intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động bán hàng tại siêu thị Sepon thuộc công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
274
lượt xem
45
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động bán hàng tại siêu thị Sepon thuộc công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của siêu thị Sepon trong những năm gần đây; xác định và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố có khả năng tác động đến quyết định mua sắm tại siêu thị Sepon; đề xuất các giải pháp giúp siêu thị đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán hàng, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động bán hàng tại siêu thị Sepon thuộc công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................7<br /> <br /> U<br /> <br /> 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .................................................................................8<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................8<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 4. Phương pháp thu thập dữ liệu......................................................................................9<br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................14<br /> Chương I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG.....................................14<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận .......................................................................................................14<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.1. Hoạt động thương mại ................................................................................14<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2 Hoạt động bán hàng .......................................................................................14<br /> 1.1.4. Lý thuyết về hành vi mua của người tiêu dùng ............................................32<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn....................................................................................................33<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.2.1. Thực trạng của hoạt động bán lẻ tại thị trường tỉnh Quảng Trị....................33<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.2.2. Thực trạng tình hình kinh doanh siêu thị tại thành phố Đông Hà tỉnh<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Quảng Trị ................................................................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.3. Đề tài nghiên cứu liên quan ..........................................................................35<br /> 1.2.4. Mô hình nghiên cứu......................................................................................35<br /> <br /> G<br /> <br /> Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ SEPON<br /> <br /> N<br /> <br /> THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ38<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu về công ty...........................................................................................38<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................38<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp...................................................39<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức ..............................................................................................40<br /> 2.1.4. Các sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp................................................43<br /> <br /> 2.2. Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của siêu thị Sepon..............................46<br /> 2.2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của siêu thị .......46<br /> 2.2.2. Tình hình nguồn nhân lực của siêu thị SEPON giai đoạn 2012-2013 .............49<br /> SVTH: Nguyễn Thị Tịnh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 2.3. Phân tích đánh giá về các yếu tố thúc đẩy khách hàng mua sắm tại siêu thị<br /> Sepon..........................................................................................................................54<br /> 2.3.1. Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu.............................................................54<br /> 2.3.2. Thực trạng khách hàng lựa chọn hàng hóa của siêu thị Sepon.....................57<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.3.3. Phần đánh giá của khách hàng về thực trạng các yếu tố thúc đẩy khách hàng<br /> <br /> U<br /> <br /> mua sắm tại siêu thị Sepon. ....................................................................................59<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.4. Phần đánh giá của khách hàng về quyết định mua sắm tại siêu thị Sepon ............75<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.3.5. Đánh giá mức độ ưu tiên các nhân tố đến quyết định mua hàng sắm tại siêu<br /> thị Sepon .................................................................................................................78<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.4. Nhận xét chung về kết quả nghiên cứu. ..............................................................80<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.5. Tóm tắt chương 2 ................................................................................................81<br /> 2.5.1. Những thành tựu đạt được ............................................................................81<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.5.2. Những tồn tại trong hệ thống bán hàng ........................................................81<br /> <br /> C<br /> <br /> Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> HÀNG ...........................................................................................................................82<br /> <br /> IH<br /> <br /> 3.1. Định hướng tương lai của công ty.......................................................................82<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng .........................82<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp chung cho siêu thị để thúc đẩy hiệu quả bán hàng. ...........82<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp về các yếu tố thúc đẩy khách hàng mua sắm tại<br /> siêu thị Sepon..........................................................................................................83<br /> <br /> G<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................86<br /> <br /> N<br /> <br /> 1. Kết luận......................................................................................................................87<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2. Kiến nghị và đề xuất..................................................................................................87<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.1. Đối với cơ quan nhà nước ...................................................................................87<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2. Đối với công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị.........................88<br /> 2.3. Đối với siêu thị Sepon.........................................................................................88<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Tịnh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> : Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CO.