Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 34

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

53
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 34

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 501 Håi thø ba m−¬i t− Cuéc ®Êu gi÷a giai nh©n L ý TÇm Hoan ngåi thËt ngay ng¾n . H¾n chÇm chËm uèng tõng ngôm nhá . L©m Tiªn Nhi nh×n s©u vµo m¾t h¾n , nµng nhÝch s¸t l¹i vµ c−êi thËt dÞu : - Anh thËt ®óng lµ hay , lêi lÏ ®· hay hµnh sù l¹i hay mµ uèng r−îu còng hay . Mçi lÇn nh×n thÊy anh uèng r−îu , t«i tøc v× kh«ng thÓ biÕn thµnh c¸i chÐn trong tay anh , t«i cø muèn biÕt xem anh ®èi víi ®µn bµ cã dÞu dµng ®−îc nh− anh ®èi víi chÐn r−îu kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¼ng lÆng ngåi nghe . L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi : - §Õn viÖc ®èi phã ®µn bµ , anh l¹i cµng hay h¬n n÷a , h×nh nh− anh cø dïng ®ñ mäi ph−¬ng ph¸p ®Ó nh×n suèt t©m t− cña ng−êi ®µn bµ ®èi diÖn , ®Ó lµm tÊt c¶ nh÷ng g× cho hä vui lßng , cã lóc anh ch¼ng lµm mét viÖc g× c¶ mµ tù nhiªn nh÷ng c« g¸i l¹i vÉn ph¶i ®−a cæ vµo trßng cña anh ngay . Nµng thë dµi vµ nãi tiÕp : - V× thÕ , bÊt luËn ng−êi ®µn bµ lîi h¹i ®Õn møc nµo , khi gÆp anh råi th× còng v« ph−¬ng ®µo tho¸t . Lý TÇm Hoan im lÆng ngåi nghe . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Mçi bËn t«i gÆp anh ®Òu nhËn thÊy r»ng ngåi nãi chuyÖn víi anh v« cïng thÝch thó nh−ng sau ®ã , suy nghÜ kü l¹i th× ph¸c gi¸c lµ ®· m¾c bÉy cña anh trong khi anh vÉn kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Con ng−êi nãi hay l¹i lµ con ng−êi Ýt hay nãi , chØ cã ®iÒu rÊt tiÕc lµ Ýt ai nhËn cho thËt râ ®−îc nh− thÕ Êy . L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi : - Nh−ng lÇn nµy th× t«i kh«ng thÓ m¾c bÉy cña anh ®©u , t«i b¾t anh ph¶i nãi . Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - Chê c« xem cho ®ñ råi t«i sÏ nãi . L©m Tiªn Nhi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 502 - §ñ råi , t«i xem anh ®ñ råi ®ã . Lý TÇm Hoan hái : - TÐ c« cßn cÇn g× n÷a ? L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n ch©m bÈm , h×nh nh− nÕu con m¾t cña nµng cã r¨ng , nµng sÏ nuèt chöng h¾n vµo lßng . §−îc mét ng−êi g¸i ®Ñp nh×n nh− thÕ , tù nhiªn lµ mét chuyÖn khoan kho¸i nh−ng còng lµ viÖc khèn ®èn v« cïng . L©m Tiªn Nhi lu«n lu«n muèn cho ng−êi khèn khæ . Nµng muèn cho ng−êi chÞu kh«ng næi ®Õn møc ph¸t ®iªn lu«n , nµng rÊt thÝch cã ng−êi bÞ nµng lµm h¹i cho ®Õn ph¸t ®iªn nh− thÕ . Nh−ng Lý TÇm Hoan th× chÞu råi . L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n nh− thÕ thËt l©u vµ cuèi cïng nµng c¾n m«i c−êi lªn ¸nh m¾t : - T«i kh«ng cÇn g× c¶ , t«i chØ cÇn anh th«i . Lý TÇm Hoan gÆn l¹i : - CÇn t«i ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - §em anh ®æi lÊy TiÓu Phi , ch¼ng lÏ nh− thÕ lµ kh«ng c«ng b×nh ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng c«ng b×nh . L©m Tiªn Nhi hái : - Cã chç nµo kh«ng c«ng b×nh ? Anh cho r»ng b©y giê h¾n kh«ng cßn vÒ t«i µ? Lý TÇm Hoan nãi : - §óng , v× c« ®· hñy diÖt h¾n råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - ChÝnh v× t«i hñy diÖt h¾n cho nªn vÜnh viÔn h¾n thuéc vÒ t«i , nÕu t«i ®i cøu h¾n , h¾n sÏ kh«ng cßn thuéc vÒ cña t«i n÷a , ch©n lý ®ã ®¸ng lý anh ph¶i hiÓu h¬n ai hÕt chø ? Tù nhiªn lµ Lý TÇm Hoan biÕt , ®óng nh− L©m Tiªn Nhi ®· nãi vµ còng chÝnh v× biÕt râ nh− thÕ cho nªn h¾n míi ph¶i chÞu thèng khæ kh«ng bao giê chÊm døt . L©m Tiªn Nhi c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 503 - V× thÕ nÕu anh muèn cøu h¾n , tÊt ph¶i dïng anh ®Ó thay thÕ vµo chç cña h¾n trong lßng t«i , nÕu kh«ng h¾n sÏ ë l¹i trong lßng t«i m·i m·i vµ anh còng sÏ kh«ng bao giê gÆp mÆt . Lý TÇm Hoan chÇm chËm uèng hÕt chÐn r−îu vµ chÇm chËm b−íc tíi tr−íc mÆt nµng : - Xem nh− thÕ nµy th× ch¾c ch¾n lµ t«i ph¶i chÞu theo c« , ph¶i kh«ng ? Nô c−êi cña L©m Tiªn Nhi cµng ®Ëm ®µ h¬n n÷a , nµng nãi qua h¬i thë dËp dån : - T«i c¶ quyÕt cam ®oan r»ng sÏ kh«ng bao giê ®Ó cho anh thÊt väng vÒ t«i , t«i sÏ lµm cho anh sung s−íng h¬n tÊt .... Giäng nãi cña nµng bÞ c¾t ngang . Mét c¸i t¸t n¶y löa c¾t ngang c©u nãi mµ Lý TÇm Hoan rÊt biÕt râ nh÷ng tiÕng cuèi cïng cña nã . Lu«n lu«n nh÷ng tiÕng cuèi cïng cña nµng trong tr−êng hîp t−¬ng tù lµ nh÷ng tiÕng khªu gîi dôc t×nh lµm cho hÇu hÕt ®µn «ng ph¶i gôc ®Çu vµo tròng ngùc cña nµng vµ kh«ng bao giê ngãc lªn ®−îc n÷a . L©m Tiªn Nhi kh«ng tr¸ch mµ còng kh«ng giËn , nµng c−êi h¨n h¾c vµ sµ vµo lßng h¾n võa thë võa nãi : - §¸nh ®i, anh cø ®¸nh t«i ®i . ChØ cÇn anh b»ng lßng råi anh cã ®¸nh t«i suèt s¸ng t«i còng d− søc ®Ó mµ chÞu ®ùng . Lý TÇm Hoan ch−a nãi g× th× chît nghe cã tiÕng reo lªn : - Hay , chÞu ®¸nh nh− thÕ lµ hay , nµng ®· thÝch nh− thÕ , t¹i sao anh l¹i ng−ng ®i ? Tr−íc qu¸n cã treo chiÕc ®Ìn lång , chung quanh chiÕc ®Ìn ®· bÞ khãi ¸m trë thµn h¬i tèi , d−íi lång ®Ìn Êy cã mét ng−êi ®ang ®øng mµ nÕu s¬ ý th× kh«ng ai nh×n thÊy . Nh−ng b©y giê nhê lªn tiÕng nªn ai còng nh×n ra , ng−êi ta thÊy tr−íc hÕt lµ cÆp m¾t trßn trßn , ®en l¸y cã ngêi vµ hai bÝm tãc ch¶y dµi tr−íc ngùc . Lý TÇm Hoan buéc miÖng kªu lªn : - T«n c« n−¬ng ! T«n TiÓu B¹ch nhoÎn miÖng c−êi : - T«i vèn rÊt sî thÊy ®µn «ng ®¸nh ®µn bµ nh−ng lÇn nµy t«i rÊt thÝch . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i còng thÝch , t«i rÊt thÝch ®−îc cã ng−êi ®¸nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 504 Nµng l¹i ®eo dÝnh c¸nh tay cña Lý TÇm Hoan c−êi khóc khÝch : - NÕu c« n−¬ng cã ghen th× h·y b−íc vµo ®©y uèng chÐn r−îu ®i , ghen cã thÓ lµm cho ng−êi ta tØnh r−îu nh−ng r−îu còng cã thÓ lµm cho nhÑ bít c¬n ghen . T«n TiÓu B¹ch ®i vµo thËt , nµng lÊy c¸i chÐn cña Lý TÇm Hoan rãt ®Çy mét chÐn ngöa cæ uèng c¹n råi chÐp m«i : - R−îu nµy so víi r−îu ngon th× còng kh«ng kÐm lµ bao nh−ng míi uèng ngôm ®Çu nghe khã nuèt qu¸ . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Chê ®Õn khi T«n c« n−¬ng ®Õn nhµ chóng t«i , t«i sÏ ®·i T«n c« n−¬ng mét thø r−îu ngon ®Æc biÖt . Nµng ngöa mÆt lªn c−êi nãi víi Lý TÇm Hoan : - Anh thÊy thÕ cã tiÖn kh«ng ? Lý TÇm Hoan ch−a kÞp tr¶ lêi th× T«n TiÓu B¹ch ®· nãi tr−íc : - C« c−êi thËt ®Ñp , t«i tuy còng lµ ®µn bµ nh−ng khi thÊy còng ph¶i nh×n . L©m Tiªn Nhi c−êi h¨n h¾c : - TiÓu muéi muéi , c« em ch−a ph¶i lµ ®µn bµ ®©u , c« chØ lµ mét c« bÐ th«i mµ T«n. TiÓu B¹ch nãi : - C« n−¬ng h·y c−êi n÷a ®i v× ch¼ng l©u h¬n n÷a ®©u ,chØ chèc n÷a ®©y th«i råi