intTypePromotion=1

Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017

Chia sẻ: Hoàng Thọ Hữu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
1.045
lượt xem
106
download

Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để viết một bảng kế hoạch hoàn chỉnh mời các bạn cùng tham khảo bảng Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 để nắm rõ hình thức và cách viết bảng kế hoạch hoàn chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017

  1. ĐẢNG BỘ TT XUÂN TRƯỜNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Xuân Trường, ngày 11 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCH  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ chính trị Năm 2017 Họ và tên: Hoàng Thọ Hữu Chức vụ: Đảng viên Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường THCS TT Xuân Trường Đơn vị công tác: Trường THCS TT Xuân Trường Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung  ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­ T/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ  Chí Minh; Chương trình hành động của Đảng  ủy Thị  trấn   Xuân Trường.  Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4   (khóa XII), Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau: 1. Kế hoạch thực hiện của bản thân 1.1 Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị quyết Trung  ương 4  (khóa XII), Chỉ  thị  05­CT/TW của Bộ  Chính trị  và các chuyên đề  về  đẩy   mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị  quyết hội nghị  Trung  ương 4 khóa XII  là Nghị  quyết đặc biệt quan  trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng   nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị  quyết  Đại hội XII của Đảng về  xây  dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu   của Đảng”. Bản thân, sau khi học Nghị quyết đã nhận thức sâu sắc những vấn đề  sau: Thứ  nhất, xuất phát từ  yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc   phục tình trạng suy thoái về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu   hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thứ  hai  là yêu cầu của thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,  thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi  hỏi phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Thứ ba, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và  với đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
  2. 2 Vấn đề  học tập và làm theo Bác là một quá trình liên tục, lâu dài; thể  hiện   tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu   tranh giải phóng dân tộc cũng như  trong xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc. Để  đẩy  mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh theo tinh   thần Chỉ  thị  số  05­ CT/TW của Bộ Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức   toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học   tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Người như: Thứ  nhất,  tích cực học tập, nhận thức đầy đủ  những nội dung trong tư  tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vận dụng khéo léo trong việc thực hiện các   nhiệm vụ được giao. Thứ  hai, thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và   yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong thực hiện nhiệm vụ cần  chú trọng đến chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật… Thứ  ba, với đồng nghiệp, phải luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, học  hỏi, giúp đỡ  lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể  đoàn kết. Phải coi cơ  quan là ngôi nhà thứ hai; mỗi đồng chí, đồng nghiệp là anh em ruột thịt của mình  để  cùng hướng đến một mục tiêu chung là  “Xây dựng Chi bộ  trong sạch, vững   mạnh”. Chắc trong mỗi chúng ta cũng đã có những lần chưa thành công trong công   việc, trong cuộc sống nhưng chúng ta đều vượt qua nhờ  có sự  động viên và giúp  đỡ tận tình của đồng  chí, đồng nghiệp. 2. Cam kết và kế hoạch thực hiện của bản thân 2.1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (Những cam kết của bản thân về  ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về  tư   tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự  diễn biến”, “tự  chuyển hóa” nêu trong   Nghị quyết) Cam kết của bản thân về  đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như sau: ­ Bản thân luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy   thoái, “tự  diễn biến”, “tự  chuyển hóa”; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề  nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên Môi trường góp phần   đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Lấy kết quả tự phê bình và phê bình, sự  nêu gương của bản thân làm tiêu  chí đánh giá đảng viên. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đề nghị xử lý nghiêm các  đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.  ­ Bản thân là bí thư chi bộ xin chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện   hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện suy thoái về  tư tưởng chính   trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
  3. 3 ­ Làm tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò, trách  nhiệm của các tổ  chức chính trị  ­ xã hội nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy  thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. ­ Là người đứng đầu của cơ  quan, bản thân thực hiện tốt những kiến nghị  của viên chức – lao động. Khuyến khích viên chức – lao động phản ánh, tố giác và  tích cực đấu tranh chống suy thoái về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự  diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  2.2. Kế  hoạch học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh  (Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đăng ký việc làm phù hợp   với đặc thù công tác của đơn vị  và nhiệm vụ  được cấp  ủy, cơ  giao giao cho cá   nhân) ­ Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công   việc thực tế của bản thân. Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý  luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ  tin học, ngoại ngữ. Tích cực đổi   mới các nội dung sinh hoạt chi bộ và cơ quan. ­ Tích cực, tự  giác thực hiện nhiệm vụ  được giao, dám nghĩ dám làm, chủ  động sáng tạo để có kết quả cao nhất; thực hiện tốt việc nêu gương.  ­ Ý thức đúng đắn về  trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị  trí công   tác. Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay người quản lý đều phải   nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không chủ quan, đại khái.  ­ Nói đúng, làm đúng chủ  trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà  nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân. 2.3 Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân về  thực hiện   Nghị quyết Trung  ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị gắn với   thực hiện Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  các cấp nhiệm kỳ  2015­2020, Chương   trình hành động của ĐU Liên đoàn. (Nêu những biện pháp cụ  thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện,   hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm   theo đã nêu ở trên) ­ Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung  ương 4 khóa   XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về  “Đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng   đảng viên, VC­LĐ; chủ động nắm diễn biến tư tưởng của đội ngũ đảng viên, viên  chức và người lao động; tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ. ­ Lãnh đạo đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm   vụ  chính trị, thực hiện có hiệu quả  đường lối chủ  trương của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên.
  4. 4 ­ Tăng cường đoàn kết nhất trí trong chi bộ; tổ chức triển khai và điều hành   công việc theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chú trọng các nhiệm vụ  trọng tâm; điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất. ­ Vận động đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị nêu cao tinh   thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm   vụ  chuyên môn được giao. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến,   cải tiến lề  lối làm việc; kịp thời biểu dương và nhân rộng các nhân tố  mới, các  điển hình tiên tiến. ­ Thực hiện nghiêm túc quy định về  nêu gương trong học tập và làm theo   tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ  chuyên môn, rèn  luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề  lối công tác và nơi   cư trú; nêu cao ý thức tổ chức kỹ luật, trong giữ gìn đoàn kết nội bộ, trong quan hệ  với quần chúng.  ­ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; tăng   cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ  cơ  quan đơn vị. Tiếp tục  thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  theo quy định. ­ Thường xuyên giám sát đảng viên, viên chức và người lao động; chủ động  đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Thường xuyên giám sát về  tiến độ, chất lượng sản phẩm của các tổ  sản   xuất, tham gia góp ý phản biện về công tác kỹ thuật và coi đó là trách nhiệm của  người đứng đầu đơn vị; tuyệt đối không nhận bất cứ một khoản thù lao nào từ tổ  sản xuất và người lao động. Trên đây là cam kết của bản thân về  thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4   (khóa XII) và kế  hoạch học tập, làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí  Minh, các chỉ  thị, nghị  quyết, chương trình hành động, kế  hoạch của cấp  ủy, cơ  quan, đơn vị về triển khai Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên. Xác nhận của Chi ủy Người lập kế hoạch cá nhân Hoàng Thọ Hữu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2