<br /> <br /> : Corporation<br /> <br /> CP<br /> <br /> : Cổ phần<br /> <br /> CN<br /> <br /> : Chi nhánh<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> KT TMĐB<br /> <br /> : Kinh tế thương mại đặc biệt<br /> <br /> KT-TK-TC<br /> <br /> : Kế toán- thống kê- tài chính<br /> <br /> KH-TT<br /> <br /> : Kế hoạch-thị trường<br /> <br /> PXSX<br /> <br /> : Phân xưởng sản xuất<br /> <br /> TC-HC<br /> <br /> : Tổ chức-hành chính<br /> <br /> TNHH MTV<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên<br /> <br /> TTDV<br /> <br /> : Trung tâm dịch vụ<br /> <br /> TTTM<br /> <br /> : Trung tâm thương mại<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> U<br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> C<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> IH<br /> <br /> VP<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> : Văn phòng<br /> : Xuất nhập khẩu<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> XNK<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Tịnh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1: Cơ cấu mặt hàng tại siêu thị Sepon...............................................................45<br /> Bảng 2.2: Cơ cấu lực lượng bán hàng tại siêu thị Sepon năm 2014 .............................48<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.3: Tình hình nguồn nhân lực của siêu thị SEPON giai đoạn 2011-2013..........49<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 2.4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của siêu thị giai đoạn 2012-2014 ..51<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.5: So sánh tổng hợp chi phí của siêu thị Sepon qua các năm 2012-2014 .........52<br /> Bảng 2.6: Phân tích lợi nhuận qua các năm 2012-2014 ................................................53<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Bảng 2.7: Thống kê đặc điểm mẫu theo giới tính .........................................................54<br /> Bảng 2.8: Đặc điểm mẫu theo độ tuổi ...........................................................................55<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.9: Đặc điểm mẫu theo nghề nghiệp...................................................................56<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 2.10: Mô tả mẫu nghiên cứu theo thu nhập..........................................................51<br /> Bảng 2.11: Thống kê cách thức khách hàng biết đến siêu thi Sepon ............................58<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 2.12. Lý do đi siêu thị Sepon của khách hàng .....................................................58<br /> <br /> C<br /> <br /> Bảng 2.13: Số tiền chi trả mỗi lần đi siêu thị của khách hàng ......................................59<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Bảng 2.14: Kiểm định giá trị trung bình đánh giá của khách hàng về yếu tố sản phẩm<br /> <br /> IH<br /> <br /> của siêu thị .....................................................................................................................60<br /> Bảng 2.16: Kiểm định giá trị trung bình đánh giá của khách hàng về yếu tố mức giá<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> của sản phẩm .................................................................................................................67<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Bảng 2.17: Kiểm định giá trị trung bình đánh giá của khách hàng về yếu tố dịch vụ<br /> bán hàng.........................................................................................................................69<br /> <br /> G<br /> <br /> Bảng 2.18: Kiểm định giá trị trung bình đánh giá của khách hàng về yếu tố nhân viên<br /> <br /> N<br /> <br /> bán hàng.........................................................................................................................72<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Bảng 2.19: Thống kê về quyết định mua sắm tại siêu thị Sepon vì sản phẩm và chất<br /> <br /> Ư<br /> <br /> lượng sản phẩm tốt ........................................................................................................76<br /> <br /> TR<br /> <br /> Bảng 2.20: Thống kê số người quyết định tiếp tục mua sắm tại siêu thị Sepon ...........76<br /> Bảng 2.21: Thống kê số người quyết định sẽ giới thiệu người đến mua sắm tại siêu thị<br /> Sepon .............................................................................................................................77<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Tịnh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> Biểu đồ 1: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi ..............................................................................55<br /> Biểu đồ 2: Mô tả mẫu nghiên cứu theo thu nhập ..........................................................57<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Biểu đồ 3: Đánh giá của khách hàng về yếu tố sản phẩm chủ yếu là sản phẩm Thái Lan......61<br /> <br /> U<br /> <br /> Biểu đồ 4: Đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm......................................62<br /> <br /> H<br /> <br /> Biểu đồ 5: Đánh giá của khách hàng so sánh chất lượng sản phẩm Thái Lan và các<br /> <br /> nước khác.......................................................................................................................62<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Biểu đồ 6: Đánh giá của khách hàng về độ hư hỏng của sản phẩm khi mới sử dụng........63<br /> Biểu đồ 7: Đánh giá của khách hàng về độ phong phú của sản phẩm .........................63<br /> <br /> H<br /> <br /> Biểu đồ 8: Đánh giá về lối vào siêu thị .........................................................................65<br /> <br /> IN<br /> <br /> Biểu đồ 9: Đánh giá về trưng bày hàng hóa ..................................................................65<br /> Biểu đồ 10: Đánh giá về không gian siêu thị ................................................................66<br /> <br /> K<br /> <br /> Biểu đồ 11: Đánh giá về thông tin sản phẩm ................................................................66<br /> <br /> C<br /> <br /> Biểu đồ 12: Đánh giá về mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm ...........................68<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Biểu đồ 13: Đánh giá về giá cả hợp lý ..........................................................................68<br /> <br /> IH<br /> <br /> Biểu đồ 14: Đánh giá về chiết khấu giá.........................................................................69<br /> Biểu đồ 15: Đánh giá về chương trình khuyến mãi.......................................................70<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Biểu đồ 16: Đánh giá về dịch vụ giao hàng...................................................................71<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Biểu đồ 17: Đánh giá về dịch vụ giữ xe và túi xách......................................................71<br /> Biểu đồ 18: Đánh giá về nhân viên sẵn sàng phục vụ ...................................................73<br /> <br /> G<br /> <br /> Biểu đồ 19: Đánh giá về độ am hiểu sản phẩm .............................................................73<br /> <br /> N<br /> <br /> Biểu đồ 20: Đánh giá về nhân viên lịch sự, năng động.................................................74<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Biểu đồ 21: Đánh giá về số lượng nhân viên nhiều ......................................................74<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Biểu đồ 22 : Đánh giá về sự chính xác của nhân viên thu ngân....................................69<br /> <br /> TR<br /> <br /> Biểu đồ 23: Biểu đồ thống kê số lượng người mua sắm tại siêu thị Sepon vì sản phẩm<br /> và chất lượng sản phẩm tốt............................................................................................76<br /> Biểu đồ 24: Biểu đồ thống kê số lượng người quyết định tiếp tục mua hàng Thái Lan<br /> tại siêu thị Sepon............................................................................................................77<br /> Biểu đồ 25: Biểu đồ thống kê số lượng người quyết định sẽ giới thiệu người đến mua<br /> sắm tại siêu thị Sepon ....................................................................................................78<br /> Biểu đồ 26: Thống kê thứ tự ưu tiên các nhân tố trong quyết định mua sắm tại siêu thị Sepon. 79<br /> SVTH: Nguyễn Thị Tịnh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2