh«ng , t«i thiÕu anh . L÷ Phông Tiªn nãi : - Cho dÇu anh cã thiÕu nî t«i còng kh«ng cÇn ph¶i tr¶ . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i thiÕu anh vèn kh«ng cã c¸ch g× gì ®−îc , Ýt ra anh còng nªn ®Ó cho t«i thØnh anh vµi chÐn r−îu . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - §õng quªn nhÐ , anh ®· mêi t«i tr−íc mµ . *** Tay cña L÷ Phông Tiªn run m·i , run m·i . Run ®Õn møc kh«ng kiÒm chÕ ®Õn nçi r−îu trong chÐn b¾n h¼n ra ngoµi . H¾n dïng c¶ hai tay b−ng chÐn r−îu , r−îu vÉn b¾n ra , r−îu theo mÐp h¾n ch¶y dµi trªn ¸o . ChØ trong mÊy ngµy tr−íc ®Çy , còng hai bµn tay Êy , hai bµn tay næi danh lµ " lîi khÝ giÕt ng−êi " . L÷ Phông Tiªn l¹i cÇm bÇu . R−îu ch−a vµo chÐn th× ... Cæn ! BÇu r−îu r¬i xuèng ®Êt , bÓ n¸t . H¾n ngåi s÷ng nghiÕn r¨ng , h¾n nh×n s÷ng bµn tay m×nh vµ h¾n vôt ®−a c¶ tay miÖng , cè søc nhÊn vµo , cè søc c¾n m¹nh . M¸u , m¸u tõ khoÐ miÖng h¾n rØ ra . M¸u hoµ víi r−îu . BÊt luËn h¾n lµm g× , Lý TÇm Hoan kh«ng hÒ ng¨n c¶n nh−ng b©y giê th× kh«ng ng¨n ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan n¾m lÊy tay h¾n , gi÷ lÊy tay h¾n l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 493 L÷ Phông Tiªn rèng lªn ; - Bu«ng ra , t«i ph¶i c¾n nã , t«i ph¶i nhai nhõ nã . Mét bµn tay mµ ngµy nµo , míi ®©y , h¾n ®· ®Æt lªn bµn cho Lý TÇm Hoan nh×n víi ®«i m¾t ng¹o nghÔ , míi h«m nµo bµn tay Êy vÉn lµ vËt quý mµ con ng−êi ®· tét cïng khèn khæ , vËt quý b¸u nhÊt còng kh«ng tiÕc g× huû diÖt . Bëi v× trªn ®êi , c¸i cã thÓ gi¶i trõ thèng khæ h÷u hiÖu nhÊt lµ " huû diÖt ". Huû diÖt cho tËn cïng . Lý TÇm Hoan buån rÇu : - NÕu cã ng−êi nµo ®ã lµm chuyÖn kh«ng ph¶i víi anh th× kÎ ®¸ng huû diÖt lµ con ng−êi ®ã chø ®©u ph¶i lµ anh . L÷ Phông Tiªn nghÑn ngµo : - T«i , kÎ ®¸ng chÕt lµ t«i ... lµ t«i ... H¾n cè gi»ng cho vuét tay Lý TÇm Hoan nh−ng h¾n l¹i tÐ nhµo xuèng ghÕ . H¾n kh«ng mµng ngåi dËy , h¾n cø n»m nh− thÕ «m mÆt khãc rèng lªn . Vµ cø nh− thÕ mçi lÇn , h¾n bít khãc , b¾t ®Çu kÓ lÓ . H¾n kÓ cho Lý TÇm Hoan nghe nh÷ng chuyÖn h¾n ®· lµm , ®· gÆp . Lý TÇm Hoan ngåi im lÆng l¾ng nghe . Tai h¾n nghe chuyÖn cña L÷ Phông Tiªn , m¾t h¾n nh×n con ng−êi cña L÷ Phông Tiªn nh−ng lßng h¾n ®ang nghÜ vÒ TiÓu Phi . Lßng h¾n ®ang gi¸ l¹nh . Lßng h¾n ®ang run . Ph¶i ch¨ng TiÓu Phi còng ®· kh«ng h¬n g× L÷ Phông Tiªn ? Ph¶i ch¨ng TiÓu Phi còng ®· biÕn thµnh nh− thÕ ? Vèn kh«ng muèn nãi nh−ng cuèi cïng Lý TÇm Hoan vÉn ph¶i më lêi : - T«i nghÜ , anh kh«ng nªn