intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
34
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu, tổng hợp và hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp SXKD; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sản xuất Bao bì – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nghệ An; rút ra những nhận xét, đánh giá, đồng thời đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Khãa luËn nµy lµ thµnh qu¶ cña bèn n¨m häc tËp d­íi m¸i tr­êng §¹i häc Kinh<br /> TÕ HuÕ vµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ thu ®­îc qua ba th¸ng thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp S¶n<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> xuÊt Bao b× – C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu NghÖ An. §Ó cã ®­îc thµnh qu¶ nh­<br /> ngµy h«m nay, t«i xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn:<br /> Quý thÇy, c« tr­êng §¹i häc Kinh tÕ HuÕ ®· trang bÞ cho t«i nh÷ng kiÕn thøc vµ<br /> kinh nghiÖm quý b¸u trong suèt thêi gian häc tËp t¹i tr­êng. §ã lµ nÒn t¶ng vµ còng lµ<br /> hµnh trang ch¾p c¸nh cho t«i vµo ®êi. §Æc biÖt t«i xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c vµ ch©n<br /> thµnh ®Õn c« Lª Ngäc Mü H»ng, ng­êi ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ h­íng dÉn t«i ®Ò tµi nµy.<br /> Trong suèt thêi gian nghiªn cøu vµ thùc hiÖn khãa luËn tèt nghiÖp, t«i xin ch©n<br /> thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc, phßng kÕ to¸n cïng toµn thÓ c¸c phßng ban ®· cho phÐp vµ<br /> t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t«i cã thÓ thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c<br /> anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ dÉn t«i trong suèt thêi gian thùc tËp.<br /> T«i còng kh«ng quªn gëi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi gia ®×nh, b¹n bÌ ®· ®éng viªn,<br /> ®ãng gãp ý kiÕn vµ gióp ®ì trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ hoµn thµnh khãa luËn.<br /> Cuèi cïng, t«i xin kÝnh chóc quý ThÇy, C« vµ c¸c Anh ChÞ t¹i XÝ nghiÖp S¶n xuÊt<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> bao b× – C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu NghÖ An còng nh­ gia ®×nh, b¹n bÌ dåi dµo<br /> søc kháe vµ thµnh c«ng trong c«ng viÖc vµ cuéc sèng.<br /> Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n nªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái<br /> nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý vµ chØ dÉn cña ThÇy C«.<br /> T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!<br /> HuÕ, ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2013<br /> Sinh viªn thùc hiÖn<br /> Hå ThÞ Thñy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………..……i<br /> MỤC LỤC…………………………………………………..……………….…………ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………...……..iii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ……………………………………………...….…...…….iv<br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………………………………………………...…..v<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................10<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1. Sự cần thiết của nghiên cứu.....................................................................................10<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 11<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 11<br /> <br /> N<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 11<br /> <br /> KI<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiê ........................................................................................... 11<br /> 6. Tóm tắt kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đây......................................... 11<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................12<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ<br /> XUẤT<br /> <br /> H<br /> <br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN<br /> <br /> KINH DOANH.................................................................................................... 12<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .................................... 13<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1. Chi phí sản xuất .......................................................................................... 13<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất................................................................. 13<br /> 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ....................................................................... 13<br /> Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế .............................................. 13<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.1.2.1.<br /> <br /> Phân loại theo công dụng kinh tế ....................................................... 14<br /> <br /> 1.1.1.2.3.<br /> <br /> Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết quả............... 14<br /> <br /> 1.1.1.2.4.<br /> <br /> Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp...................................... 14<br /> <br /> 1.1.1.2.5.<br /> <br /> Phân loại chi phí theo mô hình ứng xử chi phí ................................... 15<br /> <br /> 1.1.1.2.6.<br /> <br /> Các nhận diện khác về chi phí ........................................................... 15<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.1.2.2.<br /> <br /> 1.1.2. Giá thành sản phẩm..................................................................................... 16<br /> 1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm ........................................................... 16<br /> 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm ................................................................. 16<br /> ii<br /> <br /> 1.1.2.2.1.<br /> <br /> Phân loại giá thành theo thời điểm và nguồn số liệu .......................... 16<br /> <br /> 1.1.2.2.2.<br /> <br /> Phân loại giá thành theo chi phí phát sinh .......................................... 16<br /> <br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ........................... 16<br /> 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong<br /> <br /> Ế<br /> <br /> doanh nghiệp ....................................................................................................... 17<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.5. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh<br /> <br /> H<br /> <br /> nghiệp sản xuất kinh doanh .................................................................................. 17<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .............. 17<br /> 1.1.5.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất .................................. 18<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.5.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ........................................ 18<br /> Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ........................................... 18<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.5.3.1.<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.1.5.3.1.1. Nội dung hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ......................... 18<br /> 1.1.5.3.1.2. Chứng từ sử dụng .............................................................................. 19<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.5.3.1.3. Tài khoản sử dụng ............................................................................. 19<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.5.3.1.4. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ phát sinh.................................... 19<br /> Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ................................................... 20<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.5.3.2.<br /> <br /> 1.1.5.3.2.1. Nội dung hạch toán chi phí nhân công trực tiếp ................................. 20<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.1.5.3.2.2. Chứng từ sử dụng .............................................................................. 20<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.5.3.2.3. Tài khoản sử dụng ............................................................................. 20<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.5.3.2.4. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ phát sinh.................................... 20<br /> 1.1.5.3.3.<br /> <br /> Kế toán chi phí sản xuất chung .......................................................... 21<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.5.3.3.1. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất chung........................................ 21<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.5.3.3.2. Chứng từ sử dụng .............................................................................. 21<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.1.5.3.3.3. Tài khoản sử dụng ............................................................................. 21<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.5.3.3.4. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ phát sinh ................................... 23<br /> 1.1.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .......................................................... 23<br /> 1.1.5.4.1.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường<br /> xuyên<br /> <br /> ............................................................................................................... 24<br /> <br /> 1.1.5.4.1.1. Nội dung............................................................................................ 24<br /> 1.1.5.4.1.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................. 24<br /> ii<br /> <br /> 1.1.5.4.1.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ phát sinh.................................... 25<br /> 1.1.5.4.2.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ<br /> ....................................................................................................................... 26<br /> 1.1.5.4.2.1. Nội dung............................................................................................ 26<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1.5.4.2.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................. 26<br /> <br /> Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang............................................ 27<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.5.5.<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.5.4.2.3. Trình tự hạch toán ............................................................................. 26<br /> <br /> Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp chi phí NVLTT ......... 27<br /> <br /> 1.1.5.5.2.<br /> <br /> Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương<br /> <br /> đương<br /> <br /> .......................................................................................................... 28<br /> <br /> 1.1.5.5.3.<br /> <br /> Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức................ 28<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.1.5.5.1.<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.1.5.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm .................................................... 29<br /> Phương pháp giản đơn ....................................................................... 29<br /> <br /> 1.1.5.6.2.<br /> <br /> Phương pháp tỷ lệ .............................................................................. 30<br /> <br /> 1.1.5.6.3.<br /> <br /> Phương pháp tính giá thành phân bước .............................................. 31<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.5.6.1.<br /> <br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> BAO BÌ – CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGHỆ AN ................. 34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1. Khái quát chung về xí nghiệp sản xuất bao bì – Công ty cổ phần xuất nhập<br /> <br /> G<br /> <br /> khẩu Nghệ An....................................................................................................... 34<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp sản xuất bao bì – Công ty cổ<br /> <br /> N<br /> <br /> phần xuất nhập khẩu Nghệ An .............................................................................. 34<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển............................................................ 34<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh ........................... 35<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.1.2.1. Chức năng............................................................................................ 35<br /> 2.1.1.2.2. Nhiệm vụ .............................................................................................. 35<br /> 2.1.1.2.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh........................................................... 36<br /> 2.1.1.3. Nguồn lực của Xí nghiệp ......................................................................... 36<br /> 2.1.1.3.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn ................................................................ 36<br /> 2.1.1.3.2. Một số chỉ tiêu tài chính....................................................................... 38<br /> ii<br /> <br /> 2.1.1.3.3. Tình hình lao động ................................................................................ 40<br /> 2.1.2. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ .................................................. 41<br /> 2.1.2.1. Đặc điểm sản xuất.................................................................................... 41<br /> 2.1.2.2. Quy trình công nghệ ................................................................................ 41<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý.............................................................................. 41<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.3.1. Đặc điểm.................................................................................................. 41<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.3.2. Sơ đồ bộ máy Xí nghiệp........................................................................... 42<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp......................................................... 43<br /> 2.1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán......................................................................... 43<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.4.2. Sơ đồ bộ máy kế toán.............................................................................. 44<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty ....................................................... 45<br /> <br /> KI<br /> <br /> 2.2. Thực tế về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp<br /> Sản xuất Bao bì-Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nghệ An ................................ 48<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp ....................... 48<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.1.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất.................................................................. 48<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1.2. Đặc điểm về giá thành sản phẩm ............................................................ 48<br /> 2.2.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> Sản xuất Bao bì - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nghệ An .............................. 49<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp...................................................... 49<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp............................................... 49<br /> 2.2.2.1.1.1. Tài khoản sử dụng ............................................................................. 50<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.2.1.1.2. Chứng từ hạch toán............................................................................ 50<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.2.1.1.3. Quy trình thực hiện............................................................................ 50<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.2.2.1.1.4. Trình tự hạch toán ............................................................................. 51<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.2.1.2.<br /> <br /> Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ................................................... 56<br /> <br /> 2.2.2.1.2.1 Tài khoản sử dụng ............................................................................. 56<br /> 2.2.2.1.2.2. Chứng từ hạch toán............................................................................ 57<br /> 2.2.2.1.2.3. Quy trình thực hiện............................................................................ 57<br /> 2.2.2.1.2.4. Trình tự hạch toán ............................................................................. 58<br /> 2.2.2.1.3.<br /> <br /> Chi phí sản xuất chung ...................................................................... 61<br /> ii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2