intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

63
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích thực trạng, đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê của hộ nông dân xã Phú Xuân, qua đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển sản xuất cà phê, nâng cao thu nhập và đời sống cho các nông hộ, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của xã trong thời gian đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Văn Hòa<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> NỘI DUNG ĐỀ TÀI<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ..............................................................................................10<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .........................................................................................10<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................................11<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................................12<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................12<br /> <br /> uế<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................12<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................14<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH<br /> TẾ SẢN XUẤT CÂY CÀ PHÊ...................................................................................14<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận .......................................................................................................14<br /> 1.1.1. Lý luận chung về hiệu quả kinh tế................................................................14<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm và bản chất hiệu quả kinh tế .................................................14<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế .................................................16<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của cây cà phê ...................................................17<br /> 1.1.2.1. Nguồn gốc, xuất xứ cây cà phê ..............................................................17<br /> 1.1.2.2. Yêu cầu về ngoại cảnh ...........................................................................19<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.3. Kỹ thuật canh tác....................................................................................21<br /> 1.1.3. Giá trị của cây cà phê....................................................................................22<br /> 1.1.3.1. Giá trị y học............................................................................................22<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.3.2. Giá trị kinh tế.........................................................................................22<br /> 1.1.3.3. Giá trị môi trường..................................................................................22<br /> <br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất cà phê...............................................23<br /> 1.1.4.1. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên ...........................................................23<br /> 1.1.4.2. Nhóm nhân tố kinh tế xã hội ..................................................................23<br /> 1.1.4.3. Nhóm nhân tố kỹ thuật ...........................................................................24<br /> <br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn .....................................................................................................25<br /> 1.2.1 Tình hình sản xuất cà phê trên thế giới..........................................................25<br /> 1.2.2 Tình hình sản xuất cà phê trong nước............................................................26<br /> 1.2.3 Tình hình sản xuất cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Năng ................27<br /> SVTH: Phạm Thị Hồng Phượng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Văn Hòa<br /> <br /> 1.3. Chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển cây công nghiệp lâu năm và kinh<br /> nghiệm sản xuất cây cà phê ở một số địa phương trong nước...................................31<br /> 1.4. Hệ thống chỉ tiêu được sử dụng trong đề tài .......................................................32<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG, KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT<br /> CÂY CÀ PHÊ TẠI XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂKLĂK<br /> .......................................................................................................................................35<br /> 2.1 Đặc điểm của xã Phú Xuân, huyện Krông Năng ảnh hưởng đến sản xuất và hiệu<br /> quả kinh tế sản xuất cây cà phê..................................................................................35<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên ..........................................................................35<br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lý ..............................................................................................35<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1.2 Địa hình, diện mạo ..................................................................................35<br /> 2.1.1.3 Điều kiện thời tiết, khí hậu ......................................................................35<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.1.1.4 Điều kiện thủy văn .................................................................................36<br /> 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội ..............................................................................37<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.2.1 Tình hình sử dụng đất đai........................................................................37<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.2.2 Tình hình về cơ sở hạ tầng ......................................................................38<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.2.3 Tình hình về dân số và lao động .............................................................40<br /> 2.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội ở địa bàn nghiên cứu ...40<br /> 2.1.3.1 Thuận lợi .................................................................................................40<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.3.2 Khó khăn .................................................................................................41<br /> 2.2 Thực trạng sản xuất cà phê trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Krông Năng. ......41<br /> 2.3 Thực trạng, kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê của các hộ điều tra. .................43<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.1 Năng lực sản xuất cà phê của các nông hộ điều tra .......................................43<br /> 2.3.1.1 Tình hình cơ bản của các hộ....................................................................43<br /> 2.3.1.2 Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra.........................................45<br /> 2.3.1.3. Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các nông hộ ..............................46<br /> 2.3.2 Tình hình sản xuất cà phê của các hộ điều tra ...............................................48<br /> 2.3.2.1 Tình hình chung về sản xuất cà phê của các nông hộ điều tra. ...............48<br /> 2.3.2.2 Chi phí đầu tư cho sản xuất cà phê của các nông hộ điều tra .................50<br /> 2.3.3 Kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê của các nông hộ điều tra......................57<br /> 2.3.3.1 Kết quả sản xuất cà phê của các nông hộ điều tra...................................57<br /> 2.3.3.2 Hiệu quả sản xuất cà phê của các hộ điều tra..........................................58<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Hồng Phượng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Văn Hòa<br /> <br /> 2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê của các<br /> nông hộ điều tra..........................................................................................................61<br /> 2.4.1 Ảnh hưởng của quy mô, diện tích trồng cà phê đến kết quả và hiệu quả sản<br /> xuất cà phê của các hộ điều tra ...............................................................................61<br /> 2.4.2 Ảnh hưởng của chi phí trung gian bình quân trên một ha đến kết quả và hiệu<br /> quả sản xuất cà phê của các hộ điều tra. .................................................................63<br /> 2.5 Tình hình tiêu thụ cà phê của các nông hộ điều tra .............................................65<br /> 2.6 Đánh giá chung về tình hình sản xuất và tiêu thụ cà phê của các nông hộ điều tra..66<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP........................................................68<br /> 3.1 Định hướng phát triển ..........................................................................................68<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2 Giải pháp ..............................................................................................................69<br /> 3.2.1 Giải pháp về quy hoạch và mở rộng vùng sản xuất cà phê ...........................69<br /> <br /> tế<br /> <br /> 3.2.2 Giải pháp về kỹ thuật .....................................................................................70<br /> 3.2.4 Giải pháp về vốn ............................................................................................72<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.5 Giải pháp về thị trường ..................................................................................73<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2.6 Giải pháp khác ...............................................................................................73<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................75<br /> 1. Kết luận ..................................................................................................................75<br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................77<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1 Đối với nhà nước ..............................................................................................77<br /> 2.2. Đối với chính quyền địa phương .....................................................................77<br /> 2.3 Đối với các hộ nông dân sản xuất cà phê .........................................................78<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> NN & PTNT<br /> <br /> : Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Hồng Phượng<br /> <br /> 5<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Văn Hòa<br /> : Hiệu quả kinh tế<br /> <br /> TE<br /> <br /> : Hiệu quả kỹ thuật<br /> <br /> AE<br /> <br /> : Hiệu quả phân bổ<br /> <br /> GO<br /> <br /> : Tổng giá trị sản xuất<br /> <br /> IC<br /> <br /> : Chi phí trung gian<br /> <br /> VA<br /> <br /> : Giá trị gia tăng<br /> <br /> MI<br /> <br /> : Thu nhập hỗn hợp<br /> <br /> LN<br /> <br /> : Lợi nhuận<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> : Tài sản cố định<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> : Đơn vị tính<br /> <br /> SL<br /> <br /> : Sản lượng<br /> <br /> DT<br /> <br /> : Diện tích<br /> <br /> DTKD<br /> <br /> : Diện tích kinh doanh<br /> <br /> BQ<br /> TB<br /> <br /> H<br /> <br /> tế<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> : Lao động nông nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> VH<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> họ<br /> <br /> LĐNN<br /> <br /> : Kiến thiết cơ bản<br /> <br /> cK<br /> <br /> KTCB<br /> UBND<br /> <br /> uế<br /> <br /> EE<br /> <br /> : Bình quân<br /> : Trung bình<br /> : Văn hóa<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> : Bảo vệ thực vật<br /> <br /> BQC<br /> <br /> : Bình quân chung<br /> <br /> NPV<br /> <br /> : Giá trị hiện tại ròng<br /> <br /> IRR<br /> <br /> : suất hoàn vốn nội bộ<br /> <br /> BCR<br /> <br /> : Tỷ suất thu nhập và chi phí<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Hồng Phượng<br /> <br /> 6<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Văn Hòa<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Trang<br /> Bảng 1: Diện tích, sản lượng cà phê trong nước từ 2009 – 2011..................................27<br /> Bảng 2: Tình hình sử dụng đất đai của xã trong năm 2011...........................................37<br /> Bảng 3: Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê của xã Phú Xuân qua 3 năm<br /> 2009 – 2011 .....................................................................................................42<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 4: Đặc trưng cơ bản của các hộ điều tra...............................................................44<br /> Bảng 5: Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra ở xã Phú Xuân năm 2011 .......45<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 6: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất chủ yếu của các hộ điều tra ở<br /> <br /> xã Phú Xuân.....................................................................................................47<br /> <br /> tế<br /> <br /> Bảng 7: Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê của các hộ điều tra ở xã Phú Xuân<br /> <br /> h<br /> <br /> năm 2011..........................................................................................................49<br /> <br /> in<br /> <br /> Bảng 8: Chi phí đầu tư cho 1ha cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản..................................50<br /> Bảng 9: Tổng chi phí đầu tư cho 1 ha cà phê thời kỳ kinh doanh của các hộ điều tra<br /> <br /> cK<br /> <br /> ở xã Phú Xuân..................................................................................................54<br /> Bảng 10: Kết quả sản xuất cà phê của các hộ điều tra ..................................................57<br /> Bảng 11: Hiệu quả sản xuất cà phê của các hộ điều tra năm 2011 ...............................58<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 12: Hiệu quả kinh tế của cây cà phê thông qua các chỉ tiêu dài hạn....................60<br /> Bảng 13: Ảnh hưởng của diện tích cà phê tới kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê tính<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> trên 1ha đất trồng cà phê (Tính theo nhân xô)................................................62<br /> <br /> Bảng 14: Ảnh hưởng của chi phí trung gian bình quân 1 ha đến kết quả và hiệu quả<br /> của sản xuất cà phê của các nhóm hộ điều tra. ...............................................64<br /> <br /> Bảng 15: Tình hình tiêu thụ cà phê của các hộ điều tra. ...............................................65<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Hồng Phượng<br /> <br /> 7<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2