l−u l¹i n¬i nµy . Sau mét nçi ®au th−¬ng cùc ®é , con ng−êi trë thµnh tª d¹i . L÷ Phông Tiªn ®· l©m vµo c¶nh ®ã , h¾n hái giäng ngê nghÖch : - Kh«ng l−u l¹i n¬i nµy th× biÕt ®Õn n¬i nµo ? Lý TÇm Hoan nãi : - Trë vÒ , trë vÒ nhµ . L÷ Phông Tiªn lËp l¹i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 494 - Nhµ ai ? Lý TÇm Hoan nãi : - B©y giê kÓ nh− ®ang mang bÖnh , thø bÖnh nµy chØ cã hai thø thuèc . L÷ Phông Tiªn lËp l¹i : - Hai thø thuèc ? Lý TÇm Hoan nãi : - Thø nhÊt lµ nhµ , thø hai lµ thêi gian chØ cÇn vÒ ®Õn nhµ . L÷ Phông Tiªn vôt la lín : - Kh«ng , t«i kh«ng thÓ vÒ nhµ . Lý TÇm Hoan háI : - T¹i sao ? L÷ Phông Tiªn nãi : - Bëi v× ... bëi v× ®ã kh«ng cßn lµ nhµ cña t«i n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - Nhµ lµ nhµ , m·i m·i vÉn lµ nhµ cña anh , anh h·y nghe t«i , nhµ lµ mét chç quý nhÊt mµ kh«ng ®©u b»ng ®−îc . L÷ Phông Tiªn run run : - Cho dÇu nhµ t«i vÉn nh− x−a , kh«ng cã g× thay ®æi nh−ng t«i vÉn kh«ng cßn lµ t«i n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng h¼n nh− thÕ ®©u , anh cø vÒ n»m yªn n¬i nhµ tÞnh d−ìng mét Ýt l©u , nhÊt ®Þnh anh sÏ trë l¹i lµ anh cña ngµy nµo ... Lý TÇm Hoan cßn ®Þnh nãi nh−ng ngay lóc Êy tõ phÝa sau l−ng h¾n cã tiÕng cÊt lªn : - Nh−ng nÕu lµ kÎ th«ng minh th× c¸i chøng bÖnh nµy sÏ m·i m·i kh«ng bao giê trÞ ®−îc ph¶i kh«ng ? Trong mét khung c¶nh nh− thÕ nµy , trong mét n¬i mµ Lý TÇm Hoan nhËn thÊy kh«ng ai quen thuéc bçng cã ng−êi xen vµo chuyÖn , qu¶ ®óng lµ sù t×nh cê cã ngoµi ý muèn cña bÊt cø mét ai . Giäng nãi Êy võa ph¸t ra , Lý TÇm Hoan ý thøc ngay r»ng bao nhiªu cè g¾ng cña h¾n ®èi víi L÷ Phông Tiªn hoµn toµn sôp ®æ . Giäng nãi thËt dÞu , thËt ngät ngµo , mét giäng nãi rÊt dÔ dÉn ng−êi ®i vµo con ®−êng ph¹m téi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 495 Lý TÇm Hoan ch−a quay ®Çu l¹i th× L÷ Phông Tiªn ®· nh¶y dùng lªn tu«ng bµn ch¹y nh− ®iªn lo¹n . Th¸i ®é cña L÷ Phông Tiªn lµm cho mäi ng−êi t−ëng h¾n võa thÊy quû hiÖn h×nh . Lý TÇm Hoan kh«ng cÇn quay ®Çu l¹i , h¾n vÉn biÕt ng−êi nãi Êy lµ ai . Vµ h¾n còng hiÓu rÊt râ rµng ý nghÜa cña c©u nãi Êy . " TiÓu Phi lµ mét kÎ kh«ng nhµ ". Lßng cña Lý TÇm Hoan vôt nÆng nh− treo ®¸ , h¾n n¾m chÆt tay thËt chÆt vµ h¾n nãi tõng tiÕng mét : - ThËt khéng ngê c« l¹i ®Õn ®©y , kh«ng ngê c« l¹i ®Õn ngay trong giê phót nµy . H¾n nãi nh−ng h¾n vÉn kh«ng quay l¹i v× h¾n biÕt râ ng−êi ë sau l−ng h¾n lµ L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi c−êi , còng vÉn giäng c−êi quyÕn rò : - ThËt t×nh t«i Ýt ®Õn chç nµy nh−ng t«i chØ cã nh÷ng n¬i nµy míi cã thÓ kiÕm anh ®−îc . ChØ cÇn kiÕm ®−îc anh lµ bÊt cø n¬i nµo t«i còng ®Õn . Lý TÇm Hoan l¹nh lïng : - §¸ng lý , c« kh«ng nªn t×m t«i v× nh− thÕ c« sÏ cã nhiÒu hËu bèi . L©m Tiªn Nhi c−êi : - HËu bèi ? T«i kh«ng hiÓu anh nghÜ sao mµ l¹i b¶o r»ng t«i hèi hËn , anh nhí r»ng t«i hµnh ®éng ®Òu dù tÝnh h¼n hoi , mét khi ®· cã dù tÝnh th× lµm sao l¹i hèi hËn ? Nh−ng th«i , t«i hái anh ®iÒu nµy , chóng ta cã ph¶i lµ b¹n cò víi nhau hay kh«ng ? Vµ nÕu lµ b¹n cò , t¹i sao t«i biÕt anh ë ®©y mµ l¹i kh«ng thÓ t×m ®Õn th¨m anh chø ? Giäng nµng cµng ngät ngµo vµ nµng cµng nãi chËm l¹i : - T«i nghÜ ®¸ng lý h¬n ai hÕt , anh ph¶i hiÓu r»ng t«i lu«n lu«n t−ëng nhí ®Õn anh . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng c« thö nghÜ , nÕu nh− t«i biÕt r»ng c« ®· ®èi víi TiÓu Phi còng nh− c« ®èi víi L÷ Phông Tiªn ... H¾n nÝn ngang , h¾n kh«ng nãi hÕt lêi . Lý TÇm Hoan lµ con ng−êi kh«ng thÝch dïng lêi lÏ ®Ó uy hiÕp bÊt cø mét ai , nhÊt lµ ®èi víi ®µn bµ bëi v× h¾n kh«ng cÇn ph¶i nãi , bëi v× ai còng biÕt h¾n cã thÓ lµm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 496 L©m Tiªn Nhi nãi : - NÕu t«i ruång bá TiÓu Phi còng nh− t«i ®· ruång bá L÷ Phông Tiªn råi anh sÏ giÕt t«i sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - ý cña t«i , ®¸ng lý c« ph¶i biÕt h¬n ai hÕt . L©m Tiªn Nhi nãi : - Toi chØ biÕt r»ng anh lu«n lu«n khuyªn h¾n h·y l×a xa t«i , vËy nÕu t«i t×m c¸ch l×a xa h¾n tr−íc lµ tr¸i ý anh sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , nã kh¸c nhau xa l¾m . L©m Tiªn Nhi hái : - T«i thËt kh«ng hiÓu , sao l¹i kh¸c , mét khi t«i lµm ®óng theo së nguyÖn cña anh ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i chØ yªu cÇu c« xa h¾n chø t«i kh«ng b¶o c« hñy diÖt h¾n . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng nÕu t«i ®· hñy diÖt h¾n th× sao ? Lý TÇm Hoan quay ph¾t nh×n th¼ng vµo mÆt nµng vµ nãi g»n tõng tiÕng : - Nh− thÕ th× c« sÏ hèi hËn t¹i sao l¹i ®Õn kiÕm t«i ? KhÝ s¾c cña Lý TÇm Hoan thËt «n hßa b×nh th¶n nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao L©m Tiªn Nhi chît nghe ín l¹nh , nµng c¶m nghe mét ¸p lùc nÆng nÒ ®Ì xuèng ®Çu nµng khiÕn cho nµng gÇn nh− kh«ng cßn c−êi ®−îc n÷a . Nµng lµ con ng−êi rÊt Ýt khi c−êi ra tiÕng . C−êi , ®ã lµ mét thø vò khÝ mµ nµng n¾m v÷ng nhÊt trong mäi tr−êng hîp , chØ khi nµng ®èi diÖn víi Th−îng Quan