Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 37

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

71
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 37', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 37

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 545 Håi thø ba m−¬i bÈy C¸nh thiÕp tö thÇn H −íng Tßng h¬i ng¹c nhiªn nh−ng råi h¾n bËt c−êi : - T¹i h¹ tuy kh«ng biÕt giÕt ng−êi nh−ng vÉn cã thÓ giÕt . Kinh Tiªn Sinh tuy biÕt giÕt ng−êi nh−ng rÊt tiÕc lµ giÕt ng−êi kh«ng thÓ b»ng lç miÖng mµ ph¶i giÕt b»ng tay , viÖc ®ã ch¾c Kinh Tiªn Sinh biÕt h¬n t¹i h¹ . Kinh V« M¹ng nh×n xãi vµo m¾t h¾n : - Ng−¬i cã nh×n thÊy tay ta hay ch−a ? H−íng Tßng ®¸p : - Tuy rÊt cã nhiÒu thø , c¸i mµ t¹i h¹ nh×n thÊy kh«ng ph¶i lµ bµn tay ®Ó giÕt ng−êi . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i cho r»ng tay ta kh«ng thÓ giÕt ng−êi ? H−íng Tßng c−êi : - Ng−êi còng cã nhiÒu lo¹i , cã lo¹i dÔ giÕt , cã lo¹i khã giÕt . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i thuéc vÒ lo¹i nµo ? H−íng Tßng trÇm mÆt l¹nh lïng : - Lo¹i mµ ng−¬i kh«ng thÓ giÕt ®−îc . Kinh V« M¹ng bËt c−êi . Y nh− Th−îng Quan Kim Hång , c¸i c−êi cña Kinh V« M¹ng tr«ng ®Õn l¹nh m×nh . H−íng Tßng tuy kh«ng sî v× h¾n biÕt c¸nh tay giÕt ng−êi cña Kinh V« M¹ng bÞ phÕ råi nh−ng c¸i c−êi ghª rîn ®ã còng lµm cho hä H−íng bÊt gi¸c thèi lui . Kinh V« M¹ng hái : - H×nh nh− ng−¬i hËn ta l¾m ph¶i kh«ng ? H−íng Tßng ®¸p : - HËn ng−¬i ch¾c kh«ng Ýt l¾m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 546 Kinh V« M¹ng hái : - H×nh nh− ng−¬i muèn giÕt ta tõ l©u ? H−íng Tßng ®¸p : - Ng−êi muèn giÕt ng−¬i kh«ng chØ mét m×nh ta . Kinh V« M¹ng hái : - ThÕ t¹i sao ng−¬i kh«ng h¹ thñ ? H−íng Tßng ®¸p : - Muèn giÕt ng−êi còng ph¶i cã c¬ héi , viÖc ®ã ch¾c ng−¬i còng biÕt . Kinh V« M¹ng hái : - B©y giê ng−¬i cho lµ ®· ®Õn c¬ héi ? H−íng Tßng l¬ ®·ng ®¸p : - Cã thÓ . Kinh V« M¹ng thë ra : - RÊt tiÕc lµ ng−¬i ch−a biÕt ®−îc c¸i bÝ mËt cña ta . H−íng Tßng hái : - BÝ mËt g× ? §«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng nh×n ch»m chÆp vµo yÕt hÇu cña H−íng Tßng vµ h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Tay ph¶i cña ta cã thÓ giÕt ng−êi mµ l¹i cßn nhanh h¬n tay tr¸i . TiÕng nãi sau cïng cña Kinh V« M¹ng ch−a kÞp døt th× mòi kiÕm g· ghim ®óng vµo yÕt hÇu cña H−íng Tßng . *** Kh«ng ai thÊy thanh kiÕm ®−îc rót ra nh− thÕ nµo còng kh«ng ai biÕt Kinh V« M¹ng xuÊt chiªu ra sao , chØ thÊy ¸nh thÐp lo¸ng lªn vµ tõ yÕt hÇu cña H−íng Tßng phôt ra vßi m¸u . Trßng m¾t H−íng Tßng låi h¼n ra bªn ngoµi, h¾n chÕt mµ vÉn cßn kinh ng¹c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 547 Trßng m¾t cña hai ng−êi tuú tïng cña h¾n còng låi ra ngoµi v× khñng khiÕp , c¶ hai lïi dÇn ra cöa . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - Nh÷ng ai ®· thÊy bÝ mËt cña ta th× kh«ng ai ®i ®−îc ra . ¸nh thÐp l¹i lo¸ng lªn , hai vßi m¸u phôt ra , hai th©y ng−êi ng· xuèng . ChØ trong nho¸ng m¸t mét vÞ §¹i §µ Chñ danh déi giang hå víi cÆp Phong Vò L−u Tinh ®· rñ xuèng nh− tµu chuèi heo . Kinh V« M¹ng ®øng nh×n tr©n trèi . L©m Tiªn Nhi thãt bông thë phµo . Nµng nh×n Kinh V« M¹ng b»ng nô c−êi quyÕn rò : - ThËt kh«ng ngê anh l¹i ®Õn kÞp ®Ó cøu t«i . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - C« nghÜ r»ng t«i ®Õn cøu c« ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt anh ®Õn cøu t«i nh−ng anh kh«ng ph¶i v× t«i mµ v× Th−îng Quan Kim Hång muèn giÕt t«i . Kinh V« M¹ng nh×n nµng chÇm chËp . Nµng chÇm chËm nãi tiÕp : - Anh hËn h¾n l¾m v× thÕ bÊt cø chuyÖn g× h¾n ®Þnh lµm lµ anh quyÕt ph¸ cho kú ®−îc . Kinh V« M¹ng vÉn nh×n nµng nh−ng kh«ng nãi . L©m Tiªn Nhi thë ra : - Cho ®Õn b©y giê , t«i míi biÕt con ng−êi cña anh vµ míi biÕt Th−îng Quan Phi còng bÞ chÝnh tay anh giÕt . Kinh V« M¹ng th¶ láng ®«i tay nh−ng h¾n vÉn cßn r¾n giäng : - C« biÕt h¬i nhiÒu . L©m Tiªn Nhi c−êi : - T«i còng biÕt anh nhÊt ®Þnh kh«ng giÕt t«i v× nÕu anh giÕt t«i th× hãa ra anh ®· lµm tháa nguyÖn cña Th−îng Quan Kim Hång hay sao . Nµng b−íc l¹i gÇn Kinh V« M¹ng vµ nhoÎn miÖng c−êi : - Ch¼ng nh÷ng anh kh«ng giÕt t«i mµ ¹nh l¹i cßn mang t«i ®i ph¶i kh«ng ? Bµn tay cña Kinh V« M¹ng h¬i run : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 548 - Mang c« ®i ? Vãc m×nh dÞu nhiÒu cña L©m Tiªn Nhi ®· gÇn s¸t vµo ng−êi Kinh V« M¹ng , nµng nãi : - Bëi v× anh kh«ng thÓ ®Ó cho t«i chÕt vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång , l¹i kh«ng muèn t«i tiÕt lé bÝ mËt cña anh vµ v× anh còng thËt lßng kh«ng muèn t«i tr¬ träi , v× thÕ nhÊt ®Þnh anh sÏ mang t«i ®i . Nµng nhÝch s¸t h¬n mét chót n÷a vµ giäng nµng thËt ngät : - ChÝnh t«i , t«i còng h»ng mong nh− thÕ , t«i cam t×nh nguyÖn theo anh , dï cho gian lao nguy hiÓm , dï cho ch©n trêi gãc bÓ , t«i còng cã thÓ theo anh , kÒ cËn bªn anh . Kinh V« M¹ng trÇm ng©m vµ h¾n khÏ nh×n TiÓu Phi . H×nh nh− cho ®Õn b©y giê , h¾n míi chît nhËn ra sù cã mÆt TiÓu Phi trªn câi ®êi nµy . Nh−ng TiÓu Phi ®øng tr¬ tr¬ , m¾t h¾n x¸m l¹i , h×nh nh− h¾n kh«ng cßn c¶m gi¸c chÝnh h¾n , h¾n còng kh«ng cßn ý thøc ®−îc r»ng con ng−êi m×nh tån t¹i . L©m Tiªn Nhi quay l¹i nh×n TiÓu Phi vµ nµng b−íc l¹i phun mét b·i n−íc bät vµo mÆt h¾n . Nµng kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Nµng còng kh«ng cÇn ph¶i nãi . *** L©m Tiªn Nhi b−íc theo Kinh V« M¹ng . Nµng b−íc s¸t bªn m×nh h¾n , v× ®i sau nªn nµng kh«ng dïng thø vò khÝ cña