intTypePromotion=1

Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài ...

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
166
lượt xem
11
download

Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài ...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài ...', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài ...

  1. Thủ tục: Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài ... Thủ tục: Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) - Trình tự thực hiện: + Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải thực hiện khấu trừ số thuế phải nộp trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài và chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày: thứ mười kể từ ngày phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài. (i) (ii) hoặc ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng, đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài) + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi. + Bên Việt Nam tự nộp số thuế đã khấu trừ của nhà thầu nước ngoài vào Ngân sách Nhà nước. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam, qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN + + Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ và bản tóm tắt hợp đồng bằng tiếng Việt Nam với những nội dung liên quan đến số thuế kê khai (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu) Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề. + - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài
  2. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính
  3. Mẫu số: 01/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: tháng ........... năm ........... (hoặc kỳ phát sinh) [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: PHẦN KÊ KHAI NỘP THUẾ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Nội Mã Hợp Số Ngày Thuế GTGT Thuế TNDN Tổng số đồng tiền than số thuế dun thu số.. than h phải g ế ngày.. h toán Doa Tỷ Thuế Thuế Doan Tỷ Tỷ lệ Thuế côn Tiền nộp vào g . toán nh lệ suất GTGT h thu lệ % TNDN thù NSNN việc tháng. kỳ thu giá thuế phải tính thuế thuế phải nộp lao .. này tính trị GTG nộp thuế TND TND thuế gia T NN đượ tăn g cm iễn, giảm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=6x7x (10) (11) (12) (13=10x11 (14=13 (15=9+1 8) x(1-12)) x 3-14) 0,8% hoặc 50 triệu đồng - Nhà thầu nướ c ngo ài A - Nhà thầu
  4. nướ c ngo ài B - Nhà thầu phụ nướ c ngo ài C Cộ ng: Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ:.................................................................................................................................................) PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ - N¬i nhËn: Côc thuÕ/ Chi côc thuÕ tØnh, xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt TP…… vÒ sè liÖu ®· kª khai - Ngµy nhËn: ............, ngày.......... tháng ........ năm............. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc - Ngêi nhËn (ký vµ ghi râ hä tªn) ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2