Kim Hång nµng míi c¶m thÊy r»ng mãn vò khÝ Êy v« hiÖu vµ tù nhiªn , nµng rÊt biÕt r»ng mét ng−êi trong hoµn c¶nh nµo ®ã ®· mÊt ®i niÒm tin th× c¸i c−êi cña nµng ch¼ng nh÷ng kh«ng hiÖu qu¶ lµ tr¸i l¹i , nã sÏ cã ph¶n t¸c dông v« cïng nguy hiÓm . V× thÕ , nµng lÆng thinh mét lóc råi nhÑ l¾c ®Çu : - T«i biÕt ,anh sÏ kh«ng lµm g× t«i hÕt , t«i biÕt nh− thÕ . Lý TÇm Hoan gÆn l¹i : - C« n¾m ch¾c nh− thÕ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 497 L©m Tiªn Nhi c¾n m«i im lÆng . Nµng kh«ng d¸m nãi , kh«ng d¸m c−êi nh−ng c¸i c¾n m«i cña nµng vÉn cè biÓu diÔn ngãn së tr−êng lµ lµm cho ng−êi nghiªng ngöa . Lý TÇm Hoan gi÷ giäng th¶n nhiªn : - Nh−ng t«i , t«i còng kh«ng n¾m ch¾c hµnh ®éng cña t«i v× nhiÒu lóc t«i lµm nh÷ng chuyÖn mµ khiÕn cho nhiÒu ng−êi kh«ng bao giê t−ëng t−îng . L©m Tiªn Nhi bu«ng mét c©u nãi nhãng : - Nh−ng , nh−ng nÕu anh lµm cho t«i vÒ chuyÖn t«i gÆp anh h«m nay th× chÝnh anh sÏ hèi hËn nhiÒu h¬n n÷a . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - ThÕ µ ? L©m Tiªn Nhi hái : - Anh kh«ng muèn gÆp TiÓu Phi sao ? Lý TÇm Hoan ®æi s¾c : - C« biÕt chç h¾n hiÖn t¹i ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Tù nhiªn t«i ph¶i biÕt . B©y giê th× h×nh nh− nµng ®· kh«i phôc ®−îc lßng tin , nµng nhoÎn miÖng c−êi: - Trªn ®êi nµy , t«i biÕt r»ng anh cã nhiÒu kh¶ n¨ng nh−ng t«i thÊy r»ng chØ cã mét m×nh t«i lµ ng−êi duy nhÊt cã thÓ cøu h¾n bëi v× t«i ®· hñy diÖt h¾n th× còng chØ cã t«i cøu h¾n ®−îc mµ th«i . Cho ®Õn b©y giê s¾c mÆt cña Lý TÇm Hoan míi l¹i hoµn toµn rung ®éng . Bëi v× h¾n biÕt lÇn nµy nµng nãi thËt . Lóc nµng nãi dèi , cè nhiªn lµ ®¸ng sî råi nh−ng khi nµng nãi thËt th× l¹i cµng ®¸ng sî h¬n n÷a . Bëi v× con ng−êi cña nµng , nÕu kh«ng v× mét yªu cÇu cao gi¸ nhÊt th× nhÊt ®Þnh kh«ng bao giõo nµng nãi nöa lêi nãi thËt . Lý TÇm Hoan ý thøc ®−îc ngay c¸i " gi¸ " mµ nµng s¾p ®ßi . H¾n rÊt sî nh÷ng c¸i " gi¸ " nh− thÕ Êy v× h¾n r©t biÕt lßng d¹ cña nµng , rÊt biÕt nµng muèn g× vÒ h¾n . Tõ ngµy trë l¹i Truing Nguyªn , tõ ngµy trë l¹i H−ng V©n Trang gÆp nµng , lóc ®ã , L©m Thi ¢m b¶o nµng lµ mét ®øa em nuèi ®¸ng th−¬ng , lµ mét c« bÐ ng©y th¬ Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 498 , L©m Thi ¢m còng ®· yªu cÇu Lý TÇm Hoan h·y ®Ó cho nµng yªn v× theo L©m Thi ¢m th× nµng vèn cã mét t©m hån nh− tê giÊy tr¾ng nh−ng nµng lµ con ng−êi ®a c¶m , L©m Thi ¢m rÊt sî nµng sÏ khæ vÒ Lý TÇm Hoan nh− chÝnh L©m Thi ¢m ®· khæ . Lóc ®ã , L©m Thi ¢m xem L©m Tiªn Nhi nh− mét c« bÐ th¬ ng©y , nh− mét ng−êi em g¸i nhá . Nh−ng d−íi con m¾t cña Lý TÇm Hoan th× kh«ng ph¶i thÕ . B»ng vµo con m¾t tõng tr¶i cña h¾n , L©m Tiªn Nhi lµ mét c« g¸i trong m×nh tµng Èn g−¬m ®ao , Lý TÇm Hoan kh«ng hiÓu ai ®· tÆng nµng danh hiÖu " §Ö nhÊt Mü Nh©n " , Lý TÇm Hoan kh«ng hiÓu ai ®· tÆng ngo¹i hiÖu Êy Êy , nÕu h¾n th× h¾n sÏ tÆng cho nµng , cho c« g¸i L©m Tiªn Nhi mµ h¾n võa gÆp mét biÖt danh lµ Tµng KiÕm Giai Nh©n , mét biÖt hiÖu mµ theo h¾n lµ danh phï kú thùc . Lóc ®Õn L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , n¬i tr−íc kia Lý TÇm Hoan dïng lµm n¬i nghØ ng¬i trong H−ng V©n Trang , thuë mµ ch−a cã mét Long Tiªu V©n , thuë mµ h¾n vµ L©m Thi ¢m cßn quÊn quÝt bªn nhau , h¾n b¾t gÆp L©m Tiªn Nhi n¬i ®ã , chØ trong tho¸ng gÆp gì , h¾n ch−a thÊy hµnh ®éng cô thÓ cña nµng nh−ng b»ng vµo linh c¶m , h¾n biÕt ngay ng−êi con g¸i ®ã sÏ lµm nghiªng ngöa bän ®µn «ng . H¾n ®o¸n kh«ng lÇm v× chØ trong mÊy ngµy khi h¾n vÒ ®Õn H−ng V©n Trang lµ t©m t×nh L©m Tiªn Nhi béc lé , nµng ®· d¸m hÑn víi h¾n ®ang ®ªm ®Õn L·nh H−¬ng TiÓu Tróc mét m×nh , nµng nãi th¼ng vÌ t×nh yªu cña nµng , sau khi thÊy dïng cö chØ khªu gîi h¾n kh«ng hiÖu qu¶ , nµng ®· d¸m lîi dông t×nh c¶m ®Ó ng· vµo lßng h¾n , gi÷a mét khung c¶nh ®ªm tr¨ng v»ng vÆc , hoa mai në ngät ngµo . Mét ng−êi ®· biÕt chän ®óng c¶nh ®óng thêi gian ®Ó trao t×nh nh− thÕ , kh«ng thÓ b¶o lµ mét c« g¸i bÐ . Vaf khi c¶m thÊy lîi dông h¾n kh«ng ®−îc, nµng ®©m ra o¸n hËn nh−ng nµng kh«ng ra mÆt , nµng nóp trong bãng tèi hç trî cho Long Tiªu V©n tËn dông ©m m−u h·m h¹i h¾n vµ cay ®éc h¬n n÷a lµ nµng ®· dïng ®ñ mäi c¸ch n¾m cøng linh hån TiÓu Phi , t×m ®ñ mäi c¸ch ly gi¸n gi÷a hai ng−êi b¹n ®ång sinh tö cho ®Õn b©y giê . B©y giê nµng l¹i s¾p ra " gi¸ " cho Lý TÇm Hoan . H¾n ngåi l¼nglÆng m©n mª nh÷ng ngãn tay m×nh , h¾n nghe h¬i l¹nh ®· x©m nhËp vµo c¬ thÓ vµ h¾n thë dµi : - §−îc råi , c« cÇn g× cø nãi th¼ng ra ®i . L©m Tiªn Nhi kh«ng nãi , nµng nh×n Lý TÇm Hoan b»ng ®«i m¾t d¹t dµo t×nh tø . §«i m¾t Êy nãi lªn kh«ng biÕt bao nhiªu lêi lÏ mµ nµng ®· bá mÊt tõ l©u , thÕ mµ b©y giê nµng bçng d−ng nh− võa t×m thÊy l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 499 §«i m¾t nãi lªn r»ng mÆc dÇu anh o¸n ghÐt t«i , anh ghª tëm t«i nh−ng t«i vÉn hÕt mùc yªu anh . §«i m¾t Êy nãi lªn r»ng b©y giê th× h¬i muén nh−ng muén vÉn h¬n kh«ng , anh chØ gËt ®Çu th«i yªu t«i nhiÒu hay Ýt , t«i kh«ng d¸m ®ßi hái chØ cÇn