Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 40

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

57
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 40', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 40

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 589 Håi thø bèn m−¬i Ng−êi thiÕu phô ®au khæ M −a cµng phót cµng nÆng hét . Lý TÇm Hoan nh×n theo L©m Tiªn Nhi n»m d−íi vòng bïn , lßng h¾n chît c¶m nghe d©ng lªn mét niÒm xãt xa th«ng c¶m . H¾n ch−a h¼n xãt xa th«ng c¶m cho nµng mµ tr−íc hÕt h¾n th«ng c¶m xãt xa cho TiÓu Phi . TiÓu Phi kh«ng lÇm . H¾n tuy ®· yªu lÇm ng−êi nh−ng riªng ý nghÜa vÒ " yªu " trong ng−êi h¾n kh«ng hÒ lÉm lÉn . Cã lÏ ®ã còng lµ c¸i thèng khæ cña nh©n sinh . Mµ còng lµ c¸i ®¸ng kÓ cho ®êi thèng khæ . Th−îng Quan Kim Hång nh×n Lý TÇm Hoan : - Ta kh«ng giÕt nµng lµ v× ta thÊy ng−¬i cã nhiÒu lý do giÕt nµng h¬n , v× thÕ ta nh−êng ®ã . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë dµi : - H×nh nh− tóc h¹ xem nhÑ t«i råi ®ã . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång gËt ®Çu : - §óng ta ®· cã xem nhÑ c¸c h¹ phÇn nµo , c¸c h¹ còng sÏ kh«ng giÕt nµng ®©u . H¾n chÇm chËm nãi tiÕp : - GiÕt ng−êi cÇn cã s¸t khÝ , s¸t khÝ cña tóc h¹ ®ang tËp trung vµo ta cßn thõa ®©u ®Ó giÕt con ng−êi nh− thÕ Êy . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸i ®ã chØ ®óng mét phÇn , thËt ra th× ng−êi kh«ng xøng kh«ng giÕt , chç kh«ng xøng kh«ng giÕt . Th−îng Quan Kim Hång h¬i khùng : - Chç nµy kh«ng xøng hay sao ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 590 - B©y giê kh«ng cßn xøng n÷a . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Kh«ng xøng ë chç nµo ? Lý TÇm Hoan nãi : - Chç nµy b©y giê ®«ng qu¸ . Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - Cã ph¶i v× thÕ mµ lµm cho ng−¬i c¶m thÊy bÊt an ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Ph¶i . ThËt t×nh h¾n kh«ng muèn che dÊu mét sù thËt , cho dÇu Kinh V« M¹ng kh«ng ra tay , gi÷a t×nh tr¹ng nµy , sù cã mÆt cña Kinh V« M¹ng vÉn lµ mét ¸p lùc uy hiÕp tinh thÇn . Huèng chi Kinh V« M¹ng rÊt cã thÓ ra tay , trªn ®êi nµy kh«ng mét ai cã thÓ chèng chäi næi mét khi Kinh V« M¹ng vµ Th−îng Quan Kim Hång kÕt ®Êu . Th−îng Quan Kim Hång trÇm giäng : - Ta rÊt ý kiÕn cña ng−¬i , thËt ra h¾n ®· trë vÒ th× kh«ng mét ai cã thÓ lµm cho h¾n ®i ®−îc n÷a , còng kh«ng mét ng−êi nµo cã thÓ buéc h¾n ph¶i ®i , cã ph¶i thÕ kh«ng ? C©u hái sau cïng , h¾n quay qua Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng ®¸p : - §óng . H¾n cßn ®øng ngoµi xa nh−ng bÊt cø ai còng cã thÓ c¶m gi¸c ®Õn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång , mét sù liªn hîp kh«ng ngõng trong khi b×nh th−êng còng nh− khi giao ®Êu víi ®Þch nh©n . Lý TÇm Hoan thë ra , h¾n chît nghÜ ®Õn TiÓu Phi . H¾n nhí hai n¨m tr−íc , t¹i H−ng V©n Trang khi Long Tiªu V©n tËp trung v©y c¸nh , ©m m−u lµm cho h¾n tª liÖt ®«i ch©n , TiÓu Phi ®· ®Õn kÞp thêi , h¾n ®−îc TiÓu Phi câng trªn l−ng , c¶ hai v−ît khái trïng v©y mµ kh«ng ai c¶n næi . Tuy lóc bÊy giê h¾n trong thÕ yÕu nh−ng sù liªn hîp gi÷a h¾n vµ TiÓu Phi ®· lµm cho bän nha tr¶o Long Tiªu V©n ph¶i khoanh tay . Lóc bÊy giê , b»ng mét thanh kiÕm , mét ngän ®ao , mét ng−êi câng mét ng−êi gi÷a mét bÇy mãng vuèt , trong ®ã cã §iÒn ThÊt , TriÖu ChÝnh NghÜa , hä toµn lµ nh÷ng cao thñ tuyÖt lu©n , hä kh«ng kÐm Qu¸ch Tung D−¬ng , kh«ng thua Kinh V« M¹ng thÕ mµ h¾n vµ TiÓu Phi ra khái vßng v©y kh«ng mÊy khã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 591 H¬n ai hÕt Lý TÇm Hoan rÊt biÕc gi¸ trÞ cña sù liªn hîp chiÕn ®Êu quan träng v« cïng . H¾n thë dµi kh«ng ph¶i v× tiÕc mµ v× b©y giê kh«ng cã TiÓu Phi n¬i ®©y , h¾n chØ ngËm ngïi th−¬ng tiÕc cho mét nh©n tµi . H×nh nh− Th−îng Quan Kim Hång nh×n thÊy t©m t− cña Lý TÇm Hoan , h¾n nãi : - Gi¸ nh− b©y giê TiÓu Phi cã mÆt n¬i ®©y , cã thÓ ... rÊt cã thÓ ... nh−ng rÊt tiÕc , chuyÖn ®ã chØ lµ dÜ v·ng . §óng , Lý TÇm Hoan thë dµi v× ®ã lµ mét dÜ v·ng huy hoµng , mét dÜ v·ng ®· lµm cho Thanh Ma Y Khèc vµ bän Ngò §éc §ång Tö khiÕp ®¶m , mät dÜ v·ng ®· lµm chÊn ®éng vâ l©m , dÜ v·ng ®ã b©y giê ... BÊt gi¸c , Lý TÇm Hoan nh×n xuèng L©m Tiªn Nhi , nµng vÉn n»m co d−íi vòng bïn , tåi tµn x¬ x¸c . Ng−êi ®µn bµ nµy ®· lµm cho mét dÜ v·ng vµng son Êy bÞ mÊt ®i . Cã ph¶i kh«ng ? Cã ph¶i nµng kh«ng ? Mét ý niÖm vÒ nh©n sinh chît hiÖn lªn trong ãc Lý TÇm Hoan , h¾n nghÜ ®Õn t×nh yªu vµ ph¶n béi . Bçng nhiªn , h¾n kh«ng thÊy c¨m hên L©m Tiªn Nhi mét chót nµo c¶ v× h¾n liªn t−ëng ®Õn Long Tiªu V©n , h¾n nhí khi h¾n vµ Long Tiªu V©n kho¸t tay nhau ®i d¹o trong L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , h¾n nhí ®Õn vßng tay " th©n thiÕt " , chÝnh vßng tay b»ng h÷u Êy ®· kÒm gi÷ h¾n ®Ó cho ngän roi cña §iÒn ThÊt ®iÓm tróng huyÖt Hoµn Khiªu cña h¾n . ChÝnh h¾n còng ngê chuyÖn x¶y ra nh− thÕ , chÝnh h¾n cßn nhí mån mét , lóc ®ã Long Tiªu V©n vÉn choµng vai h¾n vµ lín giäng " Ai muèn hµnh hung Lý hiÒn ®Ö th× tr−íc nhÊt ph¶i giÕt Long Tiªu V©n nµy ..." H¾n nhí chÝnh gi÷a ®¹i s¶nh H−ng V©n Trang , Long Tiªu V©n ®· cùc lùc bªnh vùc h¾n nh−ng ... bÊt lùc v× " ch©n lý " v× " ®¹o nghÜa giang hå " , chÝnh Long Tiªu V©n ®· ®Ëp tay xuèng bµn , ®· ch¶y n−íc m¾t biÖn minh hµm oan cña h¾n víi thiªn h¹ vâ l©m . TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn Êy x¶y ra cã thø tù líp lang chÆt chÏ nh− mét mµn kÞch mµ Long Tiªu V©n lµ mét s¸ng t¸c gia −u h¹ng vµ còng lµ mét kÞch sÜ tµi ba . Nh÷ng chuyÖn ®ã Lý TÇm Hoan cßn kh«ng tr¸ch , lµm sao h¾n cã thÓ tr¸ch mét c« g¸i qu¸ nhiÒu cao giäng nh− nµng . Lý TÇm Hoan nh×n Th−îng Quan Kim Hång qu¶ quyÕt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 592 - Ta kh«ng hÒ thÊt väng víi TiÓu Phi , cã nhiÒu ng−êi ng· xuèng kh«ng biÕt bao l©u , kh«ng biÕt bao lÇn nh−ng cuèi cïng vÉn ®øng lªn , ®øng lªn mét c¸ch hiªn ngang . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - C¸c h¹ cho r»ng h¾n lµ h¹ng ng−êi thÕ ®ã ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Tù nhiªn . Th−îng Quan Kim Hång c−êi khÈy : - Cø cho lµ c¸c h¹ kh«ng nh×n lÇm ®i nh−ng khi h¾n ®øng lªn ®−îc th× ... th× c¸c h¹ còng ®· xuèng råi , thÕ liªn hîp gi÷a c¸c h¹ ngµn ®êi kh«ng cßn hy väng . Lý TÇm Hoan nãi : - B©y giê ... Th−îng Quan Kim Hång tiÕp lu«n : - B©y giê th× c¸c h¹ kh«ng cßn c¬ héi , mét chót c¬ héi còng kh«ng . Lý TÇm Hoan bçng c−êi c−êi : - V× thÕ , tóc h¹ còng nªn ®Ó cho t«i chän mét n¬i nµo kh¸c , nÕu mét con ng−êi mµ nhÊt ®Þnh ph¶i chÕt , kh«ng chÕt kh«ng ®−îc Ýt nhÊt hä còng cã quyÒn chän n¬i an nghÜ cuèi cïng cña hä chø . Th−îng Quan Kim Hång ch−a nãi th× Kinh V« M¹ng lªn tiÕng : - §óng . MÆt h¾n l¹nh lïng nh−ng thø l¹nh lïng kiªn quyÕt . H¾n chØ nãi mét tiÕng nh−ng mét tiÕng nh− mÖnh lÖnh . Th−îng Quan Kim Hång nh×n Lý TÇm Hoan : - C¸c h¹ ®· lÇm , kÎ giÕt ng−êi míi cã quyÒn chän lùa mét n¬i thÝch øng ®Ó giÕt ng−êi , kÎ bÞ giÕt kh«ng cã mét chót quyÒn nµo c¶ . H¾n khÏ liÕc Kinh V« M¹ng vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng kiªu c¨ng ng¹o nghÔ : - Nh−ng th«i , ta còng nÓ t×nh v× c¸c h¹ lµ mét ng−êi b¹n tèt ®èi víi b»ng h÷u mµ còng lµ mét ®Þch thñ xøng ®¸ng víi ta . Lý TÇm Hoan nãi vµ liÕc nh×n Kinh V« M¹ng : - §a t¹ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 593 - Nh−ng ph¶i víi mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh lµ sù chän lùa Êy ph¶i ngay b©y giê , ph¶i cïng ®i ngay b©y giê . H¾n lËp ®i lËp l¹i hai tiÕng " b©y giê " nh− mét lÖnh cuèi cïng vµ h¾n tiÕp lu«n: - C¸c h¹ muèn chÕt ë ®©u ? Lý TÇm Hoan nãi : - Mét con ng−êi khi sèng ®· qu¸ nhiÒu gian khæ th× lóc chÕt muèn ®−îc thong dong khoan kho¸i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - BÊt luËn chÕt b»ng c¸ch nµo , c¸i chÕt ®· ®Çy ®ñ sù thong dong råi . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i chØ muèn t×m mét n¬i kh«ng cã m−a thay ®æi mét bé y phôc kho r¸o , t«i kh«ng thÝch −ít ¸t nh− thÕ nµy , còng kh«ng muèn ng· xuèng chç bïn lÇy n−íc ®äng . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - Nãi cho thËt t×nh , trõ nh÷ng lóc t¾m röa , t«i kh«ng thÝch bÞ −ít ¸t . Th−îng Quan Kim Hång nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan råi vôt thë ra : - Ta cã nghe nãi tóc h¹ lµ ng−êi kh«ng biÕt sî chÕt nh−ng thËt t×nh ta kh«ng tin , nh−ng ®Õn b©y giê ta còng ph¶i tin . Lý TÇm Hoan nghiªng mÆt : - Sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Mét con ng−¬i tr−íc giê phót s¾p chÕt mµ l¹i cßn nãi ®−îc nh÷ng lêi nh− thÕ , ®ñ thÊy ®èi víi vÊn ®Ò sinh tö vèn xem qu¸ nhÑ v× thÕ cho nªn ta rÊt l¹ lïng . Lý TÇm Hoan hái : - L¹ lïng µ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−êi ta th−êng nãi " Thiªn cæ gian nan duy nhÊt tö " , trõ c¸i chÕt ra th× kh«ng cã g× ®¸ng gäi lµ ®¹i sù c¶ , nh− vËy th× chuyÖn chi ph¶i nghÜ ®Õn chuyÖn chØ trong khi chÕt ? H¾n nh×n xãi vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ nãi thËt chËm : - V× thÕ , ta nghÜ ch¾c ch¾n tóc h¹ cßn mét môc ®Ých kh¸c h¬n . Lý TÇm Hoan hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 594 - Theo c¸c h¹ th× ®ã lµ môc ®Ých chi ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Còng cã thÓ cã ng−êi cho r»ng c¸c h¹ lµm nh− thÕ ch¼ng qua lµ ®Ó kÐo dµi thêi gian bëi v× cho dÇu mét con ng−êi biÕt ch¾c r»ng m×nh ph¶i chÕt nh−ng vÉn cè kÐo dµi ®−îc phót nµo hay phót ®Êy , hy väng cã mét sù ngÉu nhiªn nµo ®ã . Lý TÇm Hoan hái : - Cã ng−êi nghÜ nh− thÕ th× ch¾c c¸c h¹ còng nghÜ thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng nghÜ nh− thÕ v× kh«ng bao giê ta ®¸nh gi¸ thÊp vÒ c¸c h¹ . H¾n trÇm ng©m nh− cè ý vµ sau ®ã míi nãi tiÕp : - Bëi v× c¸c h¹ kh«ng thÓ t−ëng sÏ cã mét t×nh cê nµo ®ã ®−îc , kh«ng mét ai cã thÓ cøu c¸c h¹ ®−îc , huèng chi c¸c h¹ vÉn lµ ng−êi kh«ng sî chÕt . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ th× theo c¸c h¹ , c¸c h¹ nghÜ sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Theo ta nghÜ ... H¾n nh×n L©m Tiªn Nhi vµ T«n TiÓu B¹ch vµ gËt gï : - Ta nghÜ c¸c h¹ lµm thÕ víi môc ®Ých lµ ®Ó cho hai ng−êi Êy ®i khái n¬i nµy bëi v× c¸c h¹ biÕt ch¾c r»ng tr−íc khi giÕt c¸c h¹ , ta tuyÖt ®èi kh«ng thÓ giÕt mét ai còng nh− tr−íc khi ®i ¨n mét mãn quý th× kh«ng ai l¹i ®i ¨n c¬m nguéi bao giê . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - ThÝ dô Êy cã phÇn kh«ng ®Ñp . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - Kh«ng ®Ñp nh−ng thùc tÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - Cho dÇu lµ thùc tÕ ®i nh−ng kh«ng lÏ c¸c h¹ l¹i xem vÊn ®Ò sèng chÕt cña hai ng−êi Êy lµ quan träng hay sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Kh«ng , ta kh«ng xem lµ quan träng . §ã lµ sù thËt , quan träng hay kh«ng , cÇn ph¶i xem nh÷ng ng−êi Êy cã uy hiÕp h¨m däa g× ®Õn hµnh ®éng cña h¾n hay kh«ng , ®èi víi L©m Tiªn Nhi vµ T«n TiÓu B¹ch b©y giê thËt kh«ng cã g× lµm cho Th−îng Quan Kim Hång ®¸ng ng¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 595 Lý TÇm Hoan khÏ liÕc T«n TiÓu B¹ch , thÊy nµng vÉn gi÷ vÎ th¶n nhiªn , h¾n c¶m thÊy yªn lßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta ®· nãi råi , v× c¸c h¹ ta ph¸ lÖ mét lÇn vµ tù nhiªn vÊn ®Ò nµy gi÷a ta vµ c¸c h¹ mµ th«i , ®èi víi bÊt cø ai , hä muèn ®i muèn ë tïy hä , kh«ng cã g× quan hÖ. ChuyÖn ®· ®Õn møc mµ kh«ng thÓ tr× nghi ®−îc n÷a , cuèi cïng Lý TÇm Hoan m¹nh d¹n b−íc theo Th−îng Quan Kim Hång , tù nhiªn khi theo h¾n Lý TÇm Hoan ®· n¾m vÊn ®Ò . NÕu Th−îng Quan Kim Hång cã lµm kÕ phôc binh , chuyÖn h¾n b»ng lßng cïng ®i víi Lý TÇm Hoan vµo tiÒn ®×nh cña h¾n th× phôc binh ®· bÞ bá ë vßng ngoµi. V¶ l¹i khi ®èi diÖn , b»ng vµo th¸i ®é quyÕt ®Þnh nhiÒu vÒ c¸i chÕt h¬n lµ sèng cña Lý TÇm Hoan ®· lµm cho Th−îng Quan Kim Hång tin t−ëng vÒ m×nh gÇn nh− tuyÖt ®èi , h¾n kh«ng cßn e ng¹i nh− tr−íc khi cho thuéc h¹ mai phôc t¹i H−ng V©n Trang . Th¸i ®é cña Lý TÇm Hoan khi ®èi diÖn víi Th−îng Quan Kim Hång lµ mét th¸i ®é cÇm ch¾c c¸i chÕt tá râ r»ng biÕt tr−íc kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Th−îng Quan Kim Hång , ®ã cã thÓ lµ th¸i ®é khiªm cung cè h÷u cña Lý TÇm Hoan mµ còng cã thÓ lµ ¸p dông ý riªng . Tr−íc khi ®i , Lý TÇm Hoan ®· nãi víi T«n TiÓu B¹ch , cè nhiªn lµ h¾n nãi b»ng ®u«i m¾t , h¾n ngÇm b¶o cho nµng biÕt r»ng vÊn ®Ò kh«ng ph¶i nh− thÕ , h¾n ®ang lµm cho Th−îng Quan Kim Hång cã c¶m t−ëng r»ng m×nh ch¾c th¾ng , lµm cho Th−îng Quan Kim Hång bá l¬i l¹i sau chuyÖn phôc binh . ChØ cÇn kh«ng cã phôc binh , chuyÖn Th−îng Quan Kim Hång cã muèn th¾ng , cã muèn giÕt ®−îc Lý TÇm Hoan kh«ng ph¶i lµ chuyÖn mµ cã thÓ dÔ dµng nh− h¾n muèn . T«n TiÓu B¹ch rÊt b×nh tÜnh , nµng kh«ng lé ra b»ng vÎ mÆt , b»ng khãe m¾t nµng ®ang lo sî vµ tù nhiªn , viÖc ®ã cã lîi cho Lý TÇm Hoan . ChÝnh Lý TÇm Hoan lµm cho Th−îng Quan Kim Hång tù tin , cßn lßng tù tin cña Lý TÇm Hoan l¹i do T«n TiÓu B¹ch . Hai chuyÖn ®ã kÕt qu¶ lµ còng mang ®Õn cho ng−êi trong cuéc mét søc m¹nh tù tin nh−ng kÕt qu¶ mang ®Õn hoµn toµn kh¸c biÖt . Th−îng Quan Kim Hång nhËn ®Þnh lµ ®èi ph−¬ng nhÊt ®Þnh sÏ bÞ b¹i vµo tay m×nh , Lý TÇm Hoan th× l¹i thÊy T«n TiÓu B¹ch kiªn quyÕt r»ng m×nh ph¶i sèng . Th−îng Quan Kim Hång ®· cho thuéc h¹ mai phôc H−ng V©n Trang , h¾n ®· kh«ng ch¾c th¾ng ®−îc Lý TÇm Hoan , khi ®èi diÖn qua th¸i ®é cña Lý TÇm Hoan ®· lµm cho Th−îng Quan Kim Hång c¶m thÊy ®èi ph−¬ng yÕu h¼n h¬n m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 596 Lý TÇm Hoan biÕt Th−îng Quan Kim Hång lîi h¹i , h¾n lµm cho Th−îng Quan Kim Hång thÊy r»ng h¾n ®· biÕt r»ng ph¶i chÕt nªn h¾n chän c¸i chÕt cho ®−îc thong dong , h¾n kh«ng ph©n v©n r»ng sÏ th¾ng hay lµ b¹i , h¾n ®· b»ng lßng dän s½n c¸i chÕt cho m×nh . H¾n chÕt nh−ng h¾n hoµn toµn chñ ®éng . Hai vÊn ®Ò t©m lý v« cïng phøc t¹p , nã kh¸c nhau chØ trong ®−êng t¬ kÏ tãc , kh«ng ai cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc râ rµng v× kh«ng ai thÊy ®−îc , chØ cã mçi mét m×nh Lý TÇm Hoan nh×n thÊy . Vµ kh«ng biÕt v× qu¸ tin t−ëng vµo Lý TÇm Hoan hay v× nh− ý cña T«n TiÓu B¹ch ®· nãi víi Lý TÇm Hoan b»ng m¾t , nµng hÕt søc b×nh tÜnh khi Lý TÇm Hoan cÊt b−íc . *** T«n TiÓu B¹ch ®øng yªn nh×n theo cho ®Õn khi Lý TÇm Hoan khuÊt bãng , thËt l©u , tia m¾t nµng dêi vÒ phÝa L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ®ang lãp ngãp trong vòng s×nh vµ cè ®øng lªn . H×nh nh− nµng cè hÕt søc ªÓ phôc håi d¸ng c¸ch kiªu ng¹o nh−ng nµng l¹i thÊy ®· kh«ng cßn c¸ch nµo cè g»ng h¬n ®−îc , c¸ch Êy b©y giê còng trë thµnh v« dông . Bëi v× chÝnh nµng còng ®· tù thÊy m×nh ®ang khèn ®èn v« cïng . T«n TiÓu B¹ch ®øng nh×n kh«ng nãi mét lêi nµo . Nµng kh«ng lé mét chót c¶m t×nh mµ còng kh«ng lé vÎ g× khinh miÖt . L©m Tiªn Nhi vïng c−êi nh¹t : - T«i biÕt c« ®· xem t«i kh«ng ra g× nh−ng c« cã biÕt t«i cµng xem c« kh«ng ra g× h¬n n÷a ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kh«ng , t«i kh«ng biÕt ®iÒu ®ã . L©m Tiªn Nhi nãi : - C« ®· lµm h¹i Lý TÇm Hoan thÕ mµ c« l¹i ®øng tr¬ tr¬ nh− c©y ®¸ , con ng−êi c« nh− thÕ hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 597 T«n TiÓu B¹ch hái : - Theo c« th× t«i ph¶i lµm sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - ChÝnh c« , c« ph¶i biÕt chø ? Ch¼ng lÏ c« kh«ng thÊy m×nh ®· lµm sai µ ? Kh«ng ®Ó cho T«n TiÓu B¹ch cã ph¶n øng , L©m Tiªn Nhi nãi lu«n : - C« ®· biÕt chuyÕn ®i nµy h¾n chÕt , thÕ mµ c« l¹i ... T«n TiÓu B¹ch chÆn ngang : - C« b¶o t«i kÐo h¾n l¹i µ ? T«i cã thÓ kÐo h¾n l¹i kh«ng ? Nµng chît c−êi c−êi vµ nh×n th¼ng vµo mÆt L©m Tiªn Nhi : - T«i kh«ng biÕt chuyÖn nhiÒu nh− c« nh−ng t«i biÕt c« ®ang t×m c¸ch ®¶ kÝch t«i nh−ng t«i kh«ng hÒ tr¸ch c« v× bçng nhiªn t«i c¶m thÊy c« lµ ng−êi ®¸ng th−¬ng hÕt søc . L©m Tiªn Nhi c−êi khÈy : - §¸ng th−¬ng ? Cã g× ®©u mµ l¹i ph¶i dïng hai tiÕng "®¸ng th−¬ng " ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - C« cho r»ng c« trÎ , c« ®Ñp , c« th«ng minh , c« cho r»ng tÊt c¶ ®µn «ng trªn ®êi nµy sÏ b¸i phôc d−íi chan c« , thÕ cho nªn ng−êi ta thµnh t©m thËt ý ®èi ®·i tèt víi c« , tr¸i l¹i c« cho ng−êi ta ngu ngèc nh−ng nhÊt ®Þnh cã mét ngµy c« sÏ ph¸t gi¸c ra r»ng trªn ®êi nµy ng−êi thËt t×nh yªu c« kh«ng cã mÊy bëi v× ch©n t×nh kh«ng khi nµo dïng c¸i trÎ , c¸i ®Ñp ra ®Ó mua mµ c« . Nµng mØm c−êi vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng buån buån : - §Õn lóc ®ã , ®Õn lóc mµ c« nh×n thÊy ®−îc sù thËt trÇn truång nh− thÕ ®ã th× c« sÏ ph¸t gi¸c thªm r»ng c« hoµn toµn kh«ng cã ®−îc c¸i g× c¶ , hoµn toµn lµ mét sè kh«ng , mét con ng−êi ®· ®Õn lóc ®ã th× thËt ®¸ng th−¬ng v« h¹n . Giäng cña L©m Tiªn Nhi h¬i rung rung : - C« nghÜ r»ng t«i ®· ®Õn thêi kú Êy råi µ ? Giäng nµng ®· rung , th©n thÓ nµng còng rung theo , kh«ng biÕt nµng v× l¹nh , v× giËn hay ®ang sî sÖt . T«n TiÓu B¹ch kh«ng nãi , nµng chØ nh×n L©m Tiªn Nhi ®ang lem luèt , ®ang x¬ x¸c tr−íc mÆt nµng . L©m Tiªn Nhi vôt c−êi , nµng c−êi thËt lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 598 - §óng , qu¶ thËt ta ®· xem h¾n ch¼ng ra g× , ta lu«n lu«n cho h¾n lµ mét th»ng ngu , ta cho c« biÕt nhÐ , nÕu b©y giê mµ t×m ®Õn h¾n th× h¾n vÉn y nh− cò , h¾n vÉn qïy mäp d−íi ch©n ta . T«n TiÓu B¹ch h¸y h¸y m¾t : - ThÕ sao c« kh«ng mau ®i t×m h¾n thö xem ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Kh«ng cÇn , kh«ng cÇn ph¶i thö , ta biÕt ch¾c nh− thÕ , ta biÕt nÕu kh«ng cã ta th× h¾n kh«ng khi nµo sèng næi . Ngoµi miÖng nãi " kh«ng cÇn " nh−ng ch©n nµng ®· phãng nh− bay . L©m Tiªn Nhi ch¹y thËt nhanh . Nµng ®· dïng tËn lùc v× nµng biÕt rÊt râ r»ng ®©y lµ c¬ héi sau cïng , c¬ héi nµy mµ kh«ng chôp ®−îc th× chÝnh nµng , nµng míi lµ kÎ kh«ng lµm sao sèng næi . Nµng kh«ng d¸m nhËn b»ng lêi nh−ng trong th©m t©m cña nµng , nµng thÊy c©u nãi cña T«n TiÓu B¹ch lµ ®óng . B©y giê nµng kh«ng cßn g× c¶ , nµng chØ cßn hy väng TiÓu Phi gi÷ ®−îc y nh− cò hoÆc h¾n cã thèng tr¸ch nµng , sØ nhôc nµng nh−ng mong h¾n kh«ng nì bá nµng. *** §−a m¾t nh×n theo cho ®Õn khi bãng cña L©m Tiªn Nhi mÊt hót , T«n TiÓu B¹ch míi quay l¹i nhÌ nhÑ thë dµi . Nh−ng còng võa lóc Êy th× nµng chît thÊy mét bãng ng−êi xuÊt hiÖn ë ven rõng . Kh«ng , kh«ng ph¶i tíi b©y giê , h×nh nh− ng−êi Êy ®· tíi l©u råi , ®øng ë ®ã l©u råi . C¸i nh×n thÊy ®Çu tiªn cña T«n TiÓu B¹ch lµ ®«i m¾t cña ng−êi Êy . §«i m¾t thËt s¸ng nh−ng cã lÏ v× ®«i m¾t s¸ng Êy v× ch¶y n−íc m¾t qu¸ nhiÒu nªn vÎ tinh anh ®· cã phÇn tr× trÖ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 599 Tuy ®«i m¾t Êy kh«ng ®−îc kinh ho¹t l¾m nh−ng b»ng vµo vÎ y trÇm nh− chøa ®ùng mét mèi sÇu v¹n cæ , ®«i m¾t Êy vÉn cßn ®ñ søc lay ®éng hån ng−êi cho dÇu kÎ Êy lµ s¾t ®¸ . Da mÆt thËt tr¾ng nh−ng mµu tr¾ng Êy ®· xanh , da mÆt mÞm nh−ng nã ®· tiÒm Èn nh÷ng ®−êng nh¨n kh«ng ph¶i v× thêi gian mµ v× ®au khæ . ChØ cÇn nh×n qua , mÆc dï ch−a gÆp lÇn nµo nh−ng b»ng vµo phong th¸i Êy , b»ng vµo sù xuÊt hiÖn n¬i ®©y vµ lóc b©y giê , T«n TiÓu B¹ch ®· ®o¸n ra ngay ng−êi Êy lµ ai . L©m Thi ¢m , ch¾c ch¾n ®ã lµ L©m Thi ¢m chø kh«ng cßn ai n÷a . §µn bµ nh×n ®µn bµ kh«ng gièng nh− c¸i nh×n cña ®µn «ng . L©m Thi ¢m còng ®· thÊy T«n TiÓu B¹ch , nµng chËm chËm b−íc ra vµ hái mét giäng nh− chØ tho¶ng qua trong giã : - C« lµ T«n c« n−¬ng ? Mèi thiÖn c¶m cã ngay víi T«n TiÓu B¹ch ®èi víi ng−êi thiÕu phô , nµng nhoÎn miÖng c−êi : - T«i biÕt tû tû råi , Lý Th¸m Hoa th−êng nh¾c tíi chÞ . L©m Thi ¢m còng c−êi , nô c−êi ¶o n·o lµm sao . T«n TiÓu B¹ch hái tiÕp : - ChÞ ®Õn ®©y sím l¾m ph¶i kh«ng ? L©m Thi ¢m cói mÆt : - T«i nghe nãi Lý Th¸m Hoa cã trËn quyÕt ®Êu t¹i ®©y , vèn muèn ®Õn gÆp ®Ó cïng Th¸m Hoa nãi ®«i lêi nh−ng v× ®· l©u qu¸ t«i kh«ng ra khái cöa v× thÕ nªn ®i l¹c m·i b©y giê míi tíi . Nµng c−êi thËt buån vµ nãi tiÕp : - Nh−ng th«i , kh«ng sao , t«i nãi chuyÖn ®−îc víi c« còng nh− t«i nãi chuyÖn víi Th¸m Hoa . Nµng nãi chuyÖn thËt nhÑ , thËt chËm , h×nh nh− mçi tiÕng nµng ®· c©n nh¾c thËt kü cµng . BÊt cø nãi tiÕng nµo , nµng còng cø b»ng mét giäng thËt ªm , thËt râ , ng−êi nghe nhÊt ®Þnh sÏ cho nµng lµ mét con ng−êi l·nh ®¹m v« cïng . Nh−ng T«n TiÓu B¹ch th× l¹i c¶m th«ng s©u s¾c , nµng cã thÓ nãi nh÷ng c©u nh− thÕ , cã thÓ nãi b»ng giäng l·nh ®¹m nh− thÕ lµ v× nµng ®au khç ®· qu¸ nhiÒu , nµng ®· bÞ d»n vÆt qu¸ nhiÒu . Còng nh− mét dßng suèi nhá bÞ n¾ng h¹n qu¸ l©u lµm cho kh« c¹n . T«n TiÓu B¹ch kh«ng ng¨n ®−îc xóc c¶m cña m×nh , nµng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 600 - T«i biÕt Th¸m Hoa tõ l©u råi rÊt muèn gÆp chÞ , b©y giê chÞ ®· ®Õn ®©y th× t¹i sao l¹i kh«ng muèn gÆp ng−êi ? L©m Thi ¢m nãi : - Kh«ng ... t«i kh«ng thÓ ... ThËt th× nµng rÊt mong cïng Lý TÇm Hoan gÆp gì nh−ng khi nµng ®Õn th× ®· cã ®«ng ng−êi , v× thÕ nªn nµng kh«ng d¸m lé mÆt bëi v× nµng rÊt sî ng−êi kh¸c ®äc thÊy t×nh c¶m gi÷a nµng vµ Lý TÇm Hoan . Bëi v× nµng biÕt ch¾c nÕu nµng ®èi diÖn víi Lý TÇm Hoan th× ch¾c ch¾n nµng sÏ kh«ng lµm sao khèng chÕ t©m t×nh m×nh ®−îc n÷a . Nµng kh«ng nãi nh÷ng ®iÒu Êy nh−ng T«n TiÓu B¹ch còng ®· hiÓu råi . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Treøc kia t«i kh«ng hiÓu , t«i kh«ng biÕt t¹i sao cã ng−êi l¹i b»ng lßng sèng theo sù an bµy cña kÎ kh¸c , b»ng lßng ®Ó cho ng−êi kh¸c c¶i biÕn ®êi sèng t×nh c¶m cña ®êi m×nh nh−ng b©y giê th× t«i ®· biÕt råi , së dÜ m×nh b»ng lßng nghe theo ng−êi nµo ®ã lµ t¹i v× m×nh yªu ng−êi ®ã , biÕt r»ng ng−êi Êy bÊt cø nãi g× , bÊt cø lµm chuyÖn g× còng ®Òu ®· v× m×nh . L©m Thi ¢m vèn lµ con ng−êi thËn träng , lµ con ng−êi ®· quen kiÒm chÕ b¶n n¨ng nh−ng b©y giê th× nµng ®Ó mÆc cho t×nh c¶m m×nh ph¸t lé . Nµng ®Ó cho n−íc m¾t nµng mÆc t×nh ®æ xuèng . V× nµng thÊy râ con ng−êi ®èi diÖn , nµng ®· thÊy mét sù c¶m thoong , bëi v× mçi mét tiÕng nãi cña T«n TiÓu B¹ch ®Òu thÊm tËn tim nµng , mçi mét tiÕng cña T«n TiÓu B¹ch y nh− mét mòi kim x©m ®óng vµo tim . Nµng ®· tõng o¸n tr¸ch Lý TÇm Hoan , nµng ®· thÊy nµng kh«ng ®−îc g× c¶ , còng nh− L©m Tiªn Nhi , nµng hoµn toµn mÊt hÕt nh−ng kÕt côc bi th¶m Êy , L©m Tiªn Nhi th× kh¸c mµ nµng th× kh¸c . B©y giê nµng c¶m thÊy hËu qu¶ cña mét lçi lÇm . Lý TÇm Hoan v× t×nh , v× nghÜa , b»ng lßng trao s¶n nghiÖp l¹i cho Long Tiªu V©n , gëi g¾m nµng l¹i cho Long Tiªu V©n nh−ng h¾n ®©u ®· g¶ nµng cho Long Tiªu V©n ? ChØ v× nµng hiÓu lÇm , chØ v× nµng o¸n tr¸ch Lý TÇm Hoan nªn nµng míi lÊy Long Tiªu V©n , kh«ng ph¶i Lý TÇm Hoan mµ chÝnh nµng , nµng ®· lµm cho nµng lì dì . Bao nhiªu n¨m tù giam m×nh gi÷a vïng sa m¹c hoang vu n¬i quan ngo¹i , cuèi cïng råi Lý TÇm Hoan còng vÉn quay vÒ . Lóc Lý TÇm Hoan ë nhµ , lóc h¾n ra ®i vµ lóc h¾n trë vÒ , ®«i m¾t h¾n vÉn chøa c¶ mét trêi th−¬ng nhí . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 601 T«n TiÓu B¹ch dÞu giäng : - T«i kh«ng biÕt râ l¾m vÒ chuyÖn gi÷a chÞ vµ Lý Th¸m Hoa nh−ng t«i biÕt ... L©m Thi ¢m vôt ng¾t lêi : - B©y giê th× t«i còng ®· biÕt , v× t«i kh«ng ®−îc nh− c« nªn t«i ®· lµm mét chuyÖn sai lÇm . T«n TiÓu B¹ch ng¹c nhiªn : - Sao ? ChÞ bµo sao ? L©m Thi ¢m nãi : - T¹i sao t«i kh«ng d¸m nãi th¼ng víi h¾n lµ t«i yªu h¾n , bÊt cø h¾n ®i ®©u , cho dÇu gãc biÓn ch©n trêi t«i còng quyÕt kÒ cËn bªn h¾n vµ h¬n n÷a , t¹i sao t«i kh«ng chê h¾n trë vÒ ? T¹i t«i , t¹i t«i kh«ng cã dòng khÝ , t¹i t«i tù t«n tù träng råi l¹i ®©m ra tù ¸i , t¹i t«i , chÝnh t¹i t«i ®· lµm háng cuéc ®êi t«i vµ chÝnh t¹i t«i ®· lµm cho h¾n khæ ®au . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng ... nh−ng chÞ ... L©m Thi ¢m l¹i ng¾t ngang : - B©y giê t«i biÕt t«i kh«ng xøng ®¸ng lµm vî h¾n , chØ cã c« míi thËt xøng ®¸ng mµ th«i . Kh«ng ®Ó cho T«n TiÓu B¹ch ph©n trÇn , L©m Thi ¢m nãi lu«n : - Bëi v× chØ cã c« míi cã thÓ an ñi h¾n , chØ cã c« míi xøng ®¸ng lÊp vµo chç trèng thª th¶m trong t©m hån h¾n , chØ cã c« míi khuyÕn khÝch , míi gióp h¾n dùng l¹i cuéc ®êi , bëi v× ®èi víi h¾n c« cã mét niÒm tin , kh«ng cã g× c¶i biÕn ®−îc , cßn t«i ... t«i ... Nµng nghÑn ngµo , n−íc m¾t tu«n ra nh− xèi . T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu thËt l©u råi nµng vôt ngÈng lªn c−êi thËt dÞu : - Qóa khø lµ chuyÖn tr«i qua , ngµy mai gÆp l¹i ... L©m Thi ¢m l¹i ng¾t lêi : - Ngµy mai ? Cuéc quyÕt ®Êu nµy ... T«n TiÓu B¹ch nãi b»ng mét giäng c¶ quyÕt : - Ng−êi ta thÊy h¾n nh− thÕ , ai còng cho lµ con ng−êi ®· bu«ng mÊt niÒm tin nh−ng d−íi con m¾t cña t«i , lßngt in cña h¾n bao giê còng thÕ , bao giê còng v÷ng vµng nh− ®Ønh Th¸i S¬n vµ chÝnh ®ã lµ hy väng . L©m Thi ¢m gËt ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 602 - C« nãi ®óng , c« qu¶ hiÓu h¾n hoµn toµn . T«n TiÓu B¹ch nãi tiÕp : - Së dÜ t«i hiÓu nh− thÕ lµ v× t«i biÕt h¾n ®· ©m thÇm gi¨ng mét c¸i bÉy cho Th−îng Quan Kim Hång , h¾n lµm ra d¸ng c¸ch nh− thÕ ®Ó cho Th−îng Quan Kim Hång khinh thÞ h¾n vµ chØ cÇn mét chót lßng khinh ®Þch tÊt nhiªn sÏ cã mét chót s¬ hë , ch¾c chÞ còng thõa hiÓu , h¾n chØ cÇn mét tho¸ng gi©y s¬ hë lµ ®ñ l¾m råi . L©m Thi ¢m c−êi thËt t−¬i , cã lÏ kh«ng biÕt bao l©u råi nµng míi cã l¹i ®−îc mét nô c−êi t−¬i nh− thÕ , nµng nãi : - H¾n cã ®−îc mét lßng tin víi chÝnh m×nh nh− thÕ , cã lÏ nhê vµo lßng tin cña c« ®èi víi h¾n , sù hç trî cña c« ®èi víi h¾n to lín l¾m , cã lÏ chÝnh c« còng ch−a thÊy ®−îc râ rµng . Nµng trÇm ng©m vµ vôt hái : - Cßn Kinh V« M¹ng ? H¾n dÇu cã thÓ ®¸nh b¹i Th−îng Quan Kim Hång nh−ng nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ cù næi c¶ hai liªn hîp . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kinh V« M¹ng còng cã thÓ kh«ng ra tay bëi v× Th−îng Quan Kim Hång ®· c¶m thÊy n¾m ch¾c v÷ng phÇn th¾ng trong tay th× kh«ng cÇn ph¶i lµm chuyÖn Êy vµ chê cho ®Õn lóc h¾n thÊy dÇu ph¶i ra tay th× ®· muén råi . L©m Thi ¢m hái : - C« cã biÕt ch¾c r»ng Kinh V« M¹ng sÏ ch¼ng ra tay ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Lµm sao biÕt ch¾c ®−îc ? L©m Thi ¢m cói mÆt : - Nh− thÕ th× ... th× khã ch¾c cã ®−îc chuyÖn may ... T«n TiÓu B¹ch nãi : - Cã . L©m Thi ¢m hái : - Lµm sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - TiÓu Phi ! L©m Thi ¢m kh«ng nãi nh−ng nµng lé ®Çy thÊt väng . Qu¶ thËt , ai còng cïng thÊt väng vÒ TiÓu Phi . T«n TiÓu B¹ch nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 603 - Ai còng b¶o TiÓu Phi kh«ng cßn mong g× ®øng lªn ®−îc n÷a bëi v× cæ h¾n ®ang ®eo mét c¸i g«ng . L©m Thi ¢m rè m¾t : - C¸i g«ng ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Ph¶i , c¸i g«ng cña h¾n chØ cã mçi mét ng−êi gì ®−îc . L©m Thi ¢m hái : - Ai ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−êi nµo trßng vµo cæ h¾n lµ ng−êi Êy gì ®−îc . L©m Thi ¢m nh¨n mÆt : - C« muèn nãi L©m Tiªn Nhi ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Ph¶i , chØ khi nµo h¾n c¶m thÊy L©m Tiªn Nhi lµ ng−êi kh«ng ®¸ng cho h¾n yªu , lóc ®ã c¸i g«ng sÏ rít . L©m Thi ¢m thë ra : - T«i còng mong nh− thÕ . Vµ nµng vôt hái : - Cßn ... cßn T«n L·o Tiªn Sinh ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - ¤ng t«i vµ c¶ NhÞ Thóc t«i ®· ph¶i gÊp ra vïng quan ngo¹i , h×nh nh− cã hÑn víi V−¬ng ... Nghe nh¾c tíi L·o T«n Gï , L©m Thi ¢m vïng cói mÆt v©n vª tµ ¸o , h×nh nh− nµng muèn nãi nh−ng råi l¹i ngËp ngõng . T«n TiÓu B¹ch hái : - Cã ph¶i chÞ muèn t«i chuyÓn lêi cho h¾n vÒ quyÓn bÝ kÝp kh«ng ? L©m Thi ¢m kinh ng¹c : - C« còng biÕt chuyÖn Êy hay sao ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - ChuyÖn Êy chÝnh t«i ®· cho h¾n biÕt v× NhÞ Thóc ... L©m Thi ¢m Ët ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 604 - V©ng , chÝnh lóc V−¬ng l·o tiÒn bèi ®Õn th× ®· cã T«n NhÞ HiÖp . T«n TiÓu B¹ch hái : - ThÕ th× t¹i sao chÞ l¹i kh«ng cho h¾n biÕt vÒ chuyÖn ®ã ? L©m Thi ¢m nãi : - Bëi v× lóc ®ã t«i c¶m thÊy r»ng vâ c«ng ch¼ng nh÷ng kh«ng cã Ých g× ®èi víi h¾n , tr¸i l¹ cßn cã thÓ lµm cho ®êi h¾n nguy hiÓm nhiÒu h¬n . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - ChÝnh v× thÕ nªn chÞ míi dÊu , chÞ muèn ®êi h¾n sÏ m·i m·i lµ mét ng−êi tÇm th−êng yªn æn sèng víi h¹nh phóc gia ®×nh , bªn c¹nh vî ®Ñp con ngoan . L©m Thi ¢m buån buån : - §ã lµ nguyªn nh©n chÝnh yÕu , ng−êi kh¸c cã thÓ kh«ng tin . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i tin v× t«i ®©u ®îi chÞ nãi , chÝnh t«i ®· c¶m th«ng nh− thÕ . Nµng mØm c−êi nãi tiÕp : - §µn bµ chóng m×nh ch¾c ai còng thÕ c¶ , ai còng muèn yªn lµnh bªn c¹nh chång con , råi còng muèn cho chång m×nh ®õng ®i vµo con ®−êng nguy hiÓm , dÇu con ®−êng ®ã mang l¹i l¾m vinh quang . Nµng thë dµi : - NÕu t«i lµ chÞ trong lóc ®ã ch¾c t«i còng hµnh ®éng nh− thÕ . Nµng vôt hái : - Nh−ng sau nµy nhÊt ®Þnh sÏ cßn gÆp gì , t¹i sao chÞ l¹i ®Þnh nhê t«i nãi l¹i víi h¾n chuyÖn ®ã lµm chi ? L©m Thi ¢m cói mÆt : - Bëi v× ... bëi v× t«i chØ cÇn gÆp c« lÇn nµy råi th«i , ch¾c t«i sÏ ... ®i xa l¾m ... T«n TiÓu B¹ch ng¹c nhiªn : - Sao ? ChÞ ®· quyÕt ... L©m Thi ¢m c−êi buån : - Nh−îc ®iÓm suèt ®êi t«i lµ bÊt cø chuyÖn g× t«i còng thiÕu quyÕt t©m nh−ng cã lÏ ®©y lµ lÇn thø nhÊt t«i h¹ quyÕt t©m , t«i hy väng , t«i khÊu cÇu ®õng ai lµm tiªu tan c¸i quyÕt t©m ®ã cña t«i , v× nã lµ lÇn thø nhÊt trong ®êi . Nµng do dù mét gi©y råi vôt hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 605 - Hißnh nh− trong c¸i chuyÖn do th¸m H−ng V©n Trang bao lÇn , Th−îng Quan Kim Hång cã nghe phong thanh vÒ quyÓn BÝ KÝp vâ l©m cña V−¬ng l·o tiÒn bèi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n biÕt cã quyÓn ®ã nh−ng h¾n kh«ng biÕt vÒ tay ai , chuyÖn do th¸m H−ng V©n Trang lµ chuyÖn ®o¸n mß . L©m Thi ¢m c¾n m«i : - Nh−ng ch¾c ch¾n lµ h¸n cã nhiÒu tham väng vÒ quyÓn BÝ KÝp Êy l¾m ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Tù nhiªn . L©m Thi ¢m cói mÆt trÇm ng©m . ThËt l©u , nµng ngÈng mÆt nãi : - T«i míi cã mét quyÕt t©m kh¸c n÷a . T«n TiÓu B¹ch tho¸ng h¬i ng¹c nhiªn , nµng nh×n ch¨m ch¨m vµo mÆt L©m Thi ¢m mét lóc vµ nµng bËt hái : - Cã ph¶i chÞ muèn ®¸nh ®æi ? Cã ph¶i chÞ muèn t«i gi¶i táa cho h¾n b»ng quyÓn BÝ KÝp Êy kh«ng ? L©m Thi ¢m ®−a m¾t nh×n vÒ kho¶ng trèng xa x«i vµ nµng nãi trÇm thÇm nh− ®Ó m×nh nghe : - T«i cã thÓ l¹i lµm sao nh−ng t«i nhÊt quyÕt ph¶i hµnh ®éng theo ý nghÜ , t«i ®· thÊt b¹i v× do dù , t«i ®· laµm h ®êi t«i vµ lµm khæ cho ng−êi kh¸c v× do dù , t«i nhÊt ®Þnh ph¶i quyÕt t©m . T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu . Nµng kh«ng d¸m lªn tiÕng mµ còng kh«ng d¸m can ng¨n . Nµng nh×n theo d¸ng dÊp m¶nh kh¶nh , l¶o ®¶o v× hÊp tÊp cña L©m Thi ¢m mµ n−íc m¾t bçng øa ra . Th©n phËn ®µn bµ . ChØ v× tù träng , chØ v× h¹nh phóc mµ ph¶i ®¸nh ®Ó mÊt c¶ mét ®êi h¹nh phóc . T«n TiÓu B¹ch ngÈng mÆt nh×n lªn trêi vµ lau n−íc m¾t . Kh«ng , nµng kh«ng thÓ khãc , nµng biÕt bÊt cø giät n−íc m¾t nµo , bÊt cø v× ai , c¨n b¶n còng v× lßng cña nµng ®èi víi Lý TÇm Hoan . B©y giê cßn l©u míi s¸ng , nµng ph¶i hµnh ®éng khi trêi s¸ng . Nµngkh«ng thÓ cÇu may . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 606 Cuéc chiÕn n¬i nµo còng cã phÇn th¾ng b¹i cÇu may nh−ng t×nh yªu cña nµng kh«ng thÓ phã mÆc vµo may rñi . Nµng ph¶i hµnh ®éng ngay lóc b©y giê . B»ng mäi c¸ch ph¶i cã ng−êi hé trî . B»ng mäi c¸ch ph¶i cã ng−êi tr−íc khi trêi s¸ng . *** Cã ng−êi nãi r»ng " Trªn ®êi chØ cã hai h¹ng ng−êi , h¹ng tèt vµ h¹ng xÊu " . §µn «ng còng thÕ mµ ®µn bµ còng thÕ . L©m Tiªn Nhi tù nhiªn thuéc h¹ng xÊu nh−ng cßn T«n TiÓu B¹ch vµ L©m Thi ¢m ? Tù nhiªn hä thuéc lo¹i tèt nh−ng hä l¹i kh«ng gièng nhau . BÊt luËn ®èi víi chuyÖn g× , L©m Thi ¢m cã mét ph−¬ng c¸ch lµ chÞu ®ùng , c¾n r¨ng chÞu ®ùng . Nµng cho r»ng c¸i mü ®øc lín nhÊt cña ®µn bµ lµ chÞu ®ùng , lµ nhÉn n¹i , T«n TiÓu B¹ch th× kh«ng . Nµng lµ con ng−êi thùc tÕ , nµng lµ con ng−êi ph¶n ®èi . Khi nµo nµng nhËn thÊy viÖc ®ã lµ sai th× nµng lËp tøc ph¶n kh¸ng . Nµng cã thÓ lµ Ých kû nh−ng nµng kh«ng giµnh giùt . Nµng kh«ng giµnh giùt cña bÊt cø ai nh−ng nÕu nµng cã lµ nµng c−¬ng quyÕt cho b»ng ®−îc . Nµng s¸ng suèt , c−¬ng nghÞ , dòng khÝ , nµng cã ®ñ mét søc tin vÒ hµnh ®éng cña m×nh . Nµng s¸m yªu , d¸m hËn , kh«ng ai nh×n vµo ng−êi nµng mµ cã thÓ thÊy tèi t¨m . ChÝnh v× lÏ ®ã , v× cã h¹ng ng−êi nh− thÕ Êy , nh©n lo¹i míi tiÕn lªn , míi sinh tån . §ã lµ nhËn thøc cña nµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 607 " ChØ cÇn ta t×m h¾n , bÊt luËn lóc nµo , h¾n còng sÏ quú mäp d−íi ch©n ta , cÇu ta ban cho h¾n t×nh yªu " " Kh«ng cã ta , nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng lµm sao sèng næi " Nh−ng L©m Tiªn Nhi cã n¾m ch¾c ®−îc nh− thÕ hay kh«ng ? Nµng tin nµng n¾m ch¾c ®−îc h¾n , nµng biÕt h¾n qu¸ yªu nµng , yªu ®Õn møc s½n sµng chÕt v× nµng . Nh−ng b©y giê TiÓu Phi ë ®©u ? NhÊt ®Þnh lµ h¾n ®ang ë t¹i nhµ , bëi v× " ®ã lµ nhµ cña chóng ta " , n¬i ®ã cßn dÊu tÝch cña nµng , cßn h¬i h¸m cña nµng . NhÊt ®Þnh ®ang ngãng ®îi nµng . NghÜ ®Õn ®ã , lßng L©m Tiªn Nhi bçng nghe khoan kho¸i . Trong hai ngµy nay , nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng lµm g× c¶ , nhÊt ®Þnh h¾n uèng r−îu tèi ngµy , nhµ cöa nhÊt ®Þnh lµ tïm lum , lu«n c¶ nh÷ng tö thi ch¾c còng kh«ng buån ch«n dËp . NghÜ ®Õn ®ã L©m Tiªn Nhi bÊt gi¸c cau mµy . Nµng kh«ng thÝch d¬ d¸y , nµng lu«n lu«n s¹ch sÏ . Nh−ng còng kh«ng sao , chØ cÇn thÊy mÆt ta th× bÊt luËn chuyÖn g× nÆng nhäc ®Õn ®©u h¾n còng ®µnh lµm hÕt , nµng kh«ng ph¶i ®éng mãng tay . L©m Tiªn Nhi thë phµo khoan kho¸i . Nµng tháa m·n lµ ph¶i . Mét con ng−êi ®· " lón " s©u ®Õn møc nh− nµng , thÕ mµ cßn cã mét chç Êm cóng ®Ó vÒ , cßn cã ng−êi khæ ®îi tr«ng , c¸i c¶m gi¸c Êy khiÕn cho nµng cã quyÒn tháa m·n . " Trë vÒ tr−íc , ta ®èi víi h¾n thËt còng cã ®iÒu qu¸ ®¸ng ,còng h¬i ¸c mét chót , c¸i ®ã còng kh«ng hoµn toµn do lçi n¬i m×nh nh−ng kh«ng sao , sau nµy m×nh sÏ níi níi h¾n mät chót còng d− ®Ó bï l¹i " " §µn «ng th× còng ch¼ng kh¸c chi con nÝt , muèn cho hä nghe lêi ®©u cã khã , chØ cÇn nhÐt vµo miÖng hä tÝ ti ®−êng lµ mäi chuyÖn dÇu d÷ ®Õn møc nµo còng sÏ em ru " " Cho h¾n mét chót ngät lµ xong " NghÜ ®Õn chuyÖn " Êy " , nµng chît c¶m thÊy nãng bõng ®«i m¸ . " DÇu g× h¾n còng kh«ng ®Õn nçi nµo , h¾n còng dÔ thwong vµ nhÊt lµ so víi nh÷ng kÎ ®µn «ng ®· ®i qua ®iõu m×nh , h¾n c−êng tr¸ng còng ch¼ng kÐm ai " Nµng chît nghe n«n nãng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 608 Nµng chît ph¸t gi¸c ra mét chuyÖn l¹ lµ h×nh nh− nµng còng cã h¬i yªu h¾n . ChuyÖn mµ tõ l©u nµng khopong hÒ hay biÕt . Nµng nghÜ " M×nh ph¶i ®èi xö víi h¾n kha kh¸ mét chót , téi nghiÖp con ng−êi ®µn «ng nh− thÕ trªn ®êi nµy kh«ng nhiÒu l¾m , cã lÏ sau nµy kh«ng lµm sao m×nh t×m ra ®−îc n÷a ". Cµng nghÜ , nµng cµng b−íc thËt nhanh . Võa ®i , nµng võa thÇm nhñ :" TiÓu Phi , anh h·y yªn lßng , tõ ®©y vÒ sau t«i sÏ kh«ng lµm cho anh ®au lßng n÷a ®©u , qua khÏ lµ qu¸ khø , chóng ta h·y yªn t©m lµm l¹i tõ ®Çu ". " ChØ cÇn anh còng y nh− tr−íc th× nhÊt ®Þnh t«i xÏ lµm võa ý anh ngay " . Nh−ng TiÓu Phi qu¶ cã cßn ý nghÜ nh− tr−íc n÷a ch¨ng ? L©m Tiªn Nhi chît thÊy h¬i nghi ng¹i . Nµng kh«ng ch¾c ch¾n l¾m , lßng tù tin cña nµng ®· dao ®éng thËt råi . Tr−íc ®©y , nµng kh«ng hÒ cã c¶m gi¸c nh− thÕ v× tr−íc ®©y TiÓu Phi ®èi víi nµng kh«ng träng yÕu , nµng kh«ng hÒ quan t©m ®Õn chuyÖn TiÓu Phi cã thÓ bá r¬i nµng . Mét con ng−êi mµ ®Ðn lóc c¶m thÊy cÇn " ph¶i ®−îc " th× lóc bÊy giê míi sî bÞ " mÊt ®i " . §¸ng th−¬ng nhÊt lµ khi cµng nãng " muèn ®−îc " Êy l¹i chÝnh lµ lóc sù " mÊt m¸t " cµng hiÖn ra râ rÖt . Nµng vôt ®õng l¹i , nµng xÐ v¹t ¸o , nµng lÊy n−íc m−a v¾t lau mÆt lau tãc , nµng kh«ng muèn tr−íc mÆt TiÓu Phi víi th©n m×nh d¬ d¸y . Nµng dïng mÊy ngãn tay ch¶i tãc , nµng kh«ng muèn tr−íc mÆt TiÓu Phi víi d¸ng s¾c x¸c x¬ . Nµng kh«ng thÓ ®Ó cho h¾n thÊy nµng ®· " lón " xuèng råi , v× nµng kh«ng thÓ mÊt h¾n lóc b©y giê . *** Gian nhµ nhá ®Ìn h·y cßn chong s¸ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2