th©n m×nh , cña c¸i c−êi , cña ®«i m¾t , nµng dïng vò khÝ h¬i h¸m trong m×nh nµng . Th©n h×nh nµng vµ th©n h×nh h¾n s¸t vµo nhau . B−íc ®i nÆng chÞch cña Kinh V« M¹ng h×nh nh− cßn v÷ng l¾m . MÆt h¾n vÉn tr¬ tr¬ nh−ng h¬i thë h¾n dËp dån . TiÓu Phi vÉn ®øng nh− trêi trång , h¬i thë h¾n nh− ng−ng h¼n l¹i . B·i n−íc bät trªn mÆt h¾n ®· kh« , h¾n vÉn ®øng yªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 549 Khung cöa sæ däi ¸nh d−¬ng quang b¸o hiÖu r»ng trêi ®· s¸ng . TiÓu Phi vÉn kh«ng nhóc nhÝch . Nh−ng cuèi cïng råi h¾n còng ph¶i ng· , h¾n ng· trong vòng m¸u , h¾n ng· trªn ng−êi chÕt , h¾n vµ ng−êi chÕt nh− kh«ng c¸ch xa nhau l¾m . *** " Ngµy mång mét th¸ng m−êi , c¸ch T©y thµnh m−êi dÆm , khu rõng tr−íc Tr−êng §×nh ". Th−îng Quan Kim Hång Mïa ®«ng ®· ®Õn råi , l¸ trªn cµnh bÞ giã lay bøc r¬i l¶ t¶ . C¸nh thiÕp y nh− l¸ c©y kh« , mµu vµng thø mµu vµng chÕt chãc , thø mµu kh«ng cã sinh m¹ng , mét thø mµu dÔ sî . C¸nh thiÕp chØ ván vÑn cã mÊy chø , ®ã lµ ®Æc tÝnh cña Th−îng Quan Kim Hång : râ rµng ®Çy ®ñ , gi¶n ®¬n vµ nhÊt ®Þnh kh«ng thõa . T«n TiÓu B¹ch cÇm c¸nh thiÕp , nµng c¶m nghe h¬i l¹nh thÊu x−¬ng , h¬i l¹nh cña s¸t khÝ truyÒn tõ tay nµng vµo c¬ thÓ . " Mång mét th¸ng m−êi " T«n TiÓu B¹ch lÈm nhÈm : - Cø theo lÞch th× ngµy nµy kh«ng ®−îc tèt . Lý TÇm Hoan c−êi : - GiÕt ng−êi mµ còng ph¶i chän ngµy tèt n÷a sao ? Nµng nh×n h¾n thËt l©u vôt hái : - Anh cã ch¾c giÕt ®−îc h¾n kh«ng ? Lý TÇm Hoan ngËm miÖng , nô c−êi tan biÕn . T«n TiÓu B¹ch ®øng dËy b−íc l¹i bµn lÊy bót nghiªn , nµng cÈn thËn mµi mùc vµ se se ngän bót : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 550 - Nãi ®i , t«i viÕt . Lý TÇm Hoan hái : - Nãi c¸i g× ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Anh cßn nh÷ng g× ch−a lµm hÕt , lßng cña anh cßn nh÷ng g× ch−a gi¶i táa , anh nãi t«i ghi . Giäng nãi cña nµng tuy vÉn ®iÒm tÜnh nh−ng tay cña nµng ®· run run . Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - C« b¶o t«i ®Ó " di chóc " l¹i µ ? T«i ch−a chÕt mµ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §Ó anh chÕt th× anh lµm sao nãi ®−îc . Nµng cói ®Çu nh×n tay cÇm bót cña m×nh nh−ng vÉn kh«ng lµm sao tr¸nh khái ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan . M¾t nµng ®· −ít , nµng c¾n m«i : - BÊt luËn chuyÖn g× , anh còng cã thÓ nãi , ch¼ng h¹n nh− TiÓu Phi , anh cã muèn nãi g× víi h¾n , t«i còng cã thÓ thay anh . Lý TÇm Hoan thë ra : - Kh«ng cã . T«n TiÓu B¹ch nh−íng m¾t : - Kh«ng cã ? C¸i g× còng kh«ng cã c¶ µ ? Lý TÇm Hoan buån buån : - T«i cã thÓ b¶o h¾n ®i giÕt ng−êi nh−ng kh«ng c¸ch nµo kh«ng yªu ng−êi kh¸c . T«n TiÓu B¹ch hái : - Nh−ng nÕu ng−êi kh¸c ®Þnh giÕt h¾n ? Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - B©y giê th× ch−a ai ®Þnh giÕt h¾n c¶ . T«n TiÓu B¹ch hái : - Cßn Th−îng Quan Kim Hång ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 551 - Th−îng Quan Kim Hång ®· th¶ h¾n ®i th× kh«ng khi nµo giÕt h¾n , nÕu kh«ng , h¾n ®· chÕt råi . LÆng thinh mét lóc kh¸ l©u , c¾n m«i còng gÇn r−ím m¸u , T«n TiÓu B¹ch bËt hái : - ThÕ cßn nµng ? ChØ mét tiÕng th«i . " Nµng " , chØ mét tiÕng ®ã mµ h×nh nh− c« ta ph¶i dïng hÕt søc b×nh sinh . Tù nhiªn , Lý TÇm Hoan thõa biÕt " nµng " ®ã lµ ai . Vµ ®èi víi T«n TiÓu B¹ch , nµng rÊt muèn Lý TÇm Hoan h·y quªn con ng−êi Êy , ng−êi mµ nµng chØ nghe th«i nh−ng nµng rÊt mÕn phôc , nµng rÊt mÕn con ng−êi cña L©m Thi ¢m nh−ng mÕn lµ mét chuyÖn nh−ng muèn Lý TÇm Hoan quªn ®i l¹i lµ mét chuyÖn , nµng muèn h¾n quªn ®i song l¹i biÕt lßng h¾n kh«ng quªn ®−îc , v× thÕ nµng ph¶i nãi ra . Cã thÓ bÊt cø viÖc g× mÆc dÇu nµng kh«ng muèn nh−ng nÕu Lý TÇm Hoan muèn th× nµng còng cã thÓ hy sinh . Lý TÇm Hoan nh×n s©u vµo m¾t nµng vµ nãi : - Tr−íc khi ®Õn n¬i −íc hÑn víi Th−îng Quan Kim Hång , t«i muèn ®Õn H−ng V©n Trang mét chuyÕn . T«n TiÓu B¹ch lÆng thinh . Nµng biÕt , tin vÒ hai cha con Long Tiªu V©n tÊt c¶ ®Òu nghe , duy chØ cã L©m Thi ¢m th× ch¼ng ai biÕt g× c¶ . ChuyÖn −íc héi víi Th−îng Quan Kim Hång thËt cùc kú träng ®¹i , chÝnh «ng nµng còng ch−a n¾m ch¾c ®−îc kÕt qu¶ sÏ ra sao , v× thÕ chuyÖn Lý TÇm Hoan muèn ®Õn H−ng V©n Trang mét chuyÕn ®Ó nghe ch¾c ch¾n tin tøc cña ng−êi x−a , ©u còng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò qu¸ ®¸ng . TiÕng ho khóc kh¾c sau l−ng , nµng biÕt «ng nµng ®· tíi nªn nµng vôt hái : - NÕu anh muèn ®Õn H−ng V©n Trang t«i xin ®i cïng anh . T«n L·o Tiªn Sinh lªn tiÕng : - NÕu cã ®Õn ®ã , tr−íc hÕt nªn ghÐ qua NhÞ Thóc cña ng−¬i , ghÐ qua ®ã ch¾c biÕt tin mau chãng . T«n TiÓu B¹ch l−êm Lý TÇm Hoan : - NÕu kh«ng muèn cho t«i theo th× t«i ®Õn NhÞ Thóc cña t«i vËy . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã chi mµ kh«ng cho c« ®i theo ? Th«i , ®· thÕ , ®ªm nay chóng ta lªn ®−êng. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 552 Vµ h¾n vôt hái : - T«n NhÞ HiÖp ®· ©m thÇm g×n gi÷ H−ng V©n Trang m−êi mÊy n¨m nay , thËt t«i kh«ng hiÓu ®−îc v× lý do g× ? Qu¶ thËt , Lý TÇm Hoan th¾c m¾c vÒ chuyÖn Êy kh¸ l©u nh−ng h¾n kh«ng tiÖn hái . M−êi ba n¨m tr−íc , khi h¾n b¾t ®Çu l×a H−ng V©n Trang th× h¾n ®· thÊy cã c¸i qu¸n cña L·o T«n Gï n¬i ®ã nh−ng h¾n kh«ng lµm sao biÕt ®−îc dông ý nh− thÕ nµo ? NÕu nãi L·o T«n Gï høa chÞu lêi gëi g¾m cña ng−êi kh¸c th× ng−êi ®ã lµ ai ? Trªn ®êi nµy nÕu cã ng−êi biÕt c¸i bÝ mËt Êy, ch¾c ch¾n chØ cã mét m×nh T«n L·o Tiªn Sinh , Lý TÇm Hoan ®Þnh hái «ng ta nh−ng h¾n h¬i thÊt väng . " ¤ng giµ kÓ chuyÖn " ®ang ngåi bËp rËp èng ®iÕu , chÝnh nh÷ng lóc nh− thÕ míi khã c¹y miÖng «ng ta . T«n TiÓu B¹ch nh×n «ng vôt nãi : - Cã mét chuyÖn mµ t«i khã hiÓu qu¸ . Lý TÇm Hoan nh×n nµng , ®îi nµng nãi tiÕp . T«n TiÓu B¹ch nãi : - C¸i tªn tiÓu quû Long ThiÕu V©n ®øng tr−íc Th−îng Quan Kim Hång chÆt ®øt c¸nh tay , chuyÖn ®ã anh cã biÕt kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - H¾n lµ mét ®øa bÐ rÊt ®Æc biÖt vµ h¾n cã nh÷ng hµnh ®éng còng rÊt ®Æc biÖt . T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n lµm chuyÖn Êy t«i thÊy thËt lµ l¹ . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n biÕt lóc ®ã Th−îng Quan Kim Hång söa so¹n giÕt ng−êi , v× thÕ h¾n ¸p dông lèi " tiªn ph¸t phÕ nh©n " ®Ó cho Th−îng Quan Kim Hång kh«ng thÓ nãi sao ®−îc , kh«ng thÓ lµm sao ®−îc , lµm nh− thÕ , thø nhÊt , h¾n b¶o toµn ®−îc sinh m¹ng cho hai con h¾n , thø hai , h¾n cßn ®−îc thiªn h¹ truyÒn tông lµ ®øa con chÝ hiÕu , lµ mét thiÕu niªn cam ®¶m , ®Ó nhê ®ã mµ ng−êi ta sÏ xem träng h¾n . Nµng thë ra vµ nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 553 - H¾n lµm nh− thÕ thËt lµ tuyÖt ®Ønh th«ng minh vµ còng cã thÓ nãi gäi lµ có ®éc nh−ng v× h¾n vèn lµ ®øa bÐ th«ng minh , mét ®øa bÐ tµn ®éc , thµnh ra chuyÖn ®ã t«i kh«ng cho lµ l¹ . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ c« l¹ chç nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Vâ c«ng cña h¾n ®· bÞ anh phÕ bá , thÓ chÊt cña h¾n cßn suy nh−îc h¬n b×nh th−êng , suy nh−îc yÕu ®uèi h¬n mét ®øa bÐ b×nh th−êng , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan thë ra : - ThËt ra lóc ®ã t«i kh«ng biÕt h¾n lµ con cña Long Tiªu V©n vµ L©m Thi ¢m nªn thÊy h¾n hung ¸c qu¸ , t«i ®µnh ph¶i phÕ vâ c«ng cña h¾n ®Ó trõ häa vÒ sau cho thiªn h¹ , v× thÊy qu¸ râ bµn chÊt tµn ®éc cña h¾n nªn t«i xuèng tay h¬i nÆng cho nªn c« nãi ®óng , h¾n vèn yÕu ®uèi l¾m , yÕu h¬n mét ®øa bÐ tÇm th−êng nhiÒu l¾m. T«n TiÓu B¹ch nãi : - Mét con ng−êi nh− thÕ kh«ng lµm sao tù m×nh chÆt ®−îc tay m×nh nh− thÐ , cho dï cã ng−êi chÆt hé th× còng kh«ng lµm sao cã thÓ chÞu ®ùng , nhÊt ®Þnh ph¶i ng· ngay chø kh«ng thÓ ®øng nãi tØnh t¸o mét lóc kh¸ l©u nh− thÕ . Hµnh ®éng vµ søc chÞu ®ùng ®ã chØ cã ®èi víi ng−êi cã tr×nh ®é vâ cång cao . Lý TÇm Hoan chíp ngêi ¸nh m¾t , h×nh nh− h¾n võa ph¸t gi¸c ra mét viÖc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ch¼ng nh÷ng thÕ , h¾n cßn cói xuèng nhÆt c¸nh tay võa chÆt vµ ®èi ®¸p rÊt m¹ch l¹c mµ nÕu lµ t«i còng kh«ng lµm nh− thÕ næi . Lý TÇm Hoan hái : - ý cña c« muèn nãi ph¶i ch¨ng vâ c«ng cña h¾n ®· ®−îc phôc håi ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Trõ phi truyÒn ng«n vÒ chuyÖn H−ng V©n Trang cã tµng Èn mét bé vâ c«ng bÝ kÝp mµ bé vâ c«ng Êy t×nh cê lät vµo tay cña h¾n . Lý TÇm Hoan lÇm bÇm : - T«n NhÞ HiÖp cè thñ t¹i H−ng V©n Trang m−êi mÊy n¨m nay ®Ó lµm g× ? Ph¶i ch¨ng v× lêi ký th¸c cña ng−êi nµo ®ã nªn ë m·i ®Ó canh chõng bé vâ c«ng bÝ kÝp ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : - Hæng hÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 554 T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - Kh«ng nãi nãi th× lµm thinh , cßn ®· nãi cho râ , lµm g× mµ Êm a Êm í nh− thÕ ? T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu ; - Nãi sî bÞ m¾ng . T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - NÕu ai muèn gi÷ ®−îc bÝ mËt th× ®õng cã ®i ch¬i víi ®µn bµ , ®õng cã hë ra mét tiÕng nµo c¶ . T«n TiÓu B¹ch chu miÖng : - Ch¸u kh«ng thÌm nãi ®©u . T«n L·o Tiªn Sinh l¹i c−êi : - C« khong nãi mµ c« l¹i cßn t×m c¸ch gîi cho t«i nãi thÕ ph¶i khong ? §õng , t«i lµ «ng néi cña c« mµ . T«n TiÓu B¹ch ®á mÆt : - Nh−ng nÕu ch¸u cã nãi th× còng nãi cho h¾n nghe th«i v× thËt ra h¾n còng kh«ng ph¶i ... ng−êi ngoµi . *** " H¾n kh«ng ph¶i ng−êi ngoµi " C©u nãi ®ã lµm cho Lý TÇm Hoan muèn nhai ®i nhai l¹i. Nh−ng råi h¾n vôt nghe lßng xèn xang , h¾n ®· nî ng−êi nhiÒu råi , b©y giê nÕu " nî " thªm n÷a th× ch¾c tíi giµ h¾n kh«ng ngãc ®Çu lªn næi . Mét ng−êi ®µn bµ khi ®· nãi mét c©u " H¾n còng kh«ng ph¶i lµ ng−êi ngoµi " , tù nhiªn nµng ®· ®Æt h¾n " vµo th©n téc " nh−ng nÕu kh«ng ph¶i lµ mét hä th× nµng ®· g¾n cuéc ®êi nµng víi " h¾n " råi . T«n L·o Tiªn Sinh ng−ng c−êi : - H−ng V©n Trang qu¶ thËt cã tµng Èn mét bé vâ c«ng bÝ cËp . Lý TÇm Hoan giËt m×nh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 555 - Vâ c«ng bÝ cËp cña ai ? T¹i sao t«i l¹i kh«ng hay biÕt ? T«n L·o Tiªn Sinh gâ gâ tµn thuèc : - Th¸m Hoa cã nghe c¸i tªn V−¬ng L©n Hoa lÇn nµo ch−a ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã , tøc lµ TiÒn §¹i Vâ L©m Èn HiÖp V−¬ng L©n Hoa ®ã chø g× ? T«n L·o Tiªn Sinh gËt ®Çu : - ChÝnh lµ «ng ta , nghe nãi lóc chuÈn bÞ ra miÒn §«ng H¶i lµ sau cïng , h×nh nh− «ng ta biÕt sÏ kh«ng trë l¹i Trung Nguyªn nªn sau khi chän m·i , «ng ta mang ®Õn Mai Hoa Trang tøc lµ H−ng V©n Trang hiÖn nay ®Ó giao nã cho mét ng−êi . Lý TÇm Hoan hái : - Giao nã cho ai ? T«n L·o Tiªn Sinh ®¸p : - Giao cho Th¸m Hoa . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Giao cho t«i ? T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - ThËt th× «ng ta quyÕt trao tËn tay cho Th¸m Hoa nh−ng lóc ®ã Th¸m Hoa bËn ®i xa mµ «ng ta l¹i hÑn nªn kh«ng thÓ ®îi , v¶ l¹i vèn biÕt L©m c« n−¬ng vèn lµ ng−êi em kÕt nghÜa mµ còng cã thÓ lµ ng−êi h«n phèi sau nµy cña Th¸m Hoa nªn «ng ta nhê vÒ trao l¹i . CÈn thËn h¬n mét chót , «ng ta l¹i nhê mét ng−êi