thÊy anh ®· b»ng lßng lµ ®ñ , t«i sÏ quú d−íi ch©n anh , t«i sÏ døt bá l¹i sau l−ng nh÷ng g× t«i ham thÝch nhÊt , t«i sÏ hoµn toµn nghe theo anh sai khiÕn , t«i sÏ theo anh ®Õn bÊt cø n¬i nµo ®Ó dùng l¹i cuéc ®êi . Lý TÇm Hoan tr¸nh ®«i m¾t cña nµng , h¾n cè dÊu tiÕng thë dµi : - C« nãi ®i . L©m Tiªn Nhi c−êi , nµng c−êi thËt s©u vµo m¾t h¾n vµ giäng nµng nhÑ nhµng uyÓn chuyÓn nh− sîi t¬ vµng : - Trong ®êi t«i , nh÷ng viÖc t«i cÇn th× nhiÒu l¾m , c¸i ®ã ch¾c anh ®· biÕt nh−ng b©y giê , t«i kh«ng cÇn g× c¶ , tÊt c¶ nh÷ng g× quý b¸u nhÊt cña t«i , t«i rÊt dÔ dµng huû bá , t«i chØ cÇn ... cÇn nh×n vµo ®«i m¾t cña anh . Nµng l¹i c¾n m«i , vµnh m«i nµng méng ®á vµ hµm r¨ng nµng thËt tr¾ng , thËt nhá , thËt ®Òu , vµnh m«i méng ®á ph¶n chiÕu hµm r¨ng ngäc long lanh . Gi÷ nh− thÕ ®ã thËt l©u , cuèi cïng nµng nãi : - Bëi v× tõ tr−íc ®Õn nay t«i ch−a nh×n ®−îc anh khi anh ph¸t giËn , t«i lu«n lu«n t−ëng t−îng r»ng Lý TÇm Hoan mét khi ®· giËn lªn th× ... h× kh«ng biÕt nh− thÕ nµo nhØ ? T«i cø muèn thÊy nh− ch−a bao giê thÊy ®−îc , ch¾c lµ ®¸ng sî l¾m , ch¾c t«i sÏ ®øt h¬i lu«n v× thÕ cho nªn b©y giê , t«i biÕt r»ng b©y giê lµ c¬ héi t«i cã thÓ thÊy ®−îc , anh b¶o t«i bá qua c¬ héi sao ®µnh . Lý TÇm Hoan rÊt biÕt nh−ng h¾n lµm thinh . H¾n chÇm chËm ngåi xuèng , chÇm chËm dêi c©y nÕn ®Õn ngay mÆt h¾n , h¾n chÇm chËm rãt r−îu ra ®Çy chÐn . Nµng muèn nh×n h·y ®Ó cho nµng nh×n vµ h·y ®Ó cho nµng nh×n thËt râ . Mét khi ng−êi ®µn bµ muèn lµm chuyÖn g× th× ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt h·y lµ ®Ó cho hä lµm tù nhiªn , hä sÏ thÊy r»ng chyÖn Êy thËt ch¼ng cã g× qu¸ høng thó nh− hä t−ëng t−îng . Bëi v× bÊt cø ng−êi ®µn bµ nµo , sù høng thó ®èi víi hä kh«ng bao giê vÜnh viÔn nh−ng nÕu kh«ng ®Ó cho hä lµm th× sù høng thó Êy cµng t¨ng cao . §ã lµ c¸i tËt gÇn nh− cè ®Þnh cña ®µn bµ mét ngµn n¨m vÒ tr−íc , ®µn bµ ®· cã c¸i tËt ®ã råi vµ mét ngµn n¨m vÒ sau nµy , c¸i tËt ®ã vÉn cßn tån t¹i . Cã mét viÖc khã hiÓu lµ ®µn «ng rÊt nhiÒu ng−êi nghiªn cøu vÒ t©m tÝnh ®µn bµ , nghiªn cøu b»ng ®ñ mäi khÝa c¹nh cña ®µn bµ nh−ng nh÷ng ng−êi biÕt vÒ c¸i cè tËt ®ã kh«ng cã ®−îc lµ bao , nh÷ng ng−êi biÕt vÒ cè tËt Êy cña ®µn bµ th× ai còng Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 500 chØ biÕt b»ng lý thuyÕt chø kh«ng bao giê ¸p dông ®Ó kh¾c phôc v× khi ®èi diÖn víi ®µn bµ th× kh«ng cßn nhí ®Õn c¸i tËt cña hä mµ m×nh ®· nghiªn cøu thÊy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2