intTypePromotion=3

Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
122
lượt xem
41
download

Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khai thác sữa, Năng suất, chất lượng, vệ sinh, Chương 5. Vắt sữa. Kỹ thuật vắt sữa là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và chất lượng sữa thu được từ mỗi con bò.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Chương 5

 1. Ch−¬ng 5 V¾t s÷a Kü thuËt v¾t s÷a lµ yÕu tè quan träng cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn s¶n l−îng vµ chÊt l−îng s÷a thu ®−îc tõ mçi con bß. Mét bß s÷a tèt cã thÓ bÞ h− háng hoÆc bÞ lo¹i th¶i do v¾t s÷a kh«ng ®óng c¸ch g©y ra. 1. Sè lÇn v¾t s÷a trong ngµy Sè lÇn v¾t s÷a hµng ngµy phô thuéc tr−íc hÕt vµo n¨ng suÊt s÷a cña bß. NÕu bß cã n¨ng suÊt cao, tèc ®é h×nh thµnh s÷a lín, bÇu vó chãng ®Çy s÷a, khi ®ã nÕu kh«ng v¾t s÷a kÞp thêi, bÇu kh«ng ®−îc gi¶i phãng th× qu¸ tr×nh t¹o s÷a sÏ bÞ øc chÕ. ë bß cã n¨ng suÊt d−íi 13 kg s÷a/ngµy th× tèc ®é t¹o s÷a trong kho¶ng thêi gian tõ 1-16 giê Ýt thay ®æi nªn nÕu v¾t s÷a 2 lÇn/ngµy kh«ng cã ¶nh h−ëng lín. §èi víi bß cã n¨ng suÊt tõ 15-25 kg s÷a/ngµy th× trong vßng 8-12 giê tèc ®é t¹o s÷a kh«ng thay ®æi, cßn sau ®ã n÷a th× tèc ®é t¹o s÷a sÏ gi¶m, do ®ã cÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn v¾t. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c chÕ ®é v¾t s÷a cho thÊy v¾t s÷a ë kho¶ng c¸ch 10-14 giê hµng ngµy, s¶n l−îng s÷a trong mét chu kú thÊp h¬n 0-1%, cßn chÕ ®é v¾t s÷a ë kho¶ng c¸ch 9-15 giê hoÆc 8-16 giê hµng ngµy, s¶n l−îng s÷a thÊp 1-3% so
 2. víi chÕ ®é v¾t s÷a cã kho¶ng c¸ch t−¬ng ®−¬ng. V¾t s÷a 3 lÇn trong ngµy cã s¶n l−îng s÷a thu ®−îc cao h¬n 15-20% so víi v¾t s÷a 2 lÇn, trong ®ã 5-10% l−îng s÷a t¨ng lªn lµ do sù gi¶m thÊp cña ¸p suÊt bÇu vó, phÇn cßn l¹i 10-15% lµ do sù ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng tèt h¬n. Gi¶m sè lÇn v¾t s÷a trong ngµy g©y nªn sù gi¶m râ rÖt tèc ®é h×nh thµnh s÷a. Kh«ng v¾t s÷a 1 lÇn trong tuÇn, kÕt qu¶ l−îng s÷a gi¶m 5-10%. Nh÷ng bß c¸i ®−îc v¾t s÷a mét lÇn trong ngµy ®· gi¶m tíi 50% s¶n l−îng s÷a ë bß c¸i løa 1 vµ 40% ë bß c¸i tr−ëng thµnh. Ng−êi ta ®Ò nghÞ sè lÇn v¾t s÷a phô thuéc vµo n¨ng suÊt s÷a hµng ngµy cña bß nh− sau: N¨ng suÊt s÷a (kg/ngµy) Sè lÇn v¾t < 15 2 15-25 3 >25 4 Tuy nhiªn viÖc quyÕt ®Þnh sè lÇn v¾t s÷a trong ngµy còng cÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng tæ chøc lao ®éng, bè trÝ quy tr×nh s¶n xuÊt vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n xuÊt s÷a.