c« sÏ kh«ng cßn c−êi ®−îc n÷a . L©m Tiªn Nhi trè m¾t : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Lý Th¸m Hoa kh«ng khi nµo chÞu nghe theo yªu cÇu cña c« ®©u . L©m Tiªn Nhi nghiªng mÆt : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bëi v× chuyÖn g× mµ c« lµm ®−îc th× t«i ®· lµm råi . L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi : - C« cã thÓ lµm ®ùoc − ? Mét c« bÐ vÉn lµ mét c« bÐ th× kh«ng thÓ biÕt nh÷ng g× c¶ vµ mét c« bÐ th× th−êng hay tá ra r»ng c¸i g× m×nh còng biÕt . Nµng c−êi h¨n h¾c vµ nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 505 - Cã nh÷ng chuyÖn chØ cÇn lµ ®µn bµ lµ lµm ®−îc nh−ng khi hay hay kh«ng l¹i lµ chuyÖn kh¸c , kh¸c rÊt xa , c¸i ch©n lý Êy ch¾c c« còng cã nghe råi chø ? T«n TiÓu B¹ch h¬i ®á mÆt , nµng c¾n m«i nh−ng råi nµng lÊy l¹i tù nhiªn : - Ýt nhÊt t«i còng cã thÓ ®−a Lý Th¸m Hoa ®i tíi n¬i TiÓu Phi . L©m Tiªn Nhi gÆn l¹i : - C« cã thÓ t×m ®−îc ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §−¬ng nhiªn , h¬n n÷a , t«i cã thÓ biÕt c¸ch nµo ®Ó cøu tho¸t h¾n . L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Muèn cøu h¾n th× chØ cã mét c¸ch tèt nhÊt . L©m Tiªn Nhi hái : - C¸ch g× ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - GiÕt c« ®Ó cøu h¾n . ChØ cÇn giÕt c« lµm cho c« ®õng cã mÆt trªn nµy n÷a th× h¾n sÏ kh«ng cßn ®au khæ . Lý TÇm Hoan n©ng chÐn r−îu lªn uèng c¹n vµ c−êi lín : - Hay , nãi thËt hay . L©m Tiªn Nhi thë ra : - Xem chõng anh còng gièng y nh− TiÓu Phi . Anh kh«ng biÕt ®¹i ®a sè ®µn bµ nãi kh«ng thÓ tin ®−îc hay sao ? Anh tin r»ng nµng cã thÓ ®−a anh ®i t×m TiÓu Phi thËt µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Trªn ®êi nµy cã nh÷ng ng−êi ®µn «ng nãi dèi th× còng ph¶i cã ®µn bµ nãi thËt chø ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Tèt , vËy t«i hái c« , TiÓu Phi hiÖn ®ang ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Cïng ë chung víi «ng néi t«i , «ng néi t«i ®· r−íc h¾n tõ chç cña Th−îng Quan Kim Hång , ®· cøu h¾n khái tay Th−îng Quan Kim Hång . L©m Tiªn Nhi ngã Lý TÇm Hoan vµ c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 506 - Anh cã tin nh− thÕ kh«ng ? Trong thiªn h¹ mÊy ai cã thÓ cøu ng−êi tho¸t khái tay Th−îng Quan Kim Hång ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - §óng , kh«ng cã mÊy ai nh−ng cã thÓ cã mét ng−êi , ®ã lµ T«n L·o Tiªn Sinh. Nô c−êi cña L©m Tiªn Nhi cã h¬i miÔn c−ìng : - Tèt , ®· thÕ th× t«i còng chê xem . T«n TiÓu B¹ch nãi : - E r»ng kh«ng cã c¬ héi v× h¾n ®©u cã cÇn gÆp l¹i c« . Nµng lanh l¶nh nãi lu«n : - Ngay b©y giê t«i thÊy c« sèng ®· h¬i thõa råi ®Êy . L©m Tiªn Nhi gÆn l¹i : - C« muèn cho t«i chÕt ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §¸ng lý th× c« nªn chÕt sím h¬n . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng c« cã nghÜ tíi chuyÖn nµy kh«ng ? C« cã nghÜ lµ ai cã thÓ giÕt t«i nhØ? T«n TiÓu B¹ch hái : - C« t−ëng r»ng kh«ng cã ai cã thÓ h¹ thñ ®−îc µ ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - TÊt c¶ ®µn «ng trªn thÕ gian nµy cã thÓ chØ cã mét ng−êi kh«ng xuèng tay nh−ng h¾n l¹i kh«ng lµm . Nµng khÏ liÕc Lý TÇm Hoan vµ nãi tiÕp : - Bëi v× h¾n biÕt r»ng nÕu h¾n giÕt t«i th× TiÓu Phi hËn h¾n mu«n ®êi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - C« còng ®õng quªn r»ng t«i kh«ng ph¶i ®µn «ng , t«i còng kh«ng hÒ sî TiÓu Phi hËn t«i . L©m Tiªn Nhi vôt c−êi thËt lín : - TiÓu muéi muéi , ch¼ng lÏ ®©y lµ n¬i khiªu chiÕn ®Êy − ? Ch¼ng lÏ tiÓu muéi muéi muèn cïng t«i quyÕt ®Êu ? T«n TiÓu B¹ch hÊt mÆt lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 507 - §óng nh− thÕ . Kh«ng ®îi L©m Tiªn Nhi nãi , nµng tiÕp theo lu«n : - §Þa ®iÓm cã thÓ do c« cßn thêi gian th× t«i quyÕt ®Þnh . L©m Tiªn Nhi hái : - C« ®Þnh ®Õn bao giê ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ngay b©y giê . *** Nh− vËy th× " quyÕt ®Êu " kh«ng ph¶i chuyÖn dµnh riªng cho bän ®µn «ng , ®µn bµ cã lóc cÇn . Nh−ng " ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu " cña ®µn bµ th× cã ®«i khi cã nhiÒu c¸ch . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i ®· chän th× giê , c« h·y chän n¬i chèn . L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t : - §Þa ®iÓm th× h×nh nh− kh«ng cÇn ph¶i chän , n¬i ®©y h×nh nh− còng kh«ng xÊu l¾m , chØ cã ®iÒu ... T«n TiÓu B¹ch hái : - Sao ? L©m Tiªn Nhi hái : - Chóng ta ®Þnh quyÕt ®Êu b»ng c¸ch nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - QuyÕt ®Êu lµ quyÕt ®Êu , ch¼ng lÏ còng ph¶i cã nhiÒu c¸ch thøc n÷a sao ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Tù nhiªn lµ cã nhiÒu chø , cã c¸ch gäi lµ " v¨n ®Êu " , cã c¸ch gäi lµ " vâ ®Êu " , cã c¸ch gäi lµ " khinh c«ng ®Êu " , còng cã c¸ch ®Êu b»ng ®éc d−îc n÷a . Huèng chi chóng ta lµ ®µn bµ , bÊt luËn lµm chuyÖn g× còng ph¶i cã v¨n nh· h¬n bän ®µn «ng chø . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 508 T«n TiÓu B¹ch hái : - VËy b©y giê c« tÝnh chän c¸ch nµo ? L©m Tiªn Nhi gÆn l¹i : - Ph−¬ng thøc còng do t«i chän ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan vôt chen vµo : - Nh−ng kh«ng nªn chän ph−¬ng thøc ®éc d−îc . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n c−êi thËt dÞu : - Dïng ®éc d−îc còng kh«ng sao , anh nªn nhí r»ng ThÊt Thóc cña t«i lµ chuyªn gia vÒ ®éc d−îc ®Êy nhÐ , «ng Êy nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu d−íi bän Ngò §éc §ång Tö ®©u , chØ cã ®iÒu chó t«i dïng ®éc ®Ó cøu ng−êi chø kh«ng ph¶i ®Ó giÕt ng−êi . L©m Tiªn Nhi c−êi kh¶y : - Cã thÓ dïng ®éc d−îc ®Ó cøu ng−êi th× kÎ sö dông qu¶ lµ sÏ siªu phµm nhËp th¸nh bëi v× dïng ®éc d−îc ®Ó cøu ng−êi so víi giÕt ng−êi cßn khã h¬n gÊp béi . Nµng thë ra vµ nãi tiÕp : - NÕu nh− thÕ th× qu¶ thËt t«i kh«ng nªn ®Êu ®éc d−îc víi c« . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Tuú tiÖn , c« muèn dïng ph−¬ng thøc nµo còng ®−îc . Xem th¸i ®é th× h×nh nh− T«n TiÓu B¹ch n¾m ch¾c phÇn th¾ng mµ Lý TÇm Hoan còng kh«ng nãi tiÕng nµo . Ng−êi ch¸u g¸i ®Ých truyÒn cña T«n L·o Tiªn Sinh nhÊt ®Þnh kh«ng dÔ dµng bÞ b¹i . L©m Tiªn Nhi c−êi víi Lý TÇm Hoan : - Tr−íc mÆt mét tuyÖt ®Ønh cao thñ nh− TiÓu Lý Phi §ao , nÕu chóng ta dïng ch©n tay cÊu xÐ lÉn nhau th× cã vÎ phµm phu tôc tö qu¸ , kh«ng khÐo Lý Th¸m Hoa l¹i c−êi cho . T«n TiÓu B¹ch hái : - VËy c« ®Þnh dïng c¸ch nµo ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Chóng ta lµ ®µn bµ th× t−ëng nªn dïng ph−¬ng thøc cña ®µn bµ lµ ph¶i . T«n TiÓu B¹ch hái : - §µn bµ còng cã ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu ®Æc biÖt n÷a µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 509 L©m Tiªn Nhi nãi : - Cã chø . T«n TiÓu B¹ch giôc : - Nãi ®i . L©m Tiªn Nhi nãi : - §µn «ng cø nghÜ r»ng c¸i g× còng m¹nh h¬n ®µn bµ nh−ng cã chuyÖn mµ chØ cã ®µn bµ lµm ®−îc , cßn bän ®µn «ng coi nh− bÊt lùc . T«n TiÓu B¹ch hái : - Ch¼ng h¹n nh− ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Ch¼ng h¹n nh− sinh con . T«n TiÓu B¹ch trè m¾t : - Sinh con ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Chø sao , sinh con chÝnh lµ b¶n l·nh to nhÊt cña ®µn bµ , mét ng−êi ®µn bµ mµ kh«ng biÕt sinh con th× kh«ng ai xem ra g× c¶ , c« nãi cã ph¶i thÕ kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch ®á mÆt : - C« ... ch¼ng lÏ ... c« ... L©m Tiªn Nhi nãi mét c¸ch tù nhiªn : - §¸ng lý chóng ta nªn dïng ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu xem ai cã thÓ sinh con nhiÒu h¬n , sinh con mau nhÊt ... T«n TiÓu B¹ch thiÕu ®Òiu nh¶y dùng : - C« ... c« ®iªn råi µ ? C¸i ... chuyÖn dã lµm sao mµ ... quyÕt ®Êu ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Ai b¶o kh«ng ®−îc ? Ch¼ng lÏ c« kh«ng biÕt sinh con ? MÆt T«n TiÓu B¹ch ®á nh− gÊc chÝn , c« ta kh«ng d¸m cö ®éng sî ch¹m ph¶i ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng nÕu c« hiÒm v× ph−¬ng thøc Êy h¬i chËm , h¬i lé liÔu qu¸ th× chóng ta cã thÓ chän ph−¬ng thøc kh¸c . T«n TiÓu B¹ch thë phµo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 510 - Chän kh¸c ®i . L©m Tiªn Nhi nãi : - Cã nh÷ng viÖc ®µn «ng lµm ®−îc nh−ng ®µn bµ th× l¹i sî kh«ng d¸m lµm , kh«ng cã gan lµm . Nµng c−êi c−êi nãi tiÕp : - NÕu c« kh«ng thÝch lµm c¸i viÖc mµ bÊt cø ®µn bµ nµo còng lµm ®−îc nh− sinh con ch¼ng hÑn th× chóng ta quyÕt ®Êu b»ng nh÷ng viÖc mµ ®µn bµ yÕu bãng vÝa kh«ng d¸m lµm ®−îc kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §©u nãi thö xem . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ch¼ng h¹n nh− tho¸t y , b©y giê , t¹i n¬i ®©y , chóng ta cëi hÕt y phôc , thö xem ai cëi nhanh , nÕu t«i thua t«i sÏ d©ng ®Çu t«i cho c« . §óng lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶n . §©y lµ mét chuyÖn cã thÓ lµm mét m×nh trong phßng t¾m hay nÕu h¬n mét chót lµ trong phßng tèi gi÷a hai ng−êi kh¸c ph¸i chø kh«ng thÓ ë ®©y . §©y lµ qu¸n r−îu , thiªn h¹ vÇy vÇy , cho dÇu ®Ëp bÓ ãc hä ra nh−ng nÕu cã chuyÖn phô n÷ tho¸t y th× nhÊt ®Þnh hä còng sÏ ®¹p lªn nhau ®Ó coi cho kú ®−îc . Hai m¸ cña T«n TiÓu B¹ch ®á rÇn : - ThËt kh«ng tr¸ch g× ®µn «ng hä kh«ng thÝch ®¸nh b¹c víi ®µn bµ v× h¹ng ®µn bµ nh− c« cø lã ra lµ tÝnh chuyÖn ¨n gian . L©m Tiªn Nhi nãi : - ¡n gian ®µn «ng vèn lµ ®Æc quyÒn cña ®µn bµ , kh«ng biÕt lµm nh− thÐ lµ d¹i v× ®µn «ng ®óng lµ mét bän ngèc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng t«i ®©u ph¶i lµ ®µn «ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng mµ t«i ®©u ®· ¨n gian ? ChÝnh c« ®· b¶o t«i " tuú tiÖn muèn dïng c¸ch nµo còng ®−îc kia " mµ ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng c¸ch ®ã lµ mét c¸ch kú côc . L©m Tiªn Nhi nhón vai : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 511 - C¸i ®ã lµ c« h·y tù tr¸ch m×nh , nÕu c« muèn giÕt t«i th× c« cø viÖc ra tay chø chuyÖn g× ph¶i nhiÒu chuyÖn bµy ra c¸ch chän ®Þa ®iÓm ngµy giê lµm c¸i qu¸i g× ? C« ta c−êi c−êi nãi tiÕp : - Nh−ng thËt ra th× còng kh«ng ®¸ng tr¸ch l¾m v× nh÷ng c« g¸i mµ kh«ng nhiÒu chuyÖn th× t«i ch−a gÆp ®−îc mÊy ng−êi . *** Nh− vËy râ rµng viÖc quyÕt ®Êu lµ chuyÖn dµnh riªng cho bän ®µn «ng råi v× lµ ®µn «ng nhanh tay chø kh«ng nhanh miÖng . Bëi v× cã mét khi ®· nãi qu¸ nhiÒu th× ®òng khÝ còng theo ®ã mµ gi¶m bít ®i còng nh− mét qu¶ bãng , mét khi ®· x× bít h¬i th× tù nhiªn nã kh«ng cßn cøng n÷a . BÊt luËn ë mét chç nµo , khi cã ng−êi ®¸nh nhau mµ miÖng cø la gÊu ã , nhÊt ®Þnh viÖc ®¸nh ®ã sÏ kh«ng x¶y ra kinh khiÕp . Nh−ng ®µn bµ ®a sè th−êng lµ " qu©n tö " , hä thÝch v¨n ®Êu h¬n vâ ®Êu . Hä thÝch " nãi " h¬n lµ ®¸nh " . D−íi ngän giã thu tiªu x¸c , d−íi ¸nh tr¨ng lê mê , hai ng−êi ®µn bµ gêm nhau kh«ng nãi mét lêi , hä chê " quyÕt ®Êu " c¶nh t−îng ®ã chØ cã thÓ cã trong tiÓu thuyÕt . §µn bµ vÉn cø lµ ®µn bµ , dï ®µn bµ Êy vâ giái ®Õn ®©u . Nam n÷ tuy b×nh ®¼ng nh−ng ng−êi ®µn bµ vÉn cã nh÷ng c¸i mµ kh«ng ai cã nhËn lµ ®µn «ng v× " ®µn bµ mu«n thuë vÉn lµ ®µn bµ " . Ch©n lý ®ã kh«ng biÕt cã ph¶i lµ bÊt di bÊt dÞch hay kh«ng nh−ng thùc tÕ lµ nh− thÕ . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 512 L©m Tiªn Nhi cµng c−êi thËt ngät ngµo vµ cµng ®¾c ý . Nh×n c¸i c−êi cña L©m Tiªn Nhi , Lý TÇm Hoan chît nghÜ ®Õn Lam YÕt Tö . Tuy lµ mét c« g¸i ®anh ¸c trong chèn giang hå nh−ng Lam YÕt Tö vÉn cã t− c¸ch h¬n nhiÒu . Lam YÕt Tö cã mét tÝnh chÊt " phi phµm " cña ng−êi con g¸i . L©m Tiªn Nhi tuiy cã lµm nh÷ng chuiyÖn ®éng trêi nh−ng tÝnh chÊt vÉn kh«ng thÓ tréi h¬n . T«n TiÓu B¹ch ®øng nh×n L©m Tiªn Nhi , mÆt c« ta t¸i xanh . L©m Tiªn Nhi c−êi : - B©y giê ®Þa ®iÓm , thêi gian , ph−¬ng thøc , tÊt c¶ ®Òu ®· ®−îc quyÕt ®Þnh , vËy quyÕt ®Êu hay kh«ng lµ tuú ë c« . T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu . Kh«ng biÕt nµng l¾c ®Çu v× kh«ng chÞu ®Êu hay l¾c ®Çu v× chÞu kh«ng næi con ng−êi cña L©m Tiªn Nhi . Cã lÏ L©m Tiªn Nhi còng mËp mê nh−ng nµng cÇn nãi : - T«i kh«ng Ðp mµ ®· kh«ng ®Êu th× t«i ®i ®©y . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §i ®i . Nµng thë ra vµ nãi lu«n : - ThËt ra th× t¹i vËn khÝ cña c« ®· ®Õn håi kh«ng cßn may m¾n . L©m Tiªn Nhi c−êi : - T«i kh«ng may m¾n hay lµ c« kh«ng may m¾n ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - C« . L©m Tiªn Nhi hái : - T«i kh«ng may m¾n ë chç nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Tuy ngoµi miÖng t«i cã nghe h¬i d÷ thÕ nh−ng nÕu thËt t×nh giao ®Êu th× t«i còng kh«ng lµm h¹i ®Õn sinh m¹ng cña c« ®©u , nÕu cã ch¾c còng chØ lµm cho c« mang th−¬ng nhÌ nhÑ ®Ó sau nµy c« kh«ng lµm h¹i ng−êi kh¸c n÷a th«i ., L©m Tiªn Nhi c−êi : - Qu¶ nh− vËy th× cã lÏ vËn khÝ cña t«i to thËt ®Êy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 513 T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i chØ lµm c« mang th−¬ng th«i vµ nÕu cã ai ®Þnh ®Õn giÕt c« th× t«i nhÊt ®Þnh kh«ng cho hä lµm nh− thÕ . Nµng nhón vai vµ bãi tiÕp : - Nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê nÕu cã ai ®Õn ®Þnh giÕt c« , c¸i ®ã t«i kh«ng hÒ ®Ó