intTypePromotion=1

Kế hoạch dạy học tự chọn

Chia sẻ: Đào Bảo An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
4
download

Kế hoạch dạy học tự chọn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch dạy học tự chọn được thực hiện với mục đích: Dạy học tự chọn là để cung cấp kiến thức về bộ môn. HS nắm vững kiến thức lí thuyết môn Tin học. GV củng cố hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng môn học Tin, giúp các em vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực hành tốt. Dạy tự chọn nâng cao hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần hướng nghiệp cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch dạy học tự chọn

  1. Phßng Gi¸o Dôc-ĐT hng hµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Trêng thcs VŨ THỊ THỤC §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: /KH-thcs §oan Hïng, ngµy th¸ng 09 n¨m 2015 KÕ ho¹ch d¹y häc tù chän I/ nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch   ­ Căn cứ vào chỉ thị và công văn của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Thái Bình về  việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015­2016    ­ Căn cứ  vào Hướng dẫn số  368/ HD­PGDĐT­THCS   ngày 25/8/ 2015 của   Phòng Giáo dục­ Đào tạo Hưng Hà về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015­ 2016    ­ Căn cứ  kế  hoạch số  01/KH­THCS của đơn vị  về  việc chỉ  đạo thực hiện   nhiệm vụ năm học 2015 ­ 2016 .   ­ Căn cứ  tình hình thực tế đội ngũ và đặc điểm nhà trường.      Trường THCS  Vũ Thị  Thục  xây dựng kế  hoạch  chỉ  đạo thực hiện công tác  dạy học tự chọn  năm học 2015­2016 như sau: II/ Môc ®Ých, yªu cÇu cña d¹y häc tù chän 1. Môc ®Ých - D¹y häc tù chän lµ ®Ó cung cấp kiến thức về bộ môn. HS nắm vững kiến  thức lí thuyết môn Tin học. GV cñng cè hÖ thèng ho¸, kh¾c s©u kiÕn thøc, kü n¨ng m«n häc Tin, giúp các em vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực hành  tốt.    ­ Dạy tự chọn nâng cao ho¹t ®éng gi¸o dôc nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc, gãp phÇn híng nghiÖp cho häc sinh. 2. Yªu cÇu - GV dạy tự chọn đúng chương trình SGK của BGD­ĐT môn tin học.    ­ HS học tập tự giác nghiêm túc, có kiến thức, kĩ năng môn học, gióp häc sinh rÌn luyÖn n¨ng lùc tù häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc Tin vµo thùc tÕ. 1
  2. - Nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n môc tiªu cÊp häc, ®a ho¹t ®éng d¹y häc phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng. III/ Ph¬ng ph¸p vµ thêi lîng d¹y häc tù chän. 1. Thêi lîng d¹y häc tù chän * Trường THCS Vũ Thị Thục d¹y môn học tù chän: Tin häc ë khèi 6, 7, 8, 9. * Thêi gian thùc hiÖn d¹y häc tù chän tõ 17/8/ 2015 * Thời lượng: 2 tiết/ tuần 2. Ph¬ng ph¸p d¹y- häc tù chän - Víi môn học tù chän nhằm giúp HS có kiến thức về  môn học, đồng  thời GV có híng vµo bæ sung, n©ng cao kiÕn thøc, khai th¸c s©u ch¬ng tr×nh rÌn luyÖn kü n¨ng vµ n¨ng lùc t duy, s¸ng t¹o cho häc sinh. - Víi môn học tù chän b¸m s¸t chương trình, đồng thời cñng cè, hÖ thèng ho¸, kh¾c s©u kiÕn thøc, kü n¨ng thực hành - D¹y ®óng ch¬ng tr×nh cña bé GD - §T             ­ Dạy lí thuyết đi đôi với rèn kĩ năng thực hành giúp HS biết ứng dụng tin   học trong thực tế . Iv/ tæ chøc thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. 1. Tæ chøc thùc hiÖn. - D¹y môn Tin học tự  chọn, gi¸o viªn sö dông s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn m«n tµi liÖu n©ng cao do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ban hµnh. ­ D¹y häc tự chọn tin học: D¹y ë tất cả các ®èi tîng líp ®¹i trµ - Bé phËn chuyªn m«n chØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n hç trî gi¸o viªn chuÈn bÞ máy vi tính để HS thực hành. - Ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y chñ ®Ò tù chän m«n Tin + K6: Cô Mùi, Cô Tú + K7: Cô Huệ 2
  3. + K8: Cô Huệ + K9: Cô Huệ 2. KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ d¹y häc môn học tự chọn tù chän nh sau: + GV được phân công dạy môn Tin học kiÓm tra vµ cho ®iÓm trong qu¸ tr×nh häc tËp cña HS ®ã. + §iÓm kiÓm tra của HS được tham gia tÝnh ®iÓm trung b×nh cña m«n häc ®ã. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ m«n häc tù chän theo quy ®Þnh cña Bé GD - §T                                                                                     Hiệu trưởng 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2