 3. 2. Dông cô v¾t s÷a Kh«ng nªn dïng c¸c dông cô v¾t s÷a b»ng chÊt dÎo v× lµm vÖ sinh khã kh¨n. Tèt nhÊt nªn dïng c¸c dông cô b»ng nh«m. Th«ng th−êng cÇn cã c¸c dông cô sau ®©y: + 1 chiÕc x« b»ng nh«m ®Ó v¾t s÷a + 1 b×nh chøa s÷a sau khi v¾t vµ ®Ó vËn chuyÓn + 1 phÔu läc s÷a cïng víi v¶i mµn ®Ó läc + 1 d©y thõng ®Ó buéc ch©n bß khi cÇn + 1 cèc ®ùng thuèc s¸t trïng nóm vó + 1 x« ®ùng n−íc vÖ sinh bÇu vó + v¶i x« vÖ sinh vµ lau kh« vó bß C¸c dông cô ®ùng s÷a nªn cã ®¸y v¸t trßn ®Ó dÔ lµm vÖ sinh vµ tr¸nh cÆn bÈn b¸m vµo c¸c kÏ quanh ®¸y. X« v¾t s÷a chØ ®−îc sö dông ®Ó v¾t s÷a, kh«ng bao giê ®−îc dïng vµo viÖc kh¸c. 3. VÖ sinh khi v¾t s÷a a. VÖ sinh dông cô v¾t vµ ®ùng s÷a X« v¾t s÷a, v¶i läc, thïng chøa s÷a, kh¨n lau vv.. sau khi dïng ph¶i dïng n−íc l·, xµ phßng giÆt s¹ch sÏ, tiªu ®éc b»ng n−íc s«i råi ®Ó vµo chç quy ®Þnh. Nh−ng l−u ý lµ kh«ng dïng xµ phßng th¬m v× s÷a sÏ bÞ ¸m mïi. Tr−íc khi ®em ra dïng ph¶i tr¸ng l¹i b»ng n−íc s«i.
 4. b. VÖ sinh chuång v¾t s÷a Chuång v¾t s÷a ph¶i ®−îc dän ph©n, déi röa s¹ch sÏ tr−íc vµ sau lóc v¾t. §−a ra khái m¸ng phÇn thøc ¨n d− thõa. Trong qu¸ tr×nh v¾t nÕu bß Øa hay ®¸i ph¶i dõng ngay l¹i ®Ó lµm vÖ sinh. Trong khi lµm vÖ sinh chuång cÇn tr¸nh g©y tung bôi bÈn v× bôi bÈn chøa rÊt nhiÒu vi sinh vËt (1g bôi cã thÓ mang theo tíi 10.000.000 vi sinh vËt). c. VÖ sinh ng−êi v¾t s÷a Tèt nhÊt lµ æn ®Þnh ng−êi v¾t s÷a. Ng−êi v¾t s÷a ph¶i nhÑ nhµng, cã hiÓu biÕt vµ quý mÕn bß s÷a. Ng−êi v¾t s÷a kh«ng ®−îc m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. Mãng tay ph¶i th−êng xuyªn ®−îc c¾t ng¾n, mµi nh½n. Nªn sö dông quÇn ¸o b¶o hé trong khi v¾t s÷a vµ lu«n lu«n ®¶m b¶o cho quÇn ¸o s¹ch sÏ. Tr−íc khi v¾t s÷a ph¶i röa tay víi xµ phßng (H×nh 11), kú ch¶i mãng tay vµ sau ®ã lau kh« cÈn thËn. H×nh 12: VÖ sinh vó H×nh 11: Röa tay s¹ch bß tr−íc lóc v¾t s÷a tr−íc khi v¾t s÷a
 5. d. VÖ sinh th©n thÓ vµ bÇu vó bß NÕu bß qu¸ bÈn, tr−íc khi v¾t dïng vßi n−íc röa s¹ch phÇn sau cña bß (m«ng, ®u«i, ch©n sau, vó). NÕu bß kh«ng bÈn l¾m th× kh«ng nªn t¾m röa mµ cã thÓ dïng n−íc Êm röa s¹ch ®Çu vó, nÕu kh«ng th× dïng kh¨n −ít lau c¸c nóm vó vµ ®Çu vó, sau ®ã lau kh« nhÑ nhµng tr−íc lóc v¾t (H×nh 12). ViÖc lau röa b»ng n−íc Êm vµ lau kh« bÇu vó nhÑ nhµng sÏ kÝch thÝch tiÕt oxytoxin, mÆt kh¸c tr¸nh g©y th−¬ng tæn lªn da bÇu vó còng nh− nhiÔm bÈn s÷a lóc v¾t. H×nh 14: nhóng dung dÞch s¸t trïng nóm vó sau khi v¾t s÷a H×nh 13: KiÓm tra nh÷ng giät s÷a ®Çu tiªn
 6. Tr−íc khi v¾t (sau khi ®· xoa bãp bÇu vó) cÇn v¾t vµi giät s÷a tõ mçi nóm vó vµo c¸c ca hoÆc t¸ch ®¸y ®en ®Ó kiÓm tra xem s÷a cã v¸ng lîn cîn kh«ng (dÊu hiÖu viªm vó) hay s÷a b×nh th−êng (H×nh 13). Nh÷ng tia s÷a ®Çu tiªn chøa nhiÒu vi khuÈn vµ ph¶i v¾t bá ®i, kh«ng v¾t lÉn vµo x«. Sau khi v¾t s÷a xong ph¶i s¸t trïng nóm vó b»ng c¸c dung dÞch s¸t trïng (H×nh 14). Th«ng th−êng sau khi ®· v¾t kiÖt bÇu vó, nhóng nóm vó vµo dung dÞch ièt 1-2% hay tèt nhÊt lµ sö dông dung dÞch Iodamam v× dung dÞch nµy cã ®é b¸m dÝnh tèt, t¹o thµnh mµng bÞt lç më nóm vó vµ xung quanh nóm vó. 4. Xoa bãp bÇu vó a. Xoa bãp bÇu vó Dïng hai lßng bµn tay xoa bÇu vó tõ trªn xuèng d−íi, tõ ngoµi Ðp vµo trong, xoa hai bªn, xoa ®»ng tr−íc, ®»ng sau råi xoa tõng nóm vó (H×nh 15). Mçi tay cÇm hai ®Çu vó n©ng lªn kÐo xuèng nh− ®éng t¸c thóc vó cña bª.
 7. H×nh 15: Xoa bãp bÇu vó bß §éng t¸c xoa bãp yªu cÇu ph¶i nhanh, trong vßng 1-2 phót ®Ó v¾t s÷a ®−îc kÞp thêi trong thêi gian ph¶n x¹ th¶i s÷a cßn tån t¹i. Khi thÊy bÇu vó vµ nóm vó c¨ng ®á th× ph¶i nhanh chãng v¾t ngay. b. Xoa trong khi v¾t Khi v¾t gÇn hÕt s÷a cÇn nghØ v¾t, lau s¹ch tay xoa mét lÇn n÷a tõ trªn xuèng d−íi, tõng nóm vó mét cèt ®Ó lµm cho phÇn s÷a ë trong tuyÕn bµo xuèng hÕt. Khi v¾t s÷a b»ng m¸y còng ph¶i xoa bãp tr−íc khi l¾p m¸y, trong khi v¾t vµ sau khi v¾t m¸y vÉn cÇn ph¶i xoa bãp vµ v¾t l¹i b»ng tay cho hÕt s÷a ë trong b©ï vó. Trong khi v¾t m¸y kh«ng th¸o cèc v¾t s÷a ra ®Ó xoa bãp mµ dïng hai lßng bµn tay (tay tr¸i ®Ó bªn ph¶i, tay ph¶i ®Ó bªn tr¸i) xoa Ðp bÇu vó tõ trªn xuèng d−íi, tõ ngoµi Ðp vµo trong, xoa Ðp ®Òu ®»ng tr−íc, ®»ng sau vµ tõng nóm vó.
 8. Chó ý: Mét sè bß c¸i (®Æc biÖt lµ bß Lai Sind) cã thãi quen chØ cho v¾t s÷a khi cã mÆt bª con t¹i ®ã hoÆc ph¶i ®−îc bª con bó thóc vó lóc ban ®Çu. CÇn lo¹i bá thãi quen nµy b»ng c¸ch v¾t s÷a ngay sau khi ®Î kh«ng cã sù hiÖn diÖn cña bª. Bª ®−îc t¸ch khái mÑ vµ cho ¨n s÷a gi¸n tiÕp b»ng b×nh cã nóm vó cao su hay b»ng x«. Thãi quen nµy cÇn lo¹i bá v× nh÷ng lý do sau: + Tr¸nh phiÒn phøc do ph¶i cã mÆt bª con míi v¾t ®−îc s÷a. + NÕu bª con ®· bó s÷a th× kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc chÝnh x¸c n¨ng suÊt s÷a cña bß c¸i vµ kh«ng thÓ lªn khÈu phÇn ¨n hîp lý ®−îc. + Bß c¸i cho bª bó s÷a sÏ chËm ®éng dôc trë l¹i sau khi ®Î. + M«i, miÖng, ®Çu bª con cã thÓ bÈn vµ sÏ lµm bÈn nóm vó, bÇu vó vµ lµm vÊy bÈn s÷a. + Cã thÓ bª con cã r¨ng dµi kh«ng ®Òu vµ khi m¶i mª bó sÏ lµm tæn th−¬ng nóm vó vµ g©y ra viªm vó. 5. Kü thuËt v¾t s÷a Ng−êi ta cã thÓ tiÕn hµnh v¾t s÷a b»ng tay (v¾t s÷a thñ c«ng) hoÆc v¾t s÷a b»ng m¸y.