ý . CÊu nãi cña T«n TiÓu B¹ch ch−a døt th× L©m Tiªn Nhi ®· quay mÆt bá ®i . *** T«n TiÓu B¹ch kÐo tay Lý TÇm Hoan : - Chóng ta ®i , t«i kh«ng th«i giÕt ng−êi . L©m Tiªn Nhi vïng quay l¹i : - C« b¶o cã ng−êi ®Þnh ®Õn giÕt t«i ph¶i kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch nh¸y m¾t : - T«i ®· nãi nh− tÕ µ ? L©m Tiªn Nhi ®¶o m¾t nh×n quanh : - Hä ë ®©u , c« cã thÊy ch−a ? T«n TiÓu B¹ch nhón vai kh«ng nãi . Nµng kh«ng muèn nhËn lµ cã mµ còng kh«ng muèn b¶o lµ kh«ng . Nµng nghÜ cho dÇu nµng cã thõa nhËn hay kh«ng cã lÏ L©m Tiªn Nhi còng kh«ng sî sÖt . Nh−ng thùc tÕ th× L©m Tiªn Nhi ®· sî . Nµng h¬i Êp óng : - T¹i sao ... t¹i sao t«i kh«ng thÊy nhØ ? T«n TiÓu B¹ch mØm c−êi : - Tù nhiªn lµ c« kh«ng thÓ thÊy , cho ®Õn khi c« thÊy th× ch¾c cã lÏ ®· muén l¾m råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 514 L©m Tiªn Nhi hái : - Nh−ng nÕu t«i kh«ng thÊy th× lµm sao c« thÊy ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bëi v× hä ®Þnh giÕt kh«ng ph¶i lµ t«i . Nµng c−êi c−êi nãi tiÕp : - B©y giê th× t«i míi biÕt , nÕu muèn giÕt c« th× tèt nhÊt lµ ®õng cho c« thÊy bëi v× nÕu cho c« thÊy th× cã lÏ kh«ng giÕt ®−äc . L©m Tiªn Nhi vÉn cßn h¬i ng¸n : - Nh−ng ... nh−ng hä lµ ai ? T«n TiÓu B¹ch noÝ : - T«i lµm sao biÕt ai muèn giÕt c« ? §¸ng lý c« tù ph¶i biÕt chø ? L©m Tiªn Nhi nh×n quanh , ¸nh m¾t cña nµng ®· cã nhiÒu sî sÖt . Nµng lµ con ng−êi tõ tr−íc ®Õn nay rÊt Ýt hay sî sÖt . Bëi v× nµng tù tin r»ng nµng cã thÓ lµm cho ng−êi muèn giÕt m×nh kh«ng thÓ xuèng tay . Nh−ng b©y giê , nµng ch−a biÕt lµ ai , nÕu ch−a biÕt lµ ai th× kh«ng thÓ nghÜ ra ph−¬ng thøc ®èi phã . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ch¼ng lÏ chÝnh c« còng kh«ng nghÜ ra nh÷ng kÎ muèn giÕt c« lµ ai sao ? Ph¶o ch¨ng c« ®· biÕt kÎ muèn giÕt c« nhiÒu l¾m ? L©m Tiªn Nhi bÊt gi¸c ®−a tay lau må h«i tr¸n . Tõ tr−íc tíi nay , bÊt cø nµng lµm mét viÖc g× , cho dÇu nã lµ chuyÖn tµn nhÉn nhÊt , phong th¸i cña nµng còng lu«n lu«n thËt ®Ñp , thËt quyÕn rò . Nh−ng b©y giê phong th¸i Êy bçng mÊt råi , bÊt luËn ng−êi th«ng minh ®Õn ®©u khi trong lßng h¬i lo¹n th× còng dÔ trë thµnh ngu xuÈn . V× thÕ cho nªn ®èi víi nh÷ng kÎ cã tr×nh ®é vâ häc cao , hä th−êng ®¸nh ng· ®èi ph−¬ng b»ng t©m lý , hä lµm cho ®èi ph−¬ng ch−a ®¸nh mµ ®· sî sÖt råi , nhiªn hËu , hä míi dïng søc lùc . Lý TÇm Hoan ngã T«n TiÓu B¹ch vµ h¾n c−êi thÇm . H¾n chît c¶m thÊy c« g¸i nµy kh«ng ph¶ lµ " c« bÐ " nh− L©m Tiªn Nhi ®· chÕ giÔu , c« ta hoµn toµn ®· thµnh nh©n . ChØ khi nµo mét c« g¸i thµnh nh©n míi hiÓu râ lßng d¹ cña c« g¸i thµnh nh©n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 515 Cuéc quyÕt ®Êu gi÷a L©m Tiªn Nhi vµ T«n TiÓu B¹ch ch−a thËt sù ra tay nh−ng thËt sù th× cã " ®ông " nhau råi . Vµ hä ®· " ®ông " ®Õn hai lÇn . Hä kh«ng " ®ông " nhau b»ng tay ch©n mµ lµ h¬n thua nhau b»ng t©m lý . LÇn thø nhÊt , L©m Tiªn Nhi th¾ng . Bëi v× nµng ®· n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña ®µn bµ , nhÊt lµ nh÷ng c« g¸i ch−a chång , ch−a biÕt chuyÖn vî chång . Nµng ®· biÕt nh÷ng c« g¸i Êy kh«ng khi nµo d¸m lµm nh÷ng chuyÖn tr¬ trÏn nh− thÕ Êy , nµng biÕt lîi dông vµ nµng ®· thµnh c«ng . LÇn thø hai , T«n TiÓu B¹ch th¾ng . V× nµng còng biÕt lîi dông nh−îc ®iÓm cña ®µn bµ . §µn bµ th−êng th−êng rÊt lµ hoµi nghi , nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng kÎ ®· lµm qu¸ nhiÒu chuyÖn thÊt nh©n t©m . V× hoµi nghi nªn dÔ d©m ra sî sÖt . NÕu kÓ vÓ h×nh thøc th× cuéc ®Êu kÓ nh− huÒ v× mçi bªn th¾ng mét . Nh−ng kÓ vÒ t©m lý th× sù thÊt b¹i nÆng nÒ vÒ phÇn L©m Tiªn Nhi . Lßng tù tin cña nµng hoµn toµn dao ®éng . *** T«n TiÓu B¹ch kÐo tay Lý TÇm Hoan ®i vÒ phÝa tr−íc . L©m Tiªn Nhi lÏo ®Ïo theo saui . T«n TiÓu B¹ch hái : -Ai cã ®−êng nÊy , t¹i sao c« l¹i theo chóng t«i ? L©m Tiªn Nhi ngËp ngõng : - T«i Êy µ ? T«i ... t«i còng muèn gÆp TiÓu Phi . T«n TiÓu B¹ch nh¨n mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 516 - C« cßn ®Þnh gÆp h¾n lµm g× ? Ch¼ng lÏ c« h¹i h¾n nh− thÕ cßn ch−a ®ñ hay sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i ... t«i chØ muèn ... T«n TiÓu B¹ch nãi : - Chóng t«i kh«ng ®Ó h¾n gÆp c« , c« ®i còng v« Ých mµ th«i . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i chØ muèn gÆp h¾n cho biÕt thÕ th«i , cßn chuyÖn h¾n muèn nh×n t«i hay kh«ng lµ tïy h¾n . T«n TiÓu B¹ch l¹nh lïng : - Ch©n cña c« , c« muèn ®i ®©u tuú ý nh−ng t«i nãi tr−íc lµ nÕu c« muèn vËy th× ®õng hèi hËn vÒ sau ®Êy nhÐ . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i hµnh ®éng tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng biÕt hèi hËn bao giê . T«n TiÓu B¹ch chît bËt c−êi nãi víi Lý TÇm Hoan : -Anh xem , t«i ®· nãi r»ng c« ta sÏ theo th× ®óng lµ theo ngay mµ . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Nh−ng c« còng muèn cho c« ta theo kia mµ ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Cã , t«i cã muèn c« ta theo thËt . Lý TÇm Hoan hái : - §Ó lµm g× ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Võa råi , t«i kh«ng cã c¸ch nµo h¹ c« ta , cã lÏ c¬ héi Êy sau nµy sÏ cã vµ nÕu c« ta theo , nhÊt ®Þnh lµ c« ta tù t¹o c¬ héi cho t«i . Lý TÇm Hoan nãi : - ThËt ra th× ®¸ng lý c« còng kh«ng cÇn chê c¬ héi v× ngay lóc nµy nÕu c« muèn ra tay còng ®−îc chø sao ®©u . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §µn «ng c¸c anh th−êng th−êng rÊt xem träng lêi høa , ch¼ng lÏ ®µn bµ chóng t«i l¹i kh«ng biÕt träng nh− thÕ hay sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 517 - Nh−ng lµm sao c« biÕt r»ng c« Êy sÏ nhÊt ®Þnh ®i theo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bëi v× c« ta ®ang sî , c« ta muèn cã m×nh b¶o hé bëi v× cïng ®i víi TiÓu Lý Phi §ao th× bÊt luËn ai muèn giÕt c« ta còng sÏ kh«ng ®ñ cam ®¶m xuèng tay . Nµng rôt vai c−êi vµ nãi tiÕp : - Nãi th¼ng mµ nghe th× ®ã lµ " Hæ Gi¶ Hæ Uy " ®Êy mµ , cßn nãi thËt ch¼ng h¬n chót nµo th× ®ã lµ " Chã N−¬ng Oai Chñ ". Lý TÇm Hoan c−êi : - Hai c¸i lèi thÝ dô Êy nghe ch¼ng ªm tai mét chót nµo c¶ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng nÕu anh ®· lµm ra nh÷ng chuyÖn nh− thÕ th× cho dÇu ai nãi khã nghe h¬n n÷a , anh còng vÉn ph¶i nghe . TÊt c¶ sù ®èi ®¸p cña hai ng−êi , tù nhiªn L©m Tiªn Nhi ®Òu nghe thÊy . T«n TiÓu B¹ch còng cã ý muèn nãi cho c« ta nghe thÊy . ThÕ nh−ng L©m Tiªn Nhi l¹i cø lµm bé kh«ng nghe vµ nµng còng kh«ng hÒ lªn tiÕng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2