intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 37

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
63
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 37', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 37

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 545 Håi thø ba m−¬i bÈy C¸nh thiÕp tö thÇn H −íng Tßng h¬i ng¹c nhiªn nh−ng råi h¾n bËt c−êi : - T¹i h¹ tuy kh«ng biÕt giÕt ng−êi nh−ng vÉn cã thÓ giÕt . Kinh Tiªn Sinh tuy biÕt giÕt ng−êi nh−ng rÊt tiÕc lµ giÕt ng−êi kh«ng thÓ b»ng lç miÖng mµ ph¶i giÕt b»ng tay , viÖc ®ã ch¾c Kinh Tiªn Sinh biÕt h¬n t¹i h¹ . Kinh V« M¹ng nh×n xãi vµo m¾t h¾n : - Ng−¬i cã nh×n thÊy tay ta hay ch−a ? H−íng Tßng ®¸p : - Tuy rÊt cã nhiÒu thø , c¸i mµ t¹i h¹ nh×n thÊy kh«ng ph¶i lµ bµn tay ®Ó giÕt ng−êi . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i cho r»ng tay ta kh«ng thÓ giÕt ng−êi ? H−íng Tßng c−êi : - Ng−êi còng cã nhiÒu lo¹i , cã lo¹i dÔ giÕt , cã lo¹i khã giÕt . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i thuéc vÒ lo¹i nµo ? H−íng Tßng trÇm mÆt l¹nh lïng : - Lo¹i mµ ng−¬i kh«ng thÓ giÕt ®−îc . Kinh V« M¹ng bËt c−êi . Y nh− Th−îng Quan Kim Hång , c¸i c−êi cña Kinh V« M¹ng tr«ng ®Õn l¹nh m×nh . H−íng Tßng tuy kh«ng sî v× h¾n biÕt c¸nh tay giÕt ng−êi cña Kinh V« M¹ng bÞ phÕ råi nh−ng c¸i c−êi ghª rîn ®ã còng lµm cho hä H−íng bÊt gi¸c thèi lui . Kinh V« M¹ng hái : - H×nh nh− ng−¬i hËn ta l¾m ph¶i kh«ng ? H−íng Tßng ®¸p : - HËn ng−¬i ch¾c kh«ng Ýt l¾m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 546 Kinh V« M¹ng hái : - H×nh nh− ng−¬i muèn giÕt ta tõ l©u ? H−íng Tßng ®¸p : - Ng−êi muèn giÕt ng−¬i kh«ng chØ mét m×nh ta . Kinh V« M¹ng hái : - ThÕ t¹i sao ng−¬i kh«ng h¹ thñ ? H−íng Tßng ®¸p : - Muèn giÕt ng−êi còng ph¶i cã c¬ héi , viÖc ®ã ch¾c ng−¬i còng biÕt . Kinh V« M¹ng hái : - B©y giê ng−¬i cho lµ ®· ®Õn c¬ héi ? H−íng Tßng l¬ ®·ng ®¸p : - Cã thÓ . Kinh V« M¹ng thë ra : - RÊt tiÕc lµ ng−¬i ch−a biÕt ®−îc c¸i bÝ mËt cña ta . H−íng Tßng hái : - BÝ mËt g× ? §«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng nh×n ch»m chÆp vµo yÕt hÇu cña H−íng Tßng vµ h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Tay ph¶i cña ta cã thÓ giÕt ng−êi mµ l¹i cßn nhanh h¬n tay tr¸i . TiÕng nãi sau cïng cña Kinh V« M¹ng ch−a kÞp døt th× mòi kiÕm g· ghim ®óng vµo yÕt hÇu cña H−íng Tßng . *** Kh«ng ai thÊy thanh kiÕm ®−îc rót ra nh− thÕ nµo còng kh«ng ai biÕt Kinh V« M¹ng xuÊt chiªu ra sao , chØ thÊy ¸nh thÐp lo¸ng lªn vµ tõ yÕt hÇu cña H−íng Tßng phôt ra vßi m¸u . Trßng m¾t H−íng Tßng låi h¼n ra bªn ngoµi, h¾n chÕt mµ vÉn cßn kinh ng¹c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 547 Trßng m¾t cña hai ng−êi tuú tïng cña h¾n còng låi ra ngoµi v× khñng khiÕp , c¶ hai lïi dÇn ra cöa . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - Nh÷ng ai ®· thÊy bÝ mËt cña ta th× kh«ng ai ®i ®−îc ra . ¸nh thÐp l¹i lo¸ng lªn , hai vßi m¸u phôt ra , hai th©y ng−êi ng· xuèng . ChØ trong nho¸ng m¸t mét vÞ §¹i §µ Chñ danh déi giang hå víi cÆp Phong Vò L−u Tinh ®· rñ xuèng nh− tµu chuèi heo . Kinh V« M¹ng ®øng nh×n tr©n trèi . L©m Tiªn Nhi thãt bông thë phµo . Nµng nh×n Kinh V« M¹ng b»ng nô c−êi quyÕn rò : - ThËt kh«ng ngê anh l¹i ®Õn kÞp ®Ó cøu t«i . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - C« nghÜ r»ng t«i ®Õn cøu c« ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt anh ®Õn cøu t«i nh−ng anh kh«ng ph¶i v× t«i mµ v× Th−îng Quan Kim Hång muèn giÕt t«i . Kinh V« M¹ng nh×n nµng chÇm chËp . Nµng chÇm chËm nãi tiÕp : - Anh hËn h¾n l¾m v× thÕ bÊt cø chuyÖn g× h¾n ®Þnh lµm lµ anh quyÕt ph¸ cho kú ®−îc . Kinh V« M¹ng vÉn nh×n nµng nh−ng kh«ng nãi . L©m Tiªn Nhi thë ra : - Cho ®Õn b©y giê , t«i míi biÕt con ng−êi cña anh vµ míi biÕt Th−îng Quan Phi còng bÞ chÝnh tay anh giÕt . Kinh V« M¹ng th¶ láng ®«i tay nh−ng h¾n vÉn cßn r¾n giäng : - C« biÕt h¬i nhiÒu . L©m Tiªn Nhi c−êi : - T«i còng biÕt anh nhÊt ®Þnh kh«ng giÕt t«i v× nÕu anh giÕt t«i th× hãa ra anh ®· lµm tháa nguyÖn cña Th−îng Quan Kim Hång hay sao . Nµng b−íc l¹i gÇn Kinh V« M¹ng vµ nhoÎn miÖng c−êi : - Ch¼ng nh÷ng anh kh«ng giÕt t«i mµ ¹nh l¹i cßn mang t«i ®i ph¶i kh«ng ? Bµn tay cña Kinh V« M¹ng h¬i run : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 548 - Mang c« ®i ? Vãc m×nh dÞu nhiÒu cña L©m Tiªn Nhi ®· gÇn s¸t vµo ng−êi Kinh V« M¹ng , nµng nãi : - Bëi v× anh kh«ng thÓ ®Ó cho t«i chÕt vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång , l¹i kh«ng muèn t«i tiÕt lé bÝ mËt cña anh vµ v× anh còng thËt lßng kh«ng muèn t«i tr¬ träi , v× thÕ nhÊt ®Þnh anh sÏ mang t«i ®i . Nµng nhÝch s¸t h¬n mét chót n÷a vµ giäng nµng thËt ngät : - ChÝnh t«i , t«i còng h»ng mong nh− thÕ , t«i cam t×nh nguyÖn theo anh , dï cho gian lao nguy hiÓm , dï cho ch©n trêi gãc bÓ , t«i còng cã thÓ theo anh , kÒ cËn bªn anh . Kinh V« M¹ng trÇm ng©m vµ h¾n khÏ nh×n TiÓu Phi . H×nh nh− cho ®Õn b©y giê , h¾n míi chît nhËn ra sù cã mÆt TiÓu Phi trªn câi ®êi nµy . Nh−ng TiÓu Phi ®øng tr¬ tr¬ , m¾t h¾n x¸m l¹i , h×nh nh− h¾n kh«ng cßn c¶m gi¸c chÝnh h¾n , h¾n còng kh«ng cßn ý thøc ®−îc r»ng con ng−êi m×nh tån t¹i . L©m Tiªn Nhi quay l¹i nh×n TiÓu Phi vµ nµng b−íc l¹i phun mét b·i n−íc bät vµo mÆt h¾n . Nµng kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Nµng còng kh«ng cÇn ph¶i nãi . *** L©m Tiªn Nhi b−íc theo Kinh V« M¹ng . Nµng b−íc s¸t bªn m×nh h¾n , v× ®i sau nªn nµng kh«ng dïng thø vò khÝ cña th©n m×nh , cña c¸i c−êi , cña ®«i m¾t , nµng dïng vò khÝ h¬i h¸m trong m×nh nµng . Th©n h×nh nµng vµ th©n h×nh h¾n s¸t vµo nhau . B−íc ®i nÆng chÞch cña Kinh V« M¹ng h×nh nh− cßn v÷ng l¾m . MÆt h¾n vÉn tr¬ tr¬ nh−ng h¬i thë h¾n dËp dån . TiÓu Phi vÉn ®øng nh− trêi trång , h¬i thë h¾n nh− ng−ng h¼n l¹i . B·i n−íc bät trªn mÆt h¾n ®· kh« , h¾n vÉn ®øng yªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 549 Khung cöa sæ däi ¸nh d−¬ng quang b¸o hiÖu r»ng trêi ®· s¸ng . TiÓu Phi vÉn kh«ng nhóc nhÝch . Nh−ng cuèi cïng råi h¾n còng ph¶i ng· , h¾n ng· trong vòng m¸u , h¾n ng· trªn ng−êi chÕt , h¾n vµ ng−êi chÕt nh− kh«ng c¸ch xa nhau l¾m . *** " Ngµy mång mét th¸ng m−êi , c¸ch T©y thµnh m−êi dÆm , khu rõng tr−íc Tr−êng §×nh ". Th−îng Quan Kim Hång Mïa ®«ng ®· ®Õn råi , l¸ trªn cµnh bÞ giã lay bøc r¬i l¶ t¶ . C¸nh thiÕp y nh− l¸ c©y kh« , mµu vµng thø mµu vµng chÕt chãc , thø mµu kh«ng cã sinh m¹ng , mét thø mµu dÔ sî . C¸nh thiÕp chØ ván vÑn cã mÊy chø , ®ã lµ ®Æc tÝnh cña Th−îng Quan Kim Hång : râ rµng ®Çy ®ñ , gi¶n ®¬n vµ nhÊt ®Þnh kh«ng thõa . T«n TiÓu B¹ch cÇm c¸nh thiÕp , nµng c¶m nghe h¬i l¹nh thÊu x−¬ng , h¬i l¹nh cña s¸t khÝ truyÒn tõ tay nµng vµo c¬ thÓ . " Mång mét th¸ng m−êi " T«n TiÓu B¹ch lÈm nhÈm : - Cø theo lÞch th× ngµy nµy kh«ng ®−îc tèt . Lý TÇm Hoan c−êi : - GiÕt ng−êi mµ còng ph¶i chän ngµy tèt n÷a sao ? Nµng nh×n h¾n thËt l©u vôt hái : - Anh cã ch¾c giÕt ®−îc h¾n kh«ng ? Lý TÇm Hoan ngËm miÖng , nô c−êi tan biÕn . T«n TiÓu B¹ch ®øng dËy b−íc l¹i bµn lÊy bót nghiªn , nµng cÈn thËn mµi mùc vµ se se ngän bót : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 550 - Nãi ®i , t«i viÕt . Lý TÇm Hoan hái : - Nãi c¸i g× ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Anh cßn nh÷ng g× ch−a lµm hÕt , lßng cña anh cßn nh÷ng g× ch−a gi¶i táa , anh nãi t«i ghi . Giäng nãi cña nµng tuy vÉn ®iÒm tÜnh nh−ng tay cña nµng ®· run run . Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - C« b¶o t«i ®Ó " di chóc " l¹i µ ? T«i ch−a chÕt mµ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §Ó anh chÕt th× anh lµm sao nãi ®−îc . Nµng cói ®Çu nh×n tay cÇm bót cña m×nh nh−ng vÉn kh«ng lµm sao tr¸nh khái ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan . M¾t nµng ®· −ít , nµng c¾n m«i : - BÊt luËn chuyÖn g× , anh còng cã thÓ nãi , ch¼ng h¹n nh− TiÓu Phi , anh cã muèn nãi g× víi h¾n , t«i còng cã thÓ thay anh . Lý TÇm Hoan thë ra : - Kh«ng cã . T«n TiÓu B¹ch nh−íng m¾t : - Kh«ng cã ? C¸i g× còng kh«ng cã c¶ µ ? Lý TÇm Hoan buån buån : - T«i cã thÓ b¶o h¾n ®i giÕt ng−êi nh−ng kh«ng c¸ch nµo kh«ng yªu ng−êi kh¸c . T«n TiÓu B¹ch hái : - Nh−ng nÕu ng−êi kh¸c ®Þnh giÕt h¾n ? Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - B©y giê th× ch−a ai ®Þnh giÕt h¾n c¶ . T«n TiÓu B¹ch hái : - Cßn Th−îng Quan Kim Hång ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 551 - Th−îng Quan Kim Hång ®· th¶ h¾n ®i th× kh«ng khi nµo giÕt h¾n , nÕu kh«ng , h¾n ®· chÕt råi . LÆng thinh mét lóc kh¸ l©u , c¾n m«i còng gÇn r−ím m¸u , T«n TiÓu B¹ch bËt hái : - ThÕ cßn nµng ? ChØ mét tiÕng th«i . " Nµng " , chØ mét tiÕng ®ã mµ h×nh nh− c« ta ph¶i dïng hÕt søc b×nh sinh . Tù nhiªn , Lý TÇm Hoan thõa biÕt " nµng " ®ã lµ ai . Vµ ®èi víi T«n TiÓu B¹ch , nµng rÊt muèn Lý TÇm Hoan h·y quªn con ng−êi Êy , ng−êi mµ nµng chØ nghe th«i nh−ng nµng rÊt mÕn phôc , nµng rÊt mÕn con ng−êi cña L©m Thi ¢m nh−ng mÕn lµ mét chuyÖn nh−ng muèn Lý TÇm Hoan quªn ®i l¹i lµ mét chuyÖn , nµng muèn h¾n quªn ®i song l¹i biÕt lßng h¾n kh«ng quªn ®−îc , v× thÕ nµng ph¶i nãi ra . Cã thÓ bÊt cø viÖc g× mÆc dÇu nµng kh«ng muèn nh−ng nÕu Lý TÇm Hoan muèn th× nµng còng cã thÓ hy sinh . Lý TÇm Hoan nh×n s©u vµo m¾t nµng vµ nãi : - Tr−íc khi ®Õn n¬i −íc hÑn víi Th−îng Quan Kim Hång , t«i muèn ®Õn H−ng V©n Trang mét chuyÕn . T«n TiÓu B¹ch lÆng thinh . Nµng biÕt , tin vÒ hai cha con Long Tiªu V©n tÊt c¶ ®Òu nghe , duy chØ cã L©m Thi ¢m th× ch¼ng ai biÕt g× c¶ . ChuyÖn −íc héi víi Th−îng Quan Kim Hång thËt cùc kú träng ®¹i , chÝnh «ng nµng còng ch−a n¾m ch¾c ®−îc kÕt qu¶ sÏ ra sao , v× thÕ chuyÖn Lý TÇm Hoan muèn ®Õn H−ng V©n Trang mét chuyÕn ®Ó nghe ch¾c ch¾n tin tøc cña ng−êi x−a , ©u còng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò qu¸ ®¸ng . TiÕng ho khóc kh¾c sau l−ng , nµng biÕt «ng nµng ®· tíi nªn nµng vôt hái : - NÕu anh muèn ®Õn H−ng V©n Trang t«i xin ®i cïng anh . T«n L·o Tiªn Sinh lªn tiÕng : - NÕu cã ®Õn ®ã , tr−íc hÕt nªn ghÐ qua NhÞ Thóc cña ng−¬i , ghÐ qua ®ã ch¾c biÕt tin mau chãng . T«n TiÓu B¹ch l−êm Lý TÇm Hoan : - NÕu kh«ng muèn cho t«i theo th× t«i ®Õn NhÞ Thóc cña t«i vËy . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã chi mµ kh«ng cho c« ®i theo ? Th«i , ®· thÕ , ®ªm nay chóng ta lªn ®−êng. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 552 Vµ h¾n vôt hái : - T«n NhÞ HiÖp ®· ©m thÇm g×n gi÷ H−ng V©n Trang m−êi mÊy n¨m nay , thËt t«i kh«ng hiÓu ®−îc v× lý do g× ? Qu¶ thËt , Lý TÇm Hoan th¾c m¾c vÒ chuyÖn Êy kh¸ l©u nh−ng h¾n kh«ng tiÖn hái . M−êi ba n¨m tr−íc , khi h¾n b¾t ®Çu l×a H−ng V©n Trang th× h¾n ®· thÊy cã c¸i qu¸n cña L·o T«n Gï n¬i ®ã nh−ng h¾n kh«ng lµm sao biÕt ®−îc dông ý nh− thÕ nµo ? NÕu nãi L·o T«n Gï høa chÞu lêi gëi g¾m cña ng−êi kh¸c th× ng−êi ®ã lµ ai ? Trªn ®êi nµy nÕu cã ng−êi biÕt c¸i bÝ mËt Êy, ch¾c ch¾n chØ cã mét m×nh T«n L·o Tiªn Sinh , Lý TÇm Hoan ®Þnh hái «ng ta nh−ng h¾n h¬i thÊt väng . " ¤ng giµ kÓ chuyÖn " ®ang ngåi bËp rËp èng ®iÕu , chÝnh nh÷ng lóc nh− thÕ míi khã c¹y miÖng «ng ta . T«n TiÓu B¹ch nh×n «ng vôt nãi : - Cã mét chuyÖn mµ t«i khã hiÓu qu¸ . Lý TÇm Hoan nh×n nµng , ®îi nµng nãi tiÕp . T«n TiÓu B¹ch nãi : - C¸i tªn tiÓu quû Long ThiÕu V©n ®øng tr−íc Th−îng Quan Kim Hång chÆt ®øt c¸nh tay , chuyÖn ®ã anh cã biÕt kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - H¾n lµ mét ®øa bÐ rÊt ®Æc biÖt vµ h¾n cã nh÷ng hµnh ®éng còng rÊt ®Æc biÖt . T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n lµm chuyÖn Êy t«i thÊy thËt lµ l¹ . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n biÕt lóc ®ã Th−îng Quan Kim Hång söa so¹n giÕt ng−êi , v× thÕ h¾n ¸p dông lèi " tiªn ph¸t phÕ nh©n " ®Ó cho Th−îng Quan Kim Hång kh«ng thÓ nãi sao ®−îc , kh«ng thÓ lµm sao ®−îc , lµm nh− thÕ , thø nhÊt , h¾n b¶o toµn ®−îc sinh m¹ng cho hai con h¾n , thø hai , h¾n cßn ®−îc thiªn h¹ truyÒn tông lµ ®øa con chÝ hiÕu , lµ mét thiÕu niªn cam ®¶m , ®Ó nhê ®ã mµ ng−êi ta sÏ xem träng h¾n . Nµng thë ra vµ nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 553 - H¾n lµm nh− thÕ thËt lµ tuyÖt ®Ønh th«ng minh vµ còng cã thÓ nãi gäi lµ có ®éc nh−ng v× h¾n vèn lµ ®øa bÐ th«ng minh , mét ®øa bÐ tµn ®éc , thµnh ra chuyÖn ®ã t«i kh«ng cho lµ l¹ . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ c« l¹ chç nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Vâ c«ng cña h¾n ®· bÞ anh phÕ bá , thÓ chÊt cña h¾n cßn suy nh−îc h¬n b×nh th−êng , suy nh−îc yÕu ®uèi h¬n mét ®øa bÐ b×nh th−êng , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan thë ra : - ThËt ra lóc ®ã t«i kh«ng biÕt h¾n lµ con cña Long Tiªu V©n vµ L©m Thi ¢m nªn thÊy h¾n hung ¸c qu¸ , t«i ®µnh ph¶i phÕ vâ c«ng cña h¾n ®Ó trõ häa vÒ sau cho thiªn h¹ , v× thÊy qu¸ râ bµn chÊt tµn ®éc cña h¾n nªn t«i xuèng tay h¬i nÆng cho nªn c« nãi ®óng , h¾n vèn yÕu ®uèi l¾m , yÕu h¬n mét ®øa bÐ tÇm th−êng nhiÒu l¾m. T«n TiÓu B¹ch nãi : - Mét con ng−êi nh− thÕ kh«ng lµm sao tù m×nh chÆt ®−îc tay m×nh nh− thÐ , cho dï cã ng−êi chÆt hé th× còng kh«ng lµm sao cã thÓ chÞu ®ùng , nhÊt ®Þnh ph¶i ng· ngay chø kh«ng thÓ ®øng nãi tØnh t¸o mét lóc kh¸ l©u nh− thÕ . Hµnh ®éng vµ søc chÞu ®ùng ®ã chØ cã ®èi víi ng−êi cã tr×nh ®é vâ cång cao . Lý TÇm Hoan chíp ngêi ¸nh m¾t , h×nh nh− h¾n võa ph¸t gi¸c ra mét viÖc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ch¼ng nh÷ng thÕ , h¾n cßn cói xuèng nhÆt c¸nh tay võa chÆt vµ ®èi ®¸p rÊt m¹ch l¹c mµ nÕu lµ t«i còng kh«ng lµm nh− thÕ næi . Lý TÇm Hoan hái : - ý cña c« muèn nãi ph¶i ch¨ng vâ c«ng cña h¾n ®· ®−îc phôc håi ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Trõ phi truyÒn ng«n vÒ chuyÖn H−ng V©n Trang cã tµng Èn mét bé vâ c«ng bÝ kÝp mµ bé vâ c«ng Êy t×nh cê lät vµo tay cña h¾n . Lý TÇm Hoan lÇm bÇm : - T«n NhÞ HiÖp cè thñ t¹i H−ng V©n Trang m−êi mÊy n¨m nay ®Ó lµm g× ? Ph¶i ch¨ng v× lêi ký th¸c cña ng−êi nµo ®ã nªn ë m·i ®Ó canh chõng bé vâ c«ng bÝ kÝp ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : - Hæng hÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 554 T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - Kh«ng nãi nãi th× lµm thinh , cßn ®· nãi cho râ , lµm g× mµ Êm a Êm í nh− thÕ ? T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu ; - Nãi sî bÞ m¾ng . T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - NÕu ai muèn gi÷ ®−îc bÝ mËt th× ®õng cã ®i ch¬i víi ®µn bµ , ®õng cã hë ra mét tiÕng nµo c¶ . T«n TiÓu B¹ch chu miÖng : - Ch¸u kh«ng thÌm nãi ®©u . T«n L·o Tiªn Sinh l¹i c−êi : - C« khong nãi mµ c« l¹i cßn t×m c¸ch gîi cho t«i nãi thÕ ph¶i khong ? §õng , t«i lµ «ng néi cña c« mµ . T«n TiÓu B¹ch ®á mÆt : - Nh−ng nÕu ch¸u cã nãi th× còng nãi cho h¾n nghe th«i v× thËt ra h¾n còng kh«ng ph¶i ... ng−êi ngoµi . *** " H¾n kh«ng ph¶i ng−êi ngoµi " C©u nãi ®ã lµm cho Lý TÇm Hoan muèn nhai ®i nhai l¹i. Nh−ng råi h¾n vôt nghe lßng xèn xang , h¾n ®· nî ng−êi nhiÒu råi , b©y giê nÕu " nî " thªm n÷a th× ch¾c tíi giµ h¾n kh«ng ngãc ®Çu lªn næi . Mét ng−êi ®µn bµ khi ®· nãi mét c©u " H¾n còng kh«ng ph¶i lµ ng−êi ngoµi " , tù nhiªn nµng ®· ®Æt h¾n " vµo th©n téc " nh−ng nÕu kh«ng ph¶i lµ mét hä th× nµng ®· g¾n cuéc ®êi nµng víi " h¾n " råi . T«n L·o Tiªn Sinh ng−ng c−êi : - H−ng V©n Trang qu¶ thËt cã tµng Èn mét bé vâ c«ng bÝ cËp . Lý TÇm Hoan giËt m×nh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 555 - Vâ c«ng bÝ cËp cña ai ? T¹i sao t«i l¹i kh«ng hay biÕt ? T«n L·o Tiªn Sinh gâ gâ tµn thuèc : - Th¸m Hoa cã nghe c¸i tªn V−¬ng L©n Hoa lÇn nµo ch−a ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã , tøc lµ TiÒn §¹i Vâ L©m Èn HiÖp V−¬ng L©n Hoa ®ã chø g× ? T«n L·o Tiªn Sinh gËt ®Çu : - ChÝnh lµ «ng ta , nghe nãi lóc chuÈn bÞ ra miÒn §«ng H¶i lµ sau cïng , h×nh nh− «ng ta biÕt sÏ kh«ng trë l¹i Trung Nguyªn nªn sau khi chän m·i , «ng ta mang ®Õn Mai Hoa Trang tøc lµ H−ng V©n Trang hiÖn nay ®Ó giao nã cho mét ng−êi . Lý TÇm Hoan hái : - Giao nã cho ai ? T«n L·o Tiªn Sinh ®¸p : - Giao cho Th¸m Hoa . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Giao cho t«i ? T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - ThËt th× «ng ta quyÕt trao tËn tay cho Th¸m Hoa nh−ng lóc ®ã Th¸m Hoa bËn ®i xa mµ «ng ta l¹i hÑn nªn kh«ng thÓ ®îi , v¶ l¹i vèn biÕt L©m c« n−¬ng vèn lµ ng−êi em kÕt nghÜa mµ còng cã thÓ lµ ng−êi h«n phèi sau nµy cña Th¸m Hoa nªn «ng ta nhê vÒ trao l¹i . CÈn thËn h¬n mét chót , «ng ta l¹i nhê mét ng−êi