 9. a. V¾t s÷a b»ng tay Cã hai c¸ch v¾t s÷a b»ng tay: v¾t n¾m vµ v¾t vuèt. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸ch v¾t kiÖt bÇu vó cuèi mçi lÇn v¾t s÷a. - V¾t n¾m Cã hai c¸ch v¾t n¾m lµ v¾t n¾m cho ngãn tay c¸i ra ngoµi vµ v¾t n¾m cho ngãn tay c¸i vµo trong. V¾t n¾m cho ngãn tay c¸i ra ngoµi (H×nh 16) chñ yÕu lµ dïng c¶ lßng bµn tay vµ n¨m ngãn tay Ðp s÷a ra. §Çu tiªn dïng ngãn tay tr¸i vµ ngãn tay trá xiÕt chÆt phÇn phÝa trªn (gèc) nóm vó ®Ó s÷a kh«ng ng−îc lªn bÓ bÇu vó. Sau ®ã c¸c ngãn tay lÇn l−ît tõ trªn xuèng d−íi Ðp vµo nóm vó lµm s÷a tia ra. Mçi tay cÇm mét ®Çu vó, cø nh− vËy bãp víi tÇn sè 80-120 lÇn/phót. NÕu bãp nhanh qu¸ sÏ chãng mái tay, cßn nÕu bãp chËm qu¸ sÏ kÐo dµi thê× gian v¾t s÷a, cã khi v¾t kh«ng hÕt s÷a khi ph¶n x¹ th¶i s÷a ®· hÕt.
 10. H×nh 16: Tr×nh tù thao t¸c v¾t n¾m cho ngãn tay c¸i ra ngoµi Ph−¬ng ph¸p v¾t n¾m nµy kh«ng lµm bß bÞ ®au, kh«ng kÐo dµi nóm vó, bß tho¶i m¸i nhÊt, nh−ng lµm ng−êi rÊt bÞ mÖt v× mét lÇn bãp ph¶i dïng søc víi 150N. Nóm vó dµi 6-8cm lµ cã thÓ v¾t b»ng ph−¬ng ph¸p nµy rÊt thuËn lîi. V¾t n¾m cho ngãn tay c¸i vµo trong (H×nh 17) ®−îc c«ng nh©n v¾t s÷a lµnh nghÒ hay ¸p dông v× nã ®¶m b¶o n¨ng suÊt cao vµ v¾t ®−îc kiÖt s÷a trong bÇu vó nhê cã lùc m¹nh h¬n, s÷a ra nhanh h¬n.