ë kÕ bªn ®ã b¶o hé . Lý TÇm Hoan " µ " mét tiÕng thËt dµi , h×nh nh− ®ã lµ sù thËt ph¸t gi¸c vÒ L·o T«n Gï chø h¾n vÉn cßn th¾c m¾c : - Nh−ng t¹i sao nµng l¹i kh«ng nãi l¹i cho t«i biÕt ? Vµ h¾n lÈm bÈm nh− «n l¹i : - M−êi ba n¨m tr−íc khi t«i cã viÖc ra vïng quan ngo¹i khi vÒ bÞ phôc kÝch vµ mang th−¬ng nÆng , chÝnh nhê Long Tiªu V©n cøu tho¸t ... H×nh nh− cæ h¾n nghÑn l¹i ... ChØ v× mét chuyÕn ®i mµ cuéc ®êi cña h¾n thay ®æi , cuéc ®êi cña nµng ®· thay ®æi . ChuyÖn ®ã cã lÏ ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng quªn . ChÝnh v× mét chuyÖn ©n ©n nghÜa nghÜa ®ã mµ h¾n suèt ®êi bÊt h¹nh . T«n TiÓu B¹ch xen v« : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 556 - ChuyÖn nµy chÝnh NhÞ Thóc t«i ®· nãi l¹i râ rµng , khi V−¬ng l·o tiÒn bèi ®Õn H−ng V©n Trang ... kh«ng , ®Õn Mai Hoa Trang th× ng−êi ®· nhê NhÞ Thóc t«i ë s¸t mét bªn g×n gi÷ . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - V−¬ng tiÒn bèi lµ ng−êi lÞch l·m nªn míi nhê l·o NhÞ cña ta canh phßng , ®Ó khi nµo v¹n nhÊt x¶y ra bÊt tr¾c cã thÓ gióp ®ì Th¸m Hoa mét tay b¶o vÖ bé vâ c«ng bÝ kÝp , chØ cã l·o NhÞ t¹i ®ã , V−¬ng l·o tiÒn bèi míi yªn t©m ra ®i . *** B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· hiÓu råi . NhÊt ®Þnh L©m Thi ¢m sau nµy ®· trao quyÓn bÝ kÝp Êy cho con nµng ®Ó theo ®ã luyÖn tËp phôc håi c«ng lùc . Nµng lµ mét ng−êi mÑ , nµng cã thÈm quyÒn b¶o vÖ con m×nh , nµng ph¶i lo cho con nµng . MÉu Tö T×nh Th©m , chuyÖn ®ã cã g× ®¸ng tr¸ch . Nh−ng ®ã lµ viÖc sau , cßn khi Lý TÇm Hoan tõ quan ngo¹i trë vÒ mét l−ît víi Long Tiªu V©n , thuë Êy ch−a cã biÕn cè x¶y ra , t¹i sao nµng kh«ng cho Lý TÇm Hoan biÕt vÒ quyÓn bÝ kÝp Êy ? NghÜ ®Õn nµng lµ Lý TÇm Hoan nhí l¹i ngµy x−a . Ngµy ®ã h¾n míi gÆp nµng . Lóc ®ã h¾n vµ nµng ®Òu cßn bÐ . Tuy lµ chuyÖn ®· qu¸ l©u , kh«ng ai nh¾c tíi , c¶ h¾n vµ nµng còng kh«ng hÒ nh¾c tíi nh−ng trong lßng h¾n , chuyÖn ®ã nh− rµng rµng tr−íc m¾t . §ã lµ vµo mét buæi tuyÕt sa . L·nh H−¬ng TiÓu Tróc hoa mai ®ang në ré . Lý TÇm Hoan rÊt thÝch mãc tuyÕt ®¾p h×nh ng−êi y nh− nh÷ng ®øa trÎ vïng nhiÖt ®íi −a mãc ®Êt sÐt d¾p h×nh nh©n . H¾n t×m ®−îc hai côc than lái , thø than cã ¸nh ngêi ngêi , h¾n ®Þnh dïng kh¶m vµo mÆt lµm hai con m¾t cho " ng−êi tuyÕt " . §ã lµ thuë vui vÎ trÎ trung nhÊt trong ®êi cña h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 557 H¾n kh«ng ph¶i −a thÝch c¸i h×nh tuyÕt nh−ng h¾n rÊt −a thÝch ®«i m¾t . Mçi khi h¾n kh¶m hai con m¾t " than " vµo , c¸i bé mÆt trßn trßn cña " ng−êi tuyÕt " bçng nh− sèng ®éng lung linh . §ã lµ lóc sung s−íng nhÊt trong thêi gian ch¬i h×nh tuyÕt cña h¾n . MÆt h×nh tuyÕt vèn trßn vµnh v¹nh , h¾n ®ang tÝnh to¸n kh«ng biÕt g¾n ®«i m¾t vµo ®©u , ngay lóc ®ã mÑ h¾n , ng−êi ®µn bµ lu«n ®au yÕu , h«m Êy l¹i ph¸ lÖ ra chèn viªn ®×nh , bªn c¹nh l¹i cã dÉn theo mét c« bÐ kho¸c chiÕc ¸o choµng mµu . Hång vµ B¹ch lu«n lµ hai mµu mµ h¾n −u thÝch nhÊt , da mÆt cña c« bÐ thËt tr¾ng , chiÕc ¸o mµu hång . B¹ch t−¬ng tr−ngcho trong tr¾ng , Hång biÓu hiÖn cña nhiÑt t×nh . LÇn thø nhÊt thÊy nµng , h¾n chît th−¬ng ngay . Tù nhiªn ®èi víi c¸i tuæi nho nhá Êy , ®ã lµ t×nh th−¬ng víi nghÜa anh em . MÑ h¾n cho h¾n biÕt : - §©y lµ ®øa con g¸i cña ng−êi b¹n g¸i mÑ , ng−êi Êy lµ em nu«i cña mÑ , v× bËn viÖc ®i xa nªn ®Ó em l¹i ®©y , b¾t ®Çu tõ giê phót nµy , Thi ¢m lµ em g¸i cña con , con ph¶i d¹y dç ch¨m non cho nã . MÑ h¾n gäi Thi ¢m nh−ng sau ®ã h¾n biÕt c¶ hä nµng L©m Thi ¢m . Nh−ng lóc ®ã h¾n kh«ng nghe mÑ h¾n nãi g× ®i n÷a , mÑ h¾n cã nãi nh−ng h¾n kh«ng nghe v× c« bÐ ®· b−íc l¹i bªn h¾n cói xuèng nh×n h×nh tuyÕt vµ khÏ hái : - T¹i lµm sao kh«ng cã con m¾t ? H¾n hái l¹i : - BÐ cã thÝch lµm hai con m¾t cho h×nh tuyÕt kh«ng ? Tù nhiªn lµ c« bÐ thÝch mª . H¾n trao hai côc than cho bÐ . §©y lµ lÇn thø nhÊt h¾n cho ng−êi kh¸c h−ëng chung c¸i thó t¹o ®«i m¾t lung linh cho h×nh tuyÕt . Còng tõ Êy trë ®i , bÊt cø h¾n cã nh÷ng g× , h¾n còng cïng víi nµng chung h−ëng , thËm chÝ ng−êi ta cho h¾n mét b¸nh nho nhá , h¾n còng dÊu trong tay ¸o ®em vÒ , chê cho ®Õn lóc gÆp nµng ®Ó chia xÎ víi nµng . ChØ cÇn thÊy ®−îc mét tia s¸ng trong m¾t nµng lµ h¾n c¶m thÊy ®êi h¾n vui s−íng h¬n bao giê hÕt , vÜnh viÔn kh«ng cã g× thay thÕ ®−îc . ThËm chÝ h¾n kh«ng tiÕc g× sinh m¹ng cña m×nh , h¾n ®em nã cho nµng cïng trong mét giÊc méng chung . Nµng còng thÕ . H¾n biÕt vµ h¾n tin nh− s¾t ®¸ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 558 ThËm chÝ lóc h¾n vµ nµng chia tay lÇn h¾n ra quan ngo¹i vµ cho ®Õn b©y giê th× h¾n c¶m thÊy ch¾c ch¾n r»ng chØ cã h¾n , m·i m·i chØ cã h¾n míi cã thÓ chia sít nh÷ng g× ®au khæ , míi cã thÓ cïng chung vui s−íng víi nµng nÕu kh«ng , nÕu chØ mçi mét ng−êi , ®êi sèng sÏ nh− mét c©y kh« . H¾n tin t−ëng nh− thÕ cho ®Õn b©y giê . *** N¬i con ®−êng hÑp tèi t¨m . TuyÕt xuèng ®· bao lÇn , mÆt ®Êt Èm thÊp kh«ng dÊu ch©n ng−êi . Bªn vßng t−êng , tù nhiªn còng cã lèi kh« r¸o nh−ng Lý TÇm Hoan t×nh nguyÖn ®i d−íi s×nh lÇy , h¾n thÝch ch©n ®¹p lªn líp b¨ng ªm ¸i . Trªn mÆt ®Êt tuy l¹nh nh−ng nÕu dÉm xuèng bïn , bªn d−íi ©m ¸p l¹ lïng . ChØ nh÷ng lóc nh− thÕ míi lµm cho t©m t×nh cña h¾n c¶m thÊy yªn vui . Tr−íc ®©y , h¾n rÊt ghÐt bïn lÇy , h¾n b»ng lßng ®i mét c¸i vßng thËt xa chø kh«ng b»ng lßng b−íc ngang bïn lÇy ®Ó ®−îc nhanh h¬n . Nh−ng b©y giê , b©y giê th× kh¸c . H¾n c¶m thÊy bïn lÇy gi«ng gièng nh− cuéc ®êi h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2