ë kÕ bªn ®ã b¶o hé . Lý TÇm Hoan " µ " mét tiÕng thËt dµi , h×nh nh− ®ã lµ sù thËt ph¸t gi¸c vÒ L·o T«n Gï chø h¾n vÉn cßn th¾c m¾c : - Nh−ng t¹i sao nµng l¹i kh«ng nãi l¹i cho t«i biÕt ? Vµ h¾n lÈm bÈm nh− «n l¹i : - M−êi ba n¨m tr−íc khi t«i cã viÖc ra vïng quan ngo¹i khi vÒ bÞ phôc kÝch vµ mang th−¬ng nÆng , chÝnh nhê Long Tiªu V©n cøu tho¸t ... H×nh nh− cæ h¾n nghÑn l¹i ... ChØ v× mét chuyÕn ®i mµ cuéc ®êi cña h¾n thay ®æi , cuéc ®êi cña nµng ®· thay ®æi . ChuyÖn ®ã cã lÏ ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng quªn . ChÝnh v× mét chuyÖn ©n ©n nghÜa nghÜa ®ã mµ h¾n suèt ®êi bÊt h¹nh . T«n TiÓu B¹ch xen v« : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 556 - ChuyÖn nµy chÝnh NhÞ Thóc t«i ®· nãi l¹i râ rµng , khi V−¬ng l·o tiÒn bèi ®Õn H−ng V©n Trang ... kh«ng , ®Õn Mai Hoa Trang th× ng−êi ®· nhê NhÞ Thóc t«i ë s¸t mét bªn g×n gi÷ . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - V−¬ng tiÒn bèi lµ ng−êi lÞch l·m nªn míi nhê l·o NhÞ cña ta canh phßng , ®Ó khi nµo v¹n nhÊt x¶y ra bÊt tr¾c cã thÓ gióp ®ì Th¸m Hoa mét tay b¶o vÖ bé vâ c«ng bÝ kÝp , chØ cã l·o NhÞ t¹i ®ã , V−¬ng l·o tiÒn bèi míi yªn t©m ra ®i . *** B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· hiÓu råi . NhÊt ®Þnh L©m Thi ¢m sau nµy ®· trao quyÓn bÝ kÝp Êy cho con nµng ®Ó theo ®ã luyÖn tËp phôc håi c«ng lùc . Nµng lµ mét ng−êi mÑ , nµng cã thÈm quyÒn b¶o vÖ con m×nh , nµng ph¶i lo cho con nµng . MÉu Tö T×nh Th©m , chuyÖn ®ã cã g× ®¸ng tr¸ch . Nh−ng ®ã lµ viÖc sau , cßn khi Lý TÇm Hoan tõ quan ngo¹i trë vÒ mét l−ît víi Long Tiªu V©n , thuë Êy ch−a cã biÕn cè x¶y ra , t¹i sao nµng kh«ng cho Lý TÇm Hoan biÕt vÒ quyÓn bÝ kÝp Êy ? NghÜ ®Õn nµng lµ Lý TÇm Hoan nhí l¹i ngµy x−a . Ngµy ®ã h¾n míi gÆp nµng . Lóc ®ã h¾n vµ nµng ®Òu cßn bÐ . Tuy lµ chuyÖn ®· qu¸ l©u , kh«ng ai nh¾c tíi , c¶ h¾n vµ nµng còng kh«ng hÒ nh¾c tíi nh−ng trong lßng h¾n , chuyÖn ®ã nh− rµng rµng tr−íc m¾t . §ã lµ vµo mét buæi tuyÕt sa . L·nh H−¬ng TiÓu Tróc hoa mai ®ang në ré . Lý TÇm Hoan rÊt thÝch mãc tuyÕt ®¾p h×nh ng−êi y nh− nh÷ng ®øa trÎ vïng nhiÖt ®íi −a mãc ®Êt sÐt d¾p h×nh nh©n . H¾n t×m ®−îc hai côc than lái , thø than cã ¸nh ngêi ngêi , h¾n ®Þnh dïng kh¶m vµo mÆt lµm hai con m¾t cho " ng−êi tuyÕt " . §ã lµ thuë vui vÎ trÎ trung nhÊt trong ®êi cña h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 557 H¾n kh«ng ph¶i −a thÝch c¸i h×nh tuyÕt nh−ng h¾n rÊt −a thÝch ®«i m¾t . Mçi khi h¾n kh¶m hai con m¾t " than " vµo , c¸i bé mÆt trßn trßn cña " ng−êi tuyÕt " bçng nh− sèng ®éng lung linh . §ã lµ lóc sung s−íng nhÊt trong thêi gian ch¬i h×nh tuyÕt cña h¾n . MÆt h×nh tuyÕt vèn trßn vµnh v¹nh , h¾n ®ang tÝnh to¸n kh«ng biÕt g¾n ®«i m¾t vµo ®©u , ngay lóc ®ã mÑ h¾n , ng−êi ®µn bµ lu«n ®au yÕu , h«m Êy l¹i ph¸ lÖ ra chèn viªn ®×nh , bªn c¹nh l¹i cã dÉn theo mét c« bÐ kho¸c chiÕc ¸o choµng mµu . Hång vµ B¹ch lu«n lµ hai mµu mµ h¾n −u thÝch nhÊt , da mÆt cña c« bÐ thËt tr¾ng , chiÕc ¸o mµu hång . B¹ch t−¬ng tr−ngcho trong tr¾ng , Hång biÓu hiÖn cña nhiÑt t×nh . LÇn thø nhÊt thÊy nµng , h¾n chît th−¬ng ngay . Tù nhiªn ®èi víi c¸i tuæi nho nhá Êy , ®ã lµ t×nh th−¬ng víi nghÜa anh em . MÑ h¾n cho h¾n biÕt : - §©y lµ ®øa con g¸i cña ng−êi b¹n g¸i mÑ , ng−êi Êy lµ em nu«i cña mÑ , v× bËn viÖc ®i xa nªn ®Ó em l¹i ®©y , b¾t ®Çu tõ giê phót nµy , Thi ¢m lµ em g¸i cña con , con ph¶i d¹y dç ch¨m non cho nã . MÑ h¾n gäi Thi ¢m nh−ng sau ®ã h¾n biÕt c¶ hä nµng L©m Thi ¢m . Nh−ng lóc ®ã h¾n kh«ng nghe mÑ h¾n nãi g× ®i n÷a , mÑ h¾n cã nãi nh−ng h¾n kh«ng nghe v× c« bÐ ®· b−íc l¹i bªn h¾n cói xuèng nh×n h×nh tuyÕt vµ khÏ hái : - T¹i lµm sao kh«ng cã con m¾t ? H¾n hái l¹i : - BÐ cã thÝch lµm hai con m¾t cho h×nh tuyÕt kh«ng ? Tù nhiªn lµ c« bÐ thÝch mª . H¾n trao hai côc than cho bÐ . §©y lµ lÇn thø nhÊt h¾n cho ng−êi kh¸c h−ëng chung c¸i thó t¹o ®«i m¾t lung linh cho h×nh tuyÕt . Còng tõ Êy trë ®i , bÊt cø h¾n cã nh÷ng g× , h¾n còng cïng víi nµng chung h−ëng , thËm chÝ ng−êi ta cho h¾n mét b¸nh nho nhá , h¾n còng dÊu trong tay ¸o ®em vÒ , chê cho ®Õn lóc gÆp nµng ®Ó chia xÎ víi nµng . ChØ cÇn thÊy ®−îc mét tia s¸ng trong m¾t nµng lµ h¾n c¶m thÊy ®êi h¾n vui s−íng h¬n bao giê hÕt , vÜnh viÔn kh«ng cã g× thay thÕ ®−îc . ThËm chÝ h¾n kh«ng tiÕc g× sinh m¹ng cña m×nh , h¾n ®em nã cho nµng cïng trong mét giÊc méng chung . Nµng còng thÕ . H¾n biÕt vµ h¾n tin nh− s¾t ®¸ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 558 ThËm chÝ lóc h¾n vµ nµng chia tay lÇn h¾n ra quan ngo¹i vµ cho ®Õn b©y giê th× h¾n c¶m thÊy ch¾c ch¾n r»ng chØ cã h¾n , m·i m·i chØ cã h¾n míi cã thÓ chia sít nh÷ng g× ®au khæ , míi cã thÓ cïng chung vui s−íng víi nµng nÕu kh«ng , nÕu chØ mçi mét ng−êi , ®êi sèng sÏ nh− mét c©y kh« . H¾n tin t−ëng nh− thÕ cho ®Õn b©y giê . *** N¬i con ®−êng hÑp tèi t¨m . TuyÕt xuèng ®· bao lÇn , mÆt ®Êt Èm thÊp kh«ng dÊu ch©n ng−êi . Bªn vßng t−êng , tù nhiªn còng cã lèi kh« r¸o nh−ng Lý TÇm Hoan t×nh nguyÖn ®i d−íi s×nh lÇy , h¾n thÝch ch©n ®¹p lªn líp b¨ng ªm ¸i . Trªn mÆt ®Êt tuy l¹nh nh−ng nÕu dÉm xuèng bïn , bªn d−íi ©m ¸p l¹ lïng . ChØ nh÷ng lóc nh− thÕ míi lµm cho t©m t×nh cña h¾n c¶m thÊy yªn vui . Tr−íc ®©y , h¾n rÊt ghÐt bïn lÇy , h¾n b»ng lßng ®i mét c¸i vßng thËt xa chø kh«ng b»ng lßng b−íc ngang bïn lÇy ®Ó ®−îc nhanh h¬n . Nh−ng b©y giê , b©y giê th× kh¸c . H¾n c¶m thÊy bïn lÇy gi«ng gièng nh− cuéc ®êi h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2