 11. H×nh 17: V¾t n¾m cho ngãn tay c¸i vµo trong - V¾t vuèt Theo ph−¬ng ph¸p nµy, dïng hai ngãn tay c¸i vµ trá kÑp chÆt tõ trªn råi vuèt xuèng ®Ó s÷a tia ra (H×nh 18). V¾t vuèt chØ th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng con bß cã nóm vó ng¾n hoÆc trong tr−êng hîp cÇn v¾t s÷a cßn l¹i trong giai ®o¹n cuèi. Khi v¾t n¾m qu¸ mái cã thÓ v¾t vuèt nh−ng h¹n chÕ. H×nh 18: Tr×nh tù v¾t vuèt So víi v¾t n¾m, ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ v¾t ®−îc chËm h¬n, nóm vó bÞ kÐo dµi, vuèt m¹nh cã thÓ
 12. g©y tæn th−¬ng nóm vó, bß bÞ ®au, nhÊt lµ ®èi víi bß s÷a n¨ng suÊt cao, dÔ g©y viªm vó. Khi v¾t b»ng ph−¬ng ph¸p nµy tuyÖt ®èi tr¸nh cong ngãn c¸i t× vµo nóm vó. - V¾t kiÖt bÇu vó Dï sö dông ph−¬ng ph¸p v¾t s÷a nµo th× cuèi cïng còng cÇn ph¶i v¾t kiÖt bÇu vó. V¾t kiÖt bÇu vó nh»m tr¸nh ®−îc s÷a sãt trong bÇu vó, g©y viªm nhiÔm vµ øc chÕ sù t¹o s÷a cho lÇn v¾t sau. Ph−¬ng ph¸p lµm kiÖt nh− sau: Khi nh÷ng tia s÷a cuèi cïng rÊt nhá vµ yÕu ta dõng l¹i vµ dïng c¶ hai tay xoa lªn bÇu vó theo chiÒu tõ trªn xuèng ®Ó kÝch thÝch lÇn n÷a. Tay tr¸i gi÷ phÝa trªn bÇu vó cßn tay ph¶i v¾t nèt l−îng s÷a cuèi cïng trong nóm vó ra (H×nh 19). H×nh 19: Thao t¸c v¾t kiÖt bÇu vó
 13. V¾t s÷a b»ng m¸y Cã hai lo¹i m¸y v¾t s÷a: - M¸y v¾t riªng tõng con: s÷a cña mçi con ®−îc v¾t vµo mét b×nh chøa, g¾n víi hÖ thèng m¸y chung hoÆc cã m¸y riªng nhá, d¹ng c¬ ®éng trªn b¸nh xe, sau ®ã ®æ s÷a vµo bån b¶o qu¶n l¹nh. ViÖc v¾t s÷a tiÕn hµnh t¹i chuång nu«i vµ sè l−îng bß ®−îc v¾t s÷a mçi ®ît tuú thuéc vµo sè l−îng b×nh (hoÆc sè l−îng m¸y v¾t di ®éng). - M¸y v¾t theo lo¹t 10-12 con mét lóc: bß ®−îc ®−a vµo phßng v¾t s÷a riªng biÖt vµ ®øng thµnh hai hµng ®èi xøng nhau. Ng−êi v¾t s÷a chØ viÖc c¾m m¸y lªn nóm vó cña bß, l−îng s÷a cña mçi con ®Òu ®−îc m¸y tù ®éng ghi l¹i vµ toµn bé s÷a ®−îc chuyÓn theo ®−êng èng ®æ vµo bån lµm l¹nh (H×nh 20). H×nh 20: S¬ ®å hÖ thèng m¸y v¾t s÷a bß
 14. H×nh 21: §¬n vÞ v¾t s÷a Mçi ®¬n vÞ v¾t gåm cã 4 èng cao su (cèc v¾t s÷a) ®Ó l¾p vµo 4 nóm vó cña bß (H×nh 21). Khi sö dông, ng−êi v¾t s÷a tay tr¸i cÇm m¸y, tay ph¶i l¾p èng theo ®óng thø tù quy ®Þnh nh− sau: + èng thø nhÊt: l¾p vµo nóm vó tr−íc phÝa ph¶i. + èng thø hai: l¾p vµo nóm vó sau phÝa ph¶i. + èng thø ba: l¾p vµo nóm vó tr−íc phÝa tr¸i. + èng thø t−: l¾p vµo nóm vó sau phÝa tr¸i. Khi v¾t s÷a ph¶i ®ãng m¹ch ®iÖn, kho¸ c¸c èng ch©n kh«ng, kiÓm tra ¸p suÊt, khi ®¹t 300-400 mHg lµ võa. Sau ®ã kiÓm tra c©n ®èi c¸c bé phËn cña m¸y, b¶o ®¶m nhÞp hót kho¶ng 60 lÇn/phót, råi tiÕn hµnh v¾t trong 4-5 phót th× t¾t m¸y, lÊy èng ra, xoa l¹i bÇu vó vµ v¾t l¹i b»ng tay cho kiÖt s÷a trong bÇu vó. Chó ý: tr−íc khi l¾p èng cao su vµo vó bß ph¶i röa chóng b»ng n−íc nãng 70-80oC, cßn khi v¾t xong
 15. th× röa b»ng n−íc l·, xµ phßng, nhóng vµo n−íc 70- 80oC råi ®em óp kh«. Cø nh− vËy mçi khi chuÈn bÞ v¾t s÷a l¹i ph¶i lµm vÖ sinh dông cô. Hµng tuÇn th¸o rêi c¸c bé phËn cña m¸y, röa s¹ch mét lÇn ®¶m b¶o vi khuÈn kh«ng ph¸t triÓn lµm háng s÷a. Nh÷ng bß s÷a cã nóm vó ph¸t triÓn ®Òu, ®−êng kÝnh nóm vó kho¶ng 2-3cm, ®é dµi nóm vó kho¶ng 8- 10cm sÏ thuËn tiÖn cho viÖc v¾t s÷a b»ng m¸y. Ngoµi ra ng−êi ta cßn chän bß c¸i cã kho¶ng c¸ch tõ ®Çu nóm vó tíi ®Êt kh«ng thÊp h¬n 45-50cm, chªnh lÖch c¸c nóm vó kh«ng qu¸ 5-10cm. Kho¶ng c¸ch hai vó tr−íc tõ 15-18cm vµ hai vó sau 6-10cm. 6. Tr×nh tù c¸c thao t¸c khi v¾t s÷a Tr−íc tiªn ng−êi v¾t s÷a ph¶i röa tay s¹ch sÏ. Sau ®ã dïng kh¨n nhóng n−íc röa s¹ch vµ lau kh« bÇu vó. Dïng vaz¬lin b«i vµo nóm vó hoÆc cã thÓ dïng vµi giät s÷a ®Ó b«i tr¬n lßng bµn tay. T¸c ®éng xoa bãp bÇu vó. KiÓm tra t×nh tr¹ng vó viªm b»ng c¸ch v¾t c¸c giät s÷a ®Çu nóm vó vµo cèc ®¸y ®en. S÷a vÉn cã mµu tr¾ng lµ vó b×nh th−êng. TÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn cÇn lµm nhanh. Khi nóm vó c¨ng, cÇn tiÕn hµnh v¾t s÷a ngay. VÞ trÝ ngåi v¾t cã thÓ lµ bªn tr¸i hay bªn ph¶i bß, tïy theo ng−êi v¾t thuËn tay tr¸i hay tay ph¶i. §Ó thuËn tiÖn cÇn dïng ghÕ ngåi, hai ch©n kÑp x« ®ùng
 16. s÷a. NÕu gÆp bß kh«ng thuÇn, tr−íc khi v¾t s÷a nªn buéc hai ch©n sau vµ ®u«i víi nhau. H×nh 22: V¾t s÷a chÐo nóm vó Ng−êi v¾t s÷a cÇn sö dông hai tay, nghÜa lµ v¾t c¶ hai nóm vó cïng mét lóc. Ng−êi ta khuyªn lµ nªn v¾t s÷a theo ®−êng chÐo: b¾t ®Çu lµ c¸c nóm vó tr−íc tr¸i-sau ph¶i, vµ sau ®ã v¾t ®Õn c¸c nóm vó tr−íc ph¶i-sau tr¸i (H×nh 22). Thêi gian v¾t s÷a kÐo dµi kho¶ng 4-5 phót lµ võa. Khi v¾t gÇn hÕt s÷a th× dõng l¹i vµ t¸c ®éng xoa bãp kÝch thÝch sù xuèng s÷a. Sau ®ã ¸p dông c¸ch v¾t vuèt ®Ó v¾t kiÖt s÷a. Khi ®· v¾t kiÖt s÷a, dïng kh¨n s¹ch lau vó lÇn cuèi, nhóng 4 nóm vó vµo dung dÞch s¸t trïng. Sau ®ã cho bß ¨n ngay ®Ó nã kh«ng n»m xuèng, gi¶m nguy c¬ viªm vó (v× sau 40-60 phót lç èng nóm vó míi ®ãng kÝn l¹i). Tr×nh tù c¸c thao t¸c nh− trªn ph¶i ®−îc tu©n theo nghiªm ngÆt. Trong qu¸ tr×nh v¾t s÷a ng−êi v¾t
 17. s÷a ph¶i gi÷ g×n yªn tÜnh, kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, kh«ng nãi chuyÖn ån µo, kh«ng ®¸nh ®Ëp qu¸t th¸o bß. Qui tr×nh v¾t s÷a nªu trªn còng ®−îc ¸p dông v¾t s÷a b»ng m¸y, trõ thao t¸c v¾t s÷a.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản